ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 18 din 4 martie 2009 (*actualizată*)
privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe
(actualizată la data de 4 iulie 2015*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------
  Situaţia extraordinară prevăzută de art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, constă în necesitatea reducerii consumului de energie pentru încălzirea blocurilor de locuinţe, în condiţiile asigurării şi menţinerii climatului termic interior în apartamente, prin promovarea de programe integrate Planului naţional de eficienţă energetică.
  Directiva 2006/32/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 aprilie 2006 privind eficienţa energetică la utilizatorii finali şi serviciile energetice şi de abrogare a Directivei 93/76/CEE a Consiliului prevede, printre altele, ca statele membre să ia toate măsurile pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice la utilizatorii finali şi stabilirea unei ţinte naţionale de minimum 9% privind economiile de energie pentru al 9-lea an de aplicare a directivei.
  Reducerea consumului de energie pentru încălzirea blocurilor de locuinţe are ca efecte reducerea costurilor de întreţinere cu încălzirea, diminuarea efectelor schimbărilor climatice, prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, creşterea independenţei energetice, prin reducerea consumului de combustibil utilizat la prepararea agentului termic pentru încălzire, precum şi ameliorarea aspectului urbanistic al localităţilor.
  Totodată, prin adoptarea de urgenţă a prezentului act normativ se vor realiza susţinerea creşterii economice şi contracararea efectelor negative pe care criza financiară internaţională actuală le poate avea asupra sectorului energetic şi al construcţiilor, inclusiv prin utilizarea resurselor energetice naţionale.
  Prin aplicarea prevederilor prezentului act normativ, pe termen scurt şi mediu, se degrevează bugetul statului de cheltuielile cu combustibilul utilizat, se reduc cheltuielile cu întreţinerea blocurilor de locuinţe prin reducerea facturilor cu încălzirea, se asigură susţinerea operatorilor economici din domeniul construcţiilor şi se creează noi locuri de muncă.
  Neadoptarea de urgenţă a prezentului act normativ conduce la neîndeplinirea obligaţiilor asumate de România privind transpunerea Directivei 2006/32/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 aprilie 2006 privind eficienţa energetică la utilizatorii finali şi serviciile energetice şi de abrogare a Directivei 93/76/CEE a Consiliului, precum şi a Directivei 2002/91/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind performanţa energetică a clădirilor.
  În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Capitolul I Dispoziţii generale


  Articolul 1

  (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă stabileşte lucrările de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe construite după proiecte elaborate până în anul 1990, precum şi etapele necesare realizării lucrărilor, modul de finanţare a acestora şi obligaţiile şi răspunderile autorităţilor administraţiei publice şi asociaţiilor de proprietari.
  ----------
  Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 180 din 30 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 1 iulie 2015.
  (2) Se exceptează de la prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă:
  a) blocurile de locuinţe clasate/în curs de clasare ca monumente istorice;
  b) blocurile de locuinţe expertizate tehnic şi încadrate în clasa I de risc seismic prin raport de expertiză tehnică, la care nu s-au executat sau se află în curs de execuţie lucrări de intervenţie pentru creşterea nivelului de siguranţă la acţiuni seismice a construcţiei existente.
  ----------
  Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 180 din 30 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 1 iulie 2015.
  (3) Lucrările de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe amplasate în centrele istorice ale localităţilor, în zone de protecţie a monumentelor istorice şi/sau în zonele construite protejate aprobate potrivit legii se avizează în prealabil, din punct de vedere estetic şi arhitectural, de către Ministerul Culturii sau structurile deconcentrate ale acestuia, în condiţiile legii.
  (4) Lucrările de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe prevăzute la alin. (3), amplasate în municipiul Bucureşti, se autorizează, la cererea primarilor sectoarelor acestuia în calitate de coordonatori locali, de către primarul general al municipiului Bucureşti, cu respectarea termenelor şi fără perceperea taxelor prevăzute de Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  (5) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia asigurării condiţiilor necesare pentru păstrarea valorii arhitecturale, ambientale şi de integrare cromatică în mediul urban a anvelopei blocurilor de locuinţe la care se execută lucrări de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice.
  (6) Realizarea lucrărilor de intervenţie stabilite prin prezenta ordonanţă de urgenţă are drept scop creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, respectiv reducerea consumurilor energetice pentru încălzirea apartamentelor, în condiţiile asigurării şi menţinerii climatului termic interior, precum şi ameliorarea aspectului urbanistic al localităţilor. Creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe are drept scop reducerea consumurilor energetice din surse convenţionale, diminuarea emisiilor de gaze cu efect de seră şi introducerea, după caz, a unor surse alternative de producere a energiei.
  (7) Lucrările de intervenţie prevăzute la alin. (1) sunt investiţii de interes public local.
  (8) Datele tehnice referitoare la blocurile de locuinţe cuprinse în programele locale se stabilesc prin normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, constituie informaţii de interes public în temeiul Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, şi se publică pe pagina de internet a autorităţilor administraţiei publice locale, prin grija coordonatorilor locali.
  (9) Blocurile de locuinţe amplasate în municipiile reşedinţă de judeţ, precum şi în sectoarele municipiului Bucureşti, pentru care au fost aprobate dosarele de finanţare prin Programul operaţional regional 2007-2013, axa prioritară 1 «Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere», domeniul de intervenţie 1.2 «Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe», nu pot fi incluse în programul naţional multianual privind creşterea performanţei energetice la blocurile de locuinţe.
  ----------
  Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 238 din 15 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 19 iulie 2013, care modifică pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 30 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 7 noiembrie 2012.


  Articolul 1^1

  (1) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică în mod corespunzător şi locuinţelor realizate după proiecte elaborate până în anul 1990, cu destinaţia de:
  ----------
  Partea introductivă a alin. (1) al art. 1^1 a fost modificată de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 180 din 30 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 1 iulie 2015.
  a) locuinţe sociale şi celelalte unităţi locative, aflate în proprietatea/administrarea consiliului local, indiferent dacă sunt amplasate în blocuri de locuinţe sau sunt locuinţe unifamiliale;
  b) locuinţe unifamiliale aflate în proprietatea persoanelor fizice, cu adaptarea soluţiilor în funcţie de caracteristicile, particularităţile şi valoarea arhitecturală a locuinţelor.
  (2) Se exceptează de la prevederile alin. (1):
  a) locuinţele clasate/în curs de clasare ca monumente istorice, precum şi locuinţele amplasate în centrele istorice ale localităţilor, în zonele de protecţie a monumentelor şi/sau în zonele construite protejate, aprobate potrivit legii;
  b) locuinţele expertizate tehnic şi încadrate în clasa I de risc seismic prin raport de expertiză tehnică la care nu s-au executat sau se află în curs de execuţie lucrări de intervenţie pentru creşterea nivelului de siguranţă la acţiuni seismice a construcţiei existente.
  ----------
  Alin. (2) al art. 1^1 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 180 din 30 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 1 iulie 2015.
  (3) La fundamentarea programelor locale se includ cu prioritate blocurile de locuinţe, precum şi locuinţele sociale prevăzute la alin. (1) lit. a), în limita fondurilor alocate anual cu această destinaţie în bugetele locale.
  (4) În situaţia proprietarilor locuinţelor unifamiliale prevăzute la alin. (1) lit. b), solicitarea prevăzută la art. 10 alin. (1) este însoţită de contractul de mandat semnat de către aceştia.
  (5) Prin exceptare de la prevederile art. 10, locuinţele sociale şi celelalte unităţi locative prevăzute la alin. (1) lit. a) se includ în programele locale de către coordonatorii locali, în limita fondurilor alocate anual cu această destinaţie în bugetele locale.
  (6) Prin exceptare de la prevederile art. 13 alin. (1) lit. c), finanţarea executării lucrărilor de intervenţii la locuinţele sociale şi celelalte unităţi locative prevăzute la alin. (1) lit. a) se asigură din fonduri aprobate anual cu această destinaţie în bugetele locale şi/sau din alte surse legal constituite.
  ----------
  Alin. (6) al art. 1^1 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 238 din 15 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 19 iulie 2013, care modifica pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 30 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 7 noiembrie 2012.
  (7) Sumele prevăzute la alin. (6) majorează cota de contribuţie a autorităţii administraţiei publice locale prevăzută la art. 13 alin. (1) lit. b).
  ----------
  Alin. (7) al art. 1^1 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 238 din 15 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 19 iulie 2013, care modifică pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 30 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 7 noiembrie 2012.
  ----------
  Art. 1^1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 30 octombrie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 7 noiembrie 2012.


