NORME METODOLOGICE din 9 ianuarie 2012
privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2011
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 17 ianuarie 2012
  Capitolul I Prevederi generale

  1.1. Autorităţile publice, ministerele şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale şi locale, instituţiile publice autonome şi instituţiile publice subordonate au obligaţia, potrivit Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, să întocmească situaţii financiare trimestriale şi anuale.
  1.2. Situaţiile financiare ale anului 2011 reprezintă documente oficiale de prezentare a situaţiei patrimoniului aflat în administrarea statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi a execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli la data de 31 decembrie 2011.
  1.3. Situaţiile financiare anuale se compun din: bilanţ, contul de rezultat patrimonial, situaţia fluxurilor de trezorerie, situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii, conturile de execuţie bugetară şi anexe la situaţiile financiare care includ politici contabile şi note explicative.
  1.4. Situaţiile financiare se întocmesc în moneda naţională, respectiv în lei, fără subdiviziuni ale leului. Pentru necesităţi proprii de informare şi la solicitarea unor organisme internaţionale se pot întocmi situaţii financiare şi într-o altă monedă.
  1.5.(1) Situaţiile financiare anuale se întocmesc pe modelele aprobate prin:
  - Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2009, cu modificările şi completările ulterioare (anexele 1-7, 14a, 14b, 15-18, 30 şi 40a-40c la situaţiile financiare);
  - Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 79/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2009 (anexele 21-26, 31-34, 35a şi 35b la situaţiile financiare anuale);
  - Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 980/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2010, cu completările ulterioare (anexele 27 şi 28 la situaţiile financiare);
  - Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.865/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2011 (anexele 7b, 9, 11-13, 29, 30b, 31b şi 41 la situaţiile financiare);
  - prezentele norme metodologice (anexele 20a şi 20b la situaţiile financiare).
  1.5.(2) Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:
  - după anexa 18 "Contul de execuţie a bugetului fondurilor externe nerambursabile - Cheltuieli" se introduc două noi anexe, anexele 20a "Situaţia sumelor primite direct de la Comisia Europeană/alţi donatori şi a plăţilor din FEN postaderare" şi 20b "Situaţia sumelor primite indirect de la Comisia Europeană/alţi donatori şi a plăţilor din FEN postaderare", care au cuprinsul prevăzut în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezentele norme metodologice;
  - anexa 41 "Corelaţii între formularele de situaţii financiare" se modifică şi se completează potrivit anexei nr. 3, care fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.
  1.6.(1) Formularele au fost adaptate structurii indicatorilor aprobaţi în Legea bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010, cu modificările şi completările ulterioare, Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 nr. 287/2010, cu modificările ulterioare, şi altor reglementări în vigoare.
  1.6.(2) Formularele actualizate ce compun situaţiile financiare la 31 decembrie 2011 şi corelaţiile dintre acestea sunt afişate pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice: www.mfinante.ro/domenii de activitate/reglementari contabile legislatie/institutii publice/legislatie
  1.7. În baza art. 56 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare: "Pe baza situaţiilor financiare prezentate de ordonatorii principali de credite, a conturilor privind execuţia de casă a bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi a bugetelor fondurilor speciale, prezentate de organele care, potrivit legii, au această sarcină, şi în urma verificării şi analizării acestora, Ministerul Finanţelor Publice elaborează contul general anual de execuţie a bugetului de stat şi, respectiv, contul de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat, care au ca anexe conturile anuale de execuţie a bugetelor fondurilor speciale şi bugetele ordonatorilor principali de credite, inclusiv anexele acestora, pe care le prezintă Guvernului." După verificarea efectuată de către Curtea de Conturi, acestea se aprobă de Parlament.
  1.8. Potrivit prevederilor art. 40 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Ministerul Finanţelor Publice întocmeşte anual bilanţul instituţiilor publice.
  Bilanţul anual al instituţiilor publice, în structura stabilită de Ministerul Finanţelor Publice, se prezintă Guvernului odată cu contul general anual de execuţie a bugetului de stat.
  1.9. La întocmirea situaţiilor financiare la 31 decembrie 2011, instituţiile publice vor avea în vedere prevederile prezentelor norme metodologice, precum şi următoarele:
  - Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2011, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.985/2011, cu modificările ulterioare;
  - Normele metodologice privind închiderea conturilor contabile, întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2006, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 40/2007, cu excepţia prevederilor ultimelor două paragrafe ale pct. 1.17 din norme, care se elimină;
  - Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2007, aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 116/2008;
  - Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2008, aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.769/2008, cu excepţia prevederii referitoare la eliminarea ultimei înregistrări contabile de la pct. 5 lit. a) şi a înregistrărilor contabile de la pct. 5 lit. b) din Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2007, aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 116/2008;
  - Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 79/2010;
  - Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2010, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 59/2011;
  - Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2011, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.865/2011, cu excepţia prevederilor pct. 4.2.(5) din norme, care se elimină.


  Capitolul II Inventarierea, evaluarea, înregistrarea şi prezentarea elementelor patrimoniale în bilanţ

