ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 5 din 20 februarie 2003 (*actualizată*)
privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice
(actualizată până la data de 27 februarie 2008*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ---------------
  *) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 119 din 25 februarie 2003. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 27 februarie 2008, cu modificările şi completările aduse de: ORDONANŢA nr. 87 din 28 august 2003; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 18 septembrie 2003; HOTĂRÂREA nr. 1.508 din 18 decembrie 2003; ORDONANŢA nr. 55 din 29 iulie 2004; LEGEA nr. 404 din 11 octombrie 2004; HOTĂRÂREA nr. 776 din 14 iulie 2005; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 143 din 18 octombrie 2005; HOTĂRÂREA nr. 1.666 din 14 decembrie 2005; HOTĂRÂREA nr. 1.700 din 21 decembrie 2005; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 30 august 2006; RECTIFICAREA nr. 57 din 30 august 2006; LEGEA nr. 466 din 12 decembrie 2006; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 13 decembrie 2006; HOTĂRÂREA nr. 1.197 din 4 octombrie 2007; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 31 octombrie 2007; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 14 din 20 februarie 2008.
  În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţie,
  Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Capitolul I Modalităţi de facturare a energiei termice


  Articolul 1

  (1) Agenţii economici şi serviciile publice producători şi/sau distribuitori de energie termica în sistem centralizat, denumiţi în continuare furnizori de energie termica, stabilesc pe bază de contract, împreună cu asociaţiile de proprietari/chiriaşi sau cu persoane fizice, denumite în continuare titulari de contract de furnizare a energiei termice, modul de facturare şi de plată a contravalorii energiei termice consumate, care, după caz, poate fi:
  a) facturarea şi plata în transe lunare egale pe perioada unui an calendaristic, pe baza cantităţilor medii lunare de energie termica consumată efectiv în anul calendaristic anterior;
  b) facturarea şi plata în transe lunare egale, stabilite diferenţiat în perioada sezonului rece şi în restul anului, pe perioada unui an calendaristic, pe baza cantităţilor medii lunare de energie termica consumată efectiv în perioadele corespunzătoare ale anului calendaristic anterior;
  c) facturarea şi plata lunară pe baza consumului efectiv.
  d) facturarea şi plata în sistem de tarifare binom.
  -------------
  Litera d) a alin. (1) al art. 1 a fost introdusă de pct. 1 al art. I din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 143 din 18 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 934 din 19 octombrie 2005.
  (2) Începând cu data de 1 ianuarie 2004 furnizorii de energie termica au obligaţia sa accepte, la solicitarea titularilor de contract de furnizare a energiei termice, facturarea în condiţiile prevederilor alin. (1) lit. a) sau b), după caz.
  (3) Pentru perioada februarie-decembrie 2003 facturarea şi plata în condiţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) se fac pe baza cantităţilor medii lunare consumate în perioada februarie-decembrie 2002.


  Articolul 1^1

  (1) Începând cu data de 1 noiembrie 2005 consumatorii de energie termică pot plăti facturile de energie termică alegând unul dintre următoarele tarife:
  a) tariful monom reprezentând preţul naţional de referinţă pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate;
  b) tariful binom tip B1;
  c) tariful binom tip B2.
  (2) Tarifele binom prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c) sunt opţionale şi sunt prevăzute în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.
  (3) Prin alegerea tarifelor binom consumatorii de energie termică beneficiază de o reducere de 2,5% din valoarea anuală totală a facturilor de energie termică.
  -------------
  Art. 1^1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 143 din 18 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 934 din 19 octombrie 2005.


  Articolul 1^2

  Până la data de 20 octombrie 2005 autorităţile competente vor elabora procedurile privind modul de aplicare a tarifelor binom de către furnizorii de energie termică, care vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  -------------
  Art. 1^2 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 143 din 18 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 934 din 19 octombrie 2005.


  Articolul 1^3

  (1) Până la data de 15 noiembrie 2005 furnizorii de energie termică sunt obligaţi să solicite şi să aprobe opţiunile consumatorilor de energie termică alimentaţi prin sisteme centralizate privind alegerea unuia dintre tarifele binom prevăzute la art. 1^1 alin. (1).
  (2) După data de 15 noiembrie 2005 consumatorii se pot adresa direct furnizorilor de energie termică cu cereri de solicitare a tarifelor binom, aceştia din urmă fiind obligaţi să aprobe solicitările de schimbare a tarifului în termen de 5 zile de la înregistrarea cererilor.
  (3) Opţiunea privind tariful binom ales rămâne neschimbată pe o perioadă de 12 luni calendaristice consecutive.
  -------------
  Art. 1^3 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 143 din 18 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 934 din 19 octombrie 2005.


  Articolul 1^4

  (1) În cazul consumatorilor de energie termică, beneficiari ai ajutorului pentru încălzirea locuinţei, opţiunea privind tariful binom ales poate fi solicitată furnizorilor de energie termică până la data de 20 noiembrie 2005. După aprobarea opţiunii furnizorii de energie termică vor comunică în termen de 3 zile datele corespunzătoare direcţiilor de muncă, solidaritate socială şi familie judeţene şi a municipiului Bucureşti.
  (2) După data prevăzută la alin. (1) consumatorii de energie termică, beneficiari ai ajutorului pentru încălzirea locuinţei, pot adresa noi opţiuni pentru tariful binom în perioada august-septembrie 2006, care vor intra în vigoare începând cu data de 1 noiembrie 2006.
  (3) Aplicarea tarifului binom pentru plata facturilor de energie termică, în cazul consumatorilor de energie termică, beneficiari ai ajutorului pentru încălzirea locuinţei, care au optat pentru acest tarif conform alin. (1), se face începând cu data de 1 ianuarie 2006.
  -------------
  Art. 1^4 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 143 din 18 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 934 din 19 octombrie 2005.


  Articolul 1^5

  În cazul alegerii tarifelor binom prevăzute la art. 1^1 alin. (1) lit. b) şi c), furnizorii de energie termică vor emite facturi de regularizare o dată pe an, dar nu mai devreme de 12 luni de la data alegerii tarifului şi nu mai târziu de 15 luni de la data alegerii tarifului.
  -------------
  Art. 1^5 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 143 din 18 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 934 din 19 octombrie 2005.


  Articolul 2

  (1) Pentru situaţiile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a) şi b) furnizorii de energie termica vor comunică titularilor de contract de furnizare a energiei termice, până la data de 15 februarie a anului în curs, consumul efectiv înregistrat în anul calendaristic încheiat, precum şi eventualele diferenţe de regularizat.
  (2) Sumele rezultate din regularizare, datorate titularilor de contract de furnizare a energiei termice de către furnizorii de energie termica, se deduc din valoarea facturii pe luna următoare.
  (3) Sumele rezultate din regularizare, datorate de către titularii de contract furnizorilor de energie termica, se plătesc, începând cu luna martie, integral sau eşalonat, până la data de 31 iulie a anului în curs, conform înţelegerii dintre părţi.
  (4) În situaţia în care sumele rezultate din regularizare nu sunt plătite la termenele prevăzute la alin. (2) şi (3), titularii de contract de furnizare a energiei termice sau furnizorii de energie termica plătesc penalităţi de întârziere egale cu cele percepute pentru neplata obligaţiilor către bugetul de stat.


