ORDIN nr. 35 din 13 martie 2014privind măsurile de sprijin acordate polițiștilor încadrați într-un grad de invaliditate și familiilor acestora, precum și familiilor polițiștilor decedați
EMITENT
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 192 din 19 martie 2014
  În temeiul art. 33^1 alin. (5) și art. 37 alin. (4) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,
  viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, emite următorul ordin:

  Capitolul I Dispoziții generale

  Articolul 1

  Prezentul ordin stabilește:
  a) condițiile și procedurile pentru realizarea următoarelor măsuri de sprijin:1. menținerea în activitate în funcții de polițist a polițistului rănit apt să desfășoare anumite activități profesionale, denumit în continuare polițist rănit compatibil;2. numirea în funcții de polițist a fostului polițist rănit;3. înmatricularea în instituțiile de învățământ ale Ministerului Afacerilor Interne (MAI) a copiilor aflați în întreținerea polițistului decedat sau a polițistului rănit;4. numirea în funcții de polițist, respectiv angajarea ca personal contractual în unități ale MAI a copiilor aflați în întreținerea polițistului decedat sau a polițistului rănit, precum și a soțului/soției acestuia;
  b) domeniile de activitate în care pot fi menținute în activitate sau, după caz, numite în funcții de polițist persoanele prevăzute la lit. a)pct. 1 și 2;
  c) componența, organizarea și atribuțiile Comisiei de expertiză medicală și evaluare a capacității de muncă, denumită în continuare Comisie.


  Articolul 2

  În sensul prezentului ordin, termenii utilizați au următorul înțeles:
  a) polițist rănit - polițistul încadrat într-un grad de invaliditate, ca urmare a rănirii printr-un accident de muncă, cercetat și înregistrat conform legislației în vigoare;
  b) polițist rănit compatibil - polițistul rănit, încadrat în gradul III de invaliditate, al cărui raport de serviciu nu a încetat;
  c) fost polițist rănit - persoana al cărui raport de serviciu a încetat, ca urmare a rănirii printr-un accident de muncă, cercetat și înregistrat conform legislației în vigoare, încadrată în gradul III de invaliditate;
  d) polițist decedat - polițistul care și-a pierdut viața ca urmare a unui accident de muncă, cercetat și înregistrat conform legislației în vigoare;
  e) copiii polițistului - copiii aflați în întreținerea polițistului decedat sau a polițistului rănit;
  f) soțul polițistului - soțul/soția polițistului decedat sau a polițistului rănit;
  g) unități ale MAI - structuri organizatorice ale MAI care dispun de stat de organizare prevăzut cu funcții de polițist sau cu funcții de personal contractual;
  h) unitatea MAI interesată:1. structura organizatorică a MAI în care își desfășoară/și-a desfășurat activitatea polițistul rănit sau, după caz, polițistul decedat;2. structura organizatorică a MAI care a preluat activitatea celei prevăzute la pct. 1 sau, dacă nu mai există, eșalonul superior al structurii desființate;
  i) șeful direct - inspectorul general/similar, conducătorul unității aparatului central al MAI sau conducătorul unității subordonate unei unități a aparatului central;
  j) post vacant:1. atunci când se referă la polițistul rănit compatibil sau fostul polițist rănit - postul căruia îi sunt asociate sarcini, îndatoriri și responsabilități circumscrise domeniilor de activitate stabilite potrivit prezentului ordin;2. atunci când se referă la copiii polițistului sau soțul polițistului - postul care ar putea fi ocupat de aceștia, în condițiile prezentului ordin;
  k) lista posturilor vacante compatibile - lista cu posturile ale căror cerințe de ocupare corespund studiilor, experienței și calificării beneficiarilor prezentului ordin;
  l) restantul morfofuncțional - procentul de capacitate adaptativă a unei persoane aflate în invaliditate care îi permite desfășurarea activităților de autoîngrijire, autoconducere și autoservire, a activităților cotidiene, precum și a unor activități profesionale, calculat potrivit formulei: 100% - incapacitate adaptivă (I.A.);
  m) incapacitatea adaptativă (I.A.) - limitele persoanei în efortul de a se adapta la mediul natural și social, generate de tulburări morfologice și funcționale diverse și exprimate procentual în cadrul unui sistem de cuantificare din capacitatea adaptativă normală.


