ORDIN nr. 1.608 din 23 decembrie 2016
privind modificarea şi completarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 700/2014
EMITENT
 • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 66 din 26 ianuarie 2017  Având în vedere prevederile art. 20 şi ale art. 4 lit. c) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,
  directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

  Articolul I

  Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 571 şi 571 bis din 31 iulie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul II

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Directorul general al Agenţiei Naţionale

  de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

  Radu Codruţ Ştefănescu

  Bucureşti, 23 decembrie 2016.
  Nr. 1.608.

  Anexă

  Modificări şi completări ale Regulamentului de avizare,
  recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi
  carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al
  Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 700/2014
  Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 571 şi nr. 571 bis din 31 iulie 2014, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. La articolul 65, după alineatul (4), se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:
  "(4^1) Extrasele de carte funciară pentru informare/autentificare pot fi solicitate şi eliberate şi prin intermediul platformei on-line, pe baza contului de utilizator şi a parolei, pentru cărţile funciare disponibile în sistemul informatic. Aceste extrase se generează automat, în format electronic şi sunt semnate cu semnătură electronică pe baza unui certificat calificat, în conformitate cu prevederile art. 4 pct. 12 din Legea nr. 455/2001, republicată, precum şi cu cele ale Normelor tehnice şi metodologice pentru aplicarea Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2001, cu modificările ulterioare, fiind valabile exclusiv în mediul electronic."
  2. După articolul 113 se introduc două noi articole, articolele 113^1 şi 113^2, cu următorul cuprins:
  "Art. 113^1. - (1) Comisiile constituite la nivelul oficiilor teritoriale procedează, la cererea persoanei interesate sau din oficiu, la îndreptarea erorilor săvârşite cu ocazia recepţiilor cadastrale şi înscrierilor în cartea funciară, în cazul imobilelor înscrise în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, situate în intravilan, împrejmuite şi cele situate în extravilan unde există plan parcelar recepţionat, prin efectuarea în acest scop de verificări în teren.
  (2) Membrii comisiei identifică şi efectuează măsurători ale limitelor existente în teren şi întocmesc un proces-verbal care stă la baza actualizării cărţii funciare.
  (3) Punerea în concordanţă a limitelor din teren cu cele din baza de date a oficiului teritorial se face exclusiv pe baza măsurătorilor.
  (4) Încheierea de carte funciară prin care s-a dispus actualizarea menţiunilor din cartea funciară se comunică părţilor interesate şi este supusă căilor de atac şi procedurii prevăzute de art. 31 din Lege.
  (5) Atribuţiile comisiei constituite pentru îndreptarea erorilor săvârşite cu ocazia recepţiilor cadastrale şi înscrierilor în cartea funciară sunt următoarele:
  a) analizează cererile persoanelor interesate şi hotărăşte oportunitatea verificării la teren;
  b) pregăteşte şi analizează informaţiile disponibile, în cazul validării de la lit. a);
  c) convoacă persoanele implicate, dacă este cazul;
  d) realizează verificarea la teren prin efectuarea de măsurători;
  e) întocmeşte procesul-verbal, care va fi semnat de persoanele prezente la verificare şi va conţine inclusiv fotografii la teren;
  f) prelucrează datele rezultate în urma măsurătorilor;
  g) prezintă o soluţie de actualizare a informaţiilor tehnice ale imobilelor;
  h) pe baza soluţiei de la lit. g), întocmeşte referatul pentru îndreptarea erorilor săvârşite cu ocazia recepţiilor cadastrale şi înscrierilor în cartea funciară;
  i) actualizează sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, în aplicarea art. 36 alin. (4) din regulament;
  j) introduce în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară imobilele provenite din conversii, care nu pot fi integrate fără efectuarea de măsurători la teren;
  k) întocmeşte documentaţia de repoziţionare conform art. 114 alin. (2) din prezentul regulament, care va conţine şi procesul-verbal întocmit în urma verificării la teren.
  Art. 113^2. - (1) La cererea persoanelor interesate, comisiile formate din specialişti de cadastru şi carte funciară, constituite pentru îndreptarea erorilor săvârşite cu ocazia recepţiilor cadastrale şi înscrierilor în cartea funciară, în cazul imobilelor înscrise în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, pentru zone clar delimitate, efectuează verificări în teren, în vederea clarificării situaţiei din zona respectivă şi actualizării cărţilor funciare.
  (2) Comisia identifică şi efectuează măsurători ale limitelor existente în teren.
  (3) Specialiştii de carte funciară verifică identitatea proprietarului, situaţia juridică a imobilului conform înscrierii în cartea funciară.
  (4) Comisia întocmeşte un proces-verbal, însoţit de anexă grafică şi inventarul de coordonate ale punctelor ce definesc limitele materializate în teren, care stă la baza actualizării cărţii funciare.
  (5) Comisia constituită pentru îndreptarea erorilor săvârşite cu ocazia recepţiilor cadastrale şi înscrierilor în cartea funciară nu este abilitată să rezolve litigiile dintre părţi, aflate pe rolul instanţei.
