REGULAMENT din 9 martie 2006 (*actualizat*)
privind transferul şi detaşarea judecătorilor şi procurorilor, delegarea judecătorilor, numirea judecătorilor şi procurorilor în alte funcţii de conducere, precum şi numirea judecătorilor în funcţia de procuror şi a procurorilor în funcţia de judecător
(actualizat până la data de 9 noiembrie 2012*)
EMITENT
 • CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII
 • ----------
  *) Forma actualizata a acestui act normativ până la data de 9 noiembrie 2012 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamt prin includerea tuturor modificarilor şi completarilor aduse de către: HOTĂRÂREA nr. 727 din 23 aprilie 2009; HOTĂRÂREA nr. 355 din 26 mai 2011; HOTĂRÂREA nr. 470 din 12 iulie 2011; HOTĂRÂREA nr. 610 din 10 iulie 2012; HOTĂRÂREA nr. 911 din 8 octombrie .2012
  Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamt şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.

  Capitolul I Transferul judecătorilor şi al procurorilor


  Articolul 1

  (1) Transferul judecătorilor de la o instanţă la altă instanţă şi transferul procurorilor de la un parchet la alt parchet se aprobă, la cererea celor în cauză, de secţia corespunzătoare a Consiliului Superior al Magistraturii.
  (2) Transferul nu poate fi aprobat decât la o instanţă sau la un parchet la care judecătorul sau procurorul are dreptul să funcţioneze.


  Articolul 2

  (1) În scopul informării judecătorilor şi procurorilor care intenţionează să formuleze cereri de transfer, în prima zi lucrătoare a lunii în care urmează a se soluţiona aceste solicitări se publică pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii lista posturilor vacante de execuţie de la toate instanţele şi parchetele, precum şi a posturilor care urmează a se vacanta. Posturile vacante de conducere nu se ocupă prin transfer, ci potrivit procedurilor speciale stabilite prin lege şi regulament.
  ----------
  Alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 911 din 8 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 754 din 9 noiembrie 2012.
  (1^1) Prin posturi ce urmează a se vacanta se înţelege acele posturi cu privire la care s-a decis, anterior publicării listei sau cel târziu la data publicării acesteia, promovarea la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, promovarea la instanţele şi parchetele superioare, transferul, numirea judecătorilor în funcţia de procuror şi a procurorilor în funcţia de judecător ori eliberarea din funcţie.
  ----------
  Alin. (1^1) al art. 2 a fost introdus de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 911 din 8 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 754 din 9 noiembrie 2012.
  (2) Cererile de transfer se analizează, o dată la două luni, de către secţia corespunzătoare a Consiliului Superior al Magistraturii, cu excepţia cererilor de transfer care vizează instanţele şi parchetele cu un grad de ocupare a posturilor de judecător şi procuror de cel mult 50%
  -----------
  Alin. (2) al art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 470 din 12 iulie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 3 august 2011.
  (2^1) Cererile de transfer se depun la Consiliul Superior al Magistraturii cel mai târziu în termen de 5 zile de la data actualizării listei posturilor vacante efectuate în prima zi lucrătoare a celei de a doua luni prevăzute în alineatul precedent. Cererea de transfer va conţine informaţii privind specializarea judecătorului şi disponibilitatea asumată a acestuia de a activa la instanţa la care solicită transferul, în oricare din secţiile/completele la care cerinţele acestei instanţe o impun.
  -----------
  Alin. (2^1) al art. 2 a fost introdus de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 470 din 12 iulie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 3 august 2011.
  (2^2) Termenul prevăzut la alin. (2^1) se calculează potrivit dispoziţiilor art. 101 din Codul de procedură civilă.
  -----------
  Alin. (2^2) al art. 2 a fost introdus de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 470 din 12 iulie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 3 august 2011.
  (3) La expirarea termenului prevăzut la alin. (2^1), Consiliul Superior al Magistraturii solicită punctul de vedere al curţilor de apel şi al parchetelor de pe lângă curţile de apel de la care, respectiv la care se solicită transferul.
  -----------
  Alin. (3) al art. 2 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 470 din 12 iulie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 3 august 2011.
  (4) Punctul de vedere se transmite în scris, după consultarea instanţelor sau, după caz, a parchetelor interesate, în termen de cel mult 5 zile de la data solicitării.
  (5) Direcţia resurse umane şi organizare din cadrul aparatului propriu al Consiliului Superior al Magistraturii întocmeşte, în termen util de la expirarea termenului prevăzut la alin. (4), un referat în care prezintă datele relevante privind cariera de judecător sau procuror a solicitantului, motivele pe care se întemeiază cererea, situaţia posturilor ocupate, a posturilor vacante şi a posturilor temporar vacante la instanţa ori la parchetul de la care se solicită transferul, precum şi la instanţa sau parchetul la care se solicită transferul, numărul cererilor de transfer formulate anterior şi motivele respingerii acestora, precum şi data înregistrării primei cereri de transfer. Referatul va cuprinde, obligatoriu, datele statistice din anul precedent privind volumul de activitate şi încărcătura efectivă pe judecător ori procuror, inclusiv încărcătura pe schemă, la instanţele, respectiv parchetele implicate în procedura de transfer, raportate la media pe ţară.
  -----------
  Alin. (5) al art. 2 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 470 din 12 iulie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 3 august 2011.
  (6) Toate cererile de transfer formulate pentru un anumit post vacant, depuse la Consiliul Superior al Magistraturii în termenul prevăzut la alin.(2^1), se analizează şi se soluţionează până la sfârşitul celei de a doua luni prevăzute la alineatul (2) de secţia corespunzătoare a Consiliului Superior al Magistraturii, în aceeaşi şedinţă, în baza criteriilor prevăzute la art. 3.
  ------------
  Alin. (6) al art. 2 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 470 din 12 iulie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 3 august 2011.
  (7) Judecătorul sau procurorul poate participa la şedinţa secţiei corespunzătoare, în vederea susţinerii cererii.
  ------------
  Art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 727 din 23 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 12 mai 2009.