  Articolul 3
  (1) Măsurile de sprijin prevăzute de prezentul ordin se acordă la cerere.(2) Nu pot fi formulate cereri în condițiile prezentului ordin, în situația în care invaliditatea sau decesul a intervenit ca urmare a săvârșirii, cu intenție, a unei fapte prevăzute de legea penală, pentru care polițistul a fost condamnat definitiv.(3) Copiii polițistului pot formula cerere pentru acordarea unei singure măsuri de sprijin.(4) Beneficiarii măsurilor de sprijin care își încetează raporturile de serviciu/muncă la cerere sau din motive imputabile acestora, precum și copiii polițistului exmatriculați din instituții de învățământ ale MAI nu mai pot formula altă cerere în condițiile prezentului ordin.


  Articolul 4
  (1) Din decizia medicală emisă de Comisia de expertiză medico-militară teritorială și avizată de Comisia centrală de expertiză medico-militară, denumită în continuare decizie medicală avizată, solicitată ca document justificativ, trebuie să rezulte că încadrarea în gradul de invaliditate și clasarea ca inapt pentru serviciul polițienesc au ca legătură de cauzalitate un accident de muncă cercetat și înregistrat conform legislației în vigoare.(2) Din certificatul-decizie medicală emis în baza reglementărilor legale privind pensiile de stat și alte drepturi de asigurări, denumit în continuare certificat-decizie medicală, solicitat ca document justificativ, trebuie să rezulte că încadrarea în gradul de invaliditate și clasarea ca inapt pentru serviciul polițienesc sau, după caz, decesul au ca legătură de cauzalitate un accident survenit în timpul și din cauza îndeplinirii serviciului în poliție.


  Capitolul II Menținerea în activitate în funcții de polițist a polițistului rănit compatibil și numirea în funcții de polițist a fostului polițist rănit

  Secţiunea 1 Dispoziții comune

  Articolul 5

  Domeniile de activitate în care polițistul rănit compatibil poate fi menținut în activitate sau în care fostul polițist rănit poate fi numit în funcții de polițist sunt următoarele:
  a) asigurare logistică/tehnico-materială;
  b) financiar-contabil;
  c) asistență medicală;
  d) asistență juridică;
  e) informare și relații publice;
  f) resurse umane;
  g) învățământ;
  h) analiza informațiilor;
  i) cercetarea și prevenirea criminalității;
  j) cazier judiciar, statistică și evidență operativă;
  k) comunicații și tehnologia informației;
  l) secretariat și informații clasificate;
  m) management organizatoric și operațional;
  n) exploatare tehnică.


  Articolul 6
  (1) Cererea se depune la secretariatul unității MAI interesate împreună cu documentele cerute pentru fiecare categorie de solicitant și se soluționează în maximum 45 de zile de la data înregistrării.(2) Cererea trebuie să cuprindă și opțiunile cu privire la domeniile de activitate, stabilite conform art. 5, unitățile MAI, localitățile sau/și regiunile geografice în care solicitantul acceptă să fie menținut în activitate sau numit în funcție.


  Articolul 7
  (1) Documentele care trebuie depuse odată cu cererea privind menținerea în activitate în funcții de polițist, în fotocopie, sunt:
  a) actul de identitate;
  b) decizia medicală avizată;
  c) formularul pentru înregistrarea accidentelor de muncă (FIAM).
  (2) Documentele care trebuie depuse odată cu cererea privind numirea în funcții de polițist, în fotocopie, sunt:
  a) actul de identitate;
  b) cea mai recentă decizie medicală avizată sau, după caz, certificatul-decizie medicală;
  c) FIAM sau, după caz, procesul-verbal de cercetare a evenimentului;
  d) decizia de pensionare.


  Articolul 8

  Menținerea în activitate în funcții de polițist și numirea în funcții de polițist se fac prin ordin al ministrului afacerilor interne, la propunerea șefului direct.


  Articolul 9
  (1) Menținerea în activitate se face dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiții:
  a) polițistul a depus o cerere pentru menținerea în activitate, în condițiile prezentului ordin, anterior încetării raporturilor de serviciu;
  b) postul ocupat de către polițistul rănit compatibil este în unul dintre domeniile prevăzute la art. 5 sau există un post vacant;
  c) polițistul rănit compatibil sau fostul polițist rănit îndeplinește cerințele de ocupare prevăzute în fișa postului, cu excepția celei referitoare la aptitudinea medicală;
  d) există avizul favorabil al Comisiei.
  (2) Numirea în funcții de polițist se face fără examen sau concurs, dacă:
  a) fostul polițist rănit a depus cerere pentru numirea într-o funcție, în condițiile prezentului ordin, ulterior încetării raporturilor de serviciu;
  b) există un post vacant;
  c) sunt îndeplinite condițiile prevăzute la alin. (1) lit. c) șid);
  d) sunt îndeplinite condițiile prevăzute de Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare, precum și condițiile și criteriile prevăzute de actele normative privind activitatea de management resurse umane în unitățile MAI.


