NORMĂ nr. 19 din 18 decembrie 2012
pentru modificarea şi completarea Normei nr. 11/2011 privind investirea şi evaluarea activelor fondurilor de pensii private
EMITENT
 • COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 3 ianuarie 2013  Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1), art. 28 alin. (1) lit. e) şi alin. (2) lit. f) şi ale art. 54 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 79 alin. (4), art. 87 alin. (1) lit. i) şi ale art. 90 alin. (1) lit. e) şi alin. (2) lit. f) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi art. 19 alin. (2), art. 36 şi 37 din Legea nr. 187/2011 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private,
  în temeiul dispoziţiilor art. 16, 21, 21^1, 22, art. 23 lit. f) şi ale art. 24 lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 313/2005, cu modificările şi completările ulterioare,
  Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private emite prezenta normă.

  Articolul I

  Norma nr. 11/2011 privind investirea şi evaluarea activelor fondurilor de pensii private, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 22/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 8 din 5 ianuarie 2012, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. La articolul 1 alineatul (1), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:
  "c) fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private, înfiinţat în baza Legii nr. 187/2011 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private."
  2. La articolul 2 alineatul (1), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:
  "e) Legea nr. 187/2011 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private, denumită în continuare Legea nr. 187/2011."
  3. La articolul 2 alineatul (2), literele e), h), k) şi l) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "e) OPCVM tranzacţionabil - exchange traded fund (ETF) - organism de plasament colectiv în valori mobiliare, autorizat în conformitate cu reglementările comunitare în vigoare, care emite unităţi de fond sau acţiuni tranzacţionate continuu în timpul şedinţei de tranzacţionare pe cel puţin o piaţă reglementată şi care are cel puţin un formator de piaţă (market maker) care întreprinde acţiunile necesare pentru a asigura că valoarea de piaţă nu variază semnificativ faţă de valoarea activului net al respectivului OPCVM;
  .................................................................................................
  h) persoană relevantă în raport cu administratorul - oricare dintre următoarele persoane:
  (i) un conducător sau echivalent al administratorului;
  (îi) un angajat al administratorului, precum şi orice altă persoană fizică ce îşi oferă serviciile la dispoziţia şi sub controlul administratorului şi care este implicată în desfăşurarea de către administrator a activităţii de administrare a fondului de pensii private;
  (iii) persoană fizică/juridică direct implicată în prestarea de servicii către administrator în baza unui contract în vederea desfăşurării activităţii de administrare a fondului de pensii private, conform actelor normative aplicabile;
  ................................................................................................
  k) abaterea pasivă de la cerinţele de rating - scăderea ratingului faţă de cerinţele de rating ale unei emisiuni sau emitent apărută la un instrument financiar aflat în portofoliul unui fond de pensii private;
  l) exchange traded commodities (ETC) - entităţi admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată din România, din state membre ale Uniunii Europene, din state aparţinând Spaţiului Economic European sau din Statele Unite ale Americii, special create pentru a urmări performanţa unui indice referitor la mărfuri sau a preţului uneia sau al mai multor mărfuri şi pentru care există cel puţin un formator de piaţă (market maker) a cărui responsabilitate constă în a se asigura că preţul instrumentelor financiare emise de ETC urmăreşte evoluţia indicelui sau a mărfii/mărfurilor respective;"
  4. La articolul 2 alineatul (2), după litera q) se introduc patru noi litere, literele r), s), t) şi u), cu următorul cuprins:
  "r) Directiva MiFID - Directiva 2004/39/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind pieţele instrumentelor financiare, de modificare a Directivelor 85/611/CEE şi 93/6/CEE ale Consiliului şi a Directivei 2000/12/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi de abrogare a Directivei 93/22/CEE a Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 145 din 30 aprilie 2004;
  s) ISDA - International Swap and Derivatives Association;
  t) piaţa reglementată - piaţă autorizată în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) din Directiva MiFID şi prezentă în lista publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în conformitate cu art. 47 din Directiva MiFID;
  u) piaţa primară - piaţa aferentă emiterii, subscrierii şi distribuţiei instrumentelor financiare, direct sau printr-un intermediar."