  Articolul 3

  (1) Subvenţiile cuvenite pentru acoperirea diferenţelor stabilite între preţul local, mai mare, al gigacaloriei şi preţul naţional de referinţa se acordă lunar de către ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale, în funcţie de modul de facturare şi de plată a energiei termice livrate populaţiei, prevăzut la art. 1 alin. (1).
  (2) Pentru situaţiile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a) şi b) regularizarea subvenţiilor se face până la data de 15 februarie a anului în curs, pe baza deconturilor justificative privind consumul de energie termica pe anul anterior.


  Articolul 4

  Persoanele fizice şi juridice beneficiare ale serviciului de furnizare a energiei termice produse în sistem centralizat sunt obligate sa achite contravaloarea facturilor reprezentând energia termica furnizată, în termen de 15 zile lucrătoare de la data expedierii facturii prin posta, certificată prin înscrisul de pe ştampila poştei, sau în termen de 15 zile lucrătoare de la data confirmării de primire, în cazul transmiterii facturii prin curier/delegat.


  Capitolul II

  Ajutoare pentru încălzirea locuinţei
  --------------
  Titlul Cap. II a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 30 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 6 septembrie 2006.

  Secţiunea 1 Condiţii de acordare şi cuantumul ajutorului pentru încălzirea locuinţei

  Condiţii de acordare şi cuantumul ajutorului pentru încălzirea locuinţei
  -------------
  Titlul Secţiunii 1 din Cap. II a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 30 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 6 septembrie 2006.
  Art. 2

  Articolul 5

  (1) Familiile şi persoanele singure cu venituri reduse, care utilizează pentru încălzirea locuinţei energie termică furnizată în sistem centralizat, beneficiază de ajutor lunar pentru încălzirea locuinţei prin compensarea procentuală a valorii efective a facturii la energie termică, denumită în continuare compensare.
  (2) În funcţie de veniturile medii nete lunare pe membru de familie, compensarea prevăzută la alin. (1) se acordă după cum urmează:
  a) în proporţie de 90% pentru familie, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează până la 155 lei;
  b) în proporţie de 80% pentru familie, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 155,1 lei şi 210 lei;
  c) în proporţie de 70% pentru familie, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 210,1 lei şi 260 lei;
  d) în proporţie de 60% pentru familie, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 260,1 lei şi 310 lei;
  e) în proporţie de 50% pentru familie, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 310,1 lei şi 355 lei;
  f) în proporţie de 40% pentru familie, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 355,1 lei şi 425 lei;
  g) în proporţie de 30% pentru familie, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 425,1 lei şi 480 lei;
  h) în proporţie de 20% pentru familie, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 480,1 lei şi 540 lei;
  i) în proporţie de 10% pentru familie, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 540,1 lei şi 615 lei.
  ---------------
  Alin. (2) al art. 5 a fost modificat de alin. (2) al art. 1 din HOTĂRÂREA nr. 1.197 din 4 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 687 din 9 octombrie 2007. Aceste cote procentuale sunt stabilite pentru perioada ianuarie-martie 2008 a sezonului rece 1 noiembrie 2007-31 martie 2008.
  (3) Persoanele singure ale căror venituri se situează în limitele prevăzute la alin. (2) beneficiază de o compensare mai mare cu 10% faţă de proporţiile stabilite pentru familie.
  --------------
  Alin. (3) al art. 5 a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 57 din 30 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 772 din 12 septembrie 2006.
  (4) Pentru familiile şi persoanele singure prevăzute la alin. (2) lit. a), beneficiare ale ajutorului social stabilit potrivit prevederilor Legii nr. 416/2001
  privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, compensarea se acordă în proporţie de 100%.
  (5) Compensarea prevăzută la alin. (1) se acordă pe o perioadă de 12 luni în situaţia în care beneficiarii au optat pentru facturare în condiţiile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a) şi la art. 1^1.
  (6) Compensarea prevăzută la alin. (1) se acordă pe o perioadă de 5 luni în situaţia în care beneficiarii au optat pentru facturare în condiţiile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. b) şi c) şi la art. 1^1.
  (7) Compensarea prevăzută la alin. (1) se acordă pe o perioadă de 12 luni, diferenţiat pentru perioada sezonului rece şi pentru restul anului, în situaţia în care beneficiarii au optat pentru facturare în condiţiile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. d).
  (8) Valoarea efectivă a ajutorului pentru încălzirea locuinţei se calculează în funcţie de compensarea stabilită la alin. (2)-(7), ca procent din valoarea facturii calculată prin înmulţirea consumului defalcat pe consumatori individuali cu preţul local al energiei termice facturate populaţiei.
  -------------
  Art. 5 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 30 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 6 septembrie 2006.

  -------------
  Art. 5^1 a fost eliminat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 30 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 6 septembrie 2006.

  Articolul 6*)

  Familiile şi persoanele singure cu venituri reduse, care utilizează pentru încălzirea locuinţei gaze naturale, beneficiază de ajutor lunar pentru încălzirea locuinţei pe perioada sezonului rece, după cum urmează:
  a) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează până la 155 lei li se acordă lunar o sumă de 233 lei;
  b) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 155,1 lei şi 210 lei li se acordă lunar o sumă de 144 lei;
  c) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 210,1 lei şi 260 lei li se acordă lunar o sumă de 122 lei;
  d) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 260,1 lei şi 310 lei li se acordă lunar o sumă de 100 lei;
  e) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 310,1 lei şi 355 lei li se acordă lunar o sumă de 78 lei;
  f) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 355,1 lei şi 425 lei li se acordă lunar o sumă de 56 lei;
  g) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 425,1 lei şi 480 lei li se acordă lunar o sumă de 39 lei;
  h) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 480,1 lei şi 540 lei li se acordă lunar o sumă de 28 lei;
  i) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 540,1 lei şi 615 lei li se acordă lunar o sumă de 17 lei.
  ----------------
  Art. 6 a fost modificat de alin. (2) al art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 1.197 din 4 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 687 din 9 octombrie 2007. Aceste valori se aplică pentru perioada ianuarie-martie 2008 a sezonului rece 1 noiembrie 2007-31 martie 2008.
  *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
  Art. 6 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 14 din 20 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 27 februarie 2008 prevede:
  "Art. 6
  Acordarea ajutorului suplimentar prevăzut la art. 1 alin. (1) se realizează pentru perioada februarie-martie 2008 şi noiembrie-decembrie 2008, după cum urmează:
  a) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează până la 155 lei li se acordă lunar o sumă de 100 lei;
  b) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 155,1 lei şi 210 lei li se acordă lunar o sumă de 70 lei;
  c) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 210,1 lei şi 260 lei li se acordă lunar o sumă de 60 lei;
  d) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 260,1 lei şi 310 lei li se acordă lunar o sumă de 45 lei;
  e) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 310,1 lei şi 355 lei li se acordă lunar o sumă de 30 lei;
  f) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 355,1 lei şi 425 lei li se acordă lunar o sumă de 25 lei;
  g) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 425,1 lei şi 480 lei li se acordă lunar o sumă de 20 lei;
  h) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 480,1 lei şi 540 lei li se acordă lunar o sumă de 15 lei;
  i) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 540,1 lei şi 615 lei li se acordă lunar o sumă de 10 lei."


