NORMĂ nr. 1 din 19 aprilie 2022pentru aplicarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 8/2022 privind operațiunile de administrare a datoriei publice guvernamentale efectuate de către Ministerul Finanțelor pe piața titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României
EMITENT
 • BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 397 din 26 aprilie 2022
  Având în vedere prevederile art. 60 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 8/2022 privind operațiunile de administrare a datoriei publice guvernamentale efectuate de către Ministerul Finanțelor pe piața titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României,
  în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României,
  Banca Națională a României emite prezenta normă.

  Capitolul I Condiții de acces la operațiunile de administrare a datoriei publice guvernamentale pe piața administrată de Banca Națională a României

  Articolul 1
  (1) În vederea participării la operațiunile de administrare a datoriei publice guvernamentale pe piața administrată de Banca Națională a României, participanții trebuie să respecte condițiile de acces prevăzute la art. 3 alin. (1) din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 8/2022 privind operațiunile de administrare a datoriei publice guvernamentale efectuate de către Ministerul Finanțelor pe piața titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României, denumit în continuare Regulament, și să transmită la Banca Națională a României - Direcția operațiuni de piață următoarele documente:
  a) copia acordului bilateral specificat la art. 17 alin. (1) din Regulamentul-cadru privind operațiunile de piață cu titluri de stat pe piața internă, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 318/2022, denumit în continuare Regulamentul-cadru, semnat de dealerul primar cu Ministerul Finanțelor;
  b) copia autorizației de funcționare emise de autoritatea care reglementează și autorizează activitatea instituției respective (după caz: Banca Națională a României și, respectiv, Autoritatea de Supraveghere Financiară din România, precum și alte instituții echivalente autorităților de supraveghere - pentru cazul celorlalte instituții specificate la art. 18 din Regulamentul-cadru, care sunt autorizate în statele membre ale Uniunii Europene și/sau în celelalte state aparținând Spațiului Economic European), în care sunt incluse activitățile specificate la art. 3 alin. (1) pct. 2 din Regulament;
  c) copia contractului de participare la Sistemul de depozitare și decontare a instrumentelor financiare operat de Banca Națională a României, denumit în continuare Sistemul SaFIR, pentru a proba dobândirea statutului de participant în cadrul Sistemului SaFIR, sau documentele care fac dovada că accesul/decontarea se face prin intermediul unui agent de operare și/sau agent de decontare, după caz;
  d) în cazul operațiunilor de administrare a datoriei publice guvernamentale cu decontare în lei, copia contractului de participare la Sistemul ReGIS care reprezintă Sistemul RTGS (sistem cu decontare pe bază brută în timp real) național pentru plăți în lei, operat de Banca Națională a României, sau documentele care fac dovada că accesul/decontarea se face prin intermediul unui agent de operare și/sau agent de decontare, după caz, iar pentru efectuarea operațiunilor de administrare a datoriei publice guvernamentale cu decontare în euro, dovada participării la Sistemul Target2-România („Target2“), care reprezintă componenta națională a sistemului transeuropean automat de transfer rapid cu decontare pe bază brută în timp real a plăților în euro operată de Banca Națională a României, sau documentele care fac dovada că accesul/decontarea se face prin intermediul unui agent de operare și/sau agent de decontare, după caz;
  e) copia contractului de participare la Sistemul de transmitere electronică a ofertelor de participare la operațiunile de plasare a titlurilor de stat și de administrare a pasivelor guvernamentale și a rezultatelor adjudecărilor licitațiilor de titluri de stat, administrat de Banca Națională a României, denumit în continuare Sistemul GSPM, prevăzut în anexa nr. 1, pentru a demonstra dobândirea statutului de participant în cadrul Sistemului GSPM;
  f) organigrama instituției, în care vor fi evidențiate compartimentele pentru tranzacționare și, respectiv, evidența titlurilor de stat, schița spațiilor specifice (ghișee de lucru cu clienții, sală de tranzacționare, după caz) necesare derulării operațiunilor cu titluri de stat, precum și prezentarea dotărilor tehnice specifice activităților de tranzacționare și custodie (de exemplu, echipamente informatice utilizate, sisteme de evidență, gestiune și control specifice, baze de date securizate, echipamente de suport informațional și tranzacționare, sisteme de stocare și arhivare a informațiilor);
  g) copia procedurilor de lucru proprii privind modalitatea de lucru cu clienții, a mijloacelor de evidență a deținerilor clienților, a procedurilor privind controlul intern al activității cu titluri de stat, relația cu alți dealeri primari, limite de competență stabilite, precum și formularistica folosită;
  h) lista specimenelor de semnături ale persoanelor desemnate să angajeze participantul în operațiunile de administrare a datoriei publice guvernamentale pe piața administrată de Banca Națională a României (conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.1);
  i) orice alte documente pe care Banca Națională a României le consideră necesare a fi prezentate de către participant.
  (2) Participanții vor notifica Băncii Naționale a României - Direcția operațiuni de piață orice situație care conduce la modificarea conținutului documentelor prevăzute la alin. (1), în termen de 3 zile lucrătoare de la modificarea acestora. Notificările vor fi însoțite de documente justificative corespunzătoare modificărilor intervenite. Banca Națională a României - Direcția operațiuni de piață va analiza documentația depusă ca urmare a modificărilor survenite și va decide asupra îndeplinirii în continuare a condițiilor de acces, în conformitate cu prevederile art. 11 din Regulamentul-cadru.


  Articolul 2
  (1) Listele cu specimenele de semnături specificate la art. 1 alin. (1) lit. h) vor fi păstrate și arhivate de către Banca Națională a României - Direcția operațiuni de piață cu termen permanent.(2) Ori de câte ori se produce o modificare în conținutul listei cu specimene de semnături depuse la Banca Națională a României - Direcția operațiuni de piață, dealerul primar are obligația ca în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu de ziua lucrătoare anterioară efectuării de operațiuni de administrare a datoriei publice guvernamentale pe piața administrată de Banca Națională a României, să depună un nou formular cuprinzând specimenele de semnături actualizate. În caz contrar, orice operațiune cu titluri de stat angajată de persoane neautorizate în mod legal va fi considerată nulă.


  Articolul 3

  Întreaga documentație va fi prezentată Băncii Naționale a României în limba română. Pentru documentele redactate într-o limbă străină se va prezenta și traducerea autorizată a acestora.


  Articolul 4

  Cererea menționată la art. 4 lit. c) din Regulament trebuie să respecte modelul prevăzut în anexa nr. 3.


  Articolul 5

  Candidații nerezidenți, anterior depunerii cererii specificate la art. 4 lit. c) din Regulament, stabilesc de comun acord cu Banca Națională a României operatorul de telecomunicații care asigură accesul la rețeaua VPN securizată RCI-IPF, administrată de Banca Națională a României, semnează protocolul de acces la rețea și instalează și configurează legătura de date. Îndeplinirea acestor etape permite candidaților nerezidenți instalarea, configurarea, accesul la Sistemul GSPM și încheierea contractului prevăzut la art. 1 alin. (1) lit. e).


  Articolul 6

  Documentele aferente îndeplinirii de către Comitetul de evaluare a atribuțiilor prevăzute la art. 12 alin. 4) din Regulamentul-cadru, precum și notificările privind modificarea condițiilor avute în vedere la aprobarea cererilor, însoțite de documentele justificative corespunzătoare respectivelor modificări, și deciziile privind aprobarea/respingerea cererilor se păstrează și se arhivează de către Banca Națională a României - Direcția operațiuni de piață potrivit reglementărilor în materie.


  Capitolul II Oferte de participare la operațiunile de administrare a datoriei publice guvernamentale pe piața titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României

  Secţiunea 1 Tipuri de oferte de participare la licitațiile și subscripțiile publice

  Articolul 7
  (1) În funcție de operațiunea care face obiectul licitației sau subscripției publice de titluri de stat, dealerii primari vor transmite unul dintre tipurile de oferte de participare prezentate în anexele la prezentele norme, după cum urmează:
  a) ofertă de cumpărare pentru titluri de stat cu cupon/dobândă plasate prin subscripție publică, prevăzută în anexa nr. 4.1;
  b) ofertă de cumpărare pentru titluri de stat cu discont plasate prin subscripție publică, prevăzută în anexa nr. 4.2;
  c) ofertă de cumpărare pentru titluri de stat cu discont plasate prin licitație - ofertă necompetitivă, prevăzută în anexa nr. 5.1;
  d) ofertă de cumpărare pentru titluri de stat cu cupon/dobândă plasate prin licitație - ofertă necompetitivă, prevăzută în anexa nr. 5.2;
  e) ofertă de cumpărare pentru titluri de stat la sesiunea suplimentară de oferte necompetitive aferentă licitației din data de ... - ofertă necompetitivă, prevăzută în anexa nr. 5.3;
  f) ofertă de cumpărare pentru titluri de stat cu discont plasate prin licitație - ofertă competitivă, prevăzută în anexa nr. 6.1;
  g) ofertă de cumpărare pentru titluri de stat cu cupon/dobândă plasate prin licitație, element licitat: rata dobânzii - ofertă competitivă, prevăzută în anexa nr. 6.2;
  h) ofertă de cumpărare pentru titluri de stat cu cupon/dobândă plasate prin licitație, element licitat: preț - ofertă competitivă, prevăzută în anexa nr. 6.3;
  i) ofertă de participare la licitația de răscumpărare anticipată - ofertă competitivă, prevăzută în anexa nr. 7.1;
  j) ofertă de participare la licitația de răscumpărare anticipată - ofertă necompetitivă, prevăzută în anexa nr. 7.2;
  k) ofertă de participare la licitația de preschimbare de titluri de stat - ofertă competitivă, prevăzută în anexa nr. 8.1;
  l) ofertă de participare la licitația de preschimbare de titluri de stat - ofertă necompetitivă, prevăzută în anexa nr. 8.2.
  (2) Ofertele transmise la Banca Națională a României se întocmesc în limba română.