  5. La articolul 6, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 6. - Procedurile interne ale administratorului cu privire la activitatea direcţiei responsabile cu analiza oportunităţilor investiţionale şi plasarea activelor, prevăzute în Norma nr. 12/2010 privind autorizarea de constituire a societăţii de pensii şi autorizarea de administrare a fondurilor de pensii administrate privat, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 22/2010, cu modificările şi completările ulterioare, şi în Norma nr. 13/2010 privind autorizarea de constituire a societăţii de pensii şi autorizarea de administrare a fondurilor de pensii facultative, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 23/2010, cu modificările şi completările ulterioare, sunt aprobate de organul statutar competent şi se vor referi, fără a se limita, la:"
  6. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 11. - Administratorul investeşte activele fondului de pensii private în instrumente tranzacţionate pe piaţa primară, pe piaţa reglementată şi pe piaţa secundară bancară."
  7. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 12. - (1) Activele fondului de pensii private sunt investite în instrumentele financiare prevăzute de art. 25 alin. (1) lit. a)-h) din Legea nr. 411/2004 şi de art. 87 alin. (1) lit. a)-h) din Legea nr. 204/2006 şi de prezenta normă, cu respectarea următoarelor limite maxime pentru fiecare instrument:
  a) 20% din activele fondului de pensii private pot fi investite în instrumente ale pieţei monetare, cu respectarea următoarelor sublimite:
  (i) conturi în lei sau în valută liber convertibilă la bănci autorizate să funcţioneze pe teritoriul României, Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European - 5%;
  (îi) depozite în lei sau în valută liber convertibilă la bănci autorizate să funcţioneze pe teritoriul României, Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European - 20%;
  (iii) certificate de trezorerie admise la tranzacţionare şi care se tranzacţionează pe o piaţă reglementată sau tranzacţionate pe o piaţă secundară bancară din România, din state membre ale Uniunii Europene sau din state aparţinând Spaţiului Economic European - 20%;
  (iv) acorduri reverse repo încheiate cu instituţii bancare - 5%;
  b) 70% din activele fondului de pensii private pot fi investite în titluri de stat, inclusiv certificatele de trezorerie menţionate la lit. a) pct. (iii), din România, din state membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European;
  c) 30% din activele fondului de pensii private pot fi investite în obligaţiuni şi alte valori mobiliare emise de autorităţi ale administraţiei publice locale din România, state membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, admise la tranzacţionare şi care se tranzacţionează pe o piaţă reglementată din România, din state membre ale Uniunii Europene sau din state aparţinând Spaţiului Economic European;
  d) 50% din activele fondului de pensii private pot fi investite în valori mobiliare admise la tranzacţionare şi care se tranzacţionează pe o piaţă reglementată din România, state membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, cu respectarea următoarelor sublimite:
  (i) acţiuni şi drepturi admise la tranzacţionare şi care se tranzacţionează pe o piaţă reglementată din România, din state membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European - 50%;
  (îi) obligaţiuni corporatiste, cu excepţia obligaţiunilor care presupun sau încorporează un instrument derivat - 30%;
  e) 15% din activele fondului de pensii private pot fi investite în titluri emise de state terţe, admise la tranzacţionare şi care se tranzacţionează pe o piaţă reglementată din România, din state membre ale Uniunii Europene ori din state aparţinând Spaţiului Economic European;
  f) 10% din activele fondului de pensii private pot fi investite în obligaţiuni şi alte valori mobiliare emise de autorităţi ale administraţiei publice locale din state terţe, admise la tranzacţionare şi care se tranzacţionează pe o piaţă reglementată din România, din state membre ale Uniunii Europene sau din state aparţinând Spaţiului Economic European;
  g) 15% din activele fondului de pensii private pot fi investite în obligaţiuni emise de Banca Mondială, Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, Banca Europeană de Investiţii, admise la tranzacţionare şi care se tranzacţionează pe o piaţă reglementată din România, din state membre ale Uniunii Europene ori din state aparţinând Spaţiului Economic European;
  h) 5% din activele fondului de pensii private pot fi investite în obligaţiuni emise de organisme străine neguvernamentale, altele decât cele menţionate la lit. g), admise la tranzacţionare şi care se tranzacţionează pe o piaţă reglementată din România sau din state membre ale Uniunii Europene ori din state aparţinând Spaţiului Economic European;
  i) 5% din activele fondului de pensii private pot fi investite în titluri de participare emise de OPCVM, inclusiv ETF, din România sau din state membre ale Uniunii Europene;
  j) 3% din activele fondului de pensii private pot fi investite în ETC şi titluri de participare emise de AOPC înfiinţate ca fonduri de investiţii închise, admise la tranzacţionare şi care se tranzacţionează pe o piaţă reglementată din România, din state membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European.
