LEGE nr. 448 din 6 decembrie 2006 (*actualizata*)
privind protectia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
(actualizata până la data de 19 martie 2007*)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Capitolul I Dispozitii generale, definitii şi principii


  Articolul 1

  Prezenta lege reglementeaza drepturile şi oblibaţiile persoanelor cu handicap acordate în scopul integrarii şi incluziunii sociale a acestora.


  Articolul 2

  (1) Persoanele cu handicap, în înţelesul prezentei legi, sunt acele persoane cărora, datorita unor afecţiuni fizice, mentale sau senzoriale, le lipsesc abilitatile de a desfăşura în mod normal activităţi cotidiene, necesitand măsuri de protecţie în sprijinul recuperării, integrarii şi incluziunii sociale.
  (2) De dispozitiile prezentei legi beneficiaza copiii şi adultii cu handicap, cetăţeni români, cetăţeni ai altor state sau apatrizi, pe perioada în care au, conform legii, domiciliul ori reşedinţa în România.


  Articolul 3

  Protectia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap au la baza urmatoarele principii:
  a) respectarea drepturilor şi a libertatilor fundamentale ale omului;
  b) prevenirea şi combaterea discriminarii;
  c) egalizarea sanselor;
  d) egalitatea de tratament în ceea ce priveste incadrarea în munca şi ocuparea forţei de muncă;
  e) solidaritatea sociala;
  f) responsabilizarea comunităţii;
  g) subsidiaritatea;
  h) adaptarea societatii la persoana cu handicap;
  i) interesul persoanei cu handicap;
  j) abordarea integrată;
  k) parteneriatul;
  l) libertatea optiunii şi controlul sau decizia asupra propriei vieti, a serviciilor şi formelor de suport de care beneficiaza;
  m) abordarea centrata pe persoana în furnizarea de servicii;
  n) protecţie împotriva neglijarii şi abuzului;
  o) alegerea alternativei celei mai puţin restrictive în determinarea sprijinului şi asistentei necesare;
  p) integrarea şi incluziunea sociala a persoanelor cu handicap, cu drepturi şi obligaţii egale ca toţi ceilalti membri ai societatii.


  Articolul 4

  Autorităţile publice, furnizorii de servicii sociale, reprezentantii societatii civile, precum şi persoanele fizice şi juridice responsabile de aplicarea prezentei legi au obligaţia sa promoveze, să respecte şi sa garanteze drepturile persoanei cu handicap, stabilite în concordanta cu prevederile Cartei sociale europene revizuite, adoptata la Strasbourg la 3 mai 1996, ratificata prin Legea nr. 74/1999, precum şi cu celelalte acte interne şi internationale în materie la care România este parte.


  Articolul 5

  În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile folosite au urmatoarele semnificatii:
  1. acces neingradit al persoanei cu handicap - accesul fără limitari sau restrictii la mediul fizic, informational şi comunicational;
  2. accesibilitate - ansamblul de măsuri şi lucrari de adaptare a mediului fizic, precum şi a mediului informational şi comunicational conform nevoilor persoanelor cu handicap, factor esential de exercitare a drepturilor şi de indeplinire a obligaţiilor persoanelor cu handicap în societate;
  3. adaptare - procesul de transformare a mediului fizic şi informational, a produselor sau sistemelor, pentru a le face disponibile şi persoanelor cu handicap;
  4. adaptare rezonabila la locul de muncă - totalitatea modificarilor facute de angajator pentru a facilita exercitarea dreptului la munca al persoanei cu handicap; presupune modificarea programului de lucru, achizitionarea de echipament, dispozitive şi tehnologii asistive şi alte măsuri asemenea;
  5. angajare asistată - opţiunea de angajare care faciliteaza munca în locuri de muncă obisnuite de pe piaţa competitiva a muncii şi care presupune oferirea de sprijin în cautarea locului de muncă şi la locul de muncă, transport, tehnologii ajutatoare, instruire, specializare;
  6. asistent personal al persoanei cu handicap grav - persoana care supraveghează, acorda asistenţa şi ingrijire copilului sau adultului cu handicap grav, pe baza planului de recuperare pentru copilul cu handicap, respectiv a planului individual de servicii al persoanei adulte cu handicap;
  7. asistent personal profesionist - persoana fizica atestata care asigura la domiciliul sau ingrijirea şi protectia adultului cu handicap grav sau accentuat, aflat în condiţiile precizate de lege;
  8. asistenţa vie - include asistenţa animala, ca de exemplu, cainele-ghid;
  9. atelier protejat - spatiul adaptat nevoilor persoanelor cu handicap, unde acestea desfăşoară activităţi de formare, dezvoltare şi perfectionare a abilitatilor; poate functiona în locatii din comunitate, în centre de zi, în centre rezidentiale şi în unităţi de invatamant speciale;
  10. bugetul personal complementar - stabileste limitele cheltuielilor personale din cursul unei luni, în functie de gradul de handicap, pentru plata taxei de abonament radio/TV, a abonamentului telefonic cu impulsuri incluse şi a taxei pentru abonamentul la curentul electric;
  11. cai şi mijloace de acces - elementele prin care se asigura accesul în cladirile publice şi care asigura posibilitatea deplasarii persoanelor cu handicap în interiorul cladirii;
  12. cerinţe educative speciale - necesitatile educationale suplimentare, complementare obiectivelor generale ale educatiei adaptate particularitatilor individuale şi celor caracteristice unei anumite deficiente sau tulburari/dificultati de invatare, precum şi o asistenţa complexa de tip medical, social etc.;
  13. cladiri de utilitate publică - cladirile aparţinând instituţiilor publice şi private care ofera populatiei diferite tipuri de servicii;
  14. comisie de evaluare a persoanelor adulte cu handicap organul de specialitate fără personalitate juridica în subordinea consiliilor judetene, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, ale carei atribuţii principale sunt stabilite prin prezenta lege;
  15. contractare - procedura de finanţare/cofinantare de către autorităţile administraţiei publice locale a serviciilor sociale publice realizate de furnizorii privati de servicii sociale, acreditati în condiţiile legii;
  16. dizabilitate - termenul generic pentru afectari/ deficiente, limitari de activitate şi restrictii de participare, definite conform Clasificarii internationale a funcţionarii, dizabilitatii şi sănătăţii, adoptata şi aprobata de Organizaţia Mondiala a Sănătăţii, şi care releva aspectul negativ al interactiunii individ-context;
  17. egalizarea sanselor - procesul prin care diferitele structuri sociale şi de mediu, infrastructura, serviciile, activităţile informative sau documentare devin disponibile şi persoanelor cu handicap;
  18. incluziune sociala - setul de măsuri şi acţiuni multidimensionale din domeniile protectiei sociale, ocuparii forţei de muncă, locuirii, educatiei, sănătăţii, informării şi comunicarii, mobilitatii, securitatii, justiţiei şi culturii, destinate combaterii excluziunii sociale;
  19. indemnizatie lunara - prestatia sociala lunara reprezentand sume de bani acordate persoanelor cu handicap de natura sa faciliteze egalizarea de sanse, asigurarea unei vieti autonome şi favorizarea incluziunii lor sociale;
  20. integrare sociala - procesul de interactiune dintre individ sau grup şi mediul social, prin intermediul caruia se realizează un echilibru functional al părţilor;
  21. însoţitor - persoana care acompaniaza persoana cu handicap şi care beneficiaza de drepturi în condiţiile prevăzute de lege;
  22. loc de muncă protejat - spatiul aferent activităţii persoanei cu handicap, adaptat nevoilor acesteia, care include cel puţin locul de muncă, echipamentul, toaleta şi caile de acces;
  23. manager de caz - membrul echipei pluridisciplinare care coordonează, monitorizează şi evalueaza indeplinirea planului individual de servicii, precum şi masurile luate în legătură cu adultul cu handicap;
  24. plan individual de servicii - documentul care fixeaza obiective pe termen scurt, mediu şi lung, precizand modalitatile de interventie şi sprijin pentru adultii cu handicap, prin care se realizează activităţile şi serviciile precizate în programul individual de reabilitare şi integrare sociala;
  25. program individual de reabilitare şi integrare sociala - documentul elaborat de comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, în care sunt precizate activităţile şi serviciile de care adultul cu handicap are nevoie în procesul de integrare sociala;
  26. reprezentant legal - parintele sau persoana desemnata, potrivit legii, sa exercite drepturile şi sa indeplineasca oblibaţiile faţă de persoana cu handicap;
  27. sanse egale - rezultatul procesului de egalizare a sanselor, prin care diferitele structuri ale societatii şi mediului sunt accesibile tuturor, inclusiv persoanelor cu handicap;
  28. tehnologie asistiva şi de acces - tehnologia care asigura accesul cu sanse egale al persoanelor cu handicap la mediul fizic, informational şi comunicational;
  29. unitate protejata autorizata - operatorul economic de drept public sau privat, cu gestiune proprie, în cadrul caruia cel puţin 30% din numărul total de angajaţi cu contract individual de muncă sunt persoane cu handicap.


  Capitolul II Drepturile persoanelor cu handicap


  Articolul 6

  Persoanele cu handicap beneficiaza de drepturi la:
  a) ocrotirea sănătăţii - prevenire, tratament şi recuperare;
  b) educatie şi formare profesionala;
  c) ocuparea şi adaptarea locului de muncă, orientare şi reconversie profesionala;
  d) asistenţa sociala, respectiv servicii sociale şi prestatii sociale;
  e) locuinta, amenajarea mediului de viaţa personal ambiant, transport, acces la mediul fizic, informational şi comunicational;
  f) petrecerea timpului liber, acces la cultura, sport, turism;
  g) asistenţa juridica;
  h) facilităţi fiscale;
  i) evaluare şi reevaluare prin examinarea la domiciliu a persoanelor nedeplasabile de către membrii comisiei de evaluare, la un interval de 2 ani.


  Articolul 7

  (1) Promovarea şi respectarea drepturilor persoanelor cu handicap revin, în principal, autorităţilor administraţiei publice locale unde îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap şi, în subsidiar, respectiv complementar, autorităţilor administraţiei publice centrale, societatii civile şi familiei sau reprezentantului legal al persoanei cu handicap.
  (2) În baza principiului egalizarii sanselor, autorităţile publice competente au obligaţia să asigure resursele financiare necesare şi sa ia măsuri specifice pentru ca persoanele cu handicap să aibă acces nemijlocit şi neingradit la servicii.


  Articolul 8

  (1) Autoritatea Naţionala pentru Persoanele cu Handicap şi celelalte autorităţi publice centrale şi locale au obligaţia să asigure, potrivit prezentei legi, condiţiile necesare pentru integrarea şi incluziunea sociala a persoanelor cu handicap.
  (2) Autoritatea Naţionala pentru Persoanele cu Handicap elaboreaza politici şi asigura monitorizarea şi controlul respectarii drepturilor persoanelor cu handicap.
  (3) În vederea realizării dispoziţiilor prevăzute la alin. (2), Autoritatea Naţionala pentru Persoanele cu Handicap poate incheia parteneriate cu organizaţii neguvernamentale ale persoanelor cu handicap, care reprezinta interesele acestora sau care desfăşoară activităţi în domeniul promovarii şi apararii drepturilor omului.


  Secţiunea 1 Sănătate şi recuperare


  Articolul 9

  (1) Pentru protectia sănătăţii fizice şi mentale a persoanelor cu handicap, autorităţile publice au obligaţia sa ia urmatoarele măsuri specifice:
  a) sa includa nevoile persoanelor cu handicap şi ale familiilor acestora în toate politicile, strategiile şi programele de dezvoltare regionala, judeteana sau locala, precum şi în programele guvernamentale de ocrotire a sănătăţii;
  b) sa creeze condiţii de disponibilitate, respectiv de transport, infrastructura, retele de comunicare, a serviciilor medicale şi sociomedicale;
  c) sa infiinteze şi sa sustina centre de reabilitare specializate pe tipuri de handicap;
  d) sa creeze condiţii pentru asigurarea tehnologiei asistive şi de acces;
  e) sa dezvolte programe de prevenire a aparitiei handicapului;
  f) sa sprijine accesul la tratamentul balnear şi de recuperare;
  g) sa includa şi sa recunoasca sportul ca mijloc de recuperare, dezvoltand programe specifice.
  (2) Persoanele cu handicap, familiile acestora sau reprezentantii lor legali au dreptul la toate informaţiile referitoare la diagnosticul medical şi de recuperare/ reabilitare, la serviciile şi programele disponibile, în toate stadiile acestora, precum şi la drepturile şi oblibaţiile în domeniu.


  Articolul 10

  Persoanele cu handicap beneficiaza de asistenţa medicală gratuita, inclusiv de medicamente gratuite, atât pentru tratamentul ambulatoriu, cat şi pe timpul spitalizarii, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, în condiţiile stabilite prin contractul-cadru.
  -------------
  Art. 10 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 14 din 7 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 187 din 19 martie 2007.