  Articolul 8
  (1) Ofertele transmise la Banca Națională a României de către dealerii primari se întocmesc în baza opțiunilor proprii și a ofertelor sau ordinelor clienților. Tipurile de oferte de participare prevăzute la art. 7 alin. (1) trebuie să fie însoțite de copii ale ofertelor/ordinelor clienților respectivi. Dealerii primari au obligația de a păstra pe termen nelimitat toate ofertele/ordinele clienților.(2) Mesajele SWIFT, conversațiile Refinitiv/Bloomberg, transmisiile prin fax sau alte mijloace de comunicație, autentificate de dealerul primar prin semnătură de către persoanele care semnează oferta de participare întocmită de dealerul primar, sunt considerate oferte/ordine ale clienților.(3) Dacă solicitarea clienților a fost efectuată prin convorbire telefonică, ulterior, dar nu mai târziu de data licitației/subscripției publice, aceștia trebuie să transmită dealerilor primari o confirmare scrisă, conform procedurilor interne ale dealerilor primari. Până la primirea acestei confirmări, dealerul primar va atașa nota telefonică la oferta de participare transmisă la Banca Națională a României, ce reprezintă consemnarea în scris a convorbirii telefonice întocmite și semnate de persoana care a recepționat ordinul clientului și care va conține, de asemenea, semnăturile persoanelor care semnează oferta de participare întocmită de dealerul primar.(4) Ofertele/Ordinele clienților nerezidenți, atașate în copie ofertei de participare transmise de către dealerul primar, trebuie să îndeplinească una dintre următoarele condiții:
  a) să fie redactate în limba română;
  b) să fie însoțite de traducerea autorizată, în cazul în care sunt redactate într-o limbă străină.


  Articolul 9

  În cazul acceptării ofertelor necompetitive de către Ministerul Finanțelor, specificat în prospecte sau anunțuri periodice, fiecare dealer primar poate participa cu o singură ofertă necompetitivă în contul clienților săi.


  Secţiunea a 2-a Transmiterea ofertelor de participare la licitațiile/subscripțiile publice și a notificărilor aferente rezultatelor adjudecărilor

  Articolul 10
  (1) Ofertele dealerilor primari de participare la licitațiile/subscripțiile publice întocmite conform prevederilor Regulamentului, precum și notificările rezultatelor adjudecărilor se transmit:
  a) prin intermediul Sistemului GSPM, sub formă de mesaje standardizate de tip XML, realizate prin transpunerea ofertelor de participare la licitațiile/subscripțiile publice și a notificărilor aferente rezultatelor adjudecărilor, în conformitate cu documentația Sistemului GSPM, denumită în continuare Documentație, utilizând aplicația XMLHUB, administrată de Banca Națională a României;
  b) prin intermediul rețelei VPN securizate RCI-IPF, administrată de Banca Națională a României, utilizând aplicația Microsoft Outlook Web Access, sub formă de mesaje electronice realizate prin transpunerea în format electronic a ofertelor de participare la licitațiile/subscripțiile publice și a notificărilor rezultatelor adjudecărilor, cu respectarea prevederilor prezentei norme.
  (2) Oferta transmisă doar prin una dintre metodele de transmitere prevăzute la alin. (1) nu este luată în considerare.


  Articolul 11
  (1) În funcție de operațiunile care fac obiectul licitației/subscripției publice, corespondența între tipurile de oferte prevăzute la art. 7 alin. (1) și mesajele standardizate de tip XML transmise prin intermediul Sistemului GSPM, conform art. 10 alin. (1) lit. a) se realizează astfel:
  a) mesaj XML GSPM 001-01 pentru oferta de cumpărare de titluri de stat cu cupon/dobândă plasate prin licitație, element licitat: preț - ofertă competitivă, prevăzută în anexa nr. 6.3, și ofertă necompetitivă, prevăzută în anexa nr. 5.2;
  b) mesaj XML GSPM 002-01 pentru oferta de cumpărare de titluri de stat cu cupon/dobândă plasate prin licitație, element licitat: rata dobânzii - ofertă competitivă, prevăzută în anexa nr. 6.2, și ofertă necompetitivă, prevăzută în anexa nr. 5.2;
  c) mesaj XML GSPM 003-01 pentru oferta de cumpărare pentru titluri de stat cu discont plasate prin licitație - ofertă competitivă, prevăzută în anexa nr. 6.1, și ofertă necompetitivă, prevăzută în anexa nr. 5.1;
  d) mesaj XML GSPM 004-01 pentru oferta de cumpărare de titluri de stat la sesiunea suplimentară de oferte necompetitive aferentă licitației din data de ... - ofertă necompetitivă, prevăzută în anexa nr. 5.3;
  e) mesaj XML GSPM 005-01 pentru oferta de cumpărare de titluri de stat cu discont plasate prin subscripție publică, prevăzută în anexa nr. 4.2;
  f) mesaj XML GSPM 006-01 pentru oferta de cumpărare pentru titluri de stat cu cupon/dobândă plasate prin subscripție publică, prevăzută în anexa nr. 4.1;
  g) mesaj XML GSPM 007-01 pentru anunțul dealerilor primari de neparticipare la licitație/subscripție publică;
  h) mesaj XML GSPM 008-01 pentru oferta de participare la licitația de răscumpărare anticipată - ofertă competitivă, prevăzută în anexa nr. 7.1, și ofertă necompetitivă, prevăzută în anexa nr. 7.2;
  i) mesaj XML GSPM 009-01 pentru oferta de participare la licitația de preschimbare de titluri de stat - ofertă competitivă, prevăzută în anexa nr. 8.1, și ofertă necompetitivă, prevăzută în anexa nr. 8.2.
  (2) Mesajele standardizate de tip XML prevăzute la alin. (1) se transmit până la termenul-limită specificat în prospectele și anunțurile periodice aferente ale Ministerului Finanțelor. Mesajele standardizate de tip XML transmise după termenul-limită sunt respinse de Sistemul GSPM și nu sunt luate în considerare în procesul licitației/subscripției publice.(3) În cazul în care se intenționează modificarea ofertei de participare la licitațiile/subscripțiile publice transmise în prealabil, dealerii primari transmit în cadrul termenului-limită specificat la alin. (2) mai multe mesaje standardizate de tip XML, conținând oferte actualizate, în cadrul licitației/subscripției de titluri de stat fiind luat în considerare numai ultimul mesaj standardizat de tip XML valid, acceptat de Sistemul GSPM, acesta constituind un angajament ferm din partea dealerului primar fără posibilitatea de a fi retras.(4) Dealerii primari care nu doresc să participe la licitațiile și subscripțiile publice anunțate de Ministerul Finanțelor vor transmite un mesaj standardizat de tip XML de tipul specificat la alin. (1) lit. g).


  Articolul 12
  (1) În cazul transmiterii ofertelor de participare prin intermediul rețelei VPN securizate RCI-IPF, administrată de Banca Națională a României, conform art. 10 alin. (1) lit. b), fiecare dealer primar, după întocmirea ofertelor de participare prevăzute la art. 7 alin. (1), efectuează procedurile de transpunere în format electronic (prin scanare) a tuturor paginilor care fac obiectul ofertei de participare, precum și a documentelor însoțitoare, respectiv copiile ofertelor/ordinelor clienților dealerului primar.(2) Documentele prevăzute la alin. (1) trebuie să fie scanate și salvate într-un fișier electronic în format de tip PDF sau TIFF, la rezoluția minimă de 150 dpi.(3) Dealerul primar este obligat să verifice dacă fișierul electronic rezultat în urma scanării cuprinde toate informațiile/datele conținute în oferta sa de participare, astfel urmărindu-se ca imaginea rezultată să reproducă întocmai documentul supus scanării.(4) În vederea transmiterii de către dealerul primar către Banca Națională a României a fișierului întocmit conform prevederilor alin. (2) prin rețeaua VPN securizată RCI-IPF, administrată de Banca Națională a României, dealerii primari vor întocmi un mesaj electronic nou, prin lansarea aplicației Microsoft Outlook Web Access, mesaj întocmit după cum urmează:
  a) în câmpul „Subject“ se va completa expresia: „Ofertă.... (C pentru oferte competitive, C/N pentru oferte competitive și necompetitive) a ................. (primele 4 caractere ale codului BIC al dealerului primar) pentru ...................(ISIN) din ............. (data licitației, în formatul zz.ll.aaaa)“;
  b) se va atașa fișierul electronic rezultat în urma procedurii de scanare, care va conține atât oferta competitivă, cât și oferta necompetitivă, dacă este cazul, precum și ofertele/ordinele clienților;
  c) prin activarea opțiunii „More commands (...)“ din meniul mesajului se va deschide fereastra de dialog în care în meniul „Show message options“ se selectează opțiunea „Request a delivery receipt“;
  d) în corpul mesajului se va menționa: „Fișierul atașat conține un număr de .......... pagini.“, ce reprezintă numărul total de pagini al ofertei de participare, competitivă și necompetitivă, dacă este cazul, precum și documentele însoțitoare ale acestora.
  (5) Transmiterea mesajelor electronice prin intermediul rețelei VPN securizate RCI-IPF, administrată de Banca Națională a României, conform art. 10 alin. (1) lit. b), se efectuează în maximum 30 de minute după termenul-limită prevăzut la art. 11 alin. (2). Mesajele electronice transmise după intervalul specificat conduc la excluderea participării dealerului primar la licitațiile/subscripțiile publice, inclusiv la anularea mesajului standardizat de tip XML transmis conform art. 10 alin. (1) lit. a).(6) Mesajul electronic întocmit potrivit alin. (4) se transmite la Banca Națională a României, în termenul specificat la alin. (5), persoanelor desemnate de aceasta, la adresele de e-mail atribuite în rețeaua VPN securizată RCI-IPF, administrată de Banca Națională a României, comunicate dealerilor primari în mod separat prin corespondență pe suport hârtie și/sau prin intermediul mesajelor de poștă electronică securizată din rețeaua VPN securizată RCI-IPF, administrată de Banca Națională a României.(7) Dealerii primari sunt înștiințați în timp util, prin corespondență pe suport hârtie și/sau prin intermediul mesajelor de poștă electronică securizată din rețeaua VPN securizată RCI-IPF, administrată de Banca Națională a României, cu privire la înlocuirea persoanelor desemnate de Banca Națională a României să primească mesajele electronice conținând ofertele de participare depuse de dealerii primari la licitațiile/subscripțiile publice.(8) Mențiunile de dată și oră făcute în cuprinsul prezentului articol se referă la ora setată și afișată de serverul care administrează rețeaua VPN securizată RCI-IPF, administrată de Banca Națională a României.(9) Confirmarea primirii mesajelor electronice transmise de dealerii primari se face automat de către sistemul electronic, prin transmiterea către dealerii primari a mesajului „Your message has been delivered to the following receipts: .....“ de la adresa „Microsoft Outlook“.(10) În cazul neprimirii confirmării automate, dealerul primar va contacta membrii comisiei de licitație/subscripție în vederea obținerii unei confirmări generate manual.


  Articolul 13
  (1) Dealerii primari au obligația de a depune/ transmite către Banca Națională a României - Direcția operațiuni de piață documentul întocmit conform anexei nr. 2.2, conținând utilizatorii serviciului de mesagerie electronică din cadrul rețelei VPN securizate RCI-IPF, administrată de Banca Națională a României, împuterniciți a transmite mesajele electronice conținând ofertele de cumpărare de titluri de stat și a primi mesajele electronice conținând notificările de acceptare/refuz a/al ofertelor dealerilor primari.(2) Ori de câte ori se produce o modificare în conținutul documentului prevăzut la alin. (1), dealerul primar are obligația ca în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu de o zi lucrătoare anterioară desfășurării licitației/subscripției, să depună/transmită un nou document actualizat. Orice operațiune angajată de persoane pentru care nu s-a depus/transmis la Banca Națională a României documentul actualizat va fi considerată nulă.