  2.1. Inventarierea anuală se efectuează de către instituţiile publice potrivit prevederilor Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.861/2009.
  2.2. Evaluarea elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii cu ocazia inventarierii şi la închiderea exerciţiului financiar se efectuează potrivit prevederilor Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2007, aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 116/2008.
  2.3.(1) Reevaluarea activelor fixe corporale se efectuează de către instituţiile publice, potrivit prevederilor art. 21 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, conform cărora: "Reevaluarea activelor fixe corporale se efectuează cu scopul determinării valorii juste a acestora, ţinându-se seama de inflaţie, utilitatea bunului, starea acestuia şi de preţul pieţei, atunci când valoarea contabilă diferă semnificativ de valoarea justă", precum şi ale art. 22, conform cărora: "Începând cu data de 1 ianuarie 2008, activele fixe corporale de natura construcţiilor şi terenurilor aflate în patrimoniul instituţiilor publice vor fi reevaluate cel puţin o dată la 3 ani, în condiţiile prevăzute la art. 21, de o comisie numită de conducătorul instituţiei publice sau de evaluatori autorizaţi conform reglementărilor legale în vigoare, rezultatele reevaluării urmând a fi înregistrate în contabilitate până la finele anului în care s-a efectuat reevaluarea."
  2.3.(2) Reevaluarea se efectuează conform prevederilor Normelor metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008. Astfel, potrivit prevederilor art. 1 alin. (4): "Valoarea justă se determină pe baza unor evaluări efectuate, de regulă, de evaluatori autorizaţi conform reglementărilor legale în vigoare", iar potrivit alin. (5) al aceluiaşi articol: "În situaţia în care valoarea justă nu se determină în baza evaluărilor efectuate de evaluatori autorizaţi, valoarea justă la data bilanţului se determină de o comisie numită de conducătorul instituţiei publice."
  2.3.(3) Procedura de selectare a evaluatorilor autorizaţi se efectuează în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Evaluatorii autorizaţi pot fi selectaţi din cadrul evaluatorilor acreditaţi de către organismele profesionale de profil.
  2.3.(4) În cazul reevaluării efectuate de specialişti din cadrul instituţiilor publice, pentru desfăşurarea în bune condiţii a operaţiunilor de inventariere şi reevaluare, în comisii vor fi numite persoane cu pregătire corespunzătoare economică şi tehnică în domeniu, care să asigure efectuarea corectă şi la timp a inventarierii activelor fixe corporale şi să poată aprecia starea, respectiv gradul de uzură fizică şi morală, utilitatea şi valoarea de piaţă a acestora.
  2.4. La întocmirea bilanţului contabil se vor avea în vedere următoarele:
  a) înregistrarea cronologică şi sistematică a operaţiunilor consemnate în documente justificative, conform prevederilor Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
  b) ultima balanţă de verificare a conturilor sintetice la 31 decembrie 2011, pusă de acord cu balanţele de verificare ale conturilor analitice;
  c) analiza soldurilor conturilor contabile, astfel încât acestea să reflecte operaţiunile patrimoniale ale instituţiei publice şi să corespundă funcţiunii stabilite în planul de conturi.
  Se va analiza soldul contului 215 "Alte active ale statului", astfel încât acesta să evidenţieze resursele minerale situate pe teritoriul ţării, în subsolul ţării şi al platoului continental în zona economică a României din Marea Neagră (zăcămintele, resursele biologice necultivate, rezervele de apă);
  d) clarificarea sumelor ce se menţin nejustificat în conturile: 232 "Avansuri acordate pentru active fixe corporale", 234 "Avansuri acordate pentru active fixe necorporale", 401 "Furnizori", 404 "Furnizori de active fixe", 409 "Furnizori-debitori", 411 "Clienţi", 4281 "Alte datorii în legătură cu personalul", 4282 "Alte creanţe în legătură cu personalul", 461 "Debitori", 462 "Creditori", 473 "Decontări din operaţiuni în curs de clarificare" etc., urmărindu-se achitarea obligaţiilor şi încasarea creanţelor în lei şi în valută, după caz.
  Sumele înregistrate în contul 473 "Decontări din operaţii în curs de clarificare" trebuie clarificate de către instituţie în termenul cel mai scurt, în sold putând fi păstrate numai sumele ce se justifică în mod obiectiv;
  e) în situaţia în care operaţiunile îşi extind efectele pe mai mulţi ani, iar veniturile şi cheltuielile trebuie să fie atribuite anului în care au fost realizate, se impune utilizarea conturilor 471 "Cheltuieli în avans" şi 472 "Venituri în avans", după caz;
  f) înregistrarea dobânzilor de primit aferente disponibilităţilor pentru care Trezoreria Statului sau instituţiile de credit acordă dobânzi, potrivit legii (5187 = 448 sau 5187 = 766, după caz). Pentru dobânzile datorate de Trezoreria Statului se utilizează documentul "Situaţia dobânzilor acordate la data ...............", eliberat de unităţile Trezoreriei Statului.
  2.5.(1) Pentru ultima zi a perioadei de raportare se efectuează atât contabilizarea tranzacţiilor în valută, cât şi evaluarea la cursul Băncii Naţionale a României, utilizându-se:
  a) pentru contabilizarea tranzacţiilor efectuate în ultima zi a perioadei de raportare, cursul de schimb al pieţei valutare, comunicat de Banca Naţională a României, din ultima zi bancară anterioară operaţiunii, disponibil ca informaţie la momentul efectuării operaţiunii (încasare, plată, emitere de documente);
  b) pentru evaluarea creanţelor şi a datoriilor în valută, a disponibilităţilor în valută şi a altor valori de trezorerie, cum sunt titlurile de stat în valută, acreditivele şi depozitele în valută, existente în sold la sfârşitul lunii, cursul de schimb al pieţei valutare, comunicat de Banca Naţională a României, din ultima zi bancară a perioadei de raportare (afişat pe site-ul Băncii Naţionale a României şi al Ministerului Finanţelor Publice).
  2.5.(2) Pentru înregistrarea în contabilitatea instituţiilor publice a operaţiunilor privind contribuţia financiară nerambursabilă a Comunităţii Europene, precum şi evaluarea elementelor monetare exprimate în euro, se aplică prevederile pct. 1.3 "Moneda şi cursul de înregistrare" al cap. I "Dispoziţii generale" din Normele metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia fondurilor pentru care există reglementări specifice.
  2.6. Pentru realizarea cerinţei prevăzute în funcţiunea contului 8067 "Angajamente legale", respectiv ca la finele anului soldul contului să reprezinte totalul angajamentelor rămase neachitate în limita creditelor bugetare aprobate sau a creditelor de angajament aprobate, se vor efectua următoarele:
  a) analiza şi regularizarea sumelor reprezentând angajamente legale aferente drepturilor salariale ale personalului şi obligaţiilor aferente, astfel încât soldul contului să reflecte obligaţii rămase neachitate înscrise în documentele de lichidare înregistrate în conturile 421 "Personal - salarii datorate", 431 "Asigurări sociale", 437 "Asigurări pentru şomaj" etc., pentru care au fost prevăzute credite bugetare.
  Potrivit cerinţelor contabilităţii de angajamente, cheltuielile de personal (salarii în bani şi în natură şi contribuţiile aferente acestora) se recunosc în perioada în care munca a fost prestată.
  Astfel, drepturile cuvenite şi neachitate personalului, precum şi contribuţiile aferente exerciţiului bugetar, evidenţiate în conturile precizate mai sus, pot depăşi valoarea angajamentelor legale neachitate;
  b) analiza şi regularizarea sumelor reprezentând angajamente legale individuale aferente bunurilor şi serviciilor, astfel încât soldul contului să reflecte obligaţii rămase neachitate ce decurg din:
  - angajamente legale individuale încheiate cu furnizori şi alţi creditori, în limita creditelor bugetare aprobate şi/sau a creditelor de angajament, care nu au fost materializate în bunuri livrate, lucrări executate şi servicii prestate până la sfârşitul anului;
  - angajamente legale individuale încheiate cu furnizori şi alţi creditori, în limita creditelor bugetare aprobate şi/sau a creditelor de angajament, materializate în bunuri livrate, lucrări executate şi servicii prestate, care nu au fost achitate până la finele anului, evidenţiate în conturile: 401 "Furnizori", 404 "Furnizori de active fixe", 408 "Furnizori - facturi nesosite" şi 462 "Creditori".
  Potrivit cerinţelor contabilităţii de angajamente, cheltuielile cu serviciile se recunosc în perioada când serviciile au fost prestate şi lucrările executate, astfel încât facturile privind furnizarea de energie electrică, termică, apă, canal, salubritate, telefon etc., care reflectă consumuri aferente lunii decembrie şi care au fost primite de instituţiile publice până la data întocmirii bilanţului, vor fi înregistrate în contabilitate în luna decembrie.
  Ca urmare a acestor înregistrări, obligaţiile datorate furnizorilor şi creditorilor evidenţiate în conturile precizate mai sus pot depăşi valoarea angajamentelor legale neachitate;
  c) analiza şi regularizarea sumelor reprezentând pensii şi ajutoare sociale stabilite conform legilor în vigoare, precum şi cheltuielile cu dobânzile şi alte cheltuieli aferente datoriei publice, care au fost înregistrate în contul 8067 "Angajamente legale", astfel încât soldul contului să reflecte obligaţii rămase neachitate înscrise în documentele de lichidare înregistrate în conturile contabile corespunzătoare, conform Planului de conturi pentru instituţiile publice.
  2.7.(1) Creditul de angajament reprezintă limita maximă a cheltuielilor ce pot fi angajate, în exerciţiul bugetar, în limitele aprobate.
  Creditul de angajament rămas neangajat (în cazul în care valoarea angajamentelor legale încheiate în exerciţiul bugetar este mai mică decât valoarea creditelor de angajament aprobată în acest exerciţiu) va fi avut în vedere la elaborarea proiectului de buget pentru anii următori, până la finalizarea acţiunii multianuale, şi poate fi angajat în exerciţiile bugetare următoare, în condiţiile legii.
  La finalizarea acţiunii multianuale, creditele de angajament angajate vor fi egale cu creditele bugetare, însumate corespunzător perioadei de implementare a programului/proiectului.
  2.7.(2) În situaţia în care pe parcursul derulării unui program multianual sunt necesare şi cheltuieli pentru care se încheie contracte anuale, aceste cheltuieli se angajează în limita creditelor de angajament aprobate.
  2.8. În vederea prezentării unei imagini fidele asupra patrimoniului aflat în administrarea ordonatorului principal de credite, la întocmirea situaţiilor financiare centralizate se vor avea în vedere următoarele:
  a) soldul contului 481 "Decontări între instituţia superioară şi instituţiile subordonate" şi al contului 482 "Decontări între instituţii subordonate", care evidenţiază valoarea neamortizată a activelor fixe sau a stocurilor transferate cu titlu gratuit, se închide atât la instituţia care a transferat, cât şi la instituţia care a primit bunurile, după amortizarea integrală a activului fix, după consumul stocurilor sau după casarea obiectelor de inventar respective, prin contul 117 "Rezultatul reportat".
  Soldul contului 481 "Decontări între instituţia superioară şi instituţiile subordonate", care evidenţiază sumele transmise de instituţia superioară către instituţiile din subordine pentru efectuarea unor cheltuieli aprobate, se închide la finele perioadei, atât la instituţia care a transferat, cât şi la instituţia care a primit sumele, cu suma plăţilor efectuate, prin contul 117 "Rezultatul reportat". Sumele rămase neutilizate şi restituite instituţiei superioare se înregistrează în debitul contului 481 la instituţia subordonată şi în creditul contului 481 la instituţia superioară.
  Excepţie fac instituţiile care şi-au schimbat subordonarea în urma unor procese de reorganizare, în această situaţie conturile de decontări 481 şi 482 închizându-se la momentul întocmirii bilanţului de închidere, conform termenelor prevăzute de actele normative prin care s-au aprobat reorganizările.
  Instituţiile publice implicate în astfel de operaţiuni efectuează punctaje reciproce privind sumele înscrise în conturile de decontări, iar instituţia care a primit bunurile şi le-a consumat va solicita în scris instituţiei care le-a transferat închiderea contului de decontare;
  b) eliminarea conturilor 481 "Decontări între instituţia superioară şi instituţiile subordonate" şi 482 "Decontări între instituţii subordonate" din activele şi datoriile bilanţului centralizat la nivelul instituţiei superioare pentru instituţiile subordonate;
  c) compensarea soldurilor creditoare şi debitoare ale conturilor 117 "Rezultatul reportat" şi 121 "Rezultatul patrimonial" la nivelul ordonatorului principal şi secundar de credite, astfel încât în bilanţul şi contul de rezultat patrimonial centralizate ale ordonatorului principal şi secundar de credite conturile respective să prezinte numai sold creditor sau debitor;
  d) compensarea soldurilor creditoare şi debitoare ale conturilor 117 "Rezultatul reportat" şi 121 "Rezultatul patrimonial" la nivelul Ministerului Finanţelor Publice pentru bilanţul şi contul de rezultat patrimonial agregate pe fiecare subsector al administraţiei publice şi pe total administraţie publică, astfel încât conturile respective să prezinte numai sold creditor sau debitor;
  e) opţional, se vor compensa soldurile conturilor privind taxa pe valoarea adăugată de plată, respectiv de recuperat.
  2.9.(1) Intrarea în patrimoniu a unui activ fix primit prin transfer cu titlu gratuit între instituţii sau redistribuiri între unităţi aflate în subordinea aceluiaşi ordonator de credite se înregistrează la valoarea rămasă neamortizată ori la valoarea justă în situaţia în care este complet amortizat.
  2.9.(2) Intrarea în patrimoniu a unui activ fix primit prin transfer cu titlu gratuit între instituţii care nu se află în subordinea aceluiaşi ordonator de credite se înregistrează la valoarea justă.
  2.10. În bilanţul contabil încheiat la 31 decembrie 2011 următoarele conturi nu pot prezenta sold:
  2.10.(1) La instituţiile publice finanţate integral de la bugetul de stat:
  - contul 5201 "Disponibil al bugetului de stat" (se închide cel puţin trimestrial prin debitul contului 121.09 "Rezultatul patrimonial - bugetul de stat" cu totalul veniturilor încasate, pe fiecare subdiviziune a clasificaţiei bugetare pe care au fost evidenţiate veniturile încasate);
  - contul 5121 "Conturi la bănci în lei" (cu excepţia situaţiilor prevăzute de Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2011, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.985/2011, cu modificările ulterioare);
  - contul 5124 "Conturi la bănci în valută" (cu excepţia situaţiilor prevăzute de Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2011, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.985/2011, cu modificările ulterioare);
  - contul 531 "Casa" (cu excepţia situaţiilor prevăzute de Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2011, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.985/2011, cu modificările ulterioare);
  - conturile 6xx "Cheltuieli ...................." (efectuate din finanţarea de la bugetul de stat) se închid prin debitul contului 121.01.01 "Rezultatul patrimonial - instituţii publice finanţate integral din bugetul de stat";
  - conturile 6xx "Cheltuieli ...................." (efectuate din finanţarea de la bugetul asigurărilor sociale de stat) se închid prin debitul contului 121.03 "Rezultatul patrimonial - bugetul asigurărilor sociale de stat" la Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Serviciul Român de Informaţii";
  - conturile 7xx "Venituri ...................." (ale bugetului de stat) se închid prin creditul contului 121.09 "Rezultatul patrimonial - bugetul de stat";
  - contul 7701 "Finanţarea de la bugetul de stat" se închide prin creditul contului 121.01.01 "Rezultatul patrimonial - instituţii publice finanţate integral din bugetul de stat";
  - contul 7703 "Finanţarea de la bugetul asigurărilor sociale de stat" se închide prin creditul contului 121.03 "Rezultatul patrimonial - bugetul asigurărilor sociale de stat" la Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Serviciul Român de Informaţii;
  - conturile 7xx "Venituri ....................." (ale instituţiilor publice finanţate integral din bugetul de stat) se închid prin creditul contului 121.01.03 "Rezultatul patrimonial - alte venituri şi finanţări din bugetul de stat", pentru sumele înregistrate în conturile de venituri ca urmare a unor operaţiuni care nu au legătură cu finanţarea din bugetul de stat (bunuri primite cu titlu gratuit, plus de inventar, diferenţe de curs favorabile etc.).
  2.10.(2) La unităţile administrativ-teritoriale:
  - contul 5211 "Disponibil al bugetului local";
  - contul 5212 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent";
  - contul 531 "Casa" (cu excepţia situaţiilor prevăzute de Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2011, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.985/2011, cu modificările ulterioare);
  - contul 4687 "Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa";
  - contul 5197 "Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă";
  - conturile 6xx "Cheltuieli ....................." (efectuate din finanţarea de la bugetul local) se închid prin debitul contului 121.01.02 "Rezultatul patrimonial - instituţii publice finanţate integral din bugetul local" sau 121.02 "Rezultatul patrimonial - bugetul local" la stabilirea rezultatului patrimonial al bugetului local;
  - conturile 7xx "Venituri ....................." (ale bugetului local) se închid prin creditul contului 121.02 "Rezultatul patrimonial - bugetul local";
  - contul 7702 "Finanţarea de la bugetele locale" se închide prin creditul contului 121.01.02 "Rezultatul patrimonial - instituţii publice finanţate integral din bugetul local";
  - conturile 7xx "Venituri ....................." (ale instituţiilor publice finanţate integral din bugetul local) se închid prin creditul contului 121.01.04 "Rezultatul patrimonial - alte venituri şi finanţări din bugetul local", pentru sumele înregistrate în conturile de venituri ca urmare a unor operaţiuni care nu au legătură cu finanţarea din bugetul local (bunuri primite cu titlu gratuit, plus de inventar, diferenţe de curs favorabile etc.).
  2.10.(3) La instituţiile publice finanţate din bugetul asigurărilor sociale de stat:
  - contul 5251 "Disponibil al bugetului asigurărilor sociale de stat";
  - contul 5252 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent";
  - contul 531 "Casa" (cu excepţia situaţiilor prevăzute de Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2011, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.985/2011, cu modificările ulterioare);
  - conturile 6xx "Cheltuieli ....................." (efectuate din finanţarea de la bugetul asigurărilor sociale de stat) se închid prin debitul contului 121.03 "Rezultatul patrimonial - bugetul asigurărilor sociale de stat";
  - conturile 7xx "Venituri ....................." (ale bugetului asigurărilor sociale de stat) se închid prin creditul contului 121.03 "Rezultatul patrimonial - bugetul asigurărilor sociale de stat";
  - contul 7703 "Finanţarea de la bugetul asigurărilor sociale de stat" se închide prin creditul contului 5251 "Disponibil al bugetului asigurărilor sociale de stat", cu totalul plăţilor nete de casă la Casa Naţională de Pensii Publice şi instituţiile subordonate.
  2.10.(4) La instituţiile publice finanţate din bugetul asigurărilor pentru şomaj:
  - contul 531 "Casa" (cu excepţia situaţiilor prevăzute de Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2011, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.985/2011, cu modificările ulterioare);
  - contul 5741 "Disponibil din veniturile curente ale bugetului asigurărilor pentru şomaj";
  - contul 5742 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent";
  - conturile 6xx "Cheltuieli ....................." (efectuate din finanţarea de la bugetul asigurărilor pentru şomaj) se închid prin debitul contului 121.04 "Rezultatul patrimonial - bugetul asigurărilor pentru şomaj";
  - conturile 7xx "Venituri ....................." (ale bugetului asigurărilor pentru şomaj) se închid prin creditul contului 121.04 "Rezultat patrimonial
  - bugetul asigurărilor pentru şomaj";
  - contul 7704 "Finanţarea din bugetul asigurărilor pentru şomaj" se închide prin creditul contului 5741 "Disponibil din veniturile curente ale bugetului asigurărilor pentru şomaj", cu totalul plăţilor nete de casă.
  2.10.(5) La instituţiile publice finanţate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate:
  - contul 531 "Casa" (cu excepţia situaţiilor prevăzute de Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2011, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.985/2011, cu modificările ulterioare);
  - contul 5711 "Disponibil din veniturile curente ale Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate";
  - contul 5712 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent";
  - conturile 6xx "Cheltuieli ....................." (efectuate din finanţarea de la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate) se închid prin debitul contului 121.05 "Rezultatul patrimonial - bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate";
  - conturile 7xx "Venituri ....................." (ale bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate) se închid prin creditul contului 121.05 "Rezultatul patrimonial - bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate";
  - contul 7705 "Finanţarea din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate" se închide prin creditul contului 5711 "Disponibil din veniturile curente ale Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate", cu totalul plăţilor nete de casă.
  2.10.(6) La instituţiile publice şi activităţile finanţate integral din venituri proprii sau instituţiile publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la buget (de stat, local, asigurări sociale, sănătate, şomaj):
  - contul 531 "Casa" (cu excepţia situaţiilor prevăzute de Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2011, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.985/2011, cu modificările ulterioare);
  - conturile 6xx "Cheltuieli ....................." (efectuate din venituri proprii sau venituri proprii şi subvenţii) se închid prin debitul contului 121.10 "Rezultatul patrimonial - instituţii publice şi activităţi finanţate integral sau parţial din venituri proprii";
  - conturile 7xx "Venituri ....................." (venituri proprii sau venituri proprii şi subvenţii) se închid prin creditul contului 121.10 "Rezultatul patrimonial - instituţii publice şi activităţi finanţate integral sau parţial din venituri proprii".
  2.10.(7) În contabilitatea Trezoreriei Centrale:
  - contul 7709 "Finanţarea de la bugetul Trezoreriei Statului" se închide prin creditul contului 5241 "Disponibil al bugetului Trezoreriei Statului" (cu totalul plăţilor nete de casă, prin atribuirea unui cod aleatoriu pentru creditul contului 5241 "Disponibil al bugetului Trezoreriei Statului", şi nu pe fiecare subdiviziune a clasificaţiei bugetare pe care au fost evidenţiate veniturile încasate).
  2.11.(1) La data de 31 decembrie 2011, instituţiile publice implicate vor efectua o inventariere a datoriilor reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar, devenite executorii până la data de 31 decembrie 2011, a căror plată se va efectua eşalonat în perioada 2012-2016, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011. Aceste datorii vor fi înregistrate în contabilitate ca provizioane, potrivit cap. III "Prevederi referitoare la elementele de bilanţ" pct. 3 "Provizioane" din Normele metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările şi completările ulterioare, astfel:
    6812"Cheltuieli operaţionale privind provizioanele"=1511"Provizioane pentru litigii"

