HOTĂRÂRE nr. 1.669 din 10 decembrie 2008
privind modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 731/2007
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 858 din 19 decembrie 2008  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2008 privind modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobată prin Legea nr. 156/2008,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul I

  Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 731/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 532 din 7 august 2007, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. La articolul 2, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
  "(1^1) Bunurile intrate în proprietatea privată a statului, care nu îndeplinesc condiţiile de comercializare către populaţie, ca atare, dar pot face obiectul unor prelucrări ulterioare al căror rezultat poate fi comercializat, nu se distrug, sunt considerate apte a fi valorificate şi se declară organelor de valorificare, în condiţiile alin. (1)."
  2. La articolul 2, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "(2) Bunurile intrate în proprietatea privată a statului, care nu îndeplinesc condiţiile legale de comercializare, cu excepţia celor care fac obiectul Legii nr. 344/2005 privind unele măsuri pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operaţiunilor de vămuire, se distrug pe cheltuiala persoanelor fizice ori juridice de la care au fost confiscate sau care au abandonat bunurile, în cazul în care sunt cunoscute, ori cheltuielile de distrugere vor fi avansate de instituţia deţinătoare, urmând a fi recuperate de la aceste persoane.
  (3) Sumele reprezentând cheltuieli de distrugere se înscriu, pe bază de documente justificative, în procesul-verbal de distrugere, care constituie titlu executoriu pentru aceste sume, în condiţiile legii, şi urmează regimul creanţelor bugetare prevăzute la art. 136 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare."
  3. La articolul 3, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "Art. 3. - (1) În termen de 10 zile de la data declarării, deţinătorii au obligaţia de a preda, iar direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, a municipiului Bucureşti sau administraţiile finanţelor publice de sector din cadrul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti, după caz, au obligaţia de a prelua bunurile intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, cu excepţia bunurilor prevăzute la art. 6 alin. (6) din ordonanţă. Predarea bunurilor are loc la organele de valorificare.
  (2) Cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 13 alin. (2) şi (3), bunurile prevăzute la art. 6 alin. (6) din ordonanţă se predau de către deţinători, imediat după intrarea în proprietatea privată a statului, persoanelor juridice specializate sau persoanelor fizice autorizate pentru comercializarea acestora către populaţie şi se declară către organul de valorificare, pentru a urmări încasarea contravalorii acestora."
  4. La articolul 5, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(4) Bunurile prevăzute la art. 6 alin. (6) şi (7) din ordonanţă se declară, în termen de 48 de ore de la ridicare, direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene sau a municipiului Bucureşti ori administraţiilor finanţelor publice de sector din cadrul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti. Aceste bunuri se predau de către deţinător, de îndată după ridicarea în vederea confiscării, persoanelor juridice specializate sau persoanelor fizice autorizate să comercializeze aceste bunuri către populaţie, în baza procesului-verbal de predare-primire în care se înscrie cantitatea de bunuri predată. Procesul-verbal de predare-primire se înaintează, în termen de 48 de ore, organelor de valorificare, însoţit de o copie de pe nota de intrare-recepţie întocmită de persoanele juridice specializate sau de persoanele fizice autorizate să comercializeze aceste bunuri către populaţie."
  5. La articolul 6, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 6. - (1) Mijloacele de plată în valută liber convertibilă intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului se depun de către deţinătorii acestora, în termen de 48 de ore de la ridicare, în conturile în valută deschise pe seama organelor de valorificare la băncile comerciale selectate de acestea şi se declară organelor de valorificare în cadrul aceluiaşi termen, împreună cu o copie a actului de confiscare sau intrare în proprietatea privată a statului. Selectarea băncilor se face de către organele de valorificare, în funcţie de facilităţile oferite, care vor fi stabilite prin protocol."
  6. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 7. - (1) Mijloacele de plată în lei intrate în proprietatea privată a statului se depun în contul 50.85 "Disponibil din valorificarea bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului", deschis pe numele organelor de valorificare la unităţile Trezoreriei Statului ale municipiilor reşedinţă de judeţ şi la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti în termen de 48 de ore de la ridicare.