  (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), 10% din activele fondului de pensii facultative pot fi alocate investiţiilor private de capital - private equity, cu următoarele sublimite:
  a) acţiuni la companii din România, din state membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European - 5%;
  b) fonduri de investiţii private de capital din România, din state membre ale Uniunii Europene sau din state aparţinând Spaţiului Economic European - 10%."
  8. După articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 12^1, cu următorul cuprins:
  "Art. 12^1. - Resursele financiare prevăzute în Legea nr. 187/2011 şi aflate la dispoziţia Fondului de garantare pot fi investite în:
  a) instrumente ale pieţei monetare, inclusiv conturi şi depozite în lei la o instituţie de credit persoană juridică sau o sucursală a unei instituţii de credit străine autorizate să funcţioneze pe teritoriul României, care nu se află în procedura de supraveghere specială ori administrare specială;
  b) titluri de stat emise de Ministerul Finanţelor Publice, de state membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European."
  9. La articolul 13, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(5) Un fond de pensii private nu poate deţine mai mult de:
  a) 10% din numărul total de acţiuni emise de un emitent, urmând ca în calculul acestui procent să între atât acţiunile ordinare, cât şi acţiunile preferenţiale;
  b) 10% din acţiunile preferenţiale ale unui emitent;
  c) 25% din titlurile de participare emise de un OPCVM, ETF, AOPC de tip fond închis de investiţii sau ETC;
  d) 10% din obligaţiunile unui emitent, cu excepţia titlurilor de stat."
  10. După articolul 13 se introduce un nou articol, articolul 13^1, cu următorul cuprins:
  "Art. 13^1 - (1) Administratorul trebuie să se asigure că, pentru fiecare tranzacţie cu instrumente financiare, se efectuează fără întârziere o înregistrare care să cuprindă informaţii suficiente pentru a permite reconstituirea detaliilor acesteia.
  (2) Înregistrarea prevăzută la alin. (1) trebuie să includă cel puţin:
  a) numele fondului de pensii private şi al persoanei care acţionează în contul său;
  b) detaliile necesare pentru identificarea instrumentului financiar în cauză;
  c) cantitatea instrumentului financiar tranzacţionat;
  d) tipul tranzacţiei;
  e) preţul instrumentului financiar tranzacţionat;
  f) contrapartea sau intermediarul locului executării;
  g) contul bancar prin care a fost decontată tranzacţia.
  (3) Administratorul trebuie să deţină o evidenţă electronică a tranzacţiilor prevăzute la alin. (1) pentru o perioadă de minimum 5 ani, care să îndeplinească următoarele criterii:
  a) posibilitatea accesării rapide a informaţiilor şi posibilitatea reconstituirii fiecărei etape a procesării fiecărei tranzacţii;
  b) posibilitatea constatării facile a oricăror corecţii sau a altor modificări, precum şi a conţinutului înregistrărilor înainte de corecţiile şi modificările respective;
  c) înregistrările să poată fi modificate numai cu respectarea prevederilor lit. b).
  (4) La solicitarea Comisiei, administratorul furnizează informaţii suplimentare în legătură cu ordinele de tranzacţionare aferente tranzacţiilor prevăzute la alin. (1), inclusiv data şi ora transmiterii ordinului, numele persoanei care transmite ordinul şi numele persoanei căreia i-a fost transmis ordinul."
  11. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 15. - Administratorul poate tranzacţiona pe alte pieţe, cu excepţia celor prevăzute la art. 11, numai în următoarele cazuri:
  a) tranzacţionarea implică instrumente financiare derivate de tipul forward şi swap prevăzute la art. 20 alin. (3);
  b) tranzacţionarea implică titluri de participare emise de OPCVM care nu sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată;
  c) tranzacţionarea implică investiţii private de capital."
