ORDONANŢA nr. 25 din 26 iulie 2001(*actualizată*)
privind infiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A.
(actualizată până la data de 20 martie 2002*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------------
  *) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 20 martie 2002 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către LEGEA nr. 117 din 15 martie 2002.
  Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.
  În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi ale art. 1 pct. II.7 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
  Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.

  Articolul 1

  (1) Se înfiinţează Compania Naţionala de Investiţii «C.N.I.» - S.A., denumita în continuare C.N.I., societate comercială pe acţiuni, sub autoritatea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei.
  (2) C.N.I. este persoana juridică română, se organizează şi funcţionează ca societate comercială pe acţiuni care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu statutul propriu.
  (3) Statutul C.N.I. va fi întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990
  privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, şi cu alte prevederi legale şi va fi aprobat prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei.
  (4) C.N.I. poate înfiinţa sucursale, reprezentante, agenţii şi alte subunitati în ţara şi în străinătate, în condiţiile legii.
  (5) Filiale ale C.N.I. pot fi înfiinţate prin hotărâre a Guvernului, la propunerea adunării generale extraordinare a acţionarilor.
  ------------
  Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 117 din 15 martie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 20 martie 2002.


  Articolul 2

  Capitalul social iniţial al C.N.I. este de 4.000.000.000 lei, împărţit în 160.000 de acţiuni nominative, fiecare acţiune având o valoare de 25.000 lei, şi se constituie prin participarea cu aport de capital, în numerar, a societăţilor comerciale prevăzute în anexa, conform legii.
  ------------
  Art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 117 din 15 martie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 20 martie 2002.


  Articolul 3

  C.N.I. poate deţine în proprietate, prin concesionare sau închiriere, bunuri imobile şi mobile, după caz, pe care le utilizează în vederea realizării scopului şi obiectului sau de activitate.
  -----------
  Art. 3 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 117 din 15 martie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 20 martie 2002.


  Articolul 4

  Abrogat.
  -----------
  Art. 4 a fost abrogat de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 117 din 15 martie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 20 martie 2002.


  Articolul 5

  C.N.I. desfăşoară activităţi de interes public sau de interes social, scop în care poate propune Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei programe de investiţii privind derularea acestor activităţi.
  -----------
  Art. 5 a fost modificat de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 117 din 15 martie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 20 martie 2002.


  Articolul 6

  (1) C.N.I. are, în principal, ca obiect de activitate:
  a) urmărirea, potrivit obiectului sau de activitate, a asigurării resurselor financiare pentru construcţiile de interes public sau social;
  b) executarea programelor de investiţii în domeniul construcţiilor de interes public sau social, aprobate de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei;
  c) realizarea unor operaţiuni de marketing, publicitate, reclama, editare de publicaţii şi imprimate în domeniul sau de activitate;
  d) achiziţionarea, realizarea sau vânzarea de tehnologie în domeniul construcţiilor de interes public sau social;
  e) realizarea sau vânzarea de proiecte în domeniul construcţiilor de interes public sau social;
  f) prestarea de servicii specifice în domeniul construcţiilor de interes public sau social, pentru investitori care finanţează realizarea acestor construcţii.
  (2) Construcţiile de interes public sau social finanţate de la bugetul statului sau din credite garantate de stat vor fi amplasate pe terenuri proprietate publică sau privată a statului ori a autorităţilor publice locale.
  (3) Construcţiile de interes public sau social cuprinse în programele de investiţii finanţate din alte surse vor putea fi amplasate şi pe terenuri proprietate privată a unor persoane fizice sau juridice.
  (4) Realizarea investiţiilor se face de C.N.I. prin procedura de achiziţii publice, în condiţiile legii.
  (5) Supravegherea proiectării şi executării construcţiei se realizează de către C.N.I.
  (6) Recepţia lucrărilor se face de C.N.I. potrivit prevederilor legale în vigoare.
  ------------
  Art. 6 a fost modificat de pct. 6 al art. unic din LEGEA nr. 117 din 15 martie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 20 martie 2002.


  Articolul 7

  Sursele de finanţare pentru realizarea programelor de investiţii privind construcţiile de interes public sau social administrate de C.N.I. se constituie din:
  ------------
  Partea introductivă a art. 7 a fost modificată de pct. 7 al art. unic din LEGEA nr. 117 din 15 martie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 20 martie 2002.
  a) venituri proprii realizate din activităţile desfăşurate;
  b) credite interne, credite externe garantate de stat sau cu garanţie guvernamentală, în condiţiile legii;
  c) donaţii şi sponsorizări ale persoanelor fizice sau juridice, române sau străine;
  d) alte surse legal constituite.