  2.11.(2) Soldul contului 1511 "Provizioane pentru litigii", reprezentând operaţiunea prevăzută la pct. 2.11.(1), se raportează în "Bilanţ" (cod 01) la datorii necurente, rândul 55 "Provizioane".
  Valoarea recunoscută ca provizion trebuie să constituie cea mai bună estimare la data bilanţului a costurilor necesare stingerii obligaţiei curente.
  Provizionul va fi utilizat numai pentru scopul pentru care a fost iniţial recunoscut.
  2.11.(3) Sumele prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar se vor înregistra în contabilitatea instituţiilor publice la momentul plăţii acestora, în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinaţie.
  Provizioanele trebuie revizuite la data fiecărui bilanţ şi ajustate pentru a reflecta cea mai bună estimare curentă.
  În cazul în care pentru stingerea unei obligaţii nu mai este probabilă o ieşire de resurse sau ieşirea de resurse a avut loc, provizionul trebuie anulat prin reluare la venituri, astfel:
    1511"Provizioane pentru litigii"=7812"Venituri din provizioane"

  2.11.(4) Pentru procesele în curs de derulare, atunci când nu sunt îndeplinite condiţiile pentru recunoaşterea unui provizion, instituţiile publice în cauză vor evidenţia datorii contingente. În acest sens, în Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce contul în afara bilanţului 8082 "Datorii contingente", cu următoarea funcţiune:
  Cu ajutorul acestui cont se va ţine evidenţa datoriilor contingente.
  În debitul contului se evidenţiază valoarea datoriilor contingente înregistrate, iar în credit, a celor scoase din conturile extrabilanţiere.
  Soldul contului reprezintă valoarea datoriilor contingente existente.
  2.12. Din Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu data de 1 ianuarie 2012, se elimină contul 1399 "Alte fonduri", cont ce a fost utilizat pentru evidenţierea fondurilor constituite în afara bugetului local până la data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 13/2011.
  2.13. Sumele alocate autorităţilor administraţiei publice locale de la bugetul de stat pentru efectuarea cheltuielilor cu reabilitarea termică la blocurile de locuinţe, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările ulterioare, se înregistrează astfel:
  a) investiţiile efectuate de autorităţile locale:
    231"Active fixe corporale în curs de execuţie"=404"Furnizori de active fixe"

  b) transferul investiţiilor către beneficiari, reprezentând valoarea lucrărilor de intervenţie pentru izolarea termică a blocurilor de locuinţe având ca scop creşterea performanţei energetice, se înregistrează astfel:
    658"Alte cheltuieli operaţionale"=231"Active fixe corporale în curs de execuţie"

  2.14. Instituţiile publice care derulează operaţiuni în asocieri în participaţie procedează astfel: cheltuielile şi veniturile determinate de operaţiile asocierilor în participaţie se contabilizează distinct de către unul din asociaţi, conform prevederilor din contractul de asociere.
  La sfârşitul perioadei de raportare, cheltuielile şi veniturile înregistrate pe naturi se transmit pe bază de decont fiecărui asociat, în vederea înregistrării acestora în contabilitatea proprie.
  La data bilanţului, bunurile de natura stocurilor, creanţele, disponibilităţile, precum şi datoriile asocierii în participaţie se înscriu în situaţiile financiare anuale ale asociatului care conduce evidenţa asocierii.
  Evidenţa decontărilor din operaţii în participaţie, a decontării cheltuielilor şi veniturilor realizate din operaţii în participaţie, precum şi a sumelor virate între coparticipanţi se efectuează cu ajutorul contului 483 "Decontări din operaţii în participaţie".
  La nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, cheltuielile şi veniturile primite prin transfer din operaţii în participaţie prin contul 483 "Decontări din operaţii în participaţie" se închid prin contul 121.02 "Rezultatul patrimonial - bugetul local".
  2.15. Înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor privind finanţarea Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se efectuează astfel:
  a) înregistrarea tichetului valoric aferent Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional:
    5328"Alte valori"=779"Venituri din bunuri şi servicii primite cu titlu gratuit"(cu valoarea înscrisă pe tichet)

  b) înregistrarea activului fix pe baza facturii emise de furnizor:
    2133"Mijloace de transport"=404"Furnizori de active fixe"(cu valoarea totală a activului fix)

  c) plata furnizorului:
  - prin utilizarea tichetului valoric:
    404"Furnizori de active fixe"=5328"Alte valori"(cu valoarea înscrisă pe tichet)

  - plata diferenţei:
    404"Furnizori de active fixe"=   %
          5XX"Disponibil ............." (cu diferenţa dintre valoarea facturii şi valoarea înscrisă pe tichet)
          770"Finanţarea de la buget"

  2.16. În aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 803/2011 privind alocarea pe ordonatori principali de credite a unor sume prevăzute prin dispoziţiile art. 71 din Ordonanţa Guvernului nr. 10/2011 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2011 şi unele măsuri financiare, precum şi pentru aprobarea modului de gestionare a acestora, înregistrarea în contabilitatea Autorităţii de certificare şi plată şi a autorităţilor de management a principalelor operaţiuni se efectuează astfel:
  2.16.(1) La Autoritatea de certificare şi plată:
  a) încasarea sumelor transferate de Direcţia generală trezorerie şi datorie publică în contul 54.01.03.00, reprezentând sume alocate temporar din vărsăminte din privatizare înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului:
    5591.3"Disponibil de la buget reprezentând vărsăminte din privatizare în cazul indisponibilităţilor temporare pentru programele operaţionale"      =5191"Împrumuturi pe termen scurt"

  b) virarea sumelor din conturile de disponibil 54.01.03.01-07 în conturile de disponibil ale autorităţilor de management:
    4572.3"Sume avansate autorităţilor de management din vărsăminte din privatizare"       =5591.3.01-07"Disponibil de la buget reprezentând vărsăminte din privatizare în cazul indisponibilităţilor temporare pentru programele operaţionale"

  c) înregistrarea declaraţiei de cheltuieli cuprinzând cheltuieli autorizate de autorităţile de management:
    474"Sume în curs de certificare/declarare Comisiei Europene"      =4572.3"Sume avansate autorităţilor de management din vărsăminte din privatizare"

  d) virarea sumelor din contul 54.01.03.00 în contul 65.01.01 "Disponibil în lei din vărsăminte din privatizare", reprezentând reconstituirea vărsămintelor din privatizare ca urmare a sumelor primite de la Comisia Europeană:
    5191"Împrumuturi pe termen scurt"=5591.3"Disponibil de la buget reprezentând vărsăminte din privatizare în cazul indisponibilităţilor temporare pentru programele operaţionale"

  e) stingerea împrumutului primit din venituri din privatizare în baza notificării primite de la autorităţile de management ca urmare a transferului de sume în contul 65.01.01 "Disponibil în lei din vărsăminte din privatizare", în limita disponibilităţilor de credite bugetare:
    5191"Împrumuturi pe termen scurt"=4554"Sume de restituit bugetului (prefinanţare, cofinanţare, indisponibilităţile temporare de fonduri de la CE)"

  2.16.(2) La Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, în calitate de Autoritate de management a Programului operaţional Transport - plăţi directe:
  a) încasarea sumelor de la Autoritatea de certificare şi plată în contul 54.01.06.06, reprezentând alocare temporară din vărsăminte din privatizare:
    5591.3"Disponibil de la buget reprezentând vărsăminte din privatizare în cazul indisponibilităţilor temporare pentru programele operaţionale"=4516"Sume avansate de autorităţile de certificare - Instrumente structurale, fonduri de la buget şi alte fonduri"

  b) înregistrarea creanţelor cu Comisia Europeană şi a sumelor datorate beneficiarilor/bugetelor din care au fost efectuate iniţial cheltuielile:
    4505"Sume de primit de la CE reprezentând venituri ale bugetului general consolidat"=4555"Sume de restituit bugetului din sume primite de la CE în contul plăţilor efectuate"
    (4507"Sume de primit de la CE datorate altor beneficiari")   (4544"Sume datorate beneficiarilor - ONG-uri, societăţi comerciale etc."
          4546"Sume datorate beneficiarilor - instituţii publice")

  c) virarea sumelor în conturile beneficiarilor/conturile de venituri ale bugetelor din care au fost efectuate iniţial cheltuielile, ca urmare a autorizării acestora:
    4555"Sume de restituit bugetului din sume primite de la CE în contul plăţilor efectuate"=5591"Disponibil în lei de la buget reprezentând prefinanţări şi fonduri în cazul indisponibilităţilor temporare aferente programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile"
    (4544"Sume datorate beneficiarilor - ONG-uri, societăţi comerciale etc."    
    4546"Sume datorate beneficiarilor - instituţii publice")  

  d) Stingerea creanţelor cu Comisia Europeană:
    476"Sume în curs de declarare autorităţilor de certificare"=4505"Sume de primit de la CE reprezentând venituri ale bugetului general consolidat"
          (4507"Sume de primit de la CE datorate altor beneficiari")

  e) transmiterea declaraţiei de cheltuieli Autorităţii de certificare şi plată:
    4516"Sume avansate de autorităţile de certificare - Instrumente structurale, fonduri de la buget şi alte fonduri"=476"Sume în curs de declarare autorităţilor de certificare"

  f) virarea sumelor în contul 65.01.01 "Disponibil în lei din vărsăminte din privatizare", deschis la Trezoreria Operativă Centrală, ca urmare a notificării primite de la Autoritatea de certificare şi plată, în situaţia în care sumele rambursate de Comisia Europeană nu acoperă integral suma primită de fiecare ordonator de credite cu rol de autoritate de management:
    678"Transferuri pentru proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile şi fonduri de la buget"=7701"Finanţarea de la bugetul de stat"

  2.16.(3) La autorităţile de management - plăţi indirecte:
  a) încasarea sumelor de la Autoritatea de certificare şi plată în conturile 54.01.06.01...54.01.06.05 şi 54.01.06.07, reprezentând alocare temporară din vărsăminte din privatizare:
    5151.1"Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile, prefinanţare şi fondul de indisponibilităţi temporare de la bugetul de stat pentru finanţarea programelor operaţionale"=4516.3"Sume avansate de autorităţile de certificare din vărsăminte din privatizare"

  b) transmiterea declaraţiei de cheltuieli Autorităţii de certificare şi plată:
    4516.3"Sume avansate de autorităţile de certificare din vărsăminte din privatizare"=476"Sume în curs de declarare autorităţilor de certificare"

  c) virarea sumelor în contul 65.01.01 "Disponibil în lei din vărsăminte din privatizare", deschis la Trezoreria Operativă Centrală, ca urmare a notificării primite de la Autoritatea de certificare şi plată, în situaţia în care sumele rambursate de Comisia Europeană nu acoperă integral suma primită de fiecare ordonator de credite cu rol de autoritate de management:
    678"Transferuri pentru proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile şi fonduri de la buget"=7701"Finanţarea de la bugetul de stat"

  2.17. Instituţiile publice care au calitatea de creditori bugetari ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru şomaj, bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi ai bugetelor locale, după caz, vor avea în vedere următoarele:
  2.17.(1) Fondul de garanţie constituit în baza prevederilor art. 29 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare, evidenţiat în trezorerie cu ajutorul contului 50.82 "Disponibil din garanţii constituite conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă nr. 77/2009 şi altor acte normative", se înregistrează în contul în afara bilanţului 8039 "Alte valori în afara bilanţului", cont ce se raportează la rândul 08 în formularul "Situaţia sumelor evidenţiate în conturi în afara bilanţului rezultate din operaţiuni ce decurg din administrarea veniturilor bugetului general consolidat" (anexa 32 la situaţiile financiare).
  2.17.(2) Veniturile încasate la bugetul de stat pe codul de înregistrare fiscală atribuit Trezoreriei Statului provenite de la ambasade şi reprezentanţe se înregistrează în contabilitatea creanţelor bugetare la Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti, astfel:
    5201"Disponibil al bugetului de stat"/analitic distinct: cod bugetar=7XX"Venituri..."/analitic distinct: cod bugetar

  2.17.(3) Înregistrarea operaţiunilor referitoare la debitorii solidari conform prevederilor art. 137 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:
  a) stornarea creanţei înregistrate pe seama debitorului insolvabil:
  - dacă provine din anul curent:
    463"Creanţe ale bugetului de stat"/analitic distinct: cod bugetar=7xx"Venituri fiscale....." - în roşu analitic distinct: cod bugetar
    (464"Creanţe ale bugetului local"/analitic distinct: cod bugetar)      
          sau  
    7xx"Venituri fiscale" analitic distinct: cod bugetar=463"Creanţe ale bugetului de stat"/ - în negru analitic distinct: cod bugetar
          (464"Creanţe ale bugetului local"/analitic distinct: cod bugetar)

  - dacă provine din anii precedenţi:
    117.09"Rezultatul reportat - bugetul de stat"=463"Creanţe ale bugetului de stat"/analitic distinct: cod bugetar
          (464"Creanţe ale bugetului local"/analitic distinct: cod bugetar)

  concomitent:
  b) înregistrarea debitorului insolvabil în debitul contului în afara bilanţului 8058 "Creanţe fiscale pentru care s-a declarat starea de insolvabilitate a debitorului";
  c) înregistrarea creanţei şi a venitului pe seama debitorului solidar care deţine mai multe venituri sau bunuri urmăribile:
    463"Creanţe ale bugetului de stat"/analitic distinct: cod bugetar=7xx"Venituri fiscale....."/analitic distinct: cod bugetar
    (464"Creanţe ale bugetului local"/analitic distinct: cod bugetar)    

  d) înregistrarea codebitorilor în contul în afara bilanţului 8039 "Alte valori în afara bilanţului", concomitent cu înscrierea acestora într-o evidenţă nominală.
  2.17.(4) La data bilanţului, evaluarea creanţelor se face la valoarea lor probabilă de încasare. Diferenţele constatate în minus dintre valoarea de inventar stabilită la inventariere şi valoarea contabilă netă a creanţelor se înregistrează în contabilitate pe seama ajustărilor pentru depreciere.
  Instituţiile publice pot înregistra ajustări pentru deprecierea creanţelor bugetare la sfârşitul exerciţiului financiar, pe seama cheltuielilor, astfel:
  a) constituirea sau majorarea ajustărilor pentru deprecierea creanţelor bugetare:
    6814"Cheltuieli operaţionale privind ajustările pentru deprecierea activelor circulante"=497"Ajustări pentru deprecierea creanţelor bugetare"

  b) diminuarea sau anularea ajustărilor pentru deprecierea creanţelor bugetare:
    497"Ajustări pentru deprecierea creanţelor bugetare"=7814"Venituri din ajustări pentru deprecierea activelor circulante"

