LEGE nr. 290 din 27 iunie 2003 (*actualizată*)
privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Tinutul Herta, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947
(actualizată până la data de 22 mai 2006*)
EMITENT
 • PARLAMENTUL




 • Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Articolul 1

  (1) Cetăţenii români, deposedati ca urmare a părăsirii forţate a Basarabiei, Bucovinei de Nord şi a Tinutului Herta, precum şi ca urmare a celui de al Doilea Război Mondial şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, au dreptul la despăgubiri sau compensaţii pentru bunurile imobile avute în proprietatea lor în aceste teritorii, precum şi pentru recolta neculeasa din anul părăsirii forţate a bunurilor, în condiţiile prezentei legi.
  (2) De prevederile prezentei legi beneficiază foştii proprietari, moştenitorii legali ai acestora, până la gradul al IV-lea inclusiv, sau moştenitorii testamentari ai acestora, dacă au la data formulării cererii cetăţenia română.
  ---------------
  Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 171 din 16 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 437 din 19 mai 2006.


  Articolul 2

  (1) Pentru terenurile rămase în teritoriile prevăzute la art. 1, foştilor proprietari sau moştenitorilor acestora li se vor atribui terenuri de acelaşi gen în judeţele în care locuiesc, în condiţiile Legii fondului funciar nr. 18/1991
  , republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 1/2000
  pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991
  şi ale Legii nr. 169/1997
  , cu modificările şi completările ulterioare, în limita disponibilităţilor, din domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale.
  Propunerile de atribuire în natura a acestor terenuri se vor comunică Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor - Serviciul pentru aplicarea Legii nr. 290/2003
  , în vederea avizării. Metodologia avizării de către Autoritatea Naţionala pentru Restituirea Proprietăţilor a propunerilor de atribuire în natura se va stabili prin norme metodologice.
  ---------------
  Alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 171 din 16 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 437 din 19 mai 2006.
  (2) În cazul în care prevederile alin. (1) nu pot fi îndeplinite în natura, foştii proprietari beneficiază de despăgubiri sau compensaţii, o sumă calculată la valoarea medie a categoriilor de teren, stabilită prin Hotărârea Guvernului nr. 59/1994
  pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 746/1991
  privind stabilirea valorii de patrimoniu a terenurilor agricole în vederea aplicării art. 36 şi 38 din Legea fondului funciar nr. 18/1991
  , actualizată potrivit coeficientului de inflaţie existent la data plăţii compensatiei, raportat la cel stabilit pentru luna martie 1994, fără ca totalul suprafeţei de teren pentru care se acordă despăgubirile sau compensaţiile să depăşească suprafaţa de 50 ha teren agricol şi 10 ha teren forestier de proprietar deposedat.
  ---------------
  Alin. (2) al art. 2 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 171 din 16 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 437 din 19 mai 2006.
  (3) În cazul în care beneficiarii prezentei legi au primit sau urmează sa primească în proprietate suprafeţe de teren reconstituite potrivit Legii nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legii nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare, aceştia au dreptul la atribuiri în natura, despăgubiri sau compensaţii în baza prezentei legi numai pentru diferenţa până la limita suprafeţelor prevăzute la alin. (2).
  (4) În situaţia în care, anterior, cei îndreptăţiţi au fost despăgubiţi parţial, în bani sau în natura, aceştia au dreptul la compensaţie numai pentru diferenţa.


  Articolul 3

  Pentru construcţiile cu destinaţia de locuinţe, anexe gospodăreşti ori pentru alte utilităţi, se acordă foştilor proprietari despăgubiri băneşti, în sume calculate în raport cu suprafaţa construită, cu materialele folosite şi cu vechimea construcţiei la data pierderii posesiei. În suma totală va fi cuprinsă şi contravaloarea terenului de sub construcţie şi a curţii, pe baza evaluărilor efectuate, după caz, de experţi în construcţii sau evaluatori funciari.