  Articolul 1^2

  Prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă li se aplică în completare prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare.
  ----------
  Art. 1^2 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 30 octombrie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 7 noiembrie 2012.


  Articolul 2

  În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
  a) bloc de locuinţe - clădire - imobilul format din proprietăţi individuale definite ca apartamente şi proprietatea comună indiviză. Expresia vizează atât clădirea în ansamblul său, cât şi părţi ale acesteia - tronsoane de bloc - separate prin rost;
  a^1) anvelopă - sistem constructiv de închidere perimetrală a unei clădiri, compus din faţadă - parte vitrată şi parte opacă, inclusiv balcoane, logii şi altele asemenea -, precum şi sistemul de acoperire tip terasă sau învelitoare;
  ----------
  Lit. a^1) a art. 2 a fost introdusa de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 30 octombrie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 7 noiembrie 2012.
  a^2) finisajele anvelopei - straturile vizibile de finisare aplicate pe elementele componente ale anvelopei şi asupra cărora se aplică condiţionalităţile privind redarea/conservarea aspectului arhitectural al anvelopei, cu respectarea prevederilor regulamentelor de intervenţie aferente zonelor de acţiune prioritară stabilite în temeiul prevederilor legislaţiei privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor;
  ----------
  Lit. a^2) a art. 2 a fost introdusa de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 30 octombrie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 7 noiembrie 2012.
  a^3) asociaţie de proprietari - persoană juridică fără scop lucrativ, constituită în condiţiile Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, cu modificările ulterioare, şi ale Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, de către proprietarii din clădirile cu destinaţia de locuinţă, cu mai multe etaje ori apartamente, sau din ansamblurile rezidenţiale formate din locuinţe individuale, amplasate izolat, înşiruit sau cuplat, în care există proprietăţi comune şi proprietăţi individuale;
  ----------
  Lit. a^3) a art. 2 a fost introdusa de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 30 octombrie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 7 noiembrie 2012.
  a^4) locuinţă unifamilială - clădire cu destinaţia de locuinţă, care satisface cerinţele de locuit ale unei persoane sau familii. Se asimilează locuinţei unifamiliale clădirea cu destinaţia de locuinţă cu cel mult două nivele supraterane şi două unităţi locative, deţinute în proprietate de persoane fizice distincte, neconstituite în condiţiile legii în asociaţie de proprietari.
  ----------
  Lit. a^4) a art. 2 a fost modificata de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 238 din 15 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 19 iulie 2013, care modifica pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 30 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 7 noiembrie 2012.
  b) program local privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe - documentul fundamentat şi elaborat de autorităţile administraţiei publice locale ale municipiilor, oraşelor, comunelor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, pe baza contractelor de mandat încheiate cu asociaţiile de proprietari, aprobat prin hotărâre a consiliului local, întocmit în vederea fundamentării alocaţiilor de la bugetul local şi de la bugetul de stat, denumit în continuare program local;
  ----------
  Lit. b) a art. 2 a fost modificată de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 180 din 30 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 1 iulie 2015.
  c) program naţional privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe - documentul elaborat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi aprobat prin ordin al ministrului, în baza programelor locale transmise de coordonatorii locali şi în limita fondurilor alocate anual cu această destinaţie de la bugetul de stat prin bugetul Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, denumit în continuare program naţional;
  ----------
  Lit. c) a art. 2 a fost modificată de pct. 21 al art. unic din LEGEA nr. 238 din 15 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 19 iulie 2013, care modifică pct. 27 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 30 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 7 noiembrie 2012, prin înlocuirea unei denumiri.
  d) coordonatori locali - primarii municipiilor, oraşelor şi comunelor, precum şi ai sectoarelor municipiului Bucureşti în a căror responsabilitate revine coordonarea programelor locale, în calitate de autorităţi contractante.


  Articolul 3

  (1) Pentru fundamentarea programelor locale, coordonatorii locali realizează identificarea şi inventarierea blocurilor de locuinţe prevăzute la art. 1 alin. (1).c
  (2) Blocurile de locuinţe identificate şi inventariate potrivit alin. (1) se grupează, de regulă, pe regimuri de înălţime - până la P+4 etaje şi peste P+4 etaje. În cadrul acestei grupări, inventarierea se realizează în funcţie de perioadele de proiectare, pe tipuri de blocuri cu soluţii constructive similare ale anvelopei.
  ----------
  Alin. (2) al art. 3 a fost introdus de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 30 octombrie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 7 noiembrie 2012.
  (2^1) Blocurile de locuinţe şi/sau locuinţele expertizate tehnic şi încadrate în clasa I de risc seismic prin raport de expertiză tehnică se includ în programele locale numai după executarea lucrărilor de intervenţie în scopul creşterii nivelului de siguranţă la acţiuni seismice a acestora.
  ----------
  Alin. (2^1) al art. 3 a fost introdus de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 180 din 30 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 1 iulie 2015.
  (3) Pentru adoptarea unor soluţii tehnice unitare şi scurtarea perioadelor de proiectare a lucrărilor de intervenţie, contractarea anuală a proiectării se organizează şi se realizează pe grupări de blocuri de locuinţe, cu respectarea criteriilor prevăzute la alin. (2). Documentaţiile tehnico-economice se elaborează pentru fiecare bloc de locuinţe, cu asigurarea condiţiilor necesare redării aspectului arhitectural al anvelopei, fără alterarea elementelor decorative, a caracteristicilor stilistice şi a cromaticii.
  ----------
  Alin. (3) al art. 3 a fost introdus de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 30 octombrie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 7 noiembrie 2012.
  (4) În cazul blocurilor de locuinţe formate din mai multe scări, separate sau nu prin rosturi, soluţia tehnică adoptată trebuie să fie unitară pe întreaga construcţie, din punctul de vedere al aspectului şi cromaticii anvelopei blocului, indiferent de numărul asociaţiilor de proprietari. În acest scop documentaţiile tehnico-economice elaborate se semnează, în condiţiile legii, de cătrearhitecţi cu drept de semnătură, cu respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, al legislaţiei în vigoare privind regimul monumentelor istorice şi al zonelor protejate, precum şi creşterea calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor.
  ----------
  Alin. (4) al art. 3 a fost introdus de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 30 octombrie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 7 noiembrie 2012.
  (5) Programele locale se avizează, din punct de vedere urbanistic, de către comisiile tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism constituite în temeiul Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea corelării cu prevederile regulamentelor de intervenţie aferente zonelor de acţiune prioritară. Avizarea are rolul de a asigura identitatea şi coerenţa zonelor şi integrarea armonioasă în ansamblul localităţii.
  ----------
  Alin. (5) al art. 3 a fost introdus de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 30 octombrie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 7 noiembrie 2012.
  (6) Comisiile prevăzute la alin. (5) avizează, din punct de vedere estetic şi arhitectural, soluţiile de intervenţie stabilite prin documentaţiile tehnice.
  ----------
  Alin. (6) al art. 3 a fost modificat de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 238 din 15 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 19 iulie 2013, care modifica pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 30 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 7 noiembrie 2012.
  (7) La nivelul comunelor care nu au constituite comisii tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism, atribuţiile prevăzute la alin. (5) şi (6) se exercită de către comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi urbanism a consiliului judeţean competent.
  ----------
  Alin. (7) al art. 3 a fost introdus de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 30 octombrie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 7 noiembrie 2012.
  (8) În exercitarea atribuţiilor, comisiile tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism colaborează, în condiţiile legii, cu filialele teritoriale ale Ordinului Arhitecţilor din România şi cu asociaţiile profesionale ale auditorilor energetici pentru clădiri.
  ----------
  Alin. (8) al art. 3 a fost introdus de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 30 octombrie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 7 noiembrie 2012.