  2.17.(5) Executarea silită încetează în situaţiile prevăzute la art. 148 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  În cazul debitorilor aflaţi sub incidenţa art. 36 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare, măsurile de executare silită nu încetează, ci acestea se suspendă de la data deschiderii procedurii.
  Astfel, valorile materiale supuse sechestrului pentru categoria debitorilor aflaţi sub incidenţa Legii nr. 85/2006, cu modificările şi completările ulterioare, rămân evidenţiate în continuare în contabilitatea creanţelor bugetare, înregistrate în debitul contului 8047 "Valori materiale supuse sechestrului", până la ridicarea sechestrului, în condiţiile legii.
  2.17.(6) Pierderile din creanţe bugetare, care se înregistrează ca urmare a scăderii din evidenţă a creanţelor neîncasate în contul 654 "Pierderi din creanţe şi debitori diverşi", sunt pierderile cauzate de situaţiile precizate în Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel: în cazul debitorilor declaraţi insolvabili, dacă la sfârşitul perioadei de prescripţie nu se constată dobândirea unor bunuri sau venituri urmăribile. În această situaţie, organele de executare vor proceda la scăderea creanţelor fiscale din evidenţa analitică pe plătitor. Scăderea se face şi în cursul perioadei de prescripţie, în cazul debitorilor persoane fizice decedaţi sau dispăruţi pentru care nu există moştenitori care au acceptat succesiunea.
  2.18. Pentru efectuarea de către Ministerul Finanţelor Publice a operaţiunilor de consolidare a execuţiei bugetare, respectiv a eliminării transferurilor de sume dintre două bugete componente ale bugetului general consolidat, cu scopul evitării dublei evidenţieri a acestora, instituţiile publice care au avut prevăzute în bugetul aprobat credite bugetare la titlul VII "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice" vor avea în vedere efectuarea de punctaje reciproce cu instituţiile publice care au primit sumele, astfel încât să fie asigurată concordanţa dintre datele raportate în conturile de execuţie bugetară în cadrul aceleiaşi perioade de raportare.


  Capitolul III
  Reflectarea în contabilitatea instituţiilor publice a operaţiunilor privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2011, cuprinse în Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2011, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.985/2011, cu modificările ulterioare
  3.1. La unităţile administrativ-teritoriale, reflectarea în contabilitate a operaţiunilor cuprinse în cap. IV "Încheierea execuţiei bugetelor locale şi operaţiuni specifice unităţilor administrativ-teritoriale"
  3.1.(1) În situaţia în care veniturile încasate de bugetul local, exclusiv sumele primite din excedentul anului precedent, sunt mai mari decât plăţile efectuate din bugetul local:
  a) reîntregirea excedentului anului precedent al unităţii administrativ-teritoriale cu sumele virate în cursul anului 2011 pentru acoperirea golurilor temporare de casă:
    5197"Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă"/analitic distinct: - secţiunea de funcţionare - secţiunea de dezvoltare=5211"Disponibil al bugetului local"/analitic distinct: - secţiunea de funcţionare - secţiunea de dezvoltare

    concomitent:
    5213"Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi"=4687" Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă"/analitic distinct: - secţiunea de funcţionare - secţiunea de dezvoltare

  b) reîntregirea excedentului anului precedent al unităţii administrativ-teritoriale cu sumele virate în cursul anului 2011 pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare (cod 40.02.14):
    5213"Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi"=5211"Disponibil al bugetului local"/analitic distinct: - secţiunea de dezvoltare

  c) stabilirea rezultatului execuţiei bugetului local:
  - încasarea veniturilor bugetului local în cursul anului 2011 s-a reflectat astfel:
    5211"Disponibil al bugetului local"/analitic distinct:=   %
      - secţiunea de funcţionare - secţiunea de dezvoltare   464"Creanţele bugetului local" 7xx "Venituri...." etc.

  - preluarea plăţilor şi cheltuielilor bugetului local în cursul anului 2011 s-a reflectat astfel:
                                            %=5211"Disponibil al bugetului local"/ analitic distinct: - secţiunea de funcţionare - secţiunea de dezvoltare
    6xx 121.01.02"Cheltuieli........" "Rezultatul patrimonial - instituţii publice finanţate integral din bugetul local" (în roşu sau în negru, după caz)  

  Contul 5211 "Disponibil al bugetului local" funcţionează în contabilitatea unităţilor administrativ-teritoriale numai în cursul anului, nu are un cont de disponibil corespondent în Trezoreria Statului şi reflectă disponibilităţile bugetului local la Trezoreria Statului la un moment dat, disponibilităţi care se determină ca diferenţă între sumele încasate (cont trezorerie 21 "Veniturile bugetelor locale") şi sumele plătite (cont trezorerie 24 "Cheltuielile bugetelor locale").
  Unităţile administrativ-teritoriale au obligaţia de a dispune măsurile necesare pentru achitarea integrală până la finele anului din contul de trezorerie 24 "Cheltuielile bugetelor locale" a obligaţiilor restante, astfel încât acestea să nu influenţeze excedentul bugetului local;
  d) la sfârşitul anului, excedentul bugetului local se reflectă în contabilitatea unităţilor administrativ-teritoriale astfel:
    5212"Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent"/analitic distinct: - secţiunea de funcţionare - secţiunea de dezvoltare=5211"Disponibil al bugetului local"/analitic distinct: - secţiunea de funcţionare - secţiunea de dezvoltare

  e) virarea excedentului bugetului local din exerciţiul curent în excedentul anului precedent:
    5213"Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi"=5212"Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent"/analitic distinct: - secţiunea de funcţionare - secţiunea de dezvoltare

  3.1.(2) În situaţia în care veniturile încasate de bugetul local, exclusiv sumele primite din excedentul anului precedent, sunt mai mici decât cheltuielile bugetului local:
  Stabilirea rezultatului execuţiei bugetelor locale:
  Înregistrările contabile privind încasarea veniturilor şi plata cheltuielilor bugetului local sunt cele menţionate la pct. 3.1.(1) lit. c).
  a) la finele anului, reîntregirea excedentului anului precedent al unităţilor administrativ-teritoriale cu sumele virate în cursul anului 2011 pentru acoperirea golurilor temporare de casă:
    5197"Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă"/analitic distinct: - secţiunea de funcţionare - secţiunea de dezvoltare=5211"Disponibil al bugetului local"/ analitic distinct: - secţiunea de funcţionare - secţiunea de dezvoltare

    concomitent:
    5213"Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi"=4687"Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă"/analitic distinct: - secţiunea de funcţionare - secţiunea de dezvoltare

  b) reîntregirea excedentului anului precedent al unităţii administrativ-teritoriale cu sumele virate în cursul anului 2011 pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare (cod 40.02.14):
    5213"Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi"       =5211"Disponibil al bugetului local"/ analitic distinct: - secţiunea de dezvoltare

  c) la sfârşitul anului, deficitul bugetului local se reflectă în contabilitatea unităţilor administrativ-teritoriale astfel:
    5211"Disponibil al bugetului local"/analitic distinct: - secţiunea de funcţionare - secţiunea de dezvoltare=5212"Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent"/analitic distinct: - secţiunea de funcţionare - secţiunea de dezvoltare

  d) pe baza hotărârii consiliului local, judeţean şi a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, acoperirea definitivă a deficitului bugetului local din excedentul anului precedent al unităţii administrativ-teritoriale:
  - încasarea sumelor pentru acoperirea deficitului:
    5212"Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent"/analitic distinct: - secţiunea de funcţionare - secţiunea de dezvoltare=5213"Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi"

  3.1.(3) În vederea stabilirii rezultatului bugetului local conform prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, în Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce contul în afara bilanţului 8075 "Rezultatul bugetului local stabilit potrivit art. 2 din Legea privind finanţele publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare".
  Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa rezultatului bugetului local stabilit potrivit prevederilor Legii nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, separat pe fiecare secţiune: secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare.
  În debit se înregistrează excedentul bugetului local stabilit în trezorerie, iar în credit se înregistrează deficitul bugetului local stabilit în trezorerie şi plăţile restante rămase neachitate la finele exerciţiului, care trebuie să corespundă cu sumele raportate în formularul prevăzut în anexa 30b "Plăţi restante" (anexă la situaţiile financiare).
  Soldul debitor al contului reprezintă excedentul bugetului local stabilit potrivit prevederilor Legii nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pe fiecare secţiune, iar soldul creditor reprezintă deficitul bugetului local stabilit potrivit prevederilor Legii nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pe fiecare secţiune.
  Soldul contului nu se redeschide în anul următor.
  În situaţia în care la încheierea exerciţiului unităţile administrativ-teritoriale raportează obligaţii restante neachitate (plăţi restante), acestea vor fi explicate într-o notă, pe fiecare categorie şi număr de zile de întârziere, în care se va preciza şi componenţa sumelor raportate.
  3.2. La Casa Naţională de Pensii Publice şi la casele de pensii sectoriale ale Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii, reflectarea în contabilitate a operaţiunilor cuprinse în cap. V "Încheierea execuţiei bugetului asigurărilor sociale de stat şi sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale"
  3.2.(1) La Casa Naţională de Pensii Publice
  Preluarea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat stabilit de casele de pensii sectoriale ale Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii, pe baza "Contului de execuţie a bugetului instituţiei publice - Cheltuieli" (anexa 6 la situaţiile financiare) şi a "Contului de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli" (anexa 7 la situaţiile financiare) transmise de aceste instituţii, astfel:
    121.03"Rezultatul patrimonial - bugetul asigurărilor sociale de stat"=5252"Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent"

  3.2.(2) La casele de pensii sectoriale ale Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii:
  - înregistrarea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat la nivelul plăţilor nete de casă evidenţiate în soldul contului 7703 "Finanţarea de la bugetul asigurărilor sociale de stat":
    121.03"Rezultatul patrimonial - bugetul asigurărilor sociale de stat"=5252"Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent"

  - transmiterea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat la Casa Naţională de Pensii Publice:
    5252"Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent"=121.03"Rezultatul patrimonial - bugetul asigurărilor sociale de stat"

  3.2.(3) În formularul "Contul de rezultat patrimonial" (anexa 2 la situaţiile financiare) întocmit de Casa Naţională de Pensii Publice nu se completează contul 7703 "Finanţarea de la bugetul asigurărilor sociale de stat".
  Totodată, acest cont nu se completează în "Contul de rezultat patrimonial" agregat pe subsectorul S1314 "Asigurări sociale", întocmit la nivelul Ministerului Finanţelor Publice.
  3.2.(4) Casa Naţională de Pensii Publice va prezenta la Ministerul Finanţelor Publice "Contul de execuţie a bugetului instituţiei publice - Cheltuieli" (anexa 6 la situaţiile financiare) şi "Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli" (anexa 7 la situaţiile financiare) întocmite distinct pentru activitatea proprie şi centralizat împreună cu casele de pensii sectoriale ale Ministerului Apărării Naţionale, ale Ministerului Administraţiei şi Internelor şi ale Serviciului Român de Informaţii.
  3.2.(5) Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Serviciul Român de Informaţii vor prezenta la Ministerul Finanţelor Publice situaţiile financiare anuale centralizate pentru total activitate, precum şi situaţii financiare anuale întocmite distinct pe subsectorul S1311 "Administraţia centrală" şi S1314 "Asigurări sociale", care să cuprindă conturile de execuţie elaborate în structura bugetelor de venituri şi cheltuieli aprobate prin legea bugetului de stat, respectiv în structura bugetului aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.


