HOTĂRÂRE nr. 1.164 din 17 octombrie 2002 (*actualizată*)
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 501/2002, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind organizarea şi funcţionarea Comisiei speciale de retrocedare
(actualizată până la data de 13 aprilie 2005*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • -------------
  *) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 13 aprilie 2005 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către HOTĂRÂREA nr. 270 din 31 martie 2005.
  Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.
  În temeiul art. 107 din Constituţie, al art. 2 alin. (1) şi (3), precum şi al art. 5^1 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 501/2002,
  Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 501/2002, cuprinse în anexa nr. 1.


  Articolul 2

  (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se înfiinţează Comisia specială de retrocedare.
  (2) Se aprobă componenta Comisiei speciale de retrocedare, prevăzută în anexa nr. 2, precum şi regulamentul de organizare şi funcţionare al acesteia, prevăzut în anexa nr. 3.
  (3) Pentru exerciţiul bugetar al anului 2002 vor fi prevăzute în bugetul Ministerului Administraţiei Publice fondurile necesare în vederea desfăşurării activităţii Comisiei speciale de retrocedare.
  (4) Cheltuielile de personal, pentru cazare, transport şi diurna, ocazionate de deplasările în teritoriu dispuse de Comisia specială de retrocedare, vor fi suportate de fiecare autoritate al carei membru este desemnat în comisie.


  Articolul 3

  Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi unităţile implicate în restituirea în natura sau acordarea despăgubirilor prevăzute de lege vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri.


  Articolul 4

  Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 1.139/2000 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Comisiei speciale de retrocedare a unor bunuri care au aparţinut cultelor religioase din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 611 din 28 noiembrie 2000, precum şi Hotărârea Guvernului nr. 967/2000 privind constituirea Comisiei speciale de retrocedare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 523 din 24 octombrie 2000.


  Articolul 5

  Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul administraţiei publice,
  Octav Cozmanca
  Autoritatea pentru urmărirea aplicării
  unitare a Legii nr. 10/2001
  Adrian Marasoiu,
  secretar de stat
  Ministrul culturii şi cultelor,
  Razvan Theodorescu
  Ministrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tănăsescu
  Ministrul pentru coordonarea
  Secretariatului General al Guvernului,
  Petru Şerban Mihailescu
  Bucureşti, 17 octombrie 2002.
  Nr. 1.164.


  Anexa 1

  NORMA 17/10/2002


  Anexa 2

  COMPONENTA
  Comisiei speciale de retrocedare
  1. Comisia specială de retrocedare va fi formată din următorii membri:
  a) Marasoiu Adrian - secretar de stat la Ministerul Administraţiei Publice, preşedinte al Comisiei speciale de retrocedare;
  b) Silviu Clim - consilier la Ministerul Justiţiei;
  c) Ştefan Ionita - director general la Ministerul Culturii şi Cultelor;
  d) Nicoleta Iacob - consilier juridic la Ministerul Finanţelor Publice;
  e) Attila Marko - subsecretar de stat la Secretariatul General al Guvernului.
  2. Înlocuirea membrilor Comisiei speciale de retrocedare se face prin decizie a primului-ministru.


  Anexa 3

  REGULAMENT 17/10/2002