ORDIN nr. 420 din 31 martie 2023pentru aprobarea modelului și conținutului formularului "Notificare de conformare emisă de organul de inspecție fiscală", a procedurii de notificare și a periodicității de emitere, precum și pentru modificarea anexei nr. 1.a laOrdinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.711/2015 privind modelul și conținutul formularelor și documentelor utilizate în activitatea de inspecție fiscală
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 6 aprilie 2023
  În temeiul prevederilor art. 121^1 alin. (5) și ale art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,
  având în vedere avizul conform al Ministerului Finanțelor, comunicat prin Adresa nr. 739.216 din data de 30.03.2023,
  președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă modelul și conținutul formularului „Notificare de conformare emisă de organul de inspecție fiscală“, prevăzut în anexa nr. 1.


  Articolul 2

  Se aprobă procedura de notificare și periodicitatea de emitere a formularului „Notificare de conformare emisă de organul de inspecție fiscală“, prevăzute în anexa nr. 2.


  Articolul 3

  Anexa nr. 1.a la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.711/2015 privind modelul și conținutul formularelor utilizate în activitatea de inspecție fiscală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 965 din 28 decembrie 2015, se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 3.


  Articolul 4

  Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 5

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
  Lucian-Ovidiu Heiuș

  București, 31 martie 2023.
  Nr. 420.

  Anexa nr. 1

  Sigla organului fiscal emitent
  Agenția Națională de Administrare Fiscală
  Direcția Generală .....................
  Administrația .........................

  Nr. ............
  Data zz/ll/aaaa

  NOTIFICARE DE CONFORMARE
  emisă de organul de inspecție fiscală

  Denumirea contribuabilului/plătitorului ..........................................
  Codul de identificare fiscală .............................................
  Domiciliul fiscal: localitatea ................................., bd./str. ............ nr. ...., bl. ..., sc. ..., et. ...., ap. ...., județul/sectorul ............., codul poștal ...............
  Domnului/Doamnei administrator/director general
  Stimată/e doamnă/domn, vă aducem la cunoștință că, potrivit prevederilor art. 121^1 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, a fost emisă prezenta notificare, în scopul reanalizării situației fiscale și, după caz, pentru a proceda la depunerea sau corectarea declarațiilor fiscale, anterior eventualei selectări pentru efectuarea unei acțiuni de inspecție fiscală.
  Din analizele efectuate de organele fiscale asupra datelor și informațiilor deținute, comunicate de dumneavoastră sau primite/obținute din alte surse, au rezultat următoarele riscuri fiscale în legătură cu activitatea dumneavoastră:
  .........................................................*)
  *) Se vor prezenta elementele de risc fiscal identificate de organul fiscal, perioadele impozabile, impozitele, taxele, contribuțiile aferente riscurilor identificate, după caz, inclusiv cu estimarea impactului fiscal, dacă acesta poate fi cuantificat, alte elemente relevante care pot conduce la reevaluarea situației fiscale de către contribuabil/plătitor.