  Capitolul IV Întocmirea situaţiilor financiare anuale

  4.1.(1) În formularul "Situaţia fluxurilor de trezorerie" (anexa 3 la situaţiile financiare) corelaţiile dintre fluxurile de trezorerie din activitatea operaţională, activitatea de investiţii şi activitatea de finanţare şi clasificaţia bugetară, prevăzute în Normele metodologice privind întocmirea, semnarea, depunerea, componenţa şi modul de completare a situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice în anul 2006, precum şi modelele acestora, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 616/2006, nu se respectă în situaţia plăţilor efectuate de la titlul 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" şi de la titlul 65 "Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă".
  Plăţile efectuate de la aceste titluri se vor repartiza pe cele 3 grupe de fluxuri de trezorerie: din activitatea operaţională, din activitatea de investiţii şi din activitatea de finanţare, în funcţie de natura acestora.
  4.1.(2) Instituţiile publice au obligaţia să prezinte la unităţile Trezoreriei Statului la care au deschise conturile "Situaţia fluxurilor de trezorerie" (anexa 3 la situaţiile financiare) pentru obţinerea vizei privind exactitatea plăţilor nete de casă şi a soldurilor conturilor de disponibilităţi, după caz, pentru asigurarea concordanţei datelor din contabilitatea instituţiilor publice cu cele din contabilitatea unităţilor Trezoreriei Statului.
  Soldul pentru conturile de finanţare bugetară se stabileşte ca diferenţă între plăţi efectuate şi încasări (sume recuperate din finanţarea anului curent reprezentând reconstituirea creditelor bugetare şi sume recuperate din finanţarea anilor precedenţi) şi reflectă totalul plăţilor nete de casă.
  Datele înscrise în "Situaţia fluxurilor de trezorerie" (anexa 3 la situaţiile financiare) trebuie să corespundă cu datele din evidenţa Trezoreriei Statului, altfel aceasta va restitui situaţia instituţiei publice respective pentru a introduce corecturile corespunzătoare.
  Viza Trezoreriei Statului se acordă pentru datele înscrise pe rândurile 14 şi 15 coloana 3 şi următoarele de instituţia publică.
  4.1.(3) În formularul "Situaţia fluxurilor de trezorerie" (anexa 4 la situaţiile financiare), la rândurile 15 şi 16 se înscriu numai diferenţele de curs valutar favorabile/nefavorabile rezultate din reevaluarea soldurilor conturilor de numerar şi echivalent de numerar la sfârşitul perioadei de raportare.
  La depunerea la ordonatorul de credite superior sau la direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, după caz, formularul "Situaţia fluxurilor de trezorerie" (anexa 4 la situaţiile financiare) va fi însoţit de copii ale extraselor de cont pentru a confirma exactitatea soldurilor conturilor de disponibilităţi deschise la instituţiile de credit.
  4.2.(1) Conturile de execuţie bugetară - venituri, la raportarea anuală, coloanele 1 şi 2 se completează cu:
  - prevederi bugetare iniţiale;
  - prevederi bugetare definitive.4.2.(2) În formularele "Conturile de execuţie a bugetului instituţiei publice - Venituri" (anexele 5, 9, 12, şi 17 la situaţiile financiare) se raportează numai veniturile încasate în anul curent (fără cuprinderea excedentului rezultat din anii precedenţi).
  4.2.(3) Formularele "Conturile de execuţie a bugetului instituţiei publice - Venituri" (anexele 5, 9, 12, şi 17 la situaţiile financiare) se întocmesc de instituţiile publice care, potrivit legii, administrează veniturile bugetului general consolidat.
  Instituţiile publice finanţate de la buget, care realizează venituri pentru bugetul din care sunt finanţate, evidenţiază sumele datorate bugetelor respective:
  461 (411) = 448, iar aceste sume nu se cuprind în aceste anexe.
  4.3.(1) În formularele "Conturile de execuţie bugetară - Cheltuieli" (anexele 6, 7, 7b, 11, 13, şi 18 la situaţiile financiare), coloana 1 se completează cu credite de angajament definitive aferente acţiunilor multianuale cuprinse în anexele la bugetele ordonatorilor principali de credite, anexe ce sunt considerate parte integrantă a respectivelor bugete. Creditele de angajament şi acţiunile multianuale sunt definite în Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi în Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare.
  4.3.(2) În formularele "Conturile de execuţie bugetară - Cheltuieli" (anexele 6, 7, 7b, 11, 13 şi 18 la situaţiile financiare)", la raportarea anuală, coloanele 2 şi 3 se completează cu:
  - credite bugetare iniţiale;
  - credite bugetare definitive.
  4.3.(3) Cu privire la raportarea informaţiilor în formularele "Conturile de execuţie bugetară - Cheltuieli" (anexele 6, 7, 7b, 11, 13 şi 18 la situaţiile financiare) se vor avea în vedere următoarele:
  - angajamentele bugetare (coloana 4) nu pot depăşi creditele bugetare definitive (coloana 3);
  - angajamentele legale (coloana 5) nu pot depăşi creditele bugetare definitive (coloana 3) pentru celelalte acţiuni, altele decât cele multianuale (de exemplu, cheltuieli de personal, cheltuieli cu bunuri şi servicii, subvenţii, transferuri etc.);
  - angajamentele legale (coloana 5) nu pot depăşi angajamentele bugetare (coloana 4) pentru celelalte acţiuni, altele decât cele multianuale (de exemplu, cheltuieli de personal, cheltuieli cu bunuri şi servicii, subvenţii, transferuri etc.);
  - angajamentele legale (coloana 5) pot depăşi creditele de angajament (coloana 1) cu valoarea angajamentelor legale rămase neachitate la data de 31 decembrie 2010, evidenţiate în soldul contului 8067 "Angajamente legale";
  - plăţile efectuate (coloana 6) trebuie să se încadreze în creditele bugetare definitive (coloana 3) şi în angajamentele bugetare (coloana 4);
  - angajamentele legale de plătit (coloana 7) reprezintă valoarea angajamentelor legale efectuate în limita creditelor bugetare aprobate sau a creditelor de angajament, rămase neachitate la 31 decembrie 2011, evidenţiate în soldul contului 8067 "Angajamente legale";
  - cheltuielile efective (coloana 8) pot depăşi creditele bugetare definitive (coloana 3), angajamentele bugetare (coloana 4), angajamentele legale (coloana 5), deoarece cheltuielile efective reprezintă costul bunurilor şi serviciilor utilizate în vederea realizării serviciilor publice sau veniturilor.Conturile de cheltuieli calculate (de exemplu, cheltuieli cu ajustările de depreciere, cheltuieli cu ajustările pentru pierderea de valoare, cheltuieli cu provizioanele etc.) sunt cheltuieli care nu implică o plată monetară din bugetul instituţiei şi, prin urmare, nu se raportează în conturile de execuţie bugetară - coloana 8 "Cheltuieli efective", ci doar în formularul "Contul de rezultat patrimonial" (anexa 2 la situaţiile financiare).
  Cheltuielile cu diferenţele de curs valutar se raportează în conturile de execuţie bugetară în coloana 8 "Cheltuieli efective", numai în situaţia în care pot fi identificate codurile de clasificaţie bugetară aferente.
  Cheltuielile cu amortizarea şi cheltuielile cu activele fixe neamortizabile se raportează în coloana 8 "Cheltuieli efective".
  4.4. Formularul "Contul de execuţie a bugetului instituţiei publice - Venituri" (anexa 5 la situaţiile financiare) se completează de către instituţiile publice care au calitatea de creditori bugetari ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru şomaj, bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, de către instituţiile publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii/activităţi finanţate integral din venituri proprii (altele decât cele de subordonare locală), cu informaţii privind veniturile realizate potrivit bugetului aprobat (clasificaţia funcţională).
  4.5. Autorităţile publice, ministerele şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale, alte autorităţi publice, precum şi instituţiile publice din subordinea acestora, care încasează, administrează şi utilizează venituri proprii, potrivit legii, vor raporta execuţia bugetului astfel:
  a) execuţia bugetului activităţilor finanţate integral din venituri proprii cuprinse în anexa nr. 3 la Legea nr. 286/2010, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit structurii bugetului aprobat (codul 10);
  b) execuţia bugetului instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii, cuprinse în anexa nr. 3 la Legea nr. 286/2010, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în anexa nr. 6/04 la Legea nr. 287/2010, cu modificările ulterioare, potrivit structurii bugetului aprobat (codul 10);
  c) execuţia cumulată a bugetului instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi a activităţilor finanţate integral din venituri proprii, care va include execuţia atât a bugetelor prevăzute la lit. a) şi b), cât şi a celorlalte bugete care cuprind veniturile proprii şi cheltuielile efectuate potrivit unor legi specifice (codul 20).
  4.6. Formularul "Contul de execuţie a bugetului instituţiei publice - Cheltuieli" (anexa 6 la situaţiile financiare) se completează de către instituţiile publice finanţate din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, venituri proprii/venituri proprii şi subvenţii (altele decât cele de subordonare locală), precum şi pentru bugetul creditelor externe (sursa 06) şi bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08), cu informaţii privind cheltuielile efectuate pe structura bugetului aprobat (clasificaţia funcţională).
  Detalierea cheltuielilor pe clasificaţia economică se realizează pe capitole, titluri, articole şi alineate în formularul "Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli" (anexa 7 la situaţiile financiare).
  În formularele de situaţii financiare centralizate ce se depun la Ministerul Finanţelor Publice se va completa şi coloana 8 "Cheltuieli efective".
  4.7. Formularul "Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli" (anexa 7 la situaţiile financiare) se completează de instituţiile publice din administraţia centrală şi de asigurări sociale, indiferent de sursa de finanţare a cheltuielilor, cu cheltuielile efectuate pe structura bugetului aprobat, cu detaliere pe naturi de cheltuieli. Se întocmeşte distinct pe fiecare capitol de cheltuieli, titluri, articole şi alineate (clasificaţia economică).
  În formularele de situaţii financiare centralizate ce se depun la Ministerul Finanţelor Publice se va completa şi coloana 8 "Cheltuieli efective".
  4.8. Formularul "Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli" (anexa 7b la situaţiile financiare) se completează de unităţile administrativ-teritoriale şi instituţiile publice de subordonare locală, indiferent de modul de finanţare a acestora, cu informaţii privind cheltuielile efectuate pe structura bugetului aprobat, cu detaliere pe naturi de cheltuieli distinct pe fiecare capitol de cheltuieli, titluri, articole şi alineate (clasificaţia economică).
  4.9. La întocmirea formularelor de raportare a execuţiei bugetare se vor avea în vedere şi următoarele:
  - instituţiile publice care în anul 2011 au efectuat cheltuieli privind activitatea de învăţământ vor depune formularul "Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli" (anexa 7 la situaţiile financiare) şi formularul "Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli" (anexa 7b la situaţiile financiare) întocmite pe titluri, articole şi alineate în cadrul subcapitolelor şi paragrafelor capitolului 65.00 "Învăţământ", indiferent de bugetul din care acestea au fost efectuate, până la 31 martie 2012;
  - instituţiile publice care în anul 2011 au efectuat cheltuieli privind activitatea de apărare vor depune formularul "Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli" (anexa 7 la situaţiile financiare) întocmit pe titluri, articole şi alineate în cadrul subcapitolelor capitolului 60.00 "Apărare", indiferent de bugetul din care acestea au fost efectuate, până la 31 martie 2012;
  - toate instituţiile publice, indiferent de subordonare şi de sursa de finanţare, care în anul 2012 vor efectua cheltuieli de la capitolul 74.00 "Protecţia mediului" şi capitolul 61.00 "Ordine publică şi siguranţă naţională" vor lua măsuri pentru organizarea evidenţei contabile astfel încât să poată raporta la finele anului 2012 formularul "Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli" (anexa 7 la situaţiile financiare) şi formularul "Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli" (anexa 7b la situaţiile financiare) întocmite pe titluri, articole şi alineate în cadrul subcapitolelor şi paragrafelor acestor capitole.4.10. Formularul "Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii (de subordonare locală) - Venituri" (anexa 9 la situaţiile financiare) se completează de către instituţiile publice şi activităţile finanţate integral din venituri proprii sau din venituri proprii şi subvenţii, de subordonare locală, cu informaţii privind veniturile realizate şi subvenţiile primite de la bugetul local, pe structura bugetului aprobat (clasificaţia funcţională).
  4.11. Formularul "Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii (de subordonare locală) - Cheltuieli" (anexa 11 la situaţiile financiare) se completează de către instituţiile publice şi activităţile finanţate integral din venituri proprii sau din venituri proprii şi subvenţii, de subordonare locală, cu informaţii privind cheltuielile efectuate, pe structura bugetului aprobat (clasificaţia funcţională).
  La secţiunile de funcţionare şi dezvoltare se completează informaţiile numai la nivel de capitol.
  Detalierea cheltuielilor pe clasificaţia economică se realizează pe capitole, titluri, articole şi alineate în formularul "Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli" (anexa 7b la situaţiile financiare).
  4.12. Formularul "Contul de execuţie a bugetului local - Venituri" (anexa 12 la situaţiile financiare) se completează de către unităţile administrativ-teritoriale (comune, oraşe, municipii, judeţe), creditori bugetari ai bugetelor locale, cu informaţii privind veniturile realizate, pe structura bugetelor aprobate (clasificaţia funcţională).
  4.13. Formularul "Contul de execuţie a bugetului local - Cheltuieli" (anexa 13 la situaţiile financiare) se completează de către unităţile administrativ-teritoriale (comune, oraşe, municipii, judeţe) şi instituţiile subordonate finanţate din bugetul local, cu informaţii privind cheltuielile efectuate pe structura bugetului aprobat (clasificaţia funcţională).
  La secţiunile de funcţionare şi dezvoltare se completează informaţiile numai la nivel de capitol.
  Detalierea cheltuielilor pe clasificaţia economică se realizează pe capitole, titluri, articole şi alineate în formularul "Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli" (anexa 7b la situaţiile financiare).
  4.14. Formularul "Disponibil din mijloace cu destinaţie specială" (anexa 14a la situaţiile financiare) se completează de către instituţiile publice de subordonare centrală. Rândul 12 "Alte fonduri cu destinaţie specială" se detaliază pe fonduri în raportul de analiză pe bază de bilanţ.
  4.15. Formularul "Disponibil din mijloace cu destinaţie specială" (anexa 14b la situaţiile financiare) se completează de către instituţiile publice de subordonare locală.
  4.16. Formularul "Contul de execuţie a bugetului creditelor externe - Cheltuieli" (anexa 15 la situaţiile financiare) se completează de unităţile administrativ-teritoriale şi instituţiile subordonate care efectuează cheltuieli din credite externe pe structura bugetului aprobat (clasificaţia funcţională). Detalierea cheltuielilor pe clasificaţia economică se realizează pe capitole, titluri, articole şi alineate în formularul "Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli" (anexa 7b la situaţiile financiare).
  4.17. Formularul "Contul de execuţie a bugetului creditelor interne - Cheltuieli" (anexa 16 la situaţiile financiare) se completează de unităţile administrativ-teritoriale şi instituţiile subordonate care efectuează cheltuieli din credite interne pe structura bugetului aprobat (clasificaţia funcţională). Detalierea cheltuielilor pe clasificaţia economică se realizează pe capitole, titluri, articole şi alineate în formularul "Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli" (anexa 7b la situaţiile financiare).
  4.18. Formularul "Contul de execuţie a bugetului fondurilor externe nerambursabile - Venituri" (anexa 17 la situaţiile financiare) se completează de unităţile administrativ-teritoriale şi instituţiile subordonate cu informaţii privind veniturile realizate din fonduri externe nerambursabile, pe structura bugetului aprobat (clasificaţia funcţională).
  4.19. Formularul "Contul de execuţie a bugetului fondurilor externe nerambursabile - Cheltuieli" (anexa 18 la situaţiile financiare) se completează de unităţile administrativ-teritoriale şi instituţiile subordonate cu informaţii privind cheltuielile efectuate din fonduri externe nerambursabile, pe structura bugetului aprobat (clasificaţia funcţională). Detalierea cheltuielilor pe clasificaţia economică se realizează pe capitole, titluri, articole şi alineate în formularul "Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli" (anexa 7b la situaţiile financiare).
  4.20.(1) Formularul "Situaţia sumelor primite direct de la Comisia Europeană/alţi donatori şi a plăţilor din FEN postaderare" (anexa 20a la situaţiile financiare), prevăzut în anexa nr. 1, se completează de către toate instituţiile publice, indiferent de subordonare şi de sursa de finanţare, care primesc direct de la Comisia Europeană/alţi donatori fonduri externe nerambursabile postaderare (de exemplu: Autoritatea de certificare şi plată, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului etc.) şi apoi efectuează plăţi către autorităţile de management, agenţii de plăţi, instituţii publice subordonate în calitate de beneficiar, beneficiari de fonduri externe nerambursabile sau care efectuează cheltuieli pentru propriile proiecte cu finanţare externă nerambursabilă postaderare.
  Anexa 20a se completează astfel:
  Col. 1 "Sold la începutul anului" se completează cu informaţii privind soldurile iniţiale la data de 1 ianuarie 2011 ale conturilor de disponibil din fonduri externe nerambursabile postaderare în valută sau lei.
  Col. 2 "Încasări FEN" se completează cu informaţii privind sumele încasate direct de la Comisia Europeană/alţi donatori în conturile de disponibil din fonduri externe nerambursabile postaderare în valută deschise la Banca Naţională a României sau la alte instituţii de credit.
  Col. 3 "Dobânzi/comisioane" se completează cu dobânzile încasate, mai puţin comisioanele plătite. În situaţia în care comisioanele plătite sunt mai mari decât dobânzile încasate, suma se trece cu semnul minus în această coloană.
  Col. 4 "Încasări din conturi de debite FEN ani precedenţi" se completează cu sumele transferate din conturile de disponibil din creanţe bugetare, ca urmare a unor nereguli recuperate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare, dar numai acele sume care s-au recuperat în anii următori celui în care plăţile au fost efectuate.
  Sumele transferate din conturile de disponibil din creanţe bugetare, ca urmare a unor nereguli recuperate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare, în conturile de disponibil din fonduri externe nerambursabile prin care se derulează programele/proiectele reprezentând sume recuperate în acelaşi an în care s-au efectuat plăţile nu se raportează în col. 4 "Încasări din conturi de debite FEN ani precedenţi" şi în col. 5 "Plăţi efectuate din FEN".
  Col. 5 "Plăţi efectuate din FEN" se completează cu sumele plătite din conturile de disponibil aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare, reprezentând:
  - prefinanţări sau rambursări transferate autorităţilor de management, agenţiilor de plăţi, după caz;
  - sume transferate în vederea reîntregirii fondurilor de la bugetul de stat în cazul indisponibilităţilor temporare de fonduri de la Comisia Europeană sau reconstituirii vărsămintelor din privatizare;
  - prefinanţări sau rambursări transferate în conturile de disponibilităţi ale beneficiarilor/conturile de venituri ale bugetelor din care au fost efectuate iniţial plăţile;
  - plăţile efectuate pentru propriile proiecte cu finanţare externă nerambursabilă postaderare;
  - plăţile efectuate către Comisia Europeană/alţi donatori reprezentând sume neutilizate, debite etc.Col. 16 "Diferenţe de curs favorabile/nefavorabile" se completează cu diferenţele de curs favorabile (cu semnul plus) sau nefavorabile (cu semnul minus), rezultate din reevaluarea soldurilor conturilor de disponibil la finele perioadei.
  Col. 17 "Sold la finele perioadei" trebuie să corespundă cu soldul conturilor de disponibil deschise la Banca Naţională a României, alte instituţii de credit şi trezorerie.
  4.20.(2) Formularul "Situaţia sumelor primite indirect de la Comisia Europeană/alţi donatori şi a plăţilor din FEN postaderare" (anexa 20b la situaţiile financiare), prevăzut în anexa nr. 2, se completează de toate instituţiile publice, indiferent de subordonare şi de sursa de finanţare, care primesc fonduri externe nerambursabile postaderare, prin autorităţi de certificare, instituţii publice ierarhic superioare, după caz, şi care ulterior efectuează plăţi din aceste sume (de exemplu: autorităţi de management, autorităţi naţionale, agenţii de plăţi, alte instituţii publice).
  Anexa 20b nu se completează de către instituţiile publice care au calitatea de beneficiari sau de lider de proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare, care primesc prefinanţări şi rambursări prin autorităţile de management din România, în conturile de venituri ale bugetelor proprii.
  Anexa 20b se completează astfel:
  Col. 1 "Sold la începutul anului" se completează cu informaţii privind soldurile iniţiale la data de 1 ianuarie 2011 ale conturilor de disponibil din fonduri externe nerambursabile postaderare în valută sau lei.
  Col. 2 "Încasări FEN" se completează cu sumele încasate indirect de la Comisia Europeană/alţi donatori prin autorităţi de certificare, instituţii publice ierarhic superioare etc. în conturile de disponibil din fonduri externe nerambursabile postaderare în valută sau lei deschise la instituţii de credit ori trezorerie.
  Col. 3 "Dobânzi/comisioane" se completează cu dobânzile încasate, mai puţin comisioanele plătite. În situaţia în care comisioanele plătite sunt mai mari decât dobânzile încasate, suma se trece cu semnul minus în această coloană.
  Col. 4 "Încasări din conturi de debite FEN ani precedenţi" se completează cu sumele transferate din conturile de disponibil din creanţe bugetare, ca urmare a unor nereguli recuperate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare, dar numai acele sume care s-au recuperat în anii următori celui în care plăţile au fost efectuate.
