ORDIN nr. 507 din 20 iulie 2015pentru aprobarea Normelor privind condițiile și modalitatea de decontare a serviciilor de dializă, contractate de casele de asigurări de sănătate cu furnizorii de servicii de dializă, autorizați și evaluați în condițiile legii
EMITENT
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 31 august 2015
  Văzând Referatul de aprobare nr. DG 1.252 din 13 iulie 2015 al directorului general al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  având în vedere art. 48 alin. (1) și (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 206/2015 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2015 și 2016, Ordinul ministrului sănătății nr. 1.718/2004 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de dializă publice și private, cu modificările ulterioare,
  în temeiul art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,
  președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Normele privind condițiile și modalitatea de decontare a serviciilor de dializă, contractate de casele de asigurări de sănătate cu furnizorii de servicii de dializă, autorizați și evaluați în condițiile legii, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Direcțiile de specialitate din cadrul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate județene, a municipiului București și Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești, precum și furnizorii de servicii de dializă, autorizați și evaluați în condițiile legii, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 3

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 698/2010 pentru aprobarea Normelor privind condițiile și modalitatea de decontare a serviciilor de dializă, contractate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate/casele de asigurări de sănătate, după caz, cu furnizorii de servicii de dializă, autorizați și evaluați în condițiile legii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 623 din 3 septembrie 2010, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 4

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  Vasile Ciurchea

  București, 20 iulie 2015.
  Nr. 507.


  Anexă

  NORME
  privind condițiile și modalitatea de decontare a serviciilor de dializă, contractate de
  casele de asigurări de sănătate cu furnizorii de servicii de dializă, autorizați și evaluați
  în condițiile legii