  Referitor la riscurile fiscale menționate, vă rugăm să procedați la analizarea acestora și la eventuala depunere sau corectare a declarațiilor fiscale, în termen de 30 de zile de la data comunicării prezentei notificări.
  Totodată, în termenul menționat anterior, aveți posibilitatea să ne transmiteți o informare referitoare la rezultatele analizei proprii efectuate, precum și la măsurile întreprinse, după caz, însoțită de documente
  Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului UE 2016/679
  justificative care să ateste modul de conformare sau de trimiteri la documente deținute deja de Agenția Națională de Administrare Fiscală - depuse la organul fiscal pentru conformare.
  În situația în care, ca urmare a analizei proprii, concluzionați că riscurile fiscale identificate de organul fiscal nu se confirmă și, pe cale de consecință, nu se impune să procedați la reanalizarea situației dumneavoastră fiscale, acest fapt va fi menționat în informarea ce va fi transmisă organului fiscal, după caz.
  Vă informăm că, până la expirarea termenului de 30 de zile de la comunicarea prezentei notificări, organul de inspecție fiscală nu va întreprinde nicio acțiune pentru selectarea pentru inspecție fiscală.
  De asemenea, vă comunicăm faptul că depunerea sau corectarea declarațiilor ca urmare a prezentei notificări nu împiedică organul fiscal să vă selecteze pentru efectuarea unei acțiuni de inspecție fiscală, însă numai după împlinirea termenului menționat anterior.
  Data comunicării prezentei notificări este data prevăzută la art. 47 și, respectiv, art. 79 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în funcție de modalitatea de comunicare utilizată de organul fiscal.
  Pentru informații suplimentare în legătură cu prezenta notificare, persoana care poate fi contactată este doamna/domnul .........................., la numărul de telefon .............., la adresa de e-mail ..................... sau la sediul organului fiscal din ..................., în zilele de ............., între orele ........... .
  Prezenta notificare nu reprezintă act administrativ fiscal în sensul prevederilor art. 46 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
  În speranța că veți da curs solicitării noastre, vă mulțumim.
  Conducătorul organului de inspecție fiscală,
  ............................................
  [funcția, numele, prenumele, semnătura, ștampila**)]

  (la 12-12-2023, sintagma: Conducătorul structurii de inspecție fiscală a fost înlocuită de Punctul 4., Articolul I din ORDINUL nr. 1.930 din 23 noiembrie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1115 din 12 decembrie 2023 )
  **) În situația emiterii și semnării electronice, utilizând un certificat digital calificat, documentul este valabil fără ștampilă.
  Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului UE 2016/679


  Anexa nr. 2

  PROCEDURA DE NOTIFICARE ȘI PERIODICITATEA DE EMITERE
  a formularului „Notificare de conformare emisă de organul de inspecție fiscală“
  1. Notificarea de conformare emisă de organul de inspecție fiscală, denumită în continuare notificarea, se transmite contribuabililor/plătitorilor prezumtiv a fi selectați pentru inspecția fiscală de către organul de inspecție fiscală competent, în baza prevederilor art. 121^1 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.2. Notificarea se emite de organul de inspecție fiscală competent pentru efectuarea inspecției fiscale la contribuabilul/plătitorul vizat, în baza analizei de risc primite de la structurile cu atribuții din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală și/sau în baza analizelor proprii efectuate.3. Notificarea se emite ori de câte ori, ca urmare a analizei de risc, sunt identificate noi riscuri fiscale care nu au fost notificate anterior și nici nu au făcut obiectul controalelor fiscale. Notificările de conformare pot fi transmise lunar, trimestrial, semestrial sau anual, raportat la perioada fiscală corespunzătoare impozitului, taxei, contribuției în care a fost identificat riscul fiscal.4. Nu este necesară emiterea notificării în situația în care, potrivit prevederilor legale în vigoare, inspecția fiscală este necesară pentru soluționarea unor cereri ale contribuabilului sau efectuarea inspecției fiscale este prevăzută în mod expres în alte acte normative.
  De asemenea nu este necesară emiterea notificării în situațiile descrise de prevederile art. 122 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:
  a) în cazul contribuabililor/plătitorilor aflați în procedura insolvenței;
  b) în situația în care, ca urmare a unui control inopinat, se impune începerea imediată a inspecției fiscale;
  c) pentru extinderea inspecției fiscale la perioade sau creanțe fiscale, altele decât cele cuprinse în avizul de inspecție fiscală inițial;
  d) în cazul refacerii inspecției fiscale ca urmare a unei decizii de soluționare a contestației;
  e) în cazul unor cereri ale contribuabilului/plătitorului pentru a căror soluționare, ca urmare a analizei de risc, este necesară efectuarea inspecției fiscale.
  5. În vederea emiterii notificării, organul de inspecție fiscală efectuează următoarele activități:
  (la 12-12-2023, Partea introductivă a Punctului 5., Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 1., Articolul I din ORDINUL nr. 1.930 din 23 noiembrie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1115 din 12 decembrie 2023 )