  Sumele transferate din conturile de disponibil din creanţe bugetare, ca urmare a unor nereguli recuperate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare, în conturile de disponibil din fonduri externe nerambursabile prin care se derulează programele/proiectele reprezentând sume recuperate în acelaşi an în care s-au efectuat plăţile nu se raportează în col. 4 "Încasări din conturi de debite FEN ani precedenţi" şi în col. 6 "Plăţi efectuate din FEN".
  Col. 5 "Încasări de la bugetul de stat pentru indisponibilităţi şi din venituri din privatizare" se completează cu sumele transferate de către autorităţile de certificare în acelaşi cont de disponibil prin care sunt derulate şi fondurile nerambursabile postaderare (de exemplu: autorităţile de management care utilizează mecanismul plăţilor indirecte pentru obiectivul "Convergenţă"), reprezentând sume alocate de la bugetul de stat pentru indisponibilităţi temporare de fonduri de la Comisia Europeană, precum şi sume alocate din venituri din privatizare.
  Col. 6 "Plăţi efectuate din FEN" se completează cu sumele plătite din conturile de disponibil din fondurile externe nerambursabile postaderare, reprezentând:
  - sume transferate altor agenţii de plăţi (de exemplu, sumele transferate de către Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură);
  - prefinanţări sau rambursări transferate în conturile de disponibilităţi ale beneficiarilor/conturile de venituri ale bugetelor din care au fost efectuate iniţial plăţile;
  - plăţi efectuate pentru propriile proiecte cu finanţare externă nerambursabilă postaderare.Col. 15 "Plăţi efectuate din bugetul de stat şi din venituri din privatizare" se completează cu plăţile efectuate din sumele alocate de la bugetul de stat pentru indisponibilităţi temporare de fonduri de la Comisia Europeană, precum şi din sumele alocate din venituri din privatizare.
  Col. 16 "Diferenţe de curs favorabile/nefavorabile" se completează cu diferenţele de curs favorabile (cu semnul plus) sau nefavorabile (cu semnul minus), rezultate din reevaluarea soldurilor conturilor de disponibil la finele perioadei.
  Col. 17 "Sold la finele perioadei" trebuie să corespundă cu soldul conturilor de disponibil în valută sau lei deschise la instituţii de credit ori trezorerie.
  Începând cu luna ianuarie 2012, autorităţile de management care utilizează mecanismul plăţilor indirecte în cadrul obiectivului "Convergenţă" şi care derulează prin acelaşi cont de trezorerie sume provenind din fonduri externe nerambursabile postaderare, sume de la bugetul de stat pentru indisponibilităţi temporare de fonduri de la Comisia Europeană şi sume alocate temporar din vărsăminte din privatizare vor dezvolta contul 5151 "Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile" în analitice, astfel încât să se evidenţieze distinct pe cele 3 surse: soldul iniţial la data 1 ianuarie 2012, încasările, plăţile efectuate şi soldul final.
  4.21. Formularul "Contul de execuţie a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru bugetele locale la .... " (anexa 21 la situaţiile financiare anuale) se completează de unităţile administrativ-teritoriale.
  4.22. Formularul "Venituri, cheltuieli şi excedente ale bugetelor locale pe unităţi administrativ-teritoriale la ...." (anexa 22 la situaţiile financiare anuale) se completează de unităţile administrativ-teritoriale cu indicatori de sinteză privind veniturile proprii şi celelalte surse în completare, cheltuielile şi excedentul bugetului local respectiv.
  4.23. Formularul "Contul de execuţie a donaţiilor/sponsorizărilor primite şi utilizate în anul ..........." (anexa 23 la situaţiile financiare anuale) se completează pe structura modelului prevăzut în anexa nr. 3 la Normele metodologice privind modul de încasare şi utilizare a fondurilor băneşti primite sub forma donaţiilor şi sponsorizărilor de către instituţiile publice, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.661 bis/2003.
  4.24. Formularul "Situaţia privind veniturile şi cheltuielile bugetelor locale pe unităţi administrativ-teritoriale" (anexa 24 la situaţiile financiare anuale) nu se completează de către ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale. Se obţine ca rezultat al prelucrării automate a datelor la direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti.
  4.25. Formularul "Sinteza finanţării programelor" şi formularul "Fişa programului" (anexele 25 şi 26 la situaţiile financiare anuale) se completează de ministere, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, de alte autorităţi publice, care au obligaţia să întocmească şi să anexeze la situaţiile financiare anuale rapoarte de performanţă în care se prezintă, pe fiecare program, obiectivele, rezultatele preconizate şi cele obţinute, indicatorii şi costurile asociate.
  4.26. Formularul "Situaţia plăţilor efectuate la titlul 56 «Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare» (anexa 27 la situaţiile financiare) se completează de instituţiile publice care derulează proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare.
  Totalul plăţilor raportate în anexa 27 se corelează cu plăţile raportate în formularul "Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli" (anexa 7 sau anexa 7b la situaţiile financiare, după caz) la titlul 56 (coloana 6), potrivit bugetului aprobat.
  4.27. Formularul "Situaţia plăţilor efectuate la titlul 65 «Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă»" (anexa 28 la situaţiile financiare) se completează de instituţiile publice finanţate integral din bugetul de stat, din venituri proprii de subordonare centrală, cu informaţii privind plăţile efectuate pentru programele cu finanţare rambursabilă.
  4.28. Formularul "Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (anexa 29 la situaţiile financiare) se completează de toate instituţiile publice, indiferent de subordonare şi de sursa de finanţare.
  Rândul 16 se completează cu soldurile altor conturi de disponibil în lei deschise la trezorerie sau disponibil în lei şi valută deschise la instituţiile de credit, al căror sold provine din finanţarea bugetară (contul 770 "Finanţare de la buget"). Tot la acest rând se raportează şi soldul contului 5121 "Disponibil la bănci în lei" la instituţiile publice care primesc mijloace băneşti în contul de trezorerie 50.26 "Disponibil din finanţarea din alte bugete locale" şi efectuează cheltuieli din bugetul capitalei sau bugetul consiliilor judeţene.
  4.29.(1) Formularul "Plăţi restante" (anexa 30 la situaţiile financiare) se completează de autorităţile publice, ministere, celelalte organe ale administraţiei publice centrale, instituţiile publice autonome şi instituţiile publice aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea lor, cu sumele reprezentând plăţi restante din: bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, credite externe, credite interne, fonduri externe nerambursabile, ale instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii/activităţi finanţate integral din venituri proprii. Se completează câte un formular distinct pentru fiecare cod înscris în subsolul acestuia.
  4.29.(2) Formularul "Plăţi restante" (anexa 30b la situaţiile financiare) se completează de unităţile administrativ-teritoriale, precum şi de instituţiile publice din subordinea acestora, indiferent de modul de finanţare.
  Soldurile finale ale plăţilor restante la data de 31 decembrie 2011 aferente fondurilor care nu au fost incluse în bugetul local şi care se gestionează prin conturi de disponibilităţi deschise la trezorerie se vor raporta ca solduri iniţiale la codul 50.
  4.29.(3) Pentru plăţile restante către furnizori şi creditori din operaţiuni comerciale se vor prelua din soldurile conturilor 401, 403, 404, 405 şi 462 numai acele sume care au depăşit termenul de plată prevăzut în contract sau factură (nu se vor prelua sumele din soldul contului 462 care reprezintă alte operaţiuni decât cele comerciale).
  4.29.(4) Pentru plăţile restante faţă de bugetul general consolidat se vor prelua din soldurile conturilor 4311, 4312, 4313, 4314, 4315, 4317, 4371, 4372, 4373, 4423, 444, 446 şi 4481 numai acele sume care au depăşit termenul de plată prevăzut de actele normative.
  4.29.(5) Pentru plăţile restante faţă de salariaţi şi alte categorii de persoane se vor prelua din soldurile conturilor 421, 422, 423, 424, 426, 4271, 4272, 4273, 4281, 429 şi 438 numai acele sume care au depăşit termenul de plată prevăzut de actele normative. (Drepturile ultimei luni din perioada de raportare şi contribuţiile aferente acestora, cu termen de plată în luna următoare, nu reprezintă plăţi restante.)
  4.29.(6) Pentru plăţile restante reprezentând împrumuturi nerambursate la scadenţă şi dobânzi restante se vor prelua din soldurile conturilor 1611, 1612, 1631, 1641, 1651, 1671, 1681, 1682, 1684, 1685, 1687, 169, 5186, 5192, 5194, 5195, 5196, 5197 şi 5198 numai acele sume care au depăşit termenul de plată prevăzut în contractul de împrumut.
  4.29.(7) Pentru plăţile restante reprezentând creditori bugetari se vor prelua din soldul contului 467 numai acele sume care au depăşit termenul prevăzut de actele normative pentru a fi restituite contribuabililor sau compensate.
  4.30.(1) Formularul "Situaţia acţiunilor deţinute de instituţiile publice, în numele statului român, la societăţi comerciale, societăţi/companii naţionale, precum şi în capitalul unor organisme internaţionale şi companii străine" (anexa 31 la situaţiile financiare anuale) se completează de către instituţiile publice care deţin în numele statului român acţiuni la societăţi comerciale, societăţi/companii naţionale, precum şi în capitalul unor organisme internaţionale şi companii străine.
  4.30.(2) La finele exerciţiului se raportează separat valoarea acţiunilor cotate şi a celor necotate la valoarea de piaţă, valoare care se determină potrivit prevederilor pct. 1.7 din Normele metodologice privind închiderea conturilor contabile, întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2006, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 40/2007.
  4.30.(3) Formularul "Situaţia acţiunilor/părţilor sociale deţinute direct/indirect de unităţile administrativ-teritoriale la operatorii economici" (anexa 31b la situaţiile financiare anuale) se completează de către unităţile administrativ-teritoriale care deţin acţiuni şi părţi sociale la operatorii economici, direct sau indirect, cu informaţiile de la 31 decembrie 2011.
  Coloana 3 se completează cu codul judeţului din care face parte unitatea administrativ-teritorială.
  Coloana 6 se completează cu unitatea administrativ-teritorială care este acţionar direct la operatorul economic (situaţia în care o unitate administrativ-teritorială deţine în nume propriu acţiuni sau părţi sociale la un operator economic).
  Coloana 7 se completează cu unitatea administrativ-teritorială care este acţionar indirect la operatorul economic (situaţia în care un operator economic la care o unitate administrativ-teritorială deţine în nume propriu, integral sau majoritar, acţiuni ori părţi sociale este acţionar sau deţine părţi sociale la un alt operator economic).
  În cazul municipiului Bucureşti, autorităţile administraţiei publice locale de la nivelul sectoarelor raportează operatorii economici la care administrează/controlează acţiuni sau părţi sociale, potrivit hotărârilor Consiliului General al Municipiului Bucureşti, în numele municipiului Bucureşti.
  Coloana 10 se completează cu denumirea operatorilor economici societăţi comerciale la care o unitate administrativ-teritorială deţine acţiuni sau părţi sociale, respectiv regii autonome aflate în subordinea autorităţilor administraţiei publice locale. Se vor raporta toţi operatorii economici la care unitatea administrativ-teritorială este acţionar direct sau indirect.
  4.31. Formularul "Situaţia sumelor evidenţiate în conturi în afara bilanţului rezultate din operaţiuni ce decurg din administrarea veniturilor bugetului general consolidat" (anexa 32 la situaţiile financiare) se completează de către creditorii bugetari (Ministerul Finanţelor Publice, Casa Naţională de Pensii Publice, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate) care, potrivit legii, gestionează veniturile bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru şomaj, bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, în vederea raportării prin situaţiile financiare a bunurilor sechestrate ca măsură asiguratorie dispusă prin procedură administrativă şi ca modalitate de executare silită a garanţiilor depuse de contribuabili pentru înlesnirile acordate etc.
  Această anexă se completează cu soldurile conturilor în afara bilanţului specifice operaţiunilor respective.
  4.32. Formularul "Situaţia unor indicatori referitori la protecţia copilului şi a persoanelor cu handicap" (anexa 33 la situaţiile financiare anuale) se completează de unităţile administrativ-teritoriale.
  4.33. Formularul "Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (anexa 34 la situaţiile financiare anuale) se completează cu informaţii privind evoluţia activelor nete/capitalurilor proprii ale instituţiilor publice pe parcursul exerciţiului financiar. Datele trebuie să fie însoţite de informaţii prezentate în notele explicative referitoare la:
  - natura modificărilor;
  - natura şi scopul constituirii rezervelor;
  - orice informaţii semnificative.
  4.34. Formularul "Situaţia activelor fixe amortizabile" şi anexa 35b "Situaţia activelor fixe neamortizabile" (anexele 35a şi 35b la situaţiile financiare anuale) se completează de instituţiile publice care au în administrare bunuri din domeniul public sau privat al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, după caz.
  Pentru activele fixe neamortizabile conform legii nu se recunoaşte ajustarea pentru depreciere.
  4.35.(1) Formularul "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de .............." (anexa 40a la situaţiile financiare) se completează de ministere şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, alte autorităţi publice autonome şi instituţii publice de subordonare centrală, indiferent de sursa de finanţare a cheltuielilor.
  4.35.(2) În subsectorul administraţie publică centrală (cod S1311) se cuprind instituţiile publice definite în Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, incluzând Parlamentul, Administraţia Prezidenţială, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice, alte autorităţi publice, instituţiile publice autonome, precum şi instituţiile publice din subordinea acestora, indiferent de modul de finanţare a acestora.
  4.36.(1) Formularul "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de .............." (anexa 40b la situaţiile financiare) se completează de unităţile administrativ-teritoriale şi instituţiile publice de subordonare locală, indiferent de sursa de finanţare a cheltuielilor.
  4.36.(2) În subsectorul administraţie publică locală (cod S1313) se cuprind instituţiile publice locale definite în Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, incluzând comunele, oraşele, municipiile, sectoarele municipiului Bucureşti, judeţele, municipiul Bucureşti, instituţiile şi serviciile publice din subordinea acestora, cu personalitate juridică, indiferent de modul de finanţare a acestora.
  4.37.(1) Formularul "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de ..............." (anexa 40c la situaţiile financiare) se completează de instituţii şi autorităţi publice finanţate din bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.
  4.37.(2) În subsectorul asigurări sociale (cod S1314) se cuprind:
  - Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi instituţiile subordonate;
  - Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti;
  - Casa de Asigurări de Sănătate a Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii;
  - Casa Naţională de Pensii Publice şi instituţiile subordonate;
  - casele de pensii sectoriale ale Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii;
  - Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi instituţiile subordonate.
  4.38. În vederea întocmirii corecte a formularului "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ..................." (anexa 40a la situaţiile financiare), a formularului "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de ..................." (anexa 40b la situaţiile financiare) şi a formularului "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de ................" (anexa 40c la situaţiile financiare), instituţiile publice trebuie să dezvolte conturile contabile în analitice distincte, astfel încât acestea să poată furniza informaţii detaliate pe sectoare, precum şi pe subsectoarele administraţiei publice: subsectorul administraţie publică centrală, subsectorul administraţie publică locală, subsectorul asigurări sociale.
  4.39. Unităţile sanitare publice cu paturi de subordonare centrală vor raporta creanţele faţă de casele de sănătate în anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ...," la rd. 306.1, respectiv în anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de .......," la rd. 171.1, cele de subordonare locală.
  Casele de sănătate vor raporta datoriile faţă de unităţile sanitare publice cu paturi în anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de .......," la rd. 319.4.1 pentru cele de subordonare centrală, respectiv la rd. 319.5.1 pentru cele de subordonare locală.
  Creanţele raportate de unităţile sanitare publice cu paturi vor fi puse de acord cu datoriile din evidenţa caselor de sănătate.
  Eventualele diferenţe vor fi explicate atât de unităţile sanitare publice cu paturi, cât şi de casele de sănătate în raportul ce însoţeşte situaţiile financiare, în notele explicative referitoare la creanţe şi, respectiv, datorii.
  Casele de sănătate vor prezenta în raportul ce însoţeşte situaţiile financiare explicaţii cu privire la sumele înregistrate în contul extrabilanţier provenind din depăşirea contractelor încheiate cu unităţile sanitare publice cu paturi.
  4.40.(1) Formularul "Corelaţiile între formularele de situaţii financiare" (anexa 41 la situaţiile financiare) se modifică şi se completează potrivit anexei nr. 3.
  4.40.(2) Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Serviciul Român de Informaţii vor respecta corelaţiile dintre formularele de situaţii financiare pentru fiecare subsector al administraţiei publice.
  4.41.(1) Plăţile efectuate din fonduri externe nerambursabile de preaderare (PHARE, ISPA, SAPARD) de către agenţii/autorităţi de implementare în numele instituţiei publice, care se raportează în "Conturile de execuţie a bugetului - Cheltuieli" (anexele 6 şi 7 la situaţiile financiare), întocmite de autorităţile publice, ministere, celelalte organe ale administraţiei publice centrale, instituţiile publice autonome şi instituţiile publice aflate în subordine, în coordonare sau sub autoritatea lor, vor purta viza agenţiilor/autorităţilor de implementare prin care se confirmă exactitatea plăţilor raportate în conturile de execuţie de către instituţiile publice - beneficiari ai fondurilor externe nerambursabile.
  4.41.(2) Plăţile efectuate din fonduri externe nerambursabile de preaderare (PHARE, ISPA, SAPARD) de către agenţii/autorităţi de implementare în numele instituţiei publice, care se raportează în formularul "Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli" (anexa 7b la situaţiile financiare) şi în formularul "Contul de execuţie a bugetului fondurilor externe nerambursabile - Cheltuieli" (anexa 18 la situaţiile financiare), vor fi puse de acord cu datele din evidenţa agenţiilor/autorităţilor de implementare (Oficiul de plăţi şi contractare PHARE sau alte agenţii/autorităţi de implementare).
  4.42. Situaţiile financiare anuale vor fi însoţite de Raportul de analiză pe bază de bilanţ, care va cuprinde note explicative prevăzute în Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 616/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea, semnarea, depunerea, componenţa şi modul de completare a situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice în anul 2006, precum şi modelele acestora, privind activele fixe, stocurile, creanţele, datoriile, capitalurile proprii, execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli, de notele explicative prevăzute de Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.941/2009 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009, de notele solicitate prin prezentele norme precum şi de alte note considerate necesare.
  4.43. Instituţiile publice care s-au reorganizat în cursul anului 2011 în baza unor acte normative vor întocmi o notă explicativă pentru diferenţele dintre soldurile finale de la 31 decembrie 2010 şi soldurile iniţiale de la 1 ianuarie 2011.
  4.44. În cazul în care din centralizarea datelor se constată existenţa unor obligaţii neachitate la scadenţă pentru bunuri achiziţionate, lucrări executate şi servicii prestate, ordonatorii principali de credite dispun, prin structurile de control, controlul asupra modului de respectare a dispoziţiilor legale în vigoare la încheierea angajamentelor legale, având obligaţia de a prezenta în raportul de analiză pe bază de bilanţ măsurile luate.
  4.45. Instituţiile publice care în anul 2011 au inclus pe cheltuieli, în condiţiile legii, contravaloarea unor pagube care nu se datorează culpei unei persoane menţionează în Raportul de analiză pe bază de bilanţ natura şi valoarea pagubelor respective.
  4.46. Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor din România şi Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private sunt autorităţi de supraveghere a pieţei financiare nonbancare şi au fost clasificate de către Biroul de Statistică al Uniunii Europene (EUROSTAT) în lista S 124 "Subsector auxiliar-financiar". Această clasificare are numai scop statistic, fără să aibă consecinţe asupra încadrării administrative, a modului de organizare a sistemului contabil şi de raportare a situaţiilor financiare. În consecinţă, acestea vor aplica în continuare reglementările contabile referitoare la instituţiile publice, respectiv prevederile Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi normele metodologice referitoare la întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale şi anuale şi, respectiv, a raportărilor financiare lunare.
  4.47. Până la intrarea în vigoare a Ordinului ministrului finanţelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2012, raportările financiare lunare se întocmesc de instituţiile publice în anul 2012 în baza prevederilor cap. II "Raportări financiare lunare" din Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2011, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.865/2011.