  Articolul 3

  La soluţionarea cererilor de transfer ale judecătorilor şi procurorilor la alte instanţe sau parchete vor fi avute în vedere următoarele criterii:
  - volumul de activitate al instanţei sau parchetului de la care se solicită transferul şi la care se solicită transferul, numărul posturilor vacante şi al posturilor temporar vacante la instanţele ori parchetele implicate şi dificultăţile de ocupare a acestora;
  - vechimea efectivă în funcţia de judecător sau procuror;
  - vechimea la instanţa sau parchetul de la care se solicită transferul;
  - vechimea în gradul aferent instanţei, respectiv parchetului la care se solicită transferul;
  - specializarea judecătorului/procurorului, specializările complementare, vechimea în cadrul secţiei/completului corespunzător specializării, precum şi disponibilitatea de a activa în alte secţii/complete decât cele corespunzătoare specializării ale instanţei/parchetului la care solicită transferul, în raport cu cerinţele acesteia;
  - domiciliul solicitantului;
  - locul de muncă al soţului sau soţiei;
  - distanţa dintre domiciliul şi sediul instanţei sau parchetului la care funcţionează judecătorul ori procurorul şi posibilităţile reale de navetă, inclusiv timpul afectat acesteia;
  - starea de sănătate şi situaţia familială.
  ------------
  Art. 3 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 470 din 12 iulie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 3 august 2011.


  Articolul 4

  (1) Transferul unui judecător sau procuror la o altă instituţie publică decât o instanţă sau un parchet atrage eliberarea din funcţie în condiţiile art. 65 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările ulterioare.
  (1^1) Cererea de transfer însoţită de acordul scris al instituţiei la care se solicită transferul se depune la Consiliul Superior al Magistraturii.
  -----------
  Alin. (1^1) al art. 4 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 470 din 12 iulie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 3 august 2011.
  (2) În termen de 15 zile de la depunerea la Consiliul Superior al Magistraturii a cererii de transfer la o altă instituţie publică decât o instanţă sau un parchet, de către un judecător sau procuror, Direcţia resurse umane şi organizare întocmeşte un referat cuprinzând datele relevante privind cariera solicitantului şi motivele pe care se întemeiază cererea şi îl prezintă Plenului Consiliului Superior al Magistraturii.
  (3) Dacă apreciază necesar, Consiliul Superior al Magistraturii invită solicitantul să îşi susţină cererea de transfer.
  (4) Transferul produce efecte de la data publicării decretului de eliberare din funcţie a judecătorului sau procurorului.
  -----------
  Alin. (4) al art. 4 a fost introdus de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 470 din 12 iulie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 3 august 2011.


  Capitolul II Detaşarea judecătorilor şi procurorilor


  Articolul 5

  (1) Detaşarea judecătorilor la alte instanţe şi a procurorilor la alte parchete se dispune de secţia corespunzătoare a Consiliului Superior al Magistraturii, cu acordul scris al acestora, la cererea motivată a preşedintelui instanţei sau a conducătorului parchetului la care se solicită detaşarea.
  ---------
  Alin. (1) al art. 5 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 355 din 26 mai 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 392 din 3 iunie 2011.
  (2) Detaşarea nu poate fi dispusă decât la o instanţă sau la un parchet la care judecătorul sau procurorul are dreptul să funcţioneze.