  Articolul 14

  Mesajele electronice întocmite conform art. 12 alin. (4) pot fi transmise numai de la adresele utilizatorilor aplicației Microsoft Outlook Web Access din cadrul rețelei VPN securizate RCI-IPF, administrată de Banca Națională a României, de către persoanele desemnate conform prevederilor art. 13.


  Articolul 15

  În cazul constatării de diferențe între conținutul mesajului standardizat de tip XML transmis prin intermediul Sistemului GSPM, conform art. 10 alin. (1) lit. a), și conținutul ofertei de participare la licitațiile/subscripțiile publice transmise prin intermediul rețelei VPN securizate RCI-IPF, administrată de Banca Națională a României, conform art. 10 alin. (1) lit. b), versiunea transmisă prin intermediul Sistemului GSPM va fi varianta luată în considerare în cadrul procesului licitației sau subscripției publice de titluri de stat, participantul fiind obligat să corecteze versiunea ofertei transmise prin intermediul rețelei VPN securizate RCI-IPF, administrată de Banca Națională a României, până la finalizarea licitației sau subscripției publice, pentru eliminarea inadvertențelor semnalate de către Banca Națională a României în calitate de administrator de sistem.


  Articolul 16
  (1) Notificările de acceptare/refuz a/al ofertelor de participare la licitațiile/subscripțiile publice se transmit de către Banca Națională a României - Direcția operațiuni de piață:
  a) prin intermediul Sistemului GSPM, conform Documentației, sub forma unor mesaje standardizate de tip XML care au corespondent în mesajele standardizate de tip XML prevăzute la art. 11 alin. (1);
  b) prin intermediul rețelei VPN securizate RCI-IPF, administrată de Banca Națională a României, în format electronic, prin scanare, către persoanele desemnate în acest sens, la adresele de mesagerie electronică comunicate conform anexei nr. 2.2.
  (2) Niciun participant la operațiunile respective nu se poate prevala de faptul că nu cunoaște rezultatul adjudecării.


  Articolul 17

  În cazul înregistrării unor disfuncționalități în procesul de întocmire și transmitere a ofertelor de participare la licitațiile și subscripțiile publice, precum și cu privire la notificările de acceptare/refuz aferente, în funcție de incidentul înregistrat, se vor aplica următoarele proceduri alternative:
  a) în situația în care dealerul primar este în imposibilitate de a crea mesajul standardizat de tip XML, aferent ofertei de participare:(i) comisia de licitație/subscripție publică este înștiințată de către dealerul primar afectat, telefonic sau prin orice alt mijloc de comunicație agreat, anterior termenului-limită prevăzut la art. 11 alin. (2);(ii) membrii comisiei de licitație/subscripție publică desemnați din partea Băncii Naționale a României vor insera manual datele aferente tranșelor ofertei dealerului primar direct în Sistemul GSPM, preluând informațiile din mesajul electronic transmis de către dealerul primar afectat prin intermediul rețelei VPN securizate RCI-IPF, administrată de Banca Națională a României. Președintele comisiei poate decide, cu consultarea prealabilă a dealerului primar, rectificarea imediată a erorilor de formă și validarea ofertei transmise;
  b) în situația în care dealerul primar nu poate asigura transmiterea prin Sistemul GSPM a mesajului standardizat de tip XML creat:(i) comisia de licitație/subscripție publică este înștiințată de către dealerul primar afectat, telefonic sau prin orice alt mijloc de comunicație agreat, anterior termenului-limită prevăzut la art. 11 alin. (2);(ii) dealerul primar afectat va transmite prin intermediul rețelei VPN securizate RCI-IPF, administrată de Banca Națională a României, un mesaj electronic în care va atașa mesajul standardizat de tip XML;(iii) membrii comisiei de licitație/subscripție publică desemnați din partea Băncii Naționale a României vor încărca mesajul standardizat de tip XML în Sistemul GSPM, în numele dealerului primar;(iv) dacă Sistemul GSPM returnează mesaje de eroare la încărcarea respectivului mesaj standardizat de tip XML, acestea vor fi comunicate dealerului primar, care va remedia erorile constatate și va transmite prin intermediul rețelei VPN securizate RCI-IPF, administrată de Banca Națională a României, un nou mesaj electronic la care se atașează mesajul standardizat de tip XML rectificat;(v) mesajele electronice prevăzute la pct. (ii) și (iv) se transmit prin intermediul rețelei VPN securizate RCI-IPF, administrată de Banca Națională a României, până la termenul-limită prevăzut la art. 11 alin. (2);(vi) dacă Sistemul GSPM returnează mesaj de eroare la încărcarea de către membrii comisiei de licitație/subscripție publică a mesajului standardizat de tip XML, cu privire la depășirea termenului-limită prevăzut la art. 11 alin. (2), se vor aplica prevederile lit. a pct. (ii);
  c) în situația în care dealerul primar este în imposibilitatea de a crea mesajul standardizat de tip XML aferent ofertei de participare la licitațiile/subscripțiile publice, iar aplicația Microsoft Outlook Web Access din rețeaua VPN securizată RCI-IPF, administrată de Banca Națională a României, nu funcționează sau, după caz, rețeaua VPN securizată RCI-IPF este indisponibilă, dealerul primar afectat de nefuncționarea sistemului va anunța Banca Națională a României - Direcția operațiuni de piață cel mai târziu până la termenul-limită prevăzut la art. 11 alin. (2) pentru transmiterea mesajelor standardizate de tip XML și va lua măsurile necesare pentru transmiterea ofertei de participare pe suport hârtie/prin fax la numerele de fax specificate de către Banca Națională a României la momentul comunicării nefuncționării rețelei de transmitere electronică sau prin orice altă modalitate considerată acceptabilă de către administratorul de piață;
  d) în situația în care Banca Națională a României nu poate asigura transmiterea prin Sistemul GSPM a mesajelor standardizate de tip XML conținând notificările de acceptare/refuz a ofertelor de participare la licitațiile/subscripțiile publice, dealerii primari preiau informațiile aferente din mesajele electronice transmise prin intermediul rețelei VPN securizate RCI-IPF, administrată de Banca Națională a României. În cazul constatării nefuncționării aplicației Microsoft Outlook Web Access din rețeaua VPN securizată RCI-IPF, administrată de Banca Națională a României, sau, după caz, rețeaua VPN securizată RCI-IPF este indisponibilă, dealerii primari vor ridica notificările în format letric de la sediul Băncii Naționale a României, prin persoanele special delegate în acest sens sau prin orice altă modalitate de transmitere considerată acceptabilă de către administratorul de piață.


  Secţiunea a 3-a Conturi de evidență a titlurilor de stat și decontarea operațiunilor cu titluri de stat

  Articolul 18
  (1) În vederea derulării operațiunilor de administrare a datoriei publice guvernamentale pe piața titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României, dealerii primari trebuie să deschidă conturi de evidență a titlurilor de stat în registrele proprii pentru fiecare client în contul căruia acționează.(2) Dealerii primari au obligația de a comunica Băncii Naționale a României - Direcția operațiuni de piață simbolurile complete ale conturilor de evidență a titlurilor de stat deschise pentru clienții în contul cărora transmit oferte de participare la licitațiile sau subscripțiile publice, în termen de 48 de ore de la deschiderea acestor conturi, dar cel mai târziu în ziua lucrătoare anterioară prezentării de oferte de participare la licitațiile/subscripțiile publice în contul acestor clienți. Situația deschiderilor de conturi de evidență a titlurilor de stat este prezentată în anexa nr. 9.(3) La deschiderea conturilor de evidență a titlurilor de stat pentru clienți, dealerii primari au în vedere elementele de identificare specifice fiecărei categorii de clienți, pentru care înregistrează minimum următoarele informații:
  a) pentru clienți persoane juridice, cu conturi individuale:(i) denumirea completă și abrevierea oficială (dacă există);(ii) categoria din care face parte clientul, respectiv rezident/nerezident;(iii) adresa completă a sediului central al clientului;(iv) telefon, fax, e-mail;(v) cod unic de înregistrare (CUI) sau echivalentul acestuia pentru persoanele juridice nerezidente;
  b) pentru clienți persoane fizice, cu conturi individuale:(i) numele, prenumele și inițiala tatălui;(ii) categoria din care face parte clientul, respectiv rezident/nerezident;(iii) domiciliul și, după caz, reședința clientului (adresa completă);(iv) numărul de telefon de la domiciliu și cel de la serviciu;(v) seria și numărul actului de identitate pentru rezidenți și ale pașaportului pentru nerezidenți;(vi) codul numeric personal (CNP) sau echivalentul acestuia pentru persoanele fizice nerezidente;
  c) pentru conturile globale de clienți deschise de intermediari fără cont în Sistemul SaFIR, așa cum sunt aceștia definiți la art. 39 alin. (3) din Regulamentul-cadru:(i) denumirea completă și abrevierea oficială a intermediarului (dacă există);(ii) categoria din care face parte intermediarul, respectiv rezident/nerezident;(iii) adresa completă a sediului central al intermediarului;(iv) telefon, fax, e-mail intermediar;(v) cod unic de înregistrare (CUI), pentru intermediarii persoane juridice rezidente sau echivalentul acestuia, pentru intermediarii persoane juridice nerezidente.
  (4) Dealerii primari au obligația ca, în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu de ziua lucrătoare anterioară depunerii ofertelor de participare la licitațiile/subscripțiile publice în contul clientului respectiv, să opereze și să comunice Băncii Naționale a României orice modificare apărută în elementele de identificare ale clientului.


  Articolul 19

  Structura și codificarea conturilor de evidență a titlurilor de stat, în conformitate cu prevederile regulilor Sistemului SaFIR, sunt prezentate în anexa nr. 10.


  Articolul 20
  (1) Decontarea operațiunilor cu titluri de stat pe piața titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României, precum și plata obligațiilor financiare ale Ministerului Finanțelor se efectuează în conformitate cu regulile Sistemului SaFIR, ale Sistemului ReGIS, ale Sistemului Target2, precum și cu celelalte reglementări ale Băncii Naționale a României aplicabile în domeniu.(2) Decontarea emisiunilor de titluri de stat pentru care au fost organizate sesiuni suplimentare de oferte necompetitive se va efectua cumulat, însumând valorile adjudecate la cele două sesiuni.