  (6) Pot face obiectul sesizării comisiei erorile privitoare la informaţii grafice şi textuale existente în partea I a cărţii funciare, cu excepţia situaţiilor în care este cerere în curs de soluţionare pentru imobilul în cauză.
  (7) Constituie erori în înţelesul art. 34 alin. (3) din Lege acele inexactităţi de date privitoare la imobil ce puteau sau pot fi sesizate şi înlăturate cu ocazia recepţiei documentaţiei cadastrale şi a căror existenţă poate fi constatată prin verificări la teren. Nu constituie erori în înţelesul art. 34 alin. (3) din Lege acele situaţii care fac obiectul rectificării tabulare reglementate la art. 908 alin. (1) pct. 4 din Codul civil."
  3. La articolul 281, alineatele (4), (5), (6) şi (7) se abrogă.
  4. La articolul 283, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(2) În vederea emiterii ordinului de informare privind începerea lucrărilor, entitatea interesată comunică Agenţiei Naţionale următoarele documente:
  a) adresa privind solicitarea de emitere a ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale privind informarea cu privire la începerea lucrărilor de înregistrare sistematică;
  b) planul cu reprezentarea grafică a limitei unităţii administrativ-teritoriale şi a sectorului/sectoarelor cadastrale care fac obiectul lucrărilor de înregistrare sistematică, întocmit conform prevederilor articolului unic alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 277/2016 privind aprobarea tarifelor pentru publicarea actelor în Monitorul Oficial al României, părţile I-VII;
  c) copia contractului de prestări servicii de înregistrare sistematică încheiat cu o persoană autorizată în condiţiile legii."
  5. La articolul 297, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 297. - (1) În cazul imobilelor situate în extravilan, care au făcut obiectul legilor de restituire a proprietăţilor, dacă la nivelul unei tarlale se constată, în urma stabilirii amplasamentelor parcelelor şi realizării măsurătorilor, un deficit de suprafaţă, suprafaţa fiecărui imobil din tarla se diminuează proporţional cu situaţia din titlul de proprietate. Proprietarii imobilelor în cauză pot solicita atribuirea diferenţei de suprafaţă, în condiţiile legii."
  6. La articolul 297, după alineatul (4) se introduc cinci noi alineate, alineatele (5), (6), (7), (8) şi (9), cu următorul cuprins:
  "(5) În cazul imobilelor situate în extravilan, care au făcut obiectul legilor de restituire a proprietăţilor, dacă la nivelul unui sector cadastral se constată un deficit de suprafaţă şi nu se pot stabili amplasamentele parcelelor, executantul lucrărilor procedează astfel:
  a) identifică amplasamentele imobilelor înscrise în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară;
  b) identifică amplasamentele imobilelor neînscrise în sistemul integrat, pe baza titlurilor de proprietate şi a limitelor indicate de titulari, reprezentantul primăriei, alte persoane interesate;
  c) stabileşte amplasamentele corectate şi suprafeţele diminuate ale imobilelor pentru încadrarea în suprafaţa măsurată a sectorului cadastral şi solicită acordul titularilor dreptului de proprietate pentru înregistrarea situaţiei cadastrale propuse. Acordul titularilor va fi cuprins în fişa de date a imobilelor, sub forma declaraţiei pe propria răspundere a acestora.
  (6) În cazul în care titularii nu sunt de acord cu situaţia propusă, executantul va stabili un singur imobil pentru întregul sector cadastral, pentru care se va deschide o carte funciară a titlurilor de proprietate din sector.
  (7) Cartea funciară a titlurilor de proprietate va cuprinde la partea I descrierea imobilului şi suprafaţa măsurată, iar la partea a II-a înscrierea titularilor drepturilor de proprietate, conform actelor juridice.
  (8) Pentru fiecare imobil din titlul de proprietate care intră în compunerea sectorului cadastral se va deschide o carte funciară individuală derivată din cartea funciară a sectorului cadastral, care va conţine la partea I descrierea imobilului şi suprafaţa din actul de proprietate, iar la partea a II-a se va intabula dreptul de proprietate în favoarea titularului conform actelor juridice. În cartea funciară individuală amplasamentul imobilului nu este definit din punct de vedere grafic.
  (9) Cărţile funciare individuale se vor actualiza cu geometriile imobilelor, în baza acordului unanim al proprietarilor ori, în lipsa acestui acord, pe baza unei hotărâri judecătoreşti definitive."
  7. La articolul 311, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(3) În situaţia în care configuraţia imobilelor stabilite conform identificării în teren şi măsurătorilor efectuate nu corespunde cu situaţia tehnică a imobilelor din vechile cărţi funciare, nefiind astfel posibilă preluarea proprietarilor din aceste cărţi, în noile cărţi funciare se vor nota posesorii."
  8. La articolul 311, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) şi (5), cu următorul cuprins:
  "(4) În situaţia în care, ca urmare a identificării geometriei imobilului determinate conform înregistrării sistematice cu numerele topografice din cărţile funciare vechi, se constată faptul că deţinătorul identificat la teren are acte doveditoare ale dreptului de proprietate numai cu privire la anumite numere topografice şi care compun parţial geometria imobilului, dreptul de proprietate al acestuia va fi înscris numai cu privire la suprafaţa pentru care există acte juridice, iar pentru diferenţa de suprafaţă se va nota posesia în favoarea titularului dreptului de proprietate, în aceeaşi carte funciară.
  (5) Prevederile alin. (4) se aplică imobilelor împrejmuite din intravilan."
