LEGE nr. 212 din 9 noiembrie 2016
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2016 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi pentru înfiinţarea funcţiei de ataşat agricol
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 913 din 14 noiembrie 2016  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 17 din 11 mai 2016 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi pentru înfiinţarea funcţiei de ataşat agricol, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 371 din 13 mai 2016, cu următoarele modificări şi completări:
  1. La articolul I, după punctul 4 se introduce un nou punct, punctul 4^1, cu următorul cuprins:
  "4^1. La articolul 8 alineatul (1), litera n) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  «n) să prezinte la depunerea cererii unice de plată sau a modificărilor aduse acesteia documentele necesare care dovedesc utilizarea terenului agricol sau o copie a anexei nr. 24 de la starea civilă a unităţilor administrativ-teritoriale, dacă este cazul, inclusiv a terenurilor care conţin zone de interes ecologic, precum şi a animalelor. Aceste documente trebuie să fie încheiate înaintea depunerii cererii unice de plată şi trebuie să fie valabile cel puţin până la data de 1 decembrie a anului de cerere.»"
  2. La articolul II, alineatele (1), (2) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "Art. II. - (1) În vederea asigurării reprezentării României atât în ţările membre Uniunii Europene, cât şi în ţările terţe, în domeniul politicii agricole comune şi promovării produselor agroalimentare, în cadrul structurii de specialitate din Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale se înfiinţează funcţia de ataşat agricol.
  (2) Funcţiile de ataşat agricol pot fi ocupate, prin concurs sau examen, potrivit legii, de angajaţi ai Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, ai instituţiilor subordonate acestuia şi de personalul detaşat în minister.
  .................................................................
  (5) Pe perioada exercitării funcţiei de ataşat agricol, persoanelor care ocupă această funcţie li se suspendă de drept raportul de serviciu/contractul individual de muncă, în condiţiile legii, fiindu-le aplicabile dispoziţiile legale în vigoare privind personalul trimis în misiune permanentă în străinătate."

  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

  FLORIN IORDACHE

  PREŞEDINTELE SENATULUI

  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

  Bucureşti, 9 noiembrie 2016.
  Nr. 212.
  -------