  Capitolul III Monitorizarea și evaluarea activității dealerilor primari

  Articolul 21
  (1) În vederea evaluării performanței activității desfășurate de dealerii primari pe piața secundară a titlurilor de stat, conform art. 51 alin. (1) lit. a) și b) din Regulament, în termen de 5 zile lucrătoare de la sfârșitul fiecărei luni, dealerii primari au obligația de a transmite Băncii Naționale a României - Direcția plăți lista tuturor tranzacțiilor de sens contrar, identificate de către dealerul primar, derulate pe aceeași emisiune de titluri de stat și cu același client, pentru care diferența de preț brut este de maximum 10 puncte de bază, cu decontare în ultimele 12 luni calendaristice precedente efectuării raportării.(2) Raportarea efectuată conform prevederilor alin. (1) se transmite Băncii Naționale a României - Direcția plăți sub forma unui fișier Excel, utilizând aplicația Microsoft Outlook Web Access din rețeaua VPN securizată RCI-IPF, administrată de Banca Națională a României, în conformitate cu prevederile anexei nr. 11.


  Articolul 22

  La efectuarea calculelor aferente monitorizării și evaluării activității dealerilor primari conform prevederilor cap. V din Regulament, valorile utilizate sunt următoarele:
  a) în cazul certificatelor de trezorerie, pentru valoarea adjudecată se va utiliza valoarea decontată a certificatelor de trezorerie, obținută prin scăderea valorii discontului din valoarea nominală a acestora;
  b) în cazul obligațiunilor de stat, pentru valoarea adjudecată se va utiliza valoarea nominală a acestora;
  c) în cazul tranzacțiilor de pe piața secundară, pentru calculele necesare se va utiliza valoarea de decontare a tranzacțiilor.


  Capitolul IV Dispoziții tranzitorii și finale

  Articolul 23

  Prima monitorizare și evaluare a activității dealerilor primari care să cuprindă o perioadă de 12 luni calendaristice anterioare, efectuată conform prevederilor Regulamentului, va fi realizată în luna următoare împlinirii a 12 luni calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei norme.


  Articolul 24

  Pentru efectuarea calculelor aferente procesului de alocare și adjudecare a titlurilor de stat la sesiunile suplimentare de oferte necompetitive organizate de la data intrării în vigoare a prezentelor norme, clasamentul utilizat este cel rezultat în urma evaluării efectuate conform prevederilor art. 58 alin. (2) din Regulament.


  Articolul 25

  Orice referire sau trimitere din actele normative în vigoare la Normele Băncii Naționale a României nr. 1/2016 pentru aplicarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 7/2016 privind piața primară a titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României, cu modificările ulterioare, și la Norma Băncii Naționale a României nr. 2/2010 privind transmiterea prin mijloace electronice a unor documente aferente licitațiilor și subscripțiilor de titluri de stat, cu modificările ulterioare, se va interpreta ca referire la prezentele norme.


  Articolul 26

  Anexele nr. 1-11 fac parte integrantă din prezenta normă.


  Articolul 27
  (1) Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 mai 2022.(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), prevederile capitolului III Monitorizarea și evaluarea activității dealerilor primari intră în vigoare la împlinirea termenului de 12 luni consecutive prevăzut la art. 58 alin. (3) din Regulament.

  p. Președintele Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României,
  Florin Georgescu

  București, 19 aprilie 2022.
  Nr. 1.

  Anexa nr. 1

  - Model -
  CONTRACT DE PARTICIPARE
  la Sistemul de transmitere electronică a ofertelor de participare la operațiunile de plasare a titlurilor de stat
  și de administrare a pasivelor guvernamentale și a rezultatelor adjudecărilor licitațiilor de titluri de stat

  În baza prevederilor Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 8/2022 privind operațiunile de administrare a datoriei publice guvernamentale efectuate de către Ministerul Finanțelor pe piața titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României, denumit în continuare Regulament, și ale art. 1 alin. (1) lit. e) din Norma Băncii Naționale a României nr. 1/2022 pentru aplicarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 8/2022 privind operațiunile de administrare a datoriei publice guvernamentale efectuate de către Ministerul Finanțelor pe piața titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României, denumită în continuare normă,
  între:
  Banca Națională a României, cu sediul central în str. Lipscani nr. 25, cod poștal 030031, sectorul 3, București, în calitate de administrator al Sistemului de transmitere electronică a ofertelor de participare la operațiunile de plasare a titlurilor de stat și de administrare a pasivelor guvernamentale și a rezultatelor adjudecărilor licitațiilor de titluri de stat, denumită în continuare administrator de sistem, reprezentată de către .............(numele reprezentantului)................, având funcția de ..........,
  și ................(denumirea instituției solicitante) ..................., cu sediul social/real în ................(adresa sediului social/sediului real din România).............., înmatriculată în
  Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. .......(numărul) ....., având cod fiscal/codul unic de înregistrare ......(nr. cod)......, în calitate de
  participant la Sistemul de transmitere electronică a ofertelor de participare la operațiunile de plasare a titlurilor de stat și de administrare a pasivelor guvernamentale și a rezultatelor adjudecărilor licitațiilor de titluri de stat, denumită în continuare participant, reprezentată de către ..............(numele reprezentantului) ..........., având funcția de .........(funcția reprezentantului) ........, și de către .............(numele reprezentantului)..............,
  având funcția de..............(funcția reprezentantului) .........., persoană de contact ...............(numele și prenumele) ............, telefon .....(telefon) ......, fax .....(fax)...., adresă
  e-mail .......(e-mail).....,
  a intervenit prezentul contract de participare la Sistemul de transmitere electronică a ofertelor de participare la operațiunile de plasare a titlurilor de stat și de administrare a pasivelor guvernamentale și a rezultatelor adjudecărilor licitațiilor de titluri de stat, denumit în continuare Sistemul GSPM.

  Capitolul I Obiectul contractului

  Articolul 1
  (1) Obiectul prezentului contract îl constituie transmiterea prin intermediul Sistemului GSPM a ofertelor de participare la operațiunile de administrare a datoriei publice guvernamentale pe piața titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României, precum și a notificărilor de acceptare/refuz a/al acestora, conform prevederilor reglementărilor în vigoare și ale prezentului contract.(2) În vederea ducerii la îndeplinire a alin. (1), participantul mandatează administratorul de sistem cu privire la administrarea conturilor proprii de utilizatori deschise în Sistemul GSPM în scopul funcționării corespunzătoare a acestuia, în conformitate cu prevederile prezentului contract.


  Capitolul II Obligațiile părților

  Articolul 2

  Participantul se obligă:
  a) să respecte prevederile documentației Sistemului GSPM, denumită în continuare documentația, și să aplice corespunzător prevederile acesteia, conform dispozițiilor comunicate de administratorul de sistem;
  b) să respecte instrucțiunile administratorului de sistem sau ale altor persoane care acționează în numele acestuia;
  c) să întocmească și să transmită oferta de participare la operațiunile de administrare a datoriei publice guvernamentale în conformitate cu prevederile prezentului contract și ale reglementărilor în vigoare;
  d) să respecte cerințele de securitate ale Sistemului GSPM și să adopte măsurile necesare pentru restricționarea accesului la sistem al persoanelor care nu au fost autorizate în conformitate cu prevederile documentației;
  e) să mențină într-o stare adecvată operării dispozitivele tehnice necesare accesului la Sistemul GSPM (hardware, software, rețele de comunicații, infrastructura aferentă), astfel încât să nu afecteze eficiența generală a acestuia și să asigure funcționarea la parametri optimi prin operarea corectă a sistemului;
  f) să notifice administratorul de sistem sau persoanele care acționează în numele acestuia, în cel mai scurt timp, cu privire la orice disfuncționalitate operațională care afectează sau este de natură să afecteze participarea la Sistemul GSPM;
  g) să asigure cunoașterea, însușirea și respectarea documentației de către personalul propriu, care utilizează Sistemul GSPM.


  Articolul 3

  Administratorul de sistem se obligă:
  a) să întocmească, să mențină, să actualizeze și să permită accesul participanților la documentație, inclusiv la cerințele de securitate ale sistemului;
  b) să respecte documentația și procedurile emise în aplicarea acesteia, în vederea asigurării funcționării normale a Sistemului GSPM;
  c) să mențină într-o stare adecvată operării dispozitivele tehnice necesare accesului la Sistemul GSPM (hardware, software, rețele de comunicații, infrastructura aferentă), astfel încât să nu afecteze eficiența generală a acestuia și să asigure funcționarea la parametri optimi prin operarea corectă a sistemului;
  d) să administreze în baza art. 1 alin. (2) conturile de utilizatori deschise în Sistemul GSPM în scopul funcționării corespunzătoare a acestuia;
  e) să arhiveze mesajele, instrucțiunile și documentele transmise către participanți și recepționate de la aceștia sau generate în Sistemul GSPM, conform legislației în vigoare.


  Capitolul III Întocmirea și transmiterea ofertelor de participare la operațiunile de administrare a datoriei publice guvernamentale, precum și a notificărilor de acceptare/refuz a/al acestora

  Articolul 4

  Oferta de participare la operațiunile de administrare a datoriei publice guvernamentale se va întocmi de către participant în conformitate cu prevederile Regulamentului și ale normelor și se va transpune de către participant în format electronic, respectând cumulativ următoarele:
  a) prevederile documentației, în vederea transmiterii prin Sistemul GSPM;
  b) prevederile normei.


  Articolul 5

  În cazul constatării de diferențe în ceea ce privește conținutul versiunii ofertei transmise prin metodele prevăzute la art. 4, versiunea ofertei transmise prin Sistemul GSPM va fi considerată varianta corectă și va fi acceptată ca oferta valabilă în cadrul procesului licitației sau subscripției publice pe piața titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României, participantul fiind obligat să corecteze versiunea ofertei transmise prin rețeaua VPN securizată RCI-IPF administrată de Banca Națională a României pentru eliminarea inadvertențelor semnalate de către administratorul de sistem.


  Articolul 6
  (1) Oferta de participare întocmită conform prevederilor art. 4 lit. b) va conține semnăturile persoanelor desemnate să angajeze participantul în operațiunile de administrare a datoriei publice guvernamentale pe piața administrată de Banca Națională a României și va fi însoțită de copii ale ofertelor/ordinelor clienților acestuia.(2) Persoanele desemnate conform alin. (1) transmit oferta de participare prin mijloace electronice, având atașată sau asociată semnătură electronică, în sensul prevăzut în Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată, cu completările ulterioare, sau de Regulamentul (UE) nr. 910/2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE, cu respectarea prevederilor art. 10 din normă.


  Articolul 7

  În urma finalizării procesului de licitație/subscripție publică pentru operațiunile de administrare a datoriei publice guvernamentale, administratorul de sistem întocmește, pentru fiecare participant care a transmis ofertă de participare la licitația/subscripția publică respectivă, o notificare cu privire la rezultatele obținute la licitație/subscripție publică, conform prevederilor Regulamentului și ale normei.