  (2) După depunere, sumele se declară lunar de către deţinător la organul de valorificare, pe bază de borderou până pe data de 5 a lunii următoare celei în care s-a făcut depunerea."
  7. La articolul 15, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (5) şi (6), cu următorul cuprins:
  "(5) La evaluarea produselor aflate în situaţia prevăzută la art. 2 alin. (1^1), preţul stabilit potrivit alin. (1) se poate diminua cu valoarea estimată a cheltuielilor ulterioare de prelucrare.
  (6) În cazul produselor accizabile care se pot valorifica numai către antrepozitari autorizaţi, preţul stabilit de comisia de evaluare nu cuprinde accizele."
  8. La articolul 21, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(5) Contravaloarea bunurilor prevăzute la art. 13, mai puţin adaosul comercial, se virează de persoanele juridice specializate sau de persoanele fizice autorizate în contul 50.85 "Disponibil din valorificarea bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului", în maximum 5 zile lucrătoare de la data încasării."
  9. La articolul 22 alineatul (2), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:
  "d) bunurile imobile pentru care exista un contract de închiriere în vigoare în momentul intrării acestora în proprietatea privată a statului."
  10. La articolul 22, după alineatul (7) se introduc două noi alineate, alineatele (8) şi (9), cu următorul cuprins:
  "(8) Bunurile imobile intrate în proprietatea privată a statului, pentru care la data intrării în proprietatea privată a statului exista un contract de închiriere în vigoare, pot fi valorificate prin vânzarea directă către chiriaşi, dacă oferă cel puţin preţul stabilit de comisia de evaluare pe baza raportului de expertiză tehnică sau de evaluare, în termen de 30 de zile de la data notificării în acest sens de către organele de valorificare, şi achită integral suma în termen de 60 de zile de la data depunerii ofertei de cumpărare.
  (9) În cazul în care chiriaşii aflaţi în situaţia prevăzută la alin. (8) nu îşi exprimă oferta de cumpărare sau nu achită suma datorată în termenele precizate la alin. (8), se procedează la valorificarea bunurilor prin licitaţie publică. În acest caz, termenul prevăzut la alin. (2) lit. b) curge de la data la care se trece la valorificarea prin licitaţie publică."
  11. La articolul 29 alineatul (1), teza I a literei b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "b) creşelor, unităţilor şi instituţiilor de învăţământ, bibliotecilor, centrelor de plasament, centrelor de primire a copilului în regim de urgenţă, căminelor pentru persoane vârstnice, unităţilor de asistenţă medico-socială (centre medico-sociale preluate), persoanelor cu handicap, instituţiilor de cult, Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România, precum şi persoanelor fizice care au avut de suferit de pe urma calamităţilor naturale, la propunerea organelor de valorificare."
  12. La articolul 30, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(2) Atribuirea cu titlu gratuit în condiţiile art. 29 alin. (1) lit. b), c), d), e), f) şi ale art. 30 alin. (1) lit. c) se poate face direct, fără parcurgerea etapelor de valorificare, dar cu respectarea procedurii de evaluare a bunurilor."
  13. Articolul 34 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 34. - (1) Distrugerea bunurilor dovedite că aduc atingere unui drept de proprietate intelectuală se efectuează în prezenţa şi cu confirmarea comisiei de preluare şi distrugere prevăzută la art. 2 alin. (5).
  (2) Convocarea comisiei de preluare şi distrugere se face de către deţinător."
  14. La articolul 35, alineatele (3), (4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "(3) Data întrunirii comisiei de distrugere se stabileşte prin decizie a directorului executiv al direcţiei generale a finanţelor publice judeţene sau a municipiului Bucureşti ori a şefului administraţiei finanţelor publice de sector din cadrul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti.