  12. La articolul 17, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "Art. 17. - (1) Administratorul poate investi activele fondurilor de pensii private numai în obligaţiuni ori în alte titluri de creanţă ale emitenţilor din state aparţinând Uniunii Europene sau Spaţiului Economic European ori din state terţe, care au calificativul investment grade, cu excepţia:
  a) titlurilor de stat emise de statul român şi a obligaţiunilor emise de autorităţi ale administraţiei publice locale;
  b) obligaţiunilor corporatiste ale emitenţilor din România care au garanţia explicită şi integrală a statului român;
  c) obligaţiunilor corporatiste ale emitenţilor din România care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:
  (i) au un rating minim cu o treaptă sub ratingul României;
  (îi) niciunul din calificativele de performanţă acordate de către Fitch, Standard & Poor's sau Moody's nu este mai mic de BB-, BB-, respectiv Ba3.
  .................................................................................................
  (3) Administratorii încheie tranzacţii de tip forward şi swap numai cu bănci care au primit calificativul investment grade sau a căror societate-mamă a primit acest calificativ."
  13. La articolul 17, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
  "(4) Prevederile alin. (1) lit. c) se aplică exclusiv obligaţiunilor sau titlurilor de creanţă achiziţionate după data intrării în vigoare a prezentei norme."
  14. Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 18. - (1) Administratorul are obligaţia de a se asigura că pe toată perioada de deţinere a instrumentelor financiare acestea respectă prevederile art. 17.
  (2) În cazul unei abateri pasive de la cerinţele de rating, în 360 de zile calendaristice de la data depăşirii limitei, administratorul corectează, inclusiv prin măsuri active, abaterea de la cerinţa privind calificativul emitentului sau al emisiunii respective.
  (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), creşterea ratingului României nu reprezintă o abatere pasivă de la cerinţele de rating pentru obligaţiunile prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. c) şi aflate în portofoliile fondurilor de pensii private la data creşterii ratingului.
  (4) Administratorul are obligaţia de a elabora şi implementa, în baza prevederilor art. 6 lit. c), o procedură referitoare la abaterile pasive de la cerinţele de rating, care să asigure minimizarea numărului de abateri pasive şi a impactului lor asupra portofoliului fondului de pensii private."
  15. Articolul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 19. - (1) În cazul în care în procesul de investire sunt depăşite în mod pasiv limitele prevăzute la art. 12 şi 13, în 30 de zile calendaristice de la data depăşirii limitei, administratorul fondului de pensii private are obligaţia să corecteze, inclusiv prin măsuri active, abaterea de la limitele investiţionale prevăzute de actele normative aplicabile şi în prospectul schemei de pensii, cu excepţia limitelor prevăzute la art. 13 alin. (5) lit. d), pentru care termenul este de 360 de zile calendaristice.
  (2) Abaterea de la limitele prevăzute la art. 12 şi 13 ca urmare a convertirii contribuţiilor, a transferurilor participanţilor sau a plăţii activului personal al participanţilor nu reprezintă abatere pasivă, iar administratorul are obligaţia să corecteze aceste abateri în maximum o zi lucrătoare."
  16. Articolul 20 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 20. - (1) Administratorul poate proteja portofoliul de investiţii al fondului de pensii private exclusiv împotriva riscului valutar prin tranzacţii cu instrumente financiare derivate de tipul contracte futures şi opţiuni realizate numai pe pieţe reglementate.
  (2) Mărimea tuturor contractelor aferente instrumentelor financiare prevăzute la alin. (1) şi (3) pe o anumită valută nu poate depăşi pe toată perioada deţinerii lor valoarea expunerii portofoliului fondului de pensii private faţă de valuta respectivă.
  (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), administratorul poate proteja portofoliul de investiţii al fondului de pensii private împotriva riscului valutar prin intermediul instrumentelor financiare derivate de tipul forward şi swap negociate în afara pieţei reglementate sub condiţia respectării prevederilor alin. (5) în oricare dintre următoarele situaţii:
  a) pentru scadenţe mai mici de 30 de zile calendaristice pentru care contractele standard nu sunt disponibile, cu condiţia ca acestea să fie folosite în completarea unui instrument financiar prevăzut la alin. (1);
  b) protejarea portofoliului în conformitate cu prevederile alin. (1) nu este posibilă prin realizarea de tranzacţii cu instrumente financiare derivate prin intermediul pieţei reglementate în condiţii în care piaţa reglementată respectivă nu este suficient de lichidă pentru a asigura posibilitatea iniţierii sau lichidării la orice moment a unor poziţii pe instrumente financiare derivate.
