ORDIN nr. 1.026 din 20 iulie 2017privind modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcționare a sistemului național de raportare - Forexebug
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 603 din 26 iulie 2017
  Având în vedere dispozițiile art. 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscalbugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaționale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 25/2014, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 4 alin. (1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:

  Articolul I

  Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcționare a sistemului național de raportare - Forexebug, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 307 din 21 aprilie 2016, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 1, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) Se aprobă Procedura privind modulul «Completarea și depunerea formularelor din sfera raportării situațiilor financiare ale instituțiilor publice», prevăzută în anexa nr. 5.2. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 3

  Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.
  3. După anexa nr. 4 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 5, având cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul II

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Ministrul finanțelor publice,
  Daniela Pescaru,
  secretar de stat

  București, 20 iulie 2017.
  Nr. 1.026.

  ANEXĂ

  (Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 517/2016)
  PROCEDURĂ din 20 iulie 2017
  privind modulul „Completarea și depunerea formularelor
   din sfera raportării situațiilor financiare ale instituțiilor publice“