  Articolul 10
  (1) Postul vacant se identifică de către structura de resurse umane ce deservește unitatea MAI interesată, denumită în continuare structura de resurse umane interesată, care desfășoară, succesiv, în funcție de opțiunile exprimate în cerere potrivit art. 6 alin. (2), următoarele activități:
  a) verificarea existenței unui post vacant în unitatea MAI interesată;
  b) inițierea demersurilor de aprobare a suplimentării statului de organizare al unității MAI interesate, pentru crearea unui post vacant;
  c) consultarea altor unități ale MAI - la nivelul inspectoratului general/similar sau, după caz, al Direcției generale management resurse umane -, pentru verificarea existenței unui post vacant.
  (2) Prevederile alin. (1) lit. b) se aplică numai pentru cererile privind menținerea în activitate.(3) Comunicarea postului vacant, realizată de unitatea MAI consultată potrivit alin. (1) lit. c), trebuie însoțită și de fișa postului aferentă.


  Articolul 11

  În situația în care au fost identificate posturi vacante, structura de resurse umane interesată analizează cererea din punctul de vedere al îndeplinirii cerințelor de ocupare prevăzute în fișa postului și prezintă șefului unității MAI interesate un referat care cuprinde și lista posturilor vacante compatibile.


  Articolul 12
  (1) În termen de două zile lucrătoare de la data prezentării listei posturilor vacante compatibile și a fișei posturilor respective, solicitantul își exprimă, în scris, opțiunea privind ocuparea unui post vacant.(2) Opțiunea exprimată potrivit alin. (1) se aduce la cunoștința unităților MAI consultate care au comunicat existența unor posturi vacante, în termen de cel mult 10 zile.


  Articolul 13
  (1) Posturile vacante identificate și comunicate de unitățile MAI consultate potrivit art. 10 alin. (1) lit. c) nu mai pot face obiectul unei alte proceduri de ocupare, până la primirea informării prevăzute la art. 12 alin. (2).(2) Comunicarea postului vacant identificat constituie un acord de principiu al unității MAI consultate, pentru ocuparea acelui post potrivit necesităților MAI.


  Articolul 14

  De la data exprimării opțiunii prevăzute la art. 12 alin. (1), solicitantul poate fi programat pentru efectuarea evaluării psihologice de către Centrul de Psihosociologie al MAI.


  Articolul 15

  Structura de resurse umane interesată transmite Comisiei cererea depusă de polițistul rănit compatibil sau de fostul polițist rănit, declarat "apt" din punct de vedere psihologic, împreună cu documentele prevăzute la art. 7, precum și fotocopii ale următoarelor documente:
  a) referatul prevăzut la art. 11;
  b) fișa postului vacant pentru care a optat solicitantul;
  c) fișa de identificare a factorilor de risc profesional pentru funcția pe care urmează a fi menținut polițistul rănit compatibil sau numit fostul polițist rănit, completată de persoana responsabilă cu securitatea și sănătatea în muncă;
  d) rezultatul evaluării psihologice.


  Articolul 16

  Avizul Comisiei, favorabil menținerii în activitate sau numirii în funcții de polițist, cererea și întreaga documentație, precum și propunerea șefului direct se înaintează de structura de resurse umane interesată la Direcția generală management resurse umane, care inițiază demersurile necesare emiterii ordinului ministrului afacerilor interne.


  Articolul 17
  (1) Cererea se clasează, printr-un raport motivat, în următoarele situații:
  a) nu a fost identificat niciun post vacant;
  b) solicitantul nu îndeplinește cerințele de ocupare prevăzute în fișa postului;
  c) solicitantul nu își exprimă acordul cu privire la ocuparea unui post vacant;
  d) solicitantul a fost declarat "inapt" la evaluarea psihologică;
  e) solicitantul a primit un aviz nefavorabil de la Comisie.
  (2) O copie a raportului de clasare se comunică solicitantului.


  Secţiunea a 2-a Dispoziții speciale privind procedurile pentru menținerea în activitate în funcții de polițist

  Articolul 18

  Cererea pentru menținerea în activitate în funcții de polițist se depune în termen de 3 zile lucrătoare de la data comunicării deciziei medicale avizate.