  Capitolul V Semnarea şi depunerea situaţiilor financiare anuale

  5.1. Situaţiile financiare anuale se semnează de conducătorul instituţiei publice şi de conducătorul compartimentului financiar-contabil sau de altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie.
  În conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, situaţiile financiare anuale vor fi însoţite de o declaraţie scrisă a persoanelor de mai sus, prin care îşi asumă răspunderea pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale şi confirmă că:
  a) politicile contabile utilizate la întocmirea situaţiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;
  b) situaţiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziţiei financiare, a performanţei financiare şi a celorlalte informaţii referitoare la activitatea desfăşurată;
  c) persoana juridică îşi desfăşoară activitatea în condiţii de continuitate.Pentru situaţiile financiare centralizate ordonatorii principali şi secundari de credite nu întocmesc declaraţia scrisă.
  5.2. Reprezentanţii desemnaţi ai autorităţilor publice, ai ministerelor şi ai celorlalte organe ale administraţiei publice centrale şi instituţiilor publice autonome au obligaţia să se prezinte la Direcţia generală a tehnologiei informaţiei din cadrul Ministerului Finanţelor Publice pentru a primi gratuit, pe suport magnetic, programul informatic de centralizare a situaţiilor financiare pentru instituţii publice, în vederea depunerii situaţiilor financiare centralizate la Ministerul Finanţelor Publice şi pe suport magnetic.
  Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale sunt obligaţi să depună situaţiile financiare la Direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti şi pe suport magnetic.
  Nu se admite depunerea situaţiilor financiare la 31 decembrie 2011 fără prezentarea acestora şi pe suport magnetic.
  5.3. Potrivit prevederilor art. 36 alin. (5) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, termenul de prezentare a situaţiilor financiare anuale la Ministerul Finanţelor Publice este de "50 de zile de la încheierea exerciţiului financiar".
  Astfel, situaţiile financiare centralizate privind execuţia bugetului de stat pe anul 2011, execuţia bugetului asigurărilor sociale de stat şi fondurilor speciale, respectiv a bugetelor instituţiilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii întocmite de ministere, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, alte autorităţi publice şi instituţiile publice autonome, precum şi situaţiile financiare privind execuţia bugetelor locale pe anul 2011, întocmite de direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, se depun la Ministerul Finanţelor Publice - Direcţia generală de metodologie contabilă instituţii publice, până la data de 20 februarie 2012.
  5.4. Situaţiile financiare se depun la organul ierarhic superior la termenele prevăzute la art. 36 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  Nedepunerea situaţiilor financiare la termenul prevăzut de lege atrage răspunderea persoanelor vinovate, potrivit legii.
  5.5. Autorităţile publice, ministerele, celelalte organe ale administraţiei publice centrale şi instituţiile publice autonome depun o copie de pe situaţiile financiare centralizate şi la Direcţia generală de programare bugetară, iar instituţiile publice autonome la Direcţia generală de sinteză a politicilor bugetare din cadrul Ministerului Finanţelor Publice.
  5.6. Situaţiile financiare centralizate se depun la Ministerul Finanţelor Publice de către conducătorii compartimentelor financiar-contabile sau de persoane cu atribuţii în activitatea de analiză şi centralizare a acestora, care să poată oferi informaţiile necesare în legătură cu structura şi conţinutul informaţiilor din situaţiile financiare prezentate.
  5.7. (1) Situaţiile financiare anuale centralizate ale autorităţilor publice, ministerelor, celorlalte organe ale administraţiei publice centrale şi locale ai căror conducători au calitatea de ordonatori principali de credite se afişează în pagina de internet proprie sau, în lipsa acesteia, la sediul autorităţii ori instituţiei publice, potrivit prevederilor art. 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare.
  5.7. (2) Situaţiile financiare anuale centralizate pe total administraţie publică, precum şi pe fiecare subsector al administraţiei publice (administraţie centrală, administraţie locală şi asigurări sociale) se afişează pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice la adresa: www.mfinante.ro/domenii de activitate/reglementari contabile/legislatie/institutii publice/Bilant institutii publice şi Conturi anuale de execuţie.
  5.8. (1). Potrivit prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele ale pct. 3.3 din anexa nr. 4 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, republicat, ordonatorii de credite au obligaţia de a transmite odată cu situaţiile financiare anuale pe anul 2011 Raportul asupra sistemului de control intern/managerial. În situaţia ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat sau al bugetului oricărui fond special, raportul asupra sistemului de control intern/managerial se transmite Ministerului Finanţelor Publice - Unitatea centrală de armonizare a sistemelor de management financiar şi control.
  5.8. (2). Netransmiterea Raportului asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31 decembrie 2011 atrage răspunderea persoanelor vinovate, potrivit legii.


