ORDIN nr. 456 din 28 octombrie 2004
pentru aprobarea Strategiei privind dezvoltarea finanţării pe caz în spitalele din România în perioada 2005-2008
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Nr. 1.551 din 24 noiembrie 2004
 • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Nr. 546 din 28 octombrie 2004
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.150 din 6 decembrie 2004  Având în vedere:
  - Hotărârea Guvernului nr. 826/2002 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind reforma în unităţile sanitare cu paturi;
  - Hotărârea Guvernului nr. 1.088/2004 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind serviciile de sănătate şi a Planului de acţiune pentru reforma sectorului de sănătate;
  - Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 102/34/2002 privind aprobarea Strategiei pentru implementarea finanţării bazate pe caz în spitalele din România;
  - văzând Referatul de aprobare al directorului general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi al secretarului general al Ministerului Sănătăţii nr. OB 13.670/2004;
  în temeiul:
  - Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;
  - Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Strategia privind dezvoltarea finanţării bazate pe caz în spitalele din România în perioada 2005-2008, conform planului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Instituţiile implicate în implementarea finanţării bazate pe caz în spitalele din România sunt Ministerul Sănătăţii prin Centrul de Calcul, Statistică Sanitară şi Documentare Medicală Bucureşti, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Sănătate, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi spitalele.


  Articolul 3

  Responsabilităţile specifice ale instituţiilor implicate, referitoare la activităţile necesare dezvoltării finanţării bazate pe caz în spitalele din România, ce urmează a se implementa, se vor stabili prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.


  Articolul 4

  Direcţiile din cadrul Ministerului Sănătăţii, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Sănătate, Centrul de Calcul, Statistică Sanitară şi Documentare Medicală Bucureşti, direcţiile judeţene de sănătate publică, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate şi spitalele vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 5

  Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul sănătăţii,
  Aurel Nechita,
  secretar de stat
  Preşedintele Casei Naţionale
  de Asigurări de Sănătate,
  Cristian Celea


