HOTĂRÂRE nr. 39 din 17 octombrie 2016 (*actualizată*)
pentru aprobarea modelelor proceselor-verbale privind consemnarea rezultatului votării la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor
(actualizată până la data de 22 noiembrie 2016*)
EMITENT
 • AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
 • ----------
  Având în vedere art. 14 alin. (3) lit. d), art. 93 alin. (1), (2) şi (4), art. 94, 95 şi 96 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi art. 17 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 288/2015 privind votul prin corespondenţă, precum şi modificarea şi completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările ulterioare,
  luând în considerare Decizia Biroului Electoral Central nr. 51D din 11 octombrie 2016 privind aplicarea dispoziţiilor art. 93 alin. (2), ale art. 95 alin. (2) şi ale art. 96 alin. (1) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul art. 104 alin. (1) şi (2), precum şi al art. 114 alin. (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare,
  Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  (1) Se aprobă modelele proceselor-verbale privind consemnarea rezultatelor votării pentru Senat şi Camera Deputaţilor, care vor fi întocmite de către birourile electorale ale secţiilor de votare, prevăzute în anexele nr. 1-4 la prezenta hotărâre.
  (2) Se aprobă modelele proceselor-verbale privind consemnarea rezultatului votului prin corespondenţă la alegerea Senatului şi Camerei Deputaţilor, care vor fi întocmite de către birourile electorale pentru votul prin corespondenţă, prevăzute în anexele nr. 5 şi 6 la prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  (1) Se aprobă modelele proceselor-verbale cuprinzând totalizarea voturilor valabil exprimate pentru Senat şi Camera Deputaţilor, care vor fi întocmite de către birourile electorale de circumscripţie, prevăzute în anexele nr. 7 şi 8 la prezenta hotărâre.
  (2) Se aprobă modelele proceselor-verbale cuprinzând totalizarea voturilor valabil exprimate pentru Senat şi Camera Deputaţilor, care vor fi întocmite de către oficiile electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, prevăzute în anexele nr. 9 şi 10 la prezenta hotărâre.
  (3) Se aprobă modelele proceselor-verbale cuprinzând totalizarea voturilor valabil exprimate pentru Senat şi Camera Deputaţilor, care vor fi întocmite de către biroul electoral al circumscripţiei pentru cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în afara ţării, prevăzute în anexele nr. 11 şi 12 la prezenta hotărâre.


  Articolul 3

  Se aprobă modelul procesului-verbal privind partidele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţele politice, alianţele electorale care întrunesc pragul electoral la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor, precum şi partidele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţele politice, alianţele electorale care nu întrunesc pragul electoral la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor, care va fi întocmit de către Biroul Electoral Central, prevăzut în anexa nr. 13 la prezenta hotărâre.


  Articolul 4

  Se aprobă modelele proceselor-verbale privind voturile obţinute şi mandatele de senator şi deputat atribuite, voturile neutilizate sau inferioare coeficientului electoral şi mandatele de senator şi deputat neatribuite, care vor fi întocmite de către birourile electorale de circumscripţie, prevăzute în anexele nr. 14 şi 15 la prezenta hotărâre.


  Articolul 5

  Se aprobă modelul procesului-verbal privind repartizarea la nivel naţional a mandatelor de senator şi de deputat, care va fi întocmit de către Biroul Electoral Central, prevăzut în anexa nr. 16 la prezenta hotărâre.


  Articolul 6

  (1) Se aprobă modelele proceselor-verbale privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor şi atribuirea mandatelor de senator şi de deputat, care vor fi întocmite de către birourile electorale de circumscripţie, prevăzute în anexele nr. 17 şi 18 la prezenta hotărâre.
  (2) Se aprobă modelele proceselor-verbale privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor şi atribuirea mandatelor de senator şi de deputat, care vor fi întocmite de către biroul electoral al circumscripţiei pentru cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în afara ţării, prevăzute în anexele nr. 19 şi 20 la prezenta hotărâre.


  Articolul 7

  Se aprobă modelele proceselor-verbale privind rezultatele finale ale alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor, care vor fi întocmite de către Biroul Electoral Central, prevăzute în anexele nr. 21 şi 22 la prezenta hotărâre.


  Articolul 7^1

  Institutul Naţional de Statistică asigură, unde este cazul, personalizarea modelelor proceselor-verbale privind consemnarea rezultatelor votării cu menţiuni privind data scrutinului, unitatea administrativ-teritorială, numărul circumscripţiei electorale, numărul secţiei de votare, denumirea competitorilor electorali, precum şi prenumele şi numele candidaţilor independenţi.
  ----------
  Art. 7^1 a fost introdus de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 46 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 17 noiembrie 2016.


  Articolul 8

  Anexele nr. 1-22 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 9

  Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente,

  Ana Maria Pătru

  Contrasemnează:

  --------------

  Vicepreşedinte,

  Constantin-Florin Mituleţu-Buică

  Vicepreşedinte,

  Marian Muhuleţ

  Bucureşti, 17 octombrie 2016.
  Nr. 39.

  Anexa 1

      ( S/SV )
                         CIRCUMSCRIPŢIA ELECTORALĂ Nr. _______ │_│_│

                           SECŢIA DE VOTARE Nr. ______________ │_│_│_│

                    _________________________________________
                            (comuna, oraş, municipiu)

                    Sat _____________________________________

                    Str. _________________________ Nr. ______

                                 PROCES - VERBAL*)
                  privind consemnarea rezultatului votării pentru
                                   SENAT

  ┌─────┬───────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┐
  │a │Numărul total al alegătorilor prevăzuţi în listele │ │
  │ │electorale existente în secţia de votare │ │_│_│_│_│ │
  │ │(pct. a = pct. a1 + pct. a2 + pct. a3), din care: │ │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │a1 │ - Numărul total al alegătorilor potrivit listei │ │
  │ │ electorale permanente (pct. a1 ≥ pct. b1) │ │_│_│_│_│ │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │a2 │ - Numărul total al alegătorilor potrivit listei │ │
  │ │ electorale suplimentare (pct. a2 ≥ pct. b2) │ │_│_│_│_│ │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │a3 │ - Numărul total al alegătorilor în cazul cărora s-a │ │
  │ │ folosit urna specială (pct. a3 ≥ pct. b3) │ │_│_│_│_│ │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │b │Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la │ │
  │ │urne, înscrişi în listele electorale existente în │ │_│_│_│_│ │
  │ │secţia de votare │ │
  │ │(pct. b = pct. b1 + pct. b2 + pct. b3), din care: │ │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │b1 │ - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat │ │
  │ │ la urne, înscrişi în lista electorală permanentă │ │_│_│_│_│ │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │b2 │ - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat │ │
  │ │ la urne, înscrişi în lista electorală suplimentară │ │_│_│_│_│ │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │b3 │ - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat │ │_│_│_│_│ │
  │ │ la urne, în cazul cărora s-a folosit urna specială │ │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │c │ Numărul buletinelor de vot primite (pct. c ≥ pct. d + │ │_│_│_│_│ │
  │ │ pct. e + pct. f + pct. g) │ │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │d │ Numărul buletinelor de vot neîntrebuinţate şi anulate │ │_│_│_│_│ │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │e │ Numărul total al voturilor valabil exprimate │ │_│_│_│_│ │
  │ │ (pct. e ≤ [pct. b - (pct. f + pct. g)]; pct. e = Suma │ │
  │ │ voturilor valabil exprimate la pct. h) │ │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │f │ Numărul voturilor nule │ │_│_│_│_│ │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │g │ Numărul voturilor albe (buletine de vot pe care nu s-a │ │_│_│_│_│ │
  │ │ aplicat ştampila "VOTAT") │ │
  └─────┴───────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┘

    S/SV Circumscripţia Electorală nr. │_│_│ Secţia de votare nr. │_│_│_│ 4/4
  Notă

  ──────────

  *) conform art. 93 alin. 2 din Legea nr. 208/2015

  privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare.

  ──────────

  h. Numărul voturilor valabil exprimate obţinute de fiecare competitor electoral pentru Senat**): Notă

  ──────────

  **) În ordinea stabilită conform art. 61 alin. (2) din Legea nr. 208/2015

  , cu modificările şi completările ulterioare.

  ──────────

  ┌────────────────────────────────────────────────────┬────┬───────────────────┐
  │ Denumirea partidului, organizaţiei cetăţenilor │Nr. │ Număr voturi │
  │ aparţinând minorităţilor naţionale, alianţei │crt.│valabil exprimate │
  │ politice, alianţei electorale sau menţiunea │ │ obţinute │
  │"Candidat independent" urmată de prenumele şi numele│ │ │
  │ candidatului │ │ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 1 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 2 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 3 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 4 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 5 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 6 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 7 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 8 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 9 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 10 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 11 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 12 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 13 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 14 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 15 │ │_│_│_│_│ │
  └────────────────────────────────────────────────────┴────┴───────────────────┘

   S/SV Circumscripţia Electorală nr. │_│_│ Secţia de votare nr. │_│_│_│ 2/4


  ┌────────────────────────────────────────────────────┬────┬───────────────────┐
  │ Denumirea partidului, organizaţiei cetăţenilor │Nr. │ Număr voturi │
  │ aparţinând minorităţilor naţionale, alianţei │crt.│valabil exprimate │
  │ politice, alianţei electorale sau menţiunea │ │ obţinute │
  │"Candidat independent" urmată de prenumele şi numele│ │ │
  │ candidatului │ │ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 16 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 17 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 18 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 19 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 20 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 21 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 22 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 23 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 24 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 25 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 26 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 27 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 28 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 29 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 30 │ │_│_│_│_│ │
  └────────────────────────────────────────────────────┴────┴───────────────────┘

   S/SV Circumscripţia Electorală nr. │_│_│ Secţia de votare nr. │_│_│_│ 3/4

      i. Numărul voturilor contestate
      ...........................................................................
      ...........................................................................

      j. Expunerea pe scurt a întâmpinărilor, a contestaţiilor şi a modului de
      soluţionare a acestora, precum şi a contestaţiilor înaintate biroului
      electoral de circumscripţie
      ...........................................................................
      ...........................................................................

      k. Starea sigiliilor de pe urne la încheierea votării:
      ...........................................................................
      ...........................................................................

      l. Numărul ştampilelor cu menţiunea «VOTAT» []
      Dispariţia uneia sau a mai multor ştampile se consemnează:
      ...........................................................................
      .......................................................................... .


                Preşedintele
             biroului electoral
            al secţiei de votare

             Prenumele şi numele .............................

                 Semnătura, .............................

          Locţiitorul preşedintelui
              biroului electoral
             al secţiei de votare

             Prenumele şi numele .............................

                 Semnătura, .............................


      Ştampila biroului electoral al secţiei de votare,


                                    Membrii
                   biroului electoral al secţiei de votare

         Prenumele şi Formaţiunea politică reprezentată Semnătura
           numele (unde este cazul)
      1. _____________________________________________________________________
      2. _____________________________________________________________________
      3. _____________________________________________________________________
      4. _____________________________________________________________________
      5. _____________________________________________________________________
      6. _____________________________________________________________________
      7. _____________________________________________________________________

      Motivele care au împiedicat semnarea***):
      ________________________________________________________________________
      ________________________________________________________________________
      ________________________________________________________________________

     S/SV Circumscripţia Electorală nr. │_│_│ Secţia de votare nr. │_│_│_│ 4/4
  Notă

  ──────────

  ***) Se completează de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare în situaţia lipsei semnăturilor unor membri ai biroului al secţiei de votare, conform art. 93 alin. (4) din Legea nr. 208/2015

  , cu modificările şi completările ulterioare.

  ──────────

  ----------
  Anexa 1 a fost modificată de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 46 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 17 noiembrie 2016, prin înlocuirea sintagmei "numele şi prenumele" cu sintagma "prenumele şi numele".
  Lit. l din anexa 1 a fost introdusă de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 46 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 17 noiembrie 2016.


  Anexa 2

      ( CD/SV )
                         CIRCUMSCRIPŢIA ELECTORALĂ Nr. _______ │_│_│

                           SECŢIA DE VOTARE Nr. ______________ │_│_│_│

                    _________________________________________
                            (comuna, oraş, municipiu)

                    Sat _____________________________________

                    Str. _________________________ Nr. ______

                                 PROCES - VERBAL*)
                  privind consemnarea rezultatului votării pentru
                                CAMERA DEPUTAŢILOR

  ┌─────┬───────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┐
  │a │Numărul total al alegătorilor prevăzuţi în listele │ │
  │ │electorale existente în secţia de votare │ │_│_│_│_│ │
  │ │(pct. a = pct. a1 + pct. a2 + pct. a3), din care: │ │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │a1 │ - Numărul total al alegătorilor potrivit listei │ │
  │ │ electorale permanente (pct. a1 ≥ pct. b1) │ │_│_│_│_│ │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │a2 │ - Numărul total al alegătorilor potrivit listei │ │
  │ │ electorale suplimentare (pct. a2 ≥ pct. b2) │ │_│_│_│_│ │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │a3 │ - Numărul total al alegătorilor în cazul cărora s-a │ │
  │ │ folosit urna specială (pct. a3 ≥ pct. b3) │ │_│_│_│_│ │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │b │Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la │ │
  │ │urne, înscrişi în listele electorale existente în │ │_│_│_│_│ │
  │ │secţia de votare, din care: │ │
  │ │(pct. b = pct. b1 + pct. b2 + pct. b3), din care: │ │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │b1 │ - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat │ │
  │ │ la urne, înscrişi în lista electorală permanentă │ │_│_│_│_│ │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │b2 │ - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat │ │
  │ │ la urne, înscrişi în lista electorală suplimentară │ │_│_│_│_│ │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │b3 │ - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat │ │_│_│_│_│ │
  │ │ la urne, în cazul cărora s-a folosit urna specială │ │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │c │ Numărul buletinelor de vot primite (pct. c ≥ pct. d + │ │_│_│_│_│ │
  │ │ pct. e + pct. f + pct. g) │ │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │d │ Numărul buletinelor de vot neîntrebuinţate şi anulate │ │_│_│_│_│ │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │e │ Numărul total al voturilor valabil exprimate │ │_│_│_│_│ │
  │ │ (pct. e ≤ [pct. b - (pct. f + pct. g)]; pct. e = Suma │ │
  │ │ voturilor valabil exprimate la pct. h) │ │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │f │ Numărul voturilor nule │ │_│_│_│_│ │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │g │ Numărul voturilor albe (buletine de vot pe care nu s-a │ │_│_│_│_│ │
  │ │ aplicat ştampila "VOTAT") │ │
  └─────┴───────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┘
   CD/SV Circumscripţia Electorală nr. │_│_│ Secţia de votare nr. │_│_│_│ 1/4
  Notă

  ──────────

  *) conform art. 93 alin. 2 din Legea nr. 208/2015

  privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare.

  ──────────

  h. Numărul voturilor valabil exprimate obţinute de fiecare competitor electoral pentru Camera Deputaţilor**): Notă

  ──────────

  **) În ordinea stabilită conform art. 61 alin. (2) din Legea nr. 208/2015

  , cu modificările şi completările ulterioare.

  ──────────

  ┌────────────────────────────────────────────────────┬────┬───────────────────┐
  │ Denumirea partidului, organizaţiei cetăţenilor │Nr. │ Număr voturi │
  │ aparţinând minorităţilor naţionale, alianţei │crt.│valabil exprimate │
  │ politice, alianţei electorale sau menţiunea │ │ obţinute │
  │"Candidat independent" urmată de prenumele şi numele│ │ │
  │ candidatului │ │ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 1 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 2 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 3 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 4 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 5 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 6 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 7 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 8 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 9 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 10 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 11 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 12 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 13 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 14 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 15 │ │_│_│_│_│ │
  └────────────────────────────────────────────────────┴────┴───────────────────┘

  CD/SV Circumscripţia Electorală nr. │_│_│ Secţia de votare nr. │_│_│_│ 2/4


  ┌────────────────────────────────────────────────────┬────┬───────────────────┐
  │ Denumirea partidului, organizaţiei cetăţenilor │Nr. │ Număr voturi │
  │ aparţinând minorităţilor naţionale, alianţei │crt.│valabil exprimate │
  │ politice, alianţei electorale sau menţiunea │ │ obţinute │
  │"Candidat independent" urmată de prenumele şi numele│ │ │
  │ candidatului │ │ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 16 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 17 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 18 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 19 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 20 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 21 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 22 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 23 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 24 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 25 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 26 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 27 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 28 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 29 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 30 │ │_│_│_│_│ │
  └────────────────────────────────────────────────────┴────┴───────────────────┘

   CD/SV Circumscripţia Electorală nr. │_│_│ Secţia de votare nr. │_│_│_│ 3/4

      i. Numărul voturilor contestate
      ...........................................................................
      ...........................................................................

      j. Expunerea pe scurt a întâmpinărilor, a contestaţiilor şi a modului de
      soluţionare a acestora, precum şi a contestaţiilor înaintate biroului
      electoral de circumscripţie
      ...........................................................................
      ...........................................................................

      k. Starea sigiliilor de pe urne la încheierea votării:
      ...........................................................................
      ...........................................................................

      l. Numărul ştampilelor cu menţiunea «VOTAT» []
      Dispariţia uneia sau a mai multor ştampile se consemnează:
      ...........................................................................
      ......................................................................... .


                Preşedintele
             biroului electoral
            al secţiei de votare

             Prenumele şi numele .............................

                 Semnătura, .............................

          Locţiitorul preşedintelui
              biroului electoral
             al secţiei de votare

             Prenumele şi numele .............................

                 Semnătura, .............................


      Ştampila biroului electoral al secţiei de votare,


                                    Membrii
                   biroului electoral al secţiei de votare

         Prenumele şi Formaţiunea politică reprezentată Semnătura
          numele (unde este cazul)
      1. _____________________________________________________________________
      2. _____________________________________________________________________
      3. _____________________________________________________________________
      4. _____________________________________________________________________
      5. _____________________________________________________________________
      6. _____________________________________________________________________
      7. _____________________________________________________________________

      Motivele care au împiedicat semnarea***):
      ________________________________________________________________________
      ________________________________________________________________________
      ________________________________________________________________________

   CD/SV Circumscripţia Electorală nr. │_│_│ Secţia de votare nr. │_│_│_│ 4/4
  Notă

  ──────────

  ***) Se completează de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare în situaţia lipsei semnăturilor unor membri ai biroului al secţiei de votare, conform art. 93 alin. (4) din Legea nr. 208/2015

  , cu modificările şi completările ulterioare.

  ──────────

  ----------
  Anexa 2 a fost modificată de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 46 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 17 noiembrie 2016, prin înlocuirea sintagmei "numele şi prenumele" cu sintagma "prenumele şi numele".
  Lit. l din anexa 2 a fost introdusă de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 46 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 17 noiembrie 2016.


  Anexa 3

      ( S/SV/MB )
                         MUNICIPIUL BUCUREŞTI
                         CIRCUMSCRIPŢIA ELECTORALĂ Nr. _______ │_│_│

                         OFICIUL ELECTORAL AL SECTORULUI _______ │_│

                           SECŢIA DE VOTARE Nr. ______________ │_│_│_│

                    Str. _________________________ Nr. ______

                                 PROCES - VERBAL*)
                  privind consemnarea rezultatului votării pentru
                                     SENAT

  ┌─────┬───────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┐
  │a │Numărul total al alegătorilor prevăzuţi în listele │ │
  │ │electorale existente în secţia de votare │ │_│_│_│_│ │
  │ │(pct. a = pct. a1 + pct. a2 + pct. a3), din care: │ │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │a1 │ - Numărul total al alegătorilor potrivit listei │ │
  │ │ electorale permanente (pct. a1 ≥ pct. b1) │ │_│_│_│_│ │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │a2 │ - Numărul total al alegătorilor potrivit listei │ │
  │ │ electorale suplimentare (pct. a2 ≥ pct. b2) │ │_│_│_│_│ │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │a3 │ - Numărul total al alegătorilor în cazul cărora s-a │ │
  │ │ folosit urna specială (pct. a3 ≥ pct. b3) │ │_│_│_│_│ │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │b │Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la │ │
  │ │urne, înscrişi în listele electorale existente în │ │_│_│_│_│ │
  │ │secţia de votare, (pct. b = pct. b1 + pct. b2 + pct. b3), │ │
  │ │din care: │ │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │b1 │ - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat │ │
  │ │ la urne, înscrişi în lista electorală permanentă │ │_│_│_│_│ │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │b2 │ - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat │ │
  │ │ la urne, înscrişi în lista electorală suplimentară │ │_│_│_│_│ │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │b3 │ - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat │ │_│_│_│_│ │
  │ │ la urne, în cazul cărora s-a folosit urna specială │ │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │c │ Numărul buletinelor de vot primite (pct. c ≥ pct. d + │ │_│_│_│_│ │
  │ │ pct. e + pct. f + pct. g) │ │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │d │ Numărul buletinelor de vot neîntrebuinţate şi anulate │ │_│_│_│_│ │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │e │ Numărul total al voturilor valabil exprimate │ │_│_│_│_│ │
  │ │ (pct. e ≤ [pct. b - (pct. f + pct. g)]; pct. e = Suma │ │
  │ │ voturilor valabil exprimate la pct. h) │ │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │f │ Numărul voturilor nule │ │_│_│_│_│ │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │g │ Numărul voturilor albe (buletine de vot pe care nu s-a │ │_│_│_│_│ │
  │ │ aplicat ştampila "VOTAT") │ │
  └─────┴───────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┘

  S/SV/MB Circumscripţia Electorală nr. │_│_│ Secţia de votare nr. │_│_│_│_│ 1/4
  Notă

  ──────────

  *) conform art. 93 alin. (2) din Legea nr. 208/2015

  privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare.