  a) conducătorul structurii din cadrul organului de inspecție fiscală cu atribuții în emiterea notificării de conformare nominalizează persoana/persoanele care procedează la întocmirea notificării pentru un anumit contribuabil/plătitor, în baza analizelor de risc primite de la structura de specialitate și/sau în baza analizelor proprii efectuate de organul de inspecție fiscală;
  (la 12-12-2023, Litera a), Punctul 5., Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 2., Articolul I din ORDINUL nr. 1.930 din 23 noiembrie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1115 din 12 decembrie 2023 )

  b) persoana/persoanele nominalizată/nominalizate întocmește/întocmesc notificarea către contribuabil, în care va/vor face referire la riscurile identificate de organul fiscal;
  c) proiectul notificării se avizează de conducătorul structurii din cadrul organului de inspecție fiscală cu atribuții în emiterea notificării de conformare și se aprobă de conducătorul organului de inspecție fiscală;
  (la 12-12-2023, Litera c), Punctul 5., Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 2., Articolul I din ORDINUL nr. 1.930 din 23 noiembrie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1115 din 12 decembrie 2023 )

  d) după aprobarea notificării, persoana/persoanele care a/au întocmit notificarea va/vor proceda la inițierea comunicării acesteia către contribuabil prin utilizarea unuia dintre mijloacele de comunicare prevăzute la art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;
  e) persoana/persoanele care a/au întocmit notificarea va/vor fi nominalizată/nominalizate, de regulă, ca persoană/persoane de contact pentru contribuabilul/plătitorul notificat, în legătură cu aspectele vizate de notificare;
  f) persoana/persoanele care a/au întocmit notificarea va/vor analiza, după caz, informațiile primite de la contribuabil în legătură cu modalitatea de conformare ca urmare a notificării și va/vor propune, printr-un referat motivat, inițierea sau neinițierea acțiunii de inspecție fiscală sau a verificării documentare la contribuabilul/plătitorul notificat, după expirarea perioadei prevăzute de lege pentru conformare ca urmare a notificării.
  (la 12-12-2023, Litera f), Punctul 5., Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 2., Articolul I din ORDINUL nr. 1.930 din 23 noiembrie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1115 din 12 decembrie 2023 )
  6. Organul de inspecție fiscală va ține și va organiza o evidență a notificărilor emise, care va cuprinde cel puțin următoarele informații:
  a) denumirea și CUI-ul contribuabilului/plătitorului notificat;
  b) numărul de înregistrare și data emiterii notificării. Numărul și data vor fi alocate notificării după aprobarea acesteia;
  c) prezentarea pe scurt a riscurilor fiscale care fac obiectul notificării, precum și a implicațiilor fiscale pe perioade impozabile și tipuri de impozite, taxe, contribuții, după caz;
  d) data comunicării notificării către contribuabil, care va fi stabilită în funcție de modalitatea de comunicare utilizată;
  e) termenul legal până la care contribuabilul/plătitorul are posibilitatea de a se conforma, ca urmare a notificării. Termenul va fi stabilit în funcție de data comunicării notificării;
  f) prezentarea, după caz, a modalității de conformare de către contribuabil/plătitor, în baza informațiilor primite de la acesta, ca urmare a notificării;
  g) propunerea de efectuare a inspecției fiscale sau a verificării documentare, ulterior termenului legal stabilit pentru conformare ca urmare a notificării, la contribuabilii cu risc fiscal ridicat care nu au remediat riscurile fiscale pentru care au fost notificați;
  h) propunerea de efectuare sau de neefectuare a inspecției fiscale sau a verificării documentare, ulterior termenului legal stabilit pentru conformare ca urmare a notificării, la contribuabilii cu risc fiscal mic/mediu care nu au remediat riscurile fiscale pentru care au fost notificați;
  i) implicațiile fiscale ca urmare a conformării contribuabilului/plătitorului conform notificării, după caz, respectiv menționarea perioadelor fiscale și a impozitelor, taxelor, contribuțiilor pentru care contribuabilul/plătitorul a procedat la rectificare sau la depunerea de declarații fiscale.
  7. Notificările editate pe suport hârtie se emit în două exemplare, din care exemplarul 1, semnat de conducătorul organului de inspecție fiscală, va fi comunicat contribuabilului/ plătitorului, iar exemplarul 2, semnat de persoana/persoanele desemnată/desemnate pentru întocmire, avizat de conducătorul structurii din cadrul organului de inspecție fiscală cu atribuții în emiterea notificării de conformare și aprobat de conducătorul organului de inspecție fiscală, va fi arhivat în cadrul organului fiscal la dosarul fiscal al contribuabilului.
  (la 12-12-2023, Punctul 7., Anexa nr. 2 a fost modificat de Punctul 3., Articolul I din ORDINUL nr. 1.930 din 23 noiembrie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1115 din 12 decembrie 2023 )
  8. Notificarea poate fi emisă inclusiv în format electronic prin utilizarea de aplicații informatice dedicate. În situația în care notificările vor fi emise prin intermediul unor aplicații informatice dedicate, întocmirea, avizarea, aprobarea și arhivarea acestora se vor realiza exclusiv în mediul electronic, comunicarea către contribuabil/plătitor urmând a se efectua, de regulă, prin intermediul platformei dedicate a Agenției Naționale de Administrare Fiscală - Spațiul privat virtual. În situația în care, din motive tehnice sau de altă natură, comunicarea prin Spațiul privat virtual nu este posibilă, se va proceda la listarea unui exemplar al notificării care va conține doar semnătura conducătorului organului de inspecție fiscală, în vederea comunicării către contribuabil/plătitor prin utilizarea altor mijloace legale de comunicare.
  (la 12-12-2023, sintagma: conducătorului structurii de inspecție fiscală a fost înlocuită de Punctul 4., Articolul I din ORDINUL nr. 1.930 din 23 noiembrie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1115 din 12 decembrie 2023 )


