ORDONANTA nr. 27 din 26 august 1992
privind unele măsuri pentru protecţia patrimoniului cultural naţional
EMITENT
 • GUVERN
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 28 august 1992  În temeiul art. 107 alin. (3) din Constituţia României şi al Legii nr. 81/1992,
  Guvernul României hotărăşte:

  Capitolul 1 Dispoziţii generale


  Articolul 1

  Pînă la adoptarea prin lege a unor reglementări speciale privind protejarea patrimoniului cultural naţional, persoanele fizice sau juridice deţinătoare, cu orice titlu, a unor bunuri culturale mobile sau imobile au obligaţia de a le păstra şi conserva, ţinînd seama de condiţiile stabilite prin prezenta ordonanţă.


  Articolul 2

  Calitatea de bun imobil aparţinînd patrimoniului naţional este atestata prin clasificarea acestuia în Lista monumentelor, ansamblurilor şi siturilor istorice, aprobată de Comisia Naţionala a Monumentelor, Ansamblurilor şi Siturilor Istorice.
  Lista se revizuieste anual şi se comunică deţinătorilor împreună cu obligaţiile ce le revin.
  În ce priveşte bunurile mobile, calitatea de bun aparţinînd patrimoniului cultural naţional este atestata, la solicitarea administraţiei publice sau a autorităţii judecătoreşti, prin expertiza de către specialiştii oficiilor locale pentru patrimoniul cultural naţional.
  Pentru situaţiile de contraexpertiza sau atunci cînd nu exista specialişti la oficii, desemnarea specialiştilor se face de Comisia Muzeelor şi Colectiilor şi de Ministerul Culturii.


  Capitolul 2 Circulaţia bunurilor culturale mobile


  Articolul 3

  Bunurile culturale mobile deţinute la data prezentei ordonanţe de muzee, colecţii, biblioteci, în calitate de instituţii publice, nu pot fi scoase din inventarul acestora pînă la apariţia legii speciale.


  Articolul 4

  Magazinele, anticariatele, consignatiile, galeriile, precum şi casele de licitaţie care comercializează bunuri culturale, cu excepţia creatiei artistice curente, au obligaţia să obţină autorizaţia de funcţionare de la Ministerul Culturii, cu avizul Comisiei Muzeelor şi Colectiilor, eliberat pe baza angajamentului scris de respectare a Regulamentului de desfăşurare a activităţilor comerciale cu bunuri culturale, întocmit de Comisia Muzeelor şi Colectiilor.


  Articolul 5

  Scoaterea din ţara a bunurilor culturale mobile, temporar sau definitiv, de către persoanele fizice sau juridice, se pot face numai cu prezentarea la unităţile vamale a adeverintei eliberate de oficiul local pentru patrimoniul cultural naţional de pe raza de domiciliu al solicitantului, în conformitate cu prevederile stabilite prin normele Ministerului Culturii şi Comisiei Muzeelor şi Colectiilor.
  Scoaterea din ţara a bunurilor culturale mobile deţinute de muzee, colecţii şi biblioteci, în calitate de instituţii publice, se poate face numai temporar şi numai cu aprobarea Comisiei Muzeelor şi Colectiilor şi a Ministerului Culturii, în conformitate cu normele emise de Ministerul Culturii şi Comisia Muzeelor şi Colectiilor.


  Capitolul 3 Competentele Comisiei Naţionale a Monumentelor, Ansamblurilor şi Siturilor Istorice


  Articolul 6

  Comisia Naţionala a Monumentelor, Ansamblurilor şi Siturilor Istorice, în afară atribuţiilor stabilite prin alte acte normative, are şi următoarele atribuţii:
  a) avizează executarea lucrărilor la monumente, ansambluri şi situri istorice, inclusiv pentru lucrările prevăzute la art. 8 lit. a)-j) din Legea nr. 50/1991; de asemenea, avizează executarea lucrărilor şi în zonele de protecţie a monumentelor situate pe o raza de 100 m în localităţile urbane, 200 m în localităţile rurale şi 500 m în afară localităţilor, masurati de la limita externa a acestora;
  b) avizează planurile urbanistice generale şi locale, programele de organizare şi dezvoltare urbanistica a localităţilor, precum şi programele de amenajare a teritoriului, dacă acestea includ monumente, ansambluri şi situri istorice cu zonele lor de protecţie;
  c) avizează trecerea în domeniul public naţional şi local a monumentelor, ansamblurilor şi siturilor istorice, precum şi a terenurilor pe care sînt situate acestea;
  d) emite norme privind obligaţiile de folosinţă a terenurilor care pot fi exploatate agricol şi după descoperirea de situri istorice;
  e) emite avize privind modificarea destinaţiei şi funcţiunilor monumentelor, ansamblurilor şi siturilor istorice, oricare ar fi forma de proprietate.
  Se instituie Comisia de atestare tehnica a specialiştilor pe domeniile specifice lucrărilor la monumentele istorice, care vor fi înscrişi în Registrul specialiştilor, deschis la Comisia Naţionala a Monumentelor, Ansamblurilor şi Siturilor Istorice.
  Stabilirea domeniilor, a numărului membrilor şi numirea acestora în Comisia de atestare tehnica se fac la propunerea Ministerului Culturii şi Comisiei Naţionale a Monumentelor, Ansamblurilor şi Siturilor Istorice, prin hotărîre a Guvernului.