  Articolul 8

  Notificările rezultatelor se transpun de către administratorul de sistem în format electronic, respectând cumulativ:
  a) prevederile documentației, în vederea transmiterii prin Sistemul GSPM;
  b) prevederile normei.


  Articolul 9

  În cazul constatării de diferențe în ceea ce privește conținutul versiunii notificărilor transmise prin metodele prevăzute la art. 8, versiunea notificării transmise prin Sistemul GSPM va fi considerată varianta corectă, administratorul de sistem fiind obligat să corecteze versiunea notificării transmise prin rețeaua VPN securizată RCI-IPF administrată de Banca Națională a României, pentru eliminarea inadvertențelor semnalate de către participant.


  Articolul 10

  Notificările de acceptare/refuz a/al ofertelor de participare întocmite conform prevederilor art. 8 lit. b) vor conține semnăturile președintelui și secretarului comisiei de licitație/subscripție publică de titluri de stat.


  Articolul 11

  În cazul înregistrării de disfuncționalități în procesul de întocmire și transmitere a ofertelor de participare la operațiunile de administrare a datoriei publice guvernamentale, precum și a notificărilor de acceptare/refuz aferente, se vor aplica, în funcție de incidentul înregistrat, proceduri alternative, prevăzute de reglementările în vigoare.


  Articolul 12

  Accesul participantului la Sistemul GSPM se va efectua exclusiv prin intermediul persoanelor desemnate de către acesta, împuternicite pentru a transmite mesajele electronice standardizate în format XML, conținând ofertele de participare la operațiunile de administrare a datoriei publice guvernamentale și/sau pentru a primi mesajele electronice standardizate în format XML, conținând notificările de acceptare/refuz a/al ofertelor dealerilor primari. Accesul participantului este permis în baza cererii transmise către administratorul de sistem pentru crearea/modificarea contului de utilizator în Sistemul GSPM, întocmită conform documentației, nu mai târziu de o zi lucrătoare anterioară desfășurării licitației/subscripției publice pentru care respectivul utilizator intenționează să transmită și/sau să primească mesaje în/din sistem.


  Capitolul IV Confidențialitate

  Articolul 13

  Părțile se angajează să păstreze confidențialitatea informațiilor furnizate reciproc, în scopul ducerii la îndeplinire a prezentului contract, și să restrângă la minimul necesar numărul persoanelor care dețin aceste informații.


  Capitolul V Răspundere

  Articolul 14

  În cazul în care un participant nu respectă obligațiile menționate la cap. II art. 2 din prezentul contract, acesta nu va mai putea participa la operațiunile de administrare a datoriei publice guvernamentale pe piața titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României, începând cu data comunicării de către Banca Națională a României - Direcția operațiuni de piață a neîndeplinirii acestora, cu excepția operațiunilor de administrare a datoriei publice guvernamentale pe piața titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României în curs de derulare, care se vor finaliza conform prevederilor aplicabile din Regulament.


  Capitolul VI Încetarea contractului

  Articolul 15

  Prezentul contract încetează de drept, fără notificare prealabilă, la data la care participantul nu mai deține calitatea de dealer primar pe piața titlurilor de stat.


  Capitolul VII Litigii

  Articolul 16

  Părțile vor depune toate diligențele pentru soluționarea pe cale amiabilă a neînțelegerilor cu privire la aplicarea sau interpretarea prezentului contract.


  Articolul 17

  Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu prezentul contract, inclusiv referitor la încheierea, executarea ori desființarea acestuia, care nu s-a soluționat pe cale amiabilă, se va supune arbitrajului Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României, în vederea soluționării în conformitate cu regulile de procedură arbitrală ale acesteia. Hotărârea arbitrală este definitivă și obligatorie.


  Capitolul VIII Legislația aplicabilă

  Articolul 18

  Prevederile prezentului contract sunt guvernate de legea română.


  Capitolul IX Dispoziții finale

  Articolul 19

  Prezentul contract intră în vigoare la data de ......... și produce efecte prin semnarea acestuia de către reprezentanții desemnați de către fiecare parte contractantă.


  Articolul 20

  La data semnării participantul va prezenta lista cu persoanele autorizate/împuternicite să semneze prezentul contract și specimenele de semnături ale acestora.


  Articolul 21

  Participantul va putea să se conecteze tehnic la infrastructură și va putea să transmită oferte de participare la operațiunile de administrare a datoriei publice guvernamentale și/sau să primească notificările de acceptare/refuz aferente începând cu data intrării în vigoare a prezentului contract.


  Articolul 22

  Prezentul contract este încheiat astăzi, .........., în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

  Banca Națională a României
  ................................................................
  (numele și prenumele persoanei autorizate)
  ..........................
  funcția)
  ..........................
  (semnătura)
  ..........................
  Denumirea instituției solicitante
  .............................................................
  (numele și prenumele persoanei autorizate)
  ...............................
  (funcția)
  ..........................
  (semnătura)
  ..............................................................
  (numele și prenumele persoanei autorizate)
  ..........................
  (funcția)
  ..........................
  (semnătura)


  Anexa nr. 2.1

  - Model -
  [Antet oficial]
  Nr. de înregistrare/Data ..........
  Către
  Banca Națională a României
  Domnului/Doamnei ..........
  Director
  Direcția operațiuni de piață
  LISTA
  specimenelor de semnături ale persoanelor desemnate să angajeze .......... în operațiunile de administrare
  a datoriei publice guvernamentale pe piața titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României

  ........................(denumirea completă a dealerului primar)................... desemnează pe fiecare dintre următoarele persoane ca având semnătura autorizată
  pentru a angaja ...............(denumirea completă a dealerului primar)............... în legătură cu operațiunile de administrare a datoriei publice guvernamentale
  pe piața titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României și certifică faptul că specimenul de semnătură din dreptul fiecărui nume de persoană este autentic.
  NumelePrenumeleFuncțiaSemnătura
  Titulari


  .........

  .........
  ..........

  ..........
  ..........

  ..........
  Înlocuitori


  ..........

  ..........
  ..........

  ..........
  ..........

  ..........

  Corespondența în legătură cu operațiunile de administrare a datoriei publice guvernamentale pe piața titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României va fi adresată domnului/doamnei .........., funcția .........., departament .........., telefon .........., fax ...........
  (semnături autorizate)
  Numele ..........
  Funcția ..........
  Numele ..........
  Funcția ..........


  Anexa nr. 2.2

  LISTA
  cu detaliile de contact ale persoanelor desemnate de .............................. (denumirea completă a dealerului primar)
  să transmită și să primească mesaje electronice în rețeaua VPN securizată RCI-IPF administrată de Banca Națională a României
  aferente operațiunilor de administrare a datoriei publice guvernamentale pe piața titlurilor de stat
  administrată de Banca Națională a României

  A. .........................(denumirea completă a dealerului primar).................... desemnează pe fiecare dintre următoarele persoane ca fiind împuternicită pentru a transmite și a primi mesaje în format electronic prin rețeaua VPN securizată RCI-IPF administrată de Banca Națională a României, în legătură cu ofertele de participare la licitațiile/subscripțiile publice de titluri de stat:
  Numele, prenumele, funcția
  .................................................
  .................................................
  .................................................

  Adresa de mesagerie VPN securizată RCI-IPF

  ..............................................................................
  ..............................................................................
  ..............................................................................

  B. ....................(denumirea completă a dealerului primar)................... desemnează pe fiecare dintre următoarele persoane ca fiind împuternicită pentru a primi mesaje în format electronic prin rețeaua VPN securizată RCI-IPF administrată de Banca Națională a României, în legătură cu notificările de acceptare/refuz a/al ofertelor de participare la licitațiile/subscripțiile publice de titluri de stat.
  Numele, prenumele, funcția
  .................................................
  .................................................
  .................................................

  Adresa de mesagerie VPN securizată RCI-IPF
  ..............................................................................
  ..............................................................................
  ..............................................................................

  (semnături autorizate)
  Numele .............
  Funcția ...........
  Numele ............
  Funcția ............


  Anexa nr. 3
  – Model -
  [Antet oficial]

  Nr. de înregistrare/Data

  Către

  Banca Națională a României
  Domnului/Doamnei ............
  Director
  Direcția operațiuni de piață
  CERERE
  pentru dobândirea calității de dealer primar

  ..............................................................., cu sediul social în ............., str. ......................... nr. ....., telefon ........., fax ...............,
  (denumirea completă a instituției solicitante)
  înmatriculată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. ................, având codul fiscal nr. .............../având codul unic de înregistrare ..............., prin reprezentant legal ..............(numele, prenumele și funcția).................., solicităm dobândirea calității de dealer primar în vederea
  efectuării de operațiuni cu titluri de stat, în conformitate cu prevederile Regulamentului-cadru privind operațiunile de piață cu titluri de stat pe piața internă, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 318/2022.
  Anexăm prezentei cereri documentația din care să rezulte îndeplinirea criteriilor prevăzute la art. 4 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 8/2022 privind operațiunile de administrare a datoriei publice guvernamentale efectuate de către Ministerul Finanțelor pe piața titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României, după cum urmează:
  .........................................
  .........................................

  Pentru evaluarea performanței, efectuată conform prevederilor art. 5 alin. (1) din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 8/2022 privind operațiunile de administrare a datoriei publice guvernamentale efectuate de către Ministerul Finanțelor pe piața titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României, menționăm că tranzacțiile cu titluri de stat desfășurate pe piața primară și secundară au fost efectuate prin următoarele conturi de evidență titluri de stat:– .......................................................................................– .......................................................................................
  (simbol cont evidență titluri de stat)
  ;.........................................................................................
  ;.........................................................................................
  (denumire dealer primar sau intermediar pe piața secundară)
  (semnături autorizate)
  Numele .....................
  Funcția ...................
  Numele ......................
  Funcția ....................


