ORDONANTA nr. 96 din 30 august 1999
privind constituirea şi utilizarea Fondului special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente şi instalaţii industriale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 31 august 1999  În temeiul art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi al art. 1 lit. G pct. 4 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
  Guvernul României emite următoarea ordonanţa:

  Articolul 1

  Riscurile tehnologice industriale sunt fenomenele care pot interveni în activităţile tehnologice din industrie la utilaje, echipamente şi instalaţii industriale care prezintă un potenţial ridicat privind declanşarea de incendii, explozii mari la suprafaţa şi în subteran, radiatii, surpari de teren, accidente chimice, avarierea grava a conductelor magistrale şi urbane ori alte dezastre care conduc la pierderi de vieţi omeneşti, mari pagube materiale, precum şi la poluarea aerului, apei sau a solului.


  Articolul 2

  În scopul prevenirii şi reducerii riscurilor tehnologice industriale, astfel cum au fost definite la art. 1, se constituie Fondul special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente şi instalaţii industriale, în completarea resurselor proprii de finanţare ale agenţilor economici din industrie, care va fi gestionat de Ministerul Industriei şi Comerţului.


  Articolul 3

  Fondul special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente şi instalaţii industriale se constituie din taxele trimestriale care vor fi achitate de agenţii economici din industrie, indiferent de forma de proprietate, şi care, potrivit Clasificarii activităţilor din economia naţionala - CAEN, elaborata de Comisia Naţionala pentru Statistica, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, sunt cuprinşi în următoarele secţiuni:
    SecţiuneaDenumirea
    DIndustria extractivă
    EIndustria prelucrătoare
    FEnergia electrică şi termică, gaze şi apă


  Articolul 4

  (1) Nivelul taxelor trimestriale datorate de agenţii economici se stabileşte la un cuantum de o pătrime din a mia parte a volumului cifrei anuale de afaceri, precizată în bilanţul financiar-contabil avizat de direcţia generală a finanţelor publice şi controlului financiar de stat teritorială la 31 decembrie din anul anterior, şi se aplică începând cu data virarii sumelor aferente taxei pe trimestrul I al anului de aplicare, adică în prima parte a lunii aprilie.
  (2) Virarea sumelor reprezentând taxele trimestriale se va face în primele 15 zile ale lunii ianuarie, aprilie, iulie şi octombrie, la nivelul cuantumului precizat la alin. (1).
  (3) Nivelul redus al taxelor trimestriale, determinat de
    cifra de afaceri aferentă anului anterior,
    4 x 1.000

  va asigura tuturor agenţilor economici posibilitatea achitării acestora şi, implicit încadrarea în acţiunile minime necesare care se vor organiza într-un cadru adecvat în vederea preintampinarii unor dezastre majore sau asumarea unor raspunderi morale, materiale, după caz penale, pentru neparticiparea, în condiţiile legii, la acţiunile privind reducerea riscurilor tehnologice.


  Articolul 5

  Agenţii economici, astfel cum au fost încadraţi în prevederile art. 3, sunt obligaţi sa ia măsuri pentru reducerea riscurilor tehnologice industriale definite la art. 1.


  Articolul 6

  Veniturile Fondului special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente şi instalaţii industriale se colectează de către toţi agenţii economici din industrie, cuprinşi în secţiunile CAEN prezentate la art. 3, într-un cont special constituit la Ministerul Industriei şi Comerţului.


  Articolul 7

  Fondul special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente şi instalaţii industriale se utilizează pentru finanţarea următoarelor activităţi:
  . expertizarea instalaţiilor tehnologice industriale;
  . întocmirea unor documentaţii specifice fiecărui agent economic din industrie care prezintă riscuri tehnologice industriale, în vederea instruirii salariaţilor şi facilitării reducerii efectelor în caz de dezastre;
  . realizarea unor intervenţii strict necesare la instalaţii, echipamente şi conducte magistrale, în scopul reducerii riscurilor privind exploziile şi accidentele chimice;
  . facilitarea realizării unor alimentari în siguranţa cu gaze naturale a unor zone intens populate;
  . elaborarea şi actualizarea reglementărilor specifice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea instalaţiilor şi echipamentelor industriale, precum şi armonizarea acestora cu normele europene;
  . dotări privind preveniri şi intervenţii în caz de dezastre pentru salvarea vietilor omeneşti.


  Articolul 8

  (1) Acţiunile şi lucrările finanţate din Fondul special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente şi instalaţii industriale se stabilesc prin programe anuale elaborate de Ministerul Industriei şi Comerţului, aprobate prin hotărâre a Guvernului.
  (2) Bugetul anual al Fondului special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente şi instalaţii industriale se elaborează şi se fundamentează de către Ministerul Industriei şi Comerţului, pe baza programelor anuale aprobate.
  (3) Bugetul Fondului special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente şi instalaţii industriale se aproba anual ca anexa la bugetul de stat.


  Articolul 9

  Disponibilităţile Fondului special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente şi instalaţii industriale, neutilizate la finele anului, se reportează în anul următor şi se utilizează în condiţiile prezentei ordonanţe.


  Articolul 10

  Pentru neplata la termen şi integrală a sumelor datorate Fondului special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente şi instalaţii industriale agenţii economici vor fi sancţionaţi în baza prevederilor legale prin similitudine cu sancţiunile aplicate pentru neîndeplinirea obligaţiilor faţă de bugetul de stat.


  Articolul 11

  În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe Ministerul Industriei şi Comerţului, cu avizul Ministerului Finanţelor, va prezenta spre aprobare Guvernului criteriile pe baza cărora se aloca sumele din Fondul special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente şi instalaţii industriale, precum şi metodologia de programare, de calcul, de raportare şi de control referitoare la acest fond.
  PRIM-MINISTRU
  RADU VASILE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul industriei
  şi comerţului,
  Radu Berceanu
  Ministrul finanţelor,
  Decebal Traian Remes
  ---------------