  ──────────

  h. Numărul voturilor valabil exprimate obţinute de fiecare competitor electoral pentru Senat**): Notă

  ──────────

  **) În ordinea stabilită conform art. 61 alin. (2) din Legea nr. 208/2015

  , cu modificările şi completările ulterioare.

  ──────────

  ┌────────────────────────────────────────────────────┬────┬───────────────────┐
  │ Denumirea partidului, organizaţiei cetăţenilor │Nr. │ Număr voturi │
  │ aparţinând minorităţilor naţionale, alianţei │crt.│valabil exprimate │
  │ politice, alianţei electorale sau menţiunea │ │ obţinute │
  │"Candidat independent" urmată de prenumele şi numele│ │ │
  │ candidatului │ │ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 1 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 2 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 3 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 4 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 5 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 6 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 7 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 8 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 9 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 10 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 11 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 12 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 13 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 14 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 15 │ │_│_│_│_│ │
  └────────────────────────────────────────────────────┴────┴───────────────────┘

  S/SV/MB Circumscripţia Electorală nr. │_│_│ Secţia de votare nr. │_│_│_│_│ 2/4


  ┌────────────────────────────────────────────────────┬────┬───────────────────┐
  │ Denumirea partidului, organizaţiei cetăţenilor │Nr. │ Număr voturi │
  │ aparţinând minorităţilor naţionale, alianţei │crt.│valabil exprimate │
  │ politice, alianţei electorale sau menţiunea │ │ obţinute │
  │"Candidat independent" urmată de prenumele şi numele│ │ │
  │ candidatului │ │ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 16 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 17 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 18 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 19 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 20 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 21 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 22 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 23 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 24 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 25 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 26 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 27 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 28 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 29 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 30 │ │_│_│_│_│ │
  └────────────────────────────────────────────────────┴────┴───────────────────┘

  S/SV/MB Circumscripţia Electorală nr. │_│_│ Secţia de votare nr. │_│_│_│_│ 3/4

      i. Numărul voturilor contestate
      ...........................................................................
      ...........................................................................

      j. Expunerea pe scurt a întâmpinărilor, a contestaţiilor şi a modului de
      soluţionare a acestora, precum şi a contestaţiilor înaintate oficiului
      electoral
      ...........................................................................
      ...........................................................................

      k. Starea sigiliilor de pe urne la încheierea votării:
      ...........................................................................
      ...........................................................................

      l. Numărul ştampilelor cu menţiunea «VOTAT» []
      Dispariţia uneia sau a mai multor ştampile se consemnează:
      ...........................................................................
      ......................................................................... .


                Preşedintele
             biroului electoral
            al secţiei de votare

             Prenumele şi numele .............................

                 Semnătura, .............................

          Locţiitorul preşedintelui
              biroului electoral
             al secţiei de votare

             Prenumele şi numele .............................

                 Semnătura, .............................


      Ştampila biroului electoral al secţiei de votare,


                                    Membrii
                   biroului electoral al secţiei de votare

         Prenumele şi Formaţiunea politică reprezentată Semnătura
          numele (unde este cazul)
      1. _____________________________________________________________________
      2. _____________________________________________________________________
      3. _____________________________________________________________________
      4. _____________________________________________________________________
      5. _____________________________________________________________________
      6. _____________________________________________________________________
      7. _____________________________________________________________________

      Motivele care au împiedicat semnarea***):
      ________________________________________________________________________
      ________________________________________________________________________
      ________________________________________________________________________

  S/SV/MB Circumscripţia Electorală nr. │_│_│ Secţia de votare nr. │_│_│_│_│ 4/4
  Notă

  ──────────

  ***) Se completează de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare în situaţia lipsei semnăturilor unor membri ai biroului electoral al secţiei de votare, conform art. 93 alin. (4) din Legea nr. 208/2015

  , cu modificările şi completările ulterioare.

  ──────────

  ----------
  Anexa 3 a fost modificată de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 46 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 17 noiembrie 2016, prin înlocuirea sintagmei "numele şi prenumele" cu sintagma "prenumele şi numele".
  Lit. l din anexa 3 a fost introdusă de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 46 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 17 noiembrie 2016.


  Anexa 4

      ( CD/SV/MB )
                         MUNICIPIUL BUCUREŞTI
                         CIRCUMSCRIPŢIA ELECTORALĂ Nr. _______ │_│_│

                         OFICIUL ELECTORAL AL SECTORULUI _______ │_│

                           SECŢIA DE VOTARE Nr. ______________ │_│_│_│_│

                    Str. _________________________ Nr. ______

                                 PROCES - VERBAL*)
                  privind consemnarea rezultatului votării pentru
                                CAMERA DEPUTAŢILOR

  ┌─────┬───────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┐
  │a │Numărul total al alegătorilor prevăzuţi în listele │ │
  │ │electorale existente în secţia de votare │ │_│_│_│_│ │
  │ │(pct. a = pct. a1 + pct. a2 + pct. a3), din care: │ │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │a1 │ - Numărul total al alegătorilor potrivit listei │ │
  │ │ electorale permanente (pct. a1 ≥ pct. b1) │ │_│_│_│_│ │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │a2 │ - Numărul total al alegătorilor potrivit listei │ │
  │ │ electorale suplimentare (pct. a2 ≥ pct. b2) │ │_│_│_│_│ │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │a3 │ - Numărul total al alegătorilor în cazul cărora s-a │ │
  │ │ folosit urna specială (pct. a3 ≥ pct. b3) │ │_│_│_│_│ │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │b │Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la │ │
  │ │urne, înscrişi în listele electorale existente în │ │_│_│_│_│ │
  │ │secţia de votare, (pct. b = pct. b1 + pct. b2 + pct. b3), │ │
  │ │din care: │ │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │b1 │ - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat │ │
  │ │ la urne, înscrişi în lista electorală permanentă │ │_│_│_│_│ │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │b2 │ - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat │ │
  │ │ la urne, înscrişi în lista electorală suplimentară │ │_│_│_│_│ │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │b3 │ - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat │ │_│_│_│_│ │
  │ │ la urne, în cazul cărora s-a folosit urna specială │ │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │c │ Numărul buletinelor de vot primite (pct. c ≥ pct. d + │ │_│_│_│_│ │
  │ │ pct. e + pct. f + pct. g) │ │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │d │ Numărul buletinelor de vot neîntrebuinţate şi anulate │ │_│_│_│_│ │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │e │ Numărul total al voturilor valabil exprimate │ │_│_│_│_│ │
  │ │ (pct. e ≤ [pct. b - (pct. f + pct. g)]; pct. e = Suma │ │
  │ │ voturilor valabil exprimate la pct. h) │ │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │f │ Numărul voturilor nule │ │_│_│_│_│ │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │g │ Numărul voturilor albe (buletine de vot pe care nu s-a │ │_│_│_│_│ │
  │ │ aplicat ştampila "VOTAT") │ │
  └─────┴───────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┘

  CD/SV/MB Circumscripţia Electorală nr. │_│_│ Secţia de votare nr. │_│_│_│_│ 1/4
  Notă

  ──────────

  *) conform art. 93 alin. 2 din Legea nr. 208/2015

  privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare.

  ──────────

  h. Numărul voturilor valabil exprimate obţinute de fiecare competitor electoral pentru Camera Deputaţilor**): Notă

  ──────────

  **) În ordinea stabilită conform art. 61 alin. (2) din Legea nr. 208/2015

  , cu modificările şi completările ulterioare.

  ──────────

  ┌────────────────────────────────────────────────────┬────┬───────────────────┐
  │ Denumirea partidului, organizaţiei cetăţenilor │Nr. │ Număr voturi │
  │ aparţinând minorităţilor naţionale, alianţei │crt.│valabil exprimate │
  │ politice, alianţei electorale sau menţiunea │ │ obţinute │
  │"Candidat independent" urmată de prenumele şi numele│ │ │
  │ candidatului │ │ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 1 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 2 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 3 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 4 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 5 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 6 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 7 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 8 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 9 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 10 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 11 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 12 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 13 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 14 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 15 │ │_│_│_│_│ │
  └────────────────────────────────────────────────────┴────┴───────────────────┘

  CD/SV/MB Circumscripţia Electorală nr. │_│_│ Secţia de votare nr. │_│_│_│_│ 2/4


  ┌────────────────────────────────────────────────────┬────┬───────────────────┐
  │ Denumirea partidului, organizaţiei cetăţenilor │Nr. │ Număr voturi │
  │ aparţinând minorităţilor naţionale, alianţei │crt.│valabil exprimate │
  │ politice, alianţei electorale sau menţiunea │ │ obţinute │
  │"Candidat independent" urmată de prenumele şi numele│ │ │
  │ candidatului │ │ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 16 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 17 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 18 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 19 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 20 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 21 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 22 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 23 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 24 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 25 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 26 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 27 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 28 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 29 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 30 │ │_│_│_│_│ │
  └────────────────────────────────────────────────────┴────┴───────────────────┘

  CD/SV/MB Circumscripţia Electorală nr. │_│_│ Secţia de votare nr. │_│_│_│_│ 3/4

      i. Numărul voturilor contestate
      ...........................................................................
      ...........................................................................

      j. Expunerea pe scurt a întâmpinărilor, a contestaţiilor şi a modului de
      soluţionare a acestora, precum şi a contestaţiilor înaintate oficiului
      electoral
      ...........................................................................
      ...........................................................................

      k. Starea sigiliilor de pe urne la încheierea votării:
      ...........................................................................
      ...........................................................................

      l. Numărul ştampilelor cu menţiunea «VOTAT» []
      Dispariţia uneia sau a mai multor ştampile se consemnează:
      ...........................................................................
      .......................................................................... .


                Preşedintele
             biroului electoral
            al secţiei de votare

             Prenumele şi numele .............................

                 Semnătura, .............................

          Locţiitorul preşedintelui
              biroului electoral
             al secţiei de votare

             Prenumele şi numele .............................

                 Semnătura, .............................


      Ştampila biroului electoral al secţiei de votare,


                                    Membrii
                   biroului electoral al secţiei de votare

         Prenumele şi Formaţiunea politică reprezentată Semnătura
           numele (unde este cazul)
      1. _____________________________________________________________________
      2. _____________________________________________________________________
      3. _____________________________________________________________________
      4. _____________________________________________________________________
      5. _____________________________________________________________________
      6. _____________________________________________________________________
      7. _____________________________________________________________________

      Motivele care au împiedicat semnarea***):
      ________________________________________________________________________
      ________________________________________________________________________
      ________________________________________________________________________

  CD/SV/MB Circumscripţia Electorală nr. │_│_│ Secţia de votare nr. │_│_│_│_│ 4/4
  Notă

  ──────────

  ***) Se completează de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare în situaţia lipsei semnăturilor unor membri ai biroului electoral al secţiei de votare, conform art. 93 alin. (4) din Legea nr. 208/2015

  , cu modificările şi completările ulterioare.

  ──────────

  ----------
  Anexa 4 a fost modificată de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 46 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 17 noiembrie 2016, prin înlocuirea sintagmei "numele şi prenumele" cu sintagma "prenumele şi numele".
  Lit. l din anexa 4 a fost introdusă de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 46 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 17 noiembrie 2016.


  Anexa 5

      ( S/BVC )
                                                                         ┌─┬─┐
                            CIRCUMSCRIPŢIA ELECTORALĂ Nr. 43 │4│3│
                                                                       ┌─┼─┼─┤
                                                                       │ │ │ │
       Biroul electoral pentru votul prin corespondenţă nr. __________ └─┴─┴─┘

                    Str. _________________________ Nr. ______

                                 PROCES - VERBAL*)
        privind consemnarea rezultatului votului prin corespondenţă la alegerea
                                    SENATULUI

  ┌─────┬───────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┐
  │a │Numărul total al alegătorilor arondaţi (pct. a ≥ pct. b) │ │_│_│_│_│ │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │b │Numărul total al plicurilor exterioare primite de la │ │_│_│_│_│ │
  │ │alegători (pct. b = pct. b1 + pct. b2), din care: │ │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │b1 │Numărul total al plicurilor exterioare valabile │ │_│_│_│_│ │
  │ │(pct. b1 ≥ pct. c) │ │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │b2 │Numărul total al plicurilor exterioare nule │ │_│_│_│_│ │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │c │Numărul total al plicurilor interioare (pct. c = pct. c1 + │ │_│_│_│_│ │
  │ │pct. c2), din care: │ │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │c1 │Numărul plicurilor interioare valabile │ │_│_│_│_│ │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │c2 │Numărul plicurilor interioare nule │ │_│_│_│_│ │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │d │Numărul total al voturilor (pct. d = pct. d1 + pct. d2), │ │_│_│_│_│ │
  │ │din care: │ │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │d1 │Numărul voturilor valabil exprimate (pct. d1 ≤ │ │_│_│_│_│ │
  │ │[pct. d - d2]; pct. d1 = Suma voturilor valabil exprimate │ │
  │ │la pct. e) │ │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │d2 │Numărul voturilor nule │ │_│_│_│_│ │
  └─────┴───────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┘
                                      ┌─┬─┐ Biroul pentru votul prin ┌─┬─┬─┐
  S/BVC Circumscripţia Electorală nr. │4│3│ corespondenţă nr. │ │ │ │ 1/4
                                      └─┴─┘ └─┴─┴─┘
  Notă

  ──────────

  *) conform art. 17 alin. (1) din Legea nr. 288/2015

  privind votul prin corespondenţă, precum şi modificarea şi completarea Legii nr. 208/2015

  privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente.

  ──────────

  e. Numărul voturilor valabil exprimate pentru Senat obţinute de fiecare competitor electoral**): Notă

  ──────────

  **) În ordinea stabilită conform art. 61 alin. (2) din Legea nr. 208/2015

  , cu modificările şi completările ulterioare.

  ──────────

  ┌────────────────────────────────────────────────────┬────┬───────────────────┐
  │ Denumirea partidului, organizaţiei cetăţenilor │Nr. │ Număr voturi │
  │ aparţinând minorităţilor naţionale, alianţei │crt.│valabil exprimate │
  │ politice, alianţei electorale sau menţiunea │ │ obţinute │
  │"Candidat independent" urmată de prenumele şi numele│ │ │
  │ candidatului │ │ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 1 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 2 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 3 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 4 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 5 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 6 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 7 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 8 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 9 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 10 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 11 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 12 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 13 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 14 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 15 │ │_│_│_│_│ │
  └────────────────────────────────────────────────────┴────┴───────────────────┘
                                      ┌─┬─┐ Biroul pentru votul prin ┌─┬─┬─┐
  S/BVC Circumscripţia Electorală nr. │4│3│ corespondenţă nr. │ │ │ │ 2/4
                                      └─┴─┘ └─┴─┴─┘


  ┌────────────────────────────────────────────────────┬────┬───────────────────┐
  │ Denumirea partidului, organizaţiei cetăţenilor │Nr. │ Număr voturi │
  │ aparţinând minorităţilor naţionale, alianţei │crt.│valabil exprimate │
  │ politice, alianţei electorale sau menţiunea │ │ obţinute │
  │"Candidat independent" urmată de prenumele şi numele│ │ │
  │ candidatului │ │ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 16 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 17 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 18 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 19 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 20 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 21 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 22 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 23 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 24 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 25 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 26 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 27 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 28 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 29 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 30 │ │_│_│_│_│ │
  └────────────────────────────────────────────────────┴────┴───────────────────┘

                                      ┌─┬─┐ Biroul pentru votul prin ┌─┬─┬─┐
  S/BVC Circumscripţia Electorală nr. │4│3│ corespondenţă nr. │ │ │ │ 3/4
                                      └─┴─┘ └─┴─┴─┘

      f. Numărul voturilor contestate
      ...........................................................................
      ...........................................................................

      g. Expunerea pe scurt a întâmpinărilor, contestaţiilor şi a modului de
      soluţionare a lor, precum şi a contestaţiilor înaintate biroului electoral
      ierarhic superior
      ...........................................................................
      ...........................................................................

                Preşedintele
             biroului electoral
             pentru votul prin
               corespondenţă .............................

             Prenumele şi numele

                 Semnătura, .............................

          Locţiitorul preşedintelui
              biroului electoral
             pentru votul prin
               corespondenţă .............................

             Prenumele şi numele

                 Semnătura, .............................


      Ştampila secţiei de votare,

                                    Membrii
               biroului electoral pentru votul prin corespondenţă

         Prenumele şi Formaţiunea politică reprezentată Semnătura
           numele (unde este cazul)
      1. _____________________________________________________________________
      2. _____________________________________________________________________
      3. _____________________________________________________________________
      4. _____________________________________________________________________
      5. _____________________________________________________________________
      6. _____________________________________________________________________
      7. _____________________________________________________________________

                                      ┌─┬─┐ Biroul pentru votul prin ┌─┬─┬─┐
  S/BVC Circumscripţia Electorală nr. │4│3│ corespondenţă nr. │ │ │ │ 4/4
                                      └─┴─┘ └─┴─┴─┘

  ----------
  Anexa 5 a fost modificată de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 46 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 17 noiembrie 2016, prin înlocuirea sintagmei "numele şi prenumele" cu sintagma "prenumele şi numele".


  Anexa 6

      ( CD/BVC )
                                                                         ┌─┬─┐
                            CIRCUMSCRIPŢIA ELECTORALĂ Nr. 43 │4│3│
                                                                         └─┴─┘
                                                                       ┌─┬─┬─┐
       Biroul electoral pentru votul prin corespondenţă nr. __________ │ │ │ │
                                                                       └─┴─┴─┘
                     Str. _________________________ Nr. ______

                                 PROCES - VERBAL*)
        privind consemnarea rezultatului votului prin corespondenţă la alegerea
                             CAMEREI DEPUTAŢILOR

  ┌─────┬───────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┐
  │a │Numărul total al alegătorilor arondaţi (pct. a ≥ pct. b) │ │_│_│_│_│ │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │b │Numărul total al plicurilor exterioare primite de la │ │_│_│_│_│ │
  │ │alegători (pct. b = pct. b1 + pct. b2), din care: │ │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │b1 │Numărul total al plicurilor exterioare valabile │ │_│_│_│_│ │
  │ │(pct. b1 ≥ pct. c) │ │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │b2 │Numărul total al plicurilor exterioare nule │ │_│_│_│_│ │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │c │Numărul total al plicurilor interioare (pct. c = pct. c1 + │ │_│_│_│_│ │
  │ │pct. c2), din care: │ │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │c1 │Numărul plicurilor interioare valabile │ │_│_│_│_│ │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │c2 │Numărul plicurilor interioare nule │ │_│_│_│_│ │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │d │Numărul total al voturilor (pct. d = pct. d1 + pct. d2), │ │_│_│_│_│ │
  │ │din care: │ │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │d1 │Numărul voturilor valabil exprimate (pct. d1 ≤ │ │_│_│_│_│ │
  │ │[pct. d - d2]; pct. d1 = Suma voturilor valabil exprimate │ │
  │ │la pct. e) │ │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │d2 │Numărul voturilor nule │ │_│_│_│_│ │
  └─────┴───────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┘
                                       ┌─┬─┐ Biroul pentru votul prin ┌─┬─┬─┐
  CD/BVC Circumscripţia Electorală nr. │4│3│ corespondenţă nr. │ │ │ │ 1/4
                                       └─┴─┘ └─┴─┴─┘
  Notă

  ──────────

  *) conform art. 17 alin. (1) din Legea nr. 288/2015

  privind votul prin corespondenţă, precum şi modificarea şi completarea Legii nr. 208/2015

  privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente.