  Articolul 11

  (1) În vederea asigurarii asistentei de recuperare/reabilitare, persoanele cu handicap au dreptul la:
  a) dispozitive medicale gratuite în ambulatoriu, conform listei şi în condiţiile prevăzute în Contractul-cadru privind condiţiile acordarii asistentei medicale în cadrul sistemului asigurarilor sociale de sănătate şi a normelor sale de aplicare.
  -------------
  Litera a) a alin. (1) al art. 11 a fost modificata de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 14 din 7 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 187 din 19 martie 2007.
  b) servicii gratuite de cazare şi masa şi pentru insotitorul copilului cu handicap grav sau accentuat ori al adultului cu handicap grav sau accentuat în unitatile sanitare cu paturi, sanatorii şi statiuni balneare, la recomandarea medicului de familie ori a medicului specialist, asigurate de la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, conform Contractului-cadru privind condiţiile acordarii asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate;
  c) un bilet gratuit de tratament balnear, în cursul unui an, pe baza programului individual de reabilitare şi integrare sociala şi a recomandarii medicului de familie sau a medicului specialist.
  (2) În termen de maximum 30 de zile de la data depunerii documentatiei de către persoana cu handicap sau reprezentantul legal al acesteia, casele de asigurări de sănătate au obligaţia sa emita decizia ori aprobarea de plată pentru fiecare dispozitiv medical sau tip de dispozitiv medical acordat persoanelor cu handicap.
  (3) Contravaloarea pretului de referinţa pentru produsele prevăzute la alin. (1) lit. a) se suporta integral din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, prin casa de asigurări de sănătate de care aparţine asiguratul.
  (4) Numărul biletelor de tratament balnear gratuit care se acordă adulţilor cu handicap se stabileste proportional cu numărul potentialilor beneficiari faţă de numărul total al biletelor de tratament balnear gratuit stabilite prin legea anuală a bugetului asigurarilor sociale de stat.


  Articolul 12

  (1) Persoana care are în ingrijire, supraveghere şi întreţinere un copil cu handicap beneficiaza, după caz, de urmatoarele drepturi:
  a) concediu şi indemnizatie pentru cresterea copilului cu handicap sau, după caz, stimulent lunar, până la implinirea de către acesta a varstei de 3 ani, în condiţiile de acordare prevăzute de Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 148/2005
  privind susţinerea familiei în vederea cresterii copilului, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 7/2007
  , cu modificările şi completările ulterioare*);
  b) concediu şi o indemnizatie pentru cresterea copilului cu handicap în cuantum de 450 lei, pentru copilul cu handicap cu vârsta cuprinsa între 3 şi 7 ani*);
  c) program de lucru redus la 4 ore pentru parintele care are în ingrijire copilul cu handicap grav sau accentuat, până la implinirea de către acesta a varstei de 18 ani, la solicitarea parintelui;
  d) concedii medicale, acordate în condiţiile legii, pentru ingrijirea copilului cu handicap care necesita internare, tratament ambulatoriu sau la domiciliu pentru afecţiuni intercurente, precum şi pentru recuperare/reabilitare, până la implinirea de către copil a varstei de 18 ani;
  e) indemnizatie lunara pentru cresterea copilului cu handicap, în cuantum de 450 lei, acordată persoanei cu handicap care nu realizează alte venituri în afara celor prevăzute la art. 57 alin. (4) lit. a), până la implinirea de către copil a varstei de 3 ani*);
  f) indemnizatie lunara pentru cresterea copilului cu handicap, în cuantum de 300 lei, acordată persoanei cu handicap care nu realizează alte venituri în afara celor prevăzute la art. 57 alin. (4) lit. a), pentru copilul cu vârsta cuprinsa între 3 şi 7 ani*);
  g) indemnizatie lunara pentru cresterea copilului cu handicap, în cuantum de 300 lei, acordată persoanei care nu indeplineste condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 148/2005
  , aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 7/2007
  , cu modificările şi completările ulterioare, până la implinirea de către copil a varstei de 3 ani, iar pentru copilul cu vârsta cuprinsa între 3 şi 7 ani un ajutor lunar în cuantum de 150 lei;
  h) alocaţie lunara de plasament, acordată în condiţiile legii, în cuantum majorat cu 50%*).
  (2) Persoana cu handicap care are în ingrijire, supraveghere şi întreţinere un copil şi care nu realizează alte venituri în afara celor prevăzute la art. 57 alin. (4) lit. a) beneficiaza de indemnizatie pentru cresterea copilului în cuantum de 450 lei până la implinirea de către copil a varstei de 2 ani şi de un ajutor lunar pentru cresterea copilului în cuantum de 150 lei pentru copilul cu vârsta cuprinsa între 2 şi 7 ani*).
  (3) De drepturile prevăzute la alin. (1) şi (2) beneficiaza, la cerere, unul dintre parinti, persoana careia i s-a încredinţat copilul în vederea adoptiei sau care are copilul în plasament ori în plasament în regim de urgenta, cu excepţia asistentului maternal profesionist, precum şi persoana care a fost numita tutore.
  (4) De drepturile prevăzute la alin. (1) lit. a)-g) şi la alin. (2) nu pot beneficia persoanele care au în acelasi timp şi calitatea de asistent personal, pentru acelasi copil, ori în situaţia în care celalalt parinte este asistent personal pentru acel copil.
  (5) Plata drepturilor prevăzute la alin. (1) şi (2) se asigura, după caz, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale şi Familiei, sau din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, potrivit legii.
  (6) Cuantumul indemnizatiilor şi ajutoarelor prevăzute la alin. (1) lit. b), e) şi f) şi la alin. (2) se actualizeaza cu indicele cresterii preturilor de consum prin hotărâre a Guvernului.
  -------------
  Art. 12 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 14 din 7 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 187 din 19 martie 2007.


  Articolul 12^1

  (1) Pe perioada în care se beneficiaza de indemnizatia prevăzută la art. 12 alin. (1) lit. b), contribuţia individuala de asigurări sociale de sănătate se calculeaza prin aplicarea cotei prevăzute de lege asupra sumei reprezentand valoarea a de doua ori salariul de baza minim brut pe tara, garantat în plata, şi se suporta de la bugetul de stat.
  (2) Asupra dreptului prevăzut la art. 12 alin. (1) lit. b) nu se datorează celelalte contribuţii sociale obligatorii stabilite de lege.
  (3) Perioada în care o persoană beneficiaza de drepturile prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. b) constituie perioada asimilata stagiului de cotizare în vederea stabilirii drepturilor de pensii prevăzute de Legea nr. 19/2000
  privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare.
  (4) În vederea determinarii punctajului anual necesar stabilirii drepturilor de pensie în sistemul public, pentru perioadele asimilate stagiului de cotizare în condiţiile prevăzute la alin. (3) se aplică prevederile art. 78 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 19/2000
  , cu modificările şi completările ulterioare.
  (5) Prevederile alin. (4) se aplică şi persoanelor care beneficiaza de perioadele asimilate prevăzute la alin. (3) şi care, în acelasi timp, se afla în situaţiile prevăzute la art. 38 alin. (1) din Legea nr. 19/2000
  , cu modificările şi completările ulterioare.
  (6) Perioada în care o persoană beneficiaza de drepturile prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. b) constituie perioada asimilata stagiului de cotizare în vederea stabilirii indemnizatiilor de asigurări sociale de sănătate prevăzute de Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 158/2005
  privind concediile şi indemnizatiile de asigurări sociale de sănătate, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 399/2006
  , cu modificările ulterioare.
  (7) În situaţia prevăzută la alin. (6), la stabilirea cuantumului indemnizatiilor de asigurări sociale de sănătate se ia în calcul salariul de baza minim brut pe tara garantat în plata din perioada respectiva.
  (8) Perioada concediului prevăzut la art. 12 alin. (1) lit. b) constituie vechime în munca şi în serviciu, care se are în vedere la stabilirea drepturilor ce se acordă în raport cu aceasta.
  -------------
  Art. 12^1 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 14 din 7 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 187 din 19 martie 2007.


  Secţiunea a 2-a Educatie


  Articolul 13

  (1) Persoanele cu handicap au acces liber şi egal la orice formă de educatie, indiferent de vârsta, în conformitate cu tipul, gradul de handicap şi nevoile educationale ale acestora.
  (2) Persoanelor cu handicap li se asigura educatia permanenta şi formarea profesionala de-a lungul intregii vieti.
  (3) Persoana cu handicap sau, după caz, familia ori reprezentantul legal constituie principalul factor de decizie în alegerea formei şi tipului de scolarizare, precum şi a unităţii de invatamant.


  Articolul 14

  (1) Educatia persoanelor cu handicap este parte integrantă a sistemului naţional de educatie, coordonat de Ministerul Educatiei şi Cercetarii.
  (2) Educatia persoanelor cu handicap se realizează prin:
  a) unităţi de invatamant special;
  b) integrarea individuala în unităţi de invatamant de masa, inclusiv în unităţi cu predare în limbile minoritatilor naţionale;
  c) grupe sau clase speciale compacte, integrate în unităţi prescolare şi scolare de masa;
  d) servicii educationale prin cadrele didactice itinerante/de sprijin;
  e) scolarizare la domiciliu până la absolvirea studiilor liceale, dar nu mai tarziu de implinirea varstei de 26 de ani, prin grija Ministerului Educatiei şi Cercetarii;
  f) educatia "la patul de spital", pe durata spitalizarii;
  g) alternative educationale.
  (3) Formele de invatamant enumerate la alin. (2) se pot desfăşura şi în limbile minoritatilor naţionale.
  (4) Accesul în unitatile de invatamant al copiilor cu dizabilitati, inclusiv al celor cu handicap, precum şi al celor cu dificultati de adaptare scolara se realizează prin hotărâre a comisiei pentru protectia copilului, care elibereaza certificatul de orientare scolara şi/sau profesionala, pe baza raportului de evaluare complexa întocmit de serviciul de evaluare complexa din cadrul direcţiilor generale de asistenţa sociala şi protectia copilului judetene, respectiv locale, ale sectoarelor municipiului Bucureşti.
  (5) Pentru formele de educatie prevăzute la alin. (2) lit. d)-f) sunt necesare recomandarea comisiei interne de evaluare continua şi cererea parintilor.
  (6) Unitatile de invatamant special sunt formate din: şcoala speciala, cantina şi, după caz, internat scolar, în condiţiile legii.
  (7) Elevii cu handicap beneficiaza gratuit de masa şi cazare în internatele scolare.
  (8) Studentii cu handicap grav şi accentuat beneficiaza, la cerere, de reducere cu 50% a taxelor pentru cazare şi masa la cantinele şi caminele studentesti.
  (9) Valoarea reducerii prevăzute la alin. (8) se asigura din bugetul instituţiilor de invatamant publice sau private.


  Articolul 15

  Finantarea învăţământului special şi special integrat se face din bugetele judetelor, respectiv bugetele locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, unde funcţionează unitatea de invatamant special, indiferent de domiciliul copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educative speciale.


  Articolul 16

  (1) În cadrul procesului de invatamant, indiferent de nivelul acestuia, persoanele cu handicap au dreptul la:
  a) servicii educationale de sprijin;
  b) dotarea cu echipament tehnic adaptat tipului şi gradului de handicap şi utilizarea acestuia;
  c) adaptarea mobilierului din salile de curs;
  d) manuale scolare şi cursuri în format accesibil pentru elevii şi studentii cu deficiente de vedere;
  e) utilizarea echipamentelor şi softurilor asistive în susţinerea examenelor de orice tip şi nivel.
  (2) Prescolarii, elevii şi studentii cu handicap, împreună cu asistenţii personali şi asistenţii personali profesionisti, după caz, au dreptul la locuri gratuite în tabere de odihnă, o dată pe an, indiferent de forma de invatamant.
  (3) Sumele aferente dreptului prevăzut la alin. (2) se asigura de la bugetul de stat prin bugetul Autorităţii Naţionale pentru Tineret.


  Articolul 17

  În vederea asigurarii accesului persoanelor cu handicap în unitatile şi instituţiile de invatamant, autorităţile publice au obligaţia sa ia urmatoarele măsuri specifice:
  a) sa promoveze şi sa garanteze accesul la educatie şi formare profesionala al persoanelor cu handicap;
  b) să asigure scolarizarea la domiciliu a persoanelor cu handicap nedeplasabile pe durata perioadei de scolarizare obligatorie, precum şi pregătirea scolara, indiferent de locul în care persoana cu handicap se afla, inclusiv prin cadrele didactice de sprijin/itinerante;
  c) să asigure accesul la formele de educatie permanenta, adaptandu-le nevoilor educationale ale persoanelor cu handicap;
  d) sa sprijine cooperarea dintre unitatile de invatamant special sau de masa cu familia şi comunitatea, în vederea asigurarii unei oferte educationale care raspunde nevoilor individuale ale persoanelor cu handicap;
  e) sa sprijine pregătirea cadrelor didactice în vederea adaptarii practicilor educationale pentru elevii cu handicap din grupe sau clase de invatamant obisnuit;
  f) să asigure posibilitatea practicarii unui sport de către orice persoană cu handicap, precum şi pregătirea cadrelor didactice în vederea insusirii de către acestea a unor notiuni medicale şi tehnice specifice;
  g) să asigure servicii educationale de sprijin pentru persoanele cu handicap şi familiile acestora, prin specialisti în domeniul psihopedagogiei speciale;
  h) să asigure accesul în unitatile şi instituţiile de invatamant.