  Articolul 19

  Pe perioada cuprinsă între data depunerii cererii și data soluționării acesteia, polițistul rănit compatibil se află în concediu medical, fără a se depăși durata maximă a concediului medical prevăzută de lege.


  Articolul 20
  (1) Raportul de serviciu al polițistului rănit compatibil încetează, potrivit art. 69 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 360/2002, la data avizării deciziei medicale de încadrare în gradul III de invaliditate de către Comisia centrală de expertiză medico-militară, atunci când intervine una dintre situațiile care determină clasarea cererii, potrivit art. 17 alin. (1).(2) Raportul de serviciu al polițistului rănit compatibil încetează, potrivit art. 69 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 360/2002, la data împlinirii duratei maxime a concediului medical prevăzut de lege, dacă aceasta a intervenit înainte de soluționarea cererii de menținere în activitate. În acest caz, procedurile demarate pentru soluționarea cererii privind menținerea în activitate se continuă în mod corespunzător.


  Capitolul III Înmatricularea în instituțiile de învățământ ale MAI a copiilor polițistului

  Articolul 21
  (1) Copiii polițistului pot fi înmatriculați într-o instituție de învățământ a MAI, la cererea acestora, adresată ministrului afacerilor interne.(2) Înmatricularea se realizează în anul I de studii/studii universitare de licență, la data începerii anului școlar/universitar, cu respectarea cifrei de școlarizare.(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), pot fi transferați în instituțiile de învățământ ale MAI și, ulterior, înmatriculați pe parcursul anului școlar/universitar și/sau în alți ani de studii, cu respectarea reglementărilor în domeniu, exclusiv elevii/studenții instituțiilor de învățământ cu profil/specializări similare celor în care se transferă.


  Articolul 22
  (1) Înmatricularea într-o instituție de învățământ a MAI se realizează în situația în care, cumulativ, copilul polițistului:
  a) îndeplinește condițiile legale și criteriile specifice, prevăzute la art. 6 alin. (1), alin. (4) lit. b)-d) și alin. (7) din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare, sau la art. 6 alin. (1), art. 7 alin. (1) lit. a), c)-e) și art. 11 din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, după caz;
  (la 19-07-2017, Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 22 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 87 din 18 iulie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 577 din 19 iulie 2017 )

  b) promovează probele eliminatorii organizate la unitățile teritoriale: examinarea medicală și evaluarea psihologică;
  c) promovează probele eliminatorii la concursul de admitere: contravizita medicală și verificarea aptitudinilor fizice.
  (2) Pentru definitivarea transferului prevăzut la art. 21 alin. (3), copilul polițistului trebuie să promoveze și examenele de diferență, dacă este cazul.(3) Îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (1) se verifică potrivit calendarului și procedurii de recrutare și selecție pentru admiterea în instituția de învățământ a MAI, similar celorlalți candidați.


  Articolul 23

  Dosarul de recrutare conține, pe lângă documentele prevăzute de actele normative în vigoare pentru admiterea în instituțiile de învățământ ale MAI, și următoarele documente, depuse în fotocopie:
  a) FIAM sau, după caz, procesul-verbal de cercetare a evenimentului;
  b) decizia medicală avizată sau certificatul-decizie medicală, emisă/emis pe numele polițistului rănit sau al polițistului decedat;
  c) certificatul de deces al polițistului decedat, dacă este cazul.


  Articolul 24

  Copiii polițistului sunt scutiți de la plata taxelor prevăzute pentru înscrierea, admiterea, înmatricularea în instituțiile de învățământ ale MAI.


  Articolul 25

  Direcția formare inițială și continuă monitorizează modul de aplicare a prevederilor prezentului capitol și, după caz, rezervă cifrele de școlarizare pentru copiii polițiștilor.