  9. La articolul 320, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(2) Conţinutul documentaţiei tehnice a cadastrului, numărul exemplarelor şi formatul documentelor, întocmite pentru realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică la nivel de unitate administrativ-teritorială ori la nivel de sectoare cadastrale, sunt stabilite în specificaţiile tehnice aprobate prin ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale."
  10. La articolul 321, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 321. - (1) Recepţia documentaţiei tehnice întocmite ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru este în sarcina comisiei de recepţie stabilite la nivelul oficiului teritorial în circumscripţia căruia se află unitatea administrativ-teritorială şi are ca scop verificarea respectării cerinţelor din specificaţiile tehnice, precum şi a reglementărilor legale din domeniul cadastrului şi al publicităţii imobiliare."
  11. Articolul 323 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 323. - Recepţia documentaţiei tehnice se poate realiza la nivel de unitate administrativ-teritorială ori pe sectoare cadastrale, în funcţie de obiectul lucrărilor de înregistrare sistematică stabilite în contractul de servicii."
  12. La articolul 327, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 327. - (1) Primirea, înregistrarea şi soluţionarea cererilor de rectificare se realizează de către comisia de soluţionare a cererilor de rectificare din cadrul oficiului teritorial numită prin decizie a directorului oficiului teritorial. Comisia este sprijinită în activitate de către un reprezentant al executantului lucrărilor şi unul din partea primăriei."
  13. La articolul 329, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 329. - (1) Soluţionarea cererilor de rectificare se realizează prin proces-verbal, în termen de cel mult 60 de zile de la terminarea perioadei de afişare, de către comisia prevăzută la art. 327 alin. (1)."
  14. La articolul 336, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 336. - (1) Deschiderea noilor cărţi funciare se face din oficiu, după finalizarea lucrărilor de cadastru la nivel de unitate administrativ-teritorială ori sector cadastral, în funcţie de obiectul contractului de servicii, respectiv după soluţionarea cererilor de rectificare, închiderea procedurii de verificare şi recepţie şi emiterea procesului-verbal de acceptanţă a documentelor tehnice finale ale cadastrului."
  15. După articolul 346 se introduce un nou articol, articolul 346^1, cu următorul cuprins:
  "Art. 346^1 - (1) Oficiile teritoriale pot deschide cărţi funciare din oficiu, la nivelul unităţii administrativ-teritoriale, convertind în format electronic informaţiile existente în arhiva acestora referitoare la drepturile reale pentru care au fost îndeplinite formalităţile legale de publicitate şi pentru care există informaţii grafice şi textuale ale imobilelor. În aceste cărţi funciare, la rubrica observaţii din partea I se va face menţiunea «Carte funciară aflată sub incidenţa art. 10 alin. (5)-(10) din Legea nr. 7/1996».
  (2) Oficiile teritoriale vor publica şi afişa opisul alfabetic al proprietarilor, precum şi registrul cadastral, rezultate ca urmare a deschiderii din oficiu a acestor cărţi funciare, prin mijloacele de informare prevăzute pentru înregistrarea sistematică a imobilelor, astfel cum sunt prevăzute la art. 324.
  (3) Informaţiile din opisul alfabetic şi registrul cadastral pot fi contestate de orice persoană interesată inclusiv electronic, pe pagina de internet creată de către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară în acest scop. Contestaţiile se soluţionează printr-un proces-verbal care poate fi atacat cu plângere la judecătoria din raza teritorială de situare a imobilului, în termen de 15 zile de la comunicare. Plângerea împotriva procesului-verbal poate fi depusă la biroul teritorial sau direct la judecătoria în a cărei rază de competenţă teritorială se află imobilul, cu respectarea procedurii prevăzute de art. 31 alin. (3) şi (4) din Lege.
  (4) Înscrierile din cărţile funciare deschise potrivit alin. (1) pot fi actualizate gratuit de către titularii drepturilor reale asupra imobilelor înscrise în acestea, în termen de un an de la data înfiinţării, precum şi prin deschiderea din oficiu a cărţilor funciare la finalizarea înregistrării sistematice."
  16. La articolul 360, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:
  "(2) În situaţia în care cartea funciară în care este înscris imobilul care face obiectul unei cereri de recepţie, respectiv de recepţie şi înscriere în cartea funciară este în format hârtie, înainte de a procesa cererea, inspectorul solicită serviciului publicitate imobiliară conversia cărţii funciare."
  17. După anexa nr. 1.14 se introduce anexa nr. 1.14^1 privind formatul extrasului de carte funciară pentru autentificare, emis prin intermediul platformei on-line:
  "ANEXA Nr. 1.14^1
  la regulament
  CARTE FUNCIARĂ Nr. .... Comuna/Oraşul/Municipiul: .....
  EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ
  PENTRU AUTENTIFICARE
  Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară ..........
  Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară ..........
   ┌────────────────┬─────────────────────┐ ┌─────────────────────────┐
   │ Anexa la actul │ nr. ....../20...... │ │Nr. cerere .......... │
   │ autentic │ │ │ Ziua .......... │
   ├────────────────┼─────────────────────┤ │ Luna .......... │
   │ Notar Public │ │ │ Anul .......... │
   └────────────────┴─────────────────────┘ └─────────────────────────┘