  Secţiunea a 3-a Locuinta


  Articolul 18

  (1) În vederea asigurarii accesului persoanelor cu handicap la obtinerea unei locuinte, autorităţile publice au obligaţia sa ia măsuri pentru introducerea unui criteriu de prioritate pentru inchirierea, la nivelurile inferioare, a locuintelor care apartin domeniului public al statului ori unităţilor administrativ-teritoriale ale acestuia.
  (2) Persoanele cu handicap grav beneficiaza de urmatoarele drepturi:
  a) acordarea unei camere de locuit, suplimentar faţă de normele minimale de locuit prevăzute de lege, pe baza contractelor de închiriere pentru locuintele care apartin domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale ale acestuia;
  b) stabilirea chiriei, în condiţiile legii, pe baza contractelor de închiriere pentru suprafetele locative cu destinatie de locuinte, deţinute de stat sau de unitatile administrativ-teritoriale ale acestuia, la tariful minim prevăzut de lege.
  (3) Beneficiaza de prevederile alin. (2) şi familia sau reprezentantul legal pe perioada în care are în ingrijire un copil ori un adult cu handicap grav.
  (4) Beneficiaza de prevederile alin. (2) lit. b) şi adultul cu handicap accentuat.


  Secţiunea a 4-a Cultura, sport, turism


  Articolul 19

  (1) Autorităţile competente ale administraţiei publice au obligaţia sa faciliteze accesul persoanelor cu handicap la valorile culturii, la obiectivele de patrimoniu, turistice, sportive şi de petrecere a timpului liber.
  (2) În vederea asigurarii accesului persoanelor cu handicap la cultura, sport şi turism, autorităţile administraţiei publice au obligaţia sa ia urmatoarele măsuri specifice:
  a) sa sprijine participarea persoanelor cu handicap şi a familiilor acestora la manifestari culturale, sportive şi turistice;
  b) sa organizeze, în colaborare sau parteneriat cu persoane juridice, publice ori private, manifestari şi activităţi culturale, sportive, de petrecere a timpului liber;
  c) să asigure condiţii pentru practicarea sportului de către persoanele cu handicap;
  d) sa sprijine activitatea organizaţiilor sportive ale persoanelor cu handicap.
  (3) Copilul cu handicap, precum şi persoana care îl insoteste beneficiaza de gratuitate la bilete de intrare la spectacole, muzee, manifestari artistice şi sportive.
  (4) Adultii cu handicap beneficiaza de bilete de intrare la spectacole, muzee, manifestari artistice şi sportive, astfel:
  a) adultul cu handicap grav sau accentuat, precum şi persoana care îl insoteste beneficiaza de gratuitate;
  b) adultul cu handicap mediu şi usor beneficiaza de bilete de intrare în aceleasi condiţii ca pentru elevi şi studenti.
  (5) Sumele aferente drepturilor prevăzute la alin. (3) şi (4) se suporta din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii şi Cultelor, al Agentiei Naţionale pentru Sport, din bugetele locale sau, după caz, din bugetul organizatorilor publici ori privati.


  Secţiunea a 5-a Transport


  Articolul 20

  Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia sa ia urmatoarele măsuri specifice în vederea asigurarii transportului în comun al persoanelor cu handicap:
  a) sa achizitioneze mijloace de transport în comun adaptate;
  b) sa adapteze mijloacele de transport în comun aflate în circulatie în limitele tehnice posibile, conform reglementarilor în vigoare;
  c) sa realizeze, în colaborare ori în parteneriat cu persoanele juridice, publice sau private, programe de transport al persoanelor cu handicap.


  Articolul 21

  (1) Persoanele cu handicap grav şi accentuat beneficiaza de gratuitate pe toate liniile la transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţa şi cu metroul.
  (2) Beneficiaza de prevederile alin. (1) şi urmatoarele persoane:
  a) insotitorii persoanelor cu handicap grav, în prezenta acestora;
  b) insotitorii copiilor cu handicap accentuat, în prezenta acestora;
  c) insotitorii adulţilor cu handicap auditiv şi mintal accentuat, în prezenta acestora, pe baza anchetei sociale realizate de către asistentul social din cadrul compartimentului specializat al primariei în a carei raza teritoriala îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap;
  d) asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav;
  e) asistenţii personali profesionisti ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat.
  (3) Legitimatia pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţa este valabila pe intregul teritoriu al tarii, fiind recunoscută de toate regiile de transport local, şi este eliberata de directiile generale de asistenţa sociala şi protectia copilului, costurile fiind suportate din bugetele judetelor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti.
  -------------
  Alin. (3) al art. 21 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 14 din 7 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 187 din 19 martie 2007.
  (4) Sumele aferente dreptului prevăzut la alin. (1) şi (2) se asigura din bugetele locale.
  (5) Modalitatea de acordare a gratuitatii şi cuantumul acesteia se stabilesc prin hotărâre a consiliilor locale.


  Articolul 22

  (1) Persoanele cu handicap grav benefi-ciaza de gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, în limita costului unui bilet la tren accelerat clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele pentru transport fluvial, pentru 12 calatorii dus-intors pe an calendaristic.
  ---------------
  Alin. (1) al art. 22 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 14 din 7 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 187 din 19 martie 2007.
  (2) Beneficiaza de prevederile alin. (1) şi urmatoarele persoane:
  a) insotitorii persoanelor cu handicap grav, numai în prezenta acestora;
  b) asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav.
  (3) Persoanele cu handicap accentuat beneficiaza de gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, în limita costului unui bilet la tren accelerat clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele pentru transport fluvial, pentru 6 calatorii dus-intors pe an calendaristic.
  ---------------
  Alin. (3) al art. 22 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 14 din 7 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 187 din 19 martie 2007.
  (4) Beneficiaza de prevederile alin. (3) şi insotitorii copiilor cu handicap accentuat, numai în prezenta acestora.
  (5) Persoanele cu afecţiuni renale care necesita hemodializa în alte localităţi decat cele de domiciliu beneficiaza de gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, în limita costului unui bilet la tren accelerat clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele pentru transport fluvial şi peste numărul de calatorii prevăzut, în functie de recomandarea centrului de dializa.
  ---------------
  Alin. (5) al art. 22 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 14 din 7 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 187 din 19 martie 2007.
  (6) Beneficiaza de prevederile alin. (5) şi asistenţii personali sau insotitorii persoanelor cu handicap care necesita hemodializa.
  (7) Sumele aferente drepturilor prevăzute la alin. (1)-(6) se asigura din bugetul de stat prin bugetul Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap.
  (8) Modalitatea de acordare a drepturilor prevăzute la alin. (1)-(6) se stabileste prin hotărâre a Guvernului.
  ---------------
  Alin. (8) al art. 22 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 14 din 7 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 187 din 19 martie 2007.


  Secţiunea a 6-a Asistenţa juridica


  Articolul 23

  (1) Persoanele cu handicap beneficiaza de protecţie împotriva neglijarii şi abuzului, indiferent de locul unde acestea se afla.
  (2) În cazul în care persoana cu handicap, indiferent de vârsta, este în imposibilitate totala sau parţială de a-şi administra bunurile personale, aceasta beneficiaza de protecţie juridica sub forma curatelei sau tutelei şi de asistenţa juridica.
  (3) Odata cu preluarea tutelei, tutorele are obligaţia de a face un inventar al tuturor bunurilor mobile şi imobile ale persoanei cu handicap şi prezinta anual un raport de gestiune autorităţii tutelare din unitatea administrativ-teritoriala în care persoana cu handicap are domiciliul sau reşedinţa.
  (4) În cazul în care persoana cu handicap nu are rude ori persoane care să accepte tutela, instanţa judecătorească va putea numi ca tutore autoritatea administraţiei publice locale sau, după caz, persoana juridica privată care asigura protectia şi ingrijirea persoanei cu handicap.
  (5) Monitorizarea respectarii obligaţiilor care revin tutorelui persoanei cu handicap este asigurata de autoritatea tutelara din unitatea administrativ-teritoriala în a carei raza îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap.
  (6) Parintele, reprezentantul legal, tutorele, precum şi organizaţia neguvernamentala al carei membru este persoana cu handicap o poate asista pe aceasta în faţa instanţelor judecătorești competente.
  (7) Judecarea cauzelor care au ca obiect obtinerea de către persoanele cu handicap a drepturilor prevăzute de prezenta lege se face cu celeritate.


  Secţiunea a 7-a Facilităţi


  Articolul 24

  Persoanele cu handicap grav sau accentuat beneficiaza de urmatoarele facilităţi fiscale:
  a) scutire de impozit pe veniturile din salarii;
  b) scutire de la plata impozitului pe cladire şi teren;
  c) scutire de la plata taxei asupra autoturismelor, motocicletelor cu atas şi mototriciclurilor, adaptate handicapului;
  d) scutire de la plata taxei pentru eliberarea autorizatiei de functionare pentru activităţi economice şi viza anuală a acestora;
  e) scutire de la plata taxei hoteliere.


  Articolul 25

  (1) Persoanele adulte cu handicap grav şi accentuat pot beneficia de credit a cărui dobânda se suporta din bugetul de stat, prin bugetul Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, pentru achizitionarea unui singur mijloc de transport şi pentru adaptarea unei locuinte conform nevoilor individuale de acces, cu condiţia platii la scadenta a ratelor creditului.
  (2) Beneficiaza de prevederile alin. (1) şi familia sau persoana care are în ingrijire cel puţin un copil cu handicap grav ori accentuat.


  Articolul 26

  Persoanele cu handicap fizic grav şi accentuat beneficiaza de scutire de la plata taxelor vamale şi a accizelor, după caz, pentru introducerea în tara, o dată la 5 ani, la alegere, de motociclete, motorete sau autoturisme, adaptate special pentru transportul persoanelor cu handicap, pentru folosinţă proprie.


  Articolul 27

  Persoanele cu handicap, detinatoare de autoturisme adaptate handicapului, precum şi persoanele care le au în ingrijire beneficiaza de scutire de la plata tarifului de utilizare a retelelor de drumuri naţionale, prevăzut în Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea unor tarife de utilizare a infrastructurii de transport rutier, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 424/2002, cu modificările şi completările ulterioare.


  Articolul 28

  Sumele aferente dreptului prevăzut la art. 27 se suporta de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.


  Secţiunea a 8-a Asigurarea continuitatii în masurile de protecţie


  Articolul 29

  În vederea asigurarii corelarii serviciilor din sistemul de protecţie a copilului cu handicap cu serviciile din sistemul de protecţie a persoanelor adulte cu handicap, autorităţile responsabile ale administraţiei publice au obligaţia sa ia urmatoarele măsuri specifice:
  a) sa planifice şi să asigure tranzitia tanarului cu handicap din sistemul de protecţie a copilului în sistemul de protecţie a persoanei adulte cu handicap, în baza nevoilor individuale identificate ale acestuia;
  b) să asigure continuitatea serviciilor acordate persoanelor cu handicap;
  c) sa instituie măsuri menite să asigure pregătirea tanarului pentru viaţa adulta şi pentru viaţa independenta;
  d) sa desfasoare, în colaborare sau în parteneriat cu persoanele juridice, publice ori private, programe de pregatire pentru viaţa de adult;
  e) sa desfasoare activităţi de informare a tanarului cu handicap în ceea ce priveste oportunitatile de educatie, angajare, acces la viaţa familiala şi viaţa sociala, la diferite mijloace de petrecere a timpului liber;
  f) sa evalueze, la cerere, elevii din unitatile de invatamant speciale.


  Capitolul III Servicii şi prestatii sociale


  Secţiunea 1 Servicii sociale


  Articolul 30

  (1) Dreptul la asistenţa sociala sub forma de servicii sociale se acordă la cerere sau din oficiu, după caz, pe baza actelor doveditoare, în condiţiile prevăzute de lege.
  (2) Cererea pentru acordarea dreptului la servicii sociale se înregistrează la autoritatea administraţiei publice locale în a carei raza teritoriala îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap.
  (3) Cererea şi actele doveditoare se depun spre înregistrare de persoana cu handicap, familia sa, reprezentantul legal, asistentul personal, asistentul personal profesionist sau organizaţia neguvernamentala al carei membru este persoana cu handicap.
  (4) În vederea asigurarii serviciilor sociale necesare persoanelor cu handicap, autorităţile publice au obligaţia sa ia urmatoarele măsuri speciale:
  a) sa creeze condiţii de acces pentru toate tipurile de servicii corespunzătoare nevoilor individuale ale persoanelor cu handicap;
  b) sa initieze, sa sustina şi sa dezvolte servicii sociale centrate pe persoana cu handicap, în colaborare sau în parteneriat cu persoane juridice, publice ori private;
  c) să asigure ponderea personalului de specialitate angajat în sistemul de protecţie a persoanelor cu handicap în raport cu tipurile de servicii sociale: asistenti sociali, psihologi, instructori de ergoterapie, kinetoterapeuti, pedagogi de recuperare, logopezi, psihopedagogi, cadre didactice de sprijin, educatori specializati, medici psihiatri, medici dentisti, infirmieri;
  d) sa implice în activităţile de ingrijire, reabilitare şi integrare a persoanei cu handicap familia acesteia;
  e) să asigure instruirea în problematica specifică a persoanei cu handicap a personalului care îşi desfăşoară activitatea în sistemul de protecţie a persoanelor cu handicap, inclusiv a asistentilor personali şi a asistentilor personali profesionisti;
  f) sa dezvolte şi sa sprijine programe de colaborare între parinti şi specialisti în domeniul handicapului, în colaborare sau în parteneriat cu persoanele juridice, publice ori private;
  g) sa infiinteze şi sa sustina sistemul bazat pe managementul de caz în protectia persoanei cu handicap;
  h) sa încurajeze şi sa sustina activităţile de voluntariat;
  i) să asigure asistenţa şi ingrijire sociomedicala la domiciliul persoanei cu handicap.