  Capitolul II Lucrări de intervenţie


  Articolul 4

  (1) Lucrările de intervenţie/Activităţile pentru creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, eligibile în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, sunt:
  a) lucrări de reabilitare termică a anvelopei;
  b) lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire;
  b^1) lucrări de reabilitare termică a sistemului de furnizare a apei calde de consum;
  ----------
  Lit. b^1) a alin. (1) al art. 4 a fost introdusă de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 180 din 30 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 1 iulie 2015.
  c) instalarea, după caz, a unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile - panouri solare termice, panouri solare electrice, pompe de căldură şi/sau centrale termice pe biomasă, inclusiv achiziţionarea acestora -, în scopul reducerii consumurilor energetice din surse convenţionale şi a emisiilor de gaze cu efect de seră şi pentru care nu au fost aprobate dosarele de finanţare prin «Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire», în temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
  (2) Lucrările de reabilitare termică a anvelopei prevăzute la alin. (1) lit. a) cuprind:
  a) izolarea termică a faţadei - parte vitrată, prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului în blocul de locuinţe, cu tâmplărie termoizolantă pentru îmbunătăţirea performanţei energetice a părţii vitrate, tâmplărie dotată cu dispozitive/fante/grile pentru aerisirea controlată a spaţiilor ocupate şi evitarea apariţiei condensului pe elementele de anvelopă;
  b) izolarea termică a faţadei - parte opacă, inclusiv termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planşeului peste ultimul nivel în cazul existenţei şarpantei, cu sisteme termoizolante;
  c) închiderea balcoanelor şi/sau a logiilor cu tâmplărie termoizolantă, inclusiv izolarea termică a parapeţilor, cu respectarea prevederilor art. 1 alin. (5) şi art. 3 alin. (3) teza a doua;
  ----------
  Lit. c) a alin. (2) al art. 4 a fost modificata de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 238 din 15 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 19 iulie 2013, care modifică pct. 6 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 30 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 7 noiembrie 2012.
  d) izolarea termică a planşeului peste subsol, în cazul în care prin proiectarea blocului sunt prevăzute apartamente la parter.
  (3) Lucrările de reabilitare termică a sistemului de încălzire prevăzute la alin. (1) lit. b) cuprind:
  a) repararea/refacerea instalaţiei de distribuţie între punctul de racord şi planşeul peste subsol/canal termic, inclusiv izolarea termică a acesteia, în scopul reducerii pierderilor de căldură şi masă, precum şi montarea robinetelor cu cap termostatic la radiatoare şi a robinetelor de presiune diferenţială la baza coloanelor de încălzire în scopul creşterii eficienţei sistemului de încălzire prin autoreglarea termohidraulică a reţelei;
  b) repararea/înlocuirea cazanului şi/sau arzătorului din centrala termică de bloc/scară, în scopul creşterii randamentului şi al reducerii emisiilor de CO(2).
  (3^1) Reabilitarea şi modernizarea instalaţiei de distribuţie a agentului termic - încălzire şi apă caldă de consum, parte comună a clădirii tip bloc de locuinţe, include montarea de robinete cu cap termostatic la radiatoare şi izolarea conductelor din subsol/canal termic în scopul reducerii pierderilor de căldură şi masă şi al creşterii eficienţei energetice.
  ----------
  Alin. (3^1) al art. 4 a fost introdus de pct. 6 al art. unic din LEGEA nr. 180 din 30 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 1 iulie 2015.
  (4) Odată cu executarea lucrărilor de intervenţie prevăzute la alin. (1) pot fi eligibile în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă şi următoarele lucrări conexe, în condiţiile în care acestea se justifică din punct de vedere tehnic în expertiza tehnică şi, după caz, în auditul energetic:
  a) repararea elementelor de construcţie ale faţadei care prezintă potenţial pericol de desprindere şi/sau afectează funcţionalitatea blocului de locuinţe;
  b) repararea acoperişului tip terasă/şarpantă, inclusiv repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de la nivelul terasei, respectiv a sistemului de colectare şi evacuare a apelor meteorice la nivelul învelitoarei tip şarpantă;
  c) demontarea instalaţiilor şi a echipamentelor montate aparent pe faţadele/terasa blocului de locuinţe, precum şi remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenţie;
  d) refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenţie;
  e) repararea/refacerea canalelor de ventilaţie din apartamente în scopul menţinerii/realizării ventilării naturale a spaţiilor ocupate;
  f) realizarea lucrărilor de rebranşare a blocului de locuinţe la sistemul centralizat de producere şi furnizare a energiei termice;
  g) montarea echipamentelor de măsurare individuală a consumurilor de energie atât pentru încălzire, cât şi pentru apă caldă de consum.
  ----------
  Lit. g) a alin. (4) al art. 4 a fost modificată de pct. 7 al art. unic din LEGEA nr. 180 din 30 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 1 iulie 2015.
  h) repararea trotuarelor de protecţie, în scopul eliminării infiltraţiilor la infrastructura blocului de locuinţe.
  i) repararea/înlocuirea instalaţiei de distribuţie a apei reci şi/sau a colectoarelor de canalizare menajeră şi/sau pluvială din subsolul blocului de locuinţe până la căminul de branşament/de racord, după caz.
  ----------
  Lit. i) a alin. (4) al art. 4 a fost introdusa de pct. 6 al art. unic din LEGEA nr. 238 din 15 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 19 iulie 2013, care modifică pct. 6 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 30 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 7 noiembrie 2012.
  j) înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent şi incandescent din spaţiile comune cu corpuri de iluminat cu eficienţă energetică ridicată şi durată mare de viaţă.
  ----------
  Lit. j) a alin. (4) al art. 4 a fost introdusă de pct. 8 al art. unic din LEGEA nr. 180 din 30 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 1 iulie 2015.
  (5) Lucrările prevăzute la alin. (4) lit. d)-g) se realizează numai cu acceptul proprietarilor.
  ----------
  Art. 4 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 30 octombrie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 7 noiembrie 2012.


  Articolul 4^1

  Lucrările prevăzute la art. 4 se fundamentează în raportul de audit energetic şi, după caz, în raportul de expertiză tehnică şi se detaliază în proiectul tehnic şi detaliile de execuţie.
  ----------
  Art. 4^1 a fost introdus de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 30 octombrie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 7 noiembrie 2012.


  Articolul 5

  Realizarea lucrărilor de intervenţie prevăzute la art. 4 are ca scop creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, astfel încât nivelul optim din punctul de vedere al costurilor acestor lucrări să se situeze în intervalul nivelurilor de performanţă în care analiza cost-beneficiu calculată pe durata normată de funcţionare este pozitivă. Pentru încălzirea locuinţelor, consumul anual specific de energie calculat pentru încălzire se va situa sub 100 kWh/m² arie utilă, în condiţii de eficienţă economică.
  ----------
  Art. 5 a fost modificat de pct. 9 al art. unic din LEGEA nr. 180 din 30 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 1 iulie 2015.


  Articolul 6

  Abrogat.
  ----------
  Art. 6 a fost abrogat de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 30 octombrie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 7 noiembrie 2012.


  Capitolul III Etapele necesare implementării programelor locale


  Articolul 7

  Etapele necesare implementării programelor locale sunt următoarele:
  a) identificarea şi inventarierea blocurilor de locuinţe prevăzute la art. 1 alin. (1);
  b) înştiinţarea asociaţiilor de proprietari de către coordonatorii locali privind înscrierea în programul local;
  c) hotărârea adunării generale a proprietarilor de înscriere în programul local şi semnarea contractului de mandat;
  d) proiectarea lucrărilor de intervenţie;
  e) executarea lucrărilor de intervenţie;
  f) recepţia la terminarea lucrărilor şi eliberarea certificatului de performanţă energetică, cu evidenţierea consumului anual specific de energie calculat pentru încălzire;
  g) recepţia finală, după expirarea perioadei de garanţie de bună execuţie de 3 ani.


  Articolul 8

  Asociaţiile de proprietari din blocurile de locuinţe identificate şi inventariate sunt înştiinţate de către coordonatorii locali asupra posibilităţii de înscriere în programul local.


  Articolul 9

  (1) Odată cu înştiinţarea prevăzută la art. 8 coordonatorul local transmite şi proiectul de contract de mandat semnat de acesta, în două exemplare originale, în vederea semnării de către asociaţia de proprietari.
  (2) Contractul de mandat are drept scop mandatarea coordonatorului local de către asociaţia de proprietari în vederea stabilirii măsurilor şi acţiunilor ce se impun, în condiţiile şi cu respectarea prezentei ordonanţe de urgenţă, pentru creşterea performanţei energetice a blocului de locuinţe.
  (3) Prin contractul de mandat se prevăd obligaţiile părţilor, precum şi alte clauze asupra cărora părţile convin.