                        A. Partea I. DESCRIEREA IMOBILULUI

                                                     Nr. CF vechi: ...../.....

      TEREN intravilan/extravilan
      Adresa: ..........
   ┌────┬─────────────────┬─────────────────┬──────────────────────┐
   │Nr. │ Nr. cadastral/ │ Suprafaţa │ Observaţii/Referinţe │
   │crt.│ Nr. topografic │ (mp) │ │
   ├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────────────────┤
   │ │ │ │ │
   └────┴─────────────────┴─────────────────┴──────────────────────┘

      CONSTRUCŢII
   ┌────┬─────────────────┬─────────────────┬──────────────────────┐
   │Nr. │ Nr. cadastral/ │ Adresa │ Observaţii/Referinţe │
   │crt.│ Nr. topografic │ │ │
   ├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────────────────┤
   │ │ │ │ │
   └────┴─────────────────┴─────────────────┴──────────────────────┘

                      B. Partea II. PROPRIETAR ŞI ACTE

   ┌────┬────────────────────────────────────┬─────────────────────┐
   │Nr. │ Înscrieri privitoare la dreptul de │Observaţii/Referinţe │
   │crt.│ proprietate şi alte drepturi reale │ │
   ├────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
   │ │ │ │
   └────┴────────────────────────────────────┴─────────────────────┘

                            C. Partea III. SARCINI

   ┌────┬──────────────────────────────────────┬────────────────────┐
   │Nr. │ Înscrieri privind dezmembrămintele │Observaţii/Referinţe│
   │crt.│ dreptului de proprietate, drepturile │ │
   │ │ reale de garanţie şi sarcini │ │
   ├────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────┤
   │ │ │ │
   └────┴──────────────────────────────────────┴────────────────────┘

  Prezentul extras de carte funciară poate fi folosit exclusiv la autentificarea actelor notariale, conform art. 35 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la notarul public ................................... .
  Termenul de valabilitate al extrasului de carte funciară, eliberat în scopul autentificării actelor notariale, este de 10 zile lucrătoare, calculate începând cu ziua şi ora înregistrării cererii în registrul general de intrare şi terminând cu sfârşitul celei de-a zecea zile.
  S-a achitat tariful de .......... lei prin chitanţa nr. ......../20...., pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 2.7.3.
  Acest document a fost generat automat de sistemul informatic integrat al ANCPI şi reprezintă o imagine fidelă a înscrierilor active din planul cadastral şi cartea funciară valabilă la data generării. Documentul în format electronic este semnat cu semnătura electronică pe baza unui certificat calificat, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (12) din Legea nr. 455/2001, republicată, precum şi cu cele ale Normelor tehnice şi metodologice pentru aplicarea Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2001, cu modificările ulterioare, şi este valabil exclusiv în mediul electronic.
  Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare.
  Anexa nr. 1
  la partea I
  CARTE FUNCIARĂ Nr. ............ Comuna/Oraşul/Municipiul: .............
      TEREN intravilan/extravilan
      Adresa: ...................

   ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
   │ Nr. cerere .......... │
   │ Ziua .......... │
   │ Luna .......... │
   │ Anul .......... │
   └──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
   ┌──────────────────┬───────────────────┬───────────────────────────┐
   │ Nr. cadastral/ │ Suprafaţa*) │ Observaţii/Referinţe │
   │ Nr. topografic │ (mp) │ │
   ├──────────────────┼───────────────────┼───────────────────────────┤
   │ │ │ │
   ├──────────────────┼───────────────────┼───────────────────────────┤
   │ │ │ │
   └──────────────────┴───────────────────┴───────────────────────────┘
   ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
   │ DETALII LINIARE IMOBIL │
   │ │
   │ │
   │ │
   │ │
   │ │
   └──────────────────────────────────────────────────────────────────┘

      Date referitoare la categoriile de folosinţă ale parcelelor componente
   ┌────┬─────────┬──────┬─────────┬─────────┬─────┬───────┬──────┬───────────┐
   │Nr. │Categoria│Intra-│Suprafaţa│Suprafaţa│ Nr. │ Nr. │ Nr. │Observaţii/│
   │crt.│ de │vilan │din acte │măsurată │tarla│parcelă│topo- │ Referinţe │
   │ │folosinţă│ │ (mp) │ (mp) │ │ │grafic│ │
   ├────┼─────────┼──────┼─────────┼─────────┼─────┼───────┼──────┼───────────┤
   │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
   └────┴─────────┴──────┴─────────┴─────────┴─────┴───────┴──────┴───────────┘

      Date referitoare la construcţii
   ┌────┬───────┬────────────┬─────────┬─────────┬────────┬─────────────────────┐
   │Nr. │ Număr │Destinaţia │Suprafaţa│Suprafaţa│Situaţie│Observaţii/ Referinţe│
   │crt.│ │construcţiei│din acte │măsurată │juridică│ │
   │ │ │ │ (mp) │ (mp) │ │ │
   ├────┼───────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────────────────┤
   │ │ │ │ │ │ │ │
   └────┴───────┴────────────┴─────────┴─────────┴────────┴─────────────────────┘

  Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare.
  CARTE FUNCIARĂ Nr. ............ Comuna/Oraşul/Municipiul: ...............
   ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
   │ Nr. cerere .......... │
   │ Ziua .......... │
   │ Luna .......... │
   │ Anul .......... │
   └──────────────────────────────────────────────────────────────────┘

      Coordonate Stereo '70**)

   ┌──────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────────┐
   │ Nr. punct │ X(m) │ Y(m) │
   ├──────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┤
   │ │ │ │
   ├──────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┤
   │ │ │ │
   └──────────────────┴─────────────────────────┴─────────────────────┘

      Lungime segmente***)

   ┌──────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────────┐
   │ Punct început │ Punct sfârşit │ Lungime segment │
   │ │ │ (m) │
   ├──────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┤
   │ │ │ │
   ├──────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┤
   │ │ │ │
   └──────────────────┴─────────────────────────┴─────────────────────┘
  Notă

  ──────────

  *) Suprafaţa este determinată în planul de proiecţie Stereo 70.

  **) Coordonatele punctelor de pe conturul imobilului sunt determinate în sistem de proiecţie Stereo 70 şi sunt rotunjite la 1 centimetru.

  ***) Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecţie Stereo 70 şi sunt rotunjite la 1 centimetru.

  ──────────

  Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare."
  18. După anexa nr. 1.15 se introduce anexa nr. 1.151 privind formatul extrasului de carte funciară pentru informare referitor la U.I., emis prin intermediul platformei on-line:
  "ANEXA Nr. 1.15^1
  la regulament
  CARTE FUNCIARĂ Nr. .... Comuna/Oraşul/Municipiul: .....
  EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ
  PENTRU INFORMARE
  Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară ..........
  Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară ..........
   ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
   │ Nr. cerere .......... │
   │ Ziua .......... │
   │ Luna .......... │
   │ Anul .......... │
   └──────────────────────────────────────────────────────────────────┘

                                      A. Partea I

                                                      Nr. CF vechi: ...../.....

      Unitate individuală
      Adresa: ..........
      Părţi comune: ..........

