PROCEDURĂ din 8 iulie 2020de anulare a obligațiilor de plată accesorii
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 20 iulie 2020 Notă
  Aprobată prin ORDINUL nr. 2.100 din 8 iulie 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 635 din 20 iulie 2020.


  Articolul 1

  Sfera de aplicare(1) Prezenta procedură se aplică obligațiilor bugetare administrate de organul fiscal central, inclusiv organele vamale.(2) Prin obligații bugetare administrate de organul fiscal central se înțelege obligații fiscale principale reprezentând impozite, taxe, contribuții sociale, drepturi vamale și alte sume datorate bugetului general consolidat, precum și obligații accesorii aferente acestora, stabilite prin:
  a) declarații fiscale;
  b) decizii de impunere;
  c) decizii referitoare la obligațiile fiscale accesorii;
  d) orice alte acte prin care se stabilesc impozite, taxe, contribuții sociale, drepturi vamale și alte sume datorate bugetului general consolidat.
  (3) Prin obligații bugetare administrate de organul fiscal central se înțelege inclusiv obligațiile bugetare individualizate în titluri executorii emise potrivit legii, existente în evidența organului fiscal central competent în vederea recuperării.(4) Prezenta procedură nu se aplică obligațiilor bugetare administrate de alte instituții sau autorități publice și care nu se află în evidența organului fiscal central, cum sunt sumele de recuperat stabilite de Curtea de Conturi sau de alte organe de control competente, potrivit dispozițiilor Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, pentru care actele prin care se individualizează nu au fost transmise sau nu se transmit spre recuperare organelor fiscale centrale; cererea de anulare a obligațiilor de plată accesorii se depune și se soluționează de către instituția sau autoritatea publică care administrează respectivele obligații bugetare.(5) Debitorii ce pot beneficia de facilitățile prevăzute în prezenta procedură sunt toate categoriile de debitori, cum ar fi persoane fizice sau juridice, indiferent de forma de proprietate, asocieri și alte entități fără personalitate juridică, persoane fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere, unități administrativ-teritoriale sau subdiviziuni administrativ-teritoriale ale municipiului București ori instituții publice.(6) În categoria debitorilor prevăzuți la alin. (5) se includ și următorii debitori:
  a) debitorii declarați insolvabili, potrivit legii;
  b) persoanele cărora li s-a stabilit răspunderea solidară potrivit Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Codul de procedură fiscală, sau răspunderea potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare, sau potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv legii penale, pentru obligațiile bugetare aferente perioadei anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv, indiferent de data emiterii deciziei de atragere a răspunderii sau a rămânerii definitive a hotărârii judecătorești de atragere a răspunderii;
  c) debitorii aflați în procedura insolvenței ori aflați în dizolvare, potrivit prevederilor legale în vigoare;
  d) debitorii care la data de 31 martie 2020 inclusiv înregistrează numai obligații de plată accesorii nestinse aferente obligațiilor bugetare principale stinse până la această dată, iar accesoriile nu au fost stinse până la data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale, denumită în continuare ordonanță de urgență, respectiv până la data de 14 mai 2020;
  e) debitorii cărora li s-au comunicat decizii de impunere aferente unor obligații bugetare principale scadente până la data de 31 martie 2020 inclusiv, ca urmare a unei inspecții fiscale sau a unei verificări a situației fiscale personale în derulare la data de 14 mai 2020, indiferent de data comunicării deciziei de impunere.
