HOTĂRÂRE nr. 656 din 5 iunie 2003
privind înfiinţarea Institutului Naţional pentru Memoria Exilului Romanesc
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 417 din 13 iunie 2003  În temeiul art. 107 din Constituţie, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, al art. 19 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002 şi al art. 5 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se înfiinţează Institutul Naţional pentru Memoria Exilului Romanesc, denumit în continuare Institutul, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în subordinea Guvernului şi coordonarea ministrului culturii şi cultelor, cu sediul în municipiul Bucureşti, Str. Polona nr. 1 -5, sectorul 1.


  Articolul 2

  Institutul are ca obiect de activitate culegerea, arhivarea, cercetarea şi publicarea documentelor referitoare la exilul românesc din perioada 1940-1989, precum şi rezolvarea unor probleme pendinte legate de fostul exil.


  Articolul 3

  Pentru realizarea obiectului de activitate prevăzut la art. 2 Institutul are următoarele atribuţii principale:
  a) efectuează studii şi cercetări, în ţara şi în străinătate, pentru aprofundarea cunoaşterii fenomenului exilului românesc;
  b) achiziţionează - sau primeşte donaţii - orice mărturie, publicaţie ori document al fostului exil sau despre acesta;
  c) identifica, aduce în ţara şi conserva documentele fostului exil, în original sau copie, pe orice suport, răspândite în diferite tari ale lumii;
  d) finanţează editarea şi reeditarea, tipărirea şi publicarea de memorii, cărţi, studii, articole, corespondenta, memorie fotografica şi video, colecţii de documente, albume fotografice, privitoare la fostul exil românesc;
  e) lanseaza proiecte de istorie orala, în scopul salvării memoriei istorice a exilului românesc;
  f) organizează reuniuni şi colocvii consacrate exilului şi reprezintă cercetarea românească în acest domeniu la intalnirile ştiinţifice naţionale şi internaţionale;
  g) constituie un depozit cuprinzând toate publicaţiile, cărţile, colectiile de reviste, ziare, manifeste şi alte înscrisuri ale fostului exil din perioada 1940-1989;
  h) constituie un punct de referinţa şi de comunicare cu persoanele din fostul exil care au continuat sa rămână în afară graniţelor tarii;
  i) sprijină material, în limita sumelor alocate prin buget, acele instituţii ale fostului exil care trebuie să rămână în străinătate, ca prezente active româneşti în ţările respective;
  j) asigura îngrijirea mormintelor personalitatilor exilului decedate în străinătate şi, după caz, procedează, cu acordul familiei, la repatrierea şi reinhumarea acestora, potrivit legii.


  Articolul 4

  (1) Numărul maxim de posturi al Institutului este de 20, dintre care 12 sunt cercetători ştiinţifici.
  (2) Personalul Institutului este salarizat conform prevederilor legale aplicabile personalului din sectorul bugetar.
  (3) Structura organizatorică şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale Institutului se aproba prin ordin al ministrului culturii şi cultelor, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.


  Articolul 5

  (1) Institutul este condus de un preşedinte, ajutat de un vicepreşedinte, numiţi pe o perioadă de 5 ani prin decizie a primului-ministru, potrivit legii, dintre membrii Consiliului de Garanţie Morala.
  (2) Institutul poate avea un preşedinte de onoare.
  (3) Preşedintele şi vicepreşedintele Institutului sunt încadraţi şi salarizaţi la nivelul funcţiilor asimilate celor de secretar de stat şi, respectiv, de subsecretar de stat.
  (4) Preşedintele are următoarele atribuţii principale:
  a) organizează şi conduce întreaga activitate a Institutului;
  b) este ordonator principal de credite, în condiţiile legii;
  c) asigura gestionarea fondurilor băneşti şi a patrimoniului Institutului, potrivit legii;
  d) aproba bilanţul contabil şi contul de execuţie bugetară;
  e) numeşte şi destituie, potrivit legii, personalul Institutului.
  (5) Vicepreşedintele este inlocuitorul de drept al preşedintelui şi exercită atribuţiile delegate de acesta.


  Articolul 6

  (1) Pe lângă Institut se organizează şi funcţionează:
  a) Consiliul de Garanţie Morala, organ consultativ de specialitate, format dintr-un număr de până la 31 de personalităţi reprezentative şi recunoscute ale fostului exil;
  b) Colegiul ştiinţific, organ consultativ ştiinţific, format dintr-un număr de până la 21 de membri.
  (2) Consiliul de Garanţie Morala este alcătuit din membrii Asociaţiei Foştilor Refugiati Politici, cu acordul acestora, ca membri de drept, precum şi din alte personalităţi recunoscute ale fostului exil, desemnate de preşedintele Institutului. Membrii Consiliului de Garanţie Morala nu sunt salarizaţi.
  (3) Membrii Colegiului ştiinţific sunt numiţi de către preşedintele Institutului şi nu sunt salarizaţi.


  Articolul 7

  În cazuri excepţionale Institutul poate solicita Guvernului acordarea de ajutoare materiale pentru acele personalităţi ale fostului exil aflate în nevoie, ajutoare care pot fi plătite inclusiv în străinătate.


  Articolul 8

  (1) Cheltuielile curente şi de capital ale Institutului se finanţează din venituri proprii şi din subvenţii de la bugetul de stat.
  (2) Veniturile proprii se obţin din activităţi realizate direct de Institut, după cum urmează:
  a) editarea şi vânzarea de cărţi, publicaţii, lucrări şi studii de specialitate;
  b) cofinantari de programe şi proiecte;
  c) studii, proiecte şi prestări de servicii;
  d) exploatarea bunurilor pe care le are în administrare;
  e) sponsorizări şi donaţii, în condiţiile legii;
  f) alte activităţi specifice realizate de către Institut, inclusiv prin încheierea de contracte cu persoane fizice sau juridice.


  Articolul 9

  (1) În anul 2003 finanţarea cheltuielilor necesare organizării şi funcţionarii Institutului se asigura de la bugetul de stat.
  (2) Pentru asigurarea cheltuielilor prevăzute la alin. (1) se suplimenteaza bugetul Institutului pe anul 2003 cu suma de 11 miliarde lei din Fondul de rezerva bugetară la dispoziţia Guvernului pe anul 2003.
  (3) Se autorizeaza Ministerul Finanţelor Publice sa introducă modificările corespunzătoare în bugetul de stat şi în bugetul Institutului pe anul 2003.


  Articolul 10

  Pentru realizarea activităţilor specifice Institutul are în dotare un număr de doua autoturisme şi un microbuz pentru transport de persoane şi marfa, cu un consum mediu normat de carburanţi de 300 litri/luna/autoturism.


  Articolul 11

  Institutul va prelua sediul prevăzut la art. 1 prin contract de închiriere încheiat cu Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", în condiţiile legii.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ───────────────
  Ministrul pentru coordonarea
  Secretariatului General al Guvernului,
  Petru Şerban Mihailescu
  Ministrul culturii
  şi cultelor,
  Razvan Theodorescu
  Ministrul educaţiei
  şi cercetării,
  Ecaterina Andronescu
  Ministrul afacerilor externe,
  Mircea Geoana
  Ministrul muncii
  şi solidarităţii sociale,
  Marian Sarbu
  p. Ministrul finanţelor publice,
  Maria Manolescu,
  secretar de stat
  Bucureşti, 5 iunie 2003.
  Nr. 656.
  ────────────────