REGULAMENT nr. 12 din 25 octombrie 2018pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale Regulamentului (UE) nr. 1.286/2014 privind documentele cu informații esențiale referitoare la produsele de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări (PRIIP)
EMITENT
 • AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 919 din 31 octombrie 2018
  În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2),art. 2 alin. (1) lit. a) și d),art. 3 alin. (1) lit. b),art. 6 alin. (1) și (2), precum și ale art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,
  în conformitate cu prevederile art. 234 lit. c) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare,
  în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (2), art. 7 și art. 28 alin. (1) și (4) din Regulamentul (UE) nr. 1.286/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 noiembrie 2014 privind documentele cu informații esențiale referitoare la produsele de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări (PRIIP),
  în urma deliberărilor din ședința Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din data de 24 octombrie 2018,
  Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezentul regulament.

  Articolul 1

  Prezentul regulament stabilește măsuri de punere în aplicare a prevederilor art. 5 alin. (2), art. 7 și ale art. 28 alin. (1) și (4) din Regulamentul (UE) nr. 1.286/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 noiembrie 2014 privind documentele cu informații esențiale referitoare la produsele de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări (PRIIP), denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 1.286/2014.


  Articolul 2

  Termenii și expresiile utilizați/utilizate în prezentul regulament au semnificația prevăzută în Regulamentul (UE) nr. 1.286/2014.


  Articolul 3

  Prezentul regulament se aplică creatorilor de produse de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări, denumite în continuare PRIIP, și persoanelor care oferă consultanță cu privire la un PRIIP sau care vând un PRIIP investitorilor de retail pe teritoriul României.


  Articolul 4

  Abrogat.
  (la 30-07-2019, Articolul 4 a fost abrogat de Punctul 1, Articolul I din REGULAMENT nr. 8 din 19 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 632 din 30 iulie 2019 )


  Articolul 5
  (1) În aplicarea prevederilor art. 7 din Regulamentul (UE) nr. 1.286/2014, documentul cu informații esențiale aferent PRIIP-urilor din România sau din alte state membre ale Uniunii Europene care sunt distribuite și în România este redactat în limba română și, opțional, și în limba engleză.(2) Prevederile alin. (1) se aplică și documentelor de marketing prin care sunt promovate PRIIP-urile care sunt distribuite în România.


  Articolul 6
  (1) În aplicarea art. 13 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 1.286/2014 o persoană care oferă consultanță cu privire la un PRIIP sau care îl vinde investitorilor de retail își poate îndeplini obligația de furnizare a documentului cu informații esențiale prin punerea la dispoziție a legăturii dinamice (hiperlinkului) către pagina din site-ul creatorului de PRIIP, dacă sunt îndeplinite toate condițiile prevăzute la art. 14 alin. (5) din regulamentul anterior menționat și dacă documentul cu informații esențiale este redactat în limba română.(2) În aplicarea art. 14 alin. (5) lit. (c) din Regulamentul (UE) nr. 1.286/2014 se consideră că persoana care oferă consultanță cu privire la un PRIIP sau care îl vinde și-a îndeplinit obligațiile privind notificarea pe cale electronică a adresei site-ului internet și a locului de pe site unde poate fi consultat documentul cu informații esențiale dacă a publicat această informație în contul online al investitorului de retail stabilit conform contractului cu acesta și dacă au fost îndeplinite toate condițiile de la art. 14 alin. (5) din Regulamentul (UE) nr. 1.286/2014.


  Articolul 7
  (1) În aplicarea prevederilor art. 28 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 1.286/2014, raportările privind încălcările efective sau potențiale ale prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.286/2014 și activitățile desfășurate, inclusiv măsurile adoptate ca urmare a acestor încălcări, sunt primite de către A.S.F. prin intermediul unor canale de comunicare care sunt sigure și asigură confidențialitatea, denumite în continuare canale de comunicare securizate.
  (la 30-07-2019, Alineatul (1) din Articolul 7 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din REGULAMENT nr. 8 din 19 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 632 din 30 iulie 2019 )
  (2) Raportarea încălcărilor efective sau potențiale ale prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.286/2014 se poate realiza cel puțin în următoarele moduri:
  a) raportarea scrisă a încălcărilor, în format electronic sau pe suport hârtie;
  b) raportarea orală a încălcărilor prin intermediul liniilor telefonice, indiferent dacă este înregistrată sau neînregistrată;
  c) întâlnirea cu angajați specializați ai A.S.F., dacă este cazul.
  (3) Procesul de gestionare de către A.S.F. a raportărilor transmise de persoanele care reclamă încălcări ale prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.286/2014 se realizează, cu asigurarea:
  a) unui nivel adecvat de protecție a acelor angajați ai creatorilor de PRIIP, precum și a angajaților persoanelor care oferă consultanță cu privire la un PRIIP sau care vând un PRIIP care raportează încălcările comise în cadrul respectivelor entități, cel puțin referitor la acte de răzbunare, de discriminare și la alte tipuri de tratament inechitabil;
  b) protecției identității, atât a persoanei care raportează încălcările cu privire la Regulamentul (UE) nr. 1.286/2014, cât și cu privire la persoana fizică prezumată a fi responsabilă de o încălcare, în toate etapele procedurii, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), cu excepția cazului în care legislația națională impune dezvăluirea identității sale, în contextul unor investigații suplimentare sau al unor proceduri judiciare ulterioare.
  (4) În aplicarea prevederilor art. 28 alin. (4) din Regulamentul (UE) nr. 1.286/2014, creatorii de PRIIP, precum și persoanele care oferă consultanță cu privire la PRIIP sau vând PRIIP instituie reguli și proceduri interne care să permită raportarea internă de către angajații acestora a încălcărilor efective sau potențiale ale prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.286/2014, prin intermediul unui canal specific, independent și autonom.(5) În sensul prevederilor alin. (4) se consideră că pentru a îndeplini cerința constituirii unui canal specific, independent și autonom, creatorii de PRIIP, precum și persoanele care oferă consultanță cu privire la PRIIP sau care vând PRIIP înființează și administrează o adresă de poștă electronică, la care au acces toți angajații acestora, și prin intermediul căreia aceștia pot transmite intern raportări de încălcări ale prevederilor Regulamentul (UE) nr. 1.286/2014.


  Articolul 8

  Nerespectarea prevederilor prezentului regulament se sancționează conform art. 267 din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare.


  Articolul 9
  (1) Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară și intră în vigoare la data publicării acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) La data intrării în vigoare a prezentului regulament, alin. (4) al art. II din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 2/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 347 din 20 aprilie 2018, se abrogă.

  Președintele Autorității de Supraveghere Financiară,
  Leonardo Badea

  București, 25 octombrie 2018.
  Nr. 12.
  -----