  Capitolul IV Numirea în funcții de polițist sau angajarea ca personal contractual a copiilor polițistului și a soțului polițistului

  Articolul 26
  (1) Pentru a fi numiți în funcții de polițist în unități ale MAI, fără examen sau concurs, copiii sau soțul polițistului trebuie să îndeplinească condițiile legale și criteriile specifice, prevăzute la art. 7 alin. (1), (2) și alin. (4) lit. b)-d) din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare.(2) Pentru a fi angajați ca personal contractual în unități ale MAI, fără examen sau concurs, copiii sau soțul polițistului trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de legislația muncii.
  (la 19-07-2017, Articolul 26 din Capitolul IV a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 87 din 18 iulie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 577 din 19 iulie 2017 )


  Articolul 27
  (1) Cererea privind numirea în funcții de polițist sau angajarea ca personal contractual, formulată de copiii polițistului sau de soțul polițistului, se depune la secretariatul unității MAI interesate.(2) Cererea prevăzută la alin. (1) trebuie însoțită de următoarele documente:
  a) actul de identitate al solicitantului;
  b) decizia medicală avizată sau certificatul-decizie medicală, emisă/emis pe numele polițistului rănit sau al polițistului decedat, după caz;
  c) certificatul de deces al polițistului, dacă e cazul;
  d) FIAM sau, după caz, procesul-verbal de cercetare a evenimentului;
  e) documente din care să reiasă gradul de rudenie cu polițistul decedat sau cu polițistul rănit, precum: certificat de naștere al copilului, certificat de căsătorie etc.;
  f) curriculum vitae, însoțit de documentele care atestă studiile sau formarea profesională;
  g) certificat de cazier judiciar.
  (3) Cererea și documentele prevăzute la alin. (2) fac parte din dosarul de recrutare, constituit potrivit reglementărilor în domeniul resurselor umane aplicabile în MAI.


  Articolul 28

  În termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii, structura de resurse umane interesată verifică dosarul de recrutare și, după caz, solicită completarea acestuia, prin depunerea documentelor necesare.


  Articolul 29
  (1) După încheierea activităților prevăzute la art. 28, structura de resurse umane interesată prezintă șefului unității MAI interesate dosarul de recrutare, însoțit de un referat cuprinzând situația polițistului decedat sau a polițistului rănit rezultată din verificările efectuate în dosarul personal al acestuia.(2) În termen de 30 de zile de la data prezentării documentelor prevăzute la alin. (1), structura de resurse umane interesată identifică posturile vacante existente la nivelul unității MAI interesate și întocmește lista posturilor vacante compatibile.(3) Atunci când, potrivit alin. (2), sunt identificate mai multe posturi vacante, șeful unității MAI interesate stabilește, în raport cu necesitățile de personal, prioritățile de ocupare a posturilor vacante.


  Articolul 30

  În situația în care la nivelul unității MAI interesate nu există niciun post vacant, identificarea postului vacant se realizează cu aplicarea în mod corespunzător a dispozițiilor art. 10 alin. (1) lit. c) și ale art. 11-13.


  Articolul 31
  (1) De la data exprimării opțiunii pentru ocuparea unui post, copiii polițistului sau soțul polițistului, după caz, pot fi programați pentru susținerea verificărilor din punct de vedere medical, fizic și psihic, în cadrul structurilor specializate ale MAI.(2) Documentele prin care sunt declarați "apt" din punct de vedere medical, fizic și psihologic și celelalte documente ale dosarului de recrutare se înaintează, dacă este cazul, potrivit competențelor de gestiune a resurselor umane, pentru emiterea ordinului/dispoziției de numire în funcție sau de angajare ca personal contractual.


  Articolul 32
  (1) În situația în care copiii polițistului sau soțul polițistului îndeplinesc condițiile și criteriile legale prevăzute pentru numirea în funcții de polițist sau încadrarea ca personal contractual și nu s-a identificat niciun post vacant, cererea rămâne în evidența unității MAI interesate până la identificarea unui post vacant care poate fi ocupat conform solicitării, dar nu mai mult de 6 luni.(2) Cererea se clasează dacă:
  a) solicitantul nu îndeplinește condițiile și criteriile legale pentru numirea în funcții de polițist sau încadrarea ca personal contractual;
  b) nu a fost identificat niciun post vacant în termenul prevăzut la alin. (1).


  Capitolul V Componența, organizarea și atribuțiile Comisiei

  Articolul 33
  (1) Comisia prevăzută la art. 1 lit. c) își desfășoară activitatea pe lângă Direcția medicală a MAI, în următoarea componență:
  a) președinte: șeful Serviciului asistență medicală din Direcția medicală a MAI;
  b) membri:
  (i) medic specialist/primar medicina muncii din MAI;(ii) medic specialist/primar expertiza capacității de muncă din MAI;(iii) psiholog clinician din MAI;(iv) specialist inspecția muncii - securitate și sănătate în muncă din cadrul Direcției generale management resurse umane;
  c) secretar: agent de poliție din cadrul Direcției medicale a MAI.
  (2) Componența nominală a Comisiei se stabilește prin ordin al ministrului afacerilor interne.(3) Pentru buna funcționare a Comisiei, prin ordinul prevăzut la alin. (2) se desemnează un număr egal de supleanți pentru președinte, membrii titulari și secretar.(4) Ori de câte ori este cazul, în dispoziția de zi pe unitate a Direcției medicale se consemnează întrunirea Comisiei în ședință.