  Articolul 6

  (1) Cererea de detaşare însoţită de acordul scris al judecătorului sau al procurorului a cărui detaşare se solicită se depune la Consiliul Superior al Magistraturii.
  (2) Direcţia resurse umane şi organizare solicită punctul de vedere motivat al preşedintelui instanţei sau al conducătorului parchetului la care funcţionează judecătorul sau procurorul, care va include informaţii inclusiv sub aspectul situaţiei posturilor vacante temporar şi a celor care se vor vacanta într-un interval de timp scurt, şi întocmeşte, în termen de cel mult 15 zile de la primirea cererii, un referat în care prezintă datele relevante privind cariera judecătorului sau a procurorului, situaţia posturilor vacante şi a celor ocupate la cele două instanţe, respectiv parchete, precum şi volumul de activitate şi încărcătura pe judecător sau procuror la instanţele sau parchetele implicate în procedura de detaşare. Referatul cuprinde şi prezentarea situaţiei curente a instanţelor sau parchetelor implicate în procedura de detaşare, menţiuni cu privire la natura funcţiei şi atribuţiile postului pentru care se solicită detaşarea, precum şi analiza oportunităţii detaşării din perspectiva riscului de afectare a bunei funcţionări a instanţei sau parchetului de la care se solicită detaşarea.
  ---------
  Alin. (2) al art. 6 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 355 din 26 mai 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 392 din 3 iunie 2011.


  Articolul 7

  (1) Detaşarea judecătorilor şi a procurorilor la Consiliul Superior al Magistraturii, Institutul Naţional al Magistraturii, Şcoala Naţională de Grefieri, Ministerul Justiţiei şi unităţile subordonate acestuia ori la alte autorităţi publice se dispune de secţia corespunzătoare a Consiliului Superior al Magistraturii, la cererea motivată a instituţiei la care se solicită detaşarea. În cerere se menţionează şi funcţia şi atribuţiile postului în care se solicită detaşarea.
  (2) Dispoziţiile art. 6 alin. (2) se aplică în mod corespunzător. Suplimentar, referatul întocmit de Direcţia resurse umane şi organizare cuprinde şi menţiuni cu privire la natura funcţiei în care se solicită detaşarea, măsura în care aceasta corespunde statutului funcţiei de judecător sau procuror şi experienţa specifică a magistratului în acel domeniu.
  ---------
  Art. 7 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 355 din 26 mai 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 392 din 3 iunie 2011.


  Articolul 8

  Soluţionarea cererilor de prelungire a detaşării se realizează în conformitate cu dispoziţiile art. 5-7, care se aplică în mod corespunzător.


  Articolul 9

  Detaşarea judecătorului sau a procurorului poate înceta anterior duratei pentru care a fost dispusă, prin hotărârea secţiei corespunzătoare a Consiliului Superior al Magistraturii, la cererea celui care a solicitat detaşarea ori a judecătorului sau procurorului detaşat.
  ------------
  Art. 9 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 727 din 23 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 12 mai 2009.


  Capitolul III Delegarea judecătorilor


  Articolul 10

  (1) Delegarea judecătorilor de la judecătorii, tribunale specializate şi tribunale în circumscripţia altei curţi de apel, pe funcţii de execuţie, se dispune, cu acordul scris al acestora, de Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii, la solicitarea preşedintelui curţii de apel în circumscripţia căreia se cere delegarea şi cu avizul preşedintelui curţii de apel unde aceştia funcţionează.
  (2) Delegarea nu poate fi dispusă decât la o instanţă la care judecătorul are dreptul să funcţioneze.


  Articolul 11

  (1) Solicitarea privind delegarea se depune la Consiliul Superior al Magistraturii, însoţită de avizul prevăzut la art. 10 alin. (1) şi de acordul scris al judecătorului.
  (2) Direcţia resurse umane şi organizare întocmeşte, în termen de cel mult 15 zile de la primirea solicitării, un referat în care prezintă datele relevante privind cariera de judecător a solicitantului, motivele pe care se întemeiază cererea de delegare, situaţia posturilor ocupate şi a posturilor vacante la instanţa de la care se solicită delegarea, precum şi la instanţa la care se solicită delegarea. Referatul va cuprinde, obligatoriu, datele statistice din anul precedent privind volumul de activitate şi încărcătura pe judecător la instanţele implicate în procedura delegării şi se prezintă Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii.
  (3) În cazul în care solicitarea de delegare nu a fost însoţită de avizul prevăzut la art. 10 alin. (1), acesta va fi cerut înainte de prezentarea lucrării Secţiei pentru judecători.


  Articolul 12

  Delegarea judecătorilor curţilor de apel, tribunalelor, tribunalelor specializate şi judecătoriilor, pe funcţii de execuţie, la alte instanţe din circumscripţia aceleiaşi curţi de apel se dispune, cu acordul scris al acestora, de preşedintele curţii de apel.


