LEGE nr. 337 din 10 decembrie 2013
pentru modificarea alin. (1) al art. 11 al cap. II din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 777 din 12 decembrie 2013  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul I

  Alineatul (1) al articolului 11 al capitolului II din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 653 din 22 iulie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 11. - (1) Entităţile menţionate la art. 9 alin. (1) au obligaţia ca până la data de 30 septembrie 2007 să iniţieze procedurile legale necesare pentru derularea de oferte publice iniţiale sau secundare de vânzare pentru pachete de acţiuni de minimum 5% emise de societăţile comerciale, societăţile naţionale şi companiile naţionale prevăzute în anexă, în vederea admiterii acţiunilor acestora la tranzacţionare în sisteme de tranzacţionare administrate de S.C. Bursa de Valori Bucureşti - S.A. Procedurile de admitere la tranzacţionare vor fi finalizate cel târziu la data de 31 decembrie 2014."


  Articolul II

  Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 din 4 februarie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. La articolul 10, alineatele (1) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "Art. 10. - (1) Numărul maxim de posturi ale Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi ale oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale se stabileşte prin hotărâre a Guvernului, iar structura organizatorică şi modul de funcţionare ale acestora, prin regulament de organizare şi funcţionare aprobat prin ordin al ministrului justiţiei.
  ..................................................................
  (4) Oficiul Naţional al Registrului Comerţului este condus de un director general selecţionat prin examen sau concurs şi numit în funcţie prin ordin al ministrului justiţiei, pentru un mandat de 4 ani, care poate fi reînnoit, în condiţiile legii. În funcţia de director general pot fi numiţi şi magistraţi detaşaţi, în condiţiile legii."
  2. La articolul 10, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:
  "(4^1) Directorul general este ajutat în activitatea sa de 2 directori generali adjuncţi, selecţionaţi prin examen sau concurs şi numiţi în funcţie prin ordin al ministrului justiţiei, pentru un mandat de 4 ani, care poate fi reînnoit, în condiţiile legii."
  3. La articolul 10, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(5) Oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale sunt conduse de directori, ajutaţi în activitate, după caz, de directori adjuncţi, conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi a oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale, selecţionaţi prin examen sau concurs şi numiţi în funcţie prin ordin al ministrului justiţiei, pentru un mandat de 4 ani, care poate fi reînnoit, în condiţiile legii."


  Articolul III

  (1) În termen de 30 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi se adoptă regulamentul de ocupare a funcţiilor de director general şi director general adjunct la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi a funcţiilor de director şi director adjunct la oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale, aprobat prin ordin al ministrului justiţiei.
  (2) În termen de 6 luni de la adoptarea regulamentului prevăzut la alin. (1) se numesc în funcţii directorul general şi directorii generali adjuncţi ai Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, directorii şi directorii adjuncţi ai oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale, potrivit prevederilor Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost modificată şi completată prin prezenta lege.
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
  VIOREL HREBENCIUC
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU
  Bucureşti, 10 decembrie 2013.
  Nr. 337.
  ----------