  (7) Facilitățile fiscale prevăzute la art. 2 alin. (1) se acordă de către organul fiscal central.(8) Prin excepție de la prevederile alin. (7), în cazul titlurilor executorii transmise organului fiscal central în vederea recuperării pentru care calculul accesoriilor se efectuează de către autoritățile/instituțiile care au transmis respectivele titluri, anularea obligațiilor de plată accesorii se acordă de către aceste autorități/instituții.(9) Obligațiile bugetare de a căror plată depinde acordarea facilităților sunt cele administrate/stabilite de fiecare dintre organele fiscale competente ori autoritățile/instituțiile prevăzute la alin. (7) sau alin. (8), după caz.(10) Obligațiile fiscale accesorii ce urmează a fi anulate sunt cele calculate de către organul fiscal central ori autoritățile/ instituțiile prevăzute la alin. (7) sau alin. (8), după caz.(11) Pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere potrivit legii, organul fiscal verifică îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. IX-XII din ordonanța de urgență, pentru ansamblul obligațiilor bugetare existente atât pe codul unic de înregistrare/codul de înregistrare fiscal, cât și pe codul numeric personal/numărul de identificare fiscală, potrivit legii.(12) Pentru debitorii care au înființate sedii secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, facilitățile fiscale se acordă atât pentru obligațiile bugetare datorate de aceștia, cât și pentru cele ale sediilor lor secundare și se analizează raportat la totalul obligațiilor debitorului și sediilor sale secundare. Aceste dispoziții sunt aplicabile și pentru debitorii persoane fizice care desfășoară și activități economice în mod independent sau exercită profesii libere sub alte forme decât asocieri.(13) În cazul persoanelor fizice care exercită profesii libere sub forma asocierilor, facilitățile fiscale se acordă de către organul fiscal în a cărui rază teritorială debitorul își are domiciliul fiscal, prevăzut la art. 31 alin. (1) lit. d) din Codul de procedură fiscală, pentru obligațiile de plată accesorii înregistrate de asociere, iar analiza îndeplinirii condițiilor de acordare a facilităților fiscale se realizează fără a ține cont de modul de îndeplinire a obligațiilor fiscale datorate de membrii acestora.(14) Debitorii fără domiciliu fiscal în România care au obligații de plată scadente până la data de 31 martie 2020 inclusiv pot beneficia de facilitățile fiscale prevăzute de prezenta procedură. În acest caz se aplică în mod corespunzător prevederile art. 18 din Codul de procedură fiscală.(15) În cazul declarațiilor rectificative prin care se corectează obligații bugetare principale cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv, pentru acordarea anulării accesoriilor se pot distinge următoarele situații:
  a) contribuabilii au depus/depun în perioada cuprinsă între data de 1 aprilie 2020 și data cererii de anulare a accesoriilor declarații rectificative, caz în care se aplică prevederile art. X din ordonanța de urgență;
  b) contribuabilii supuși unor inspecții fiscale sau verificări ale situației fiscale personale finalizate până la data de 14 mai 2020 au depus/pot depune în perioada cuprinsă între data de 1 aprilie 2020 și data cererii de anulare a accesoriilor declarații rectificative, dacă prin acestea nu corectează obligații fiscale principale aferente perioadelor fiscale controlate, caz în care se aplică prevederile art. X din ordonanța de urgență. Aceste prevederi se aplică și în cazul situațiilor prevăzute la art. 105 alin. (6) din Codul de procedură fiscală;
  c) contribuabililor supuși unor inspecții fiscale sau verificări ale situației fiscale personale aflate în curs de derulare la data de 14 mai 2020 nu li se iau în considerare declarațiile rectificative prin care corectează declarații de impunere aferente perioadelor și creanțelor fiscale ce fac obiectul inspecției fiscale sau verificării situației fiscale personale, caz în care se aplică prevederile art. XII din ordonanța de urgență. Prin excepție, se iau în considerare declarațiile rectificative depuse în situațiile prevăzute la art. 105 alin. (6) din Codul de procedură fiscală, pentru inspecțiile fiscale sau verificările situației fiscale personale aflate în curs de derulare la data de 14 mai 2020 și finalizate până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor;
  d) contribuabilii pentru care inspecțiile fiscale au început în primele 10 zile de la intrarea în vigoare a ordonanței de urgență, respectiv până la data de 25 mai 2020, caz în care sunt aplicabile prevederile art. XII alin. (3) din ordonanța de urgență, respectiv se iau în considerare declarațiile rectificative depuse până la împlinirea acestui termen;
  e) contribuabilii pentru care inspecțiile fiscale sunt începute după data de 25 mai 2020 până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor pot depune declarații rectificative până la începerea inspecției fiscale, caz în care sunt aplicabile prevederile art. X din ordonanța de urgență.