  Articolul 13

  Delegarea încetează:
  a) la expirarea termenului pentru care a fost dispusă;
  b) la data la care funcţia este ocupată prin numire, în condiţiile Legii nr. 303/2004, republicată, cu modificările ulterioare, dacă această dată se situează în interiorul termenului prevăzut la lit. a).


  Capitolul IV Delegarea judecătorilor în funcţii de conducere


  Articolul 14

  (1) Delegarea în funcţii de conducere a judecătorilor de la judecătorii, tribunale, tribunale specializate şi curţi de apel se dispune, cu acordul scris al acestora, de către Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii, până la ocuparea funcţiei prin numire în condiţiile Legii nr. 303/2004, republicată, cu modificările ulterioare.
  (2) Delegarea nu poate fi dispusă decât la o instanţă la care judecătorul are dreptul să funcţioneze.
  (3) Propunerea de delegare se prezintă de către preşedintele instanţei pentru vicepreşedinţii şi preşedinţii de secţie, de către preşedintele tribunalului pentru preşedintele judecătoriei, de către preşedintele curţii de apel pentru preşedintele tribunalului şi al tribunalului specializat şi de către colegiul de conducere al curţii de apel pentru preşedintele curţii respective.
  (4) Propunerea de delegare făcută de preşedintele judecătoriei se trimite preşedintelui tribunalului, care o prezintă, împreună cu punctul său de vedere, preşedintelui curţii de apel. Preşedintele curţii de apel transmite propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, însoţită de propriul punct de vedere.
  (5) Propunerea de delegare făcută de preşedintele tribunalului sau al tribunalului specializat se prezintă preşedintelui curţii de apel, care o transmite Consiliului Superior al Magistraturii, însoţită de punctul său de vedere.
  (6) Propunerile de delegare, cu excepţia propunerii de delegare în funcţia de preşedinte al curţii de apel, sunt însoţite de avizul consultativ al colegiului de conducere al instanţei la care este vacantă funcţia de conducere. La instanţele la care colegiul de conducere nu se poate constitui este necesar avizul instanţei ierarhic superioare.


  Articolul 15

  (1) Propunerea de delegare formulată cu respectarea cerinţelor art. 14 se transmite Consiliului Superior al Magistraturii, însoţită de următoarele:
  a) acordul judecătorului propus pentru delegarea într-o funcţie de conducere;
  b) avizul colegiului de conducere al instanţei sau, după caz, al instanţei ierarhic superioare;
  - declaraţiile prevăzute de art. 48 alin. (11) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările ulterioare.
  (2) Direcţia resurse umane şi organizare întocmeşte, în cel mult 15 zile de la primirea propunerii, un referat în care prezintă pe scurt datele relevante privind cariera de judecător a celui propus a fi delegat şi situaţia funcţiei vacante pentru care se propune delegarea. Referatul va conţine menţiuni privind depunerea înscrisurilor prevăzute la alin. (1) şi conţinutul acestora.
  (3) Judecătorul a cărui delegare se propune susţine un interviu în faţa Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii.
  (4) În cazul în care se propune delegarea succesivă a aceluiaşi judecător în aceeaşi funcţie de conducere, susţinerea interviului nu mai este necesară, cu excepţia cazului în care Secţia pentru judecători dispune altfel.


  Articolul 16

  Delegarea încetează:
  a) la expirarea termenului pentru care a fost dispusă;
  b) la data la care funcţia este ocupată prin numire, în condiţiile Legii nr. 303/2004, republicată, cu modificările ulterioare, dacă această dată se situează în interiorul termenului prevăzut la lit. a).


  Articolul 17

  (1) La propunerea preşedintelui Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii poate dispune delegarea judecătorilor în funcţiile de conducere de la această instanţă.
  (2) Propunerea se trimite Consiliului Superior al Magistraturii, însoţită de acordul scris al judecătorului.
  (3) Direcţia resurse umane şi organizare întocmeşte, în cel mult 15 zile de la primirea propunerii, un referat în care prezintă pe scurt datele relevante privind cariera de judecător a celui propus a fi delegat şi situaţia funcţiei vacante pentru care se propune delegarea. Referatul va conţine menţiuni privind depunerea declaraţiilor prevăzute de art. 48 alin. (11) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările ulterioare, şi acordul judecătorului în cauză.
  (4) Dispoziţiile art. 15 alin. (3) şi (4) şi ale art. 16 se aplică în mod corespunzător.