  (4) Instrumentele financiare derivate negociate în afara pieţei reglementate trebuie să poată face obiectul unei evaluări zilnice, de încredere şi verificabile şi să poată, la iniţiativa administratorului, să fie vândute, lichidate sau închise în orice moment la justa lor valoare, cu aceeaşi contrapartidă cu care a fost încheiată tranzacţia iniţială.
  (5) În cazul în care protejarea portofoliului împotriva riscului valutar se realizează prin intermediul instrumentelor financiare derivate negociate în afara unei pieţe reglementate, administratorul are obligaţia de a utiliza contractele-cadru ISDA (ISDA Master Agreement) ajustate la cadrul normativ aplicabil în România şi să se asigure că acestea includ cel puţin:
  a) posibilitatea şi condiţiile compensării obligaţiilor reciproce ale părţilor;
  b) condiţii care să asigure respectarea prevederilor alin. (4), inclusiv obligativitatea contrapartidei de a furniza evaluări zilnice ale poziţiilor deschise şi dreptul administratorului de a iniţia în orice moment vânzarea, lichidarea sau închiderea poziţiilor deschise."
  17. După articolul 21 se introduc două noi articole, articolele 21^1 şi 21^2, cu următorul cuprins:
  "Art. 21^1. - (1) Administratorul are obligaţia de a depune documentaţia necesară în vederea încasării dividendelor, în termen de 30 de zile de la data începerii plăţii acestora.
  (2) Obligaţia administratorului prevăzută la alin. (1) poate fi delegată depozitarului prin intermediul contractului de depozitare.
  (3) În cazul fondurilor de pensii administrate privat comisioanele aferente încasării dividendelor, care nu pot fi recuperate de la emitent, sunt suportate de către administrator prin deducerea acestora din comisionul de administrare.
  Art. 21^2. - În cazul schimburilor valutare, în care contraparte este depozitarul fondului de pensii, administratorul are obligaţia de a obţine pentru fondul de pensii private un tratament echivalent cu cel obţinut prin aplicarea prevederilor referitoare la cea mai bună execuţie din Directiva MiFID, aşa cum a fost aceasta implementată în legislaţia naţională."
  18. Articolul 22 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 22. - (1) Administratorul nu poate investi activele fondului de pensii pe care îl administrează în instrumente financiare pentru care societatea-mamă a administratorului, grupul din care administratorul face parte sau orice altă persoană afiliată sau aflată în mod direct sau indirect în poziţie de control faţă de administrator se află în oricare dintre următoarele situaţii:
  a) entităţile menţionate au emis instrumentul financiar respectiv;
  b) entităţile menţionate administrează sau controlează în mod direct sau indirect emitentul instrumentului financiar respectiv;
  c) entităţile menţionate sunt contrapartea tranzacţiei respective.
  (2) Administratorul nu poate transmite ordine de tranzacţionare în numele fondului de pensii private pe care îl administrează entităţilor prevăzute la alin. (1), cu excepţia ofertelor publice de vânzare sau cumpărare, inclusiv a tranzacţiilor pe piaţa primară a titlurilor de stat.
  (3) Administratorul nu poate investi activele fondului de pensii pe care îl administrează în instrumente financiare pentru care depozitarul, societatea-mamă a depozitarului, grupul din care depozitarul face parte sau orice altă persoană afiliată sau aflată în mod direct sau indirect în poziţie de control faţă de depozitar este contrapartea tranzacţiei respective, cu excepţia:
  a) cazurilor în care acest lucru nu este cunoscut la momentul încheierii tranzacţiei;
  b) schimburilor valutare şi a depozitelor la bănci autorizate să funcţioneze pe teritoriul României, Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European.
  (4) Administratorul nu poate transmite ordine de tranzacţionare în numele fondului de pensii private pe care îl administrează entităţilor prevăzute la alin. (3), cu excepţia ofertelor publice de vânzare sau cumpărare, inclusiv a tranzacţiilor pe piaţa primară a titlurilor de stat.
  (5) Administratorul nu poate investi activele fondului de pensii private pe care îl administrează în active care nu pot fi identificate sau a căror evaluare este incertă.
  (6) Administratorul nu poate iniţia pentru fondul de pensii pe care îl administrează operaţiuni de vânzare în lipsă sau de împrumut cu valori mobiliare admise la tranzacţionare."