  Articolul 31

  (1) Persoanele cu handicap beneficiaza de servicii sociale acordate:
  a) la domiciliu;
  b) în comunitate;
  c) în centre de zi şi centre rezidentiale, publice sau private.
  (2) Serviciile sociale destinate persoanelor cu handicap sunt proiectate şi adaptate conform nevoilor individuale ale persoanei.


  Articolul 32

  (1) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a organiza, administra şi finanta servicii sociale destinate persoanelor cu handicap, în condiţiile legii.
  (2) Autorităţile administraţiei publice locale pot contracta servicii sociale cu furnizori de servicii sociale de drept privat, acreditati, în condiţiile legii.
  (3) Costul serviciului social contractat nu poate depăşi costul avut de serviciul respectiv la data contractarii sau costul mediu al funcţionarii serviciului la data infiintarii, în cazul unui serviciu nou.
  (4) Modalitatea de contractare va fi stabilita prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.


  Articolul 33

  (1) Serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu handicap se afla în coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap.
  (2) Monitorizarea implementarii standardelor specifice de calitate şi controlul respectarii lor sunt în competenţa Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap şi se aplică de către personalul cu atribuţii în domeniu, conform unei metodologii aprobate prin ordin al presedintelui acesteia.
  (3) În realizarea activităţii prevăzute la alin. (1) personalul Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap are acces în spatiile care au legătură cu furnizarea de servicii sociale, la date şi informaţii legate de persoanele cu handicap beneficiare ale serviciului respectiv.


  Secţiunea a 2-a Asistentul personal


  Articolul 34

  Persoana cu handicap grav are dreptul, în baza evaluării sociopsihomedicale, la un asistent personal.


  Articolul 35

  (1) Poate fi încadrată cu contract individual de muncă în functia de asistent personal persoana care indeplineste urmatoarele condiţii:
  a) are vârsta minima de 18 ani impliniti;
  b) nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni care ar face-o incompatibila cu exercitarea ocupatiei de asistent personal;
  c) are capacitate deplina de exercitiu;
  d) are o stare de sănătate corespunzătoare, atestata de medicul de familie sau pe baza unui examen medical de specialitate;
  e) a absolvit cel puţin cursurile învăţământului general obligatoriu, cu excepţia rudelor şi afinilor până la gradul al IV-lea inclusiv, ale persoanei cu handicap grav, precum şi cu excepţia sotului sau sotiei, după caz; în situaţii excepţionale, la propunerea asistentului social din cadrul aparatului propriu al consiliului local în a cărui raza teritoriala îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana care urmeaza sa indeplineasca functia de asistent personal, Autoritatea Naţionala pentru Persoanele cu Handicap poate aproba derogarea de la indeplinirea condiţiilor de studii şi în cazul altor persoane.
  (2) Nu pot detine calitatea de asistent personal persoanele care beneficiaza de concediu pentru cresterea copilului în vârsta de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 7 ani.


  Articolul 36

  (1) Pe perioada ingrijirii şi protectiei persoanei cu handicap grav, pe baza contractului individual de muncă, asistentul personal are urmatoarele drepturi:
  a) salariu de baza stabilit potrivit dispoziţiilor legale privind salarizarea asistentului social cu studii medii din unitatile de asistenţa sociala din sectorul bugetar, altele decat cele cu paturi, precum şi spor de vechime şi alte sporuri aferente acordate în condiţiile legii;
  b) program de lucru care să nu depăşească în medie 8 ore pe zi şi 40 de ore pe săptămâna;
  c) concediu anual de odihnă, potrivit dispoziţiilor legale aplicabile personalului incadrat în institutii publice;
  d) transport urban gratuit, în condiţiile prevăzute la art. 21;
  e) transport interurban, în condiţiile prevăzute la art. 22.
  (2) Pe perioada concediului de odihnă, angajatorul are obligaţia de a asigura persoanei cu handicap grav un inlocuitor al asistentului personal, inclusiv în cazul în care asistentul personal este ruda până la gradul al IV-lea inclusiv a acesteia.
  (3) În situaţia în care angajatorul nu poate asigura un inlocuitor al asistentului personal, persoanei cu handicap grav i se acordă o indemnizatie echivalenta cu salariul net al asistentului personal sau gazduirea într-un centru de tip respiro.


  Articolul 37

  Asistentul personal are urmatoarele obligaţii principale:
  a) sa participe, o dată la 2 ani, la instruirea organizata de angajator;
  b) să semneze un angajament, ca act aditional la contractul individual de muncă, prin care îşi asuma raspunderea de a realiza integral planul de recuperare pentru copilul cu handicap grav, respectiv planul individual de servicii al persoanei adulte cu handicap grav;
  c) sa presteze pentru persoana cu handicap grav toate activităţile şi serviciile prevăzute în contractul individual de muncă, în fisa postului şi în planul de recuperare pentru copilul cu handicap grav, respectiv în planul individual de servicii al persoanei adulte cu handicap grav;
  d) sa trateze cu respect, buna-credinta şi înţelegere persoana cu handicap grav şi sa nu abuzeze fizic, psihic sau moral de starea acesteia;
  e) sa comunice direcţiilor generale de asistenţa sociala şi protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, în termen de 48 de ore de la luarea la cunoştinţa, orice modificare survenita în starea fizica, psihica sau sociala a persoanei cu handicap grav şi alte situaţii de natura sa modifice acordarea drepturilor prevăzute de lege.


  Articolul 38

  (1) Contractul individual de muncă al asistentului personal se incheie cu primaria localităţii de domiciliu sau reşedinţa a persoanei cu handicap grav, după caz, în termen de maximum 30 de zile de la data înregistrării cererii.
  (2) Contractul individual de muncă se întocmeşte în 3 exemplare, cate unul pentru fiecare parte contractantă, iar cel de-al treilea exemplar se transmite direcţiilor generale de asistenţa sociala şi protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, în termen de 5 zile de la incheierea acestuia.
  (3) Modalitatile şi condiţiile de încheiere, modificare şi incetare a contractului individual de muncă al asistentului personal se completeaza cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare.
  (4) Contractul individual de muncă al asistentului personal inceteaza de drept în cazul decesului persoanei cu handicap grav.
  -------------
  Alin. (4) al art. 38 a fost introdus de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 14 din 7 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 187 din 19 martie 2007.


  Articolul 39

  (1) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia sa prevada şi sa garanteze în bugetul local sumele necesare din care se suporta salarizarea, precum şi celelalte drepturi cuvenite asistentului personal, potrivit legii.
  (2) Serviciul public de asistenţa sociala dispune efectuarea de controale periodice asupra activităţii asistentilor personali şi prezinta semestrial un raport consiliului local.


  Articolul 40

  Neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare de către asistentul personal a obligaţiilor prevăzute de dispozitiile legale în sarcina lui, precum şi a celor prevăzute în contractul individual de muncă atrage raspunderea disciplinara, civila sau, după caz, penala a acestuia, în condiţiile legii.


  Articolul 41

  (1) Adultul cu handicap vizual grav poate opta pentru asistent personal sau indemnizatie de însoţitor.
  (2) Persoanele cu handicap grav care au şi calitatea de pensionari de invaliditate gradul I pot opta pentru indemnizatia pentru însoţitor prevăzută la art. 61 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, sau pentru asistent personal. Dreptul de optiune se menţine şi în cazul trecerii pensionarilor de invaliditate la pensia pentru limita de vârsta.
  (3) Parintii sau reprezentantii legali ai copilului cu handicap grav, adultii cu handicap grav ori reprezentantii legali ai acestora, cu excepţia celor cu handicap vizual grav, pot opta între asistent personal şi primirea unei indemnizatii lunare.
  (4) Opţiunea se exprima prin cerere adresata în scris direcţiilor generale de asistenţa sociala şi protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, şi devine valabila numai pe baza acordului exprimat în scris al acestora.
  (5) Directiile generale de asistenţa sociala şi protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, vor comunică angajatorului, în termen de 5 zile, acordul pentru opţiunea exprimata în condiţiile prevăzute la alin. (4).


  Articolul 42

  (1) Indemnizatia lunara prevăzută la art. 41 alin. (3) este în cuantum egal cu salariul net al asistentului social debutant cu studii medii din unitatile de asistenţa sociala din sectorul bugetar, altele decat cele cu paturi.
  (2) Plata indemnizatiei lunare se asigura de primariile în a caror raza teritoriala îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap grav.
  (3) Plata indemnizatiei se face pe perioada valabilităţii certificatului de încadrare în grad de handicap, emis de comisiile de protecţie a copiilor sau de comisiile de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, după caz.
  (4) Nu pot beneficia de indemnizatia lunara:
  a) parintii sau reprezentantii legali ai copilului cu handicap grav care se afla în internate ori în centre de plasament aferente unităţilor sau instituţiilor de invatamant special;
  b) adultii cu handicap grav sau reprezentantii lor legali pe perioada în care adultii cu handicap grav se afla în centre rezidentiale publice, cu excepţia centrului de tip respiro, ori în alte tipuri de institutii publice cu caracter social în care se asigura întreţinere completa din partea autorităţii administraţiei publice;
  c) persoanele cu handicap grav care sunt reţinute, arestate sau condamnate definitiv la o pedeapsă privativa de libertate, pe perioada retinerii, arestarii ori a detentiei.
  -------------
  Litera c) a alin. (4) al art. 42 a fost modificata de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 14 din 7 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 187 din 19 martie 2007.


  Articolul 43

  Autorităţile administraţiei publice locale prevăzute la art. 42 alin. (2) au obligaţia:
  a) de a angaja şi salariza asistentul personal al persoanei cu handicap grav, în condiţiile legii;
  b) de a asigura şi garanta plata indemnizatiei lunare, în cazul în care persoana cu handicap grav sau reprezentantul ei legal a optat pentru aceasta.


  Secţiunea a 3-a Asistentul personal profesionist


  Articolul 44

  (1) Adultul cu handicap grav sau accentuat care nu dispune de spatiu de locuit, nu realizează venituri ori realizează venituri de până la nivelul salariului mediu pe economie poate beneficia de ingrijirea şi protectia unui asistent personal profesionist.
  (2) Ingrijirea şi protectia adulţilor cu handicap grav sau accentuat de către asistentul personal profesionist se fac pe baza deciziei comisiilor de evaluare a persoanelor adulte cu handicap judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti.
  (3) Opinia adultului cu handicap grav sau accentuat se va lua în considerare la luarea deciziei referitoare la stabilirea asistentului personal profesionist.
  (4) Contractul de muncă al asistentului personal profesionist se incheie de către directiile generale de asistenţa sociala şi protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, sau de către furnizorii de servicii sociale privati, acreditati în condiţiile legii.
  (5) Monitorizarea şi controlul activităţii de ingrijire şi protecţie a adulţilor cu handicap grav şi accentuat de către asistentul personal profesionist se fac de directiile generale de asistenţa sociala şi protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti.
  (6) Asistentul maternal care ingrijeste copilul cu handicap grav sau accentuat până la vârsta majoratului poate opta sa devina asistent personal profesionist.


  Articolul 45

  (1) Pentru fiecare adult cu handicap grav sau accentuat aflat în ingrijirea şi protectia asistentului personal profesionist se acordă sumele necesare acoperirii cheltuielilor lunare de hrana, echipament, cazarmament, materiale igienico-sanitare, precum şi sumele aferente acoperirii cheltuielilor de locuit.
  (2) Sumele prevăzute la alin. (1) se suporta din bugetul propriu al judeţului, respectiv al sectorului municipiului Bucureşti, pe a cărui raza teritoriala îşi are domiciliul sau reşedinţa asistentul personal profesionist.
  (3) Cuantumul sumelor acordate în condiţiile alin. (1) se stabileste prin hotărâre a consiliului judetean, respectiv local al sectorului municipiului Bucureşti, şi nu poate depăşi cuantumul cheltuielilor efectuate pentru adultii cu handicap asistati în centrele rezidentiale publice.
  (4) Sumele necesare acoperirii cheltuielilor prevăzute la alin. (1), suportate de furnizorii de servicii sociale privati acreditati, se restituie acestora la cerere, de către directiile generale de asistenţa sociala şi protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, pe baza documentelor justificative, în termen de 15 zile de la data depunerii cererii.
  (5) Modalitatea de decontare a cheltuielilor prevăzute la alin. (1) se aproba prin ordin al presedintelui Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap.