   ┌────┬──────────────┬──────────┬─────────┬──────┬─────┬────────────────────┐
   │Nr. │Nr. cadastral/│Suprafaţa │Suprafaţa│Cote- │Cote │Observaţii/Referinţe│
   │crt.│Nr. topografic│construită│ utilă │părţi │teren│ │
   │ │ │ (mp) │ (mp) │comune│ │ │
   ├────┼──────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────┼────────────────────┤
   │ │ │ │ │ │ │ │
   └────┴──────────────┴──────────┴─────────┴──────┴─────┴────────────────────┘

                                     B. Partea II

   ┌────┬──────────────────────────────────────────────┬─────────────────────┐
   │Nr. │Înscrieri privitoare la dreptul de proprietate│Observaţii/Referinţe │
   │crt.│ şi alte drepturi reale │ │
   ├────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
   │ │ │ │
   └────┴──────────────────────────────────────────────┴─────────────────────┘

                                     C. Partea III

   ┌────┬──────────────────────────────────────────────┬─────────────────────┐
   │Nr. │Înscrieri privind dezmembrămintele dreptului │Observaţii/Referinţe │
   │crt.│ de proprietate, drepturile reale │ │
   │ │ de garanţie şi sarcini │ │
   ├────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
   │ │ │ │
   └────┴──────────────────────────────────────────────┴─────────────────────┘

  Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale, precum şi pentru dezbaterea succesiunilor, iar informaţiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, în condiţiile legii.
  S-a achitat tariful de ............ lei prin chitanţa nr. ...................../20 .............., pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 2.7.2.
  Acest document a fost generat automat de sistemul informatic integrat al ANCPI şi reprezintă o imagine fidelă a înscrierilor active din planul cadastral şi cartea funciară valabilă la data generării. Documentul în format electronic este semnat cu semnătura electronică pe baza unui certificat calificat, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (12) din Legea nr. 455/2001, republicată, precum şi cu cele ale Normelor tehnice şi metodologice pentru aplicarea Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2001, cu modificările ulterioare, şi este valabil exclusiv în mediul electronic.
  Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare.
  Anexa nr. 1
  la partea I
  CARTE FUNCIARĂ Nr. ............. Comuna/Oraşul/Municipiul: ...............
   ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
   │ Nr. cerere .......... │
   │ Ziua .......... │
   │ Luna .......... │
   │ Anul .......... │
   └──────────────────────────────────────────────────────────────────┘

      Unitate individuală
      Adresa: .....................
      Părţi comune: ..............

   ┌────┬──────────────┬──────────┬─────────┬──────┬─────┬─────────────┐
   │Nr. │Nr. cadastral/│Suprafaţa │Suprafaţa│Cote- │Cote │ Observaţii/ │
   │crt.│Nr. topografic│construită│ utilă │părţi │teren│ Referinţe │
   │ │ │ (mp) │ (mp) │comune│ │ │
   ├────┼──────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────┼─────────────┤
   │ │ │ │ │ │ │ │
   └────┴──────────────┴──────────┴─────────┴──────┴─────┴─────────────┘

   ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐
   │ RELEVEU UNITATE INDIVIDUALĂ │
   │ │
   │ │
   │ │
   │ │
   │ │
   │ │
   │ (se completează cu releveul scanat color, rezoluţie 300 dpi) │
   └───────────────────────────────────────────────────────────────────┘

  Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare."
  19. După anexa nr. 1.16 se introduce anexa nr. 1.16^1 privind formatul extrasului de carte funciară pentru autentificare referitor la U.I., emis prin intermediul platformei on-line:
  "ANEXA Nr. 1.16^1
  la regulament
  CARTE FUNCIARĂ Nr. .............. Comuna/Oraşul/Municipiul: .............
  EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ
  PENTRU AUTENTIFICARE
  Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară ..........
  Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară ..........
   ┌────────────────┬─────────────────────┐ ┌─────────────────────────┐
   │ Anexa la actul │ nr. ....../20...... │ │Nr. cerere .......... │
   │ autentic │ │ │ Ziua .......... │
   ├────────────────┼─────────────────────┤ │ Luna .......... │
   │ Notar Public │ │ │ Anul .......... │
   └────────────────┴─────────────────────┘ └─────────────────────────┘

                               A. Partea I

                                                     Nr. CF vechi: ...../.....

      Unitate individuală
      Adresa: ....................
      Părţi comune: ..........

