ORDIN nr. 1.522 din 25 octombrie 2021privind aprobarea alocării unor sume pentru cofinanțarea lucrărilor de investiții pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea și extinderea sau înființarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităților, conform Programului Termoficare, precum și pentru modificarea anexelor la Ordinul ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației nr. 2.098/2020 privind repartizarea unor sume pentru cofinanțarea lucrărilor de investiții pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea și extinderea sau înființarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităților, conform Programului Termoficare
EMITENT
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1058 din 4 noiembrie 2021
  Luând în considerare prevederile art. 6 alin. (1) și art. 12 lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 109/2021,
  având în vedere dispozițiile art. I alin. (37) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 53/2019 privind aprobarea Programului multianual de finanțare a investițiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea și extinderea sau înființarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităților și pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 și prevederile art. 11 alin. (3) din Regulamentul privind implementarea Programului Termoficare, aprobat prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației, al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al ministrului finanțelor publice nr. 3.194/1.084/3.734/2019,
  ținând cont de Procesul-verbal nr. 6 încheiat în data de 28 iunie 2021 și de Procesul-verbal nr. 7 încheiat în data de 1 octombrie 2021 ale Comisiei interministeriale de coordonare a Programului Termoficare,
  în conformitate cu prevederile art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 477/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației,
  ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației emite următorul ordin:

  Articolul I
  (1) Se aprobă alocarea unor sume pentru cofinanțarea lucrărilor de investiții pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea și extinderea sau înființarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităților, conform Programului Termoficare, potrivit anexelor nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezentul ordin.(2) Sumele pentru cofinanțarea lucrărilor de investiții pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea și extinderea sau înființarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităților se transferă în bugetul local al unităților administrativ-teritoriale beneficiare astfel:
  a) de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, cu respectarea prevederilor legale, cele prevăzute în anexa nr. 1;
  b) de la bugetul Fondului pentru mediu, prin bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, cu respectarea prevederilor legale, cele prevăzute în anexa nr. 2.
  (3) Utilizarea sumelor se face cu respectarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 53/2019 privind aprobarea Programului multianual de finanțare a investițiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea și extinderea sau înființarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităților și pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 și ale Regulamentului privind implementarea Programului Termoficare, aprobat prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației, al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al ministrului finanțelor publice nr. 3.194/1.084/3.734/2019.


  Articolul II

  Ordinul ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației nr. 2.098/2020 privind repartizarea unor sume pentru cofinanțarea lucrărilor de investiții pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea și extinderea sau înființarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităților, conform Programului Termoficare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 507 din 15 iunie 2020, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. În anexa nr. 1 litera B, numerele curente 4 și 16 vor avea următorul cuprins:

  Nr. crt.

  Județul

  Unitatea administrativ-teritorială

  Denumirea obiectivului de investiții

  Valoarea totală a obiectivului de investiții

  Cofinanțare cu sume din transferuri de la bugetul de stat

  TOTAL, din care:

  2020
  (programat)

  2021
  (estimat)

  2022
  (estimat)

  4

  Bacău

  Bacău

  Dezvoltarea pieței de energie termică - etapa a III-a - racordarea la SACET Bacău a Spitalului Județean și a Colegiului Economic Ion Ghica

  4.233.832,78

  3.598.757,86

  0,00

  1.800.000,00

  1.798.757,86

  ..............................................

  16

  Brașov

  Brașov

  Pompe de circulație cu convertizor, rețea de transport Nord

  1.303.397,21

  1.107.887,62

  0,00

  1.107.887,62

  0,00
  2. În anexa nr. 2, numărul curent 4 va avea următorul cuprins:

  Nr. crt.

  Județul

  Unitatea administrativ-teritorială

  Denumirea obiectivului de investiții

  Valoarea totală a obiectivului de investiții

  Cofinanțare cu sume din transferuri din bugetul Fondului pentru mediu

  TOTAL, din care:

  2020
  (programat)

  2021
  (estimat)

  2022
  (estimat)

  4

  Suceava

  Vatra Dornei

  Reabilitarea sistemului de alimentare centralizată cu căldură în municipiul Vatra Dornei - etapa II

  66.791.294,00

  56.772.599,90

  0,00

  27.715.100,00

  29.057.499,90


  Articolul III
  (1) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 1.007/2021 privind aprobarea alocării unor sume pentru cofinanțarea lucrărilor de investiții pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea și extinderea sau înființarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităților, conform Programului Termoficare, precum și pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației nr. 2.098/2020 privind repartizarea unor sume pentru cofinanțarea lucrărilor de investiții pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea și extinderea sau înființarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităților, conform Programului Termoficare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 716 din 21 iulie 2021, se abrogă.(2) Contractele de finanțare și actele adiționale încheiate în temeiul Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 1.007/2021 aflate în derulare produc efecte până la data încetării acestora.


  Articolul IV

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Marin Țole,
  secretar de stat

  București, 25 octombrie 2021.
  Nr. 1.522.

  Anexa nr. 1

  SUME
  alocate pentru cofinanțarea lucrărilor de investiții conform Programului Termoficare
  Sume alocate de la bugetul de stat

  Nr. crt.

  Județul

  Unitatea administrativ- teritorială

  Denumirea obiectivului de investiții

  Valoarea totală a obiectivului de investiții

  Cofinanțare cu sume din transferuri de la bugetul de stat

  TOTAL, din care:

  2021 (programat)

  2022 (estimat)

  1

  Iași

  Iași

  Refacere izolație magistrala de legătură 2 x Dn 1100

  29.346.052,00

  1.529.638,52

  1.529.638,52

  0,00


  Total

  29.346.052,00

  1.529.638,52

  1.529.638,52

  0,00


  Anexa nr. 2

  SUME
  alocate pentru cofinanțarea lucrărilor de investiții conform Programului Termoficare
  Sume alocate de la bugetul Fondului pentru mediu

  Nr. crt.

  Județul

  Unitatea administrativ- teritorială

  Denumirea obiectivului de investiții

  Valoarea totală a obiectivului de investiții

  Cofinanțare cu sume din transferuri din bugetul Fondului pentru mediu

  TOTAL, din care:

  2021 (programat)

  2022 (estimat)

  1

  Arad

  Arad

  Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia - Punct termic PT 2 Lac

  16.139.042,43

  11.912.533,55

  1.950.298,78

  9.962.234,77

  2

  Arad

  Arad

  Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia - Punct termic PT Ocsko Terezia

  11.147.880,44

  8.288.043,36

  2.326.334,95

  5.961.708,41

  3

  Arad

  Arad

  Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia - Punct termic PT 5 Grădiște

  9.289.664,21

  6.860.051,53

  1.932.975,03

  4.927.076,50

  4

  Giurgiu

  Giurgiu

  Rețea termică Bretea de legătură Sud (N-C-S)

  10.243.122,45

  7.749.303,00

  658.135,00

  7.091.168,00

  5

  Suceava

  Suceava

  Deviere conducte de termoficare - Rețele de transport 2 x Dn 700 mm, Strada Apeductului din municipiul Suceava

  2.151.460,77

  1.828.741,66

  1.828.741,66

  0,00


  Total

  48.971.170,30

  36.638.673,10

  8.696.485,42

  27.942.187,68