  ──────────

  e. Numărul voturilor valabil exprimate obţinute de fiecare competitor electoral pentru Camera Deputaţilor**): Notă

  ──────────

  **) În ordinea stabilită conform art. 61 alin. (2) din Legea nr. 208/2015

  , cu modificările şi completările ulterioare.

  ──────────

  ┌────────────────────────────────────────────────────┬────┬───────────────────┐
  │ Denumirea partidului, organizaţiei cetăţenilor │Nr. │ Număr voturi │
  │ aparţinând minorităţilor naţionale, alianţei │crt.│ valabil exprimate │
  │ politice, alianţei electorale sau menţiunea │ │ obţinute │
  │"Candidat independent" urmată de prenumele şi numele│ │ │
  │ candidatului │ │ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 1 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 2 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 3 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 4 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 5 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 6 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 7 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 8 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 9 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 10 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 11 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 12 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 13 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 14 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 15 │ │_│_│_│_│ │
  └────────────────────────────────────────────────────┴────┴───────────────────┘
                                       ┌─┬─┐ Biroul pentru votul prin ┌─┬─┬─┐
  CD/BVC Circumscripţia Electorală nr. │4│3│ corespondenţă nr. │ │ │ │ 2/4
                                       └─┴─┘ └─┴─┴─┘

  ┌────────────────────────────────────────────────────┬────┬───────────────────┐
  │ Denumirea partidului, organizaţiei cetăţenilor │Nr. │ Număr voturi │
  │ aparţinând minorităţilor naţionale, alianţei │crt.│valabil exprimate │
  │ politice, alianţei electorale sau menţiunea │ │ obţinute │
  │"Candidat independent" urmată de prenumele şi numele│ │ │
  │ candidatului │ │ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 16 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 17 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 18 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 19 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 20 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 21 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 22 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 23 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 24 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 25 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 26 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 27 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 28 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 29 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 30 │ │_│_│_│_│ │
  └────────────────────────────────────────────────────┴────┴───────────────────┘
                                       ┌─┬─┐ Biroul pentru votul prin ┌─┬─┬─┐
  CD/BVC Circumscripţia Electorală nr. │4│3│ corespondenţă nr. │ │ │ │ 3/4
                                       └─┴─┘ └─┴─┴─┘

      f. Numărul voturilor contestate
      ...........................................................................
      ...........................................................................

      g. Expunerea pe scurt a întâmpinărilor, a contestaţiilor şi a modului de
      soluţionare a lor, precum şi a contestaţiilor înaintate biroului electoral
      ierarhic superior
      ...........................................................................
      ...........................................................................

                Preşedintele
             biroului electoral
             pentru votul prin
               corespondenţă .............................

             Prenumele şi numele

                 Semnătura, .............................

          Locţiitorul preşedintelui
              biroului electoral
             pentru votul prin
               corespondenţă .............................

             Prenumele şi numele

                 Semnătura, .............................


        Ştampila biroului electoral
      pentru votul prin corespondenţă,


                                    Membrii
               biroului electoral pentru votul prin corespondenţă

         Prenumele şi Formaţiunea politică reprezentată Semnătura
           numele (unde este cazul)
      1. _____________________________________________________________________
      2. _____________________________________________________________________
      3. _____________________________________________________________________
      4. _____________________________________________________________________
      5. _____________________________________________________________________
      6. _____________________________________________________________________
      7. _____________________________________________________________________

                                      ┌─┬─┐ Biroul pentru votul prin ┌─┬─┬─┐
  CD/BVC Circumscripţia Electorală nr.│4│3│ corespondenţă nr. │ │ │ │ 4/4
                                      └─┴─┘ └─┴─┴─┘

  ----------
  Anexa 6 a fost modificată de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 46 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 17 noiembrie 2016, prin înlocuirea sintagmei "numele şi prenumele" cu sintagma "prenumele şi numele".


  Anexa 7

      ( S/CE )
                      CIRCUMSCRIPŢIA ELECTORALĂ Nr. _______ │_│_│


                               PROCES - VERBAL*)
              cuprinzând totalizarea voturilor valabil exprimate pentru
                                   SENAT

  ┌──┬───────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐
  │a │Numărul total al alegătorilor prevăzuţi în listele │ │
  │ │electorale ale circumscripţiei electorale ││_│_│_│_│_│_│_││
  │ │(pct. a = pct. a1 + pct. a2 + pct. a3), din care: │ │
  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │a1│ - Numărul total al alegătorilor potrivit listelor │ │
  │ │ electorale permanente ││_│_│_│_│_│_│_││
  │ │ (pct. a1 ≥ pct. b1) │ │
  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │a2│ - Numărul total al alegătorilor potrivit listelor │ │
  │ │ electorale suplimentare (pct. a2 ≥ pct. b2) ││_│_│_│_│_│_│_││
  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │a3│ - Numărul total al alegătorilor în cazul cărora s-a │ │
  │ │ folosit urna specială ││_│_│_│_│_│_│_││
  │ │ (pct. a3 ≥ pct. b3) │ │
  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │b │ - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la │ │
  │ │ urne, înscrişi în listele electorale ale circumscrip- ││_│_│_│_│_│_│_││
  │ │ ţiei electorale (pct. b = pct. b1 + pct. b2 + pct. b3), │ │
  │ │ din care: │ │
  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │b1│ - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat │ │
  │ │ la urne, înscrişi în listele electorale permanente ││_│_│_│_│_│_│_││
  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │b2│ - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat ││_│_│_│_│_│_│_││
  │ │ la urne, înscrişi în listele electorale suplimentare │ │
  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │b3│ - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat ││_│_│_│_│_│_│_││
  │ │ la urne, în cazul cărora s-a folosit urna specială │ │
  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │c │ Numărul buletinelor de vot primite de birourile electorale│ │
  │ │ ale secţiilor de votare (pct. c ≥ pct. d + pct. e + ││_│_│_│_│_│_│_││
  │ │ pct. f + pct. g) │ │
  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │d │ Numărul buletinelor de vot neîntrebuinţate şi anulate ││_│_│_│_│_│_│_││
  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │e │ Numărul total al voturilor valabil exprimate ││_│_│_│_│_│_│_││
  │ │ (pct. e ≤ [pct. b - (pct. f + pct. g)]; pct. e = Suma │ │
  │ │ voturilor valabil exprimate la pct. h) │ │
  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │f │ Numărul total al voturilor nule ││_│_│_│_│_│_│_││
  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │g │ Numărul total al voturilor albe (buletine de vot pe care ││_│_│_│_│_│_│_││
  │ │ nu s-a aplicat ştampila "VOTAT") │ │
  └──┴───────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘

    S/CE Circumscripţia Electorală nr. │_│_│ 1/4
  Notă

  ──────────

  *) conform art. 94 alin. (1) din Legea nr. 208/2015

  privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare.

  ──────────

  h. Numărul voturilor valabil exprimate obţinute de fiecare competitor electoral pentru Senat în circumscripţia electorală**): Notă

  ──────────

  **) În ordinea stabilită conform art. 61 alin. (2) din Legea nr. 208/2015

  , cu modificările şi completările ulterioare.

  ──────────

  ┌────────────────────────────────────────────────────┬────┬───────────────────┐
  │ Denumirea partidului, organizaţiei cetăţenilor │Nr. │ Număr voturi │
  │ aparţinând minorităţilor naţionale, alianţei │crt.│valabil exprimate │
  │ politice, alianţei electorale sau menţiunea │ │ obţinute │
  │"Candidat independent" urmată de prenumele şi numele│ │ │
  │ candidatului │ │ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 1 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 2 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 3 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 4 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 5 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 6 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 7 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 8 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 9 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 10 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 11 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 12 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 13 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 14 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 15 │ │_│_│_│_│ │
  └────────────────────────────────────────────────────┴────┴───────────────────┘
    S/CE Circumscripţia Electorală nr. │_│_│ 2/4

  ┌────────────────────────────────────────────────────┬────┬───────────────────┐
  │ Denumirea partidului, organizaţiei cetăţenilor │Nr. │ Număr voturi │
  │ aparţinând minorităţilor naţionale, alianţei │crt.│valabil exprimate │
  │ politice, alianţei electorale sau menţiunea │ │ obţinute │
  │"Candidat independent" urmată de prenumele şi numele│ │ │
  │ candidatului │ │ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 16 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 17 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 18 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 19 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 20 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 21 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 22 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 23 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 24 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 25 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 26 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 27 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 28 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 29 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 30 │ │_│_│_│_│ │
  └────────────────────────────────────────────────────┴────┴───────────────────┘

    S/CE Circumscripţia Electorală nr. │_│_│ 3/4

                Preşedintele
             biroului electoral
             de circumscripţie

             Prenumele şi numele .............................

                 Semnătura, .............................

          Locţiitorul preşedintelui
              biroului electoral
              de circumscripţie

             Prenumele şi numele .............................

                 Semnătura, .............................


      Ştampila biroului electoral de circumscripţie,

                                    Membrii
                   biroului electoral de circumscripţie

         Prenumele şi Formaţiunea politică reprezentată Semnătura
           numele (unde este cazul)
      1. _____________________________________________________________________
      2. _____________________________________________________________________
      3. _____________________________________________________________________
      4. _____________________________________________________________________
      5. _____________________________________________________________________
      6. _____________________________________________________________________
      7. _____________________________________________________________________
      8. _____________________________________________________________________
      9. _____________________________________________________________________
     10. _____________________________________________________________________
     11. _____________________________________________________________________


     S/CE Circumscripţia Electorală nr. │_│_│ 4/4

  ----------
  Anexa 7 a fost modificată de RECTIFICAREA nr. 39 din 17 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 936 din 22 noiembrie 2016.


  Anexa 8

         ( CD/CE )
                      CIRCUMSCRIPŢIA ELECTORALĂ Nr. _______ │_│_│


                               PROCES - VERBAL*)
              cuprinzând totalizarea voturilor valabil exprimate pentru
                             CAMERA DEPUTAŢILOR

  ┌──┬───────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐
  │a │Numărul total al alegătorilor prevăzuţi în listele │ │
  │ │electorale ale circumscripţiei electorale ││_│_│_│_│_│_│_││
  │ │(pct. a = pct. a1 + pct. a2 + pct. a3), din care: │ │
  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │a1│ - Numărul total al alegătorilor potrivit listelor │ │
  │ │ electorale permanente ││_│_│_│_│_│_│_││
  │ │ (pct. a1 ≥ pct. b1) │ │
  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │a2│ - Numărul total al alegătorilor potrivit listelor │ │
  │ │ electorale suplimentare (pct. a2 ≥ pct. b2) ││_│_│_│_│_│_│_││
  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │a3│ - Numărul total al alegătorilor în cazul cărora s-a │ │
  │ │ folosit urna specială ││_│_│_│_│_│_│_││
  │ │ (pct. a3 ≥ pct. b3) │ │
  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │b │ - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la │ │
  │ │ urne, înscrişi în listele electorale ale circumscrip- ││_│_│_│_│_│_│_││
  │ │ ţiei electorale (pct. b = pct. b1 + pct. b2 + pct. b3), │ │
  │ │ din care: │ │
  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │b1│ - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat │ │
  │ │ la urne, înscrişi în listele electorale permanente ││_│_│_│_│_│_│_││
  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │b2│ - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat │ │
  │ │ la urne, înscrişi în listele electorale suplimentare ││_│_│_│_│_│_│_││
  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │b3│ - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat ││_│_│_│_│_│_│_││
  │ │ la urne, în cazul cărora s-a folosit urna specială │ │
  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │c │ Numărul buletinelor de vot primite de birourile electorale│ │
  │ │ ale secţiilor de votare (pct. c ≥ pct. d + pct. e + ││_│_│_│_│_│_│_││
  │ │ pct. f + pct. g) │ │
  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │d │ Numărul buletinelor de vot neîntrebuinţate şi anulate ││_│_│_│_│_│_│_││
  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │e │ Numărul total al voturilor valabil exprimate ││_│_│_│_│_│_│_││
  │ │ (pct. e ≤ [pct. b - (pct. f + pct. g)]; pct. e = Suma │ │
  │ │ voturilor valabil exprimate la pct. h) │ │
  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │f │ Numărul total al voturilor nule ││_│_│_│_│_│_│_││
  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │g │ Numărul total al voturilor albe (buletine de vot pe care ││_│_│_│_│_│_│_││
  │ │ nu s-a aplicat ştampila "VOTAT") │ │
  └──┴───────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘
    CD/CE Circumscripţia Electorală nr. │_│_│ 1/4
  Notă

  ──────────

  *) conform art. 94 alin. (1) din Legea nr. 208/2015

  privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare.

  ──────────

  h. Numărul voturilor valabil exprimate obţinute de fiecare competitor electoral pentru Camera Deputaţilor în circumscripţia electorală**): Notă

  ──────────

  **) În ordinea stabilită conform art. 61 alin. (2) din Legea nr. 208/2015

  , cu modificările şi completările ulterioare.

  ──────────

  ┌────────────────────────────────────────────────────┬────┬───────────────────┐
  │ Denumirea partidului, organizaţiei cetăţenilor │Nr. │ Număr voturi │
  │ aparţinând minorităţilor naţionale, alianţei │crt.│ valabil exprimate │
  │ politice, alianţei electorale sau menţiunea │ │ obţinute │
  │"Candidat independent" urmată de prenumele şi numele│ │ │
  │ candidatului │ │ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 1 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 2 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 3 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 4 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 5 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 6 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 7 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 8 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 9 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 10 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 11 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 12 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 13 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 14 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 15 │ │_│_│_│_│ │
  └────────────────────────────────────────────────────┴────┴───────────────────┘
    CD/CE Circumscripţia Electorală nr. │_│_│ 2/4

  ┌────────────────────────────────────────────────────┬────┬───────────────────┐
  │ Denumirea partidului, organizaţiei cetăţenilor │Nr. │ Număr voturi │
  │ aparţinând minorităţilor naţionale, alianţei │crt.│valabil exprimate │
  │ politice, alianţei electorale sau menţiunea │ │ obţinute │
  │"Candidat independent" urmată de prenumele şi numele│ │ │
  │ candidatului │ │ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 16 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 17 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 18 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 19 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 20 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 21 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 22 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 23 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 24 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 25 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 26 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 27 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 28 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 29 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 30 │ │_│_│_│_│ │
  └────────────────────────────────────────────────────┴────┴───────────────────┘

    CD/CE Circumscripţia Electorală nr. │_│_│ 3/4

                Preşedintele
             biroului electoral
             de circumscripţie

             Prenumele şi numele .............................

                 Semnătura, .............................

          Locţiitorul preşedintelui
              biroului electoral
              de circumscripţie

             Prenumele şi numele .............................

                 Semnătura, .............................


      Ştampila biroului electoral de circumscripţie,

                                    Membrii
                   biroului electoral de circumscripţie

         Prenumele şi Formaţiunea politică reprezentată Semnătura
           numele (unde este cazul)
      1. _____________________________________________________________________
      2. _____________________________________________________________________
      3. _____________________________________________________________________
      4. _____________________________________________________________________
      5. _____________________________________________________________________
      6. _____________________________________________________________________
      7. _____________________________________________________________________
      8. _____________________________________________________________________
      9. _____________________________________________________________________
     10. _____________________________________________________________________
     11. _____________________________________________________________________

    CD/CE Circumscripţia Electorală nr. │_│_│ 4/4

  ----------
  Anexa 8 a fost modificată de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 46 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 17 noiembrie 2016, prin înlocuirea sintagmei "numele şi prenumele" cu sintagma "prenumele şi numele".


  Anexa 9

       ( S/OF/MB )
                                                                 ┌─┬─┐
                      CIRCUMSCRIPŢIA ELECTORALĂ Nr. 42 │4│2│
                                                        ┌─┐ └─┴─┘
                OFICIUL ELECTORAL AL SECTORULUI________ │ │
                                                        └─┘

                               PROCES - VERBAL*)
              cuprinzând totalizarea voturilor valabil exprimate pentru
                                   SENAT

  ┌──┬───────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐
  │a │Numărul total al alegătorilor prevăzuţi în listele │ │
  │ │electorale ale sectorului ││_│_│_│_│_│_│_││
  │ │(pct. a = pct. a1 + pct. a2 + pct. a3), din care: │ │
  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │a1│ - Numărul total al alegătorilor potrivit listelor │ │
  │ │ electorale permanente ││_│_│_│_│_│_│_││
  │ │ (pct. a1 ≥ pct. b1) │ │
  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │a2│ - Numărul total al alegătorilor potrivit listelor │ │
  │ │ electorale suplimentare (pct. a2 ≥ pct. b2) ││_│_│_│_│_│_│_││
  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │a3│ - Numărul total al alegătorilor în cazul cărora s-a │ │
  │ │ folosit urna specială ││_│_│_│_│_│_│_││
  │ │ (pct. a3 ≥ pct. b3) │ │
  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │b │ - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la │ │
  │ │ urne, înscrişi în listele electorale ale sectorului ││_│_│_│_│_│_│_││
  │ │ (pct. b = pct. b1 + pct. b2 + pct. b3), din care: │ │
  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │b1│ - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat │ │
  │ │ la urne, înscrişi în listele electorale permanente ││_│_│_│_│_│_│_││
  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │b2│ - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat │ │
  │ │ la urne, înscrişi în listele electorale suplimentare ││_│_│_│_│_│_│_││
  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │b3│ - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat ││_│_│_│_│_│_│_││
  │ │ la urne, în cazul cărora s-a folosit urna specială │ │
  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │c │ Numărul buletinelor de vot primite de birourile electorale│ │
  │ │ ale secţiilor de votare (pct. c ≥ pct. d + pct. e + ││_│_│_│_│_│_│_││
  │ │ pct. f + pct. g) │ │
  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │d │ Numărul buletinelor de vot neîntrebuinţate şi anulate ││_│_│_│_│_│_│_││
  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │e │ Numărul total al voturilor valabil exprimate ││_│_│_│_│_│_│_││
  │ │ (pct. e ≤ [pct. b - (pct. f + pct. g)]; pct. e = Suma │ │
  │ │ voturilor valabil exprimate la pct. h) │ │
  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │f │ Numărul total al voturilor nule ││_│_│_│_│_│_│_││
  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │g │ Numărul total al voturilor albe (buletine de vot pe care ││_│_│_│_│_│_│_││
  │ │ nu s-a aplicat ştampila "VOTAT") │ │
  └──┴───────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘

         S/OF Oficiul electoral nr. │_│ 1/4
  Notă

  ──────────

  *) conform art. 14 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 208/2015

  privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare.

  ──────────

  h. Numărul voturilor valabil exprimate obţinute de fiecare competitor electoral pentru Senat în cadrul sectorului municipiului Bucureşti**): Notă

  ──────────

  **) În ordinea stabilită conform art. 61 alin. (2) din Legea nr. 208/2015

  , cu modificările şi completările ulterioare.

  ──────────

  ┌────────────────────────────────────────────────────┬────┬───────────────────┐
  │ Denumirea partidului, organizaţiei cetăţenilor │Nr. │ Număr voturi │
  │ aparţinând minorităţilor naţionale, alianţei │crt.│ valabil exprimate │
  │ politice, alianţei electorale sau menţiunea │ │ obţinute │
  │"Candidat independent" urmată de prenumele şi numele│ │ │
  │ candidatului │ │ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 1 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 2 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 3 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 4 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 5 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 6 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 7 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 8 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 9 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 10 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 11 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 12 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 13 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 14 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 15 │ │_│_│_│_│ │
  └────────────────────────────────────────────────────┴────┴───────────────────┘
         S/OF Oficiul electoral nr. │_│ 2/4

  ┌────────────────────────────────────────────────────┬────┬───────────────────┐
  │ Denumirea partidului, organizaţiei cetăţenilor │Nr. │ Număr voturi │
  │ aparţinând minorităţilor naţionale, alianţei │crt.│ valabil exprimate │
  │ politice, alianţei electorale sau menţiunea │ │ obţinute │
  │"Candidat independent" urmată de prenumele şi numele│ │ │
  │ candidatului │ │ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 16 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 17 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 18 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 19 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 20 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 21 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 22 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 23 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 24 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 25 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 26 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 27 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 28 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 29 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 30 │ │_│_│_│_│ │
  └────────────────────────────────────────────────────┴────┴───────────────────┘

         S/OF Oficiul electoral nr. │_│ 3/4

      i. expunerea, pe scurt, a întâmpinărilor, a contestaţiilor şi a deciziilor
      luate de oficiul electoral ...............................................
      ..........................................................................
      ..........................................................................
      ..........................................................................
      ..........................................................................
      ..........................................................................


                 Preşedintele
         oficiului electoral de sector

             Prenumele şi numele .............................

                 Semnătura, .............................


          Locţiitorul preşedintelui
       oficiului electoral de sector

             Prenumele şi numele .............................