   ┌────┬──────────────┬──────────┬─────────┬──────┬─────┬─────────────┐
   │Nr. │Nr. cadastral/│Suprafaţa │Suprafaţa│Cote- │Cote │ Observaţii/ │
   │crt.│Nr. topografic│construită│ utilă │părţi │teren│ Referinţe │
   │ │ │ (mp) │ (mp) │comune│ │ │
   ├────┼──────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────┼─────────────┤
   │ │ │ │ │ │ │ │
   └────┴──────────────┴──────────┴─────────┴──────┴─────┴─────────────┘

                                    B. Partea II

   ┌────┬────────────────────────────────────┬─────────────────────┐
   │Nr. │ Înscrieri privitoare la dreptul de │Observaţii/Referinţe │
   │crt.│ proprietate şi alte drepturi reale │ │
   ├────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
   │ │ │ │
   └────┴────────────────────────────────────┴─────────────────────┘

                                   C. Partea III

   ┌────┬──────────────────────────────────────┬────────────────────┐
   │Nr. │ Înscrieri privind dezmembrămintele │Observaţii/Referinţe│
   │crt.│ dreptului de proprietate, drepturile │ │
   │ │ reale de garanţie şi sarcini │ │
   ├────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────┤
   │ │ │ │
   └────┴──────────────────────────────────────┴────────────────────┘

  Prezentul extras de carte funciară poate fi folosit exclusiv la autentificarea actelor notariale, conform art. 35 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la notarul public .......... .
  Termenul de valabilitate al extrasului de carte funciară, eliberat în scopul autentificării actelor notariale, este de 10 zile lucrătoare calculate începând cu ziua şi ora înregistrării cererii în registrul general de intrare şi terminând cu sfârşitul celei de-a zecea zile.
  S-a achitat tariful de .......... lei prin chitanţa nr. ........../20......., pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 2.7.3.
  Acest document a fost generat automat de sistemul informatic integrat al ANCPI şi reprezintă o imagine fidelă a înscrierilor active din planul cadastral şi cartea funciară valabilă la data generării. Documentul în format electronic este semnat cu semnătura electronică pe baza unui certificat calificat, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (12) din Legea nr. 455/2001, republicată, precum şi cele ale Normelor tehnice şi metodologice pentru aplicarea Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2001, cu modificările ulterioare, şi este valabil exclusiv în mediul electronic.
  Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare.
  Anexa nr. 1
  la partea I
  CARTE FUNCIARĂ NR. ........... Comuna/Oraşul/Municipiul: ............
   ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
   │ Nr. cerere .......... │
   │ Ziua .......... │
   │ Luna .......... │
   │ Anul .......... │
   └──────────────────────────────────────────────────────────────────┘

      Unitate individuală
      Adresa: .....................
      Părţi comune: ..............

   ┌────┬──────────────┬──────────┬─────────┬──────┬─────┬─────────────┐
   │Nr. │Nr. cadastral/│Suprafaţa │Suprafaţa│Cote- │Cote │ Observaţii/ │
   │crt.│Nr. topografic│construită│ utilă │părţi │teren│ Referinţe │
   │ │ │ (mp) │ (mp) │comune│ │ │
   ├────┼──────────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────┼─────────────┤
   │ │ │ │ │ │ │ │
   └────┴──────────────┴──────────┴─────────┴──────┴─────┴─────────────┘

   ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐
   │ RELEVEU UNITATE INDIVIDUALĂ │
   │ │
   │ │
   │ │
   │ │
   │ │
   │ │
   │ (se completează cu releveul scanat color, rezoluţie 300 dpi) │
   └───────────────────────────────────────────────────────────────────┘

  Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare."
  20. După anexa nr. 1.17 se introduce anexa nr. 1.17^1 privind formatul extrasului de carte funciară pentru informare, emis prin intermediul platformei on-line:
  "ANEXA Nr. 1.17^1
  la regulament
  CARTE FUNCIARĂ Nr. ........ Comuna/Oraşul/Municipiul: ...............
  EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ
  PENTRU INFORMARE
  A. Partea I
  Nr. CF vechi: ...../.....
      TEREN intravilan/extravilan
      Adresa: ..........

   ┌────┬─────────────────┬─────────────────┬──────────────────────┐
   │Nr. │ Nr. cadastral/ │ Suprafaţa │ Observaţii/Referinţe │
   │crt.│ Nr. topografic │ (mp) │ │
   ├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────────────────┤
   │ │ │ │ │
   └────┴─────────────────┴─────────────────┴──────────────────────┘

      CONSTRUCŢII
   ┌────┬─────────────────┬─────────────────┬──────────────────────┐
   │Nr. │ Nr. cadastral/ │ Suprafaţa │ Observaţii/Referinţe │
   │crt.│ Nr. topografic │ (mp) │ │
   ├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────────────────┤
   │ │ │ │ │
   └────┴─────────────────┴─────────────────┴──────────────────────┘

                                  B. Partea II

   ┌────┬────────────────────────────────────┬─────────────────────┐
   │Nr. │ Înscrieri privitoare la dreptul de │Observaţii/Referinţe │
   │crt.│ proprietate şi alte drepturi reale │ │
   ├────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
   │ │ │ │
   └────┴────────────────────────────────────┴─────────────────────┘