  Articolul 10

  (1) Asociaţiile de proprietari înştiinţate se pot înscrie în programul local prin solicitare scrisă înregistrată la coordonatorul local în a cărui arie de competenţă este amplasat blocul de locuinţe.
  (2) Solicitarea asociaţiei de proprietari prevăzută la alin. (1) este însoţită de:
  a) contractul de mandat semnat;
  b) hotărârea privind înscrierea în programul local, adoptată în adunarea generală cu acordul majorităţii proprietarilor, membri ai asociaţiei de proprietari, însoţită de tabelul nominal din care să rezulte acordul scris al acestora;
  ----------
  Lit. b) a alin. (2) al art. 10 a fost modificata de pct. 7 al art. unic din LEGEA nr. 238 din 15 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 19 iulie 2013, care introduce pct. 9^1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 30 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 7 noiembrie 2012.
  c) lista proprietarilor din imobil.


  Articolul 11

  (1) În etapa privind proiectarea lucrărilor de intervenţii, prevăzută la art. 7 lit. d), se realizează:
  a) expertiza tehnică, auditul energetic şi elaborarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie;
  b) elaborarea documentaţiei tehnice pentru autorizarea executării lucrărilor de intervenţie şi obţinerea autorizaţiei de construire;
  c) elaborarea proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie, precum şi a documentaţiei de achiziţie pentru contractarea executării lucrărilor de intervenţie.
  (2) Expertiza tehnică prevăzută la alin (1) lit. a) se realizează pentru analiza structurii de rezistenţă a blocului de locuinţe din punctul de vedere al asigurării cerinţei esenţiale "rezistenţă mecanică şi stabilitate", urmărind metoda calitativă prevăzută de reglementările tehnice în vigoare. În cazul în care expertiza tehnică prevede necesitatea efectuării unor lucrări de consolidare/reparaţii care condiţionează executarea lucrărilor de intervenţie, contractorul proiectării lucrărilor de intervenţie informează în scris coordonatorul local în vederea dispunerii de către acesta a măsurilor ce se impun.
  (2^1) Indicatorii tehnico-economici din documentaţia de avizare pentru executarea lucrărilor de intervenţie la blocurile de locuinţe se fundamentează cu încadrarea în standardele de cost în construcţii care se aprobă, conform legii, prin hotărâre a Guvernului.
  ----------
  Alin. (2^1) al art. 11 a fost introdus de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 30 octombrie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 7 noiembrie 2012.
  (2^2) Indicatorii tehnico-economici din documentaţia de avizare întocmită pentru fiecare bloc de locuinţe se aprobă decătre consiliul local, condiţionaţi de îndeplinirea cumulativă a următoarelor:
  a) însuşirea acestora de către coordonatorul local;
  b) luarea la cunoştinţă de către asociaţia de proprietari despre conţinutul acestora şi transmiterea acordului scris cu privire la nivelul maximal al cheltuielilor corespunzătoare cotei de finanţare ce revine asociaţiei;
  c) abrogată;
  ----------
  Lit. c) a alin. (2^2) al art. 11 a fost abrogată de pct. 10 al art. unic din LEGEA nr. 180 din 30 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 1 iulie 2015.
  ----------
  Alin. (2^2) al art. 11 a fost introdus de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 30 octombrie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 7 noiembrie 2012.
  (2^3) Proiectul tehnic şi detaliile de execuţie privind lucrările de intervenţie se elaborează cu respectarea cerinţelor fundamentale şi a reglementărilor tehnice în vigoare la data elaborării documentaţiei tehnice. Prin proiectul tehnic se prevăd şi măsuri specifice pentru recuperarea şi valorificarea, în condiţiile legii, a deşeurilor din lucrările de intervenţie.
  ----------
  Alin. (2^3) al art. 11 a fost introdus de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 30 octombrie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 7 noiembrie 2012.
  (2^4) Soluţia tehnică dezvoltată în documentaţia tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de intervenţie, în proiectul tehnic şi în detaliile de execuţie se însuşeşte, în mod obligatoriu, prin semnare şi parafare de către auditorul energetic pentru clădiri elaborator al auditului energetic, din punctul de vedere al respectării soluţiilor stabilite prin raportul de audit energetic.
  ----------
  Alin. (2^4) al art. 11 a fost introdus de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 30 octombrie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 7 noiembrie 2012.
  (2^5) Documentaţia tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de intervenţie, proiectul tehnic şi detaliile de execuţie se verifică, în condiţiile legii, de către verificatori de proiecte atestaţi, pentru cerinţa fundamentală «securitate la incendiu», precum şi, după caz, la alte cerinţe fundamentale, în funcţie de complexitatea soluţiilor tehnice dezvoltate.
  ----------
  Alin. (2^5) al art. 11 a fost introdus de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 30 octombrie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 7 noiembrie 2012.
  (3) Elaborarea documentaţiilor prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c) se realizează după aprobarea indicatorilor tehnico-economici prin hotărârea consiliului local, notificarea asociaţiei de proprietari de către coordonatorul local privind hotărârea consiliului local şi încheierea actului adiţional la contractul de mandat privind stabilirea şi individualizarea obligaţiilor de plată pentru executarea lucrărilor de intervenţie.


  Articolul 11^1

  (1) Executanţii lucrărilor de intervenţie au obligaţia de a respecta prevederile autorizaţiei de construire, proiectul tehnic şi detaliile de execuţie, precum şi de a asigura nivelurile de performanţă prevăzute de legislaţia privind calitatea în construcţii, precum şi calitatea estetică, arhitecturală şi ambientală a clădirilor, în scopul protejării securităţii şi sănătăţii persoanelor, siguranţei utilizării spaţiului public şi calităţii mediului natural şi construit.
  (2) Lucrările de intervenţie se realizează cu produse pentru construcţii puse pe piaţă conform prevederilor legale în vigoare şi ale căror performanţe declarate de către fabricant în documentele însoţitoare sunt conforme cu performanţele prevăzute în documentaţiile tehnico-economice.
  (3) Nerespectarea prevederilor alin. (1) şi (2) de către executanţii lucrărilor de intervenţie atrage răspunderea juridică a acestora, în condiţiile legii.
  ----------
  Art. 11^1 a fost introdus de pct. 11 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 30 octombrie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 7 noiembrie 2012.


  Capitolul IV Finanţarea


  Articolul 12

  Finanţarea realizării auditului energetic, expertizei tehnice şi proiectării lucrărilor de intervenţie, precum şi a verificării documentaţiilor tehnice pentru autorizare, proiectelor tehnice şi detaliilor de execuţie de către verificatori de proiecte atestaţi, prevăzute la art. 4-11, se asigură din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, în condiţiile legii.
  ----------
  Art. 12 a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 30 octombrie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 7 noiembrie 2012.


  Articolul 13

  (1) Finanţarea executării lucrărilor de intervenţie prevăzute la art. 4 se asigură astfel:
  a) 50% din alocaţii de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinaţie în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice;
  b) 30% din fonduri aprobate anual cu această destinaţie în bugetele locale şi/sau din alte surse legal constituite;
  c) 20% din fondul de reparaţii al asociaţiei de proprietari şi/sau din alte surse legal constituite.
  (2) Finanţarea executării lucrărilor de intervenţie prevăzute la art. 4, în cota de contribuţie prevăzută la alin. (1) lit. c), se asigură de către asociaţia de proprietari pe durata executării lucrărilor de intervenţie, în baza situaţiilor de lucrări.
  ----------
  Art. 13 a fost modificat de pct. 9 al art. unic din LEGEA nr. 238 din 15 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 19 iulie 2013, care introduce pct. 12^1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 30 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 7 noiembrie 2012.