                 Semnătura, .............................


      Ştampila oficiului electoral de sector,

                                    Membrii
                   biroului electoral de circumscripţie

         Prenumele şi Formaţiunea politică reprezentată Semnătura
           numele (unde este cazul)
      1. _____________________________________________________________________
      2. _____________________________________________________________________
      3. _____________________________________________________________________
      4. _____________________________________________________________________
      5. _____________________________________________________________________
      6. _____________________________________________________________________
      7. _____________________________________________________________________
      8. _____________________________________________________________________


         S/OF Oficiul electoral nr. │_│ 4/4

  ----------
  Anexa 9 a fost modificată de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 46 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 17 noiembrie 2016, prin înlocuirea sintagmei "numele şi prenumele" cu sintagma "prenumele şi numele".


  Anexa 10

  *Font 9*
      ( CD/OF/MB )
                          CIRCUMSCRIPŢIA ELECTORALĂ Nr. 42 │4│2│
                                                                    - -
                   OFICIUL ELECTORAL AL SECTORULUI _________ │_│


                                 PROCES - VERBAL*)
             cuprinzând totalizarea voturilor valabil exprimate pentru
                                 CAMERA DEPUTAŢILOR
  ──────────
      *) conform art. 14 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 208/2015 privind
  alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi
  funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi
  completările ulterioare.
  ──────────

  ┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐
  │a │Numărul total al alegătorilor prevăzuţi în listele │ │
  │ │electorale ale sectorului (pct. a = pct. a1 + pct. a2 + ││_│_│_│_│_│_│_││
  │ │pct. a3), din care: │ │
  ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │a1 │- Numărul total al alegătorilor potrivit listelor │ │
  │ │electorale permanente (pct. a1 ≥ pct. b1) ││_│_│_│_│_│_│_││
  ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │a2 │- Numărul total al alegătorilor potrivit listelor │ │
  │ │electorale suplimentare (pct. a2 ≥ pct. b2) ││_│_│_│_│_│_│_││
  ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │a3 │- Numărul total al alegătorilor în cazul cărora s-a │ │
  │ │folosit urna specială (pct. a3 ≥ pct. b3) ││_│_│_│_│_│_│_││
  ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │b │Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne,│ │
  │ │înscrişi în listele electorale ale sectorului (pct. b = ││_│_│_│_│_│_│_││
  │ │pct. b1 + pct. b2 + pct. b3), din care: │ │
  ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │b1 │- Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la ││_│_│_│_│_│_│_││
  │ │urne, înscrişi în listele electorale permanente │ │
  ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │b2 │- Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la ││_│_│_│_│_│_│_││
  │ │urne, înscrişi în listele electorale suplimentare │ │
  ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │b3 │- Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la ││_│_│_│_│_│_│_││
  │ │urne, în cazul cărora s-a folosit urna specială │ │
  ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │c │Numărul buletinelor de vot primite de birourile electorale││_│_│_│_│_│_│_││
  │ │ale secţiilor de votare (pct. c ≥ pct. d+pct. e+pct. │ │
  │ │f+pct. g) │ │
  ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │d │Numărul buletinelor de vot neîntrebuinţate şi anulate ││_│_│_│_│_│_│_││
  ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │e │Numărul total al voturilor valabil exprimate (pct. e ≤ ││_│_│_│_│_│_│_││
  │ │[pct. b - (pct. f + pct. g)]; pct. e = Suma voturilor │ │
  │ │valabil exprimate la pct. h) │ │
  ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │f │Numărul total al voturilor nule ││_│_│_│_│_│_│_││
  ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │g │Numărul total al voturilor albe (buletine de vot pe care ││_│_│_│_│_│_│_││
  │ │nu s-a aplicat ştampila "VOTAT") │ │
  └─────┴──────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘

         CD/OF Oficiul electoral nr. │_│ 1/4

      h. Numărul voturilor valabil exprimate obţinute de fiecare competitor
  electoral pentru Camera Deputaţilor în cadrul sectorului municipiului
  Bucureşti**)
  ──────────
      **) În ordinea stabilită conform art. 61 alin. (2) din Legea nr. 208/2015,
  cu modificările şi completările ulterioare.
  ──────────

  ┌───────────────────────────────────────────────────┬─────┬───────────────────┐
  │ Denumirea partidului, organizaţiei cetăţenilor │Nr. │ Număr voturi │
  │ aparţinând minorităţilor naţionale, alianţei │crt. │valabil exprimate, │
  │ politice, alianţei electorale sau menţiunea │ │ obţinute │
  │ "Candidat independent" urmată de prenumele şi │ │ │
  │ numele candidatului │ │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 1 │ │_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 2 │ │_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 3 │ │_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 4 │ │_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 5 │ │_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 6 │ │_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 7 │ │_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 8 │ │_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 9 │ │_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 10 │ │_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 11 │ │_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 12 │ │_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 13 │ │_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 14 │ │_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 15 │ │_│_│_│_│ │
  └───────────────────────────────────────────────────┴─────┴───────────────────┘

       CD/OF Oficiul electoral nr. │_│ 2/4

  ┌───────────────────────────────────────────────────┬─────┬───────────────────┐
  │ Denumirea partidului, a organizaţiei cetăţenilor │Nr. │ Număr voturi │
  │ aparţinând minorităţilor naţionale, a alianţei │crt. │valabil exprimate, │
  │ politice, a alianţei electorale sau menţiunea │ │ obţinute │
  │ "Candidat independent" urmată de prenumele şi │ │ │
  │ numele candidatului │ │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 16 │ │_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 17 │ │_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 18 │ │_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 19 │ │_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 20 │ │_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 21 │ │_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 22 │ │_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 23 │ │_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 24 │ │_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 25 │ │_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 26 │ │_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 27 │ │_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 28 │ │_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 29 │ │_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 30 │ │_│_│_│_│ │
  └───────────────────────────────────────────────────┴─────┴───────────────────┘

           CD/OF Oficiul electoral nr. │_│ 3/4


      i. expunerea, pe scurt, a întâmpinărilor, a contestaţiilor şi a deciziilor
  luate de oficiul electoral
      .....................................................................
      .....................................................................
      .....................................................................
      .....................................................................
      .....................................................................

             Preşedintele
     oficiului electoral de sector

          Prenumele şi numele _________________

              Semnătura, _________________


          Locţiitorul preşedintelui
             oficiului electoral
                 de sector


          Prenumele şi numele _________________

              Semnătura, _________________

         Ştampila oficiului electoral
                 de sector,


                                                      Membrii
                                         biroului electoral de circumscripţie


             Prenumele şi Formaţiunea politică reprezentată Semnătura
               numele (unde este cazul)

      1. ______________________________________________________________________
      2. ______________________________________________________________________
      3. ______________________________________________________________________
      4. ______________________________________________________________________
      5. ______________________________________________________________________
      6. ______________________________________________________________________
      7. ______________________________________________________________________
      8. ______________________________________________________________________


           CD/OF Oficiul electoral nr. │_│ 4/4

  ----------
  Anexa 10 a fost modificată de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 46 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 17 noiembrie 2016, prin înlocuirea sintagmei "numele şi prenumele" cu sintagma "prenumele şi numele".


  Anexa 11

  *Font 9*
      ( CD/CE/43 )
                          CIRCUMSCRIPŢIA ELECTORALĂ Nr. 43 │4│3│
                                                                    - -
                                 PROCES - VERBAL*)
             cuprinzând totalizarea voturilor valabil exprimate pentru
                                 CAMERA DEPUTAŢILOR
  ──────────
      *) conform art. 94 alin. (1) şi art. 95 alin. (2^1) din Legea nr. 208/2015,
  cu modificările şi completările ulterioare.
  ──────────
  ┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐
  │a │Numărul total al alegătorilor prevăzuţi în listele ││_│_│_│_│_│_│_││
  │ │electorale ale circumscripţiei electorale (pct. a = │ │
  │ │pct. a1 + pct. a2+ pct. a3), din care: │ │
  ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │a1 │- Numărul total al alegătorilor potrivit listelor ││_│_│_│_│_│_│_││
  │ │electorale permanente (pct. a1 ≥ pct. b1) │ │
  ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │a2 │- Numărul total al alegătorilor potrivit listelor ││_│_│_│_│_│_│_││
  │ │electorale suplimentare (pct. a2 ≥ pct. b2) │ │
  ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │a3 │- Numărul total al alegătorilor potrivit listelor ││_│_│_│_│_│_│_││
  │ │electorale pentru votul prin corespondenţă (pct. a3 ≥ │ │
  │ │pct. b3) │ │
  ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │b │Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne,││_│_│_│_│_│_│_││
  │ │înscrişi în listele electorale ale circumscripţiei │ │
  │ │electorale (pct. b = pct. b1 + pct. b2 + pct. b3), │ │
  │ │din care: │ │
  ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │b1 │- Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la ││_│_│_│_│_│_│_││
  │ │urne, înscrişi în listele electorale permanente │ │
  ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │b2 │- Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la ││_│_│_│_│_│_│_││
  │ │urne, înscrişi în listele electorale suplimentare │ │
  ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │b3 │- Numărul total al alegătorilor care au votat prin ││_│_│_│_│_│_│_││
  │ │corespondenţă, înscrişi în listele electorale pentru votul│ │
  │ │prin corespondenţă │ │
  ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │c │Numărul buletinelor de vot primite de birourile electorale││_│_│_│_│_│_│_││
  │ │ale secţiilor de votare şi al plicurilor exterioare │ │
  │ │expediate (pct. c ≥ pct. d+pct. e+pct. f+pct. g), │ │
  │ │din care: │ │
  ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │c1 │Numărul buletinelor de vot primite de birourile electorale││_│_│_│_│_│_│_││
  │ │ale secţiilor de votare │ │
  ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │c2 │Numărul plicurilor exterioare expediate către alegători ││_│_│_│_│_│_│_││
  ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │d │Numărul buletinelor de vot neîntrebuinţate şi anulate, ││_│_│_│_│_│_│_││
  │ │precum şi al plicurilor exterioare şi interioare anulate, │ │
  │ │din care: │ │
  ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │d1 │Numărul buletinelor de vot neîntrebuinţate şi anulate ││_│_│_│_│_│_│_││
  ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │d2 │Numărul plicurilor exterioare şi interioare anulate ││_│_│_│_│_│_│_││
  ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │e │Numărul total al voturilor valabil exprimate (pct. e ≤ ││_│_│_│_│_│_│_││
  │ │[pct. b - (pct. f + pct. g)]; pct. e = Suma voturilor │ │
  │ │valabil exprimate la pct. h) │ │
  ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │f │Numărul total al voturilor nule ││_│_│_│_│_│_│_││
  ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │g │Numărul total al voturilor albe (buletine de vot pe care ││_│_│_│_│_│_│_││
  │ │nu s-a aplicat ştampila "VOTAT") │ │
  └─────┴──────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘


        CD/CE Circumscripţia Electorală nr. │4│3│ 1/4
                                             - -


      h. Numărul voturilor valabil exprimate obţinute de fiecare competitor
  electoral pentru Camera Deputaţilor în circumscripţia electorală**):
  ──────────
      **) În ordinea stabilită conform art. 61 alin. (2) din Legea nr. 208/2015,
  cu modificările şi completările ulterioare.
  ──────────
  ┌───────────────────────────────────────────────────┬─────┬───────────────────┐
  │ Denumirea partidului, organizaţiei cetăţenilor │Nr. │ Număr voturi │
  │ aparţinând minorităţilor naţionale, alianţei │crt. │valabil exprimate, │
  │ politice, alianţei electorale sau menţiunea │ │ obţinute │
  │ "Candidat independent" urmată de prenumele şi │ │ │
  │ numele candidatului │ │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 1 │ │_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 2 │ │_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 3 │ │_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 4 │ │_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 5 │ │_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 6 │ │_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 7 │ │_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 8 │ │_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 9 │ │_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 10 │ │_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 11 │ │_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 12 │ │_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 13 │ │_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 14 │ │_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 15 │ │_│_│_│_│ │
  └───────────────────────────────────────────────────┴─────┴───────────────────┘

       CD/CE Circumscripţia Electorală nr. │4│3│ 2/4
                                            - -

  ┌───────────────────────────────────────────────────┬─────┬───────────────────┐
  │ Denumirea partidului, organizaţiei cetăţenilor │Nr. │ Număr voturi │
  │ aparţinând minorităţilor naţionale, alianţei │crt. │valabil exprimate, │
  │ politice, alianţei electorale sau menţiunea │ │ obţinute │
  │ "Candidat independent" urmată de prenumele şi │ │ │
  │ numele candidatului │ │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 16 │ │_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 17 │ │_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 18 │ │_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 19 │ │_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 20 │ │_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 21 │ │_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 22 │ │_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 23 │ │_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 24 │ │_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 25 │ │_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 26 │ │_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 27 │ │_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 28 │ │_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 29 │ │_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 30 │ │_│_│_│_│ │
  └───────────────────────────────────────────────────┴─────┴───────────────────┘

       CD/CE Circumscripţia Electorală nr. │4│3│ 3/4
                                            - -

             Preşedintele
     biroului electoral de circumscripţie

          Prenumele şi numele _________________

              Semnătura, _________________


          Locţiitorul preşedintelui
             biroului electoral
             de circumscripţie


          Prenumele şi numele _________________

              Semnătura, _________________

         Ştampila biroului electoral
             de circumscripţie,


                                                      Membrii
                                       biroului electoral de circumscripţie


             Prenumele şi Formaţiunea politică reprezentată Semnătura
                numele (unde este cazul)

      1. ______________________________________________________________________
      2. ______________________________________________________________________
      3. ______________________________________________________________________
      4. ______________________________________________________________________
      5. ______________________________________________________________________
      6. ______________________________________________________________________
      7. ______________________________________________________________________
      8. ______________________________________________________________________
      9. ______________________________________________________________________
      10. ______________________________________________________________________
      11. ______________________________________________________________________
      12. ______________________________________________________________________


           CD/CE Circumscripţia electorală nr. │4│3│ 4/4
                                                - -

  ----------
  Anexa 11 a fost modificată de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 46 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 17 noiembrie 2016, prin înlocuirea sintagmei "numele şi prenumele" cu sintagma "prenumele şi numele".


  Anexa 12

  *Font 9*
      ( S/CE/43 )
                          CIRCUMSCRIPŢIA ELECTORALĂ Nr. 43 │4│3│
                                                                    - -
                                 PROCES - VERBAL*)
             cuprinzând totalizarea voturilor valabil exprimate pentru
                                       SENAT
  ──────────
      *) conform art. 94 alin. (1) şi art. 95 alin. (2^1) din Legea nr. 208/2015,
  cu modificările şi completările ulterioare.
  ──────────
  ┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐
  │a │Numărul total al alegătorilor prevăzuţi în listele ││_│_│_│_│_│_│_││
  │ │electorale ale circumscripţiei electorale (pct. a = │ │
  │ │pct. a1 + pct. a2+ pct. a3), din care: │ │
  ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │a1 │- Numărul total al alegătorilor potrivit listelor ││_│_│_│_│_│_│_││
  │ │electorale permanente (pct. a1 ≥ pct. b1) │ │
  ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │a2 │- Numărul total al alegătorilor potrivit listelor ││_│_│_│_│_│_│_││
  │ │electorale suplimentare (pct. a2 ≥ pct. b2) │ │
  ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │a3 │- Numărul total al alegătorilor potrivit listelor ││_│_│_│_│_│_│_││
  │ │electorale pentru votul prin corespondenţă (pct. a3 ≥ │ │
  │ │pct. b3) │ │
  ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │b │Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne,││_│_│_│_│_│_│_││
  │ │înscrişi în listele electorale ale circumscripţiei │ │
  │ │electorale (pct. b = pct. b1 + pct. b2 + pct. b3), din │ │
  │ │care: │ │
  ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │b1 │- Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la ││_│_│_│_│_│_│_││
  │ │urne, înscrişi în listele electorale permanente │ │
  ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │b2 │- Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la ││_│_│_│_│_│_│_││
  │ │urne, înscrişi în listele electorale suplimentare │ │
  ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │b3 │- Numărul total al alegătorilor care au votat prin ││_│_│_│_│_│_│_││
  │ │corespondenţă, înscrişi în listele electorale pentru votul│ │
  │ │prin corespondenţă │ │
  ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │c │Numărul buletinelor de vot primite de birourile electorale││_│_│_│_│_│_│_││
  │ │ale secţiilor de votare şi al plicurilor exterioare │ │
  │ │expediate (pct. c ≥ pct. d+pct. e+pct. f+pct. g), din │ │
  │ │care: │ │
  ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │c1 │- Numărul buletinelor de vot primite de birourile ││_│_│_│_│_│_│_││
  │ │electorale ale secţiilor de votare │ │
  ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │c2 │- Numărul plicurilor exterioare expediate către alegători ││_│_│_│_│_│_│_││
  ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │d │Numărul buletinelor de vot neîntrebuinţate şi anulate, ││_│_│_│_│_│_│_││
  │ │precum şi al plicurilor exterioare şi interioare anulate, │ │
  │ │din care: │ │
  ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │d1 │- Numărul buletinelor de vot neîntrebuinţate şi anulate ││_│_│_│_│_│_│_││
  ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │d2 │- Numărul plicurilor exterioare şi interioare anulate ││_│_│_│_│_│_│_││
  ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │e │Numărul total al voturilor valabil exprimate (pct. e ≤ ││_│_│_│_│_│_│_││
  │ │[pct. b - (pct. f + pct. g)]; pct. e = Suma voturilor │ │
  │ │valabil exprimate la pct. h) │ │
  ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │f │Numărul total al voturilor nule ││_│_│_│_│_│_│_││
  ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │g │Numărul total al voturilor albe (buletine de vot pe care ││_│_│_│_│_│_│_││
  │ │nu s-a aplicat ştampila ("VOTAT") │ │
  └─────┴──────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘


       S/CE Circumscripţia Electorală nr. │4│3│ 1/4
                                           - -


      h. Numărul voturilor valabil exprimate obţinute de fiecare competitor
  electoral pentru Senat în circumscripţia electorală**):
  ──────────
      **) În ordinea stabilită conform art. 61 alin. (2) din Legea nr. 208/2015,
  cu modificările şi completările ulterioare.
  ──────────
  ┌───────────────────────────────────────────────────┬─────┬───────────────────┐
  │ Denumirea partidului, organizaţiei cetăţenilor │Nr. │ Număr voturi │
  │ aparţinând minorităţilor naţionale, alianţei │crt. │valabil exprimate, │
  │ politice, alianţei electorale sau menţiunea │ │ obţinute │
  │ "Candidat independent" urmată de prenumele şi │ │ │
  │ numele candidatului │ │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 1 │ │_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 2 │ │_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 3 │ │_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 4 │ │_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 5 │ │_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 6 │ │_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 7 │ │_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 8 │ │_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 9 │ │_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 10 │ │_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 11 │ │_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 12 │ │_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 13 │ │_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 14 │ │_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 15 │ │_│_│_│_│ │
  └───────────────────────────────────────────────────┴─────┴───────────────────┘


        S/CE Circumscripţia Electorală nr. │4│3│ 2/4
                                            - -

  ┌───────────────────────────────────────────────────┬─────┬───────────────────┐
  │ Denumirea partidului, organizaţiei cetăţenilor │Nr. │ Număr voturi │
  │ aparţinând minorităţilor naţionale, alianţei │crt. │valabil exprimate, │
  │ politice, alianţei electorale sau menţiunea │ │ obţinute │
  │ "Candidat independent" urmată de prenumele şi │ │ │
  │ numele candidatului │ │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 16 │ │_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 17 │ │_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 18 │ │_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 19 │ │_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 20 │ │_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 21 │ │_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 22 │ │_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 23 │ │_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 24 │ │_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 25 │ │_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 26 │ │_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 27 │ │_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 28 │ │_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 29 │ │_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 30 │ │_│_│_│_│ │
  └───────────────────────────────────────────────────┴─────┴───────────────────┘

        S/CE Circumscripţia Electorală nr. │4│3│ 3/4
                                            - -

             Preşedintele
     biroului electoral de circumscripţie

          Prenumele şi numele _________________

              Semnătura, _________________


          Locţiitorul preşedintelui
             biroului electoral
             de circumscripţie


          Prenumele şi numele _________________

              Semnătura, _________________

         Ştampila biroului electoral
             de circumscripţie,


                                                      Membrii
                                       biroului electoral de circumscripţie


             Prenumele şi Formaţiunea politică reprezentată Semnătura
               numele (unde este cazul)

      1. ______________________________________________________________________
      2. ______________________________________________________________________
      3. ______________________________________________________________________
      4. ______________________________________________________________________
      5. ______________________________________________________________________
      6. ______________________________________________________________________
      7. ______________________________________________________________________
      8. ______________________________________________________________________
      9. ______________________________________________________________________
      10. ______________________________________________________________________
      11. ______________________________________________________________________
      12. ______________________________________________________________________


           S/CE Circumscripţia electorală nr. │4│3│ 4/4
                                               - -

  ----------
  Anexa 12 a fost modificată de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 46 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 17 noiembrie 2016, prin înlocuirea sintagmei "numele şi prenumele" cu sintagma "prenumele şi numele".