  Anexa nr. 4.1


  Instituția

  Adresa

  Cont evidență titluri de stat

  Telefon

  Fax

  Către
  Banca Națională a României
  Data ..........
  OFERTĂ DE CUMPĂRARE
  pentru titluri de stat cu cupon/dobândă plasate prin subscripție publică

  A. Elementele emisiunii:
  Tipul titlului de statSeria emisiuniiData/Perioada subscripțieiData emisiuniiData scadențeiRata dobânzii (%)  B. Elementele ofertei de cumpărare:

  Simbol cont titluri de statNumărul titlurilor de stat (buc.)Valoarea nominală individuală (moneda)Valoarea nominală totală (moneda)
  Total, din care:
  *****
  *****
  1. - în cont propriu  2. - în contul clienților - Total
  *****
  *****
  din care:  - nume client individual sau denumire cont global de clienți, după caz
  C. Instrucțiuni de plată și decontare:1. În cazul titlurilor de stat denominate în lei se va completa:
  În cazul acceptării ofertei noastre de cumpărare, decontarea operațiunilor aferente se efectuează în conformitate cu regulile Sistemului de depozitare și decontare a instrumentelor financiare SaFIR și ale Sistemului cu decontare brută în timp real ReGIS.
  În situația nerespectării termenului de decontare, pentru fiecare zi de întârziere vom plăti o dobândă penalizatoare, calculată zilnic de către Banca Națională a României, la nivelul ratei dobânzii de subscriere plus 50 de puncte de bază.
  Ne-am însușit termenii și condițiile emisiunii și ne vom conforma acestora.
  Am depus/Nu am depus alte oferte pentru subscrierea emisiunii din data menționată mai sus.
  2. În cazul titlurilor de stat denominate în monedă străină se va completa:
  În cazul acceptării ofertei noastre de cumpărare ne obligăm să transferăm, la data decontării, în contul de ............. al Băncii Naționale a României deschis la .....................................(Se va completa contul corespunzător valutei, conform prevederilor prospectului de emisiune.)........................ suma reprezentând valoarea nominală aferentă titlurilor de stat denominate în ............................(Se va completa valuta, conform prevederilor prospectului de emisiune.)................... adjudecate.
  În caz contrar, pentru fiecare zi de întârziere vom plăti o dobândă penalizatoare, calculată zilnic de către Banca Națională a României, la nivelul ratei dobânzii de subscriere plus 50 de puncte de bază.
  Ne-am însușit termenii și condițiile emisiunii și ne vom conforma acestora.

  Am depus/Nu am depus alte oferte pentru subscrierea emisiunii din data menționată mai sus.
  (semnături autorizate)
  Numele ..........
  Funcția ..........
  Numele ..........
  Funcția ..........


  Anexa nr. 4.2

  Instituția
  Adresa
  Cont evidență titluri de stat
  Telefon
  Fax

  Către
  Banca Națională a României
  Data ..........
  OFERTĂ DE CUMPĂRARE
  pentru titluri de stat cu discont plasate prin subscripție publică

  A. Elementele emisiunii:
  Tipul titlului de statSeria emisiuniiData/Perioada subscripțieiData emisiuniiData scadențeiRata discont (%)  B. Elementele ofertei de cumpărare:

  DefalcareSimbol cont titluri de statNumărul titlurilor de stat (buc.)Valoarea nominală individuală (moneda)Costul total (moneda)
  Total, din care:
  *****
  *****
  1. - în cont propriu  2. - în contul clienților - Total
  *****
  *****
  din care:  - nume client individual sau denumire cont global de clienți, după caz
  C. Instrucțiuni de plată și decontare:
  1. În cazul titlurilor de stat denominate în lei se va completa:
  În cazul acceptării ofertei noastre de cumpărare, decontarea operațiunilor aferente se efectuează în conformitate cu regulile Sistemului de depozitare și decontare a instrumentelor financiare SaFIR și ale Sistemului cu decontare brută în timp real ReGIS.
  În situația nerespectării termenului de decontare, pentru fiecare zi de întârziere vom plăti o dobândă penalizatoare, calculată zilnic de către Banca Națională a României, la nivelul randamentului de subscriere plus 50 de puncte de bază.
  Ne-am însușit termenii și condițiile emisiunii și ne vom conforma acestora.
  Am depus/Nu am depus alte oferte pentru subscrierea emisiunii din data menționată mai sus.
  2. În cazul titlurilor de stat denominate în monedă străină se va completa:
  În cazul acceptării ofertei noastre de cumpărare ne obligăm să transferăm, la data decontării, în contul de .... al Băncii Naționale a României deschis la .........................(Se va completa contul corespunzător valutei, conform prevederilor prospectului de emisiune.)...................................... suma reprezentând costul
  titlurilor de stat denominate în ............................(Se va completa valuta, conform prevederilor prospectului de emisiune.).............................. adjudecate.
  În caz contrar, pentru fiecare zi de întârziere vom plăti o dobândă penalizatoare, calculată zilnic de către Banca Națională a României, la nivelul randamentului de subscriere plus 50 de puncte de bază.
  Ne-am însușit termenii și condițiile emisiunii și ne vom conforma acestora.

  Am depus/Nu am depus alte oferte pentru subscrierea emisiunii din data menționată mai sus.
  (semnături autorizate)
  Numele ..........
  Funcția ..........
  Numele .........
  Funcția ..........


  Anexa nr. 5.1

  Instituția
  Adresa
  Cont evidență titluri de stat
  Telefon
  Fax

  Către
  Banca Națională a României
  Data ..........
  OFERTĂ DE CUMPĂRARE
  pentru titluri de stat cu discont plasate prin licitație
  - ofertă necompetitivă -

  A. Elementele emisiunii:
  Tipul titlului de statSeria emisiuniiData licitațieiData emisiuniiData scadenței


  B. Elementele ofertei:
  DefalcareSimbol cont titluri de statValoarea investită totală (moneda)
  În contul clienților - Total
  *****
  din care:

  - nume client individual sau denumire cont global de clienți, după caz


  C. Instrucțiuni de plată și decontare:1. În cazul titlurilor de stat denominate în lei se va completa:
  În cazul acceptării ofertei noastre de cumpărare, decontarea operațiunilor aferente se efectuează în conformitate cu regulile Sistemului de depozitare și decontare a instrumentelor financiare SaFIR și ale Sistemului cu decontare brută în timp real ReGIS.
  În situația nerespectării termenului de decontare, pentru fiecare zi de întârziere vom plăti o dobândă penalizatoare, calculată zilnic de către Banca Națională a României, la nivelul ratei dobânzii/randamentului mediu de adjudecare plus 50 de puncte de bază.
  Ne-am însușit termenii și condițiile emisiunii și ne vom conforma acestora.
  2. În cazul titlurilor de stat denominate în monedă străină se va completa:
  În cazul acceptării ofertei noastre de cumpărare ne obligăm să transferăm, la data decontării, în contul de .......... al Băncii Naționale a României deschis la ..............................(Se va completa contul corespunzător valutei, conform prevederilor prospectului de emisiune.)................................... suma reprezentând
  costul titlurilor de stat denominate în .................................(Se va completa valuta, conform prevederilor prospectului de emisiune.)................................ adjudecate.
  În caz contrar, pentru fiecare zi de întârziere, vom plăti o dobândă penalizatoare, calculată zilnic de către Banca Națională a României, la nivelul ratei dobânzii/randamentului mediu de adjudecare plus 50 de puncte de bază.

  Ne-am însușit termenii și condițiile emisiunii și ne vom conforma acestora.
  (semnături autorizate)
  Numele ..........
  Funcția ..........
  Numele ..........
  Funcția ..........


  Anexa nr. 5.2

  Instituția
  Adresa
  Cont evidență titluri de stat
  Telefon
  Fax

  Către
  Banca Națională a României Data ..........
  OFERTĂ DE CUMPĂRARE
  pentru titluri de stat cu cupon/dobândă plasate prin licitație
  - ofertă necompetitivă -

  A. Elementele emisiunii:
  Tipul titlului de statSeria emisiuniiData licitațieiData emisiunii/ redeschideriiData scadențeiValoarea nominală individuală (moneda)Rata cuponului (%)
  B. Elementele ofertei:
  DefalcareSimbol cont titluri de statValoarea nominală totală (moneda)Dobânda acumulată per titlu (moneda)
  În contul clienților - Total
  ******
  din care:


  - nume client individual sau denumire cont global de clienți, după caz  C. Instrucțiuni de plată și decontare:1. În cazul titlurilor de stat denominate în monedă națională se va completa:
  În cazul acceptării ofertei noastre de cumpărare, decontarea operațiunilor aferente se efectuează în conformitate cu regulile Sistemului de depozitare și decontare a instrumentelor financiare SaFIR și ale Sistemului cu decontare brută în timp real ReGIS.
  În situația nerespectării termenului de decontare, pentru fiecare zi de întârziere vom plăti o dobândă penalizatoare, calculată zilnic de către Banca Națională a României, la nivelul ratei dobânzii/randamentului mediu de adjudecare plus 50 de puncte de bază.
  Ne-am însușit termenii și condițiile emisiunii și ne vom conforma acestora.2. În cazul titlurilor de stat denominate în monedă străină se va completa:
  În cazul acceptării ofertei noastre de cumpărare ne obligăm să transferăm, la data decontării, în contul de .... al Băncii Naționale a României deschis la .............................(Se va completa contul corespunzător valutei, conform prevederilor prospectului de emisiune.)............................ suma reprezentând
  valoarea nominală/costul titlurilor de stat denominate în ................................(Se va completa valuta, conform prevederilor prospectului de emisiune.)................... adjudecate.
  În caz contrar, pentru fiecare zi de întârziere vom plăti o dobândă penalizatoare, calculată zilnic de către Banca Națională a României, la nivelul ratei dobânzii/randamentului mediu de adjudecare plus 50 de puncte de bază.
  Ne-am însușit termenii și condițiile emisiunii și ne vom conforma acestora.
  (semnături autorizate)
  Numele ..........
  Funcția ..........
  Numele ..........
  Funcția ..........


  Anexa nr. 5.3

  Instituția
  Adresa
  Cont evidență titluri de stat
  Telefon
  Fax

  Către
  Banca Națională a României Data ..........
  OFERTĂ DE CUMPĂRARE
  pentru titluri de stat la sesiunea suplimentară de oferte necompetitive aferentă licitației din data de ..........
  - ofertă necompetitivă -

  A. Elementele emisiunii:
  Tipul titlului de statSeria emisiuniiData sesiunii suplimentareData emisiunii/ redeschideriiData scadențeiValoarea nominală individuală (RON)Rata cuponului (%)
  B. Oferta de cumpărare:
  Simbol cont titluri de stat Dealer primarNumărul titlurilor de stat (buc.)Valoarea nominală totală (RON)Prețul mediu la licitația de referință (%)Costul net total (RON)Dobânda acumulată totală (RON)Costul brut total (RON)
  XXXX0


  (unde XXXX reprezintă primele 4 caractere din codul BIC al dealerului primar)

  C. Instrucțiuni de plată și decontare:
  În cazul acceptării ofertei noastre de cumpărare, decontarea operațiunilor aferente se efectuează în conformitate cu regulile Sistemului de depozitare și decontare a instrumentelor financiare SaFIR și ale Sistemului cu decontare brută în timp real ReGIS.
  În situația nerespectării termenului de decontare, pentru fiecare zi de întârziere vom plăti o dobândă penalizatoare, calculată zilnic de către Banca Națională a României, la nivelul ratei randamentului mediu de adjudecare plus 50 de puncte de bază.