  Articolul 8

  (1) C.N.I. va întocmi anual un program de investiţii, în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale, care îi pun la dispoziţie terenuri cu acces la utilitatile necesare.
  ----------
  Alin. (1) al art. 8 a fost modificat de pct. 8 al art. unic din LEGEA nr. 117 din 15 martie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 20 martie 2002.
  (2) Aprobarea documentaţiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investiţii, incluse în programul prevăzut la alin. (1), se face în condiţiile legii.
  (3) Pentru asistenţa tehnica asigurata de C.N.I. în pregătirea şi derularea investiţiilor, inclusiv pentru plata personalului de supraveghere pe parcursul realizării obiectivelor de investiţii privind obiectul sau de activitate, în devizul general al investiţiei se vor prevedea cheltuieli forfetare în cuantum de 5% din valoarea lucrărilor de construcţii-montaj. Aceste sume constituie venituri ale C.N.I. şi se încasează pe măsura decontării lucrărilor de construcţii-montaj executate.


  Articolul 9

  (1) C.N.I. îşi stabileşte bugetul de venituri şi cheltuieli.
  (2) Programele de investiţii pentru realizarea construcţiilor de interes public sau social finanţate de la bugetul de stat prin Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei pot fi derulate prin C.N.I., în baza ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei.
  -----------
  Alin. (2) al art. 9 a fost modificat de pct. 9 al art. unic din LEGEA nr. 117 din 15 martie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 20 martie 2002.


  Articolul 10

  C.N.I. poate contracta credite garantate de stat, credite cu garanţie guvernamentală sau credite garantate cu bunurile deţinute în proprietate, pentru realizarea unor programe de investiţii proprii privind construirea unor obiective pe care le poate exploata în regim de închiriere sau le poate înstrăina în condiţiile legii.
  -----------
  Art. 10 a fost modificat de pct. 10 al art. unic din LEGEA nr. 117 din 15 martie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 20 martie 2002.


  Articolul 11

  (1) Personalul necesar în vederea desfăşurării activităţii C.N.I. va fi selectat pe bază de concurs sau examen.
  (2) Conducerea executivă a C.N.I. este asigurata de directorul general, care este şi preşedintele consiliului de administraţie. Directorul general este numit de ministrul lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei, care îi stabileşte şi salariul.
  ------------
  Art. 11 a fost modificat de pct. 11 al art. unic din LEGEA nr. 117 din 15 martie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 20 martie 2002.


  Articolul 12

  (1) C.N.I. este condusă de adunarea generală a acţionarilor.
  (2) Componenta şi atribuţiile adunării generale a acţionarilor sunt prevăzute în statutul C.N.I.


  Articolul 13

  (1) Adunarea generală a acţionarilor alege consiliul de administraţie al C.N.I.
  (2) Atribuţiile consiliului de administraţie şi cele ale preşedintelui acestuia sunt stabilite prin statutul C.N.I.


  Articolul 14

  Anexa face parte integrantă din prezenta ordonanţă.
  -----------
  Art. 14 a fost modificat de pct. 12 al art. unic din LEGEA nr. 117 din 15 martie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 20 martie 2002.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  p. Ministrul lucrărilor publice,
  transporturilor şi locuinţei,
  Ileana Tureanu,
  secretar de stat
  p. Ministrul finanţelor publice,
  Gheorghe Gherghina,
  secretar de stat


  Anexa 1

  LISTA
  cuprinzând societăţile comerciale participante la realizarea
  capitalului social iniţial al Companiei Naţionale de
  Investiţii «C.N.I.» - S.A.
  1. Compania Naţionala «Administraţia Porturilor Maritime Constanta» - S.A.: 1 miliard lei
  2. Societatea Naţionala de Transport Feroviar de Marfa «C.F.R. Marfa» - S.A.: 1 miliard lei
  3. Compania Naţionala «Aeroportul Internaţional Bucureşti-Otopeni» - S.A.: 1,250 miliarde lei
  4. Compania Naţionala «Administraţia Canalelor Navigabile» - S.A. Constanta: 500 milioane lei
  5. Compania Naţionala «Administraţia Porturilor Dunării Maritime» - S.A. Galaţi: 250 milioane lei.
  -----------
  Anexa 1 a fost înlocuită cu anexa din LEGEA nr. 117 din 15 martie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 20 martie 2002, conform modificării aduse de pct. 13 al aceluiaşi act normativ.


  Anexa 2

  Eliminată.
  ----------
  Anexa 2 a fost eliminată indirect de pct. 14 al art. unic din LEGEA nr. 117 din 15 martie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 20 martie 2002, prin înlocuirea celor două anexe cu una singură.
  -------