  19. Articolul 25 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 25. - (1) Este interzisă investirea activelor fondurilor de pensii private în:
  a) societăţi care desfăşoară cu preponderenţă, respectiv peste 50% din cifra de afaceri, activităţi în domeniul producerii şi/sau comercializării de produse din tutun şi alcool;
  b) societăţi care desfăşoară, în orice procent, activităţi în domeniul jocurilor de noroc, producerii şi/sau comercializării de armament.
  (2) Este interzisă investirea în orice alte active care nu sunt prevăzute expres de prezenta normă."
  20. După articolul 25 se introduce un nou articol, articolul 25^1, cu următorul cuprins:
  "Art. 25^1. - (1) Este interzisă investirea activelor fondurilor de pensii administrate privat în:
  a) valori mobiliare emise de societăţi care desfăşoară activităţi de dezvoltare şi promovare imobiliară, cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii, închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate, agenţii imobiliare, administrarea imobilelor pe bază de tarife ori contract sau orice altă activitate asimilată în mod direct ori indirect sectorului imobiliar;
  b) instrumente financiare securitizate emise în baza Legii nr. 31/2006 privind securitizarea creanţelor sau în baza legislaţiei echivalente din state terţe.
  (2) În aplicarea alin. (1) lit. a), tranzacţionarea, deţinerea sau închirierea unui activ imobiliar folosit în procesul de producţie, furnizarea de bunuri, prestarea de servicii ori în scopuri administrative nu este considerată o activitate legată în mod direct sau indirect de sectorul imobiliar.
  (3) Pentru instrumentele financiare aflate în portofoliul fondului de pensii administrat privat la data intrării în vigoare a prezentei norme, administratorul are obligaţia de a asigura conformitatea cu restricţiile prevăzute la alin. (2) până la data de 31 decembrie 2013."
  21. Articolul 28 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 28. - Instrumentele financiare prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. a) pct. (iii), lit. b), c), lit. d) pct. (îi) şi lit. e)-h) se evaluează la preţul brut, definit conform art. 29."
  22. Articolul 30 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 30. - (1) Acţiunile tranzacţionate pe pieţe reglementate şi care nu au avut tranzacţii pentru o perioadă de 180 de zile calendaristice sunt evaluate la cea mai mică valoare dintre preţul de achiziţie, ultimul preţ de închidere al secţiunii principale a pieţei respective şi valoarea contabilă a valorii mobiliare respective, calculată conform art. 46 alin. (2).
  (2) Instrumentele financiare prevăzute la art. 12 lit. a) pct. (iii), lit. b), c), lit. d) pct. (îi) şi lit. e)-h) care nu au avut tranzacţii sau cotaţii bid, conform art. 31 alin. (2), pe o perioadă de 180 de zile calendaristice sunt evaluate utilizând ca preţ net cea mai mică valoare dintre preţul net de achiziţie şi ultimul preţ net de închidere al secţiunii principale a pieţei respective la care se adaugă dobânda acumulată până la momentul evaluării."
  23. Articolul 31 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 31. - (1) Prin excepţie de la prevederile art. 26, instrumentele financiare prevăzute la art. 12 lit. a) pct. (iii), lit. b), c), lit. d) pct. (îi) şi lit. e)-h) sunt evaluate după cum urmează:
  a) folosind cotaţia bid afişată de furnizorii de cotaţii Bloomberg Finance L.P. sau Thomson Reuters S.A. pentru ziua respectivă;
  b) în lipsa cotaţiei prevăzute la lit. a), folosind preţul de închidere conform art. 26.
  (2) În cazul în care pentru o zi nu sunt disponibile preţurile de închidere sau cotaţii pentru instrumentele financiare prevăzute la alin. (1), în conformitate cu prevederile art. 26 şi alin. (1), acestea sunt evaluate utilizând cel mai recent preţ de închidere sau cea mai recentă cotaţie folosită la calculul activului.
  (3) Administratorul are obligaţia să notifice Comisiei lista şi ordinea în care utilizează cotaţiile furnizorilor menţionaţi la alin. (1).
  (4) În cazul în care primul furnizor de cotaţii din listă nu poate furniza datele solicitate, administratorul utilizează pentru evaluarea activelor cotaţia următorului furnizor de cotaţii stabilit conform alin. (3).