  (4) Prezenţa tuturor membrilor comisiei de distrugere la operaţiunea de distrugere este obligatorie, iar dacă un membru este absent, înlocuitorul acestuia este numit prin decizie a directorului executiv al direcţiei generale a finanţelor publice judeţene sau a municipiului Bucureşti ori, după caz, a şefului administraţiei finanţelor publice de sector din cadrul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti.
  (5) Procesul-verbal de distrugere este avizat de directorul executiv al direcţiei generale a finanţelor publice judeţene sau a municipiului Bucureşti ori, după caz, de şeful administraţiei finanţelor publice de sector din cadrul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Bucureşti."
  15. La articolul 39, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 39. - (1) În categoria cheltuielilor prevăzute la art. 36 alin. (2) şi la art. 37 şi 38 se cuprind cheltuielile efectuate în vederea valorificării bunurilor intrate în proprietatea privată a statului, de la preluarea acestora până la valorificarea, atribuirea gratuită sau distrugerea lor, respectiv cheltuielile privind sortarea, manipularea, transportarea, depozitarea, conservarea, analiza, fotografierea, filmarea, marcarea, etichetarea şi expertizarea, inclusiv cele efectuate pentru stabilirea bunurilor care îndeplinesc condiţiile de comercializare, asigurarea garanţiei pentru bunurile de folosinţă îndelungată, evaluarea, licitaţiile, publicitatea, dezmembrarea, distrugerea, cheltuielile cu dotarea cu mijloace auto pentru desfăşurarea în condiţii optime a activităţii de valorificare, restituirea sumelor încasate greşit sau fără bază legală, a contravalorii bunurilor intrate, greşit sau fără bază legală în proprietatea privată a statului, indemnizaţiile membrilor comisiilor prevăzute la art. 1 alin. (3), art. 6 alin. (3) şi art. 7 alin. (2) din ordonanţă şi cotele de contribuţii aferente acestor indemnizaţii, datorate potrivit legii de angajator, precum şi cotele pentru constituirea fondului de stimulente, conform reglementărilor în vigoare. Cotele pentru constituirea fondului de stimulente conform reglementărilor în vigoare se aplică asupra sumelor rezultate din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului, exclusiv TVA şi celelalte cheltuieli de valorificare."
  16. La articolul 39 alineatul (5), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "a) cheltuieli privind inventarierea cu ocazia preluării în tezaurul Trezoreriei Statului, analiza, expertizarea şi marcarea obiectelor din metale şi pietre preţioase;".
  17. La articolul 40, după alineatul (10) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:
  "(11) Restituirea mijloacelor în lei intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului se face de către organele de valorificare, în baza hotărârilor judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile sau a unei ordonanţe emise de procuror, însoţite de o cerere de restituire depusă la organul de valorificare în contul căruia deţinătorii au depus sumele care urmează a fi restituite şi de certificatul de atestare fiscală din care să rezulte că persoana fizică sau juridică de la care s-a dispus confiscarea nu are obligaţii bugetare neachitate."
  18. Articolul 54 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 54. - În vederea valorificării, obiectele din metale şi/sau pietre preţioase se predau comisiei de evaluare de către comisia constituită la nivelul unităţilor Trezoreriei Statului, pe bază de proces-verbal de predare-primire. Comisia de evaluare predă pe bază de proces-verbal de predare-primire obiectele din metale sau pietre preţioase reprezentanţilor persoanelor fizice sau juridice autorizate care le-au achiziţionat, care asigură şi transportul la sediul acestora."
  19. La articolul 59, alineatele (1) şi ( 2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "Art. 59. - (1) În termen de 10 zile de la încasarea contravalorii bunurilor, organele de valorificare calculează sumele datorate cu titlu de drepturi de import, aplicând, prin procedeul sutei mărite, rata comunicată de autoritatea vamală la valoarea rezultată din valorificarea bunurilor (exclusiv TVA-ul aferent, în cazul organelor de valorificare plătitoare de TVA), şi le virează în contul indicat de autoritatea vamală.