  Capitolul V Numirea judecătorilor şi a procurorilor în alte funcţii de conducere decât cele care se ocupă prin concurs sau examen


  Articolul 18

  (1) Numirea în funcţiile de preşedinte de secţie vacante la judecătorii, tribunale şi curţi de apel se face la propunerea preşedintelui instanţei, pe baza candidaturilor depuse de judecători.
  ---------
  Alin. (1) al art. 18 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 355 din 26 mai 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 392 din 3 iunie 2011.
  (2) Fiecare candidatură este însoţită de curriculum vitae, declaraţiile prevăzute de art. 48 alin. (11) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările ulterioare, un proiect privind exercitarea atribuţiilor specifice funcţiei de conducere şi de orice alte înscrisuri considerate relevante.
  (3) Pe baza candidaturilor depuse, preşedintele instanţei consultă judecătorii secţiei pentru care s-a depus candidatura, cu respectarea confidenţialităţii opţiunilor, şi consemnează rezultatul într-un referat, semnat şi datat.
  (4) După consultarea judecătorilor secţiei pentru care s-a depus candidatura, preşedintele instanţei solicită avizul consultativ al colegiului de conducere al instanţei.
  ---------
  Alin. (4) al art. 18 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 355 din 26 mai 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 392 din 3 iunie 2011.
  (4^1) Avizul colegiului de conducere al instanţei trebuie să fie motivat, pe baza elementelor privind competenţa profesională a candidatului şi a percepţiei pe care colegii o au asupra acestuia.
  ---------
  Alin. (4^1) al art. 18 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 355 din 26 mai 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 392 din 3 iunie 2011.
  (5) În cazul în care pentru aceeaşi funcţie au fost depuse mai multe candidaturi, preşedintele instanţei, pe baza aprecierilor proprii, a rezultatelor consultării judecătorilor secţiei şi a avizului motivat al colegiului de conducere, selectează una dintre candidaturi.
  ---------
  Alin. (5) al art. 18 a fost modificat de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 355 din 26 mai 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 392 din 3 iunie 2011.
  (5^1) Motivarea propunerii candidaturii judecătorului selectat potrivit alin. (5) trebuie să cuprindă o analiză a candidaturilor depuse, temeiurile care au justificat selecţia şi motivele respingerii celorlalte candidaturi.
  ---------
  Alin. (5^1) al art. 18 a fost introdus de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 355 din 26 mai 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 392 din 3 iunie 2011.
  (6) În cazul în care preşedintele instanţei este delegat el însuşi în funcţie, acesta nu poate face propuneri de numire, ci numai de delegare în funcţiile de preşedinte de secţie vacante.
  (7) Prevederile art. 14 alin. (4) şi (5) se aplică în mod corespunzător.


  Articolul 19

  (1) Propunerea motivată a preşedintelui instanţei, însoţită de candidatura judecătorului selectat de acesta şi de documentele prevăzute la art. 18 alin. (2), de avizul motivat al colegiului de conducere şi de referatul privind consultarea judecătorilor secţiei, se transmite Consiliului Superior al Magistraturii.
  (2) Direcţia resurse umane şi organizare întocmeşte, pe baza propunerii formulate, în termen de cel mult 15 zile, un referat în care consemnează:
  a) evoluţia carierei profesionale a judecătorului propus pentru numire, cu evidenţierea calificativului acordat la ultima evaluare şi, dacă este cazul, a menţiunii privind sancţiunile disciplinare aplicate în ultimii 3 ani;
  b) îndeplinirea condiţiilor de vechime stabilite de lege pentru funcţia cu privire la care a fost depusă candidatura;
  c) depunerea declaraţiilor prevăzute de art. 48 alin. (11) din Legea nr. 303/2004
  , republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a rezultatului verificării efectuate de Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, dacă acesta s-a primit în termenul prevăzut de lege;
  d) conţinutul avizului motivat al colegiului de conducere şi al consultării judecătorilor secţiei la care s-a propus numirea în funcţia de conducere.
  (3) Judecătorul propus pentru numirea în funcţia de preşedinte de secţie va susţine în faţa Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii un interviu care constă în:
  a) susţinerea planului managerial sub următoarele aspecte:
  - prezentarea sintetică a secţiei pentru a cărei conducere candidează;
  - identificarea unor eventuale disfuncţii şi vulnerabilităţi, precum şi a soluţiilor propuse pentru prevenirea şi înlăturarea acestora;
  - propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii manageriale a secţiei pentru a cărei conducere candidează;
  - compatibilitatea planului managerial întocmit de candidat cu cel al preşedintelui instanţei, dacă este cazul;
  b) verificarea aptitudinilor manageriale şi de comunicare, vizând în esenţă capacitatea de organizare, rapiditatea în luarea deciziilor, rezistenţa la stres, autoperfecţionarea, capacitatea de analiză, sinteză, previziune, strategie şi planificare pe termen scurt, mediu şi lung, iniţiativă, capacitatea de adaptare rapidă, capacitatea de relaţionare şi comunicare;
  c) verificarea cunoştinţelor specifice funcţiei pentru care s-a depus candidatura.
  (4) Membrii Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii pot adresa candidatului întrebări referitoare la conduita şi deontologia profesională, precum şi la împrejurări rezultate din cuprinsul propunerii motivate întocmite de preşedintele instanţei sau al avizului motivat primit din partea colegiului de conducere şi pot consulta ultimul raport de evaluare a activităţii profesionale a candidatului.
  (5) La interviu poate participa şi un psiholog, care, prin intermediul preşedintelui de şedinţă, poate adresa întrebări candidatului.
  (6) În situaţia reînvestirii în funcţia de conducere, Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii poate avea în vedere rezultatele evaluărilor anterioare ale activităţii candidatului întocmite de conducerea instanţei, precum şi rezultatele controalelor tematice efectuate de Inspecţia Judiciară cu privire la îndeplinirea atribuţiilor manageriale de către candidat.
  ---------
  Art. 19 a fost modificat de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 355 din 26 mai 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 392 din 3 iunie 2011.


