HOTĂRÂRE nr. 158 din 3 martie 2005
privind constituirea, stabilirea componentei şi competentelor Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 16 martie 2005  În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, şi al art. 2 pct. 38 din Legea datoriei publice nr. 313/2004
  Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se constituie Comisia de Autorizare a împrumuturilor Locale pentru examinarea şi avizarea contractarii de împrumuturi şi a emiterii de garantii de către autorităţile administraţiei publice locale, definite conform art. 2 pct. 5 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 45/2003 privind finanţele publice locale, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 108/2004, cu modificările ulterioare.


  Articolul 2

  Comisia de Autorizare a împrumuturilor Locale este condusa de un secretar de stat din Ministerul Finanţelor Publice, cu atribuţii de coordonare a datoriei publice, şi are în componenta sa 9 membri, dintre care 4 reprezentanti ai Ministerului Finanţelor Publice, inclusiv preşedintele comisiei, 2 reprezentanti ai Ministerului Administraţiei şi Internelor şi 3 reprezentanti ai structurilor asociative ale administraţiei publice locale. Reprezentantii instituţiilor publice, membri în comisie, sunt desemnaţi prin ordin al conducătorului institutiei respective, iar reprezentantii structurilor asociative ale administraţiei publice locale sunt inclusi în ordinul ministrului administraţiei şi internelor.


  Articolul 3

  (1) Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale se întruneşte lunar şi ori de câte ori este nevoie pentru analizarea cererilor şi a documentatiei aferente, primite de la autorităţile administraţiei publice locale, prin care se solicita autorizarea contractarii sau garantarii de împrumuturi interne ori externe, pe termen scurt, mediu sau lung.
  (2) Lucrarile secretariatului Comisiei de Autorizare a împrumuturilor Locale se asigura de directiile de specialitate din Ministerul Finanţelor Publice, cu atribuţii de negociere şi angajare a datoriei publice interne şi externe.


  Articolul 4

  Documentaţia necesară pentru autorizarea contractarii sau garantarii unui împrumut intern ori extern se stabileste potrivit Normelor şi procedurilor privind autorizarea contractarii sau garantarii de împrumuturi de către autorităţile administraţiei publice locale, prevăzute în anexa nr. 1.


  Articolul 5

  Se aprobă Regulamentul de functionare a Comisiei de Autorizare a împrumuturilor Locale, prevăzut în anexa nr. 2.


  Articolul 6

  Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia ca, în cazul în care contracteaza sau garanteaza împrumuturi interne şi/sau externe, să le înscrie, după caz, în registrul de evidenta a datoriei publice locale sau în registrul garantiilor locale, în condiţiile legii.


  Articolul 7

  Înregistrarea şi raportarea datoriei publice locale se realizează în conformitate cu normele metodologice elaborate în acest scop de Ministerul Finanţelor Publice în baza Legii datoriei publice nr. 313/2004 şi aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice.


  Articolul 8

  Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 9

  Pe data intrarii în vigoare a prezentei hotarâri se abroga Hotarârea Guvernului nr. 978/2001 privind constituirea, componenta şi functionarea comisiei de autorizare a contractarii sau garantarii de împrumuturi externe de către autorităţile administraţiei publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 656 din 18 octombrie 2001, precum şi orice dispozitii contrare.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  -----------------
  Ministrul finanţelor publice,
  Ionel Popescu
  Ministrul administraţiei şi internelor,
  Vasile Blaga


  Anexa 1

  NORMA 03/03/2005


  Anexa 2

  REGULAMENT 03/03/2005