  Articolul 2

  Obiectul facilităților fiscale(1) Organul fiscal central sau, după caz, autoritățile/instituțiile prevăzute la art. 1 alin. (8) acordă următoarele facilități fiscale:
  a) amânarea la plată a obligațiilor de plată accesorii rămase nestinse la data emiterii certificatului de atestare fiscală, până la data soluționării cererii de anulare a accesoriilor sau până la data de 15 decembrie 2020 inclusiv, în cazul nedepunerii acestei cereri, pentru debitorii care notifică organul fiscal conform art. XIII alin. (1) din ordonanță de urgență;
  b) anularea obligațiilor de plată accesorii.
  (2) Categoriile de obligații de plată accesorii care, potrivit ordonanței de urgență, pot face obiectul facilităților fiscale prevăzute la alin. (1) sunt următoarele:
  a) dobânzi/majorări de întârziere;
  b) penalități de întârziere/penalități de nedeclarare/penalități;
  c) orice alte obligații de plată accesorii.
  (3) Nu se amână la plată și nu se anulează accesoriile aferente unor obligații bugetare principale reprezentând ajutor de stat de recuperat sau fonduri ce se cuvin bugetului Uniunii Europene, dacă instituția sau autoritatea publică care a transmis organului fiscal titlul executoriu în vederea recuperării trebuie să vireze la bugetul Uniunii Europene, conform legii, respectivele accesorii. În acest caz organul fiscal competent solicită instituției/autorității publice care a transmis titlul executoriu să confirme dacă sumele respective sunt de natura celor pentru care nu se amână la plată și nu se anulează accesoriile.(4) Obligațiile de plată accesorii prevăzute la alin. (2) sunt aferente:
  a) obligațiilor bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, astfel cum sunt definite la art. VIII alin. (2) din ordonanța de urgență. În sensul prezentului ordin, sunt considerate obligații bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 inclusiv și obligațiile bugetare care la data de 31 martie 2020 inclusiv sunt stabilite prin decizie de impunere, contestate și garantate potrivit legii. După emiterea deciziei de anulare a obligațiilor de plată accesorii, garanțiile se eliberează de către organul fiscal central;
  b) diferențelor de obligații bugetare principale declarate suplimentar de debitor prin declarație rectificativă prin care se corectează obligațiile bugetare principale cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv;
  c) obligațiilor bugetare principale cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv și stinse până la această dată;
  d) obligațiilor bugetare principale administrate de organul fiscal central cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv și individualizate în decizii de impunere emise ca urmare a unei inspecții fiscale sau verificării situației fiscale personale în derulare la data de 14 mai 2020.
  (5) Prevederile alin. (4) lit. b) sunt aplicabile și obligațiilor de plată reprezentând taxa pe valoarea adăugată cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv și care rezultă din înscrierea în rândurile de regularizări din decontul de TVA a taxei colectate, precum și a taxei deductibile, prin care se corectează taxa pe valoarea adăugată cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv.(6) Ori de câte ori se face o regularizare potrivit alin. (5), în scopul stabilirii obligațiilor de plată accesorii ce pot face obiectul anulării, debitorii trebuie să detalieze în cererea de anulare a accesoriilor informațiile cu privire la taxa pe valoarea adăugată înscrisă pe rândul de regularizare, cu precizarea perioadei fiscale, a scadenței, precum și a sumei aferente.(7) Prevederile art. XIX din ordonanța de urgență se aplică pentru deconturile de TVA aflate în curs de soluționare la data de 15 decembrie 2020 și pentru care se emite decizie de impunere după această dată, cu îndeplinirea următoarelor condiții:
  a) să se depună cerere de anulare a obligațiilor de plată accesorii;
  b) să se achite în 30 de zile de la data comunicării deciziei prin care se respinge rambursarea obligațiile bugetare de care depinde anularea, nestinse prin compensare cu sumele individualizate în cererea de rambursare.