  Articolul 13^1

  (1) Prin excepţie de la prevederile art. 12 şi 13, finanţarea unor activităţi/lucrări de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe se poate asigura din fondurile structurale şi de coeziune ale Uniunii Europene, în conformitate cu regulamentele şi procedurile de accesare a acestor fonduri şi în condiţiile stabilite prin documentele procedurale specifice implementării programelor operaţionale prin care se asigură finanţarea unor astfel de intervenţii, după cum urmează:
  a) 60% din fondurile structurale şi de coeziune ale Uniunii Europene şi din alocaţii de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinaţie în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice;
  ----------
  Lit. a) a alin. (1) al art. 13^1 a fost modificată de pct. 21 al art. unic din LEGEA nr. 238 din 15 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 19 iulie 2013, care modifică pct. 27 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 30 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 7 noiembrie 2012, prin înlocuirea unei denumiri.
  b) 40% din fonduri aprobate anual cu această destinaţie în bugetele locale şi/sau din alte surse legal constituite, precum şi din fondul de reparaţii al asociaţiilor de proprietari şi/sau din alte surse legal constituite.
  (2) Cota de contribuţie proprie a autorităţilor administraţiei publice locale se stabileşte pe baza unor criterii socio-economice, în limita unei cote de maximum 30% din valoarea activităţilor/lucrărilor prevăzute la alin. (1), şi se aprobă prin hotărâre a consiliilor locale, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz.
  ----------
  Alin. (2) al art. 13^1 a fost modificat de pct. 10 al art. unic din LEGEA nr. 238 din 15 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 19 iulie 2013, care modifică pct. 13 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 30 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 7 noiembrie 2012.
  (3) Autoritatea publică locală aduce la cunoştinţa asociaţiei de proprietari posibilitatea finanţării activităţilor/lucrărilor în condiţiile prevăzute la alin. (1) şi (2), criteriile de acces la acest program de finanţare, precum şi cota de contribuţie ce revine asociaţiei de proprietari, ce nu poate fi mai mică de 10% din valoarea activităţilor/lucrărilor.
  ----------
  Alin. (3) al art. 13^1 a fost modificat de pct. 10 al art. unic din LEGEA nr. 238 din 15 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 19 iulie 2013, care modifică pct. 13 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 30 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 7 noiembrie 2012.
  (4) Pentru a putea accede la acest program de finanţare, hotărârile asociaţiei de proprietari de a mandata autoritatea publică locală în vederea realizării activităţilor/lucrărilor de intervenţie prevăzute la alin. (1), precum şi cu privire la cota contribuţiei fiecărui proprietar la fondul de reparaţii trebuie luate cu votul majorităţii membrilor asociaţiei de proprietari.
  ----------
  Alin. (4) al art. 13^1 a fost modificat de pct. 10 al art. unic din LEGEA nr. 238 din 15 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 19 iulie 2013, care modifică pct. 13 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 30 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 7 noiembrie 2012.
  ----------
  Art. 13^1 a fost introdus de pct. 13 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 30 octombrie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 7 noiembrie 2012.


  Articolul 14

  (1) Prin excepţie de la prevederile art. 13 alin. (1) lit. b) şi alin. (2), autorităţile administraţiei publice locale pot asigura, la cererea de finanţare depusă de către asociaţiile de proprietari, în baza hotărârii consiliului local, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz, şi în limita fondurilor aprobate anual cu această destinaţie, finanţarea cheltuielilor aferente executării lucrărilor de intervenţie corespunzătoare cotei de contribuţie ce revine proprietarilor/asociaţiei de proprietari, cu recuperarea sumelor în condiţiile alin. (3) şi (5)-(10).
  (2) Prin excepţie de la prevederile art. 13^1 alin. (2), autorităţile administraţiei publice locale pot asigura, la cererea de finanţare depusă de către asociaţiile de proprietari, în baza hotărârii consiliului local, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz, şi în limita fondurilor aprobate anual cu această destinaţie, finanţarea cheltuielilor aferente cotei de contribuţie ce revine proprietarilor/asociaţiei de proprietari, conform art. 13^1 alin. (3), pentru activităţile/lucrările prevăzute la art. 13^1 alin. (1), cu recuperarea sumelor în condiţiile alin. (4)-(7) şi (10).
  (3) Sumele avansate de către autorităţile administraţiei publice locale pentru asigurarea cotei de contribuţie proprie a proprietarilor/asociaţiilor de proprietari, menţionată la alin. (1), se recuperează din fondul de reparaţii constituit în acest sens, în condiţiile art. 13 alin. (2). În cazul în care aceste sume nu au fost integral recuperate din fondul de reparaţii până la recepţia la terminarea lucrărilor, recuperarea sumelor rămase se realizează prin taxa de reabilitare termică, stabilită prin hotărâre a consiliilor locale, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz.
  (4) Sumele avansate de către autorităţile administraţiei publice locale pentru asigurarea cotei de contribuţie proprie a proprietarilor/asociaţiilor de proprietari, menţionată la alin. (2), se recuperează din fondul de reparaţii sau prin taxa de reabilitare termică, stabilită prin hotărâre a consiliilor locale, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz.
  (5) Taxa de reabilitare termică, prevăzută la alin. (3) şi (4), se fundamentează în funcţie de sumele avansate de către autorităţile locale pentru asigurarea cotei de contribuţie aferente proprietarilor, în raport cu cotele-părţi indivize din proprietatea comună aferentă fiecărei proprietăţi individuale.
  (6) Durata şi modalitatea în care pot fi recuperate, prin intermediul taxei, sumele avansate conform alin. (1) şi (2) se stabilesc prin hotărâre a consiliilor locale sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz, neputând depăşi 10 ani de la data recepţiei la terminarea lucrărilor.
  (7) Taxa pentru reabilitare termică se urmăreşte şi se execută în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  (8) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), sumele avansate de autorităţile administraţiei publice locale pentru asigurarea cotei de contribuţie proprie a asociaţiilor de proprietari, prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. c), sunt considerate cheltuieli de natură socială şi nu se recuperează de la următoarele categorii de proprietari, persoane fizice:
  a) persoane cu handicap sau familii cu persoane cu handicap aflate în întreţinere;
  b) persoane singure/familii care, în ultimele 3 luni anterioare efectuării anchetei sociale de către autoritatea administraţiei publice locale, au realizat venituri medii nete lunare pe persoană singură/membru de familie sub câştigul salarial mediu net pe economie;
  c) veterani de război şi soţi/soţii supravieţuitori/supravieţuitoare ai/ale acestora;
  d) pensionari, indiferent de statutul acestora, ale căror venituri medii nete lunare pe persoană singură/membru de familie sunt sub câştigul salarial mediu net pe economie.
  (9) Sumele destinate finanţării cheltuielilor menţionate la alin. (8) majorează cota de contribuţie care revine bugetului local, prevăzută la art. 13 alin. (1) lit. b), în limita fondurilor aprobate anual cu această destinaţie în bugetele locale.
  (10) Sumele avansate în condiţiile legii de către autorităţile administraţiei publice locale pentru asigurarea cotei de contribuţie proprie a proprietarilor/asociaţiilor de proprietari pentru executarea lucrărilor de intervenţie la blocurile de locuinţe, nerecuperate la data înstrăinării sub orice formă a apartamentelor, se recuperează de la noul proprietar.
  ----------
  Art. 14 a fost modificat de pct. 11 al art. unic din LEGEA nr. 238 din 15 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 19 iulie 2013, care modifică pct. 14 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 30 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 7 noiembrie 2012.


  Articolul 15

  La termenele prevăzute în Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare:
  a) autorităţile administraţiei publice locale stabilesc, în cadrul programelor locale, necesarul de alocaţii de la bugetul de stat pentru finanţarea cotei-părţi prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. a), aferentă blocurilor de locuinţe care vor beneficia de lucrări de intervenţie în anul bugetar următor, şi transmit programele locale Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice;
  b) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice centralizează propunerile primite, în baza cărora include în proiectul bugetului de stat sumele necesare pentru finanţarea cotei-părţi prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. a).
  ----------
  Art. 15 a fost modificat de pct. 11 al art. unic din LEGEA nr. 238 din 15 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 19 iulie 2013, care modifică pct. 14 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 30 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 7 noiembrie 2012.


  Articolul 16

  (1) În limita resurselor bugetare alocate în acest scop prin legea bugetului de stat, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice:
  ----------
  Partea introductivă a alin. (1) al art. 16 a fost modificată de pct. 21 al art. unic din LEGEA nr. 238 din 15 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 19 iulie 2013, care modifică pct. 27 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 30 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 7 noiembrie 2012, prin înlocuirea unei denumiri.
  a) aprobă, prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, programul naţional, care cuprinde lista blocurilor de locuinţe cuprinse în programele locale şi prioritizate de către coordonatorii locali în baza criteriilor tehnice prevăzute la art. 22 alin. (2), respectiv alocă bugetelor locale fondurile aferente cotei-părţi prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. a);
  ----------
  Lit. a) a alin. (1) al art. 16 a fost modificata de pct. 12 al art. unic din LEGEA nr. 238 din 15 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 19 iulie 2013, care modifică pct. 14 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 30 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 7 noiembrie 2012.
  b) repartizează şi comunică autorităţilor administraţiei publice locale fondurile alocate, cu respectarea prevederilor art. 34 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.
  (2) Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice prevăzut la alin. (1) lit. a) se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi pe pagina de internet a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.
  ----------
  Alin. (2) al art. 16 a fost modificat de pct. 21 al art. unic din LEGEA nr. 238 din 15 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 19 iulie 2013, care modifică pct. 27 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 30 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 7 noiembrie 2012, prin înlocuirea unei denumiri.
  ----------
  Art. 16 a fost modificat de pct. 14 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 30 octombrie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 7 noiembrie 2012.


