REGULAMENT SPECIFIC din 18 decembrie 2020de selecție, organizare și funcționare pentru unitățile de învățământ preuniversitar cu statut de unități-pilot în domeniul educației media
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 7 din 5 ianuarie 2021 Notă
  Aprobat prin ORDINUL nr. 6.234 din 18 decembrie 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 7 din 5 ianuarie 2020.


  Articolul 1
  (1) Prezentul regulament specific conține prevederi privind selecția, organizarea și funcționarea unităților de învățământ preuniversitar cu statut de unități-pilot în domeniul educației media, în conformitate cu art. 26 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu Hotărârea Guvernului nr. 559/2020 privind funcționarea unităților de învățământ preuniversitar cu statut de unități-pilot, experimentale și de aplicație. (2) Unitățile de învățământ preuniversitar cu statut de unități-pilot în domeniul educației media, denumite în continuare școli-pilot-media, sunt unități de învățământ liceal din rețeaua națională a unităților de învățământ preuniversitar. (3) Organizarea și funcționarea unităților de învățământ preuniversitar prevăzute la alin. (2) sunt reglementate de prevederile Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (ROFUIP) și ale regulamentelor specifice.


  Articolul 2

  Tipul de intervenție educațională aprobată de Ministerul Educației și Cercetării care determină selecția/înființarea, organizarea și funcționarea școlilor-pilot-media aparține categoriilor modele de carieră didactică - dezvoltare profesională - abilități de viață (life skills) și curriculum.


  Articolul 3

  Obiectul intervenției educaționale îl constituie formarea cadrelor didactice din învățământul liceal pentru realizarea, în procesul de predare-evaluare, a educației media (media literacy), prin formarea și dezvoltarea la elevi a unor abilități de viață din domeniul media.


  Articolul 4
  (1) Structura/Instituția din Ministerul Educației și Cercetării responsabilă pentru coordonarea și aplicarea intervenției educaționale este Direcția generală învățământ preuniversitar/Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație.(2) Pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentului regulament, Ministerul Educației și Cercetării va colabora cu Fundația Centrul pentru Jurnalism Independent, denumită în continuare partenerul ONG, în baza Protocolului de colaborare nr. 10.621 din 18.11.2020.


  Articolul 5

  Durata intervenției educaționale este de 3 ani, acoperind perioada 2021-2023.


  Articolul 6

  Grupul-țintă al intervenției educaționale este compus din 600 de cadre didactice care predau disciplina limba și literatura română și discipline conexe la diferite niveluri din 100 de unități de învățământ liceal selectate la nivel național.


  Articolul 7

  Rezultatele urmărite sunt:
  a) model de dezvoltare profesională continuă, dezvoltat până în 2023, care va facilita profesorilor de limba și literatura română și discipline conexe includerea de elemente de educație media în procesul de predare-învățare, ca parte a activității curente, în cadrul disciplinei/disciplinelor;
  b) 600 de profesori formați și aproximativ 48.000 care și-au dezvoltat abilitățile necesare pentru a fi cetățeni informați, capabili să interacționeze critic și responsabil cu media, cu imunitate la efectele dezinformării;
  c) un program de formare acreditat de către partenerul ONG pentru profesorii de limba și literatura română și discipline conexe care predau în unități de învățământ liceal, formați în etape: 250 de profesori în anul 2021, 200 de profesori în anul 2022, 150 de profesori în anul 2023;
  d) un set de mecanisme postformare și de suport, dezvoltat de partenerul ONG, în colaborare cu Ministerul Educației și Cercetării, care include mentorat și îndrumare, observație la clasă din partea formatorilor și profesorilor-mentori, observație și consultare cu profesorii din comunitatea de educație media etc.;
  e) o platformă online pentru profesori și elevi, deținută de partenerul ONG, care va include funcții de formare, postinstruire și monitorizare/evaluare, pentru ca profesorii să își prezinte activitățile, să se conecteze și să primească feedback, precum și să acceseze resurse. Platforma online va cuprinde mecanisme care să încurajeze colaborarea, astfel încât spațiul să ofere un mediu sigur pentru conversație, pentru întrebări și răspunsuri între profesori, facilitatorii și echipa proiectului, și, de asemenea, un set de resurse teoretice necesare și exemple practice de exerciții și activități care să fie realizate împreună cu elevii, grupate într-o bibliotecă;
  f) un sistem de monitorizare și evaluare (instrumente, metode etc.) aplicat profesorilor și elevilor participanți în program;
  g) un grup profesoral care deține competențele necesare predării educației media și utilizării mass-media în procesul de predare-învățare-evaluare;
  h) un grup profesoral care deține competențele și profilul necesare pentru a desfășura activități pentru domeniul educației media, în calitate de traineri/profesori-mentori/facilitatori;
  i) o competență transversală educație media (media literacy), dezvoltată în cadrul intervenției educaționale și integrată în programele școlare pentru nivel liceal.


  Articolul 8

  Gradul de complexitate al intervenției educaționale este mediu.


  Articolul 9

  Pentru asigurarea calității intervenției educaționale, Ministerul Educației și Cercetării, prin direcțiile responsabile, în colaborare cu partenerul ONG, va crea un sistem de monitorizare și evaluare (instrumente, metode etc.), aplicat profesorilor și elevilor participanți în program.