  Articolul 7

  (1) Ajutorul pentru încălzirea locuinţei, calculat în condiţiile prevăzute la art. 5 alin. (8), nu poate depăşi o valoare calculată prin înmulţirea consumului maxim lunar stabilit pe tip de apartament şi în funcţie de zona de temperatură cu preţul local de referinţă*).
  (2) În vederea stabilirii ajutorului lunar pentru încălzirea locuinţei în condiţii de echitate se instituie zone de temperatură*).
  (3) Ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale se acordă în cuantumurile stabilite la art. 6, dar nu mai mult decât valoarea facturii individuale sau, după caz, a cheltuielilor efectiv repartizate pentru cantitatea de gaze naturale folosită în perioada sezonului rece.
  -------------
  Art. 7 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 30 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 6 septembrie 2006.
  -------------
  *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
  Art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 30 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 6 septembrie 2006, prevede:
  Consumul maxim lunar prevăzut la art. 7 alin. (1) din cuprinsul art. I este prezentat în anexa nr. 1.
  Repartiţia judeţelor pe zonele de temperatură prevăzute la art. 7 alin. (2) din cuprinsul art. I este prezentată în anexa nr. 2.
  Art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 30 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 6 septembrie 2006 în forma modificată de pct. 7 al articolului unic din LEGEA nr. 466 din 12 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.017 din 21 decembrie 2006 prevede:
  Consumul maxim lunar prevăzut la art. 7 alin. (1) din cuprinsul art. I este prezentat în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.
  Repartiţia judeţelor pe zonele de temperatură prevăzute la art. 7 alin. (2) din cuprinsul art. I este prezentată în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.
  Consumul maxim lunar prevăzut la alin. (1) se actualizează în funcţie de variaţia consumurilor medii lunare de energie termică pe tipuri de apartamente, înregistrată de autorităţile de reglementare în domeniu, şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

  Anexa 1

  CONSUMUL MAXIM LUNAR
  stabilit pe tip de apartament şi în funcţie de zona de temperatură
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
           Zone Tipul apartamentului Consumul maxim lunar
                                                                    (Gcal)
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      Zona caldă 1 cameră 0,82
                               2 camere 1,22
                               3 camere 1,59
                               4 şi mai multe camere 2,21
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      Zona temperată 1 cameră 0,91
                               2 camere 1,36
                               3 camere 1,76
                               4 şi mai multe camere 2,45
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      Zona rece 1 cameră 1,01
                               2 camere 1,49
                               3 camere 1,94
                               4 şi mai multe camere 2,70
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  --------------
  Anexa 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 30 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 6 septembrie 2006 a fost modificată de pct. 8 al articolului unic din LEGEA nr. 466 din 12 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.017 din 21 decembrie 2006.


  Anexa 2

  REPARTIŢIA
  judeţelor pe zone de temperatură
  ┌───────────────┬────────────────────────────┬─────────────────────────────┐
  │ Zone │ Nr. │ Judeţul │
  │ │ │ │
  ├───────────────┼────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
  │ │ 1 │ Harghita │
  │ ├────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
  │ │ 2 │ Suceava │
  │ ├────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
  │ │ 3 │ Covasna │
  │ ├────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
  │ │ 4 │ Braşov │
  │ ├────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
  │ │ 5 │ Bistriţa-Năsăud │
  │ ├────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
  │ │ 6 │ Bacău │
  │ ├────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
  │ │ 7 │ Botoşani │
  │ ├────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
  │ Zona rece │ 8 │ Cluj │
  │ ├────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
  │ │ 9 │ Vaslui │
  │ ├────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
  │ │ 10 │ Neamţ │
  │ ├────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
  │ │ 11 │ Mureş │
  │ ├────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
  │ │ 12 │ Sibiu │
  │ ├────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
  │ │ 13 │ Hunedoara │
  │ ├────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
  │ │ 14 │ Iaşi │
  │ ├────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
  │ │ 15 │ Alba │
  ├───────────────┼────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
  │ │ 16 │ Vrancea │
  │ ├────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
  │ │ 17 │ Satu Mare │
  │ ├────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
  │ │ 18 │ Dâmboviţa │
  │ ├────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
  │ │ 19 │ Argeş │
  │ ├────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
  │ │ 20 │ Ialomiţa │
  │ ├────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
  │ │ 21 │ Sălaj │
  │ ├────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
  │ │ 22 │ Dolj │
  │ ├────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
  │Zona temperată │ 23 │ Maramureş │
  │ ├────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
  │ │ 24 │ Galaţi │
  │ ├────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
  │ │ 25 │ Prahova │
  │ ├────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
  │ │ 26 │ Brăila │
  │ ├────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
  │ │ 27 │ Buzău │
  │ ├────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
  │ │ 28 │ Olt │
  │ ├────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
  │ │ 29 │ Bihor │
  │ ├────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
  │ │ 30 │ Teleorman │
  │ ├────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
  │ │ 31 │ Ilfov │
  │ ├────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
  │ │ 32 │ Gorj │
  ├───────────────┼────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
  │ │ 33 │ Giurgiu │
  │ ├────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
  │ │ 34 │ Tulcea │
  │ ├────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
  │ │ 35 │ Vâlcea │
  │ ├────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
  │ │ 36 │ Arad │
  │ ├────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
  │Zona caldă │ 37 │ Caraş-Severin │
  │ ├────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
  │ │ 38 │ Bucureşti │
  │ ├────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
  │ │ 39 │ Călăraşi │
  │ ├────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
  │ │ 40 │ Timiş │
  │ ├────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
  │ │ 41 │ Mehedinţi │
  │ ├────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
  │ │ 42 │ Constanţa │
  └───────────────┴────────────────────────────┴─────────────────────────────┘


  Articolul 8

  (1) Familiile şi persoanele singure cu venituri reduse, care utilizează pentru încălzirea locuinţei lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, beneficiază de ajutor lunar pentru încălzirea locuinţei pe perioada sezonului rece, după cum urmează:
  a) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează până la 155 lei li se acordă lunar o sumă de 50 lei;
  b) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 155,1 lei şi 210 lei li se acordă lunar o sumă de 45 lei;
  c) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 210,1 lei şi 260 lei li se acordă lunar o sumă de 41 lei;
  d) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 260,1 lei şi 310 lei li se acordă lunar o sumă de 36 lei;
  e) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 310,1 lei şi 355 lei li se acordă lunar o sumă de 32 lei;
  f) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 355,1 lei şi 425 lei li se acordă lunar o sumă de 28 lei;
  g) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 425,1 lei şi 480 lei li se acordă lunar o sumă de 24 lei;
  h) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 480,1 lei şi 540 lei li se acordă lunar o sumă de 19 lei;
  i) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 540,1 lei şi 615 lei li se acordă lunar o sumă de 15 lei.
  ----------------
  Alin. (1) al art. 8 a fost modificat de alin. (2) al art. 3 din HOTĂRÂREA nr. 1.197 din 4 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 687 din 9 octombrie 2007. Aceste valori se aplică pentru perioada ianuarie-martie 2008 a sezonului rece 1 noiembrie 2007-31 martie 2008.
  (2) Pentru familiile şi persoanele singure prevăzute la alin. (1) lit. a), beneficiare ale ajutorului social stabilit potrivit prevederilor Legii nr. 416/2001
  privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, ajutorul lunar pentru încălzirea locuinţei este de 54 lei.
  ----------------
  Alin. (2) al art. 8 a fost modificat de alin. (3) al art. 3 din HOTĂRÂREA nr. 1.197 din 4 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 687 din 9 octombrie 2007. Aceste valori se aplică pentru perioada sezonului rece 1 noiembrie 2007-31 martie 2008.
  --------------
  Art. 8 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 13 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.029 din 27 decembrie 2006.