  Articolul 17

  (1) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice efectuează lunar plata către coordonatorii locali a sumelor aferente cotei-părţi prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. a), aferentă lucrărilor de intervenţie executate, pe baza deconturilor justificative, verificate şi aprobate conform legii.
  ----------
  Alin. (1) al art. 17 a fost modificat de pct. 13 al art. unic din LEGEA nr. 238 din 15 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 19 iulie 2013, care modifică pct. 14 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 30 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 7 noiembrie 2012.
  (2) Cu excepţia primului decont justificativ, plata fiecărui decont justificativ următor este condiţionată de prezentarea, de către coordonatorul local, a extrasului de cont în copie, pentru certificarea efectuării plăţii integrale, către executantul lucrărilor de intervenţie, a sumei aferente decontului justificativ precedent.
  (3) Plata ultimului decont justificativ, în cuantum de minimum 10% din suma alocată de la bugetul de stat, se efectuează în condiţiile prezentării, în copie certificată conform cu originalul, a procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor şi a certificatelor de performanţă energetică ale blocului de locuinţe, iniţiale şi după executarea lucrărilor de intervenţie.
  ----------
  Art. 17 a fost modificat de pct. 14 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 30 octombrie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 7 noiembrie 2012.


  Articolul 18

  Autorităţile administraţiei publice locale pot hotărî şi preluarea cheltuielilor aferente lucrărilor de intervenţie, corespunzătoare cotei de contribuţie prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. a) din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinaţie în bugetele locale, pentru blocurile de locuinţe.
  ----------
  Art. 18 a fost modificat de pct. 14 al art. unic din LEGEA nr. 238 din 15 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 19 iulie 2013, care modifică pct. 14 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 30 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 7 noiembrie 2012.


  Capitolul V Obligaţii şi răspunderi


  Articolul 19

  Consiliul local aprobă, la propunerea coordonatorilor locali:
  a) indicatorii tehnico-economici aferenţi obiectivelor de investiţii privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe;
  ----------
  Lit. a) a art. 19 a fost modificată de pct. 11 al art. unic din LEGEA nr. 180 din 30 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 1 iulie 2015.
  b) programele locale multianuale privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe.


  Articolul 20

  (1) Coordonatorul local, în aria sa de competenţă:
  a) realizează identificarea şi inventarierea blocurilor de locuinţe prevăzute la art. 1 alin. (1);
  b) înştiinţează asociaţiile de proprietari asupra prevederilor legale privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, precizând condiţiile şi modalitatea de înscriere în programul local;
  c) încheie contractul de mandat cu fiecare asociaţie de proprietari înştiinţată, pentru implementarea, pe etape, a programului local;
  d) contractează proiectarea lucrărilor de intervenţie;
  e) abrogată;
  ----------
  Lit. e) a alin. (1) al art. 20 a fost abrogată de pct. 12 al art. unic din LEGEA nr. 180 din 30 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 1 iulie 2015.
  f) notifică asociaţiei de proprietari hotărârea consiliului local privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici corespunzători lucrărilor de intervenţie ce urmează a fi executate;
  g) fundamentează programul local;
  h) transmite Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice propunerile privind blocurile de locuinţe prioritizate care îndeplinesc condiţiile prevăzute la lit. e)-g), în scopul includerii în programul naţional, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinaţie;
  ----------
  Lit. h) a alin. (1) al art. 20 a fost modificată de pct. 15 al art. unic din LEGEA nr. 238 din 15 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 19 iulie 2013, care modifică pct. 16 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 30 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 7 noiembrie 2012.
  i) încheie act adiţional la contractul de mandat, cuprinzând datele şi informaţiile prevăzute în notificarea menţionată la lit. f);
  j) contractează executarea lucrărilor de intervenţie;
  k) organizează recepţia la terminarea lucrărilor şi transmite asociaţiei de proprietari un exemplar certificat conform cu originalul din întreaga documentaţie tehnico-economică, dispoziţiile de şantier şi procesele-verbale pe faze determinante, certificatele de performanţă energetică elaborate iniţial şi după executarea lucrărilor de intervenţie aferente fiecărui bloc de locuinţe cuprins în programul local, cu evidenţierea consumului anual specific de energie calculat pentru încălzire, în termen de 3 luni de la data recepţiei la terminarea lucrărilor;
  l) transmite trimestrial Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în copii certificate conform cu originalul, certificatele de performanţă energetică elaborate iniţial şi după executarea lucrărilor de intervenţie, însoţite de procesele-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor, aferente blocurilor de locuinţe cuprinse în programele locale, indiferent de modul de finanţare a lucrărilor de intervenţie prevăzut de prezenta ordonanţă de urgenţă;
  ----------
  Lit. l) a alin. (1) al art. 20 a fost modificată de pct. 21 al art. unic din LEGEA nr. 238 din 15 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 19 iulie 2013, care modifică pct. 27 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 30 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 7 noiembrie 2012, prin înlocuirea unei denumiri.
  m) organizează recepţia finală după expirarea perioadei de garanţie de bună execuţie şi transmite asociaţiei de proprietari documentele tehnico-economice necesare care completează cartea tehnică a construcţiei;
  n) constituie, gestionează şi actualizează baze de date specifice, pe care le pune la dispoziţia Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în vederea fundamentării politicilor publice naţionale în domeniu şi cuantificării economiilor de energie obţinute prin realizarea lucrărilor de intervenţie;
  ----------
  Lit. n) a alin. (1) al art. 20 a fost modificată de pct. 21 al art. unic din LEGEA nr. 238 din 15 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 19 iulie 2013, care modifică pct. 27 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 30 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 7 noiembrie 2012, prin înlocuirea unei denumiri.
  o) asigură controlul utilizării eficiente a fondurilor alocate şi al aplicării prevederilor contractuale;
  p) informează asociaţiile de proprietari privind programul local în toate etapele de implementare a acestuia;
  r) numeşte în comisiile de recepţie la terminarea lucrărilor, precum şi în comisia de recepţie finală un reprezentant al asociaţiei de proprietari la propunerea adunării generale a asociaţiei;
  s) numeşte în comisiile de organizare a licitaţiilor pentru selectarea executantului de lucrări câte un reprezentant al asociaţiilor de proprietari la propunerea adunării generale a asociaţiei;
  t) numeşte o comisie de negociere a contractului de mandat care urmează a fi încheiat cu asociaţia de proprietari;
  u) supune aprobării consiliului local contractul de mandat încheiat cu fiecare asociaţie de proprietari.
  (2) Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la alin. (1) de către coordonatorii locali atrage răspunderea juridică, în condiţiile legii.
  ----------
  Art. 20 a fost modificat de pct. 16 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 30 octombrie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 7 noiembrie 2012.


  Articolul 21

  Asociaţia de proprietari:
  a) aprobă în adunarea generală a proprietarilor înscrierea în programul local;
  b) semnează contractul de mandat cu coordonatorul local, prin care îl mandatează pe acesta să stabilească măsurile şi acţiunile ce se impun, în condiţiile şi cu respectarea prezentei ordonanţe de urgenţă, pentru creşterea performanţei energetice a blocului de locuinţe;
  c) constituie fondul de reparaţii pentru asigurarea finanţării cotei-părţi în vederea executării lucrărilor de intervenţie sau, după caz, solicită preluarea cheltuielilor corespunzătoare ce revin proprietarilor/asociaţiei de proprietari, în condiţiile art. 14 alin. (1);
  ----------
  Lit. c) a art. 21 a fost modificată de pct. 16 al art. unic din LEGEA nr. 238 din 15 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 19 iulie 2013, care introduce pct. 16^1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 30 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 7 noiembrie 2012.
  c^1) participă, prin reprezentant desemnat, la contractarea proiectării şi a execuţiei lucrărilor de intervenţie;
  -----------
  Litera c^1) a art. 21 a fost introdusă de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 158 din 11 iulie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 14 iulie 2011.
  c^2) confirmă, prin reprezentant desemnat, că a luat cunoştinţă de conţinutul documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie, a proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie şi transmite, în scris, acordul cu privire la nivelul maximal al cheltuielilor corespunzătoare cotei de finanţare ce revine asociaţiei sau, după caz, refuzul justificat;
  ----------
  Lit. c^2) a art. 21 a fost introdusa de pct. 17 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 30 octombrie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 7 noiembrie 2012.
  d) participă la recepţia la terminarea lucrărilor, precum şi la recepţia finală.