  Articolul 34
  (1) Comisia se întrunește în termen de 7 zile lucrătoare de la primirea documentelor transmise în condițiile art. 15.(2) În cazul în care documentația transmisă Comisiei este completă, medicul specialist/primar de medicina muncii întocmește fișa de aptitudine a polițistului rănit compatibil sau, după caz, a fostului polițist rănit.(3) În situația în care documentele sunt insuficiente pentru întocmirea fișei de aptitudine sau pentru emiterea avizului, solicitantul este convocat la Comisie. Comisia poate solicita internarea în spital sau documente medicale suplimentare.(4) Comisia, în baza documentelor prevăzute la art. 15 și a fișei de aptitudine prevăzute la alin. (2), întocmește avizul, conform modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.(5) Avizul se redactează în 3 exemplare, cu următoarea destinație:
  a) un exemplar se anexează procesului-verbal de ședință al Comisiei;
  b) două exemplare se transmit structurii de resurse umane interesate, din care un exemplar se înmânează polițistului rănit compatibil sau fostului polițist rănit. Exemplarul titularului se înmânează sub semnătură, în situația în care polițistul rănit compatibil sau fostul polițist rănit este prezent la ședința Comisiei.
  (6) Avizul este definitiv.


  Capitolul VI Dispoziții finale

  Articolul 35
  (1) Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 aprilie 2014.(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului de interne nr. 315/2002 pentru aprobarea "Normelor privind transferul elevilor și studenților între și în cadrul instituțiilor de învățământ ale Ministerului Afacerilor Interne și de la acestea în instituții de învățământ civile"*1) își încetează aplicabilitatea în ceea ce privește măsurile prevăzute pentru copiii polițiștilor. Notă
  *1) Ordinul ministrului de interne nr. 315/2002 pentru aprobarea "Normelor privind transferul elevilor și studenților între și în cadrul instituțiilor de învățământ ale Ministerului Afacerilor Interne și de la acestea în instituții de învățământ civile" nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece avea ca obiect reglementări din sectorul național de apărare, ordine publică și siguranță națională.


  Articolul 36

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Viceprim-ministru,
  ministrul afacerilor interne,
  Gabriel Oprea

  București, 13 martie 2014.
  Nr. 35.

  Anexa

  ROMÂNIA
  MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
  COMISIA DE EXPERTIZĂ MEDICALĂ ȘI EVALUARE A CAPACITĂȚII DE MUNCĂ
  Nr. ......... din ..............
  (Nr. avizului medical va fi nr. procesului-verbal de ședință.)
  AVIZ
  - model -
  În conformitate cu prevederile art. 33^1 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordinului viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 35/2014 privind măsurile de sprijin acordate polițiștilor încadrați într-un grad de invaliditate și familiilor acestora, precum și familiilor polițiștilor decedați, în baza următoarelor acte:1. fișa postului nr. ...... din .......... (unitatea, structura, compartimentul - după cum sunt prevăzute în fișa postului) .........., înregistrată cu nr. ...... din ...............;2. fișa de identificare a factorilor de risc profesional nr. ....... din ..........., emisă de .........(unitatea, structura).........;3. formularul pentru înregistrarea accidentelor de muncă (FIAM) nr. ...... din ..........., emisă de .........(unitatea, structura)........, sau, după caz, procesul-verbal de cercetare a evenimentului nr. ....... din .........., emis de .......(unitatea, structura)..........;4. fișa de aptitudine-medicina muncii nr. ........ din ............., emisă de ...................,5. rezultatul evaluării psihologice nr. .......... din ............., emis de ................... .
  Comisia de expertiză medicală și evaluare a capacității de muncă stabilește că atribuțiile postului sunt compatibile/incompatibile cu restantul morfofuncțional și pot fi/nu pot fi îndeplinite de doamna/domnul .................... .
  Vor fi respectate următoarele recomandări: .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  Președintele comisiei: ............................................
  Membrii comisiei:1. ................................................................2. ................................................................3. ................................................................4. ................................................................

  ----------