  Articolul 10
  (1) Pentru evaluarea impactului intervenției didactice se va proceda la monitorizarea eșantionată a activităților didactice derulate în școlile-pilot de către profesorii participanți. Procesul va cuprinde o evaluare inițială și una la finalul celor 3 ani de pilotare și va viza atât competențele profesorilor participanți, cât și ale elevilor care au participat la activitățile educaționale pilotate. (2) În funcție de rezultatele intermediare ale intervenției pilotate va fi identificat potențialul de multiplicare sau de extindere a pilotării. (3) Rezultatele monitorizării și evaluării finale constituie baza pentru transferul rezultatelor/unor rezultate ale intervenției educaționale pilotate la nivelul altor unități de învățământ sau pentru fundamentarea unor propuneri de politici educaționale la nivel național.


  Articolul 11

  Mecanismul de finanțare poate include, pe lângă finanțarea prevăzută de legislația în vigoare, de la bugetul de stat, o componentă de finanțare complementară, disponibilă numai în situația aprobării unui proiect finanțat din fonduri nerambursabile, constând în burse de studiu/subvenții pentru formarea continuă, acordate cadrelor didactice, și în kituri/pachete didactice pentru educație media, destinate activităților didactice realizate în domeniul educației media, inclusiv prin intermediul tehnologiei digitale.


  Articolul 12

  Mecanismul de management al resurselor umane implicate este stabilit la nivelul fiecărei unități de învățământ și are ca temei pregătirea profesională a cadrelor didactice, adecvată educației media, eficiența activității didactice și calitatea activităților desfășurate de cadrele didactice, inclusiv prin intermediul tehnologiei digitale.


  Articolul 13

  Elevilor înmatriculați în unitățile de învățământ prevăzute la art. 1 le sunt aplicabile prevederile legislației specifice învățământului preuniversitar și nu le sunt afectate/restrânse drepturile prevăzute de ROFUIP cu privire la accesul la educație, evaluare, transfer, participare la evaluări și examene naționale etc.


  Articolul 14

  Unitățile școlare selectate au obligația:
  a) să faciliteze participarea la programul de formare acreditat (60 de ore) a profesorilor de limba și literatura română și discipline conexe, conform cifrelor agreate cu inspectoratele școlare;
  b) să asigure condițiile pentru buna desfășurare a activităților de predare la clasă a elementelor de educație media ce derivă din programul de pilotare, prin adaptarea demersului didactic pentru fiecare an de studiu, pentru fiecare profesor participant;
  c) să faciliteze participarea profesorilor-mentori din program la activitățile observative la clasă, în contextul comunităților de învățare;
  d) să asigure aplicarea instrumentelor de evaluare și să comunice rezultatele evaluărilor, în scopul centralizării și evaluării impactului intervenției educaționale la nivel național.


  Articolul 15
  (1) Apelul pentru exprimarea interesului de funcționare ca școală-pilot-media, adresat unităților de învățământ liceal, se consideră deschis odată cu intrarea în vigoare a prezentului regulament și se închide la data de 20 ianuarie 2021. (2) Aplicațiile vor fi transmise inspectoratului școlar de referință, în format electronic, pe o adresă de e-mail stabilită și comunicată la nivelul fiecărui județ/al municipiului București, și vor cuprinde arhive de documente în format scanat.


  Articolul 16
  (1) Selecția unităților de învățământ se va face în perioada 21-28 ianuarie 2021, la nivelul fiecărui inspectorat școlar, de către o comisie alcătuită din 5 membri, dintre care inspectorul de specialitate pentru limba română și un reprezentant al casei corpului didactic. (2) Criteriile de selecție pentru școlile-pilot sunt:
  a) unitate de învățământ liceal;
  b) scrisoare de intenție care să reflecte motivația unității de învățământ de a se implica în intervenția pilotată, prin funcționare cu statut de școală-pilot-media, inclusiv punctele tari, oportunitățile și beneficiile pentru elevi;
  c) declarație scrisă, asumată de conducerea unității de învățământ, de exprimare a disponibilității și a capacității de aplicare a intervenției pilotate, care poate conține și acordul părinților, dat în urma consultării consiliului/asociațiilor reprezentative ale părinților din cadrul unității de învățământ și, după caz, acordul consiliului elevilor;
  d) declarație-angajament a minimum o treime dintre profesorii de limba și literatura română și discipline conexe, eligibili pentru proiect, pentru participarea la activități în primul an de pilotare, urmând ca numărul acestora să poată crește pe durata de pilotare.
  (3) Constituie avantaj la selecție participarea anterioară a unităților de învățământ sau a cadrelor didactice din aceste unități de învățământ la programe de educație media și funcționarea unității de învățământ liceal ca unitate de învățământ pedagogic.


  Articolul 17

  În perioada 29 ianuarie-2 februarie 2021, în baza selecției efectuate de inspectoratele școlare, Ministerul Educației și Cercetării avizează lista unităților de învățământ care vor funcționa cu statut de școală-pilot-media la nivel național și, în colaborare cu partenerul ONG, comunică inspectoratelor școlare informațiile privind calendarul activităților de formare a profesorilor, elaborarea de resurse, colaborarea elevilor etc.


  Articolul 18

  La finalul anilor școlari 2021-2022 și 2022-2023, Centrul de Jurnalism Independent va elabora analize intermediare de impact, pe baza cărora Ministerul Educației și Cercetării, prin Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație, va elabora raportul de progres și raportul final de implementare a intervenției educaționale.


  Articolul 19

  La finalul perioadei de implementare a intervenției, Ministerul Educației și Cercetării va decide cu privire la extinderea/generalizarea modulelor/programelor școlare din domeniul educației media și a programelor de formare a cadrelor didactice pentru dezvoltarea la elevi a abilităților media.

  -----