  Articolul 4

  Pentru recoltele neculese în anul părăsirii proprietăţilor în teritoriile prevăzute la art. 1, şi anume: grâu, porumb, floarea-soarelui, sfecla de zahăr, vita-de-vie, în, tutun, mac şi fructe, se acordă, pentru 3 dintre acestea, la alegerea foştilor proprietari sau a moştenitorilor acestora, o sumă calculată în raport cu suprafaţa cultivată şi cu producţia medie la hectar în anul părăsirii proprietăţilor, potrivit preţului de achiziţie al produselor menţionate, publicat de Institutul Naţional de Statistica pentru anul anterior celui în care se acordă despăgubirea.
  ---------------
  Art. 4 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 171 din 16 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 437 din 19 mai 2006.


  Articolul 5

  (1) Persoanele îndreptăţite vor depune cereri proprii, până la data de 1 mai 2007, la comisiile constituite în cadrul prefecturilor, în temeiul art. 6 din Legea nr. 9/1998
  privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, republicată. Cererile trebuie însoţite de acte doveditoare, certificate de autorităţi, sau de declaraţia autentică a petentului, însoţită de declaraţiile a cel puţin 2 martori, de asemenea, autentificate.
  ---------------
  Alin. (1) al art. 5 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 171 din 16 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 437 din 19 mai 2006.
  (1^1) Cererile de despăgubiri respinse prin hotărâri ale comisiilor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, pentru motivul nedepunerii în termenul prevăzut de lege, sunt considerate cereri noi, în sensul prezentei legi.
  ---------------
  Alin. (1^1) al art. 5 a fost introdus de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 171 din 16 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 437 din 19 mai 2006.
  (1^2) Cererile cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate se depun la Comisia municipiului Bucureşti pentru aplicarea Legii nr. 290/2003
  .
  ---------------
  Alin. (1^2) al art. 5 a fost introdus de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 171 din 16 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 437 din 19 mai 2006.
  (2) Dacă pentru bunurile aceluiaşi proprietar sunt mai mulţi moştenitori, fiecare dintre aceştia este obligat sa îi menţioneze pe ceilalţi în cererea formulată. Dacă moştenitorii domiciliază în judeţe diferite, aceştia vor trimite cererile la Comisia municipiului Bucureşti pentru aplicarea Legii nr. 290/2003
  .
  ---------------
  Alin. (2) al art. 5 a fost modificat de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 171 din 16 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 437 din 19 mai 2006.
  (3) În judeţele în care nu au fost constituite comisii, potrivit Legii nr. 9/1998, republicată, acestea se constituie, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, prin ordin al prefectului, iar cele care şi-au încetat activitatea, conform art. 12 din Legea nr. 9/1998, republicată, îşi reiau activitatea având ca obiect aplicarea prezentei legi.
  (4) Arhivele Naţionale şi alte instituţii publice care deţin actele solicitate de cei interesaţi, de natura sa constituie dovezi în sensul alin. (1), sunt obligate să le elibereze copii conforme, sub sancţiunea legii.
  (5) În cererile adresate Arhivelor Naţionale şi altor instituţii publice, solicitanţii vor preciza toate informaţiile, datele sau indiciile necesare obţinerii unor acte doveditoare, în măsura în care le deţin.
  (6) Pentru terenurile forestiere este admisă numai proba cu înscrisuri: acte de proprietate, extrase de carte funciară, cadastru, registre şi alte evidente ale amenajamentelor silvice etc., cu data certa, din perioada respectiva.


  Articolul 6

  Cererile adresate autorităţilor şi instituţiilor publice, precum şi acţiunile în justiţie având ca obiect obţinerea de despăgubiri sau compensaţii în temeiul prezentei legi, cu excepţia litigiilor dintre moştenitori sau dintre proprietar, moştenitori şi o terta persoana, sunt scutite de taxe de orice fel.


  Articolul 7

  În situaţia imposibilităţii temporare de a procura acte doveditoare, solicitanţii vor depune cererea cu acte incomplete sau neinsotita de acte, cu menţiunea procurării dovezilor în maximum 3 luni de la împlinirea termenului prevăzut la art. 5 alin. (1).
  ---------------
  Art. 7 a fost modificat de pct. 7 al articolului unic din LEGEA nr. 171 din 16 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 437 din 19 mai 2006.