  Capitolul VI Operaţiuni ce se vor efectua începând cu luna ianuarie 2012

  6.1. În aplicarea prevederilor art. 14 alin. (8) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.548/2009, cu modificările şi completările ulterioare, înregistrarea dobânzilor acumulate în contul de prefinanţare în contabilitatea beneficiarilor care primesc dobânzi la acest cont şi a autorităţilor de management care utilizează mecanismul plăţilor indirecte se efectuează astfel:
  6.1. (1) La beneficiari
  a) Evidenţierea dobânzilor de primit aferente contului de disponibil dedicat exclusiv pentru primirea prefinanţării:
    5187"Dobânzi de încasat"=473"Decontări din operaţii în curs de clarificare"/analitic distinct - "Sume în curs de justificare la autorităţile de management"

  b) Încasarea dobânzilor:
    560"Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii" (562 "Disponibil al activităţilor finanţate din venituri proprii" 5151 "Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile")=5187"Dobânzi de încasat"

  c) Înregistrarea plăţii comisioanelor de gestionare a conturilor de disponibil:
    473"Decontări din operaţii în curs de clarificare"/analitic distinct - "Sume în curs de justificare la autorităţile de management"=560"Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii" (562 "Disponibil al activităţilor finanţate din venituri proprii" 5151 "Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile")

  d) Deducerea sumelor reprezentând diferenţa dintre dobânzile acumulate în conturile de disponibil şi comisioanele de gestionare a conturilor respective plătite:
    473"Decontări din operaţii în curs de clarificare"/analitic distinct - "Sume în curs de justificare la autorităţile de management"=4583"Sume de primit de la autorităţile de certificare/autorităţile de management/agenţiile de plăţi - Instrumente structurale, fonduri pentru agricultură, fonduri de la buget şi alte fonduri"

  6.1. (2) La autorităţile de management care utilizează mecanismul plăţilor indirecte:
  a) Înregistrarea sumelor reprezentând diferenţa dintre dobânzile acumulate în conturile de disponibil şi comisioanele de gestionare a conturilor respective plătite, raportate de beneficiari:
    4543.1.4"Sume de recuperat de la beneficiari - dobândă acumulată în contul de prefinanţare Instrumente structurale"=473"Decontări din operaţii în curs de clarificare"/analitic distinct "Sume în curs de justificare la Autoritatea de certificare şi plată - dobânzi la prefinanţare"
    (4543.2.4"Sume de recuperat de la beneficiari - dobândă acumulată în contul de prefinanţare Fonduri de la buget")    

  b) Deducerea sumelor reprezentând diferenţa dintre dobânzile acumulate în conturile de disponibil şi comisioanele de gestionare a conturilor respective, raportate de beneficiari din sumele datorate acestora:
    4544"Sume datorate beneficiarilor - ONG-uri, societăţi comerciale etc. - Instrumente structurale, fonduri pentru agricultură, fonduri de la buget şi alte fonduri"=4543.1.4"Sume de recuperat de beneficiari - dobândă acumulată Instrumente structurale"
    (4546"Sume datorate beneficiarilor - instituţii publice Instrumente structurale, fonduri pentru agricultură, fonduri de la buget şi alte fonduri")   (4543.2.4"Sume de recuperat de la beneficiari - dobândă acumulată în contul de prefinanţare Fonduri de la buget")

  6.2. Înregistrarea sumelor reprezentând majorări de întârziere aferente creanţelor bugetare datorate bugetului Uniunii Europene sau bugetului de stat, autorităţile de management care utilizează mecanismul plăţilor indirecte efectuează următoarele înregistrări:
  - pentru suma aferentă instrumentelor structurale:
    4543.1.3"Sume de recuperat de la beneficiari - dobânzi/penalităţi la debite Instrumente structurale"=473"Decontări din operaţii în curs de clarificare"/analitic distinct - "Sume în curs de justificare la Autoritatea de certificare şi plată - majorări la debite"

  - pentru suma aferentă fondurilor de la buget:
    4543.2.3"Sume de recuperat de la beneficiari - dobânzi/penalităţi la debite Fonduri de la buget"=4564.1"Sume de restituit bugetului - alte cheltuieli decât cele eligibile"


  Anexa 1
  la normele metodologice
  (Anexa 20b la situaţiile financiare)
  Situaţia sumelor primite direct de la Comisia
  Europeană/alţi donatori şi a plăţilor din FEN postaderare
    - lei -
    Cod 32  
    Denumirea programului cu finanţare de la Uniunea EuropeanăCod rândSold la înce- putul anuluiÎncasări FENDobânzi/ ComisioaneÎncasări din conturi de debite FEN ani precedenţiPlăţi efectuate  din FENdin care plăţi către:Diferenţe de curs favorabile/ nefavorabileSold la finele perioadei
    Autorităţi  de manage- ment/ Agenţii de plăţi/etc.Conturi venituri din privatizare şi conturi pentru indisponi- bilităţi temporare de fonduriBuget de statBugete localeBASSŞomajSănătateInstituţii finanţate integral din venituri proprii/ venituri proprii si subvenţiiAlţi beneficiari (fermieri, ONG, societăţi comerciale etc.)Comisia Euro- peană/ Alţi donatori
    AB12345 = (6+7+ 8+ 9+ 10+11+ 12+13+ 14+15)67891011121314151617=(1+2 +  3+4-5 +16)
    Programe din Fondul european de dezvoltare regională (FEDR)01                                  
    Programe din Fondul social european (FSE)02                                  
    Programe din Fondul de coeziune (FC)03                                  
    Programe din Fondul european agricol de dezvoltare rurală (FEADR)04                                  
    Programe din fondul european pentru pescuit (FEP)05                                  
    Programe din Fondul european de garantare agricolă (FEGA)06                                  
    Programe Instrumentul de asistenţă pentru preaderare (IPA)07                                  
    Programe Instrumentul european de vecinătate şi parteneriat (ENPI)08                                  
    Sume aferente Fondului european pentru refugiaţi09                                  
    Sume aferente Fondului european de returnare10                                  
    Sume aferente Fondului european de integrare a resortisanţilor ţărilor terţe11                                  
    Sume aferente Fondului frontierelor externe12                                  
    Programe finanţate în cadrul facilităţii Schengen13                                  
    Programele finanţate din Facilitatea de tranziţie14                                  
    Alte programe comunitare finantate în perioada 2007-201315                                  
    Alte facilităţi şi instrumente postaderare16                                  
    Mecanismul financiar SEE17                                  
    Programul norvegian pentru creştere economică şi dezvoltare durabilă18                                  
    Asistenţă tehnică în cadrul Programului operaţional asistenţă tehnică19                                  
    Asistenţă tehnică în cadrul programelor operaţionale, altele decât Programul operaţional asistenţă tehnică20                                  
    Programul de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse21                                  
    TOTAL(cod 01 la 21)22                                

                Conducătorul instituţiei, Conducătorul compartimentului
                                                          financiar contabil,
               ............................ ................................


  Anexa 2
  la normele metodologice
  (Anexa 20b la situaţiile financiare)
  Situaţia sumelor primite indirect de la Comisia
  Europeană/alţi donatori şi a plăţilor din FEN postaderare
    - lei -
    Cod 32  
    Denumirea programului cu finanţare de la Uniunea EuropeanăCod rândSold la înce- putul anuluiÎncasări FENDobânzi/ ComisioaneÎncasări din conturi de debite FEN ani precedenţiÎncasări de la bugetul de stat pentru indispo- nibilităţi şi  din venituri din privatizarePlăţi efectuate din FENdin care plăţi către:Plăţi efectuate din bugetul de stat şi din venituri din privatizareDiferenţe de curs favorabile/ nefavorabileSold la finele perioadei
    Agenţii de plăţiBuget de statBugete localeBASSŞomajSănătateInstituţii finanţate integral din venituri proprii/ venituri proprii si subvenţiiAlţi beneficiari (fermieri, ONG, societăţi comerciale etc.)
    AB123456 =(7+8+ 9+10+ 11+12+ 13+14)7891011121314151617=(1 +2+3+ 4+5-6- 15+16)
    Programe din Fondul european de dezvoltare regională (FEDR)01                                  
    Programe din Fondul social european (FSE)02                                  
    Programe din Fondul de coeziune (FC)03                                  
    Programe din Fondul european agricol de dezvoltare rurală (FEADR)04                                  
    Programe din Fondul european pentru pescuit (FEP)05                                  
    Programe din Fondul european de garantare agricolă (FEGA)06                                  
    Programe Instrumentul de asistenţă pentru preaderare (IPA)07                                  
    Programe Instrumentul european de vecinătate şi parteneriat (ENPI)08                                  
    Sume aferente Fondului european pentru refugiaţi09                                  
    Sume aferente Fondului european de returnare10                                  
    Sume aferente Fondului european de integrare a resortisanţilor ţărilor terţe11                                  
    Sume aferente Fondului frontierelor externe12                                  
    Programe finanţate în cadrul facilităţii Schengen13                                  
    Programele finanţate din Facilitatea de tranziţie14                                  
    Alte programe comunitare finanţate în perioada 2007-201315                                  
    Alte facilităţi şi instrumente postaderare16                                  
    Mecanismul financiar SEE17                                  
    Programul norvegian pentru creştere economică şi dezvoltare durabilă18                                  
    Asistenţă tehnică în cadrul Programului operaţional asistenţă tehnică19                                  
    Asistenţă tehnică în cadrul programelor operaţionale, altele decât Programul operaţional asistenţă tehnică20                                  
    Programul de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse21                                  
    Total (cod 01 la 21)22                                

                Conducătorul instituţiei, Conducătorul compartimentului
                                                          financiar contabil,
               ............................ ................................


  Anexa 3
  la normele metodologice
  Corelaţii între formularele de situaţii financiare
  Anexa 31 b "Situaţia acţiunilor/părţilor sociale deţinute
  direct/indirect de unităţile
  administrativ-teritoriale la operatorii
  economici" cu anexa: anexa 40 b "Situaţia activelor şi datoriilor
  financiare ale instituţiilor publice
  din administraţia locală la data de ..."
  (cod 18)
  Totalul general col. 12 din formularul anexa 31 b "Situaţia acţiunilor/părţilor sociale deţinute direct/indirect de unităţile administrativ-teritoriale la operatorii economici" = Rd. 126 col. 02 + rd. 134 col. 02 + rd. 142 col. 02 din formularul 40 b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de ..." (cod 18)
  Corelaţii între formularele de situaţii financiare
  Corelaţii între formularul Bilanţ (cod 01) şi formularul Contul de rezultat patrimonial (cod 02)
  - Rd. 87 col. 01 din formularul Bilanţ (Cod 01) = Rd. 31 col. 01 din formularul Contul de rezultat patrimonial (Cod. 02)
  - Rd. 88 col. 01 din formularul Bilanţ (Cod 01) = Rd. 32 col. 01 din formularul Contul de rezultat patrimonial (Cod. 02)
  NOTĂ:
  Corelaţiile nu se respectă în următoarea situaţie:
  La Casa Naţională de Pensii, cu deficitul calculat distinct pentru capitolul 68.03. "Asigurări şi asistenţă socială" preluat de la Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Serviciul Român de Informaţii la finele exerciţiului:
  - Rd. 87 col. 02 din formularul Bilanţ (Cod 01) = Rd. 31 col. 02 din formularul Contul de rezultat patrimonial (Cod. 02);
  - Rd. 88 col. 02 din formularul Bilanţ (Cod 01) = Rd. 32 col. 02 din formularul Contul de rezultat patrimonial (Cod. 02);
  NOTĂ:
  Corelaţiile nu se respectă în următoarea situaţie:
  La Casa Naţională de Pensii, cu deficitul calculat distinct pentru capitolul 68.03. "Asigurări şi asistenţă socială" preluat de la Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Serviciul Român de Informaţii.
  ----