                                 C. Partea III

   ┌────┬──────────────────────────────────────┬────────────────────┐
   │Nr. │ Înscrieri privind dezmembrămintele │Observaţii/Referinţe│
   │crt.│ dreptului de proprietate, drepturile │ │
   │ │ reale de garanţie şi sarcini │ │
   ├────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────┤
   │ │ │ │
   └────┴──────────────────────────────────────┴────────────────────┘

  Prezentul extras reflectă situaţia cadastral-juridică a imobilului, respectiv poziţiile active din cartea funciară, la momentul întocmirii acestuia.
  S-a achitat tariful de ................ lei prin chitanţa nr. ........... /20 .............., pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 2.7.2.
  Acest document a fost generat automat de sistemul informatic integrat al ANCPI şi reprezintă o imagine fidelă a înscrierilor active din planul cadastral şi cartea funciară valabilă la data generării. Documentul în format electronic este semnat cu semnătura electronică pe baza unui certificat calificat, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (12) din Legea nr. 455/2001, republicată, precum şi cu cele ale Normelor tehnice şi metodologice pentru aplicarea Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi este valabil exclusiv în mediul electronic.
  Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare.
  Anexa nr. 1
  la partea I
  CARTE FUNCIARĂ Nr. ......... Comuna/Oraşul/Municipiul: .................
                                          ┌───────────────────────────────────┐
      TEREN intravilan/extravilan │ Nr. cerere ................. │
      Adresa: ................... │ Ziua ....................... │
                                          │ Luna ....................... │
                                          │ Anul ....................... │
                                          └───────────────────────────────────┘

   ┌───────────────────────┬─────────────────────┬────────────────────────────┐
   │ Nr. cadastral/ │ Suprafaţa*) │ │
   │ Nr. topografic │ (mp) │ Observaţii/Referinţe │
   ├───────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────────────┤
   │ │ │ │
   └───────────────────────┴─────────────────────┴────────────────────────────┘

   ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
   │ DETALII LINIARE IMOBIL │
   │ │
   │ │
   │ │
   │ │
   │ │
   └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

      Date referitoare la categoriile de folosinţă ale parcelelor componente

   ┌────┬─────────┬──────┬─────────┬─────────┬─────┬───────┬──────┬───────────┐
   │Nr. │Categoria│Intra-│Suprafaţa│Suprafaţa│Nr. │Nr. │Nr. │Observaţii/│
   │crt.│ de │vilan │din acte │măsurată │tarla│parcelă│topo- │ Referinţe │
   │ │folosinţă│ │ (mp) │ (mp) │ │ │grafic│ │
   ├────┼─────────┼──────┼─────────┼─────────┼─────┼───────┼──────┼───────────┤
   │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
   └────┴─────────┴──────┴─────────┴─────────┴─────┴───────┴──────┴───────────┘

      Date referitoare la construcţii

   ┌────┬───────┬────────────┬─────────┬─────────┬────────┬─────────────────────┐
   │Nr. │ Număr │Destinaţia │Suprafaţa│Suprafaţa│Situaţie│Observaţii/ Referinţe│
   │crt.│ │construcţiei│din acte │măsurată │juridică│ │
   │ │ │ │ (mp) │ (mp) │ │ │
   ├────┼───────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────────────────┤
   │ │ │ │ │ │ │ │
   └────┴───────┴────────────┴─────────┴─────────┴────────┴─────────────────────┘

  Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare.
  CARTE FUNCIARĂ Nr. .............. Comuna/Oraşul/Municipiul: .............
   ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
   │ Nr. cerere .......... │
   │ Ziua .......... │
   │ Luna .......... │
   │ Anul .......... │
   └──────────────────────────────────────────────────────────────────┘

      Coordonate Stereo '70**)
   ┌──────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────────┐
   │ Nr. punct │ X(m) │ Y(m) │
   ├──────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┤
   │ │ │ │
   ├──────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┤
   │ │ │ │
   └──────────────────┴─────────────────────────┴─────────────────────┘

      Lungime segmente***)

   ┌──────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────────┐
   │ Punct început │ Punct sfârşit │ Lungime segment │
   │ │ │ (m) │
   ├──────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┤
   │ │ │ │
   ├──────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┤
   │ │ │ │
   └──────────────────┴─────────────────────────┴─────────────────────┘
  Notă

  ──────────

  *) Suprafaţa este determinată în planul de proiecţie Stereo 70.

  **) Coordonatele punctelor de pe conturul imobilului sunt determinate în sistem de proiecţie Stereo 70 şi sunt rotunjite la 1 centimetru.

  ***) Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecţie Stereo 70 şi sunt rotunjite la 1 centimetru."

  ──────────

  -----