  Articolul 46

  (1) Pe perioada ingrijirii şi protectiei adulţilor cu handicap grav sau accentuat, asistentul personal profesionist beneficiaza de urmatoarele drepturi:
  a) salariul de baza stabilit potrivit dispoziţiilor legale privind salarizarea asistentului social cu studii medii din unitatile de asistenţa sociala din sectorul bugetar, altele decat cele cu paturi, precum şi spor de vechime şi alte sporuri aferente acordate în condiţiile legii;
  b) un spor de 15% calculat la salariul de baza, pentru suprasolicitare neuropsihica şi condiţii de muncă deosebite în care îşi desfăşoară activitatea;
  c) un spor de 15% calculat la salariul de baza, pe perioada în care are în ingrijire şi protecţie cel puţin două persoane adulte cu handicap grav sau accentuat;
  d) un spor de 25% calculat la salariul de baza, pe perioada în care are în ingrijire şi protecţie o persoană adulta cu handicap grav sau accentuat, infectat cu HIV ori bolnav de SIDA.
  (2) Asistentul personal profesionist beneficiaza şi de alte drepturi, după cum urmeaza:
  a) consiliere şi sprijin din partea specialistilor de la directiile generale de asistenţa sociala şi protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, ori a furnizorilor de servicii sociale, în vederea indeplinirii obligaţiilor ce îi revin cu privire la ingrijirea şi protectia persoanei adulte cu handicap grav sau accentuat;
  b) decontarea cheltuielilor de transport interurban, cazare şi masa, în cazul în care deplasarea se face în interesul adultului cu handicap grav sau accentuat, în condiţiile stabilite pentru personalul din sectorul bugetar;
  c) transport urban gratuit, în condiţiile prevăzute la art. 21.
  (3) Pe perioada concediului de odihnă, angajatorul are obligaţia de a asigura persoanei cu handicap grav sau accentuat un inlocuitor al asistentului personal profesionist ori gazduirea într-un centru de tip respiro.


  Articolul 47

  (1) Condiţiile de obtinere a atestatului, procedurile de atestare şi statutul asistentului personal profesionist se reglementeaza prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap.
  (2) Standardele minime obligatorii pentru asigurarea ingrijirii şi protectiei adulţilor cu handicap grav sau accentuat la asistentul personal profesionist se elaboreaza de Autoritatea Naţionala pentru Persoanele cu Handicap şi se aproba prin ordin al presedintelui acesteia.


  Articolul 48

  Asistentul personal profesionist are urmatoarele obligaţii principale:
  a) sa participe anual la instruirea organizata de angajator;
  b) să semneze un angajament, ca act aditional la contractul individual de muncă, prin care îşi asuma raspunderea de a realiza integral planul individual de servicii al adultului cu handicap grav sau accentuat;
  c) sa presteze pentru adultul cu handicap grav sau accentuat toate activităţile şi serviciile prevăzute în contractul individual de muncă, în fisa postului şi în planul individual de servicii;
  d) sa trateze cu respect, buna-credinta şi înţelegere adultul cu handicap grav sau accentuat şi sa nu abuzeze fizic, psihic ori moral de starea acestuia;
  e) sa comunice direcţiilor generale de asistenţa sociala şi protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, în termen de 48 de ore de la luarea la cunoştinţa, orice modificare survenita în starea fizica, psihica ori sociala a adultului cu handicap grav sau accentuat şi alte situaţii de natura sa modifice acordarea drepturilor prevăzute de lege.


  Articolul 49

  Neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare de către asistentul personal profesionist a obligaţiilor prevăzute de dispozitiile legale în sarcina acestuia, precum şi a celor prevăzute în contractul individual de muncă atrage raspunderea disciplinara, civila, ori, după caz, penala a asistentului personal profesionist, în condiţiile legii.


  Secţiunea a 4-a Centre pentru persoanele cu handicap


  Articolul 50

  (1) Persoana cu handicap poate beneficia de servicii sociale acordate în centre de zi şi centre rezidentiale de diferite tipuri, publice, public-private sau private.
  (2) Centrele de zi şi centrele rezidentiale reprezinta locatii în care serviciile sociale sunt acordate de personal calificat şi care dispun de infrastructura adecvata furnizarii acestora; centrele rezidentiale sunt locatii în care persoana cu handicap este gazduita cel puţin 24 de ore.
  (3) În sensul prezentei legi, tipurile de centre rezidentiale pentru persoane cu handicap sunt:
  a) centre de ingrijire şi asistenţa;
  b) centre de recuperare şi reabilitare;
  c) centre de integrare prin terapie ocupationala;
  d) centre de pregatire pentru o viaţa independenta;
  e) centre respiro/centre de criza;
  f) centre de servicii comunitare şi formare;
  g) locuinte protejate;
  h) altele.
  (4) Admiterea unei persoane cu handicap într-un centru rezidential, cu excepţia celor prevăzute la alin. (3) lit. e) şi g), se face în cazul în care acesteia nu i se pot asigura protectia şi ingrijirea la domiciliu sau în cadrul altor servicii din comunitate.
  (5) Centrele publice pentru persoane cu handicap se infiinteaza şi funcţionează ca structuri fără personalitate juridica, în subordinea consiliilor judetene, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, în structura direcţiilor generale de asistenţa sociala şi protectia copilului, cu avizul şi sub indrumarea metodologica a Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap.
  -------------
  Alin. (5) al art. 50 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 14 din 7 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 187 din 19 martie 2007.
  (6) Centrele private pentru persoanele cu handicap se infiinteaza şi funcţionează ca structuri cu personalitate juridica, cu avizul şi sub indrumarea metodologica a Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap.
  -------------
  Alin. (6) al art. 50 a fost introdus de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 14 din 7 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 187 din 19 martie 2007.


  Articolul 51

  (1) În vederea desfăşurării unui tip de activităţi cu caracter inovator în domeniul protectiei persoanelor cu handicap, furnizorii de servicii sociale acreditati pot înfiinţa, administra şi finanta centre-pilot, pentru o durată de maximum 2 ani.
  (2) Evaluarea activităţilor cu caracter inovator se face de serviciul public descentralizat competent teritorial al Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale şi Familiei, în colaborare cu Autoritatea Naţionala pentru Persoanele cu Handicap.


  Articolul 52

  (1) Intr-un centru de zi sau rezidential serviciile sociale pot fi furnizate în sistem integrat cu serviciile medicale, de educatie, de locuire, de ocupare a forţei de muncă şi altele asemenea.
  (2) Persoanele cu handicap din centrele de zi sau rezidentiale beneficiaza de servicii medicale din cadrul pachetului de servicii medicale de baza care se suporta din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, conform Contractului-cadru privind condiţiile acordarii asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.
  (3) Coordonarea serviciilor sociale furnizate în sistem integrat se face de autoritatea administraţiei publice locale sau de furnizorul de servicii sociale care infiinteaza, administreaza şi finanţează centrul.
  (4) Ministerul Educatiei şi Cercetarii aloca fonduri de la buget pentru finantarea cheltuielilor aferente:
  a) activităţilor de educatie desfăşurate în centrele pentru persoanele cu handicap;
  b) perfectionarii pregatirii profesionale a cadrelor didactice;
  c) altor acţiuni şi activităţi, în condiţiile legii.


  Articolul 53

  (1) Persoana cu handicap are dreptul să fie ingrijita şi protejata într-un centru din localitatea/judeţul în a carei/cărui raza teritoriala îşi are domiciliul sau reşedinţa.
  (2) Finantarea centrelor publice se face din bugetele proprii ale judetelor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, pe teritoriul cărora funcţionează acestea.
  -------------
  Alin. (2) al art. 53 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 14 din 7 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 187 din 19 martie 2007.
  (3) În cazul în care nevoile individuale ale persoanei cu handicap nu pot fi asigurate în condiţiile prevăzute la alin. (1), persoana cu handicap poate fi ingrijita şi protejata într-un centru aflat în alta unitate administrativ-teritoriala.
  (4) Decontarea cheltuielilor dintre autorităţile administraţiei publice locale se face în baza costului mediu lunar al cheltuielilor efectuate în luna anterioara de centrul în care persoana cu handicap este ingrijita şi protejata.
  (5) Modalitatea de decontare va fi stabilita prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.


  Articolul 54

  (1) Furnizorul de servicii sociale are obligaţia de a promova, facilita şi asigura personalului programe de formare profesionala, precum şi programe de instruire specifică cu privire la problematica handicapului şi legislatia în domeniu.
  (2) Personalul din cadrul centrelor prevăzute la art. 50 alin. (1) are obligaţia respectarii standardelor specifice de calitate, precum şi a prevederilor legale privind drepturile persoanelor cu handicap.
  (3) Nerespectarea prevederilor alin. (2) atrage, după caz, raspunderea disciplinara, contraventionala sau penala, conform prevederilor legale.


  Articolul 55

  (1) Personalul de specialitate care îşi desfăşoară activitatea în centrele publice din mediul rural, de zi şi rezidentiale pentru copiii şi adultii cu handicap, beneficiaza de decontarea cheltuielilor de transport dus-intors de la domiciliu, în condiţiile legii.
  (2) Sumele necesare acordarii drepturilor prevăzute la alin. (1) se asigura din bugetele proprii ale judetelor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, pe a caror raza teritoriala funcţionează centrul.
  -------------
  Alin. (2) al art. 55 a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 14 din 7 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 187 din 19 martie 2007.


  Secţiunea a 5-a Prestatii sociale pentru persoanele cu handicap


  Articolul 56

  (1) Dreptul la asistenţa sociala sub forma de prestatii sociale se acordă la cerere sau din oficiu, după caz, pe baza actelor doveditoare, în condiţiile prevăzute de lege.
  (2) Cererea pentru plata prestatiilor sociale se înregistrează la autoritatea administraţiei publice locale competente în a carei raza teritoriala îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap.
  (3) Cererea şi actele doveditoare pot fi depuse în condiţiile prevăzute la art. 30 alin. (3).
  (4) Plata prestatiei sociale se face începând cu luna urmatoare depunerii cererii şi inceteaza cu luna urmatoare încetării dreptului la prestatia sociala respectiva.


  Articolul 57

  (1) Copiii cu handicap, inclusiv copiii cu handicap de tip HIV/SIDA, beneficiaza de alocaţie de stat în condiţiile şi în cuantumul prevăzut de lege, majorat cu 100%.
  (2) Copiii cu handicap de tip HIV/SIDA beneficiaza de o alocaţie lunara de hrana, calculată pe baza alocatiei zilnice de hrana stabilite pentru consumurile colective din unitatile sanitare publice.
  (3) Adultul cu handicap vizual grav primeste pentru plata insotitorului o indemnizatie echivalenta cu salariul net al asistentului social debutant cu studii medii din unitatile de asistenţa sociala din sectorul bugetar, altele decat cele cu paturi.
  (4) Adultul cu handicap beneficiaza, în condiţiile prezentei legi, de urmatoarele prestatii sociale:
  a) indemnizatie lunara, indiferent de venituri:
  1. în cuantum de 179 lei, pentru adultul cu handicap grav;
  2. în cuantum de 147 lei, pentru adultul cu handicap accentuat;
  b) buget personal complementar lunar, indiferent de venituri:
  1. în cuantum de 80 lei, pentru adultul cu handicap grav;
  2. în cuantum de 60 lei, pentru adultul cu handicap accentuat;
  3. în cuantum de 30 lei, pentru adultul cu handicap mediu.
  (5) Beneficiaza de prestatia sociala prevăzută la alin.(4) lit. b) şi familia sau reprezentantul legal al copilului cu handicap grav, accentuat ori mediu pe perioada în care îl are în ingrijire, supraveghere şi întreţinere.
  (6) Nu pot beneficia de prevederile alin. (4):
  a) adultii cu handicap ingrijiti şi protejati în centre rezidentiale publice, cu excepţia centrului de tip respiro;
  b) persoanele cu handicap care sunt reţinute, arestate sau condamnate definitiv la o pedeapsă privativa de libertate, pe perioada retinerii, arestarii ori a detentiei;
  -------------
  Litera b) a alin. (6) al art. 57 a fost modificata de pct. 13 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 14 din 7 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 187 din 19 martie 2007.
  c) adultii cu handicap grav sau accentuat care realizează venituri, aflati în ingrijirea şi protectia asistentului personal profesionist.
  (7) Nu pot beneficia de prevederile alin. (4) lit. a) adultii cu handicap grav sau accentuat care nu realizează venituri, aflati în ingrijirea şi protectia asistentului personal profesionist.
  (8) Nu pot beneficia de dreptul prevăzut la alin. (1) copiii cu handicap care se afla în internate sau centre de plasament aferente unităţilor ori instituţiilor de invatamant special sau în alte tipuri de institutii publice cu caracter social, cu excepţia centrului de tip respiro, în care se asigura întreţinere completa din partea autorităţii administraţiei publice.
  (9) De dreptul prevăzut la alin. (2) poate beneficia copilul bolnav de SIDA numai pe perioada în care este ingrijit în familie.
  (10) Sumele aferente drepturilor prevăzute la alin. (1)-(5) şi a cheltuielilor de administrare se vor asigura prin bugetele proprii ale judetelor/sectoarelor municipiului Bucureşti din transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale, prevăzute cu aceasta destinatie în bugetul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale şi Familiei.
  (10^1) Plata drepturilor prevăzute la alin. (1)-(5) se realizează prin directiile generale de asistenţa sociala şi protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti.
  -------------
  Alin. (10^1) al art. 57 a fost introdus de pct. 14 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 14 din 7 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 187 din 19 martie 2007.
  (10^2) Bugetul personal complementar prevăzut la alin. (4) lit. b) nu este luat în calcul la stabilirea altor drepturi şi obligaţii.
  -------------
  Alin. (10^2) al art. 57 a fost introdus de pct. 14 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 14 din 7 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 187 din 19 martie 2007.
  (11) Cuantumul drepturilor se actualizeaza cu indicele cresterii preturilor de consum, prin hotărâre a Guvernului.
  (12) Drepturile restante aferente deciziilor emise şi neplatite în anul 2006 pentru persoanele cu handicap vizual, stabilite în baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 102/1999
  privind protectia speciala şi incadrarea în munca a persoanelor cu handicap, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 519/2002
  , cu modificările şi completările ulterioare, se asigura şi se platesc de către Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale şi Familiei prin directiile de muncă, solidaritate sociala şi familie judetene, respectiv a municipiului Bucureşti.
  -------------
  Alin. (12) al art. 57 a fost introdus de pct. 15 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 14 din 7 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 187 din 19 martie 2007.