  Articolul 8

  (1) În vederea soluţionării cererilor depuse de persoanele îndreptăţite, comisiile judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, constituite în temeiul art. 6 din Legea nr. 9/1998, republicată, se vor completa pentru aceste cazuri, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, cu câte un reprezentant şi al celorlalte ministere cu atribuţii în aplicarea prezentei legi. Reprezentantul Secţiei Cadrilater a Asociaţiei Române a Victimelor Represiunilor Staliniste (ARVIS) nu participa la soluţionarea cererilor depuse de persoanele îndreptăţite, potrivit prezentei legi.
  (2) Comisiile judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, pentru aplicarea Legii nr. 290/2003
  primesc, verifica şi rezolva cererile de atribuire în natura ori pentru acordare de despăgubiri sau compensaţii, după caz. Hotărârile privind recunoaşterea drepturilor, acordarea despăgubirilor sau/şi a compensaţiilor se dau în termen de cel mult 6 luni de la înregistrarea cererilor. Hotărârile se adoptă cu majoritatea voturilor membrilor comisiei şi se comunică Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor - Serviciul pentru aplicarea Legii nr. 290/2003
  , precum şi solicitantului.
  ---------------
  Alin. (2) al art. 8 a fost modificat de pct. 8 al articolului unic din LEGEA nr. 171 din 16 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 437 din 19 mai 2006.
  (2^1) Comisiile judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, pentru aplicarea Legii nr. 290/2003
  au obligaţia de a convoca petentii sau alte persoane, în vederea lămuririi unor situaţii în care exista neclaritati privind calitatea succesorală a petentului, dovada refugiului sau a proprietăţii asupra bunurilor pentru care se cer despăgubiri ori compensaţii.
  ---------------
  Alin. (2^1) al art. 8 a fost introdus de pct. 9 al articolului unic din LEGEA nr. 171 din 16 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 437 din 19 mai 2006.
  (2^2) Autoritatea Naţionala pentru Restituirea Proprietăţilor - Serviciul pentru aplicarea Legii nr. 290/2003
  poate solicita acte şi relaţii privind aspectele înfăţişate în contestaţii atât petentilor, cat şi oricărei instituţii publice.
  ---------------
  Alin. (2^2) al art. 8 a fost introdus de pct. 9 al articolului unic din LEGEA nr. 171 din 16 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 437 din 19 mai 2006.
  (3) În termen de 15 zile de la comunicare, solicitantul nemulţumit de hotărârea comisiei judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, pentru aplicarea Legii nr. 290/2003
  poate face contestaţie la Autoritatea Naţionala pentru Restituirea Proprietăţilor - Serviciul pentru aplicarea Legii nr. 290/2003
  .
  ---------------
  Alin. (3) al art. 8 a fost modificat de pct. 10 al articolului unic din LEGEA nr. 171 din 16 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 437 din 19 mai 2006.
  (4) În termen de cel mult 60 de zile, Autoritatea Naţionala pentru Restituirea Proprietăţilor - Serviciul pentru aplicarea Legii nr. 290/2003
  va analiza contestaţiile şi le va aproba sau le va respinge prin decizie motivată a vicepreşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor care coordonează activitatea Serviciului pentru aplicarea Legii nr. 290/2003
  . Hotărârea se comunică comisiilor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, pentru aplicarea Legii nr. 290/2003
  şi solicitanţilor.
  ---------------
  Alin. (4) al art. 8 a fost modificat de pct. 10 al articolului unic din LEGEA nr. 171 din 16 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 437 din 19 mai 2006.
  (5) Hotărârile Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor - Serviciul pentru aplicarea Legii nr. 290/2003
  sunt supuse controlului judecătoresc, putând fi atacate în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004
  , cu modificările ulterioare.
  ---------------
  Alin. (5) al art. 8 a fost modificat de pct. 10 al articolului unic din LEGEA nr. 171 din 16 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 437 din 19 mai 2006.
  (6) Hotărârile pronunţate de tribunal sunt supuse căilor de atac prevăzute de lege.
  (7) În vederea soluţionării cererilor, comisiile prevăzute la art. 5 pot solicita din oficiu, cu respectarea legii, acte şi informaţii oricăror instituţii publice din ţara sau din străinătate.
  ---------------
  Alin. (7) al art. 8 a fost modificat de pct. 10 al articolului unic din LEGEA nr. 171 din 16 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 437 din 19 mai 2006.