  Articolul 9

  (1) În sensul prevederilor art. 5, 6 şi ale art. 8 alin. (1), prin familie se înţelege soţul, soţia, precum şi alte persoane, indiferent dacă între acestea există sau nu relaţii de rudenie, care au acelaşi domiciliu sau reşedinţă ori care locuiesc şi gospodăresc împreună, sunt înscrise în cartea de imobil şi sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere a locuinţei.
  --------------
  Alin. (1) al art. 9 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 13 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.029 din 27 decembrie 2006.
  (2) Prin persoană singură se înţelege persoana care a împlinit vârsta de 16 ani, locuieşte şi se gospodăreşte singură.
  (3) Beneficiază de drepturile prevăzute la art. 5, 6 şi art. 8 alin. (1) familiile şi persoanele singure, cetăţeni români, precum şi cetăţeni străini ori apatrizi cu domiciliul sau, după caz, reşedinţa în România, stabilită în condiţiile legislaţiei române.
  --------------
  Alin. (3) al art. 9 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 13 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.029 din 27 decembrie 2006.
  -------------
  Art. 9 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 30 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 6 septembrie 2006.


  Articolul 10

  (1) Ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă familiilor, respectiv persoanelor singure, numai pentru locuinţa de domiciliu sau, după caz, de reşedinţă a acestora.
  (2) Prin locuinţă de domiciliu sau de reşedinţă se înţelege locuinţa situată la adresa înscrisă în actele de identitate ale membrilor de familie sau, după caz, adresa la care persoanele sunt înscrise în cartea de imobil şi sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere a locuinţei.
  -------------
  Art. 10 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 30 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 6 septembrie 2006.


  Articolul 11

  (1) Limitele de venituri pentru acordarea ajutorului lunar pentru încălzirea locuinţei, precum şi nivelul ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale şi lemne, cărbuni, combustibili petrolieri se corectează în funcţie de evoluţia preţurilor la aceste categorii de combustibili şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului.
  --------------
  Alin. (1) al art. 11 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 13 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.029 din 27 decembrie 2006.
  (2) Ajutoarele pentru încălzirea locuinţei, acordate în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, nu se iau în calcul la stabilirea altor drepturi şi obligaţii.
  -------------
  Art. 11 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 30 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 6 septembrie 2006.


  Articolul 12

  (1) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, prin sezon rece se înţelege perioada de 5 luni cuprinsă între data de 1 noiembrie a anului curent şi data de 31 martie a anului următor, iar perioada de 12 luni reprezintă anul calendaristic.
  (2) Perioada sezonului rece prevăzută la alin. (1) poate fi prelungită la propunerea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, cu avizul Autorităţii Naţionale de Meteorologie. Condiţiile în care se prelungeşte perioada sezonului rece, perioada de prelungire, precum şi procedura de acordare a ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei în această perioadă se aprobă prin hotărâre a Guvernului.
  -------------
  Art. 12 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 30 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 6 septembrie 2006.


  Secţiunea a 2-a Modul de stabilire şi de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu energie termică furnizată în sistem centralizat sau cu gaze naturale

  Modul de stabilire şi acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu energie termică furnizată în sistem centralizat şi cu gaze naturale
  -------------
  Titlul Secţiunii a 2-a din Cap. II a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 30 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 6 septembrie 2006.

  Articolul 14

  (1) Ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă pe bază de cerere, însoţită de declaraţia pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile acesteia.
  (2) Titularul ajutorului pentru încălzirea locuinţei este persoana care a completat cererea, iar beneficiarul este familia sau persoana singură prevăzută la art. 9.
  (3) Titularul ajutorului pentru încălzirea locuinţei este proprietarul locuinţei sau titularul contractului de închiriere al acesteia ori alt membru de familie major şi legal împuternicit de proprietarul locuinţei sau de titularul contractului de închiriere ori, după caz, reprezentantul legal al persoanei singure care nu a împlinit vârsta de 18 ani.
  -------------
  Art. 14 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 30 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 6 septembrie 2006.


  Articolul 15

  (1) Formularele conţinând cererile şi declaraţiile pe propria răspundere sunt transmise de către primării furnizorilor de energie termică şi gaze naturale, până la data de 15 septembrie a fiecărui an.
  (2) Furnizorii de energie termică şi gaze naturale prevăzuţi la alin. (1) transmit formularele titularilor de contract, şi anume consumatorilor individuali şi asociaţiilor de proprietari/chiriaşi, până la data de 25 septembrie a fiecărui an.
  (3) Formularul de cerere şi declaraţie pe propria răspundere se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
  -------------
  Art. 15 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 30 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 6 septembrie 2006.


  Articolul 16

  Pentru sezonul rece 1 noiembrie 2006 - 31 martie 2007, direcţiile de muncă, solidaritate socială şi familie judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, denumite în continuare direcţii teritoriale, au obligaţia ca până la data de 20 septembrie 2006 să transmită baza de date privind beneficiarii de ajutor pentru încălzirea locuinţei, înregistraţi în sezonul rece 1 noiembrie 2005 - 31 martie 2006, la primării, precum şi la furnizorii de energie termică şi gaze naturale.
  -------------
  Art. 16 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 30 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 6 septembrie 2006.


  Articolul 16^1

  Familiile şi persoanele singure care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 5 şi 6 depun, individual, prin asociaţiile de proprietari/chiriaşi sau prin furnizorii de energie termică, cererile şi declaraţiile pe propria răspundere la primăria comunei, oraşului, municipiului ori, după caz, a sectorului municipiului Bucureşti în a cărei rază teritorială se află locuinţa de domiciliu sau de reşedinţă, până la data de 15 octombrie a fiecărui an.
  -------------
  Art. 16^1 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 466 din 12 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.017 din 21 decembrie 2006.