  Anexa 13

  *Font 8*
     ( PRAG/BEC )

                              BIROUL ELECTORAL CENTRAL

                                  PROCES - VERBAL
               privind partidele politice, organizaţiile cetăţenilor
              aparţinând minorităţilor naţionale, alianţele politice,
                alianţele electorale care întrunesc pragul electoral
                  la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor,
                    precum şi partidele politice, organizaţiile
                  cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale,
                  alianţele politice, alianţele electorale care nu
                   întrunesc pragul electoral la alegerile pentru
                            Senat şi Camera Deputaţilor


      I. SENAT

      1. TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: │_│_│_│_│_│_│_│_│

      2. TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE ÎN FIECARE 20% din voturile valabil
               CIRCUMSCRIPŢIE ELECTORALĂ exprimate

      Circumscripţia electorală judeţul Alba │_│_│_│_│_│_│_│_│ │_│_│_│_│_│_│_│
      nr. 1
      Circumscripţia electorală judeţul Arad │_│_│_│_│_│_│_│_│ │_│_│_│_│_│_│_│
      nr. 2
      Circumscripţia electorală judeţul Argeş │_│_│_│_│_│_│_│_│ │_│_│_│_│_│_│_│
      nr. 3
      Circumscripţia electorală judeţul Bacău │_│_│_│_│_│_│_│_│ │_│_│_│_│_│_│_│
      nr. 4
      Circumscripţia electorală judeţul Bihor │_│_│_│_│_│_│_│_│ │_│_│_│_│_│_│_│
      nr. 5
      Circumscripţia electorală judeţul Bistriţa- │_│_│_│_│_│_│_│_│ │_│_│_│_│_│_│_│
      nr. 6 Năsăud
      Circumscripţia electorală judeţul Botoşani │_│_│_│_│_│_│_│_│ │_│_│_│_│_│_│_│
      nr. 7
      Circumscripţia electorală judeţul Braşov │_│_│_│_│_│_│_│_│ │_│_│_│_│_│_│_│
      nr. 8
      Circumscripţia electorală judeţul Brăila │_│_│_│_│_│_│_│_│ │_│_│_│_│_│_│_│
      nr. 9
      Circumscripţia electorală judeţul Buzău │_│_│_│_│_│_│_│_│ │_│_│_│_│_│_│_│
      nr. 10
      Circumscripţia electorală judeţul Caraş- │_│_│_│_│_│_│_│_│ │_│_│_│_│_│_│_│
      nr. 11 Severin
      Circumscripţia electorală judeţul Călăraşi │_│_│_│_│_│_│_│_│ │_│_│_│_│_│_│_│
      nr. 12
      Circumscripţia electorală judeţul Cluj │_│_│_│_│_│_│_│_│ │_│_│_│_│_│_│_│
      nr. 13
      Circumscripţia electorală judeţul Constanţa │_│_│_│_│_│_│_│_│ │_│_│_│_│_│_│_│
      nr. 14
      Circumscripţia electorală judeţul Covasna │_│_│_│_│_│_│_│_│ │_│_│_│_│_│_│_│
      nr. 15
      Circumscripţia electorală judeţul Dâmboviţa │_│_│_│_│_│_│_│_│ │_│_│_│_│_│_│_│
      nr. 16
      Circumscripţia electorală judeţul Dolj │_│_│_│_│_│_│_│_│ │_│_│_│_│_│_│_│
      nr. 17
      Circumscripţia electorală judeţul Galaţi │_│_│_│_│_│_│_│_│ │_│_│_│_│_│_│_│
      nr. 18

                                                                                1/7


      Circumscripţia electorală judeţul Giurgiu │_│_│_│_│_│_│_│_│ │_│_│_│_│_│_│_│
      nr. 19
      Circumscripţia electorală judeţul Gorj │_│_│_│_│_│_│_│_│ │_│_│_│_│_│_│_│
      nr. 20
      Circumscripţia electorală judeţul Harghita │_│_│_│_│_│_│_│_│ │_│_│_│_│_│_│_│
      nr. 21
      Circumscripţia electorală judeţul Hunedoara │_│_│_│_│_│_│_│_│ │_│_│_│_│_│_│_│
      nr. 22
      Circumscripţia electorală judeţul Ialomiţa │_│_│_│_│_│_│_│_│ │_│_│_│_│_│_│_│
      nr. 23
      Circumscripţia electorală judeţul Iaşi │_│_│_│_│_│_│_│_│ │_│_│_│_│_│_│_│
      nr. 24
      Circumscripţia electorală judeţul Ilfov │_│_│_│_│_│_│_│_│ │_│_│_│_│_│_│_│
      nr. 25
      Circumscripţia electorală judeţul Maramureş │_│_│_│_│_│_│_│_│ │_│_│_│_│_│_│_│
      nr. 26
      Circumscripţia electorală judeţul Mehedinţi │_│_│_│_│_│_│_│_│ │_│_│_│_│_│_│_│
      nr. 27
      Circumscripţia electorală judeţul Mureş │_│_│_│_│_│_│_│_│ │_│_│_│_│_│_│_│
      nr. 28
      Circumscripţia electorală judeţul Neamţ │_│_│_│_│_│_│_│_│ │_│_│_│_│_│_│_│
      nr. 29
      Circumscripţia electorală judeţul Olt │_│_│_│_│_│_│_│_│ │_│_│_│_│_│_│_│
      nr. 30
      Circumscripţia electorală judeţul Prahova │_│_│_│_│_│_│_│_│ │_│_│_│_│_│_│_│
      nr. 31
      Circumscripţia electorală judeţul Satu Mare │_│_│_│_│_│_│_│_│ │_│_│_│_│_│_│_│
      nr. 32
      Circumscripţia electorală judeţul Sălaj │_│_│_│_│_│_│_│_│ │_│_│_│_│_│_│_│
      nr. 33
      Circumscripţia electorală judeţul Sibiu │_│_│_│_│_│_│_│_│ │_│_│_│_│_│_│_│
      nr. 34
      Circumscripţia electorală judeţul Suceava │_│_│_│_│_│_│_│_│ │_│_│_│_│_│_│_│
      nr. 35
      Circumscripţia electorală judeţul Teleorman │_│_│_│_│_│_│_│_│ │_│_│_│_│_│_│_│
      nr. 36
      Circumscripţia electorală judeţul Timiş │_│_│_│_│_│_│_│_│ │_│_│_│_│_│_│_│
      nr. 37
      Circumscripţia electorală judeţul Tulcea │_│_│_│_│_│_│_│_│ │_│_│_│_│_│_│_│
      nr. 38
      Circumscripţia electorală judeţul Vaslui │_│_│_│_│_│_│_│_│ │_│_│_│_│_│_│_│
      nr. 39
      Circumscripţia electorală judeţul Vâlcea │_│_│_│_│_│_│_│_│ │_│_│_│_│_│_│_│
      nr. 40
      Circumscripţia electorală judeţul Vrancea │_│_│_│_│_│_│_│_│ │_│_│_│_│_│_│_│
      nr. 41
      Circumscripţia electorală municipiul Bucureşti│_│_│_│_│_│_│_│_│ │_│_│_│_│_│_│_│
      nr. 42
      Circumscripţia electorală Circumscripţia │_│_│_│_│_│_│_│_│ │_│_│_│_│_│_│_│
      nr. 43 electorală pentru
                                   cetăţenii români
                                     cu domiciliul
                                    în afara ţării

                                                                          2/7

      3. PRAGUL ELECTORAL

      3.1. pentru partide, organizaţii ale cetăţenilor │_│_│_│_│_│_│_│_│
      aparţinând minorităţilor naţionale (numărul întreg,
      fără zecimale, nerotunjit, rezultat din înmulţirea
      procentului de 5% cu valoarea de la pct. 1.)
      3.2. pentru alianţe politice sau electorale formate │_│_│_│_│_│_│_│_│
      din doi competitori electorali (numărul întreg, fără
      zecimale, nerotunjit, rezultat din înmulţirea
      procentului de 8% cu valoarea de la pct. 1.)
      3.3. pentru alianţe politice sau electorale formate │_│_│_│_│_│_│_│_│
      din trei competitori electorali (numărul întreg, fără
      zecimale, nerotunjit, rezultat din înmulţirea
      procentului de 9% cu valoarea de la pct. 1.)
      3.4. pentru alianţele politice sau electorale │_│_│_│_│_│_│_│_│
      formate din patru sau mai mulţi competitori
      electorali (numărul întreg, fără zecimale, nerotunjit,
      rezultat din înmulţirea procentului de 10% cu
      valoarea de la pct. 1.)

      4. Lista partidelor politice şi a organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale
  care au obţinut cel puţin 20% din totalul voturilor valabil exprimate în cel puţin 4 circumscripţii
  electorale pentru toţi competitorii electorali

  ┌────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────┐
  │Nr. │Denumirea partidelor politice şi a organizaţiilor cetăţenilor │ Număr circumscripţii │
  │crt.│ aparţinând minorităţilor naţionale │electorale în care au obţinut│
  │ │ │ cel puţin 20% din totalul │
  │ │ │ voturilor valabil exprimate │
  │ │ │în cel puţin 4 circumscripţii│
  │ │ │ electorale pentru toţi │
  │ │ │ competitorii electorali │
  │ │ ├────────────────────┬────────┤
  │ │ │ Camera Deputaţilor │ Senat │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────┤
  │ 1.│ │ │ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────┤
  │ 2.│ │ │ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────┤
  │ 3.│ │ │ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────┤
  │ ...│ │ │ │
  ├────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────┤
  │ TOTAL │ │ │
  └────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┴────────┘

      5. Lista partidelor politice, a organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale,
  a alianţelor politice şi a alianţelor electorale care întrunesc pragul electoral*)
  ──────────
      *) inclusiv cele de la pct. 4 care au îndeplinit cumulativ condiţia de a obţine 20% din totalul
  voturilor valabil exprimate în cel puţin 4 circumscripţii electorale pentru toţi competitorii
  electorali.
  ──────────
  ┌────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────┐
  │Nr. │Denumirea partidelor politice, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând │Număr voturi valabil │
  │crt.│minorităţilor naţionale, alianţelor politice, alianţelor electorale │ exprimate obţinute │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
  │ 1.│ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
  │ 2.│ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
  │ 3.│ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
  │ ...│ │ │
  └────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────┘

      6. Lista partidelor politice, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale,
  alianţelor politice, alianţelor electorale care nu au întrunit condiţia de prag electoral.
  ┌────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────┐
  │Nr. │Denumirea partidelor politice, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând │Număr voturi valabil │
  │crt.│minorităţilor naţionale, alianţelor politice, alianţelor electorale │ exprimate obţinute │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
  │ │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
  │ │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
  │ │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
  │ │ │ │
  └────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────┘

                                                                                            3/7

      II. CAMERA DEPUTAŢILOR

      1. TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: │_│_│_│_│_│_│_│_│

      2. TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE ÎN FIECARE 20% din voturile valabil
               CIRCUMSCRIPŢIE ELECTORALĂ exprimate

      Circumscripţia electorală judeţul Alba │_│_│_│_│_│_│_│_│ │_│_│_│_│_│_│_│
      nr. 1
      Circumscripţia electorală judeţul Arad │_│_│_│_│_│_│_│_│ │_│_│_│_│_│_│_│
      nr. 2
      Circumscripţia electorală judeţul Argeş │_│_│_│_│_│_│_│_│ │_│_│_│_│_│_│_│
      nr. 3
      Circumscripţia electorală judeţul Bacău │_│_│_│_│_│_│_│_│ │_│_│_│_│_│_│_│
      nr. 4
      Circumscripţia electorală judeţul Bihor │_│_│_│_│_│_│_│_│ │_│_│_│_│_│_│_│
      nr. 5
      Circumscripţia electorală judeţul Bistriţa- │_│_│_│_│_│_│_│_│ │_│_│_│_│_│_│_│
      nr. 6 Năsăud
      Circumscripţia electorală judeţul Botoşani │_│_│_│_│_│_│_│_│ │_│_│_│_│_│_│_│
      nr. 7
      Circumscripţia electorală judeţul Braşov │_│_│_│_│_│_│_│_│ │_│_│_│_│_│_│_│
      nr. 8
      Circumscripţia electorală judeţul Brăila │_│_│_│_│_│_│_│_│ │_│_│_│_│_│_│_│
      nr. 9
      Circumscripţia electorală judeţul Buzău │_│_│_│_│_│_│_│_│ │_│_│_│_│_│_│_│
      nr. 10
      Circumscripţia electorală judeţul Caraş- │_│_│_│_│_│_│_│_│ │_│_│_│_│_│_│_│
      nr. 11 Severin
      Circumscripţia electorală judeţul Călăraşi │_│_│_│_│_│_│_│_│ │_│_│_│_│_│_│_│
      nr. 12
      Circumscripţia electorală judeţul Cluj │_│_│_│_│_│_│_│_│ │_│_│_│_│_│_│_│
      nr. 13
      Circumscripţia electorală judeţul Constanţa │_│_│_│_│_│_│_│_│ │_│_│_│_│_│_│_│
      nr. 14
      Circumscripţia electorală judeţul Covasna │_│_│_│_│_│_│_│_│ │_│_│_│_│_│_│_│
      nr. 15
      Circumscripţia electorală judeţul Dâmboviţa │_│_│_│_│_│_│_│_│ │_│_│_│_│_│_│_│
      nr. 16
      Circumscripţia electorală judeţul Dolj │_│_│_│_│_│_│_│_│ │_│_│_│_│_│_│_│
      nr. 17
      Circumscripţia electorală judeţul Galaţi │_│_│_│_│_│_│_│_│ │_│_│_│_│_│_│_│
      nr. 18
      Circumscripţia electorală judeţul Giurgiu │_│_│_│_│_│_│_│_│ │_│_│_│_│_│_│_│
      nr. 19
      Circumscripţia electorală judeţul Gorj │_│_│_│_│_│_│_│_│ │_│_│_│_│_│_│_│
      nr. 20
      Circumscripţia electorală judeţul Harghita │_│_│_│_│_│_│_│_│ │_│_│_│_│_│_│_│
      nr. 21
      Circumscripţia electorală judeţul Hunedoara │_│_│_│_│_│_│_│_│ │_│_│_│_│_│_│_│
      nr. 22
      Circumscripţia electorală judeţul Ialomiţa │_│_│_│_│_│_│_│_│ │_│_│_│_│_│_│_│
      nr. 23
      Circumscripţia electorală judeţul Iaşi │_│_│_│_│_│_│_│_│ │_│_│_│_│_│_│_│
      nr. 24

                                                                                     4/7

      Circumscripţia electorală judeţul Ilfov │_│_│_│_│_│_│_│_│ │_│_│_│_│_│_│_│
      nr. 25
      Circumscripţia electorală judeţul Maramureş │_│_│_│_│_│_│_│_│ │_│_│_│_│_│_│_│
      nr. 26
      Circumscripţia electorală judeţul Mehedinţi │_│_│_│_│_│_│_│_│ │_│_│_│_│_│_│_│
      nr. 27
      Circumscripţia electorală judeţul Mureş │_│_│_│_│_│_│_│_│ │_│_│_│_│_│_│_│
      nr. 28
      Circumscripţia electorală judeţul Neamţ │_│_│_│_│_│_│_│_│ │_│_│_│_│_│_│_│
      nr. 29
      Circumscripţia electorală judeţul Olt │_│_│_│_│_│_│_│_│ │_│_│_│_│_│_│_│
      nr. 30
      Circumscripţia electorală judeţul Prahova │_│_│_│_│_│_│_│_│ │_│_│_│_│_│_│_│
      nr. 31
      Circumscripţia electorală judeţul Satu Mare │_│_│_│_│_│_│_│_│ │_│_│_│_│_│_│_│
      nr. 32
      Circumscripţia electorală judeţul Sălaj │_│_│_│_│_│_│_│_│ │_│_│_│_│_│_│_│
      nr. 33
      Circumscripţia electorală judeţul Sibiu │_│_│_│_│_│_│_│_│ │_│_│_│_│_│_│_│
      nr. 34
      Circumscripţia electorală judeţul Suceava │_│_│_│_│_│_│_│_│ │_│_│_│_│_│_│_│
      nr. 35
      Circumscripţia electorală judeţul Teleorman │_│_│_│_│_│_│_│_│ │_│_│_│_│_│_│_│
      nr. 36
      Circumscripţia electorală judeţul Timiş │_│_│_│_│_│_│_│_│ │_│_│_│_│_│_│_│
      nr. 37
      Circumscripţia electorală judeţul Tulcea │_│_│_│_│_│_│_│_│ │_│_│_│_│_│_│_│
      nr. 38
      Circumscripţia electorală judeţul Vaslui │_│_│_│_│_│_│_│_│ │_│_│_│_│_│_│_│
      nr. 39
      Circumscripţia electorală judeţul Vâlcea │_│_│_│_│_│_│_│_│ │_│_│_│_│_│_│_│
      nr. 40
      Circumscripţia electorală judeţul Vrancea │_│_│_│_│_│_│_│_│ │_│_│_│_│_│_│_│
      nr. 41
      Circumscripţia electorală municipiul Bucureşti│_│_│_│_│_│_│_│_│ │_│_│_│_│_│_│_│
      nr. 42
      Circumscripţia electorală Circumscripţia │_│_│_│_│_│_│_│_│ │_│_│_│_│_│_│_│
      nr. 43 electorală pentru
                                   cetăţenii români
                                     cu domiciliul
                                    în afara ţării

      3. PRAGUL ELECTORAL

      3.1. pentru partide, organizaţii ale cetăţenilor │_│_│_│_│_│_│_│_│
      aparţinând minorităţilor naţionale (numărul întreg,
      fără zecimale, nerotunjit, rezultat din înmulţirea
      procentului de 5% cu valoarea de la pct. 1.)
      3.2. pentru alianţe politice sau electorale formate │_│_│_│_│_│_│_│_│
      din doi competitori electorali (numărul întreg, fără
      zecimale, nerotunjit, rezultat din înmulţirea
      procentului de 8% cu valoarea de la pct. 1.)
      3.3. pentru alianţe politice sau electorale formate │_│_│_│_│_│_│_│_│
      din trei competitori electorali (numărul întreg, fără
      zecimale, nerotunjit, rezultat din înmulţirea
      procentului de 9% cu valoarea de la pct. 1.)