  Secţiunea a 6-a Oblibaţiile persoanelor cu handicap, ale familiei sau reprezentantilor legali


  Articolul 58

  Persoanele cu handicap au urmatoarele obligaţii:
  a) să se prezinte, din oficiu sau la solicitare, pentru evaluare şi reevaluare, la comisiile cu competenţa în domeniu;
  b) să depună diligentele necesare pentru a beneficia de drepturile prevăzute de lege;
  c) să urmeze activităţile şi serviciile prevăzute în planul de recuperare pentru copilul cu handicap, respectiv în planul individual de servicii al adultului cu handicap;
  d) să depună diligente pentru incadrarea în munca, în condiţiile legii, în raport cu pregătirea, posibilitatile fizice şi psihice, pe baza recomandarilor comisiei cu competenţa în domeniu;
  e) sa colaboreze cu asistenţii sociali şi specialistii care au ca scop recuperarea, reabilitarea, orientarea profesionala şi integrarea sociala;
  f) sa aduca la cunoştinţa direcţiilor generale de asistenţa sociala şi protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, în termen de 48 de ore de la luarea la cunoştinţa, orice modificare cu privire la gradul de handicap, domiciliu sau reşedinţa, starea materiala şi alte situaţii de natura sa modifice acordarea drepturilor prevăzute de lege.


  Articolul 59

  Persoana care are în ingrijire, supraveghere şi întreţinere un copil sau adult cu handicap are urmatoarele obligaţii principale:
  a) să asigure cresterea şi ingrijirea corespunzătoare a persoanei cu handicap;
  b) să respecte şi/sau să urmeze activităţile şi serviciile prevăzute în planul de recuperare pentru copilul cu handicap, respectiv în planul individual de servicii al adultului cu handicap;
  c) sa insoteasca persoana cu handicap, la termenul necesar sau la solicitare, pentru evaluare şi reevaluare, la comisiile cu competenţa în domeniu;
  d) să se prezinte la solicitarea direcţiilor generale de asistenţa sociala şi protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti;
  e) sa colaboreze cu asistenţii sociali şi specialistii care au ca scop recuperarea, reabilitarea, orientarea profesionala şi integrarea sociala;
  f) sa comunice direcţiilor generale de asistenţa sociala şi protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, în termen de 48 de ore de la luarea la cunoştinţa, orice modificare cu privire la gradul de handicap, domiciliu sau reşedinţa, starea materiala, precum şi alte situaţii de natura sa modifice acordarea drepturilor prevăzute de lege.


  Capitolul IV Accesibilitate


  Articolul 60

  În vederea asigurarii accesului persoanelor cu handicap la mediul fizic, informational şi comunicational, autorităţile publice au obligaţia sa ia urmatoarele măsuri specifice:
  a) sa promoveze şi sa implementeze conceptul Acces pentru toţi, pentru a împiedica crearea de noi bariere şi aparitia unor noi surse de discriminare;
  b) sa sprijine cercetarea, dezvoltarea şi producţia de noi tehnologii de informare şi comunicare şi tehnologii asistive;
  c) sa recomande şi sa sustina introducerea în pregătirea initiala a elevilor şi studenţilor a unor cursuri referitoare la problematica handicapului şi a nevoilor acestora, precum şi la diversificarea modalitatilor de realizare a accesibilitatii;
  d) sa faciliteze accesul persoanelor cu handicap la noile tehnologii;
  e) să asigure accesul la informaţiile publice pentru persoanele cu handicap;
  f) să asigure interpreţi autorizati ai limbajului mimico-gestual şi ai limbajului specific persoanelor cu surdocecitate;
  g) sa proiecteze şi sa deruleze, în colaborare sau în parteneriat cu persoanele juridice, publice ori private, programe de accesibilitate sau de constientizare asupra importantei acesteia.


  Articolul 61

  (1) Cladirile de utilitate publică, caile de acces, cladirile de locuit construite din fonduri publice, mijloacele de transport în comun şi statiile acestora, taxiurile, vagoanele de transport feroviar pentru calatori şi peroanele principalelor statii, spatiile de parcare, strazile şi drumurile publice, telefoanele publice, mediul informational şi comunicational vor fi adaptate conform prevederilor legale în domeniu, astfel încât să permită accesul neingradit al persoanelor cu handicap.
  (2) Cladirile de patrimoniu şi cele istorice se vor adapta, cu respectarea caracteristicilor arhitectonice, conform prevederilor legale în domeniu.
  (3) Costurile lucrărilor necesare pentru realizarea adaptarilor prevăzute la alin. (1) şi (2) se suporta din bugetele autorităţilor administraţiei publice centrale sau locale şi din sursele proprii ale persoanelor juridice cu capital privat, după caz.
  (4) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia sa includa reprezentanti ai Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap sau ai organizaţiilor neguvernamentale ale persoanelor cu handicap în comisiile de receptie a lucrărilor de construcţie ori de adaptare a obiectivelor prevăzute la alin. (1) şi (2).


  Articolul 62

  (1) Autorităţile prevăzute de lege au obligaţia sa elibereze autorizatia de construcţie pentru cladirile de utilitate publică numai în condiţiile respectarii prevederilor legale în domeniu, astfel încât să fie permis accesul neingradit al persoanelor cu handicap.
  (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi pentru cladirile de locuit care se construiesc ori pentru care se realizează lucrari de consolidare, de reabilitare, de extindere şi/sau de modernizare, cu finanţare din fonduri publice.
  (3) Adaptarea accesului în cladirile aflate în patrimoniul public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale se face şi în condiţiile când nu se realizează lucrarile prevăzute la alin. (2), la solicitarea persoanelor cu handicap grav, locatari ai acestora.


  Articolul 63

  (1) Pentru a facilita accesul neingradit al persoanelor cu handicap la transport şi calatorie, până la 31 decembrie 2010, autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia sa ia măsuri pentru:
  a) adaptarea tuturor mijloacelor de transport în comun aflate în circulatie;
  b) adaptarea tuturor statiilor mijloacelor de transport în comun conform prevederilor legale, inclusiv marcarea prin pavaj tactil a spatiilor de acces spre usa de intrare în mijlocul de transport;
  c) montarea panourilor de afisaj corespunzătoare nevoilor persoanelor cu handicap vizual şi auditiv în mijloacele de transport public;
  d) imprimarea cu caractere mari şi în culori contrastante a rutelor şi a indicativelor mijloacelor de transport în comun.
  (2) În termen de 6 luni de la data intrarii în vigoare a prezentei legi, toţi operatorii de taxi au obligaţia să asigure cel puţin o masina adaptata transportului persoanelor cu handicap care utilizeaza fotoliul rulant.
  (3) Constituie discriminare refuzul conducătorului de taxi de a asigura transportul persoanei cu handicap şi a dispozitivului de mers.
  (4) Până la data de 31 decembrie 2007, autorităţile administraţiei publice locale competente au obligaţia sa ia măsuri pentru:
  a) adaptarea trecerilor de pietoni de pe strazile şi drumurile publice conform prevederilor legale, inclusiv marcarea prin pavaj tactil;
  b) montarea sistemelor de semnalizare sonora şi vizuala la intersectiile cu trafic intens.
  (5) Cainele ghid care insoteste persoana cu handicap grav are acces liber şi gratuit în toate locurile publice şi în mijloacele de transport.
  (6) Până la data de 31 decembrie 2010, administratorii infrastructurii feroviare şi operatorii de transport feroviar au urmatoarele obligaţii:
  a) sa adapteze cel puţin un vagon şi statiile principale de tren, pentru a permite accesul persoanelor cu handicap care utilizeaza fotoliul rulant;
  b) sa marcheze prin pavaj tactil contrastant caile spre peroanele de îmbarcare, ghise sau alte utilitati.


  Articolul 64

  (1) În spatiile de parcare de pe lângă cladirile de utilitate publică, precum şi în cele organizate vor fi adaptate, rezervate şi semnalizate prin semn international cel puţin 4% din numărul total al locurilor de parcare, dar nu mai puţin de doua locuri, pentru parcarea gratuita a mijloacelor de transport pentru persoane cu handicap.
  (2) Persoanele cu handicap sau reprezentantii legali ai acestora, la cerere, pot beneficia de un card-legitimatie pentru locurile gratuite de parcare. Autovehiculul care transporta o persoană cu handicap posesoare de card-legitimatie beneficiaza de parcare gratuita.
  (3) Modelul cardului-legitimatie va fi stabilit în normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi. Eliberarea cardurilor se face de către autorităţile administraţiei publice locale.
  (4) Costurile aferente dreptului prevăzut la alin. (2) se suporta din bugetele locale.
  (5) În spatiile de parcare ale domeniului public şi cat mai aproape de domiciliu administratorul acestora repartizeaza locuri de parcare gratuita persoanelor cu handicap care au solicitat şi au nevoie de astfel de parcare.


  Articolul 65

  (1) Editurile au obligaţia sa puna matritele electronice utilizate pentru tipărirea cartilor şi revistelor la dispoziţia persoanelor juridice autorizate care le solicita pentru a le transforma în format accesibil persoanelor cu deficiente de vedere sau de citire, în condiţiile Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare.
  (2) Bibliotecile publice au obligaţia sa infiinteze sectii cu carte în formate accesibile persoanelor cu deficiente de vedere sau de citire.


  Articolul 66

  (1) Până la data de 31 martie 2007, operatorii de telefonie au urmatoarele obligaţii:
  a) sa adapteze cel puţin o cabina la o baterie de telefoane publice în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
  b) sa furnizeze informaţii despre costurile serviciilor în forme accesibile persoanelor cu handicap.
  (2) Operatorii de servicii bancare au obligaţia sa puna la dispoziţia persoanelor cu handicap, la solicitarea acestora, extrase de cont şi alte informaţii în formate accesibile.
  (3) Angajatii operatorilor de servicii bancare şi postale au obligaţia de a acorda asistenţa în completarea formularelor, la solicitarea persoanelor cu handicap.


  Articolul 67

  Până la data de 31 decembrie 2007, proprietarii de spatii hoteliere au urmatoarele obligaţii:
  a) sa adapteze cel puţin o camera pentru gazduirea persoanei cu handicap care utilizeaza fotoliul rulant;
  b) sa marcheze prin pavaj sau covoare tactile intrarea, receptia şi să deţină harta tactila a cladirii;
  c) sa monteze lifturi cu insemne tactile.


  Articolul 68

  (1) Autorităţile şi instituţiile centrale şi locale, publice sau private asigura, pentru relatiile directe cu persoanele cu handicap auditiv ori cu surdocecitate, interpreţi autorizati ai limbajului mimico-gestual sau ai limbajului specific al persoanei cu surdocecitate.
  (2) Metodologia de autorizare a interpreţilor va fi aprobata prin ordin comun al ministrului educatiei şi cercetării şi al ministrului muncii, solidaritatii sociale şi familiei, la propunerea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, cu consultarea Asociaţiei Naţionale a Surzilor din România, precum şi a organizaţiilor neguvernamentale din domeniul surdocecitatii.


  Articolul 69

  (1) Autorităţile centrale şi locale publice, precum şi instituţiile centrale şi locale, publice sau de drept privat, au obligaţia de a asigura servicii de informare şi documentare accesibile persoanelor cu handicap.
  (2) În termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, serviciile de relatii cu publicul vor afisa şi vor dispune de informaţii accesibile persoanelor cu handicap vizual, auditiv şi mental.


  Articolul 70

  (1) Până la data de 31 decembrie 2007, autorităţile publice au obligaţia sa ia măsuri pentru:
  a) accesibilizarea paginilor de internet proprii, în vederea îmbunătăţirii accesarii documentelor electronice de către persoanele cu handicap vizual şi mental;
  b) utilizarea pictogramelor în toate serviciile publice;
  c) adaptarea telefoanelor cu telefax şi teletext pentru persoanele cu handicap auditiv.
  (2) În achizitia de echipamente şi softuri, instituţiile publice vor avea în vedere respectarea criteriului de accesibilitate.