  Articolul 16^2

  (1) Stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu energie termică se realizează în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, prin dispoziţie a primarului, care va conţine compensarea procentuală, în funcţie de venitul net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, precum şi de valoarea calculată prin înmulţirea consumului maxim lunar stabilit pe tip de apartament şi în funcţie de zona de temperatură cu preţul local de referinţă.
  -------------
  Alin. (1) al art. 16^2 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 466 din 12 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.017 din 21 decembrie 2006.
  (2) Stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale se realizează în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, prin dispoziţie a primarului, care va conţine cuantumul ajutorului calculat în funcţie de venitul net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure.
  (3) Dispoziţiile primarului prevăzute la alin. (1) şi (2) se emit o singură dată pentru toată perioada de acordare a ajutorului.
  (4) La stabilirea venitului net mediu lunar pe membru de familie şi, după caz, al persoanei singure, se iau în calcul toate veniturile realizate de membrii acesteia în luna anterioară depunerii cererii. Pentru stabilirea dreptului, primarul poate solicita prezentarea de documente doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile realizate de membrii acesteia sau, după caz, de persoana singură.
  (5) Dispoziţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) se transmit până la data de 1 noiembrie titularilor ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei, direct sau prin intermediul furnizorilor de energie termică, precum şi prin asociaţiile de proprietari/chiriaşi. Aceste dispoziţii se transmit, în copie, şi direcţiilor teritoriale.
  -------------
  Alin. (5) al art. 16^2 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 466 din 12 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.017 din 21 decembrie 2006.
  (6) În termenul prevăzut la alin. (5) primarii vor transmite furnizorilor de energie termică în sistem centralizat, de gaze naturale şi asociaţiilor de proprietari/ chiriaşi, precum şi direcţiilor teritoriale situaţia centralizatoare privind titularii ajutoarelor şi compensarea procentuală şi valoarea calculată în condiţiile art. 5 alin. (8), respectiv art. 7 alin. (1), pentru beneficiarii de ajutor pentru încălzirea locuinţei cu energie termică, sau cuantumul ajutorului, pentru beneficiarii de ajutor pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale stabilit în condiţiile art. 6, după caz.
  (7) În termenul prevăzut la alin. (5) primarii vor comunică solicitanţilor care nu îndeplinesc condiţiile de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei dispoziţia privind respingerea cererii.
  (8) În situaţia în care consumatorii individuali îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 5 şi 6 pe parcursul sezonului rece, stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei se face începând cu luna depunerii cererii.
  -------------
  Art. 16^2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 30 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 6 septembrie 2006.


  Articolul 16^3

  (1) Titularii ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei sunt obligaţi să comunice primarului orice modificare intervenită în componenţa familiei şi a veniturilor acesteia, în termen de 5 zile de la data modificării.
  (2) Comunicarea modificărilor prevăzute la alin. (1) se va face prin depunerea unei noi declaraţii pe propria răspundere, individual sau prin asociaţiile de proprietari/ chiriaşi.
  -------------
  Alin. (2) al art. 16^3 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 466 din 12 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.017 din 21 decembrie 2006.
  (3) În cazul modificărilor prevăzute la alin. (1), primarii vor emite noi dispoziţii, după cum urmează:
  a) cu privire la modificarea compensării şi a valorii calculate în condiţiile art. 7 alin. (1) sau, după caz, la încetarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu energie termică;
  b) cu privire la modificarea cuantumului ajutorului sau, după caz, la încetarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale.
  (4) Modificările sau, după caz, încetarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei, prevăzute la alin. (3), se fac începând cu luna în care au intervenit modificările prevăzute la alin. (1), în cazul în care acestea s-au produs în primele 15 zile ale lunii.
  (5) Primarii vor transmite titularilor ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei dispoziţiile prevăzute la alin. (3), în termen de 5 zile de la data emiterii, direct sau prin intermediul furnizorilor de energie termică, precum şi prin asociaţiile de proprietari/chiriaşi.
  -------------
  Alin. (5) al art. 16^3 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 466 din 12 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.017 din 21 decembrie 2006.
  (6) În termenul prevăzut la alin. (5) primarii vor transmite furnizorilor de energie termică şi gaze naturale, asociaţiilor de proprietari/chiriaşi, precum şi direcţiilor teritoriale situaţia privind modificările sau, după caz, încetarea dreptului la ajutor, prevăzute la alin. (3).
  -------------
  Art. 16^3 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 30 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 6 septembrie 2006.


  Articolul 16^4

  (1) Lunar, până cel târziu la data de 3 a lunii, reprezentantul furnizorului de energie termică ori de gaze naturale împreună cu reprezentantul asociaţiei de proprietari/chiriaşi, după caz, stabilesc consumul general de energie termică sau de gaze naturale.
  (2) La stabilirea consumului general, persoanele prevăzute la alin. (1) încheie un proces-verbal constatator al cărui model se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
  (3) Pe baza datelor cuprinse în procesul-verbal constatator, asociaţia de proprietari/chiriaşi defalcă consumul general pe consumatori individuali.
  (4) Până la data de 5 a fiecărei luni asociaţia de proprietari/chiriaşi transmite furnizorilor prevăzuţi la alin. (1) situaţia centralizatoare cuprinzând consumurile defalcate pentru beneficiarii de ajutor pentru încălzirea locuinţei.
  (5) Pe baza situaţiei centralizatoare prevăzute la alin. (4), până la data de 10 a fiecărei luni, furnizorii de energie termică calculează cuantumul ajutorului pentru încălzirea locuinţei, în conformitate cu dispoziţia prevăzută la art. 16^2 alin. (1).
  (6) Situaţia cuprinzând beneficiarii ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu energie termică şi cuantumul acestuia calculat potrivit alin. (5) este transmisă de furnizorii de energie termică la primărie pentru certificare şi la asociaţia de proprietari/chiriaşi ca anexă la factura prevăzută la art. 16^6 alin. (1), în termen de maximum două zile de la realizarea calculului.
  (7) Situaţia prevăzută la alin. (6) va fi întocmită potrivit modelului ce va fi aprobat prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
  (8) Situaţia prevăzută la alin. (6) reprezintă document de plată pe baza căruia direcţiile teritoriale achită la furnizori sumele reprezentând ajutoarele pentru încălzirea locuinţei cu energie termică.
  (9) În cazul asociaţiilor de proprietari/chiriaşi, furnizorii de energie termică în sistem centralizat transmit lunar factura reprezentând consumul general de energie termică la nivel de asociaţie.
  (10) În cazul furnizorilor de energie termică, factura va cuprinde contravaloarea consumului general de energie termică şi ajutorul pentru încălzirea locuinţei calculat potrivit prevederilor alin. (5).
  -------------
  Art. 16^4 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 30 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 6 septembrie 2006.


  Articolul 16^5

  (1) Furnizorii de energie termică în sistem centralizat transmit lunar consumatorilor individuali, titulari de contracte, facturile reprezentând consumul de energie termică şi, după caz, suma de plată calculată ca diferenţă între valoarea consumului şi ajutorul pentru încălzirea locuinţei calculat în condiţiile art. 16^4 alin. (5).
  (2) Furnizorii de gaze naturale transmit lunar consumatorilor individuali, titulari de contracte, facturile reprezentând consumul de gaze naturale şi, după caz, suma de plată calculată ca diferenţă între valoarea consumului şi ajutorul pentru încălzirea locuinţei aprobat de primar.
  -------------
  Art. 16^5 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 30 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 6 septembrie 2006.


  Secţiunea a 3-a Modul de stabilire şi acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

  Modul de stabilire şi acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri
  -------------
  Titlul Secţiunii a 3-a din Cap. II a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 13 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.029 din 27 decembrie 2006.
  PARAGRAFUL 1
  Ajutorul pentru încălzirea locuinţei pentru familiile şi persoanele singure beneficiare de ajutor social stabilit în condiţiile Legii nr. 416/2001
  , cu modificările şi completările ulterioare
  -------------
  Paragraful 1 din Secţiunea a 3-a a Cap. II a fost introdus de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 13 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.029 din 27 decembrie 2006.