  (8) În sensul prevederilor art. XII din ordonanța de urgență, prin inspecții fiscale, precum și prin verificarea situației fiscale personale aflate în derulare la data de 14 mai 2020 se înțelege acea inspecție sau verificare pentru care nu s-a comunicat persoanei controlate decizia de impunere până la această dată.(9) Obligațiile de plată accesorii aferente diferențelor de obligații bugetare principale stabilite prin decizii de impunere emise ca urmare a unei inspecții fiscale începute după data de 14 mai 2020 nu intră sub incidența anulării, cu excepția situației prevăzute la art. XII alin. (3) din ordonanța de urgență, potrivit căruia, în cazul în care debitorii au depus în cel mult 10 zile de la data de 14 mai 2020 declarații rectificative pentru perioadele fiscale anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv, aceștia pot beneficia de anularea obligațiilor de plată accesorii potrivit art. X din ordonanța de urgență.(10) Pot face obiectul anulării obligațiilor de plată accesorii și cele aferente obligațiilor bugetare principale stabilite prin declarații de impunere depuse după împlinirea termenului de prescripție a dreptului de a stabili obligații fiscale.(11) Nu se acordă anularea obligațiilor de plată accesorii aferente obligațiilor bugetare principale cu scadențe ulterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv, chiar dacă declarația de impunere a fost depusă anterior acestei date.


  Articolul 3

  Procedura de acordare a amânării la plată(1) Debitorii își exprimă intenția de a beneficia de anularea obligațiilor de plată accesorii potrivit ordonanței de urgență, prin depunerea unei notificări, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta procedură, astfel:
  a) la registratura organului fiscal central competent;
  b) prin poștă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire;
  c) prin intermediul serviciului „Spațiu privat virtual“.
  (2) După primirea notificării prevăzute la alin. (1), organul fiscal procedează la:
  a) analiza îndeplinirii de către debitor a obligațiilor declarative potrivit vectorului fiscal până la data depunerii notificării. În cazul în care se constată că debitorul nu și-a îndeplinit obligațiile declarative, organul fiscal îl îndrumă potrivit art. 7 din Codul de procedură fiscală;
  b) efectuează stingerile, compensările și orice alte operațiuni necesare în vederea stabilirii cu certitudine a obligațiilor bugetare ce constituie condiție pentru acordarea facilității fiscale potrivit art. IX-XII din ordonanța de urgență.
  (3) În situația în care printre obligațiile bugetare restante la data de 31 martie 2020 inclusiv se află și obligații bugetare principale și/sau accesorii individualizate în titluri executorii emise de alte autorități/instituții publice și transmise organului fiscal în vederea recuperării, organul fiscal central înștiințează autoritățile/instituțiile publice cu privire la notificarea depusă de debitor. În acest caz, în vederea stabilirii cu certitudine a obligațiilor bugetare accesorii care trebuie amânate la plată, autoritățile/instituțiile publice care au competența, potrivit legii, de a calcula și stabili obligații bugetare accesorii calculează cuantumul accesoriilor și le individualizează în titluri de creanță potrivit legii, care se comunică atât debitorului, cât și organului fiscal în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii înștiințării transmise de organul fiscal.(4) După depunerea notificării, în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia, organul fiscal emite și comunică debitorului decizia referitoare la obligațiile de plată accesorii și certificatul de atestare fiscală.(5) Certificatul de atestare fiscală prevăzut la alin. (4) se eliberează pe baza datelor existente în evidența creanțelor fiscale ale organului fiscal, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta procedură. În cazul titlurilor executorii emise de alte autorități/instituții publice și transmise organului fiscal spre recuperare, în vederea acordării amânării la plată a obligațiilor bugetare accesorii, organul fiscal central transmite un exemplar al certificatului de atestare fiscală și autorităților/ instituțiilor publice care au calculat și stabilit obligații bugetare accesorii potrivit alin. (3).