HOTĂRÂRE nr. 93 din 18 februarie 2016
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 133 din 19 februarie 2016  Având în vedere dispoziţiile:
  - Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 347 din 20 decembrie 2013;
  - Regulamentului (UE) nr. 223/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2014 privind Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 72 din 12 martie 2014;
  - Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii şi de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1.605/2002 al Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 298 din 26 octombrie 2012;
  - Regulamentului (UE) nr. 1.316/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a Mecanismului pentru Interconectarea Europei, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 913/2010 şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 680/2007 şi (CE) nr. 67/2010, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 348 din 20 decembrie 2013,
  în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 31 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  (1) Se aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, denumită în continuare Ordonanţă, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  (2) Normele metodologice vizează implementarea următoarelor programe operaţionale: Programul operaţional Regional, Programul operaţional Asistenţă tehnică, Programul operaţional Competitivitate, Programul operaţional Capital uman, Programul operaţional Capacitatea administrativă, Programul operaţional Infrastructură mare şi Programul operaţional pentru Ajutorarea persoanelor defavorizate.


  Articolul 2

  În scopul aplicării prevederilor prezentelor norme metodologice, pentru proiectele aflate în implementare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, autorităţile de management pot încheia acte adiţionale la contractele de finanţare încheiate cu beneficiarii.


  Articolul 3

  Autoritatea de management stabileşte prin contract/decizie/ordin de finanţare încheiat cu beneficiarul valorile concrete pentru limitele maxime/minime ale elementelor valorice, procentuale sau temporale stabilite în cuprinsul normelor metodologice prevăzute în anexă, cu respectarea condiţiilor specifice de implementare ale programului operaţional pe care îl gestionează.


  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  --------------

  Ministrul fondurilor europene,

  Carmen Aura Răducu

  p. Ministrul finanţelor publice,

  Daniela Pescaru,

  secretar de stat

  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării

  regionale şi administraţiei publice,

  Vasile Dîncu

  Ministrul afacerilor externe,

  Lazăr Comănescu

  Ministrul educaţiei naţionale şi

  cercetării ştiinţifice,

  Adrian Curaj

  Ministrul transporturilor,

  Dan Marian Costescu

  Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

  Cristiana Paşca Palmer

  Bucureşti, 18 februarie 2016.
  Nr. 93.

  Anexă

  NORMA 18/02/2016