                                                                             5/7


      3.4. pentru alianţele politice sau electorale │_│_│_│_│_│_│_│_│
      formate din patru sau mai mulţi competitori
      electorali (numărul întreg, fără zecimale, nerotunjit,
      rezultat din înmulţirea procentului de 10% cu
      valoarea de la pct. 1.)
      4.1 Numărul mediu de voturi valabil exprimate pe ţară
      pentru alegerea unui deputat (partea întreagă,
      nerotunjită, a raportului dintre numărul de voturi
      valabil exprimate obţinute la nivel naţional de toate
      partidele politice, alianţele politice, alianţele
      electorale sau organizaţiile cetăţenilor aparţinând │_│_│_│_│_│_│_│_│
      minorităţilor naţionale care au întrunit condiţia de
      prag electoral, voturile valabil exprimate obţinute de
      candidaţii independenţi care au primit mandate şi
      numărul total de mandate pentru Camera Deputaţilor)
      4.2. Numărul minim de voturi pentru obţinerea unui
      mandat de deputat de către organizaţiile cetăţenilor
      aparţinând unei minorităţi naţionale, conform art. 62 │_│_│_│_│_│_│_│_│
      alin. (2) din Constituţia României, republicată.
      (numărul întreg, fără zecimale, nerotunjit, rezultat
      din înmulţirea procentului de 5% cu valoarea de la
      pct. 4.1)

      5. Lista partidelor politice şi a organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale
  care au obţinut cel puţin 20% din totalul voturilor valabil exprimate în cel puţin 4 circumscripţii
  electorale pentru toţi competitorii electorali
  ┌────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────┐
  │Nr. │Denumirea partidelor politice şi a organizaţiilor cetăţenilor │ Număr circumscripţii │
  │crt.│ aparţinând minorităţilor naţionale │electorale în care au obţinut│
  │ │ │ cel puţin 20% din totalul │
  │ │ │ voturilor valabil exprimate │
  │ │ │în cel puţin 4 circumscripţii│
  │ │ │ electorale pentru toţi │
  │ │ │ competitorii electorali │
  │ │ ├────────────────────┬────────┤
  │ │ │ Camera Deputaţilor │ Senat │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────┤
  │ 1.│ │ │ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────┤
  │ 2.│ │ │ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────┤
  │ 3.│ │ │ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────┤
  │ ...│ │ │ │
  ├────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────┤
  │ TOTAL │ │ │
  └────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┴────────┘

      6. Lista partidelor politice, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale,
  alianţelor politice, alianţelor electorale care nu au întrunit condiţia de prag electoral*)
  ──────────
      *) inclusiv cele de la pct. 5 care au îndeplinit cumulativ condiţia de a obţine 20% din
  totalul voturilor valabil exprimate în cel puţin 4 circumscripţii electorale pentru toţi
  competitorii electorali.
  ──────────
  ┌────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────┐
  │Nr. │Denumirea partidelor politice, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând │Număr voturi valabil │
  │crt.│minorităţilor naţionale, alianţelor politice, alianţelor electorale │ exprimate obţinute │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
  │ 1.│ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
  │ 2.│ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
  │ 3.│ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
  │ ...│ │ │
  └────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────┘

                                                                                         6/7

      7. Lista organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care au obţinut cel puţin
  5% din numărul mediu de voturi pentru alegerea unui deputat
  ┌────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────┐
  │Nr. │ Denumirea organizaţiilor cetăţenilor aparţinând │ Număr voturi valabil │
  │crt.│ minorităţilor naţionale │ exprimate obţinute │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
  │ 1.│ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
  │ 2.│ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
  │ 3.│ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
  │ ...│ │ │
  └────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────┘

      8. Lista partidelor politice, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale*),
  alianţelor politice, alianţelor electorale care nu au întrunit condiţia de prag electoral.
  ──────────
      *) exclusiv organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care au obţinut cel
  puţin 5% din numărul mediu de voturi pentru alegerea unui deputat
  ──────────
  ┌────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────┐
  │Nr. │Denumirea partidelor politice, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând │Număr voturi valabil │
  │crt.│minorităţilor naţionale, alianţelor politice, alianţelor electorale │ exprimate obţinute │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
  │ │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
  │ │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
  │ │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
  │ │ │ │
  └────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────┘

                     Preşedintele Locţiitorul preşedintelui
             Biroului Electoral Central Biroului Electoral Central
                 Prenumele şi numele Prenumele şi numele
               _________________________ _________________________
                 Semnătura, ştampila Semnătura


                             Membrii Biroului Electoral Central

             Prenumele şi Apartenenţa politică Semnătura
                numele (unde este cazul)

      1. _________________________________________________________________________
      2. _________________________________________________________________________
      3. _________________________________________________________________________
      4. _________________________________________________________________________
      5. _________________________________________________________________________
      6. _________________________________________________________________________
      7. _________________________________________________________________________
      8. _________________________________________________________________________
      9. _________________________________________________________________________
     10. _________________________________________________________________________
     11. _________________________________________________________________________
     12. _________________________________________________________________________
     13. _________________________________________________________________________
     14. _________________________________________________________________________
     15. _________________________________________________________________________
     16. _________________________________________________________________________
     17. _________________________________________________________________________
     18. _________________________________________________________________________
     19. _________________________________________________________________________


                                                                                  7/7

  ----------
  Anexa 13 a fost modificată de RECTIFICAREA nr. 39 din 17 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 936 din 22 noiembrie 2016.


  Anexa 14

  *Font 8*
      ( CD/I/CE )

                               CIRCUMSCRIPŢIA ELECTORALĂ Nr. _____ │_│_│


                                   Proces-verbal
                 privind voturile obţinute şi mandatele de deputat
                   atribuite, voturile neutilizate sau inferioare
                  coeficientului electoral şi mandatele de deputat
                                    neatribuite


      1. Numărul total al voturilor valabil exprimate pentru
      partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale şi
      organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care
      au întrunit pragul electoral, potrivit art. 94 alin. (2) din
      Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei
      Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea │_│_│_│_│_│_│_│_│
      Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările
      ulterioare, precum şi pentru candidaţii independenţi
      2. Numărul de mandate de deputat conform anexei nr. 1 la │_│_│
      Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare
      3. Coeficientul electoral al circumscripţiei (numărul întreg, fără │_│_│_│_│_│_│
      zecimale, nerotunjit, rezultat din împărţirea pct. 1 la pct. 2)
      4. Numărul mandatelor de deputat neatribuite la nivelul │_│_│
      circumscripţiei electorale (pct. 2-pct. 5 total col. 3)

                                                                                                 1/3

  ┌────┬────────────────┬─────────┬────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────────┐
  │Nr. │ Denumirea │ Numărul │ Numărul │ Numărul de │ Numărul │Numărul voturilor│
  │crt.│ partidelor │voturilor│candidaţilor│ mandate de │ voturilor │ neutilizate sau │
  │ │ politice, a │obţinute │ din listă │ deputat │ utilizate │ inferioare │
  │ │ alianţelor │ │ │ repartizate │(este egal cu│ coeficientului │
  │ │ politice, a │ │ │ (este egal │ valoarea de │electoral (este │
  │ │ alianţelor │ │ │cu valoarea │ la coloana │egal cu valoarea │
  │ │ electorale │ │ │de la coloana│ 3 înmulţită │ de la coloana 1 │
  │ │ şi a │ │ │ 1 împărţită │ cu valoarea │din care se scade│
  │ │organizaţiilor │ │ │ la valoarea │de la pct. 3)│ valoarea de la │
  │ │ cetăţenilor │ │ │ de la │ │ coloana 4)****) │
  │ │ aparţinând │ │ │ pct. 3)**) │ │ │
  │ │ minorităţilor │ │ │ │ │ │
  │ │ naţionale, │ │ │ │ │ │
  │ │ precum şi │ │ │ │ │ │
  │ │ prenumele │ │ │ │ │ │
  │ │ şi numele │ │ │ │ │ │
  │ │ candidaţilor │ │ │ │ │ │
  │ │ independenţi*) │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤
  │ │ A │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
  ├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤
  │ 1.│ │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤
  │ 2.│ │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤
  │ 3.│ │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤
  │ 4.│ │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤
  │ 5.│ │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤
  │ 6.│ │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤
  │ 7.│ │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤
  │ 8.│ │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤
  │ 9.│ │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤
  │ 10.│ │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤
  │ 11.│ │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤
  │ 12.│ │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤
  │ 13.│ │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤
  │ 14.│ │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤
  │ 15.│ │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤
  │ 16.│ │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤
  │ 17.│ │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤
  │ 18.│ │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤
  │ 19.│ │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤
  │ 20.│ │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤
  │ 21.│ │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤
  │ 22.│ │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤
  │ 23.│ │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤
  │ 24.│ │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤
  │ 25.│ │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤
  │ 26.│ │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤
  │ 27.│ │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤
  │ 28.│ │ │ │ │ │ │
  └────┴────────────────┴─────────┴────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────────┘

                                                                                    2/3
  ┌────┬────────────────┬─────────┬────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────────┐
  │ 29.│ │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤
  │ 30.│ │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤
  │ │ TOTAL***) │ │ │ │ │ │
  └────┴────────────────┴─────────┴────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────────┘
  ──────────
      *) Se înscriu partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale,
  organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi candidaţii independenţi,
  în ordinea descrescătoare a voturilor obţinute.
      **) Se înscrie numărul întreg rezultat din împărţire fără zecimale şi nerotunjit.
      ***) Totalul din coloana 1 trebuie să fie egal cu numărul înscris la pct. 1.
      ****) Nu se completează pentru candidaţii independenţi.
  ──────────


       Preşedintele biroului electoral
            de circumscripţie
          Prenumele şi numele ____________________________________

              Semnătura, ____________________________________

         Locţiitorul preşedintelui
      biroului electoral de circumscripţie

             Prenumele şi numele ____________________________________

                 Semnătura, ____________________________________


      Ştampila biroului electoral de circumscripţie,

                                            Membrii
                               biroului electoral de circumscripţie


            Prenumele şi Formaţiunea politică reprezentată Semnătura
               numele (unde este cazul)

      1. ______________________________________________________________________________
      2. ______________________________________________________________________________
      3. ______________________________________________________________________________
      4. ______________________________________________________________________________
      5. ______________________________________________________________________________
      6. ______________________________________________________________________________
      7. ______________________________________________________________________________
      8. ______________________________________________________________________________
      9. ______________________________________________________________________________
     10. ______________________________________________________________________________
     11. ______________________________________________________________________________


                                                                                       3/3

  ----------
  Anexa 14 a fost modificată de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 46 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 17 noiembrie 2016, prin înlocuirea sintagmei "numele şi prenumele" cu sintagma "prenumele şi numele".


  Anexa 15

  *Font 8*
      ( S/I/CE )
                      CIRCUMSCRIPŢIA ELECTORALĂ Nr. _____ │_│_│


                                   Proces-verbal
                 privind voturile obţinute şi mandatele de senator
                   atribuite, voturile neutilizate sau inferioare
                  coeficientului electoral şi mandatele de senator
                                    neatribuite

      1. Numărul total al voturilor valabil exprimate pentru │_│_│_│_│_│_│_│_│
      partidele politice, alianţele politice, alianţele
      electorale şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând
      minorităţilor naţionale care au întrunit pragul
      electoral, potrivit art. 94 alin. (2) din
      Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a
      Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi
      funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu
      modificările şi completările ulterioare, precum şi
      pentru candidaţii independenţi
      2. Numărul de mandate de senator conform anexei nr. 1 │_│_│
      la Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările
      ulterioare
      3. Coeficientul electoral al circumscripţiei (numărul │_│_│_│_│_│_│
      întreg, fără zecimale, nerotunjit, rezultat din
      împărţirea pct. 1 la pct. 2)
      4. Numărul mandatelor de senator neatribuite la nivelul │_│_│
      circumscripţiei electorale (pct. 2 - total coloana 3)


                                                                       1/3

  ┌────┬────────────────┬─────────┬────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────────┐
  │Nr. │ Denumirea │ Numărul │ Numărul │ Numărul de │ Numărul │Numărul voturilor│
  │crt.│ partidelor │voturilor│candidaţilor│ mandate de │ voturilor │ neutilizate sau │
  │ │ politice, a │obţinute │ din listă │ senator │ utilizate │ inferioare │
  │ │ alianţelor │ │ │ repartizate │(este egal cu│ coeficientului │
  │ │ politice, a │ │ │ (este egal │ valoarea de │electoral (este │
  │ │ alianţelor │ │ │cu valoarea │ la coloana │egal cu valoarea │
  │ │ electorale │ │ │de la coloana│ 3 înmulţită │ de la coloana 1 │
  │ │ şi a │ │ │ 1 împărţită │ cu valoarea │din care se scade│
  │ │organizaţiilor │ │ │ la valoarea │de la pct. 3)│ valoarea de la │
  │ │ cetăţenilor │ │ │ de la │ │ coloana 4)****) │
  │ │ aparţinând │ │ │ pct. 3)**) │ │ │
  │ │ minorităţilor │ │ │ │ │ │
  │ │ naţionale, │ │ │ │ │ │
  │ │ precum şi │ │ │ │ │ │
  │ │ prenumele │ │ │ │ │ │
  │ │ şi numele │ │ │ │ │ │
  │ │ candidaţilor │ │ │ │ │ │
  │ │ independenţi*) │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤
  │ │ A │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
  ├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤
  │ 1.│ │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤
  │ 2.│ │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤
  │ 3.│ │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤
  │ 4.│ │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤
  │ 5.│ │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤
  │ 6.│ │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤
  │ 7.│ │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤
  │ 8.│ │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤
  │ 9.│ │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤
  │ 10.│ │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤
  │ 11.│ │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤
  │ 12.│ │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤
  │ 13.│ │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤
  │ 14.│ │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤
  │ 15.│ │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤
  │ 16.│ │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤
  │ 17.│ │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤
  │ 18.│ │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤
  │ 19.│ │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤
  │ 20.│ │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤
  │ 21.│ │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤
  │ 22.│ │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤
  │ 23.│ │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤
  │ 24.│ │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤
  │ 25.│ │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤
  │ 26.│ │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤
  │ 27.│ │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤
  │ 28.│ │ │ │ │ │ │
  └────┴────────────────┴─────────┴────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────────┘

                                                                                    2/3
  ┌────┬────────────────┬─────────┬────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────────┐
  │ 29.│ │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤
  │ 30.│ │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤
  │ │ TOTAL***) │ │ │ │ │ │
  └────┴────────────────┴─────────┴────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────────┘
  ──────────
      *) Se înscriu partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale,
  organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi candidaţii independenţi,
  în ordinea descrescătoare a voturilor obţinute.
      **) Se înscrie numărul întreg rezultat din împărţire fără zecimale şi nerotunjit.
      ***) Totalul din coloana 1 trebuie să fie egal cu numărul înscris la pct. 1.
      ****) Nu se completează pentru candidaţii independenţi.
  ──────────


       Preşedintele biroului electoral
            de circumscripţie
          Prenumele şi numele ____________________________________

              Semnătura, ____________________________________

         Locţiitorul preşedintelui
      biroului electoral de circumscripţie

             Prenumele şi numele ____________________________________

                 Semnătura, ____________________________________


      Ştampila biroului electoral de circumscripţie,

                                            Membrii
                               biroului electoral de circumscripţie


            Prenumele şi Formaţiunea politică reprezentată Semnătura
              numele (unde este cazul)

      1. ______________________________________________________________________________
      2. ______________________________________________________________________________
      3. ______________________________________________________________________________
      4. ______________________________________________________________________________
      5. ______________________________________________________________________________
      6. ______________________________________________________________________________
      7. ______________________________________________________________________________
      8. ______________________________________________________________________________
      9. ______________________________________________________________________________
     10. ______________________________________________________________________________
     11. ______________________________________________________________________________


                                                                                       3/3

  ----------
  Anexa 15 a fost modificată de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 46 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 17 noiembrie 2016, prin înlocuirea sintagmei "numele şi prenumele" cu sintagma "prenumele şi numele".


  Anexa 16

  *Font 8*
      ( S/CD/II/BEC )

                              BIROUL ELECTORAL CENTRAL

                                  PROCES - VERBAL*)
                privind repartizarea la nivel naţional a mandatelor
                              de senator şi de deputat

      I. SENAT

      I.1. Numărul voturilor neutilizate şi al celor inferioare coeficientului electoral de
  circumscripţie:
  ┌────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────┐
  │Nr. │Denumirea partidelor politice, a organizaţiilor cetăţenilor │Numărul voturilor neutilizate│
  │crt.│aparţinând minorităţilor naţionale, a alianţelor politice şi│ şi al celor inferioare │
  │ │ a alianţelor electorale*) │ coeficientului electoral de │
  │ │ │ circumscripţie**) │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 1.│ │ │_│_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 2.│ │ │_│_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 3.│ │ │_│_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 4.│ │ │_│_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 5.│ │ │_│_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 6.│ │ │_│_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 7.│ │ │_│_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 8.│ │ │_│_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 9.│ │ │_│_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 10.│ │ │_│_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 11.│ │ │_│_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 12.│ │ │_│_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 13.│ │ │_│_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 14.│ │ │_│_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 15.│ │ │_│_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 16.│ │ │_│_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 17.│ │ │_│_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 18.│ │ │_│_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 19.│ │ │_│_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 20.│ │ │_│_│_│_│_│_│_│_│ │
  └────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────┘


                                                                                          1/14

  ┌────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────┐
  │ 21.│ │ │_│_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 22.│ │ │_│_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 23.│ │ │_│_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 24.│ │ │_│_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 25.│ │ │_│_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 26.│ │ │_│_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 27.│ │ │_│_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 28.│ │ │_│_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 29.│ │ │_│_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 30.│ │ │_│_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────┴────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
  │ TOTAL VOTURI NEUTILIZATE ŞI INFERIOARE COEFICIENTULUI ELECTORAL │ │_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│ │
  └─────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────┘
  ──────────
      *) În ordinea descrescătoare a numărului de voturi valabil exprimate
      **) Se înscrie totalul rezultat din însumarea tuturor voturilor valabil exprimate
  neutilizate în etapa de repartizare a mandatelor la nivelul circumscripţiei electorale şi a
  voturilor valabil exprimate inferioare coeficientului electoral de circumscripţie, obţinute de
  către fiecare partid politic, alianţă politică, alianţă electorală, organizaţie a cetăţenilor
  aparţinând minorităţilor naţionale în toate circumscripţiile electorale
  ──────────

      I.2. Numărul mandatelor de senator neatribuite în prima etapă de repartizare
  ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┐
  │ Denumirea circumscripţiei electorale │ Numărul mandatelor de │
  │ │ senator neatribuite │
  ├─────────────────────────────────────┬─────────────────────────┼───────────────────────┤
  │Circumscripţia electorală nr. 1 │ judeţul Alba │ │_│_│ │
  ├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤
  │Circumscripţia electorală nr. 2 │ judeţul Arad │ │_│_│ │
  ├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤
  │Circumscripţia electorală nr. 3 │ judeţul Argeş │ │_│_│ │
  ├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤
  │Circumscripţia electorală nr. 4 │ judeţul Bacău │ │_│_│ │
  ├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤
  │Circumscripţia electorală nr. 5 │ judeţul Bihor │ │_│_│ │
  ├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤
  │Circumscripţia electorală nr. 6 │ judeţul Bistriţa-Năsăud │ │_│_│ │
  ├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤
  │Circumscripţia electorală nr. 7 │ judeţul Botoşani │ │_│_│ │
  ├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤
  │Circumscripţia electorală nr. 8 │ judeţul Braşov │ │_│_│ │
  ├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤
  │Circumscripţia electorală nr. 9 │ judeţul Brăila │ │_│_│ │
  ├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤
  │Circumscripţia electorală nr. 10 │ judeţul Buzău │ │_│_│ │
  ├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤
  │Circumscripţia electorală nr. 11 │ judeţul Caraş-Severin │ │_│_│ │
  ├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤
  │Circumscripţia electorală nr. 12 │ judeţul Călăraşi │ │_│_│ │
  ├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤
  │Circumscripţia electorală nr. 13 │ judeţul Cluj │ │_│_│ │
  ├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤
  │Circumscripţia electorală nr. 14 │ judeţul Constanţa │ │_│_│ │
  ├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤
  │Circumscripţia electorală nr. 15 │ judeţul Covasna │ │_│_│ │
  ├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤
  │Circumscripţia electorală nr. 16 │ judeţul Dâmboviţa │ │_│_│ │
  ├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤
  │Circumscripţia electorală nr. 17 │ judeţul Dolj │ │_│_│ │
  ├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤
  │Circumscripţia electorală nr. 18 │ judeţul Galaţi │ │_│_│ │
  ├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤
  │Circumscripţia electorală nr. 19 │ judeţul Giurgiu │ │_│_│ │
  ├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤
  │Circumscripţia electorală nr. 20 │ judeţul Gorj │ │_│_│ │
  ├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤
  │Circumscripţia electorală nr. 21 │ judeţul Harghita │ │_│_│ │
  └─────────────────────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────────┘

                                                                         2/14

  ┌─────────────────────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────────┐
  │Circumscripţia electorală nr. 22 │ judeţul Hunedoara │ │_│_│ │
  ├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤
  │Circumscripţia electorală nr. 23 │ judeţul Ialomiţa │ │_│_│ │
  ├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤
  │Circumscripţia electorală nr. 24 │ judeţul Iaşi │ │_│_│ │
  ├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤
  │Circumscripţia electorală nr. 25 │ judeţul Ilfov │ │_│_│ │
  ├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤
  │Circumscripţia electorală nr. 26 │ judeţul Maramureş │ │_│_│ │
  ├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤
  │Circumscripţia electorală nr. 27 │ judeţul Mehedinţi │ │_│_│ │
  ├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤
  │Circumscripţia electorală nr. 28 │ judeţul Mureş │ │_│_│ │
  ├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤
  │Circumscripţia electorală nr. 29 │ judeţul Neamţ │ │_│_│ │
  ├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤
  │Circumscripţia electorală nr. 30 │ judeţul Olt │ │_│_│ │
  ├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤
  │Circumscripţia electorală nr. 31 │ judeţul Prahova │ │_│_│ │
  ├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤
  │Circumscripţia electorală nr. 32 │ judeţul Satu Mare │ │_│_│ │
  ├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤
  │Circumscripţia electorală nr. 33 │ judeţul Sălaj │ │_│_│ │
  ├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤
  │Circumscripţia electorală nr. 34 │ judeţul Sibiu │ │_│_│ │
  ├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤
  │Circumscripţia electorală nr. 35 │ judeţul Suceava │ │_│_│ │
  ├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤
  │Circumscripţia electorală nr. 36 │ judeţul Teleorman │ │_│_│ │
  ├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤
  │Circumscripţia electorală nr. 37 │ judeţul Timiş │ │_│_│ │
  ├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤
  │Circumscripţia electorală nr. 38 │ judeţul Tulcea │ │_│_│ │
  ├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤
  │Circumscripţia electorală nr. 39 │ judeţul Vaslui │ │_│_│ │
  ├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤
  │Circumscripţia electorală nr. 40 │ judeţul Vâlcea │ │_│_│ │
  ├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤
  │Circumscripţia electorală nr. 41 │ judeţul Vrancea │ │_│_│ │
  ├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤
  │Circumscripţia electorală nr. 42 │ municipiul Bucureşti │ │_│_│ │
  ├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤
  │Circumscripţia electorală nr. 43 │Circumscripţia electorală│ │_│_│ │
  │ │pentru cetăţenii români │ │
  │ │cu domiciliul în afara │ │
  │ │ţării │ │
  ├─────────────────────────────────────┴─────────────────────────┼───────────────────────┤
  │ TOTAL MANDATE NEATRIBUITE LA NIVELUL │ │_│_│_│ │
  │ CIRCUMSCRIPŢIILOR ELECTORALE │ │
  └───────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────┘