  Ne-am însușit termenii și condițiile emisiunii și ne vom conforma acestora.
  (semnături autorizate)
  Numele ..........
  Funcția ..........
  Numele ..........
  Funcția ..........


  Anexa nr. 6.1

  Instituția
  Adresa
  Cont evidență titluri de stat
  Telefon
  Fax

  Către
  Banca Națională a României Data ..........
  OFERTĂ DE CUMPĂRARE
  pentru titluri de stat cu discont plasate prin licitație - ofertă competitivă -

  A. Elementele emisiunii:
  Tipul titlului de statSeria emisiuniiValoarea nominală individuală Data licitațieiData emisiuniiData scadenței  B. Oferta de cumpărare defalcată pe tranșe:
  Nr. tranșeiDefalcareSimbol cont titluri de statNumărul titlurilor de stat (buc.)Rată discont (%)Preț (%)Randament (%)Cost (moneda)
  1.Total, din care:


  - în cont propriu

  - în contul clienților - Total


  din care:
  - nume client individual sau denumire cont global de clienți, după caz  2.
  .
  .
  .
  TOTAL GENERAL
  *****


  ********

  C. Instrucțiuni de plată și decontare:1. În cazul titlurilor de stat denominate în lei se va completa:
  În cazul acceptării ofertei noastre de cumpărare, decontarea operațiunilor aferente se efectuează în conformitate cu regulile Sistemului de depozitare și decontare a instrumentelor financiare SaFIR și ale Sistemului cu decontare brută în timp real ReGIS.
  În situația nerespectării termenului de decontare, pentru fiecare zi de întârziere vom plăti o dobândă penalizatoare, calculată zilnic de către Banca Națională a României, la nivelul randamentului aferent fiecărei tranșe adjudecate și nedecontate plus 50 de puncte de bază.
  Ne-am însușit termenii și condițiile emisiunii și ne vom conforma acestora.
  2. În cazul titlurilor de stat denominate în monedă străină se va completa:
  În cazul acceptării ofertei noastre de cumpărare ne obligăm să transferăm, la data decontării, în contul de .......... al Băncii Naționale a României deschis la ..........................(Se va completa contul corespunzător valutei, conform prevederilor prospectului de emisiune.)..................................... suma reprezentând costul titlurilor de stat denominate în .......................................(Se va completa valuta, conform prevederilor prospectului de emisiune.)........................ adjudecate.
  În caz contrar, pentru fiecare zi de întârziere vom plăti o dobândă penalizatoare, calculată zilnic de către Banca Națională a României, la nivelul randamentului aferent fiecărei tranșe adjudecate și nedecontate plus 50 de puncte de bază.

  Ne-am însușit termenii și condițiile emisiunii și ne vom conforma acestora.
  (semnături autorizate)
  Numele ..........
  Funcția ..........
  Numele ..........
  Funcția ..........


  Anexa nr. 6.2

  Instituția
  Adresa
  Cont evidență titluri de stat
  Telefon
  Fax

  Către
  Banca Națională a României Data ..........
  OFERTĂ DE CUMPĂRARE
  pentru titluri de stat cu cupon/dobândă plasate prin licitație element licitat: rata dobânzii - ofertă competitivă -

  A. Elementele emisiunii:

  Tipul titlului de stat

  Seria emisiunii

  Data licitației

  Data emisiunii

  Data scadenței

  Valoarea nominală individuală (moneda)

  B. Oferta de cumpărare defalcată pe tranșe:

  Nr. tranșei

  Defalcare

  Simbol cont titluri de stat

  Numărul titlurilor de stat (buc.)

  Valoarea nominală totală (moneda)

  Rata dobânzii (%)

  1.

  Total, din care:

  - în cont propriu

  - în contul clienților - Total

  din care:
  - nume client individual sau denumire cont global de clienți, după caz

  2.
  .
  .

  TOTAL GENERAL

  *****

  *********

  C. Instrucțiuni de plată și decontare:1. În cazul titlurilor de stat denominate în lei se va completa:
  În cazul acceptării ofertei noastre de cumpărare, decontarea operațiunilor aferente se efectuează în conformitate cu regulile Sistemului de depozitare și decontare a instrumentelor financiare SaFIR și ale Sistemului cu decontare brută în timp real ReGIS.
  În situația nerespectării termenului de decontare, pentru fiecare zi de întârziere vom plăti o dobândă penalizatoare, calculată zilnic de către Banca Națională a României, la nivelul ratei dobânzii aferent fiecărei tranșe adjudecate și nedecontate plus 50 de puncte de bază.
  Ne-am însușit termenii și condițiile emisiunii și ne vom conforma acestora.
  2. În cazul titlurilor de stat denominate în monedă străină se va completa:
  În cazul acceptării ofertei noastre de cumpărare ne obligăm să transferăm, la data decontării în contul de ..... al Băncii Naționale a României deschis la ....................................(Se va completa contul corespunzător valutei, conform prevederilor prospectului de emisiune.).............................. suma reprezentând costul titlurilor de stat denominate în ...................................(Se va completa valuta, conform prevederilor prospectului de emisiune.)......................... adjudecate.
  În caz contrar, pentru fiecare zi de întârziere vom plăti o dobândă penalizatoare, calculată zilnic de către Banca Națională a României, la nivelul ratei dobânzii aferent fiecărei tranșe adjudecate și nedecontate plus 50 de puncte de bază.

  Ne-am însușit termenii și condițiile emisiunii și ne vom conforma acestora.
  (semnături autorizate)
  Numele ..........
  Funcția ..........
  Numele ..........
  Funcția ..........


  Anexa nr. 6.3

  Instituția
  Adresa
  Cont evidență titluri de stat
  Telefon
  Fax

  Către
  Banca Națională a României Data ..........
  OFERTĂ DE CUMPĂRARE
  pentru titluri de stat cu cupon/dobândă plasate prin licitație element licitat: preț - ofertă competitivă -

  A. Elementele emisiunii:
  Tipul titlului de statSeria emisiuniiData licitațieiData emisiunii/ redeschideriiData scadențeiValoarea nominală individuală (moneda)Dobânda acumulată per titlu (moneda)Rata cuponului (%)

  B. Oferta de cumpărare defalcată pe tranșe:
  Nr. tranșeiDefalcareSimbol cont titluri de statNumărul titlurilor de stat (buc.)Valoarea nominală totală (moneda)Cotația prețului (%)Costul net total (moneda)Dobânda acumulată totală (moneda)Costul brut total (moneda)
  012345678
  1.Total, din care:


  - în cont propriu


  - în contul clienților - Total  din care:
  - nume clienți
  2.
  .
  .
  TOTAL GENERAL
  ***********
  *********************

  C. Instrucțiuni de plată și decontare:1. În cazul titlurilor de stat denominate în lei se va completa:
  În cazul acceptării ofertei noastre de cumpărare, decontarea operațiunilor aferente se efectuează în conformitate cu regulile Sistemului de depozitare și decontare a instrumentelor financiare SaFIR și ale Sistemului cu decontare brută în timp real ReGIS.
  În situația nerespectării termenului de decontare, pentru fiecare zi de întârziere vom plăti o dobândă penalizatoare, calculată zilnic de către Banca Națională a României, la nivelul ratei randamentului aferent fiecărei tranșe adjudecate și nedecontate plus 50 de puncte de bază.
  Ne-am însușit termenii și condițiile emisiunii și ne vom conforma acestora.
  2. În cazul titlurilor de stat denominate în monedă străină se va completa:
  În cazul acceptării ofertei noastre de cumpărare ne obligăm să transferăm, la data decontării în contul de .......... al Băncii Naționale a României deschis la .................................(Se va completa contul corespunzător valutei, conform prevederilor prospectului de emisiune.)..................................., suma reprezentând costul titlurilor de stat denominate în ..............................(Se va completa valuta, conform prevederilor prospectului de emisiune.).............................. adjudecate.
  În caz contrar, pentru fiecare zi de întârziere vom plăti o dobândă penalizatoare, calculată zilnic de către Banca Națională a României, la nivelul ratei randamentului aferent fiecărei tranșe adjudecate și nedecontate plus 50 de puncte de bază.

  Ne-am însușit termenii și condițiile emisiunii și ne vom conforma acestora.
  (semnături autorizate)
  Numele ..........
  Funcția ..........
  Numele ..........
  Funcția ..........


  Anexa nr. 7.1

  Instituția
  Adresa
  Cont evidență titluri de stat
  Telefon
  Fax

  Către
  Banca Națională a României Data ..........
  OFERTĂ DE PARTICIPARE
  la licitația de răscumpărare anticipată - ofertă competitivă -

  A. Elementele de identificare ale operațiunii:
  Tipul titlului de statSeria emisiunii (cod ISIN)Data licitațieiData decontării licitațieiData scadențeiValoarea nominală individuală (lei)Dobânda acumulată (lei/titlu)Rata cuponului (%)

  B. Oferta defalcată pe tranșe:
  Nr. tranșeiDefalcareSimbol cont titluri de statNumăr titluri de stat (buc.)Valoare nominală totală (lei)Cotație preț (%)Cost net total (lei)Dob. acum. totală (lei)Cost brut total (lei)
  012345678
  1.Total, din care:******************************
  - în cont propriu


  - în contul clienților - Total ******************************

  din care:
  - nume clienți  2.Total, din care:******************************
  - în cont propriu


  - în contul clienților –- Total******************************

  din care:
  - nume clienți  3.  TOTAL GENERAL**********-***************

  C. Instrucțiuni de plată și decontare:
  În cazul acceptării ofertei noastre de răscumpărare anticipată, decontarea operațiunilor aferente se efectuează în conformitate cu regulile Sistemului de depozitare și decontare a instrumentelor financiare SaFIR și ale Sistemului cu decontare brută în timp real ReGIS.
  În situația nerespectării termenului de decontare, pentru fiecare zi de întârziere vom plăti o dobândă penalizatoare (aplicată la valoarea nedecontată), calculată zilnic de către Banca Națională a României, la nivelul ratei randamentului aferent fiecărei tranșe adjudecate și nedecontate la care se adaugă 50 de puncte de bază.

  Ne-am însușit termenii și condițiile operațiunii și ne vom conforma acestora.
  (semnături autorizate)
  Numele ..........
  Funcția ..........
  Numele ..........
  Funcția ..........


