HOTĂRÂRE nr. 260 din 24 martie 2010
privind trecerea unui imobil aflat în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" din proprietatea publică în proprietatea privată a statului şi pentru modificarea unor acte normative
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 10 mai 2010  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 5 alin. (2), al art. 10 alin. (2) şi art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul I

  Se aprobă trecerea imobilului, aflat în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din proprietatea publică în proprietatea privată a statului.


  Articolul II

  Poziţia nr. 11 din anexa "Baza materială destinată activităţii de reprezentare şi protocol" la Hotărârea Guvernului nr. 126/2002 pentru stabilirea bazei materiale destinate activităţii de reprezentare şi protocol, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 134 din 20 februarie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:
  Nr. crt. Imobilul Subunitatea
  "13. Complex Palat Snagov compus din palat, anexe, poartă şi terenul aferent în suprafaţă de 253.580,00 mý din Snagov, judeţul Ilfov Sucursala Agrosilvică şi de Agrement Scroviştea"


  Articolul III

  Hotărârea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 din 1 februarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
  1. La anexa nr. 3 "Lista bunurilor imobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome «Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat»", poziţia nr. 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  Nr. crt. Denumirea imobilului şi adresa Teren - mý -
  "3. Complex Palat Snagov compus din palat, anexe, poartă şi terenul aferent din Snagov, judeţul Ilfov 253.580,00"

  2. La anexa nr. 4 "Lista bunurilor imobile din domeniul privat al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome «Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat», după poziţia nr. 6 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 6^1, cu următorul cuprins:
  Nr. crt. Denumirea imobilului şi adresa Teren - mý - Temei legal
  "6^1. Centrul de conferinţe din Snagov, compus din hotel şi sală de conferinţe - H.G. nr. 567/1993"


  Articolul IV

  Anexa nr. 40 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  ---------------
  Secretarul general al Guvernului,
  Daniela Nicoleta Andreescu
  Ministrul finanţelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
  Bucureşti, 24 martie 2010.
  Nr. 260.


  Anexa
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale imobilului aflat în administrarea Regiei Autonome
  "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat",
  care trece în proprietatea privată a statului
  Locul unde este situat imobilul Codul de clasificare din inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului Caracteristicile tehnice ale imobilului
  Comuna Snagov, judeţul Ilfov Cod 8.29.02 Nr. MF 20359 - parţial S+P+2E Hotel şi sală de conferinţe Suprafaţă construită: 2.529 mý

  ------------