  Articolul 19^1

  (1) Numirea judecătorilor în funcţiile prevăzute la art. 53 alin. (1) din Legea nr. 303/2004
  , republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se face de Preşedintele României, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, dintre judecătorii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie care au funcţionat la această instanţă cel puţin 2 ani.
  (2) În vederea formulării propunerii, candidaţii depun la Consiliul Superior al Magistraturii, împreună cu candidatura, declaraţiile prevăzute la art. 48 alin. (11) din Legea nr. 303/2004
  , republicată, cu modificările şi completările ulterioare, un proiect privind exercitarea atribuţiilor specifice funcţiei de conducere pentru care candidează, un curriculum vitae şi orice alte înscrisuri considerate relevante.
  (3) Direcţia resurse umane şi organizare întocmeşte, în termen de cel mult 30 de zile de la expirarea termenului prevăzut la art. 53 alin. (5) din Legea nr. 303/2004
  , republicată, cu modificările şi completările ulterioare, un referat în care consemnează:
  a) evoluţia carierei profesionale a candidatului, cu evidenţierea calificativului la ultima evaluare şi a menţiunii privind sancţiunile disciplinare aplicate în ultimii 3 ani;
  b) îndeplinirea condiţiilor de vechime stabilite de lege pentru funcţia în care urmează a se dispune numirea;
  c) depunerea declaraţiilor prevăzute la art. 48 alin. (11) din Legea nr. 303/2004
  , republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a rezultatului verificării efectuate de Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, dacă acesta s-a primit în termenul prevăzut de lege.
  ---------
  Alin. (3) al art. 19^1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 610 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 478 din 12 iulie 2012.
  (4) Candidaţii vor susţine în faţa Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii un interviu, în condiţiile art. 19 alin. (3), care se aplică în mod corespunzător.
  (5) Membrii Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii pot adresa candidatului întrebări referitoare la conduita şi deontologia profesională şi pot consulta ultimul raport de evaluare a activităţii profesionale a candidatului.
  (6) Dispoziţiile art. 19 alin. (5) şi (6) se aplică în mod corespunzător.
  ---------
  Art. 19^1 a fost introdus de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 355 din 26 mai 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 392 din 3 iunie 2011.


  Articolul 20

  (1) Numirea procurorilor, în temeiul art. 49 alin. (9) din Legea nr. 303/2004
  , republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în alte funcţii de conducere decât cele care se ocupă prin concurs sau examen, la parchetele de pe lângă judecătorii, tribunale şi curţi de apel, se face la propunerea procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu recomandarea conducătorului parchetului unde urmează să fie numit procurorul.
  (2) Fiecare candidatură este însoţită de curriculum vitae, declaraţiile prevăzute de art. 49 alin. (11), raportat la art. 48 alin. (11) din Legea nr. 303/2004
  , republicată, cu modificările şi completările ulterioare, un proiect privind exercitarea atribuţiilor specifice funcţiei de conducere, 10 lucrări întocmite de candidat în compartimentele în care şi-a desfăşurat activitatea şi de orice alte înscrisuri considerate relevante.
  (3) Pe baza candidaturilor depuse, conducătorul parchetului consultă procurorii secţiei pentru care s-a depus candidatura, cu respectarea confidenţialităţii opţiunilor, şi consemnează rezultatul într-un referat, semnat şi datat.
  (4) După consultarea procurorilor, conducătorul parchetului solicită avizul consultativ al colegiului de conducere al acestui parchet.
  (5) Avizul colegiului de conducere trebuie să fie motivat, pe baza elementelor privind competenţa profesională a candidatului şi a percepţiei pe care colegii o au asupra acestuia.
  (6) În cazul în care pentru aceeaşi funcţie au fost depuse mai multe candidaturi, conducătorul parchetului, pe baza aprecierilor proprii, a rezultatelor consultării procurorilor secţiei şi a avizului motivat al colegiului de conducere, selectează una dintre candidaturi, pe care o înaintează procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.
  (7) Motivarea recomandării candidaturii procurorului selectat trebuie să cuprindă o analiză a candidaturilor depuse, temeiurile care au justificat selecţia şi motivele respingerii celorlalte candidaturi.
  (8) Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, după însuşirea recomandării primite, formulează propunere motivată de numire în funcţie, pe care o transmite Consiliului Superior al Magistraturii, însoţită de candidatura depusă de procurorul selectat, precum şi de înscrisurile prevăzute la alin. (2), de avizul motivat al colegiului de conducere, de referatul privind consultarea procurorilor secţiei şi de recomandarea prevăzută la alin. (1).
  (9) Prevederile art. 19 alin. (2)-(6) se aplică în mod corespunzător.
  ---------
  Art. 20 a fost modificat de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 355 din 26 mai 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 392 din 3 iunie 2011.