  (5) Administratorul utilizează pentru evaluarea activelor prevăzute la alin. (1) cotaţiile furnizorilor menţionaţi în lista prevăzută la alin. (3) pentru o perioadă de 1 an de la data notificării, respectând prevederile alin. (4).
  (6) Cu 30 de zile lucrătoare înainte de expirarea termenului de la alin. (5), administratorul transmite Comisiei o nouă notificare privind lista şi ordinea în care utilizează cotaţiile furnizorilor menţionaţi la alin. (1)."
  24. La articolul 41, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(2) Titlurile de participare ale unui OPCVM, inclusiv ETF, AOPC sau ETC pentru care nu există un preţ de închidere conform art. 26, sunt evaluate la minimul dintre ultimul preţ de închidere disponibil şi ultima valoare unitară a activului net publicată şi certificată de depozitar."
  25. Articolul 41, alineatul (4) se abrogă.
  26. Articolul 45 se abrogă.
  27. La articolul 46, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(4) În cazul în care administratorii care utilizează evaluarea prevăzută la alin. (1) lit. a) nu obţin situaţiile financiare anuale respective, în termen de 60 de zile calendaristice de la data-limită de depunere a acestora la organele competente, acţiunile societăţilor de tip investiţii private de capital - private equity se includ în activul fondului de pensii facultative la valoarea zero."
  28. La articolul 50, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(4) În funcţie de gradul de risc total, un fond de pensii private poate fi încadrat într-una dintre următoarele categorii:
  a) fond de pensii private cu grad de risc scăzut: grad de risc sub 10% inclusiv;
  b) fond de pensii private cu grad de risc mediu: grad de risc între 10% exclusiv şi 25% inclusiv;
  c) fond de pensii private cu grad de risc ridicat: grad de risc între 25% exclusiv şi 50% inclusiv."
  29. Articolul 51 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 51. - (1) Ponderarea activelor se face după cum urmează:
  a) ponderea 100% se aplică:
  1. activelor prevăzute la art. 12 lit. a) pct. (iii) şi lit. b) emise de statul român;
  2. activelor prevăzute la art. 12 lit. a) pct. (iii) şi lit. b), cu excepţia celor emise de statul român, şi la art. 12 lit. e), g) şi
  h) care au calificativul investment grade;
  3. activelor prevăzute la art. 12 având garanţia explicită şi integrală a statului român;
  4. activelor prevăzute la art. 12 având garanţia explicită şi integrală a statului, având calificativul investment grade;
  b) ponderea 75% se aplică:
  1. activelor prevăzute la art. 12 lit. a) pct. (i) şi (îi) constituite la bănci care au primit calificativul investment grade sau a căror societate-mamă a primit acest calificativ;
  2. activelor prevăzute la art. 12 lit. c) emise de autorităţile publice locale din România care au calificativul investment grade;
  3. activelor prevăzute la art. 12 lit. c), cu excepţia celor emise de autorităţile publice locale din România, şi la art. 12 lit. f) care au calificativul investment grade;
  4. activelor prevăzute la art. 12 lit. i), clasificate drept fonduri monetare, conform ghidului Comitetului European al Reglementatorilor de Valori Mobiliare CESR/10-049;
  5. valorii acordurilor reverse repo;
  c) ponderea 50% se aplică:
  1. activelor prevăzute la art. 12 lit. d) pct. (îi) ale emitenţilor din România care au calificativul investment grade;
  2. activelor prevăzute la art. 12 lit. d) pct. (îi), cu excepţia emitenţilor din România, care au calificativul investment grade;
  3. activelor prevăzute la art. 12 lit. i), clasificate drept fonduri de obligaţiuni, conform clasificării Asociaţiei Administratorilor de Fonduri din Europa - EFAMA;
  d) ponderea 25% se aplică:
  1. activelor prevăzute la art. 12 lit. d) pct. (i);
  2. activelor prevăzute la art. 12 lit. i), inclusiv ETF, cu excepţia fondurilor monetare şi de obligaţiuni conform clasificării Asociaţiei Administratorilor de Fonduri din Europa - EFAMA;
  3. activelor prevăzute la art. 12 lit. j);
  e) ponderea 0% se aplică celorlalte active şi cazuri neacoperite de prevederile lit. a)-d).