  Anexa nr. 7.2

  Instituția
  Adresa
  Cont evidență titluri de stat
  Telefon
  Fax

  Către
  Banca Națională a României Data ..........
  OFERTĂ DE PARTICIPARE
  la licitația de răscumpărare anticipată - ofertă necompetitivă -
  A. Elementele de identificare ale operațiunii:
  Tipul titlului de statSeria emisiunii (cod ISIN)Data licitațieiData decontării licitațieiData scadențeiValoarea nominală individuală (lei)Dobânda acumulată (lei/titlu)Rata cuponului (%)

  B. Elementele ofertei:
  DefalcareSimbol cont titluri de statValoarea nominală totală (lei)Dobânda acumulată per titlu (lei)
  În contul clienților - Total-*****-

  din care:
  - nume client individual sau denumire cont global de clienți, după caz
  C. Instrucțiuni de plată și decontare:
  În cazul acceptării ofertei noastre de răscumpărare anticipată, decontarea operațiunilor aferente se efectuează în conformitate cu regulile Sistemului de depozitare și decontare a instrumentelor financiare SaFIR și ale Sistemului cu decontare brută în timp real ReGIS.
  În situația nerespectării termenului de decontare, pentru fiecare zi de întârziere vom plăti o dobândă penalizatoare (aplicată la valoarea nedecontată), calculată zilnic de către Banca Națională a României, la nivelul ratei randamentului mediu de adjudecare la care se adaugă 50 de puncte de bază.

  Ne-am însușit termenii și condițiile operațiunii și ne vom conforma acestora.
  (semnături autorizate)
  Numele ..........
  Funcția ..........
  Numele ..........
  Funcția ..........


  Anexa nr. 8.1

  Instituția
  Adresa
  Cont evidență titluri de stat
  Telefon
  Fax

  Către
  Banca Națională a României Data..........
  OFERTĂ DE PARTICIPARE
  la licitația de preschimbare de titluri de stat - ofertă competitivă -
  I. Etapa de răscumpărare a operațiunii de preschimbare
  A. Elementele de identificare a seriilor de titluri de stat în circulație oferite spre preschimbare:
  Tipul titlului de stat de răscumpăratSeria emisiunii (cod ISIN)Data licitațieiData decontării licitațieiData scadențeiValoarea nominală individuală (lei)Rata cuponului (%)Dobânda acumulată (lei/titlu)Prețul net (%)
  OS cu cupon tip benchmarkISIN titlu 1


  OS cu cupon tip benchmarkISIN titlu 2


  ...
  B. Defalcarea ofertelor de titluri de stat supuse răscumpărării:
  DefalcareSimbol cont titluri de statNumărul titlurilor de stat (buc.)Valoarea nominală totală (lei)Costul net total (lei)Dobânda acumulată totală (lei)Costul brut total (lei)
  0123456
  ISIN titlu 1
  Total, din care: -*************************
  1. - în cont propriu


  2. - în contul clienților
  - Total
  -*************************
  din care:

  - nume client individual sau denumire cont global de clienți, după caz

  ISIN titlu 2
  Total, din care: -*************************
  1. - în cont propriu

  2. - în contul clienților - Total-*************************
  din care:

  - nume client individual sau denumire cont global de clienți, după caz

  II. Etapa de emisiune a operațiunii de preschimbare1. Elementele seriei de titluri de stat nou-emise/redeschise:
  Tipul titlului de stat Seria emisiunii (cod ISIN)Data licitațieiData decontării licitațieiData scadențeiValoarea nominală individuală (lei)Dobânda acumulată (lei/titlu)Rata cuponului (%)
  OS cu cupon tip benchmark


  2. Elementele ofertei de cumpărare defalcate pe tranșe:
  Nr. tranșeiDefalcareSimbol cont titluri de statNumărul titlurilor de stat (buc.)Valoarea nominală totală (lei)Cotație preț net (%)Costul net total (lei)Dobânda acumulată totală (lei)Costul brut total (lei)
  012345678
  1.Total, din care:**********-***************
  - în cont propriu


  - în contul clienților, Total **********-***************
  din care:


  - nume clienți


  2.Total, din care:**********-***************
  - în cont propriu


  - în contul clienților, Total**********-***************
  din care:


  - nume clienți


  ...  TOTAL GENERAL**********
  ***************
  III. Instrucțiuni de plată și decontare
  În cazul acceptării ofertei noastre de preschimbare, decontarea operațiunilor aferente se efectuează în conformitate cu regulile Sistemului de depozitare și decontare a instrumentelor financiare SaFIR și ale Sistemului cu decontare brută în timp real ReGIS.
  În situația nerespectării termenului de decontare, pentru fiecare zi de întârziere vom plăti o dobândă penalizatoare calculată zilnic de către Banca Națională a României, în conformitate cu prevederile art. 44 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 8/2022 privind operațiunile de administrare a datoriei publice guvernamentale efectuate de către Ministerul Finanțelor pe piața titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României.

  Ne-am însușit termenii și condițiile operațiunii și ne vom conforma acestora.
  (semnături autorizate)
  Numele ..........
  Funcția ..........
  Numele ..........
  Funcția ..........


  Anexa nr. 8.2

  Instituția
  Adresa
  Cont evidență titluri de stat
  Telefon
  Fax

  Către
  Banca Națională a României Data ..........
  OFERTĂ DE PARTICIPARE
  la licitația de preschimbare de titluri de stat - ofertă necompetitivă -
  I. Elementele de identificare a seriilor de titluri de stat
  Tipul titlului de statSeria emisiunii (cod ISIN)Data licitațieiData decontării licitațieiData scadențeiValoarea nominală individuală (lei)Rata cuponului (%)Dobânda acumulată (lei/titlu)Prețul net (%)
  Elementele seriei de titluri de stat nou-emise/redeschise:
  OS cu cupon tip benchmark


  -
  Elementele seriei/seriilor de titluri de stat oferite spre preschimbare:
  OS cu cupon tip benchmarkISIN titlu 1


  OS cu cupon tip benchmarkISIN titlu 2


  ......


  II. Defalcarea ofertelor de titluri de stat supuse răscumpărării pentru fiecare participant
  ISINNumărul titlurilor de stat (buc.)Valoarea nominală totală (lei)Costul net total (lei)Dobânda acumulată totală (lei)Costul brut total (lei)
  123456
  1. nume client individual sau denumire cont global de clienți, după cazSimbol cont titluri de stat
  ISIN titlu 1
  ISIN titlu 2
  Total participant********************
  2. nume client individual sau denumire cont global de clienți, după cazSimbol cont titluri de stat
  ISIN titlu 1
  ISIN titlu 2
  Total participant********************
  Total cumulat oferte necompetitive
  *****--*****
  III. Instrucțiuni de plată și decontare
  În cazul acceptării ofertei noastre de preschimbare, decontarea operațiunilor aferente se efectuează în conformitate cu regulile Sistemului de depozitare și decontare a instrumentelor financiare SaFIR și ale Sistemului cu decontare brută în timp real ReGIS.
  În situația nerespectării termenului de decontare, pentru fiecare zi de întârziere vom plăti o dobândă penalizatoare calculată zilnic de către Banca Națională a României în conformitate cu prevederile art. 44 din Regulamentul Băncii Naționale a României
  nr. 8/2022 privind operațiunile de administrare a datoriei publice guvernamentale efectuate de către Ministerul Finanțelor pe piața titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României.

  Ne-am însușit termenii și condițiile licitației și ne vom conforma acestora.
  (semnături autorizate)
  Numele ..........
  Funcția ..........
  Numele ..........
  Funcția ..........


  Anexa nr. 9

  Antet oficial
  (denumirea dealerului primar)
  Nr. de înregistrare/Data ..........
  Către
  Banca Națională a României
  SITUAȚIA
  deschiderilor de conturi de evidență a titlurilor de stat

  Nr. crt.Denumirea clientuluiCategoria clientului*CUI**Simbolul contului
  * Se completează, după caz: instituție de credit (rezidentă/nerezidentă), client individual nebancar (persoană juridică/fizică, rezidentă/nerezidentă), cont global de clienți aferent intermediar persoană juridică rezidentă/nerezidentă.
  ** CNP pentru persoane fizice rezidente/echivalentul acestuia pentru persoane fizice nerezidente; cod unic de înregistrare pentru persoane juridice rezidente/echivalentul acestuia pentru persoane juridice nerezidente.
  (semnături autorizate)
  Numele ..........
  Funcția ..........
  Numele ..........
  Funcția ..........


  Anexa nr. 10

  STRUCTURA ȘI CODIFICAREA
  conturilor de evidență a titlurilor de stat

  Structura și codificarea conturilor de evidență a titlurilor de stat, în conformitate cu prevederile Regulilor Sistemului de depozitare și decontare a instrumentelor financiare - SaFIR, denumit în continuare Sistemul SaFIR, sunt următoarele:
  AAAA - reprezintă cod deținător cont și este identificat prin primele 4 caractere ale codului BIC;
  B - reprezintă cod categorie cont:
  0 pentru dețineri proprii;
  1 pentru dețineri clienți cu cont individual și clienți cu cont global, alții decât cei menționați la categoria „2“;
  2 pentru dețineri în contul intermediarilor secundari și al instituțiilor de credit cu cont în Sistemul SaFIR care tranzacționează exclusiv în nume și pe cont propriu;

  CCCCCCCCCCCCC - reprezintă cod client și identifică clientul în Registrul secundar al dealerului primar, format din 13 caractere alfanumerice alocate de dealerul primar. Pentru clienții intermediari secundari și instituții de credit cu cont în Sistemul SaFIR care tranzacționează exclusiv în nume și pe cont propriu, primele 4 caractere din codul de client reprezintă în mod obligatoriu primele 4 caractere ale codului BIC al deținătorului respectiv.

  Exemple:– cont dealer primar nume propriu:– cont client individual al unui dealer primar, alții decât cei menționați la categoria „2“:– cont global de clienți deschis la dealerul primar de un alt intermediar:– cont client individual al unui dealer primar, intermediar secundar și/sau instituție de credit cu cont în Sistemul SaFIR care tranzacționează exclusiv în nume și pe cont propriu:


  Anexa nr. 11

  RAPORT
  privind tranzacțiile de sens contrar derulate pe aceeași emisiune de titluri de stat și cu același client,
  pentru care diferența de preț este de maximum 10 puncte de bază în preț efectuate pe piața secundară
  a titlurilor de stat în perioada ............................... (Se va completa perioada pentru care se face raportarea.)


  Nr. crt.

  Referința 1

  Referința 2

  1

  Referința tranzacție 1 (16!n)

  Referința tranzacție 2 (16!n)

  NOTĂ:
  Referința tranzacție 1 reprezintă referința din Sistemul de depozitare și decontare a instrumentelor financiare, denumit în continuare Sistemul SaFIR, a operațiunii de vânzare sau cumpărare cu titluri de stat emise pe piața locală, efectuate în nume și cont propriu de dealerul primar cu un client.
  Referința tranzacție 2 reprezintă referința din Sistemul SaFIR a operațiunii de sens contrar cu același client și pe aceeași emisiune pentru care diferența de preț este de maximum 10 puncte de bază față de prețul tranzacției 1.
  16!n reprezintă formatul în care se prezintă informația, respectiv câmp numeric de 16 caractere.

  ----