  Capitolul V Orientare, formare profesionala, ocupare şi angajare în munca


  Articolul 71

  (1) Orice persoană cu handicap care doreste să se integreze sau să se reintegreze în munca are acces gratuit la evaluare şi orientare profesionala, indiferent de vârsta, tipul şi gradul de handicap.
  (2) Persoana cu handicap participa activ în procesul evaluării şi orientarii profesionale, are acces la informare şi la alegerea activităţii, conform dorintelor şi aptitudinilor sale.
  (3) Datele şi informaţiile personale colectate în cursul procesului de evaluare şi orientare profesionala sunt confidentiale şi pot fi utilizate numai în interesul şi cu acordul persoanei cu handicap în cauza.


  Articolul 72

  (1) Beneficiaza de orientare profesionala, după caz, persoana cu handicap care este scolarizata şi are vârsta corespunzătoare în vederea integrarii profesionale, persoana care nu are un loc de muncă, cea care nu are experienta profesionala sau cea care, desi încadrată în munca, doreste reconversie profesionala.
  (2) Persoana cu handicap sau, după caz, familia ori reprezentantul legal al acesteia este principalul factor de decizie cu privire la orientarea profesionala.
  (3) Formarea profesionala a persoanelor cu handicap se organizeaza, conform legii, prin programe de iniţiere, calificare, recalificare, perfectionare şi specializare.


  Articolul 73

  (1) În vederea asigurarii evaluării, orientarii, formarii şi reconversiei profesionale a persoanelor cu handicap, autorităţile publice au obligaţia sa ia urmatoarele măsuri specifice:
  a) sa realizeze/diversifice/sustina financiar programe privind orientarea profesionala a persoanelor cu handicap;
  b) să asigure pregătirea şi formarea pentru ocupatii necesare în domeniul handicapului;
  c) sa coreleze pregătirea profesionala a persoanelor cu handicap cu cerinţele pieţei muncii;
  d) sa creeze cadrul necesar pentru accesul la evaluare şi orientare profesionala în orice meserie, în functie de abilitatile persoanelor cu handicap.
  (2) Evaluarea şi orientarea profesionala a adulţilor cu handicap se realizează de comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, în condiţiile legii.


  Articolul 74

  (1) Persoanele cu handicap au dreptul sa li se creeze toate condiţiile pentru a-şi alege şi exercită profesia, meseria sau ocupatia, pentru a dobandi şi menţine un loc de muncă, precum şi pentru a promova profesional.
  (2) În realizarea drepturilor prevăzute la alin. (1), autorităţile publice au obligaţia sa ia urmatoarele măsuri specifice:
  a) sa promoveze conceptul potrivit caruia persoana cu handicap încadrată în munca reprezinta o valoare adăugată pentru societate şi, în special, pentru comunitatea careia aparţine;
  b) sa promoveze un mediu de muncă deschis, inclusiv şi accesibil persoanelor cu handicap;
  c) sa creeze condiţiile şi serviciile necesare pentru ca persoana cu handicap să poată alege forma de conversie/reconversie profesionala şi locul de muncă, în conformitate cu potentialul ei functional;
  d) sa infiinteze şi sa sustina complexe de servicii, formate din unităţi protejate autorizate şi locuinte protejate;
  e) sa initieze şi sa dezvolte forme de stimulare a angajatorilor, în vederea angajarii şi pastrarii în munca a persoanelor cu handicap;
  f) sa acorde sprijin pentru organizarea unei piete de desfacere pentru produsul muncii persoanei cu handicap;
  g) sa diversifice şi sa sustina diferite servicii sociale, respectiv consiliere pentru persoana cu handicap şi familia acesteia, informare pentru angajatori, angajare asistată şi altele asemenea;
  h) sa promoveze serviciile de mediere pe piaţa muncii a persoanelor cu handicap;
  i) sa realizeze/actualizeze permanent baza de date, pentru evidentierea ofertei de muncă din randul persoanelor cu handicap;
  j) sa dezvolte colaborari cu mass-media, în vederea cresterii gradului de constientizare/sensibilizare a comunităţii cu privire la potentialul, abilitatile şi contribuţia persoanelor cu handicap la piaţa muncii;
  k) sa realizeze, în colaborare sau parteneriat cu persoanele juridice, publice ori private, programe şi proiecte având ca obiectiv cresterea gradului de ocupare;
  l) sa initieze şi sa sustina campanii de sensibilizare şi constientizare a angajatorilor asupra abilitatilor persoanelor cu handicap;
  m) sa initieze programe specifice care stimuleaza cresterea participării pe piaţa muncii a forţei de muncă din randul grupurilor supuse riscului major de excluziune sociala.


  Articolul 75

  Ministerul Educatiei şi Cercetarii stabileste măsuri privind egalitatea de sanse pentru persoanele cu handicap, asigurand, acolo unde este necesar, suport aditional adaptat nevoilor adulţilor cu handicap, sprijinind accesul acestora în unitatile şi instituţiile de invatamant superior. Ministerul Educatiei şi Cercetarii initiaza programe de educatie permanenta a adulţilor cu handicap şi asigura sprijin privind implementarea lor.


  Articolul 76

  (1) Persoanele cu handicap au dreptul de a munci şi de a realiza venituri în conformitate cu prevederile legislaţiei muncii, precum şi cu dispozitiile speciale din prezenta lege.
  (2) În sensul prezentei legi şi numai în contextul încadrării în munca, prin persoana cu handicap se înţelege şi persoana invalida gradul III.


  Articolul 77

  (1) Persoanele cu handicap pot fi incadrate în munca conform pregatirii lor profesionale şi capacităţii de muncă, atestate prin certificatul de încadrare în grad de handicap, emis de comisiile de evaluare de la nivel judetean sau al sectoarelor municipiului Bucureşti.
  (2) Autorităţile şi instituţiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care au cel puţin 50 de angajaţi, au obligaţia de a angaja persoane cu handicap într-un procent de cel puţin 4% din numărul total de angajaţi.
  (3) Autorităţile şi instituţiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care nu angajează persoane cu handicap în condiţiile prevăzute la alin. (2), pot opta pentru indeplinirea uneia dintre urmatoarele obligaţii:
  a) sa plateasca lunar către bugetul de stat o sumă reprezentand 50% din salariul de baza minim brut pe tara inmultit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap;
  b) sa achizitioneze produse sau servicii de la unităţi protejate autorizate, pe bază de parteneriat, în suma echivalenta cu suma datorata la bugetul de stat în condiţiile prevăzute la lit. a).
  (4) Fac excepţie de la prevederile alin. (2) instituţiile publice de aparare naţionala, ordine publică şi siguranţa naţionala.
  (5) Monitorizarea şi controlul respectarii prevederilor alin. (2) şi (3) se fac de către Inspecţia Muncii.


  Articolul 78

  (1) Angajarea persoanei cu handicap în munca se realizează în urmatoarele forme:
  a) pe piaţa libera a muncii;
  b) la domiciliu;
  c) în forme protejate.
  (2) Formele protejate de angajare în munca sunt:
  a) loc de muncă protejat;
  b) unitate protejata autorizata.


  Articolul 79

  Persoanele cu handicap angajate la domiciliu beneficiaza din partea angajatorului de transportul la şi de la domiciliu al materiilor prime şi materialelor necesare în activitate, precum şi al produselor finite realizate.


  Articolul 80

  (1) Unitatile protejate pot fi înfiinţate de orice persoană fizica sau juridica, de drept public sau privat, care angajează persoane cu handicap.
  (2) Unitatile protejate pot fi:
  a) cu personalitate juridica;
  b) fără personalitate juridica, cu gestiune proprie, sub forma de sectii, ateliere sau alte structuri din cadrul operatorilor economici, instituţiilor publice ori din cadrul organizaţiilor neguvernamentale, precum şi cele organizate de persoana cu handicap autorizata, în condiţiile legii, sa desfasoare activităţi economice independente.
  (3) Procedura de autorizare a unităţilor protejate se stabileste prin ordin al presedintelui Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap.


  Articolul 81

  (1) Unitatile protejate autorizate beneficiaza de urmatoarele drepturi:
  a) scutire de plată taxelor de autorizare la înfiinţare şi de reautorizare;
  b) scutire de plată a impozitului pe profit, cu condiţia ca cel puţin 75% din fondul obţinut prin scutire să fie reinvestit pentru restructurare sau pentru achizitionarea de echipamente tehnologice, masini, utilaje, instalaţii de lucru şi/sau amenajarea locurilor de muncă protejate, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
  c) alte drepturi acordate de autorităţile administraţiei publice locale finantate din fondurile proprii.
  (2) La inceputul fiecarui an, unitatile protejate autorizate au obligaţia să prezinte raportul de activitate pentru anul precedent Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap.
  (3) Nerespectarea obligaţiei prevăzute la alin. (2) se sancţionează cu suspendarea autorizatiei de functionare ca unitate protejata sau, după caz, cu retragerea acesteia şi cu obligaţia rambursarii integrale a facilitatilor de care a beneficiat pe durata funcţionarii ca unitate protejata autorizata.
  (4) Procedura de suspendare sau retragere a autorizatiei unităţilor protejate se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.


  Articolul 82

  (1) Persoanele cu handicap aflate în cautarea unui loc de muncă sau incadrate în munca beneficiaza de urmatoarele drepturi:
  a) cursuri de formare profesionala;
  b) adaptare rezonabila la locul de muncă;
  c) consiliere în perioada prealabila angajarii şi pe parcursul angajarii, precum şi în perioada de proba, din partea unui consilier specializat în medierea muncii;
  d) o perioadă de proba la angajare, plătită, de cel puţin 45 de zile lucratoare;
  e) un preaviz platit, de minimum 30 de zile lucratoare, acordat la desfacerea contractului individual de muncă din iniţiativa angajatorului pentru motive neimputabile acestuia;
  f) posibilitatea de a lucra mai puţin de 8 ore pe zi, în condiţiile legii, în cazul în care beneficiaza de recomandarea comisiei de evaluare în acest sens;
  g) scutirea de plată impozitului pe salariu.
  (2) Finantarea drepturilor prevăzute la alin. (1) lit. a) şi c) pentru persoanele cu handicap aflate în cautarea unui loc de muncă se suporta din bugetul asigurarilor pentru şomaj, în condiţiile legii.


  Articolul 83

  Angajatorii persoanelor cu handicap beneficiaza de urmatoarele drepturi:
  a) deducerea, la calculul profitului impozabil, a sumelor aferente adaptarii locurilor de muncă protejate şi achizitionarii utilajelor şi echipamentelor utilizate în procesul de productie de către persoana cu handicap;
  b) deducerea, la calculul profitului impozabil, a cheltuielilor cu transportul persoanelor cu handicap de la domiciliu la locul de muncă, precum şi a cheltuielilor cu transportul materiilor prime şi al produselor finite la şi de la domiciliul persoanei cu handicap, angajata pentru munca la domiciliu;
  c) decontarea din bugetul asigurarilor pentru şomaj a cheltuielilor specifice de pregatire, formare şi orientare profesionala şi de încadrare în munca a persoanelor cu handicap;
  d) o subvenţie de la stat, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru şomaj şi stimularea ocuparii forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare.


  Capitolul VI Incadrarea în grad de handicap


  Articolul 84

  (1) Persoanele cu handicap beneficiaza de drepturile prevăzute la art. 6 pe baza încadrării în grad de handicap, în raport cu gradul de handicap.
  (2) Incadrarea în grad şi tip de handicap a copiilor cu handicap se face de comisia pentru protectia copilului.
  (3) Incadrarea în grad şi tip de handicap a adulţilor cu handicap se face de comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap.
  (4) Comisiile prevăzute la alin. (2) şi (3) sunt organe de specialitate ale consiliilor judetene, după caz, ale consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti.
  (5) Criteriile medico-psihosociale pe baza cărora se stabileste incadrarea în grad de handicap sunt aprobate prin ordin comun al ministrului sănătăţii publice şi al ministrului muncii, solidaritatii sociale şi familiei.


  Articolul 85

  (1) Gradele de handicap sunt: usor, mediu, accentuat şi grav.
  (2) Tipurile de handicap sunt: fizic, vizual, auditiv, surdocecitate, somatic, mintal, psihic, HIV/SIDA, asociat, boli rare.


  Articolul 86

  (1) Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, denumita în continuare comisia de evaluare, are urmatoarele atribuţii principale:
  a) stabileste incadrarea în grad de handicap şi, după caz, orientarea profesionala a adultului cu handicap, capacitatea de muncă;
  b) stabileste masurile de protecţie a adultului cu handicap, în condiţiile legii;
  c) reevalueaza periodic sau la sesizarea direcţiilor generale de asistenţa sociala şi protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, incadrarea în grad de handicap, orientarea profesionala, precum şi celelalte măsuri de protecţie a adulţilor cu handicap;
  d) revoca sau inlocuieste măsura de protecţie stabilita, în condiţiile legii, dacă imprejurarile care au determinat stabilirea acesteia s-au modificat;
  e) solutioneaza cererile privind eliberarea atestatului de asistent personal profesionist;
  f) informeaza adultul cu handicap sau reprezentantul legal al acestuia cu privire la masurile de protecţie stabilite;
  g) promovează drepturile persoanelor cu handicap în toate activităţile pe care le intreprinde.
  (2) Comisia de evaluare indeplineste orice alte atribuţii prevăzute de lege.
  (3) Organizarea şi metodologia de functionare a comisiei de evaluare se reglementeaza prin hotărâre a Guvernului.