  Articolul 21

  (1) Numirea procurorilor, în temeiul art. 55 din Legea nr. 303/2004
  , republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în alte funcţii de conducere în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi al Direcţiei Naţionale Anticorupţie se face la propunerea procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau a procurorului şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, după caz, cu recomandarea conducătorului direcţiei ori, după caz, al secţiei din cadrul acestui parchet sau al acestei direcţii.
  (2) Fiecare candidatură este însoţită de curriculum vitae, declaraţiile prevăzute de art. 49 alin. (11), raportat la art. 48 alin. (11) din Legea nr. 303/2004
  , republicată, cu modificările şi completările ulterioare, un proiect privind exercitarea atribuţiilor specifice funcţiei de conducere, 10 lucrări întocmite de candidat în compartimentele în care şi-a desfăşurat activitatea şi de orice alte înscrisuri considerate relevante.
  (3) Pe baza candidaturilor depuse, conducătorul direcţiei sau, după caz, al secţiei din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie ori al Direcţiei Naţionale Anticorupţie consultă procurorii serviciului sau biroului pentru care s-a depus candidatura, cu respectarea confidenţialităţii opţiunilor, şi consemnează rezultatul într-un referat, semnat şi datat.
  (4) După consultarea procurorilor serviciului sau biroului, conducătorul direcţiei ori, după caz, al secţiei propune procurorului general sau, după caz, procurorului-şef solicitarea avizului consultativ al colegiului de conducere al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie ori al Direcţiei Naţionale Anticorupţie.
  (5) Avizul colegiului de conducere trebuie să fie motivat, pe baza elementelor privind competenţa profesională a candidatului şi a percepţiei pe care colegii o au asupra acestuia.
  (6) În cazul în care pentru aceeaşi funcţie au fost depuse mai multe candidaturi, conducătorul direcţiei sau, după caz, al secţiei, pe baza aprecierilor proprii, a rezultatelor consultării procurorilor şi a avizului motivat al colegiului de conducere, selectează una dintre candidaturi, pe care o înaintează procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie ori, după caz, procurorului şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie.
  (7) Motivarea recomandării candidaturii procurorului selectat trebuie să cuprindă o analiză a candidaturilor depuse, temeiurile care au justificat selecţia şi motivele respingerii celorlalte candidaturi.
  (8) Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, respectiv procurorul şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, după însuşirea recomandării primite, formulează propunere motivată de numire în funcţie, pe care o transmite Consiliului Superior al Magistraturii, însoţită de candidatura depusă de procurorul selectat, precum şi de înscrisurile prevăzute la alin. (2), de avizul colegiului de conducere, de referatul privind consultarea procurorilor serviciului sau biroului, după caz, şi de recomandarea prevăzută la alin. (1).
  (9) Prevederile art. 19 alin. (2)-(6) se aplică în mod corespunzător.
  ---------
  Art. 21 a fost modificat de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 355 din 26 mai 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 392 din 3 iunie 2011.