  (2) În cazul în care drepturile de import comunicate de autoritatea vamală reprezintă o sumă fixă în lei pe unitatea de cantitate, organele de valorificare calculează suma datorată pentru cantitatea valorificată şi o virează în contul indicat de autoritatea vamală, în cel mult 10 zile de la încasarea contravalorii bunurilor."
  20. Articolul 60 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 60. - Drepturile de import aferente bunurilor necomunitare intrate în proprietatea privată a statului, inclusiv cele aplicate în cazul bunurilor atribuite cu titlu gratuit, potrivit art. 11 alin. (4) din ordonanţă, intră în categoria cheltuielilor de valorificare şi se plătesc din contul 50.85 "Disponibil din valorificarea bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului"."
  21. La articolul 62, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "(1) Nu se datorează drepturi de import pentru bunurile necomunitare intrate în proprietatea privată a statului prin organele autorităţii vamale care au fost distruse.
  (2) Pentru bunurile necomunitare provenind de la autoritatea vamală, distruse în prezenţa comisiei de distrugere prevăzute la art. 33 alin (4), organul de valorificare transmite autorităţii vamale un exemplar al procesului-verbal de distrugere."
  22. Anexa nr. 2 la normele metodologice se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul II

  Hotărârea Guvernului nr. 731/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul economiei
  şi finanţelor,
  Varujan Vosganian
  Ministrul internelor şi
  reformei administrative,
  Cristian David
  Bucureşti, 10 decembrie 2008.
  Nr. 1.669.


  Anexa
  (Anexa nr. 2 la normele metodologice)
  Judeţ .............................................
  Trimestrul ........................................
                                                                                                                                 - mii lei -
    Categorii de bunuriSold la începutul tri- mestruluiIntrări în cursul tri- mestruluiReduceri/ majorări de preţ +/-Total bunuri de valori- ficatdin care valorificate prin:Total bunuri valori- ficateResti- tuiri de bunuriDis- trugeri de bunuriAtri- buiri gra- tuiteSold la sfârşitul tri- mestruluiAlte date
    magazine propriiconsig- naţiivânzare directălicitaţie publicăburse de mărfuri/ piaţa valori mobiliare
    valoare adjude- catădin care: +/-
    0123**4=1+2+356789**1011=5+6+ +7+8+1012131415 = 4+9 x 11 x 12 x 13 x 1416***
    a) Produse alimentare                                
    b) Confecţii şi încălţăminte                                
    c) Aparatură electronică (audio, video, etc.)                                
    d) Bunuri de uz casnic                                
    e) Echipamente de comunicaţii, tehnică de calcul şi birotică                                
    f) Succesiuni vacante\ donaţii, din care:                                
    - bunuri mobile                                
    - bunuri imobile                                
    - titluri de valoare                                
    g) Autovehicule, ambarcaţiuni şi motoare ataşabile                                
    h) Materiale refolosibile şi piese de schimb                                
    i) Mijloace de plată în lei****                                
    j) Metale preţioase, aliaje ale acestora şi pietre preţioase                                
    k) Mijloace de plată în valută liber convertibilă                                
    l) Alte bunuri*                                
    Total                                
    Venituri încasate                                
    Cheltuieli efectuate                                
    Bunuri greu vandabile                                


  ---------
     * Se nominalizează bunurile cu pondere semnificativă.
     ** Se completează cu diferenţa în +/- faţă de valoarea stabilită de comisia de evaluare.
     *** Se completează cu veniturile încasate (ct. 50,85) şi cheltuielile efectuate în cursul trimestrului de raportat precum şi valoarea stocului de bunuri greu vandabile.
     **** Se includ şi sumele consemnate şi sumele încasate se înscriu pe coloana (7).

  NOTĂ:
  1. La coloanele (5), (6), (7), (8) şi (10) se va include şi valoarea bunurilor găsite lipsă în gestiune, dacă este cazul.
  2. Se raportează valorile bunurilor, în care se includ, după caz, TVA, drepturile de import şi comisionul consignatarului.
  -----