  (2) Ponderile aplicabile activelor fondurilor de pensii private prevăzute la alin. (1) sunt prezentate în anexele A şi B, care fac parte integrantă din prezenta normă."
  30. La articolul 54, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(2) Contribuţiile participanţilor regăsite în contul colector nu intră în calculul valorii totale a activelor până la data convertirii acestora în unităţi de fond."
  31. Articolul 57 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 57. - (1) Erorile identificate în calculul zilnic al valorii unitare a activului net, constatate ulterior raportării acestor valori către Comisie, se vor corecta şi se vor regulariza numai la data constatării lor.
  (2) Administratorul, anexat raportării zilnice a valorii unitare a activului net din data la care se efectuează corecţia, transmite Comisiei o notă explicativă, sub semnătură electronică extinsă a reprezentantului legal sau persoanelor împuternicite, în care prezintă detaliat cauzele care au determinat erorile prevăzute la alin. (1) şi efectele acestora."
  32. La articolul 61, literele d) şi e) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "d) să efectueze analize prealabile investirii cel puţin asupra:
  (i) riscului de investiţie;
  (îi) lichidităţii fiecărui instrument financiar în cauză, cel puţin prin intermediul următorilor indicatori:
  1. procentul mediu de instrumente financiare tranzacţionate într-o şedinţă de tranzacţionare raportat la numărul total de instrumente financiare emise;
  2. numărul de şedinţe de tranzacţionare necesare lichidării poziţiei respective în condiţii normale de piaţă;
  (iii) costurilor implicate;
  e) să asigure dezvoltarea de politici şi proceduri adecvate privind analiza oportunităţilor investiţionale şi a plasării activelor, inclusiv în legătură cu analizele prealabile investirii prevăzute la lit. d)."
  33. După articolul 62 se introduce un nou articol, articolul 62^1, cu următorul cuprins:
  "Art. 62^1. - Prevederile art. 26, 28, 30, 31, art. 33-35, 37, 49 şi 63, aplicabile administratorilor, se aplică corespunzător Fondului de garantare."
  34. Articolul 63 se abrogă.
  35. La articolul 65 alineatul (1), literele h), i) şi k) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "h) nerespectarea obligaţiei administratorului de a corecta abaterile pasive de la cerinţele de rating în termenul prevăzut la art. 18 alin. (2) sau, după caz, a obligaţiei de corectare a abaterilor de la limitele investiţionale şi de la gradul de risc prevăzute la art. 19, respectiv art. 51;
  i) încheierea de tranzacţii cu instrumente financiare derivate fără respectarea condiţiilor prevăzute la art. 20 alin. (2) -(5);
  .................................................................................................
  k) nerespectarea interdicţiilor privind desfăşurarea activităţii de investire a activelor fondurilor de pensii private, prevăzute la art. 22 - 25^1;"
  36. După articolul 65 se introduc două noi articole, articolele 65^1 şi 65^2, cu următorul cuprins:
  "Art. 65^1. - Comisia poate adopta orice măsuri, inclusiv de natură administrativă şi financiară, împotriva Fondului de garantare şi a persoanelor fizice responsabile, după caz, în scopul prevenirii sau remedierii oricăror situaţii care sunt de natură să prejudicieze drepturile participanţilor şi ale beneficiarilor garantate conform Legii nr. 187/2011.
  Art. 65^2. - (1) Nerespectarea prevederilor prezentei norme de către Fondul de garantare constituie contravenţie, dacă nu a fost săvârşită în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerată infracţiune.
  (2) Contravenţiile săvârşite de către persoana fizică responsabilă sau Fondul de garantare se sancţionează în funcţie de gravitatea faptelor cu:
  a) avertisment scris;
  b) amendă contravenţională între 1.000 lei şi 100.000 lei.
  (3) Dacă fapta este imputabilă mai multor persoane, acestea sunt ţinute solidar la repararea prejudiciului cauzat.
  (4) Constatarea contravenţiilor se face de către personalul împuternicit în acest scop, prin decizie a preşedintelui Consiliului Comisiei.
  (5) Amenzile contravenţionale se fac venit la bugetul de stat conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare."


  Articolul II

  (1) Prezenta normă intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), prevederile art. I pct. 10 şi 34 intră în vigoare la 1 iulie 2013.
  -----