      I.3. Lista sortată descrescător a câturilor calculate conform metodei d'Hondt***)
  pentru fiecare LISTĂ DE CANDIDAŢI care a întrunit pragul electoral
  ┌──────┬───────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┐
  │ Număr│Denumirea partidelor politice, a organizaţiilor cetăţenilor│ Cât = voturi │
  │ de │aparţinând minorităţilor naţionale, a alianţelor politice, │neutilizate împărţit│
  │ordine│alianţelor electorale****) │la 1,2,3, 4, etc. │
  │ │ │(până la concurenţa │
  │ │ │ numărului total de │
  │ │ │mandate neatribuite │
  │ │ │ la nivelul │
  │ │ │ circumscripţiilor │
  │ │ │ electorale) │
  ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
  │ │ │ │
  ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
  │ │ │ │
  ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
  │ │ │ │
  ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
  │ │ │ │
  ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
  │ │ │ │
  ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
  │ │ │ │
  ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
  │ │ │ │
  └──────┴───────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┘

                                                                                     3/14

  ┌──────┬───────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┐
  │ │ │ │
  ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
  │ │ │ │
  ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
  │ │ │ │
  ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
  │ │ │ │
  ├──────┴───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
  │ COEFICIENTUL ELECTORAL NAŢIONAL │ │
  │ (cel mai mic din câturile calculate conform metodei D'Hondt) │ │
  └──────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┘
  ──────────
      ***) Prin metoda d'Hondt se înţelege ansamblul operaţiunilor prevăzute la art. 94
  alin. (7) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor,
  precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu
  modificările şi completările ulterioare
      ****) În ordinea descrescătoare a câturilor
  ──────────


      I.4. Numărul mandatelor de senator care revin fiecărei LISTE DE CANDIDAŢI în urma
  repartizării la nivel naţional:
  ┌────┬───────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┐
  │Nr. │Denumirea partidelor politice, a organizaţiilor cetăţenilor│ Numărul mandatelor │
  │crt.│aparţinând minorităţilor naţionale, a alianţelor politice │ repartizate │
  │ │şi a alianţelor electorale*****) │ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
  │ 1.│ │ │_│_│ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
  │ 2.│ │ │_│_│ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
  │ 3.│ │ │_│_│ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
  │ 4.│ │ │_│_│ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
  │ 5.│ │ │_│_│ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
  │ 6.│ │ │_│_│ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
  │ 7.│ │ │_│_│ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
  │ 8.│ │ │_│_│ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
  │ 9.│ │ │_│_│ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
  │ 10.│ │ │_│_│ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
  │ 11.│ │ │_│_│ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
  │ 12.│ │ │_│_│ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
  │ 13.│ │ │_│_│ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
  │ 14.│ │ │_│_│ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
  │ 15.│ │ │_│_│ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
  │ 16.│ │ │_│_│ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
  │ 17.│ │ │_│_│ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
  │ 18.│ │ │_│_│ │
  └────┴───────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────┘

                                                                                  4/14

  ┌────┬───────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┐
  │ 19.│ │ │_│_│ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
  │ 20.│ │ │_│_│ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
  │ 21.│ │ │_│_│ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
  │ 22.│ │ │_│_│ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
  │ 23.│ │ │_│_│ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
  │ 24.│ │ │_│_│ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
  │ 25.│ │ │_│_│ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
  │ 26.│ │ │_│_│ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
  │ 27.│ │ │_│_│ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
  │ 28.│ │ │_│_│ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
  │ 29.│ │ │_│_│ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
  │ 30.│ │ │_│_│ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
  │ │ Total │ │_│_│_│ │
  └────┴───────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────┘
  ──────────
      *****) În ordinea descrescătoare a numărului de mandate
  ──────────

      I.5. Desfăşurarea pe circumscripţii electorale a mandatelor de senator repartizate la
  nivel naţional
  ┌────┬──────────────────────────────┬────────────────────────────────────┬──────────────────┐
  │Nr. │Denumirea partidului politic, │Denumirea circumscripţiei electorale│Numărul mandatelor│
  │crt.│ a organizaţiei cetăţenilor │ │ atribuite │
  │ │ aparţinând minorităţilor │ │ │
  │ │naţionale, a alianţei politice│ │ │
  │ │ sau a alianţei electorale, │ │ │
  │ │ după caz │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │1. │ │Circumscripţia electorală nr. 1 │ │
  │ │ │judeţul Alba │ │_│_│ │
  │ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │ │ │Circumscripţia electorală nr. 2 │ │
  │ │ │judeţul Arad │ │_│_│ │
  │ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │ │ │Circumscripţia electorală nr. 3 │ │
  │ │ │judeţul Argeş │ │_│_│ │
  │ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │ │ │Circumscripţia electorală nr. 4 │ │
  │ │ │judeţul Bacău │ │_│_│ │
  │ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │ │ │Circumscripţia electorală nr. 5 │ │
  │ │ │judeţul Bihor │ │_│_│ │
  │ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │ │ │Circumscripţia electorală nr. 6 │ │
  │ │ │judeţul Bistriţa-Năsăud │ │_│_│ │
  │ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │ │ │Circumscripţia electorală nr. 7 │ │
  │ │ │judeţul Botoşani │ │_│_│ │
  │ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │ │ │Circumscripţia electorală nr. 8 │ │_│_│ │
  └────┴──────────────────────────────┴────────────────────────────────────┴──────────────────┘

                                                                                      5/14

  ┌────┬──────────────────────────────┬────────────────────────────────────┬──────────────────┐
  │ │ │judeţul Braşov │ │
  │ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │ │ │Circumscripţia electorală nr. 9 │ │
  │ │ │judeţul Brăila │ │_│_│ │
  │ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │ │ │Circumscripţia electorală nr. 10 │ │
  │ │ │judeţul Buzău │ │_│_│ │
  │ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │ │ │Circumscripţia electorală nr. 11 │ │
  │ │ │judeţul Caraş-Severin │ │_│_│ │
  │ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │ │ │Circumscripţia electorală nr. 12 │ │
  │ │ │judeţul Călăraşi │ │_│_│ │
  │ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │ │ │Circumscripţia electorală nr. 13 │ │
  │ │ │judeţul Cluj │ │_│_│ │
  │ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │ │ │Circumscripţia electorală nr. 14 │ │
  │ │ │judeţul Constanţa │ │_│_│ │
  │ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │ │ │Circumscripţia electorală nr. 15 │ │
  │ │ │judeţul Covasna │ │_│_│ │
  │ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │ │ │Circumscripţia electorală nr. 16 │ │
  │ │ │judeţul Dâmboviţa │ │_│_│ │
  │ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │ │ │Circumscripţia electorală nr. 17 │ │
  │ │ │judeţul Dolj │ │_│_│ │
  │ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │ │ │Circumscripţia electorală nr. 18 │ │
  │ │ │judeţul Galaţi │ │_│_│ │
  │ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │ │ │Circumscripţia electorală nr. 19 │ │
  │ │ │judeţul Giurgiu │ │_│_│ │
  │ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │ │ │Circumscripţia electorală nr. 20 │ │
  │ │ │judeţul Gorj │ │_│_│ │
  │ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │ │ │Circumscripţia electorală nr. 21 │ │
  │ │ │judeţul Harghita │ │_│_│ │
  │ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │ │ │Circumscripţia electorală nr. 22 │ │
  │ │ │judeţul Hunedoara │ │_│_│ │
  │ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │ │ │Circumscripţia electorală nr. 23 │ │
  │ │ │judeţul Ialomiţa │ │_│_│ │
  │ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │ │ │Circumscripţia electorală nr. 24 │ │
  │ │ │judeţul Iaşi │ │_│_│ │
  │ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │ │ │Circumscripţia electorală nr. 25 │ │
  │ │ │judeţul Ilfov │ │_│_│ │
  │ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │ │ │Circumscripţia electorală nr. 26 │ │
  │ │ │judeţul Maramureş │ │_│_│ │
  │ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │ │ │Circumscripţia electorală nr. 27 │ │
  │ │ │judeţul Mehedinţi │ │_│_│ │
  │ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │ │ │Circumscripţia electorală nr. 28 │ │
  │ │ │judeţul Mureş │ │_│_│ │
  │ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │ │ │Circumscripţia electorală nr. 29 │ │
  │ │ │judeţul Neamţ │ │_│_│ │
  │ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │ │ │Circumscripţia electorală nr. 30 │ │
  │ │ │judeţul Olt │ │_│_│ │
  │ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │ │ │Circumscripţia electorală nr. 31 │ │
  │ │ │judeţul Prahova │ │_│_│ │
  │ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │ │ │Circumscripţia electorală nr. 32 │ │
  │ │ │judeţul Satu Mare │ │_│_│ │
  │ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │ │ │Circumscripţia electorală nr. 33 │ │
  │ │ │judeţul Sălaj │ │_│_│ │
  └────┴──────────────────────────────┴────────────────────────────────────┴──────────────────┘

                                                                                      6/14

  ┌────┬──────────────────────────────┬────────────────────────────────────┬──────────────────┐
  │ │ │Circumscripţia electorală nr. 34 │ │
  │ │ │judeţul Sibiu │ │_│_│ │
  │ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │ │ │Circumscripţia electorală nr. 35 │ │
  │ │ │judeţul Suceava │ │_│_│ │
  │ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │ │ │Circumscripţia electorală nr. 36 │ │
  │ │ │judeţul Teleorman │ │_│_│ │
  │ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │ │ │Circumscripţia electorală nr. 37 │ │
  │ │ │judeţul Timiş │ │_│_│ │
  │ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │ │ │Circumscripţia electorală nr. 38 │ │
  │ │ │judeţul Tulcea │ │_│_│ │
  │ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │ │ │Circumscripţia electorală nr. 39 │ │
  │ │ │judeţul Vaslui │ │_│_│ │
  │ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │ │ │Circumscripţia electorală nr. 40 │ │
  │ │ │judeţul Vâlcea │ │_│_│ │
  │ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │ │ │Circumscripţia electorală nr. 41 │ │
  │ │ │judeţul Vrancea │ │_│_│ │
  │ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │ │ │Circumscripţia electorală nr. 42 │ │
  │ │ │municipiul Bucureşti │ │_│_│ │
  │ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │ │ │Circumscripţia electorală nr. 43 -│ │
  │ │ │Circumscripţia electorală pentru │ │
  │ │ │cetăţenii români cu domiciliul în │ │
  │ │ │afara ţării │ │_│_│ │
  │ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │ │ │ TOTAL MANDATE │ │
  │ │ │ ATRIBUITE LA NIVELUL │ │
  │ │ │ CIRCUMSCRIPŢIILOR ELECTORALE │ │_│_│_│ │
  └────┴──────────────────────────────┴────────────────────────────────────┴──────────────────┘

  II. CAMERA DEPUTAŢILOR
  II.1. Numărul voturilor neutilizate şi al celor inferioare coeficientului electoral de circumscripţie:
  ┌────┬──────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────┐
  │Nr. │Denumirea partidelor politice, a organizaţiilor │Numărul voturilor │
  │crt.│cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, a │neutilizate şi al │
  │ │alianţelor politice şi a alianţelor electorale*) │celor inferioare │
  │ │ │coeficientului │
  │ │ │electoral de │
  │ │ │circumscripţie**) │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
  │ 1.│ │ │_│_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
  │ 2.│ │ │_│_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
  │ 3.│ │ │_│_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
  │ 4.│ │ │_│_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
  │ 5.│ │ │_│_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
  │ 6.│ │ │_│_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
  │ 7.│ │ │_│_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
  │ 8.│ │ │_│_│_│_│_│_│_│_│ │
  └────┴──────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────┘

                                                                         7/14

  ┌────┬──────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────┐
  │ 9.│ │ │_│_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
  │ 10.│ │ │_│_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
  │ 11.│ │ │_│_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
  │ 12.│ │ │_│_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
  │ 13.│ │ │_│_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
  │ 14.│ │ │_│_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
  │ 15.│ │ │_│_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
  │ 16.│ │ │_│_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
  │ 17.│ │ │_│_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
  │ 18.│ │ │_│_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
  │ 19.│ │ │_│_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
  │ 20.│ │ │_│_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
  │ 21.│ │ │_│_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
  │ 22.│ │ │_│_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
  │ 23.│ │ │_│_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
  │ 24.│ │ │_│_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
  │ 25.│ │ │_│_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
  │ 26.│ │ │_│_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
  │ 27.│ │ │_│_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
  │ 28.│ │ │_│_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
  │ 29.│ │ │_│_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
  │ 30.│ │ │_│_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────┴──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
  │TOTAL VOTURI NEUTILIZATE ŞI INFERIOARE COEFICIENTULUI │ │
  │ ELECTORAL ││_│_│_│_│_│_│_│_│_│_││
  └───────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────┘
  Notă

  ──────────

  *) În ordinea descrescătoare a numărului de voturi valabil exprimate

  **) Se înscrie totalul rezultat din însumarea tuturor voturilor valabil exprimate neutilizate în etapa de repartizare a mandatelor la nivelul circumscripţiei electorale şi a voturilor valabil exprimate inferioare coeficientului electoral de circumscripţie, obţinute de către fiecare partid politic, alianţă politică, alianţă electorală, organizaţie a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale în toate circumscripţiile electorale

  ──────────

  II.2. Numărul mandatelor de deputat neatribuite în prima etapă de repartizare
  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
  │ Denumirea circumscripţiei electorale │ Numărul │
  │ │mandatelor │
  │ │de deputat │
  │ │neatribuite│
  ├─────────────────────────────────┬───────────────────────────────┼───────────┤
  │Circumscripţia electorală nr. 1 │judeţul Alba │ │_│_│ │
  ├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────┤
  │Circumscripţia electorală nr. 2 │judeţul Arad │ │_│_│ │
  └─────────────────────────────────┴───────────────────────────────┴───────────┘
                                                                           8/14
  ┌─────────────────────────────────┬───────────────────────────────┬───────────┐
  │Circumscripţia electorală nr. 3 │judeţul Argeş │ │_│_│ │
  ├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────┤
  │Circumscripţia electorală nr. 4 │judeţul Bacău │ │_│_│ │
  ├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────┤
  │Circumscripţia electorală nr. 5 │judeţul Bihor │ │_│_│ │
  ├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────┤
  │Circumscripţia electorală nr. 6 │judeţul Bistriţa-Năsăud │ │_│_│ │
  ├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────┤
  │Circumscripţia electorală nr. 7 │judeţul Botoşani │ │_│_│ │
  ├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────┤
  │Circumscripţia electorală nr. 8 │judeţul Braşov │ │_│_│ │
  ├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────┤
  │Circumscripţia electorală nr. 9 │judeţul Brăila │ │_│_│ │
  ├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────┤
  │Circumscripţia electorală nr. 10 │judeţul Buzău │ │_│_│ │
  ├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────┤
  │Circumscripţia electorală nr. 11 │judeţul Caraş-Severin │ │_│_│ │
  ├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────┤
  │Circumscripţia electorală nr. 12 │judeţul Călăraşi │ │_│_│ │
  ├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────┤
  │Circumscripţia electorală nr. 13 │judeţul Cluj │ │_│_│ │
  ├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────┤
  │Circumscripţia electorală nr. 14 │judeţul Constanţa │ │_│_│ │
  ├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────┤
  │Circumscripţia electorală nr. 15 │judeţul Covasna │ │_│_│ │
  ├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────┤
  │Circumscripţia electorală nr. 16 │judeţul Dâmboviţa │ │_│_│ │
  ├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────┤
  │Circumscripţia electorală nr. 17 │judeţul Dolj │ │_│_│ │
  ├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────┤
  │Circumscripţia electorală nr. 18 │judeţul Galaţi │ │_│_│ │
  ├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────┤
  │Circumscripţia electorală nr. 19 │judeţul Giurgiu │ │_│_│ │
  ├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────┤
  │Circumscripţia electorală nr. 20 │judeţul Gorj │ │_│_│ │
  ├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────┤
  │Circumscripţia electorală nr. 21 │judeţul Harghita │ │_│_│ │
  ├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────┤
  │Circumscripţia electorală nr. 22 │judeţul Hunedoara │ │_│_│ │
  ├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────┤
  │Circumscripţia electorală nr. 23 │judeţul Ialomiţa │ │_│_│ │
  ├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────┤
  │Circumscripţia electorală nr. 24 │judeţul Iaşi │ │_│_│ │
  ├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────┤
  │Circumscripţia electorală nr. 25 │judeţul Ilfov │ │_│_│ │
  ├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────┤
  │Circumscripţia electorală nr. 26 │judeţul Maramureş │ │_│_│ │
  ├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────┤
  │Circumscripţia electorală nr. 27 │judeţul Mehedinţi │ │_│_│ │
  ├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────┤
  │Circumscripţia electorală nr. 28 │judeţul Mureş │ │_│_│ │
  ├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────┤
  │Circumscripţia electorală nr. 29 │judeţul Neamţ │ │_│_│ │
  ├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────┤
  │Circumscripţia electorală nr. 30 │judeţul Olt │ │_│_│ │
  ├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────┤
  │Circumscripţia electorală nr. 31 │judeţul Prahova │ │_│_│ │
  ├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────┤
  │Circumscripţia electorală nr. 32 │judeţul Satu Mare │ │_│_│ │
  ├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────┤
  │Circumscripţia electorală nr. 33 │judeţul Sălaj │ │_│_│ │
  ├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────┤
  │Circumscripţia electorală nr. 34 │judeţul Sibiu │ │_│_│ │
  ├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────┤
  │Circumscripţia electorală nr. 35 │judeţul Suceava │ │_│_│ │
  ├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────┤
  │Circumscripţia electorală nr. 36 │judeţul Teleorman │ │_│_│ │
  ├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────┤
  │Circumscripţia electorală nr. 37 │judeţul Timiş │ │_│_│ │
  ├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────┤
  │Circumscripţia electorală nr. 38 │judeţul Tulcea │ │_│_│ │
  ├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────┤
  │Circumscripţia electorală nr. 39 │judeţul Vaslui │ │_│_│ │
  ├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────┤
  │Circumscripţia electorală nr. 40 │judeţul Vâlcea │ │_│_│ │
  ├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────┤
  │Circumscripţia electorală nr. 41 │judeţul Vrancea │ │_│_│ │
  ├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────┤
  │Circumscripţia electorală nr. 42 │municipiul Bucureşti │ │_│_│ │
  ├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────┤
  │Circumscripţia electorală nr. 43 │Circumscripţia electorală │ │
  │ │pentru cetăţenii români cu │ │
  │ │domiciliul în afara ţării │ │_│_│ │
  ├─────────────────────────────────┴───────────────────────────────┼───────────┤
  │TOTAL MANDATE NEATRIBUITE LA NIVELUL CIRCUMSCRIPŢIILOR ELECTORALE│ │_│_│_│ │
  └─────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘

  II.3. Lista sortată descrescător a câturilor calculate conform metodei d'Hondt***) pentru fiecare LISTĂ DE CANDIDAŢI care a întrunit pragul electoral Notă