  Anexa
  STRATEGIA
  privind dezvoltarea finanţării bazate pe caz în spitalele din România în perioada 2005-2008
  Anul 2005
  ─────────
  Acţiuni strategice:
  A. Extinderea finanţării bazate pe caz la toate spitalele/secţiile ce furnizează îngrijiri acute din România, cu excepţia spitalelor comunale şi a centrelor de sănătate cu paturi
  B. Introducerea unor mecanisme de ajustare a finanţării bazate pe caz pentru cazurile ce necesită consumuri foarte mari sau foarte mici de resurse
  C. Introducerea unui nou sistem de clasificare a procedurilor medicale în România, pe baza sistemului de clasificare a procedurilor medicale ICD-10AM v.3.0 din Australia
  D. Îmbunătăţirea sistemului informaţional necesar finanţării bazate pe caz şi integrarea acestuia cu sistemul informaţional aferent spitalizării de zi
  E. Evaluarea activităţii clinice a spitalelor pe baza "Setului minim de date la nivel de pacient", inclusiv generarea de date statistice la nivel naţional şi sprijinirea spitalelor pentru utilizarea acestor date la creşterea eficienţei şi a calităţii serviciilor furnizate
  F. Analizarea, validarea şi îmbunătăţirea sistemului de clasificare în grupe de diagnostic, din punct de vedere clinic şi al consumului de resurse, şi a valorilor relative asociate grupelor de diagnostice
  G. Testarea unui model de colectare a datelor privind costurile la nivel de pacient în unele spitale din România
  H. Definirea rolului şi responsabilităţilor unei structuri pentru evaluarea calităţii serviciilor furnizate de spitale
  I. Elaborarea unui sistem de monitorizare continuă a calităţii datelor înregistrate pentru pacienţii spitalizaţi şi a concordanţei acestor date cu activităţile clinice la nivelul spitalului
  Anul 2006
  ──────────
  Acţiuni strategice:
  A. Introducerea unui nou sistem de clasificare în grupe de diagnostice, având la bază sistemul de clasificare în grupe de diagnostice AR-DRG v.5.0 din Australia
  B. Îmbunătăţirea sistemului informaţional necesar finanţării bazate pe caz şi integrarea acestuia cu sistemul informaţional aferent îngrijirilor ambulatorii
  C. Evaluarea activităţii clinice a spitalelor pe baza "Setului minim de date la nivel de pacient", inclusiv generarea de date statistice la nivel naţional şi sprijinirea spitalelor pentru utilizarea acestor date la creşterea eficienţei şi a calităţii serviciilor furnizate
  D. Implementarea unui model de colectare a datelor privind costurile la nivel de pacient în spitalele din România şi analiza datelor privind costurile la nivel de pacient în spitalele din România pentru dezvoltarea locală de valori relative asociate grupurilor de diagnostice
  E. Introducerea unui sistem de îmbunătăţire continuă a sistemului de clasificare şi codificare a diagnosticelor şi procedurilor utilizate în spitalele din România
  F. Elaborarea unor protocoale de practică pentru principalele tipuri de pacienţi, pe baza resurselor disponibile şi a costurilor optimale
  G. Organizarea şi dezvoltarea unei structuri pentru evaluarea calităţii serviciilor furnizate de spitale
  H. Îmbunătăţirea continuă a sistemului de monitorizare a calităţii datelor înregistrate pentru pacienţii spitalizaţi şi a concordanţei acestor date cu activităţile clinice la nivelul spitalului
  Anul 2007
  ──────────
  Acţiuni strategice:
  A. Introducerea unor mecanisme de ajustare a finanţării în funcţie de tipul spitalelor şi de zona geografică, ceea ce impune consumuri mai mari sau mai mici de resurse faţă de modelul naţional
  B. Îmbunătăţirea locală a sistemului de clasificare în grupe de diagnostice, având la bază condiţiile efective de practică medicală din România
  C. Îmbunătăţirea sistemului informaţional necesar finanţării bazate pe caz şi integrarea completă a acestuia cu sistemul informaţional sanitar privind datele clinice la nivel de pacient
  D. Evaluarea activităţii clinice a spitalelor pe baza "Setului minim de date la nivel de pacient", inclusiv generarea de date statistice la nivel naţional şi sprijinirea spitalelor pentru utilizarea acestor date la creşterea eficienţei şi a calităţii serviciilor furnizate
  E. Îmbunătăţirea continuă a modelului de colectare a datelor privind costurile la nivel de pacient în spitalele din România şi analiza datelor privind costurile la nivel de pacient în spitalele din România pentru dezvoltarea locală de valori relative asociate grupurilor de diagnostice
  F. Evaluarea calităţii serviciilor furnizate de spitale şi elaborarea unor mecanisme de ajustare a finanţării în funcţie de calitatea serviciilor
  G. Îmbunătăţirea continuă a sistemului de monitorizare a calităţii datelor înregistrate pentru pacienţii spitalizaţi şi a concordanţei acestor date cu activităţile clinice la nivelul spitalului
  Anul 2008
  ──────────
  Acţiuni strategice:
  A. Evaluarea calităţii serviciilor furnizate de spitale
  B. Introducerea unor mecanisme de ajustare a finanţării în funcţie de calitatea serviciilor furnizate de spitale
  C. Îmbunătăţirea locală a sistemului de clasificare în grupe de diagnostice având la bază condiţiile efective de practică medicală din România
  D. Îmbunătăţirea continuă a sistemului informaţional necesar finanţării bazate pe caz şi integrarea acestuia cu sistemul informaţional aferent asistenţei ambulatorii
  E. Evaluarea activităţii clinice a spitalelor pe baza "Setului minim de date la nivel de pacient", inclusiv generarea de date statistice la nivel naţional şi sprijinirea spitalelor pentru utilizarea acestor date la creşterea eficienţei şi a calităţii serviciilor furnizate
  F. Îmbunătăţirea continuă a modelului de colectare a datelor privind costurile la nivel de pacient în spitalele din România şi analiza datelor privind costurile la nivel de pacient în spitalele din România pentru dezvoltarea locală de valori relative asociate grupurilor de diagnostice
  G. Îmbunătăţirea continuă a sistemului de monitorizare a calităţii datelor înregistrate pentru pacienţii spitalizaţi şi a concordanţei acestor date cu activităţile clinice la nivelul spitalului.
  ___________