  Articolul 87

  În vederea exercitarii atribuţiilor ce revin comisiei de evaluare, se infiinteaza serviciul de evaluare complexa a persoanelor adulte cu handicap, în cadrul direcţiilor generale de asistenţa sociala şi protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti.


  Articolul 88

  (1) Odata cu emiterea certificatului de încadrare în grad şi tip de handicap, comisia de evaluare are obligaţia de a elabora programul individual de reabilitare şi integrare sociala a adultului cu handicap.
  (2) Pentru elaborarea programului individual de reabilitare şi integrare sociala, comisia de evaluare va colabora cu persoana cu handicap sau cu reprezentantul legal al acesteia.
  (3) Certificatul prevăzut la alin. (1) da dreptul adultului cu handicap de a beneficia de dispozitiile prevăzute de lege pentru gradul de handicap respectiv.
  (4) Programul individual de reabilitare şi integrare sociala prevăzut la alin. (1) se întocmeşte şi se revizuieste în conformitate cu normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.


  Articolul 89

  Lucrarile de secretariat ale comisiei de evaluare sunt asigurate de un secretariat, care funcţionează în cadrul direcţiilor generale de asistenţa sociala şi protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti.


  Capitolul VII Parteneriate


  Articolul 90

  În activitatea de protecţie şi promovare a drepturilor persoanelor cu handicap, Autoritatea Naţionala pentru Persoanele cu Handicap şi autorităţile administraţiei publice centrale şi locale intretin relatii de dialog, colaborare şi parteneriat cu organizaţiile neguvernamentale ale persoanelor cu handicap sau care reprezinta interesele acestora, precum şi cu instituţiile de cult recunoscute de lege cu activitate în domeniu.


  Articolul 91

  (1) Se infiinteaza, pe lângă Autoritatea Naţionala pentru Persoanele cu Handicap, Consiliul de analiza a problemelor persoanelor cu handicap, denumit în continuare Consiliul, cu rol consultativ, în urmatoarea componenta:
  a) preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap;
  b) preşedintele Consiliului Naţional al Dizabilitatii din România;
  c) un reprezentant al Autorităţii Naţionale pentru Protectia Drepturilor Copilului;
  d) un reprezentant al Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale şi Familiei;
  e) un reprezentant al Ministerului Sănătăţii Publice;
  f) un reprezentant al unei organizaţii neguvernamentale pentru protectia drepturilor omului;
  g) cate un reprezentant al organismelor administraţiei publice centrale şi/sau locale, precum şi al altor organisme de drept public sau privat din domeniu, cu statut de membri nepermanenti, în functie de problemele ce urmeaza a fi solutionate.
  (2) Consiliul are urmatoarele atribuţii:
  a) emite avize consultative cu privire la proiectele de acte normative care au ca obiect protectia persoanelor cu handicap, initiate de Autoritatea Naţionala pentru Persoanele cu Handicap sau de alte autorităţi competente;
  b) analizeaza problematica protectiei persoanelor cu handicap şi propune măsuri privind îmbunătăţirea condiţiilor de viaţa ale acestora;
  c) sesizeaza organele competente cu privire la incalcarea drepturilor persoanelor cu handicap.
  (3) Consiliul se intruneste în şedinţe ordinare trimestriale, precum şi în şedinţe extraordinare ori de cate ori este necesar.
  (4) Convocarea membrilor se realizează de către Autoritatea Naţionala pentru Persoanele cu Handicap.
  (5) Sedintele se desfăşoară la sediul Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap sau în orice alt loc pe care aceasta îl propune.
  (6) Secretariatul Consiliului se asigura de Autoritatea Naţionala pentru Persoanele cu Handicap.
  (7) Modul de organizare şi functionare a Consiliului se aproba prin ordin al presedintelui Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap.


  Articolul 92

  (1) La nivelul judetelor şi sectoarelor municipiului Bucureşti se vor înfiinţa, pe lângă directiile generale de asistenţa sociala şi protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, comitete de analiza a problemelor persoanelor cu handicap.
  (2) Înfiinţarea, precum şi modul de organizare şi functionare se aproba prin hotărâre a consiliului judetean, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti.


  Capitolul VIII Finantarea sistemului de protecţie a persoanelor cu handicap


  Articolul 93

  (1) Protectia persoanelor cu handicap se finanţează din urmatoarele surse:
  a) bugetul local al comunelor, oraşelor şi municipiilor;
  b) bugetele locale ale judetelor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti;
  c) bugetul de stat;
  d) contribuţii lunare de întreţinere a persoanelor cu handicap care beneficiaza de servicii sociale în centre;
  e) donatii, sponsorizari şi alte surse, în condiţiile legii.
  (2) Pentru a garanta primirea de către persoanele cu handicap a sumelor reprezentand prestatii sociale, acestea vor fi constituite numai din sume provenind de la bugetul de stat şi vor fi gestionate de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale şi Familiei prin directiile teritoriale de muncă şi solidaritate sociala şi familie.
  (3) Costul mediu lunar de întreţinere în centrele rezidentiale pentru persoane cu handicap, precum şi nivelul contributiei lunare de întreţinere datorate de adultii cu handicap asistati în centre sau de sustinatorii acestora se stabilesc prin ordin al presedintelui Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap.
  (4) Pentru anumite servicii sociale furnizate persoanelor cu handicap se pot percepe taxe, în condiţiile stabilite de furnizorii de servicii sociale publici sau privati acreditati, cu avizul Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap.


  Articolul 94

  (1) Produsele şi serviciile realizate de centrele pentru persoanele cu handicap, aflate în coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, pot fi valorificate către persoane fizice şi juridice.
  (2) Sumele obtinute în condiţiile prevăzute la alin. (1) se fac venit la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale în subordinea careia funcţionează centrul respectiv.


  Articolul 95

  (1) Autoritatea Naţionala pentru Persoanele cu Handicap poate finanta sau, după caz, cofinanta programe de interes naţional care au ca scop integrarea, incluziunea sociala şi profesionala a persoanelor adulte cu handicap, precum şi cresterea calităţii vietii acestora.
  (2) Programele de interes naţional prevăzute la alin. (1), complementare acţiunilor finantate la nivel local, pot avea urmatoarele obiective generale:
  a) realizarea investitiilor necesare pentru dezvoltarea, diversificarea, restructurarea şi buna functionare a serviciilor şi centrelor care asigura ingrijirea adulţilor cu handicap;
  b) realizarea de studii, cercetari şi publicatii în cadrul domeniului sau de activitate;
  c) instruirea personalului care îşi desfăşoară activitatea în cadrul serviciilor şi centrelor pentru persoanele cu handicap;
  d) informarea opiniei publice despre drepturile adulţilor cu handicap prin campanii de mediatizare;
  e) transcrierea sau traducerea materialelor informative şi culturale în sistemele de acces la informatie, specifice persoanelor incadrate în anumite categorii de handicap: alfabet Braille, înregistrări audio, scriere vizuala cu litere marite, limbaj mimico-gestual, pictograme;
  f) orice alte obiective corespunzătoare domeniului de activitate al Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap.
  (3) Programele de interes naţional prevăzute la alin. (1) se aproba ca anexa la bugetul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale şi Familiei, pe baza fundamentarilor elaborate de Autoritatea Naţionala pentru Persoanele cu Handicap.
  (4) Metodologia de selectare şi finanţare a programelor de interes naţional se aproba prin ordin al presedintelui Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap.


  Articolul 96

  (1) Finantarea sau, după caz, cofinantarea programelor de interes naţional prevăzute la art. 95 alin. (1) se asigura din urmatoarele surse:
  a) bugetul de stat;
  b) fonduri externe rambursabile şi nerambursabile;
  c) donatii, sponsorizari şi alte surse, în condiţiile legii.
  (2) Sumele alocate din sursele prevăzute la alin. (1) vor fi cuprinse în bugetul propriu al Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap.
  (3) În scopul finantarii programelor de interes naţional prevăzute la art. 95 alin. (1), Autoritatea Naţionala pentru Persoanele cu Handicap poate aloca fonduri din bugetul propriu:
  a) serviciilor publice de asistenţa sociala din subordinea consiliilor judetene şi a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti;
  b) organismelor private autorizate, potrivit legii.
  (4) Alocarea fondurilor potrivit prevederilor alin. (3) se face pe bază de conventii incheiate cu consiliile judetene şi cu consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, respectiv cu organismele private autorizate potrivit legii.
  (5) Autoritatea Naţionala pentru Persoanele cu Handicap poate finanta proiecte din cadrul programelor de interes naţional ce urmeaza să fie realizate, pe bază de convenţie, în colaborare cu ministere, cu alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi cu alte autorităţi sau institutii publice şi organisme private autorizate, potrivit legii.


  Articolul 97

  Asociaţia Nevazatorilor din România, Asociaţia Invalizilor de Razboi Nevazatori din România, Asociaţia Naţionala a Surzilor din România, Liga Naţionala a Organizaţiilor cu Personal Handicapat din Cooperatia Mestesugareasca, Consiliul Naţional al Dizabilitatii din România pot primi, în condiţiile legii, subventii de la bugetul de stat prin bugetul Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, exclusiv în completarea veniturilor proprii.


  Articolul 98

  (1) Autoritatea Naţionala pentru Persoanele cu Handicap finanţează proiecte proprii, proiecte ale organizaţiilor neguvernamentale cu activitate în domeniul protectiei persoanelor cu handicap, precum şi proiecte ale unităţilor protejate autorizate.
  (2) Metodologia de selectare şi finanţare a proiectelor se aproba prin ordin al presedintelui Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap.


  Capitolul IX Raspunderea juridica


  Articolul 99

  (1) Urmatoarele fapte constituie contraventii şi se sancţionează după cum urmeaza:
  a) nerespectarea dispoziţiilor art. 13 alin. (1), art. 16-18, art. 19 alin. (3) şi (4), art. 20, art. 21 alin. (1) şi (2), art. 22, 29, 30, art. 33 alin. (3), art. 50 alin. (4), art. 54 alin. (1), art. 61-67, art. 68 alin. (1), art. 69-70, art. 71 alin. (3), art. 77 şi art. 81, cu amendă de la 3.000 lei la 9.000 lei;
  b) parcarea altor mijloace de transport pe locurile de parcare adaptate, rezervate şi semnalizate prin semn international pentru persoane cu handicap, cu amendă de la 200 lei la 1.000 lei şi ridicarea mijlocului de transport de pe locul de parcare respectiv;
  c) eliberarea de certificate de încadrare în grad de handicap cu incalcarea criteriilor prevăzute la art. 84 alin. (5), cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei.
  (2) Constatarea contraventiilor şi aplicarea amenzilor contraventionale prevăzute la alin. (1) lit. a) şi c) se fac de către personalul Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, imputernicit prin ordin al presedintelui acesteia.
  (3) Constatarea contraventiei şi aplicarea amenzii contraventionale prevăzute la alin. (1) lit. b) se fac de către agentii de circulatie sau de către personalul de control cu atribuţii în acest sens.
  (4) Sumele obtinute din aplicarea amenzilor se fac venit la bugetul de stat.
  (5) Prevederile prezentului articol se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
  (6) Prevederile prezentului articol se aplică începând cu data intrarii în vigoare a normelor metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.


  Articolul 100

  (1) Sumele încasate necuvenit cu titlu de prestatii sociale de către persoana cu handicap sau familia acesteia se recupereaza de la aceasta, inclusiv dobanzile aferente.
  (2) Sumele stabilite în conformitate cu prevederile alin. (1), nerecuperate din cauza decesului persoanei cu handicap, se recupereaza, după caz, de la mostenitori, familie sau reprezentanti legali, în condiţiile dreptului comun.


  Capitolul X Dispozitii tranzitorii şi finale


  Articolul 101

  Prevederile art. 42 alin. (1) şi ale art. 57 alin. (4) şi (5) intră în vigoare la 1 ianuarie 2007.


  Articolul 102

  La data intrarii în vigoare a prezentei legi se abroga Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 102/1999 privind protectia speciala şi incadrarea în munca a persoanelor cu handicap, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 310 din 30 iunie 1999, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 519/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia prevederilor art. 18 alin. (2) lit. d) şi e) şi alin. (5) şi ale art. 19 alin. (1) lit. a)-c), e), f), q) şi r), care se abroga începând cu data de 1 ianuarie 2007, precum şi orice alte dispozitii contrare prezentei legi.


  Articolul 103

  În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Autoritatea Naţionala pentru Persoanele cu Handicap va elabora normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi şi le va supune spre aprobare prin hotărâre a Guvernului.
  Această lege a fost adoptata de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.
  PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
  BOGDAN OLTEANU
  PRESEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VACAROIU
  Bucureşti, 6 decembrie 2006.
  Nr. 448.
  _________