  Articolul 22

  (1) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de autoritate competentă în domeniul creşterii performanţei energetice a clădirilor:
  ----------
  Partea introductivă a alin. (1) al art. 22 a fost modificată de pct. 21 al art. unic din LEGEA nr. 238 din 15 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 19 iulie 2013, care modifică pct. 27 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 30 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 7 noiembrie 2012, prin înlocuirea unei denumiri.
  a) centralizează propunerile transmise de coordonatorii locali privind blocurile de locuinţe prioritizate cuprinse în programele locale, în scopul includerii acestora în programul naţional, în limita fondurilor alocate;
  ----------
  Lit. a) a alin. (1) al art. 22 a fost modificată de pct. 13 al art. unic din LEGEA nr. 180 din 30 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 1 iulie 2015.
  b) aprobă programul naţional;
  c) asigură finanţarea lucrărilor, în cota prevăzută la art. 13 alin. (1) lit. a), precum şi finanţarea activităţilor/lucrărilor prevăzute la art. 13^1 alin. (1) în cota prevăzută la art. 13^1 alin. (1) lit. a), în limita fondurilor alocate anual cu această destinaţie în bugetul propriu;
  ----------
  Lit. c) a alin. (1) al art. 22 a fost modificată de pct. 17 al art. unic din LEGEA nr. 238 din 15 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 19 iulie 2013, care modifică pct. 18 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 30 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 7 noiembrie 2012.
  d) cuantifică economia de energie rezultată în urma realizării lucrărilor de intervenţie, prin centralizarea şi prelucrarea datelor şi informaţiilor specifice furnizate de coordonatorii locali;
  e) abrogata;
  ----------
  Lit. e) a alin. (1) al art. 22 a fost abrogata de pct. 19 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 30 octombrie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 7 noiembrie 2012.
  (2) Blocurile de locuinţe cuprinse în programele locale se prioritizează de către coordonatorii locali în scopul includerii în programul naţional, în baza următoarelor criterii tehnice:
  a) nivel de performanţă energetică, începând cu blocurile de locuinţe cele mai ineficiente din punct de vedere energetic;
  b) număr de apartamente, începând cu blocurile de locuinţe cu cel mai mare număr de apartamente;
  c) anul construirii, începând cu blocurile de locuinţe cu vechimea cea mai mare.
  ----------
  Alin. (2) al art. 22 a fost introdus de pct. 20 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 30 octombrie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 7 noiembrie 2012.
  (3) Alocarea fondurilor publice în cota-parte prevăzută la art. 13 alin. (1) lit. a) se asigură echilibrat pe regiunile de dezvoltare şi, în cadrul acestora, pe municipii reşedinţă de judeţ, în condiţiile art. 1 alin. (9), municipii, oraşe şi comune, în funcţie de necesarul anual de alocaţii fundamentat de coordonatorii locali, cu prioritate pentru finalizarea executării lucrărilor de intervenţie contractate în anii precedenţi, în limita fondurilor publice aprobate anual cu această destinaţie.
  ----------
  Alin. (3) al art. 22 a fost modificat de pct. 18 al art. unic din LEGEA nr. 238 din 15 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 19 iulie 2013, care modifică pct. 20 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 30 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 7 noiembrie 2012.


  Articolul 23

  Pentru finanţarea lucrărilor de intervenţie, coordonatorii locali efectuează plăţile către contractori pe bază de ordine de plată pentru Trezoreria Statului - OPT - întocmite distinct pentru cotele-părţi finanţate din bugetul local şi din bugetul de stat şi, respectiv, pentru cotele-părţi de participare ale asociaţiilor de proprietari sau proprietarilor locuinţelor unifamiliale.
  ----------
  Art. 23 a fost modificat de pct. 21 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 30 octombrie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 7 noiembrie 2012.


  Articolul 24

  Coordonatorii locali care beneficiază de sume alocate de la bugetul de stat pentru finanţarea executării lucrărilor de intervenţie la blocurile de locuinţe incluse în programul naţional sunt obligaţi să pună la dispoziţia Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, la solicitarea acestuia, toate documentele justificative, răspunzând pentru necesitatea şi oportunitatea sumelor solicitate, precum şi pentru realitatea, exactitatea şi legalitatea sumelor cheltuite în scopul pentru care au fost alocate.
  ----------
  Art. 24 a fost modificat de pct. 21 al art. unic din LEGEA nr. 238 din 15 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 19 iulie 2013, care modifică pct. 27 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 30 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 7 noiembrie 2012, prin înlocuirea unei denumiri.


  Capitolul V^1

  Contravenţii şi sancţiuni
  ----------
  Cap. V^1 a fost introdus de pct. 22 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 30 octombrie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 7 noiembrie 2012.

  Articolul 24^1

  (1) Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii, să fie considerate infracţiuni:
  a) nerespectarea de către executanţi a obligaţiei prevăzute la art. 11^1 alin. (1) privind asigurarea calităţii estetice, arhitecturale şi ambientale a clădirilor, în scopul protejării securităţii şi sănătăţii persoanelor, siguranţei utilizării spaţiului public şi calităţii mediului natural şi construit, precum şi a obligaţiei prevăzute la art. 11^1 alin. (2) privind realizarea lucrărilor de intervenţie cu produse pentru construcţii puse pe piaţă conform prevederilor legale şi ale căror performanţe declarate de către fabricant în documentele însoţitoare sunt conforme cu performanţele prevăzute în documentaţiile tehnico-economice, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei;
  b) nerespectarea de către coordonatorii locali a obligaţiei prevăzute la art. 20 alin. (1) lit. a) privind identificarea şi inventarierea blocurilor de locuinţe, a obligaţiei prevăzute la art. 20 alin. (1) lit. g) privind fundamentarea programului local, precum şi a obligaţiei prevăzute la art. 20 alin. (1) lit. o) privind asigurarea controlului utilizării eficiente a fondurilor alocate şi al aplicării prevederilor contractuale, cu amendă de la 10.000 lei la 50.000 lei;
  c) nerespectarea de către coordonatorii locali a obligaţiei prevăzute la art. 20 alin. (1) lit. h) privind transmiterea la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a propunerilor cuprinse în programele locale în scopul includerii blocurilor de locuinţe prioritizate în programul naţional, cu amendă de la 6.000 lei la 10.000 lei;
  ----------
  Lit. c) a alin. (1) al art. 24^1 a fost modificată de pct. 14 al art. unic din LEGEA nr. 180 din 30 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 1 iulie 2015.
  d) nerespectarea de către coordonatorii locali a obligaţiei prevăzute la art. 20 alin. (1) lit. l) privind transmiterea la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a certificatelor de performanţă energetică elaborate iniţial şi după executarea lucrărilor de intervenţie, însoţite de procesele-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor, aferente blocurilor de locuinţe cuprinse în programele locale, indiferent de modul de finanţare a lucrărilor, precum şi a obligaţiei prevăzute la art. 20 alin. (1) lit. n) privind punerea la dispoziţia Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a bazelor de date specifice, constituite, gestionate şi actualizate, în vederea fundamentării politicilor publice naţionale în domeniu şi cuantificării economiilor de energie obţinute prin realizarea lucrărilor de intervenţie, cu amendă de la 4.000 lei la 6.000 lei;
  ----------
  Lit. d) a alin. (1) al art. 24^1 a fost modificată de pct. 21 al art. unic din LEGEA nr. 238 din 15 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 19 iulie 2013, care modifică pct. 27 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 30 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 7 noiembrie 2012, prin înlocuirea unei denumiri.
  e) nerespectarea de către coordonatorii locali a obligaţiilor prevăzute la art. 20 alin. (1) lit. d) şi j) privind contractarea proiectării, precum şi a executării lucrărilor de intervenţie, cu amendă de la 3.000 lei la 4.000 lei;
  f) nerespectarea de către coordonatorii locali a obligaţiilor prevăzute la art. 20 alin. (1) lit. c) şi i) privind încheierea cu fiecare asociaţie de proprietari înştiinţată a contractului de mandat şi a actului adiţional aferent, a obligaţiei prevăzute la art. 20 alin. (1) lit. f) privind notificarea asociaţiei de proprietari cu privire la hotărârea consiliului local de aprobare a indicatorilor tehnico-economici corespunzători lucrărilor de intervenţie, a obligaţiei prevăzute la art. 20 alin. (1) lit. k) privind transmiterea la asociaţia de proprietari a documentaţiei tehnico-economice, dispoziţiilor de şantier şi proceselor-verbale pe faze determinante şi a certificatelor de performanţă energetică cu evidenţierea consumului anual specific de energie calculat pentru încălzire, în termen de 3 luni de la data recepţiei la terminarea lucrărilor, precum şi a obligaţiei prevăzute la art. 20 alin. (1) lit. m) privind transmiterea la asociaţia de proprietari a documentelor tehnico-economice necesare care completează cartea tehnică a construcţiei, cu amendă de la 2.000 lei la 3.000 lei;
  g) nerespectarea de către coordonatorii locali a obligaţiei prevăzute la art. 20 alin. (1) lit. b) privind înştiinţarea asociaţiilor de proprietari asupra prevederilor legale referitoare la creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, precum şi a obligaţiei prevăzute la art. 20 alin. (1) lit. p) privind informarea asociaţiilor de proprietari cu privire la programul local în toate etapele de implementare a acestuia, cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei;
  h) refuzul nejustificat al asociaţiei de proprietari de a respecta obligaţiile prevăzute la art. 21 lit. c^1), c^2) şi d), cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei.
  (2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) se fac după cum urmează:
  a) de către prefect, pentru cele prevăzute la alin. (1) lit. b);
  b) de către persoanele cu atribuţii de control din aparatul propriu al Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., pentru cele prevăzute la alin. (1) lit. a) şi c)-h).
  (3) Cuantumul amenzilor se actualizează prin hotărâre a Guvernului, în funcţie de rata inflaţiei.
  (4) Sancţiunea amenzii se aplică persoanelor fizice şi juridice, precum şi, după caz, reprezentantului persoanei juridice.
  (5) În condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă nu se aplică sancţiunea avertisment.
  ----------
  Art. 24^1 a fost introdus de pct. 22 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 30 octombrie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 7 noiembrie 2012.