  Articolul 21^1

  (1) Numirea procurorilor în condiţiile art. 54 alin. (1) din Legea nr. 303/2004
  , republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se face de Preşedintele României, la propunerea ministrului justiţiei, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii, dintre procurorii care au o vechime minimă de 10 ani în funcţia de judecător sau procuror.
  (2) În vederea emiterii avizului, împreună cu propunerea ministrului justiţiei se depun la Consiliul Superior al Magistraturii declaraţiile prevăzute de art. 55 alin. (3), raportat la art. 48 alin. (11) din Legea nr. 303/2004
  , republicată, cu modificările şi completările ulterioare, un proiect privind exercitarea atribuţiilor specifice funcţiei de conducere pentru care se emite avizul, un curriculum vitae al candidatului, 10 lucrări întocmite de candidat în compartimentele în care şi-a desfăşurat activitatea şi orice alte înscrisuri considerate relevante.
  (3) Direcţia resurse umane şi organizare întocmeşte, în termen de cel mult 30 de zile de la depunerea propunerii ministrului justiţiei, un referat în care consemnează:
  a) evoluţia carierei profesionale a candidatului, cu evidenţierea calificativului la ultima evaluare şi a menţiunii privind sancţiunile disciplinare aplicate în ultimii 3 ani;
  b) îndeplinirea condiţiilor de vechime stabilite de lege pentru funcţia în care urmează a se dispune numirea;
  c) depunerea declaraţiilor prevăzute de art. 55 alin. (3), raportat la art. 48 alin. (11) din Legea nr. 303/2004
  , republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a rezultatului verificării efectuate de Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, dacă acesta s-a primit în termenul prevăzut de lege.
  ---------
  Alin. (3) al art. 21^1 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 610 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 478 din 12 iulie 2012.
  (4) Dispoziţiile art. 19^1 alin. (4)-(6) se aplică în mod corespunzător.
  (5) Propunerea ministrului justiţiei nu poate fi înaintată înainte de emiterea avizului de către Consiliul Superior al Magistraturii.
  ---------
  Alin. (5) al art. 21^1 a fost introdus de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 610 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 478 din 12 iulie 2012.
  ---------
  Art. 21^1 a fost introdus de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 355 din 26 mai 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 392 din 3 iunie 2011.


  Capitolul VI Numirea judecătorilor în funcţia de procuror şi a procurorilor în funcţia de judecător


  Articolul 22

  (1) Cererea de numire a judecătorilor în funcţia de procuror şi a procurorilor în funcţia de judecător se reformulează în scris şi se depune la Consiliul Superior al Magistraturii.
  (2) Direcţia resurse umane şi organizare solicită punctul de vedere al preşedintelui instanţei sau al conducătorului parchetului la care funcţionează judecătorul ori procurorul care solicită numirea în funcţia de judecător, respectiv de procuror, şi întocmeşte, în termen de cel mult 15 zile de la primirea cererii, un referat în care prezintă datele relevante privind cariera judecătorului sau a procurorului, situaţia posturilor vacante şi a celor ocupate la instanţa sau la parchetul la care funcţionează judecătorul ori procurorul în cauză şi la instanţa sau parchetul la care se solicită transferul, precum şi volumul de activitate şi încărcătura pe judecător ori procuror la instanţa sau parchetul implicat în procedura de transfer.
  (3) Referatul întocmit potrivit alineatului precedent va cuprinde date privind procedurile aflate în curs de derulare pentru numirea sau promovarea în funcţiile de judecător ori de procuror, precum şi numărul cererilor de transfer formulate pentru instanţa sau parchetul la care se propune ocuparea funcţiei în condiţiile prezentului articol. De asemenea, în cuprinsul referatului vor fi inserate precizări vizând dificultăţile de ocupare a posturilor vacante la instanţa sau parchetul la care se solicită transferul şi durata vacanţelor posturilor la instanţa ori parchetul în cauză.


  Articolul 23

  (1) Judecătorul sau procurorul care solicită numirea în una dintre funcţiile prevăzute la art. 22 va fi invitat pentru a susţine un interviu în faţa secţiei corespunzătoare a Consiliului Superior al Magistraturii.
  (1^1) La soluţionarea cererilor prevăzute la art. 22 alin. (1) pot fi avute în vedere următoarele criterii:
  - volumul de activitate al instanţei sau parchetului de la care provine solicitantul şi la care se solicită numirea, numărul posturilor vacante la instanţele ori parchetele implicate şi dificultăţile de ocupare a acestora;
  - vechimea efectivă în funcţia de judecător sau procuror;
  - vechimea la instanţa sau parchetul de la care provine solicitantul;
  - vechimea în gradul aferent instanţei, respectiv parchetului la care se solicită numirea.
  ---------
  Alin. (1^1) al art. 23 a fost introdus de pct. 13 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 355 din 26 mai 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 392 din 3 iunie 2011.
  (2) Secţia corespunzătoare a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii adoptă o hotărâre şi sesizează Plenul Consiliului.
  (3) În cazul admiterii cererii, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii propune Preşedintelui României eliberarea din funcţia de judecător şi numirea ca procuror sau, după caz, eliberarea din funcţia de procuror şi numirea ca judecător.
  (4) Dispoziţiile art. 1 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.
  ------