  Articolul 16^10

  (1) Până la data de 15 septembrie a fiecărui an, primarii au obligaţia să întocmească lista cu beneficiarii de ajutor social care utilizează pentru încălzirea locuinţei lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, pe baza documentaţiei depuse la stabilirea ajutorului social.
  (2) Pe baza listei prevăzute la alin. (1), primarii emit dispoziţiile privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei, pe care le transmit titularilor de ajutor social până la data de 30 septembrie a fiecărui an.
  (3) Dreptul la ajutorul pentru încălzirea locuinţei se stabileşte o singură dată pentru toată perioada sezonului rece.
  (4) Plata ajutorului pentru încălzirea locuinţei, prevăzut la art. 8 alin. (2), se efectuează o singură dată, până la data de 31 octombrie a fiecărui an, pentru toată perioada sezonului rece.
  (5) Data plăţii ajutorului pentru încălzirea locuinţei şi modalitatea de plată a acestuia se stabilesc de către primar prin dispoziţie care se aduce la cunoştinţă titularilor.
  (6) Pentru familiile şi persoanele singure cărora le încetează dreptul la ajutor social după data de 31 octombrie, dreptul la ajutorul pentru încălzirea locuinţei încetează în luna următoare, iar sumele plătite necuvenit cu acest titlu se recuperează în condiţiile legii.
  (7) Pentru familiile şi persoanele singure care au stabilit dreptul la ajutor social după data de 31 octombrie, ajutorul pentru încălzirea locuinţei prevăzut la art. 8 alin. (2) se acordă începând cu luna în care s-a stabilit dreptul la ajutor social.
  (8) Plata ajutorului pentru încălzirea locuinţei, stabilit în condiţiile alin. (6), pentru perioada rămasă până la sfârşitul sezonului rece, se efectuează o singură dată, în luna în care s-a stabilit dreptul.
  -------------
  Art. 16^10 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 13 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.029 din 27 decembrie 2006.


  Secţiunea a 4-a Finanţare, verificare şi monitorizare

  -------------
  Secţiunea a 4-a din Cap. II a fost introdusă de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 30 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 6 septembrie 2006.

  Articolul 16^14

  (1) Fondurile necesare pentru plata ajutorului pentru încălzirea locuinţei, prevăzut la art. 5 şi 6, se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei."
  (2) Fondurile necesare pentru plata ajutorului pentru încălzirea locuinţei, prevăzut la art. 8 alin. (1), se asigură din transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale, prevăzute în bugetul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.
  (3) Cheltuielile administrative privind stabilirea, modificarea sau încetarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei, prevăzut la art. 5, 6 şi art. 8 alin. (1), precum şi pentru tipărirea formularelor de cerere şi declaraţie pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile acesteia se asigură din bugetele locale.
  -------------
  Art. 16^14 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 13 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.029 din 27 decembrie 2006.


  Articolul 16^15

  Fondurile necesare plăţii ajutorului pentru încălzirea locuinţei, prevăzut la art. 8 alin. (2), precum şi pentru cheltuielile administrative se asigură din bugetele locale.
  -------------
  Art. 16^15 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 13 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.029 din 27 decembrie 2006.
  -------------
  Secţiunea a 4-a din Cap. II a fost eliminată de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 30 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 6 septembrie 2006.


  Articolul 16^16

  (1) Pentru verificarea veridicităţii datelor înscrise în declaraţiile pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile acesteia, primarii pot dispune efectuarea prin sondaj de anchete sociale.
  (2) Veridicitatea datelor înscrise în declaraţiile pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile acesteia poate fi verificată şi de către direcţiile teritoriale prin efectuarea prin sondaj de anchete sociale.
  (3) În situaţia în care familia sau persoana singură beneficiară de ajutor pentru încălzirea locuinţei refuză să furnizeze informaţiile şi documentele necesare pentru întocmirea anchetei sociale, dreptul la ajutorul pentru încălzirea locuinţei încetează începând cu luna următoare, iar sumele plătite necuvenit cu acest titlu se recuperează în condiţiile legii.
  -------------
  Art. 16^16 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 30 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 6 septembrie 2006.


  Articolul 16^17

  (1) Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei monitorizează şi controlează aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă cu privire la acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei.
  (2) La solicitarea direcţiilor teritoriale, primarii, furnizorii/distribuitorii de energie termică şi gaze naturale, precum şi celelalte instituţii implicate au obligaţia de a furniza date şi informaţii cu privire la aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.
  -------------
  Art. 16^17 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 30 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 6 septembrie 2006.


  Articolul 16^18

  Pentru sezonul rece 1 noiembrie 2006 - 31 martie 2007, termenele prevăzute la art. 15 alin. (1) şi (2), art. 16^1, art. 16^2 alin. (5) şi la art. 16^4 alin. (1), (4) şi (5) se prelungesc cu maximum 15 zile.
  -------------
  Art. 16^18 a fost modificat de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 466 din 12 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.017 din 21 decembrie 2006.

  -------------
  Art. 16^19 a fost eliminat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 30 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 6 septembrie 2006.
  -------------
  Art. 16^20 a fost eliminat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 30 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 6 septembrie 2006.
  -------------
  Art. 16^21 a fost eliminat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 30 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 6 septembrie 2006.
  -------------
  Art. 16^22 a fost eliminat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 30 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 6 septembrie 2006.
  -------------
  Art. 16^23 a fost eliminat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 30 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 6 septembrie 2006.


  Capitolul III Facilităţi acordate populaţiei pentru plata energiei termice


  Articolul 17

  (1) În perioada ianuarie-martie 2003 titularii contractelor de furnizare a energiei termice care nu înregistrează restante din perioadele anterioare beneficiază de o reducere cu 10% din valoarea sumelor facturate pe luna curenta, în cazul în care au achitat în termenul scadent contravaloarea integrală a acestora.
  (2) Reducerea prevăzută la alin. (1) se evidenţiază şi se operează în factura lunii următoare şi se suporta din subvenţiile cuvenite pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi de tarif la energia termica livrata populaţiei.
  (3) Asociaţiile de proprietari/chiriaşi, după caz, vor repartiza suma rezultată din aplicarea facilitatii prevăzute la alin. (1) numai familiilor sau persoanelor singure care au achitat integral şi la termen obligaţiile de plată a întreţinerii.
  (4) Prevederile alin. (1), (2) şi (3) nu se aplică în cazul titularilor de contract de furnizare a energiei termice cărora li se facturează energia termica consumată pe lunile februarie şi martie 2003 în condiţiile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a) şi b).


  Articolul 18

  (1) În cazul în care titularii de contract de furnizare a energiei termice au achitat sau îşi achită la termenele scadente facturile pentru plata energiei termice, precum şi sumele restante, fără penalităţi, până la data de 31 martie 2003, beneficiază de amânare în vederea scutirii de la plata penalităţilor facturate de furnizorii de energie termica.
  (2) În situaţia în care în perioada următoare, până la data de 31 decembrie 2004, beneficiarii de amânare în vederea scutirii de la plata penalităţilor nu îşi achită facturile de energie termica la termenele scadente, aceştia vor fi obligaţi sa plătească şi penalităţile amânate în condiţiile alin. (1).
  (3) În situaţia în care până la data de 31 decembrie 2004 beneficiarii de amânare în vederea scutirii de la plata penalităţilor îşi achită facturile de energie termica la termenele scadente, aceştia sunt scutiţi de la plata penalităţilor.