  Articolul 24^2

  Dispoziţiile art. 24^1 referitoare la contravenţii se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
  ----------
  Art. 24^2 a fost introdus de pct. 22 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 30 octombrie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 7 noiembrie 2012.


  Capitolul VI Monitorizare şi control


  Articolul 25

  Abrogat.
  ----------
  Art. 25 a fost abrogat de pct. 23 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 30 octombrie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 7 noiembrie 2012.


  Articolul 26

  (1) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice monitorizează performanţa energetică a blocurilor de locuinţe şi constituie bănci de date specifice, scop în care poate contracta, în condiţiile legii, proiectarea, realizarea şi gestionarea băncilor de date specifice, inclusiv monitorizarea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe.
  (2) Finanţarea cheltuielilor necesare pentru activităţile prevăzute la alin. (1) se realizează de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinaţie şi/sau din alte surse legal constituite, cu respectarea prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010.
  ----------
  Art. 26 a fost modificat de pct. 19 al art. unic din LEGEA nr. 238 din 15 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 19 iulie 2013, care introduce pct. 23^1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 30 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 7 noiembrie 2012.


  Articolul 26^1

  (1) Controlul statului privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă se exercită de către persoanele cu atribuţii de control din aparatul propriu al Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., prin controale tematice şi controale prin sondaj. În acest scop, Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. poate solicita cooptarea unor specialişti desemnaţi de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi de către asociaţiile profesionale de profil.
  ----------
  Alin. (1) al art. 26^1 a fost modificat de pct. 21 al art. unic din LEGEA nr. 238 din 15 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 19 iulie 2013, care modifică pct. 27 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 30 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 7 noiembrie 2012, prin înlocuirea unei denumiri.
  (2) Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C., prin structura teritorială proprie, aprobă fazele determinante stabilite de către proiectant prin proiectul tehnic privind lucrările de intervenţie, vizează spre neschimbare proiectul tehnic şi participă, pe durata executării lucrărilor, la verificarea fazelor determinante în prezenţa proiectantului şi a auditorului energetic pentru clădiri, în condiţiile legii.
  ----------
  Art. 26^1 a fost introdus de pct. 24 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 30 octombrie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 7 noiembrie 2012.


  Capitolul VII Dispoziţii tranzitorii şi finale


  Articolul 27

  Contractele pentru audit energetic, proiectarea şi/sau executarea lucrărilor de reabilitare termică, perfectate şi/sau aflate în curs de realizare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se finalizează potrivit prevederilor legale în vigoare la data semnării acestora.


  Articolul 27^1

  Abrogat
  -----------
  Art. 27^1 a fost abrogat de articolul V din ORDONANŢA nr. 30 din 31 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 2 septembrie 2011.


  Articolul 28

  În cazul blocurilor de locuinţe ale căror proiecte tehnice şi detalii de execuţie au fost finalizate până la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, contractarea executării lucrărilor de intervenţie se face în condiţiile de finanţare prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă.


  Articolul 29

  Blocurile de locuinţe neincluse în programul naţional în anul în curs rămân în baza de date a coordonatorilor locali pentru fundamentarea programelor locale şi naţionale în anii următori.


  Articolul 30

  În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, coordonatorii locali finalizează identificarea şi inventarierea blocurilor de locuinţe realizate după proiecte elaborate în perioada 1950-1990.


  Articolul 31

  Pentru eficientizarea măsurilor de creştere a performanţei energetice a blocurilor de locuinţe şi scurtarea perioadelor de execuţie a lucrărilor de intervenţie, contractarea execuţiei se poate organiza şi realiza, de regulă, pe ansambluri de blocuri de locuinţe racordate la acelaşi/aceeaşi punct termic/centrală termică.
  ----------
  Art. 31 a fost modificat de pct. 25 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 30 octombrie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 7 noiembrie 2012.


  Articolul 32

  (1) Certificatul de urbanism şi autorizaţia de construire pentru executarea lucrărilor de intervenţie se eliberează, în regim de urgenţă, cu scutire de taxă, prin exceptare de la prevederile legale în vigoare.
  (2) Prin derogare de la prevederile art. 1 şi art. 7 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru executarea lucrărilor de intervenţie la părţile comune, autorizaţia de construire se emite fără prezentarea titlului asupra imobilului, teren şi/sau construcţie, a extrasului de plan cadastral şi a extrasului de carte funciară de informare.


  Articolul 33

  Pentru lucrările de intervenţie prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă, prin excepţie de la prevederile legale în vigoare, autorizaţia de construire se emite fără virarea cotelor de 0,7% şi 0,1% către Inspectoratul de Stat în Construcţii, precum şi a cotei de 0,5% către Casa Socială a Constructorului din cheltuielile pentru executarea lucrărilor.


  Articolul 34

  Abrogat.
  ----------
  Art. 34 a fost abrogat de pct. 26 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 30 octombrie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 7 noiembrie 2012.


  Articolul 35

  În termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, prin ordin comun al ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei, al ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice se aprobă norme metodologice de aplicare a acesteia.


  Articolul 35^1

  Pentru aplicarea unitară a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice poate emite instrucţiuni, care se aprobă prin ordin al ministrului şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  ----------
  Art. 35^1 a fost introdus de pct. 20 al art. unic din LEGEA nr. 238 din 15 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 19 iulie 2013, care introduce pct. 26^1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 30 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 7 noiembrie 2012.


  Articolul 36

  La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă:
  a) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor blocuri de locuinţe - condominii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 890 din 9 decembrie 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 211/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
  b) Hotărârea Guvernului nr. 1.070/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 661 din 18 septembrie 2003, cu modificările ulterioare.

  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul dezvoltării
  regionale şi locuinţei,
  Vasile Blaga
  Şeful Cancelariei
  Primului-Ministru,
  Cătălin Ovidiu Baba
  Viceprim-ministru, ministrul
  administraţiei şi internelor,
  Dan Nica
  Ministrul finanţelor publice,
  Gheorghe Pogea
  Bucureşti, 4 martie 2009.
  Nr. 18.
  ------------