  Anexa nr. 3

  (Anexa nr. 1.a la Ordinul nr. 3.711/2015)
  Sigla organului fiscal emitent
  Agenția Națională de Administrare Fiscală
  Direcția Generală .....................
  Administrația .........................

  Nr. ............
  Data zz/ll/aaaa

  AVIZ DE INSPECȚIE FISCALĂ

  Denumirea contribuabilului/plătitorului ..........................................
  Codul de identificare fiscală .............................................
  Domiciliul fiscal: localitatea .................................., bd./str. ............ nr. ...., bl. ..., sc. ..., et. ...., ap. ...., județul/sectorul ............., codul poștal ...............
  Domnului/Doamnei administrator/director general
  În conformitate cu prevederile art. 113 și 122 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă informăm că, începând cu data de .................., veți face obiectul unei inspecții fiscale/extinderi a inspecției fiscale, având ca obiective:– verificarea legalității și conformității declarațiilor fiscale și/sau operațiunilor relevante pentru inspecția fiscală, a corectitudinii și exactității îndeplinirii obligațiilor în legătură cu stabilirea bazelor de impozitare și a obligațiilor fiscale principale privind:
  a) impozitul .................... pe perioada ................;
  b) taxa ...........................pe perioada .................;
  Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului UE 2016/679

  c) contribuții sociale ....... pe perioada .................;
  d) alte venituri ale bugetului general consolidat ........... pe perioada .............;
  – verificarea respectării prevederilor legislației fiscale și contabile;– verificarea altor aspecte relevante pentru impozitare, dacă prezintă interes pentru aplicarea legislației fiscale și contabile.