  Articolul 19

  (1) Autorităţile administraţiei publice locale vor identifica, până la data de 1 martie 2003, dintre restantierii la plata întreţinerii, pe bază de anchete sociale, familiile şi persoanele pentru care s-a stabilit dreptul la venit minim garantat şi care vor putea beneficia de acordarea unor ajutoare de urgenta, în temeiul art. 28 alin. (1) din Legea nr. 416/2001, în vederea stingerii datoriei către furnizorii de energie termica.
  (2) Sumele necesare pentru plata ajutoarelor de urgenta stabilite în condiţiile alin. (1) se asigura de la bugetul de stat, din Fondul de rezerva bugetară la dispoziţia Guvernului pe anul 2003.
  (3) Autorităţile administraţiei publice locale împreună cu furnizorii de energie termica vor lua măsurile legale pentru recuperarea debitelor de la rau-platnici.


  Capitolul IV Sancţiuni


  Articolul 20

  Declararea unui număr mai mare de membri de familie sau a unor venituri mai mici decât cele reale, în scopul vadit de a obţine foloase materiale necuvenite, constituie infracţiune de fals, uz de fals sau înşelăciune, după caz, şi se pedepseşte potrivit dispoziţiilor Codului penal.


  Articolul 21

  (1) Nerespectarea dispoziţiilor art. 15 alin. (1) şi (2), art. 16^2 alin. (5)-(7), art. 16^3 alin. (1), (5) şi (6), art. 16^4 alin. (1), (2), (4)-(6) şi (9), ale art. 16^6 , 16^7, art. 16^8 alin. (1), art. 16^10 alin. (1), (4) şi (8), ale art. 16^12 alin. (3) şi (8), ale art. 16^13 alin. (5) şi (7) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 10.000 lei.
  -------------
  Alin. (1) al art. 21 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 13 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.029 din 27 decembrie 2006.
  (2) Încasarea de către furnizorii de energie termică a sumelor de la titularii de contract de furnizare a energiei termice, precum şi a fondurilor de la bugetul de stat şi bugetele locale, acordate conform legii, în alte conturi decât cele tip ESCROW constituie contravenţie şi se sancţionează în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2001
  privind reglementarea unor măsuri de asigurare a fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice şi a gazelor naturale pentru populaţie, aprobată cu modificări prin Legea nr. 84/2002
  , cu modificările şi completările ulterioare.
  (3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac, după caz, de către organele cu atribuţii de control ale Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, Ministerului Finanţelor Publice şi ale autorităţii administraţiei publice locale.
  -------------
  Art. 21 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 30 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 6 septembrie 2006.


  Articolul 22

  (1) Nerespectarea prevederilor art. 17-19 constituie contravenţie şi se sancţionează potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  (2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către reprezentanţi împuterniciţi ai Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.


  Articolul 23

  (1) Contravenţiilor prevăzute la art. 21 alin. (1) şi (2) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002.
  (2) Contravenientul poate achită, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la art. 21, agentul constatator făcând menţiune despre aceasta posibilitate în procesul-verbal.


  Capitolul V Dispoziţii finale

  -------------
  Art. 24 a fost abrogat de litera c) a art. 37 din ORDONANŢA nr. 87 din 28 august 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 31 august 2003.
  Art. 24 a fost abrogat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 18 septembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 29 septembrie 2003.

  Articolul 25

  În termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, Ministerul Administraţiei Publice, Ministerul Industriei şi Resurselor şi Ministerul Finanţelor Publice vor elabora norme metodologice de aplicare, care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului.


  Articolul 26

  Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abroga:
  a) cap. II din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 401 din 20 iulie 2001, cu modificările şi completările ulterioare;
  b) alin. (1^1) al art. 25 din Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 326/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 359 din 4 iulie 2001, cu modificările şi completările ulterioare;
  c) Ordonanţa Guvernului nr. 6/2003*) privind acordarea unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 41 din 24 ianuarie 2003.
  -------------
  *) ORDONANŢA nr. 6 din 23 ianuarie 2003 a fost respinsă de LEGEA nr. 244 din 10 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 414 din 13 iunie 2003.


  Articolul 27

  (1) Pentru sezonul rece noiembrie 2005 - martie 2006 bonurile valorice reprezentând ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu energie termică furnizată în sistem centralizat pentru familiile şi persoanele singure care au optat pentru modalitatea de facturare şi plată prevăzută la art. 1 alin. (1) lit. b) şi c) se acordă după cum urmează:
  a) până la data de 31 octombrie 2005, bonurile aferente lunilor noiembrie şi decembrie 2005;
  b) până la data de 31 decembrie 2005, bonurile aferente lunilor ianuarie, februarie şi martie 2006.
  (2) Bonurile valorice reprezentând ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu energie termică furnizată în sistem centralizat pentru familiile şi persoanele singure care au optat pentru modalitatea de facturare şi plată prevăzută la art. 1 alin. (1) lit. a) se acordă integral până la data de 31 octombrie 2005.
  (3) Pentru familiile şi persoanele singure, beneficiare ale ajutorului pentru încălzirea locuinţei, care au optat pentru modalitatea de facturare şi plată în sistem binom a energiei termice furnizate în sistem centralizat, bonurile valorice reprezentând ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă după cum urmează:
  a) până la data de 31 octombrie 2005, bonurile valorice aferente lunilor noiembrie şi decembrie 2005;
  b) până la data de 31 decembrie 2005, bonurile valorice aferente perioadei ianuarie-octombrie 2006.
  -------------
  Art. 27 a fost introdus de pct. 7 al art. I din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 143 din 18 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 934 din 19 octombrie 2005.


  Articolul 28

  (1) Pentru lunile noiembrie şi decembrie 2007 din perioada sezonului rece 1 noiembrie 2007-31 martie 2008 prevederile art. 16^3 referitoare la obligaţia beneficiarilor de a comunică modificările intervenite în veniturile familiei sau persoanei singure nu se aplică.
  (2) Modificările intervenite până la data de 31 ianuarie 2008 în veniturile familiei sau ale persoanei singure se comunică de către titularul ajutorului pentru încălzirea locuinţei în luna ianuarie 2008, potrivit art. 16^3 alin. (2), în vederea aplicării prevederilor art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.197/2007
  privind corectarea limitelor de venituri pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei şi a nivelurilor acestuia în perioada sezonului rece noiembrie 2007martie 2008. Cererile pentru acordarea drepturilor se reanalizează numai pentru perioada ianuarie-martie 2008.
  -------------
  Art. 28 a fost introdus de pct. 2 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 31 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 5 noiembrie 2007.


