HOTĂRÂRE nr. 917 din 5 septembrie 2012
privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea regulamentelor delegate (UE) ale Comisiei nr. 1.059/2010, nr. 1.060/2010, nr. 1.061/2010, nr. 1.062/2010 şi nr. 626/2011 de completare a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 mai 2010 privind indicarea, prin etichetare şi informaţii standard despre produs, a consumului de energie şi de alte resurse al produselor cu impact energetic şi pentru abrogarea unor acte normative
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 667 din 24 septembrie 2012  În scopul asigurării aplicării prevederilor:
  a) Regulamentului delegat (UE) nr. 1.059/2010 al Comisiei din 28 septembrie 2010 de completare a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European şi a Consiliului cu privire la cerinţele de etichetare energetică aplicabile maşinilor de spălat vase de uz casnic;
  b) Regulamentului delegat (UE) nr. 1.060/2010 al Comisiei din 28 septembrie 2010 de completare a Directivei 2010/30/U E a Parlamentului European şi a Consiliului cu privire la cerinţele de etichetare energetică a aparatelor frigorifice de uz casnic;
  c) Regulamentului delegat (UE) nr. 1.061/2010 al Comisiei din 28 septembrie 2010 de completare a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European şi a Consiliului cu privire la cerinţele de etichetare energetică aplicabile maşinilor de spălat rufe de uz casnic;
  d) Regulamentului delegat (UE) nr. 1.062/2010 al Comisiei din 28 septembrie 2010 de completare a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte etichetarea energetică a aparatelor TV;
  e) Regulamentului delegat (UE) nr. 626/2011 al Comisiei din 4 mai 2011 de completare a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte etichetarea energetică a aparatelor de climatizare,
  în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. II din Ordonanţa Guvernului nr. 8/2012 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Prezenta hotărâre stabileşte cadrul legal şi instituţional necesar aplicării directe a:
  a) Regulamentului delegat (UE) nr. 1.059/2010 al Comisiei din 28 septembrie 2010 de completare a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European şi a Consiliului cu privire la cerinţele de etichetare energetică aplicabile maşinilor de spălat vase de uz casnic, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 314 din 30 noiembrie 2010;
  b) Regulamentului delegat (UE) nr. 1.060/2010 al Comisiei din 28 septembrie 2010 de completare a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European şi a Consiliului cu privire la cerinţele de etichetare energetică a aparatelor frigorifice de uz casnic, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 314 din 30 noiembrie 2010;
  c) Regulamentului delegat (UE) nr. 1.061/2010 al Comisiei din 28 septembrie 2010 de completare a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European şi a Consiliului cu privire la cerinţele de etichetare energetică aplicabile maşinilor de spălat rufe de uz casnic, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 314 din 30 noiembrie 2010;
  d) Regulamentului delegat (UE) nr. 1.062/2010 al Comisiei din 28 septembrie 2010 de completare a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte etichetarea energetică a aparatelor TV, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 314 din 30 noiembrie 2010;
  e) Regulamentului delegat (UE) nr. 626/2011 al Comisiei din 4 mai 2011 de completare a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte etichetarea energetică a aparatelor de climatizare, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 178 din 6 iulie 2011.


  Articolul 2

  Se desemnează Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri ca autoritate naţională competentă pentru coordonarea aplicării dispoziţiilor regulamentelor delegate ale Comisiei prevăzute la art. 1.


  Articolul 3

  Se desemnează Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) ca autoritate naţională competentă pentru supravegherea pieţei, pentru categoriile de produse care fac obiectul dispoziţiilor regulamentelor delegate ale Comisiei prevăzute la art. 1.


  Articolul 4

  (1) Resursele financiare necesare pentru exercitarea activităţii de supraveghere a pieţei se asigură de către ANRE, în limitele bugetului aprobat.
  (2) ANRE stabileşte procedura de verificare specifică fiecărui regulament delegat al Comisiei prevăzut la art. 1, în funcţie de bugetul aprobat şi de numărul de produse identificate pe piaţă.


  Articolul 5

  Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri asigură, la cererea autorităţii naţionale competente pentru supravegherea pieţei prevăzute la art. 3, furnizarea informaţiilor necesare desfăşurării activităţii de supraveghere a pieţei, respectiv cele privitoare la producătorii/importatorii categoriilor de produse care fac obiectul dispoziţiilor regulamentelor delegate ale Comisiei prevăzute la art. 1.