  Pentru buna desfășurare a inspecției fiscale vă rugăm să pregătiți, pentru a fi puse la dispoziția organelor de inspecție fiscală, toate documentele financiar-contabile și fiscale, registrele contabile și jurnalele obligatorii, precum și orice alte date necesare clarificării situațiilor de fapt relevante din punct de vedere fiscal.
  Până la data programată pentru începerea inspecției fiscale urmează să procedați la verificarea evidenței dumneavoastră fiscale în corelație cu evidența creanțelor fiscale organizată de organul fiscal, pentru remedierea eventualelor erori materiale.
  Potrivit prevederilor art. 122 alin. (7) lit. e) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, aveți posibilitatea depunerii sau corectării declarației de impunere aferente perioadelor și creanțelor fiscale ce vor face obiectul inspecției fiscale, până la data începerii inspecției fiscale, așa cum aceasta este prevăzută la art. 123 din același act normativ.
  Locul propus pentru desfășurarea inspecției fiscale .......................................................*)
  *) Se va completa cu locul inițial propus de organul fiscal pentru desfășurarea inspecției fiscale.

  În situația în care locul propus pentru desfășurarea inspecției fiscale este la sediul organului fiscal, la solicitarea motivată a dumneavoastră, inspecția fiscală se poate desfășura în spațiile dumneavoastră de lucru. Cererea dumneavoastră se soluționează în termen de maximum 3 zile de la înregistrare. În cazul în care cererea nu este soluționată în termenul de 3 zile, aceasta se consideră acceptată tacit. Schimbarea locului de desfășurare a inspecției fiscale se poate realiza și pe parcursul inspecției fiscale.
  În situația în care locul propus pentru desfășurarea inspecției fiscale este diferit de sediul organului fiscal, aveți obligația de a pune la dispoziția echipei de inspecție fiscală un spațiu de lucru adecvat, precum și logistica necesară desfășurării inspecției fiscale. Dacă nu există sau nu poate fi pus la dispoziție un spațiu de lucru adecvat pentru derularea inspecției fiscale, atunci activitatea de inspecție se desfășoară la sediul organului fiscal sau în orice alt loc stabilit de comun acord cu dumneavoastră.
  În măsura în care contabilitatea dumneavoastră este informatizată, urmează să asigurați ansamblul informațiilor, datelor și documentelor arhivate în format electronic, precum și aplicațiile informatice cu ajutorul cărora s-au întocmit.
  Pe parcursul desfășurării inspecției fiscale aveți dreptul de a beneficia de asistență de specialitate și/sau juridică.
  Pentru informarea dumneavoastră, facem precizarea că drepturile și obligațiile contribuabilului/ plătitorului pe perioada desfășurării inspecției fiscale sunt reglementate prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 713/2004 privind aprobarea Cartei drepturilor și obligațiilor contribuabililor pe timpul desfășurării inspecției fiscale.
  Inspecția fiscală se va desfășura cu respectarea prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, și a altor reglementări legale în materie, precum și a prevederilor Codului etic al inspectorului de control fiscal, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.753/2003.
  Potrivit prevederilor art. 122 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, aveți posibilitatea de a solicita, o singură dată, amânarea datei de începere a inspecției fiscale pentru motive justificate.
  Prezentul aviz de inspecție fiscală a fost emis în baza prevederilor titlului VI cap. I art. 122 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
  În situația în care în timpul inspecției fiscale se depune sau se corectează declarația fiscală aferentă perioadelor și obligațiilor fiscale ce fac obiectul inspecției fiscale, aceasta nu va fi luată în considerare de organul fiscal, potrivit prevederilor art. 105 alin. (8) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
  Vă asigurăm de întreaga noastră colaborare pe parcursul desfășurării inspecției fiscale.
  Conducătorul structurii de inspecție fiscală
  ............................................
  [funcția, numele, prenumele, semnătura, ștampila**)]

  **) În situația emiterii și semnării electronice, utilizând un certificat digital calificat, documentul este valabil fără ștampilă.
  Persoana de contact: ....................... Telefon: .......................
  Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului UE 2016/679