  ──────────

  ***) Prin metoda d'Hondt se înţelege ansamblul operaţiunilor prevăzute la art. 94 alin. (7) din Legea nr. 208/2015

  privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare

  ──────────

  9/14
  ┌─────────┬─────────────────────────────────────────────────┬─────────────────┐
  │ Număr │Denumirea partidelor politice, a organizaţiilor │Cât = voturi │
  │de ordine│cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, │neutilizate │
  │ │a alianţelor politice, alianţelor electorale****)│împărţit la 1, 2,│
  │ │ │3, 4, etc. (până │
  │ │ │la concurenţa │
  │ │ │numărului total │
  │ │ │de mandate │
  │ │ │neatribuite la │
  │ │ │nivelul │
  │ │ │circumscripţiilor│
  │ │ │electorale) │
  ├─────────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
  │ │ │ │
  ├─────────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
  │ │ │ │
  ├─────────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
  │ │ │ │
  ├─────────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
  │ │ │ │
  ├─────────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
  │ │ │ │
  ├─────────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
  │ │ │ │
  ├─────────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
  │ │ │ │
  ├─────────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
  │ │ │ │
  ├─────────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
  │ │ │ │
  ├─────────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
  │ │ │ │
  ├─────────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
  │ │ │ │
  ├─────────┴─────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
  │ COEFICIENTUL ELECTORAL NAŢIONAL │ │
  │ (cel mai mic din câturile calculate conform metodei │ │
  │ D'Hondt) │ │
  └───────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────┘
  Notă

  ──────────

  ****) În ordinea descrescătoare a câturilor

  ──────────

  II.4. Numărul mandatelor de deputat care revin fiecărei LISTE DE CANDIDAŢI în urma repartizării la nivel naţional:
  ┌────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
  │Nr. │Denumirea partidelor politice, a organizaţiilor cetăţenilor │Numărul │
  │crt.│aparţinând minorităţilor naţionale, a alianţelor politice │mandatelor │
  │ │şi a alianţelor electorale*****) │repartizate│
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
  │ 1. │ │ │_│_│ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
  │ 2. │ │ │_│_│ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
  │ 3. │ │ │_│_│ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
  │ 4. │ │ │_│_│ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
  │ 5. │ │ │_│_│ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
  │ 6. │ │ │_│_│ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
  │ 7. │ │ │_│_│ │
  └────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘

                                                                        10/14

  ┌────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
  │ 8. │ │ │_│_│ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
  │ 9. │ │ │_│_│ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
  │10. │ │ │_│_│ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
  │11. │ │ │_│_│ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
  │12. │ │ │_│_│ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
  │13. │ │ │_│_│ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
  │14. │ │ │_│_│ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
  │15. │ │ │_│_│ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
  │16. │ │ │_│_│ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
  │17. │ │ │_│_│ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
  │18. │ │ │_│_│ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
  │19. │ │ │_│_│ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
  │20. │ │ │_│_│ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
  │21. │ │ │_│_│ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
  │22. │ │ │_│_│ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
  │23. │ │ │_│_│ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
  │24. │ │ │_│_│ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
  │25. │ │ │_│_│ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
  │26. │ │ │_│_│ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
  │27. │ │ │_│_│ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
  │28. │ │ │_│_│ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
  │29. │ │ │_│_│ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
  │30. │ │ │_│_│ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
  │ │Total │ │_│_│_│ │
  └────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘
  Notă

  ──────────

  *****) În ordinea descrescătoare a numărului de mandate

  ──────────

  II.5. Desfăşurarea pe circumscripţii electorale a mandatelor de senator repartizate la nivel naţional conform art. 94 alin. (8) din Legea nr. 208/2015
  privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare:
  11/14
  ┌────┬───────────────────────────┬────────────────────────────────┬───────────┐
  │Nr. │Denumirea partidului │Denumirea circumscripţiei │Numărul │
  │crt.│politic, a organizaţiei │electorale │mandatelor │
  │ │cetăţenilor aparţinând │ │atribuite │
  │ │minorităţilor naţionale, a │ │ │
  │ │alianţei politice şi a │ │ │
  │ │alianţei electorale, după │ │ │
  │ │caz │ │ │
  ├────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────┤
  │ 1. │ │Circumscripţia electorală nr. 1│ │
  │ │ │judeţul Alba │ │_│_│ │
  │ │ ├────────────────────────────────┼───────────┤
  │ │ │Circumscripţia electorală nr. 2│ │
  │ │ │judeţul Arad │ │_│_│ │
  │ │ ├────────────────────────────────┼───────────┤
  │ │ │Circumscripţia electorală nr. 3│ │
  │ │ │judeţul Argeş │ │_│_│ │
  │ │ ├────────────────────────────────┼───────────┤
  │ │ │Circumscripţia electorală nr. 4│ │
  │ │ │judeţul Bacău │ │_│_│ │
  │ │ ├────────────────────────────────┼───────────┤
  │ │ │Circumscripţia electorală nr. 5│ │
  │ │ │judeţul Bihor │ │_│_│ │
  │ │ ├────────────────────────────────┼───────────┤
  │ │ │Circumscripţia electorală nr. 6│ │
  │ │ │judeţul Bistriţa-Năsăud │ │_│_│ │
  │ │ ├────────────────────────────────┼───────────┤
  │ │ │Circumscripţia electorală nr. 7│ │
  │ │ │judeţul Botoşani │ │_│_│ │
  │ │ ├────────────────────────────────┼───────────┤
  │ │ │Circumscripţia electorală nr. 8│ │
  │ │ │judeţul Braşov │ │_│_│ │
  │ │ ├────────────────────────────────┼───────────┤
  │ │ │Circumscripţia electorală nr. 9│ │
  │ │ │judeţul Brăila │ │_│_│ │
  │ │ ├────────────────────────────────┼───────────┤
  │ │ │Circumscripţia electorală nr. 10│ │
  │ │ │judeţul Buzău │ │_│_│ │
  │ │ ├────────────────────────────────┼───────────┤
  │ │ │Circumscripţia electorală nr. 11│ │
  │ │ │judeţul Caraş-Severin │ │_│_│ │
  │ │ ├────────────────────────────────┼───────────┤
  │ │ │Circumscripţia electorală nr. 12│ │
  │ │ │judeţul Călăraşi │ │_│_│ │
  │ │ ├────────────────────────────────┼───────────┤
  │ │ │Circumscripţia electorală nr. 13│ │
  │ │ │judeţul Cluj │ │_│_│ │
  │ │ ├────────────────────────────────┼───────────┤
  │ │ │Circumscripţia electorală nr. 14│ │
  │ │ │judeţul Constanţa │ │_│_│ │
  │ │ ├────────────────────────────────┼───────────┤
  │ │ │Circumscripţia electorală nr. 15│ │
  │ │ │judeţul Covasna │ │_│_│ │
  │ │ ├────────────────────────────────┼───────────┤
  │ │ │Circumscripţia electorală nr. 16│ │
  │ │ │judeţul Dâmboviţa │ │_│_│ │
  │ │ ├────────────────────────────────┼───────────┤
  │ │ │Circumscripţia electorală nr. 17│ │
  │ │ │judeţul Dolj │ │_│_│ │
  │ │ ├────────────────────────────────┼───────────┤
  │ │ │Circumscripţia electorală nr. 18│ │
  │ │ │judeţul Galaţi │ │_│_│ │
  │ │ ├────────────────────────────────┼───────────┤
  │ │ │Circumscripţia electorală nr. 19│ │
  │ │ │judeţul Giurgiu │ │_│_│ │
  │ │ ├────────────────────────────────┼───────────┤
  │ │ │Circumscripţia electorală nr. 20│ │
  │ │ │judeţul Gorj │ │_│_│ │
  │ │ ├────────────────────────────────┼───────────┤
  │ │ │Circumscripţia electorală nr. 21│ │
  │ │ │judeţul Harghita │ │_│_│ │
  │ │ ├────────────────────────────────┼───────────┤
  │ │ │Circumscripţia electorală nr. 22│ │
  │ │ │judeţul Hunedoara │ │_│_│ │
  └────┴───────────────────────────┴────────────────────────────────┴───────────┘

                                                                  12/14

  ┌────┬───────────────────────────┬────────────────────────────────┬───────────┐
  │ │ │Circumscripţia electorală nr. 23│ │
  │ │ │judeţul Ialomiţa │ │_│_│ │
  │ │ ├────────────────────────────────┼───────────┤
  │ │ │Circumscripţia electorală nr. 24│ │
  │ │ │judeţul Iaşi │ │_│_│ │
  │ │ ├────────────────────────────────┼───────────┤
  │ │ │Circumscripţia electorală nr. 25│ │
  │ │ │judeţul Ilfov │ │_│_│ │
  │ │ ├────────────────────────────────┼───────────┤
  │ │ │Circumscripţia electorală nr. 26│ │
  │ │ │judeţul Maramureş │ │_│_│ │
  │ │ ├────────────────────────────────┼───────────┤
  │ │ │Circumscripţia electorală nr. 27│ │
  │ │ │judeţul Mehedinţi │ │_│_│ │
  │ │ ├────────────────────────────────┼───────────┤
  │ │ │Circumscripţia electorală nr. 28│ │
  │ │ │judeţul Mureş │ │_│_│ │
  │ │ ├────────────────────────────────┼───────────┤
  │ │ │Circumscripţia electorală nr. 29│ │
  │ │ │judeţul Neamţ │ │_│_│ │
  │ │ ├────────────────────────────────┼───────────┤
  │ │ │Circumscripţia electorală nr. 30│ │
  │ │ │judeţul Olt │ │_│_│ │
  │ │ ├────────────────────────────────┼───────────┤
  │ │ │Circumscripţia electorală nr. 31│ │
  │ │ │judeţul Prahova │ │_│_│ │
  │ │ ├────────────────────────────────┼───────────┤
  │ │ │Circumscripţia electorală nr. 32│ │
  │ │ │judeţul Satu Mare │ │_│_│ │
  │ │ ├────────────────────────────────┼───────────┤
  │ │ │Circumscripţia electorală nr. 33│ │
  │ │ │judeţul Sălaj │ │_│_│ │
  │ │ ├────────────────────────────────┼───────────┤
  │ │ │Circumscripţia electorală nr. 34│ │
  │ │ │judeţul Sibiu │ │_│_│ │
  │ │ ├────────────────────────────────┼───────────┤
  │ │ │Circumscripţia electorală nr. 35│ │
  │ │ │judeţul Suceava │ │_│_│ │
  │ │ ├────────────────────────────────┼───────────┤
  │ │ │Circumscripţia electorală nr. 36│ │
  │ │ │judeţul Teleorman │ │_│_│ │
  │ │ ├────────────────────────────────┼───────────┤
  │ │ │Circumscripţia electorală nr. 37│ │
  │ │ │judeţul Timiş │ │_│_│ │
  │ │ ├────────────────────────────────┼───────────┤
  │ │ │Circumscripţia electorală nr. 38│ │
  │ │ │judeţul Tulcea │ │_│_│ │
  │ │ ├────────────────────────────────┼───────────┤
  │ │ │Circumscripţia electorală nr. 39│ │
  │ │ │judeţul Vaslui │ │_│_│ │
  │ │ ├────────────────────────────────┼───────────┤
  │ │ │Circumscripţia electorală nr. 40│ │
  │ │ │judeţul Vâlcea │ │_│_│ │
  │ │ ├────────────────────────────────┼───────────┤
  │ │ │Circumscripţia electorală nr. 41│ │
  │ │ │judeţul Vrancea │ │_│_│ │
  │ │ ├────────────────────────────────┼───────────┤
  │ │ │Circumscripţia electorală nr. 42│ │
  │ │ │municipiul Bucureşti │ │_│_│ │
  │ │ ├────────────────────────────────┼───────────┤
  │ │ │Circumscripţia electorală nr. 43│ │
  │ │ │Circumscripţia electorală │ │
  │ │ │pentru cetăţenii români cu │ │
  │ │ │domiciliul în afara ţării │ │_│_│ │
  ├────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────┤
  │ │ │TOTAL MANDATE ATRIBUITE LA │ │
  │ │ │NIVELUL CIRCUMSCRIPŢIILOR │ │
  │ │ │ELECTORALE │ │_│_│_│ │
  ├────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────┤
  │ │ ..................... │ │ │
  └────┴───────────────────────────┴────────────────────────────────┴───────────┘

                                                                      13/14


           Preşedintele Locţiitorul preşedintelui
     Biroului Electoral Central Biroului Electoral Central

      Prenumele şi numele Prenumele şi numele
     ____________________ __________________

      Semnătura, ştampila Semnătura
                             Membrii
                     Biroului Electoral Central


        Prenumele şi Apartenenţa politică Semnătura
          numele (unde este cazul)

      1. _________________________________________________________

      2. _________________________________________________________

      3. _________________________________________________________

      4. _________________________________________________________

      5. _________________________________________________________

      6. _________________________________________________________

      7. _________________________________________________________

      8. _________________________________________________________

      9. _________________________________________________________

     10. _________________________________________________________

     11. _________________________________________________________

     12. _________________________________________________________

     13. _________________________________________________________

     14. _________________________________________________________

     15. _________________________________________________________

     16. _________________________________________________________

     17. _________________________________________________________

     18. _________________________________________________________

     19. _________________________________________________________


                                                       14/14

  ----------
  Anexa 16 a fost modificată de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 46 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 17 noiembrie 2016, prin înlocuirea sintagmei "numele şi prenumele" cu sintagma "prenumele şi numele".


  Anexa 17


      ( S/AM/CE )


                     CIRCUMSCRIPŢIA ELECTORALĂ Nr. ______ │_│_│

                                  PROCES - VERBAL*)
                    privind centralizarea voturilor, constatarea
            rezultatului alegerilor şi atribuirea mandatelor de senator

  ┌───┬──────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐
  │a │Numărul total al alegătorilor prevăzuţi în listele │ │
  │ │electorale ale circumscripţiei electorale ││_│_│_│_│_│_│_││
  │ │(pct. a = pct. a1 + pct. a2 + pct. a3), din care: │ │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │a1 │- Numărul total al alegătorilor potrivit listelor │ │
  │ │electorale permanente (pct. a1 ≥ pct. b1) ││_│_│_│_│_│_│_││
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │a2 │- Numărul total al alegătorilor potrivit listelor │ │
  │ │electorale suplimentare (pct. a2 ≥ pct. b2) ││_│_│_│_│_│_│_││
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │a3 │- Numărul total al alegătorilor în cazul cărora s-a │ │
  │ │folosit urna specială (pct. a3 ≥ pct. b3) ││_│_│_│_│_│_│_││
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │b │Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne,│ │
  │ │înscrişi în listele electorale ale circumscripţiei │ │
  │ │electorale (pct. b = pct. b1 + pct. b2 + pct. b3), │ │
  │ │din care: ││_│_│_│_│_│_│_││
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │b1 │- Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la ││_│_│_│_│_│_│_││
  │ │urne, înscrişi în listele electorale permanente │ │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │b2 │- Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la ││_│_│_│_│_│_│_││
  │ │urne, înscrişi în listele electorale suplimentare │ │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │b3 │- Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la ││_│_│_│_│_│_│_││
  │ │urne, în cazul cărora s-a folosit urna specială │ │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │c │Numărul buletinelor de vot primite de birourile electorale│ │
  │ │ale secţiilor de votare │ │
  │ │(pct. c ≥ pct. d + pct. e + pct. f + pct. g), din care: ││_│_│_│_│_│_│_││
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │d │Numărul buletinelor de vot neîntrebuinţate şi anulate ││_│_│_│_│_│_│_││
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │e │Numărul total al voturilor valabil exprimate (pct. e ≤ ││_│_│_│_│_│_│_││
  │ │[pct. b - (pct. f + pct. g)]; pct. e = Suma voturilor │ │
  │ │valabil exprimate la pct. h) │ │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │f │Numărul total al voturilor nule ││_│_│_│_│_│_│_││
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │g │Numărul total al voturilor albe (buletine de vot pe care ││_│_│_│_│_│_│_││
  │ │nu s-a aplicat ştampila "VOTAT") │ │
  └───┴──────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘

        S/AM/CE Circumscripţia Electorală nr. │_│_│ 1/8
  Notă

  ──────────

  *) conform art. 95 alin. (2) din Legea nr. 208/2015

  privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare.

  ──────────

  h. Numărul voturilor valabil exprimate pentru Senat obţinute de fiecare competitor electoral în circumscripţia electorală**): Notă

  ──────────

  **) În ordinea stabilită conform art. 61 alin. (2) din Legea nr. 208/2015

  , cu modificările şi completările ulterioare.

  ──────────

  ┌────────────────────────────────────────────────────┬─────┬───────────────────┐
  │ Denumirea partidelor politice, a organizaţiilor │Nr. │ Număr voturi │
  │ cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, a │crt. │ valabil exprimate │
  │alianţelor politice, a alianţelor electorale, precum│ │ obţinute │
  │ şi prenumele şi numele candidaţilor independenţi │ │ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 1 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 2 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 3 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 4 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 5 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 6 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 7 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 8 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 9 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 10 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 11 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 12 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 13 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 14 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 15 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 16 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 17 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 18 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 19 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 20 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 21 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 22 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 23 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 24 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 25 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 26 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 27 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 28 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 29 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 30 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  └────────────────────────────────────────────────────┴─────┴───────────────────┘

        S/AM/CE Circumscripţia Electorală nr. │_│_│ 2/8

  i1. Modul de atribuire a mandatelor
      Coeficientul electoral al circumscripţiei │_│_│_│_│_│_│_│
      (partea întreagă rezultată din împărţirea
      numărului total al voturilor valabil exprimate
      la numărul de mandate care revine circumscripţiei,
      conform anexei nr. 1 la Legea nr. 208/2015, cu
      modificările şi completările ulterioare)

  ┌────────────────────────────────────────────────────┬─────┬───────────────────┐
  │ Denumirea partidelor politice, a organizaţiilor │Nr. │Numărul mandatelor │
  │ cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, a │crt. │repartizate în │
  │alianţelor politice, a alianţelor electorale, precum│ │etapa I (numărul │
  │ şi prenumele şi numele candidaţilor independenţi │ │voturilor valabil │
  │ │ │exprimate împărţit │
  │ │ │la coeficientul │
  │ │ │electoral al │
  │ │ │circumscripţiei) │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 1 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 2 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 3 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 4 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 5 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 6 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 7 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 8 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 9 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 10 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 11 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 12 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 13 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 14 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 15 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 16 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 17 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 18 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 19 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 20 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 21 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 22 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 23 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 24 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  └────────────────────────────────────────────────────┴─────┴───────────────────┘

        S/AM/CE Circumscripţia Electorală nr. │_│_│ 3/8

  ┌────────────────────────────────────────────────────┬─────┬───────────────────┐
  │ │ 25 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 26 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 27 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 28 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 29 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 30 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  └────────────────────────────────────────────────────┴─────┴───────────────────┘

  j. mandatele ce nu au putut fi atribuite la nivelul circumscripţiei electorale, precum şi voturile valabil exprimate ce urmează a fi însumate pe întreaga ţară
      Numărul mandatelor de senator neatribuite la
      nivelul circumscripţiei electorale │_│_│

      Numărul voturilor neutilizate şi inferioare │_│_│_│_│_│_│_│_│
      coeficientului electoral

  i2. Modul de atribuire a mandatelor
  ┌───┬──────────────────────────┬─────────┬──────────────┬───────────┬──────────┐
  │Nr.│Denumirea partidelor │Numărul │Numărul │Numărul │Numărul │
  │crt│politice, a organizaţiilor│voturilor│voturilor │mandatelor │total al │
  │ │cetăţenilor aparţinând │utilizate│neutilizate │repartizate│mandatelor│
  │ │minorităţilor naţionale, a│ │şi inferioare │în etapa │reparti- │
  │ │alianţelor politice, a │ │coeficientului│a II-a │zate │
  │ │alianţelor electorale, │ │electoral │ │ │
  │ │precum şi prenumele şi │ │ │ │ │
  │ │numele candidaţilor │ │ │ │ │
  │ │independenţi │ │ │ │ │
  ├───┼──────────────────────────┼─────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
  │ 1 │ │ │ │ │_│_│ │ │_│_│ │
  ├───┼──────────────────────────┼─────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
  │ 2 │ │ │ │ │_│_│ │ │_│_│ │
  ├───┼──────────────────────────┼─────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
  │ 3 │ │ │ │ │_│_│ │ │_│_│ │
  ├───┼──────────────────────────┼─────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
  │ 4 │ │ │ │ │_│_│ │ │_│_│ │
  ├───┼──────────────────────────┼─────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
  │ 5 │ │ │ │ │_│_│ │ │_│_│ │
  ├───┼──────────────────────────┼─────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
  │ 6 │ │ │ │ │_│_│ │ │_│_│ │
  ├───┼──────────────────────────┼─────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
  │ 7 │ │ │ │ │_│_│ │ │_│_│ │
  ├───┼──────────────────────────┼─────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
  │ 8 │ │ │ │ │_│_│ │ │_│_│ │
  ├───┼──────────────────────────┼─────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
  │ 9 │ │ │ │ │_│_│ │ │_│_│ │
  ├───┼──────────────────────────┼─────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
  │10 │ │ │ │ │_│_│ │ │_│_│ │
  ├─