  Articolul 6

  Informaţiile care trebuie furnizate de furnizori şi distribuitori, în scopul evaluării conformităţii şi/sau al informării consumatorilor, prevăzute la anexele II, III, IV la Regulamentul delegat (UE) nr. 1.059/2010, anexele III, IV, V la Regulamentul delegat (UE) nr. 1.060/2010, anexele II, III, IV la Regulamentul delegat (UE) nr. 1.061/2010, anexele III, IV, VI la Regulamentul delegat (UE) nr. 1.062/2010 şi anexele IV, V, VI la Regulamentul delegat (UE) nr. 626/2011 trebuie să fie disponibile în limba română.


  Articolul 7

  (1) Constituie contravenţie şi se sancţionează conform art. 13 alin. (1) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 217/2012 privind stabilirea cerinţelor pentru indicarea, prin etichetare şi informaţii standard despre produs, a consumului de energie şi de alte resurse al produselor cu impact energetic şi de modificare a Hotărârii Guvernului nr. 1.039/2003 privind stabilirea cerinţelor referitoare la etichetarea şi eficienţa energetică a aparatelor frigorifice de uz casnic pentru introducerea lor pe piaţă, precum şi cu retragerea de pe piaţă sau interzicerea introducerii pe piaţă a produselor neconforme nerespectarea prevederilor art. 3 din regulamentele delegate ale Comisiei prevăzute la art. 1.
  (2) Constituie contravenţie şi se sancţionează conform art. 13 alin. (1) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 217/2012, precum şi cu retragerea de pe piaţă sau interzicerea introducerii pe piaţă a produselor neconforme săvârşirea de către persoanele juridice a următoarelor fapte:
  a) nerespectarea prevederilor art. 4 din regulamentele delegate ale Comisiei prevăzute la art. 1;
  b) nerespectarea prevederilor art. 6.


  Articolul 8

  Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 7 se fac de către reprezentanţii împuterniciţi ai ANRE.


  Articolul 9

  (1) Contravenţiilor prevăzute la art. 7 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
  (2) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la art. 7, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei.


  Articolul 10

  Prevederile art. 7 referitoare la contravenţiile şi sancţiunile pentru nerespectarea dispoziţiilor regulamentelor delegate ale Comisiei prevăzute la art. 1 , care se aplică de la o dată ulterioară datei intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se aplică de la data la care devin aplicabile dispoziţiile respectivelor regulamente delegate ale Comisiei.


  Articolul 11

  (1) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă:
  a) Hotărârea Guvernului nr. 86/2006 privind stabilirea cerinţelor referitoare la etichetarea şi eficienţa energetică pentru introducerea pe piaţă a maşinilor de spălat vase de uz casnic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 129 din 10 februarie 2006, cu completările ulterioare;
  b) Hotărârea Guvernului nr. 1.039/2003 privind stabilirea cerinţelor referitoare la etichetarea şi eficienţa energetică a aparatelor frigorifice de uz casnic pentru introducerea lor pe piaţă, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 455 din 5 iulie 2007, cu modificările şi completările ulterioare;
  c) Hotărârea Guvernului nr. 1.252/2005 privind stabilirea cerinţelor referitoare la etichetarea şi eficienţa energetică pentru introducerea pe piaţă a maşinilor de spălat rufe de uz casnic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.014 din 16 noiembrie 2005, cu completările ulterioare.
  (2) La data de 1 ianuarie 2013 se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.871/2005 privind stabilirea cerinţelor referitoare la etichetarea şi eficienţa energetică pentru introducerea pe piaţă a aparatelor de climatizare de uz casnic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 25 ianuarie 2006, cu completările ulterioare.


  Articolul 12

  Prezenta hotărâre intră în vigoare la 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul economiei, comerţului
  şi mediului de afaceri,
  Daniel Chiţoiu
  Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare
  în Domeniul Energiei,
  Niculae Havrileţ
  Ministrul afacerilor europene,
  Leonard Orban
  Viceprim-ministru,
  ministrul finanţelor publice,
  Florin Georgescu
  Bucureşti, 5 septembrie 2012.
  Nr. 917.
  ----