  Articolul 29

  În cazul încălzirii locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, majorarea limitelor de venituri prevăzută la art. 3 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.197/2007
  se aplică numai pentru persoanele singure şi familiile care îndeplinesc condiţiile de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei începând cu luna ianuarie 2008. Pentru drepturile de ajutor pentru încălzirea locuinţei, stabilite până la 31 decembrie 2007, prevederile art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.197/2007
  nu se aplică.
  -------------
  Art. 29 a fost introdus de pct. 2 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 31 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 5 noiembrie 2007.
  -------------
  NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
  Art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 13 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.029 din 27 decembrie 2006 prevede:
  "Art. II
  (1) Pentru sezonul rece noiembrie 2006 - martie 2007, prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică pe perioada ianuarie-martie 2007.
  (2) Instrucţiunile de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, precum şi formularele necesare în vederea stabilirii dreptului, efectuării plăţilor şi monitorizării Programului de acordare a ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri se aprobă prin ordin comun al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului administraţiei şi internelor.
  (3) Familiile şi persoanele singure care, la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a instrucţiunilor de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, prevăzute la alin. (2), îndeplinesc condiţiile de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, pentru a beneficia de ajutorul integral de încălzire pe perioada prevăzută la alin. (1), depun cererile şi declaraţiile pe propria răspundere până la data de 31 ianuarie 2007.
  (4) Pentru asigurarea fondurilor necesare plăţii ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri se autorizează Ministerul Finanţelor Publice ca, la propunerea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, să introducă modificările ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă în structura bugetului de stat şi a bugetului Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei pe anul 2007."
  Art. 4 din HOTĂRÂREA nr. 1.197 din 4 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 687 din 9 octombrie 2007 prevede:
  "Art. 4
  (1) Pentru perioada ianuarie-martie 2008 a sezonului rece 1 noiembrie 2007-31 martie 2008, pentru drepturile deja stabilite, primarii vor reanaliza cererile depuse şi vor emite noi dispoziţii de acordare a ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei, prevederile art. 16^3 şi 16^13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003, aprobată prin Legea nr. 245/2003, cu modificările şi completările ulterioare, aplicându-se în mod corespunzător.
  (2) Pentru perioada ianuarie-martie 2008, formularul de cerere şi declaraţie pe proprie răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei, prevăzut în anexa nr. 1 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.350/2006, precum şi în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 988/1.540/2006 privind aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2006 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică potrivit anexelor nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre."
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  ────────────────
  Ministrul muncii şi
  solidarităţii sociale,
  Marian Sarbu
  Ministrul administraţiei publice,
  Octav Cozmanca
  Ministrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tănăsescu
  Ministrul industriei şi resurselor,
  Dan Ioan Popescu
  Bucureşti, 20 februarie 2003.
  Nr. 5.


  Anexa 1

               GUVERNUL
               ROMÂNIEI
               ┌────────┐
               │ Stema │ 2004-2005
               │României│
               └────────┘ *) GUVERNUL ROMÂNIEI
                  BON VALORIC L
            - ajutor de incalzire- u ┌────────┐ MINISTERUL MUNCII,
              - energie termica - n │ Stema │ SOLIDARITATII SOCIALE ŞI
                                      a** │României│ FAMILIEI
                                             └────────┘
                                                     BON VALORIC
                                                   - ajutor de incalzire -
                                                     - energie termica -
   Numele .......................... Numele şi prenumele ...................
   Prenumele ....................... CNP ...................................
   CNP ............................. Adresa ................................
   Adresa ..........................
               SUMA*** SUMA***
                                         Furnizor unităţi Titular, D.D.F.S.S
                     D.D.F.S.S Semnatura, Semnatura, Director
                   semnatura pers. L.S. Executiv
                     autorizata Semnatura,
                       L.S. L.S.
   Seria ........... Seria .............
   Nr. ............. Nr. ...............
                                                   NETRANSMISIBIL
                                         Bonul valoric se va Tiparit la CN
                                         utiliza exclusiv conform Imprimeria
                                         destinatiei sale Naţionala*SA

  __________________
  * Orice sesizare în legătură cu utilizarea acestui bon valoric se va face la Cancelaria Primului-Ministru Tel. 0800800300
  ** Se va tipari în functie de luna pentru care se va acorda bonul valoric
  *** Se va tipari în functie de cuantumul valoric prevăzut de lege
               GUVERNUL
               ROMÂNIEI
               ┌────────┐
               │ Stema │ 2004-2005
               │României│
               └────────┘ *) GUVERNUL ROMÂNIEI
                  BON VALORIC L
            - ajutor de incalzire- u ┌────────┐ MINISTERUL MUNCII,
              - gaze naturale - n │ Stema │ SOLIDARITATII SOCIALE ŞI
                                      a** │României│ FAMILIEI
                                             └────────┘
                                                     BON VALORIC
                                                   - ajutor de incalzire -
                                                     - gaze naturale -
   Numele .......................... Numele şi prenumele ...................
   Prenumele ....................... CNP ...................................
   CNP ............................. Adresa ................................
   Adresa ..........................
               SUMA*** SUMA***
                                         Furnizor unităţi Titular, D.D.F.S.S
                     D.D.F.S.S Semnatura, Semnatura, Director
                   semnatura pers. L.S. Executiv
                     autorizata Semnatura,
                       L.S. L.S.
   Seria ........... Seria .............
   Nr. ............. Nr. ...............
                                                   NETRANSMISIBIL
                                         Bonul valoric se va Tiparit la CN
                                         utiliza exclusiv conform Imprimeria
                                         destinatiei sale Naţionala*SA

  __________________
  * Orice sesizare în legătură cu utilizarea acestui bon valoric se va face la Cancelaria Primului-Ministru Tel. 0800800300
  ** Se va tipari în functie de luna pentru care se va acorda bonul valoric
  *** Se va tipari în functie de cuantumul valoric prevăzut de lege
  -------------
  Anexa a fost introdusă de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA nr. 55 din 29 iulie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 690 din 30 iulie 2004, având conţinutul anexei la acest act normativ.


  Anexa 2

  Tariful binom tip B1
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                           Componenta Componenta Componenta
        Locuinţa apă caldă încălzire variabilă
  [numărul de camere] de consum B1CI B1CV
                              B1CA
                         ───────────────────────────────────────────────────────
                            [lei/zi] [lei/zi/mp] [lei/Gcal]
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      1 cameră 0,17 0,01 76,5
      2 camere 0,25 0,01 76,5
      3 camere 0,35 0,01 76,5
      4 camere*) 0,5 0,01 76,5
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      *) Pentru locuinţele cu mai mult de 4 camere se aplică valorile de
         la 4 camere.

  Pentru o perioadă de facturare valoarea facturii, V, exprimată în lei, se determină cu formula următoare:
  V = [B1CA+B1CI x S] x N+Q x B1CV,
  unde:
  S = suprafaţa utilă a locuinţei, exprimată în mp;
  N = numărul de zile din perioada de facturare;
  Q = energia termică consumată în perioada de facturare, exprimată în Gcal.
  Tariful binom tip B2
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                          Componenta Componenta Componenta
        Locuinţa apă caldă încălzire variabilă
   [numărul de camere] de consum B2CI B2CV
                             B2CA
                        ────────────────────────────────────────────────────────
                           [lei/zi] [lei/zi/mp] [lei/Gcal]
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     1 cameră 0,25 0,02 54,5
     2 camere 0,36 0,02 54,5
     3 camere 0,52 0,02 54,5
     4 camere*) 0,7 0,02 54,5
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      *) Pentru locuinţele cu mai mult de 4 camere se aplică valorile de
         la 4 camere.

  Pentru o perioadă de facturare valoarea facturii, V, exprimată în lei, se determină cu formula următoare:
  V = [B2CA+B2CI x S] x N+Q x B2CV,
  unde:
  S = suprafaţa utilă a locuinţei, exprimată în mp;
  N = numărul de zile din perioada de facturare;
  Q = energia termică consumată în perioada de facturare, exprimată în Gcal.
  -------------
  Anexa 2 a fost introdusă de pct. 8 al art. I din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 143 din 18 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 934 din 19 octombrie 2005, având conţinutul anexei la acest act normativ.
  ────────────────