  Articolul 7

  În executarea atribuţiilor sale, Comisia Naţionala a Monumentelor, Ansamblurilor şi Siturilor Istorice poate delega competentele prevăzute la art. 6 lit. a), d) şi e) comisiilor zonale ale monumentelor, ansamblurilor şi siturilor istorice.
  Direcţia monumentelor, ansamblurilor şi siturilor istorice, ca organ operativ al Comisiei Naţionale a Monumentelor, Ansamblurilor şi Siturilor Istorice, îşi exercită competentele în teritoriu prin specialiştii desemnaţi în acest scop ai oficiilor locale ale patrimoniului cultural naţional.


  Capitolul 4 Sancţiuni


  Articolul 8

  Trecerea peste frontiera, fără autorizaţie, a bunurilor aparţinînd patrimoniului cultural naţional constituie infracţiune şi se sancţionează cu închisoare de la 2 ani la 7 ani şi confiscarea parţială a averii.
  Tentativa se pedepseşte.
  În cazul în care bunurile care au făcut obiectul infracţiunii nu au fost găsite, cel în cauza datorează taxele vamale aferente.


  Articolul 9

  Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu sînt săvîrşite în astfel de condiţii încît, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni:
  a) trecerea peste frontiera, fără autorizaţie, a bunurilor culturale mobile care nu aparţin patrimoniului cultural naţional;
  b) efectuarea de acte sau fapte de comerţ cu bunuri culturale, fără autorizaţia prevăzută la art. 4 din prezenta ordonanţă;
  c) nerespectarea prevederilor Regulamentului de desfăşurare a activităţilor comerciale cu bunuri culturale prevăzut la art. 4 din prezenta ordonanţă.
  Contravenţiile prevăzute la lit. a) se sancţionează cu amendă de la 100.000 lei la 500.000 lei, iar cele de la lit. b) şi c), cu amendă de la 500.000 lei la 1.000.000 lei.
  Pentru contravenţiile prevăzute la lit. a) şi b), bunurile se confisca.
  Contravenţia prevăzută la lit. c) duce la anularea autorizaţiei de funcţionare privind activitatea cu bunuri culturale.


  Articolul 10

  Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu sînt săvîrşite în astfel de condiţii încît, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni:
  a) executarea lucrărilor la monumente, ansambluri şi situri istorice, precum şi în zonele de protecţie ale acestora, fără avizul prevăzut la art. 6 lit. a) sau cu încălcarea acestuia;
  b) încălcarea normelor prevăzute la art. 6 lit. d);
  c) modificarea destinaţiei funcţiunilor monumentelor, ansamblurilor şi siturilor istorice fără avizul prevăzut la art. 6 lit. c) sau cu încălcarea acestuia.
  Contravenţiile prevăzute la lit. a)-c) se sancţionează cu amendă de la 500.000 lei la 1.000.000 lei.
  Pentru contravenţiile prevăzute la lit. a) şi b), agentul constatator va dispune sistarea lucrărilor.
  Pentru contravenţia prevăzută la lit. c), agentul constatator va dispune sistarea activităţilor neautorizate.


  Articolul 11

  Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 9 lit. a) sînt de competenţa organelor vamale.


  Articolul 12

  Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 9 lit. b) şi c) sînt de competenţa organelor specializate ale Ministerului Culturii, poliţiei şi ale primăriilor.


  Articolul 13

  Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 10 lit. a)-c) sînt competenţa organelor de specialitate ale Ministerului Culturii şi primăriilor.


  Articolul 14

  Contravenţiilor stabilite prin prezenta ordonanţă le sînt aplicabile prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor.


  Capitolul 5 Dispoziţii finale şi tranzitorii


  Articolul 15

  În termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să solicite organelor competente autorizaţiile şi avizele prevăzute la art. 4 şi art. 6 lit. e).


  Articolul 16

  Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe orice alte dispoziţii contrare se abroga.
  PRIM-MINISTRU
  THEODOR STOLOJAN
  Contrasemnează:
  ----------------
  Ministrul culturii,
  Ludovic Spiess
  -----------------