  Articolul 9

  În cazul în care atribuirile în natura, despăgubirile sau compensaţiile, după caz, sunt solicitate de mai mulţi moştenitori ai aceleiaşi persoane, precum şi dacă, după adoptarea hotărârii de către comisia competenţa şi rămânerea definitivă a acesteia, apar persoane având vocaţie succesorală, conform art. 5 alin. (1) şi (2), raporturile dintre succesori privind drepturile lor se soluţionează potrivit dreptului comun.


  Articolul 10

  (1) Punerea în posesie la atribuirile în natura, conform prezentei legi, se face, pentru cetăţenii care sunt şi beneficiari ai Legii nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ai Legii nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare, ulterior retrocedarilor efectuate potrivit acestora, dar nu mai târziu de 6 luni.
  (2) Despăgubirile sau compensaţiile băneşti vor fi acordate beneficiarilor în termen de un an de la comunicarea hotărârii comisiei judeţene ori a municipiului Bucureşti, după caz, sau a hotărârii prevăzute la art. 8 alin. (4) sau (6), respectiv la art. 9; plata lor se poate face şi în rate, în maximum 2 ani, în funcţie de disponibilităţile băneşti ale direcţiilor prevăzute la art. 11 alin. (1).


  Articolul 11

  (1) Plata despăgubirilor se dispune de către Autoritatea Naţionala pentru Restituirea Proprietăţilor - Serviciul pentru aplicarea Legii nr. 290/2003
  .
  (2) Sumele prevăzute în bugetul Ministerului Finanţelor Publice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 290/2003
  se transfera, la solicitarea Cancelariei Primului-Ministru, în vederea aplicării acestei legi.
  (3) Activităţile privind evidenţa contabilă şi plata despăgubirilor se realizează prin compartimentele de specialitate din cadrul Cancelariei Primului-Ministru.
  ---------------
  Art. 11 a fost modificat de pct. 11 al articolului unic din LEGEA nr. 171 din 16 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 437 din 19 mai 2006.


  Articolul 13

  Criteriile de evaluare şi modalităţile concrete de stabilire a cuantumului despăgubirilor sau de acordare a compensaţiilor pentru terenurile agricole şi intravilane, precum şi pentru construcţii şi recolte, procedurile de lucru ale comisiilor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, pentru aplicarea Legii nr. 290/2003
  şi ale Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor - Serviciul pentru aplicarea Legii nr. 290/2003
  , gestionarea fondurilor destinate despăgubirilor, precum şi modalităţile de efectuare a plăţilor vor fi stabilite prin norme metodologice elaborate de Autoritatea Naţionala pentru Restituirea Proprietăţilor şi aprobate prin hotărâre a Guvernului.
  ---------------
  Art. 13 a fost modificat de pct. 13 al articolului unic din LEGEA nr. 171 din 16 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 437 din 19 mai 2006.


  Articolul 14

  (1) Prezenta lege intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  ---------------
  Alin. (2) al art. 14 a fost abrogat de pct. 14 al articolului unic din LEGEA nr. 171 din 16 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 437 din 19 mai 2006.
  (3) Până la data intrării în vigoare a prezentei legi, Guvernul va aproba normele metodologice prevăzute la art. 13.

  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 19 mai 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  ALEXANDRU ATHANASIU
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 17 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
  VIOREL HREBENCIUC
  Bucureşti, 27 iunie 2003.
  Nr. 290.
  ────────────────