(6) În cazul în care există neconcordanțe între sumele înscrise în certificatul de atestare fiscală și evidența contabilă a debitorului, debitorul poate solicita punerea de acord a acestora în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data comunicării certificatului de atestare fiscală. După clarificarea neconcordanțelor, organul fiscal întocmește în două exemplare procesul-verbal de punere de acord, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la prezenta procedură, precum și decizia referitoare la obligațiile de plată accesorii și noul certificat de atestare fiscală. În cazul titlurilor executorii emise de alte autorități/instituții publice și transmise organului fiscal în vederea recuperării, pentru clarificarea neconcordanțelor, debitorul trebuie să se adreseze autorității/instituției publice care a transmis titlul. După clarificarea neconcordanțelor, autoritatea/ instituția publică transmite organului fiscal documentul privind punerea de acord a respectivei situații.(7) După întocmirea procesului-verbal de punere de acord sau în cazul în care debitorul nu solicită clarificarea neconcordanțelor în termenul prevăzut la alin. (6), organul fiscal emite decizia de amânare la plată a obligațiilor de plată accesorii, prevăzută în anexa nr. 4 la prezenta procedură, precum și adresa de sistare temporară, totală sau parțială, a executării silite, adresată instituțiilor de credit la care debitorul are deschise conturile bancare și/sau terților popriți care dețin/datorează sume de bani debitorului, ori, după caz, înștiințarea de respingere a notificării, prevăzută în anexa nr. 5 la prezenta procedură, dacă debitorul nu se încadrează în niciuna dintre ipotezele reglementate de prevederile art. IX-XII din ordonanța de urgență.(8) În cazul titlurilor executorii emise de alte autorități/instituții publice și transmise organului fiscal spre recuperare, organul fiscal cuprinde în documentele prin care aprobă sau respinge notificarea și obligațiile de plată accesorii calculate și stabilite de autoritățile/instituțiile publice, urmând ca un exemplar al acestora să fie comunicat și autorităților/instituțiilor publice.(9) Notificările depuse anterior publicării prezentei proceduri în Monitorul Oficial al României, Partea I, se soluționează în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data publicării.(10) Notificarea va cuprinde cel puțin următoarele elemente:
  a) datele de identificare a debitorului: denumirea/numele și prenumele acestuia, a/ale reprezentantului legal/reprezentantului fiscal/împuternicitului, dacă este cazul, domiciliul fiscal, codul de identificare fiscală, numărul de telefon/fax al acestora, adresa de e-mail, inclusiv datele de identificare pentru sediile secundare înregistrate fiscal, potrivit legii;
  b) obiectul notificării, respectiv intenția de a beneficia de anularea obligațiilor de plată accesorii prevăzute la art. 2 alin. (2), cu precizarea exactă a prevederilor legale în care debitorul consideră că se încadrează;
  c) data și semnătura debitorului/reprezentantului legal/ reprezentantului fiscal/împuternicitului.
  (11) De la data emiterii deciziei de amânare la plată a obligațiilor de plată accesorii, pentru obligațiile de plată accesorii care fac obiectul amânării la plată:
  a) nu începe sau se suspendă, după caz, procedura de executare silită;
  b) nu se efectuează stingerea până la data soluționării cererii de anulare a accesoriilor sau până la data de 15 decembrie 2020 inclusiv, după caz.
  (12) În situația în care pe perioada amânării la plată sunt calculate și stabilite obligații de plată accesorii prevăzute la art. 2 alin. (2) de către organul fiscal sau de către autoritățile/instituțiile prevăzute la art. 1 alin. (8), pe baza acestora organul fiscal emite decizia de modificare a deciziei de amânare la plată a obligațiilor de plată accesorii, prevăzută în anexa nr. 6 la prezenta procedură, prevederile alin. (4) și (11) aplicându-se în mod corespunzător ori de câte ori este cazul. Decizia de modificare a deciziei de amânare la plată a obligațiilor de plată accesorii înlocuiește decizia emisă anterior. Amânarea la plată a obligațiilor accesorii se acordă în baza notificării inițiale. Deciziile de modificare a deciziei de amânare la plată a obligațiilor bugetare accesorii se transmit debitorului și, după caz, autorităților/instituțiilor publice prevăzute la art. 1 alin. (8).(13) În cazul în care, ulterior emiterii deciziilor de amânare la plată a obligațiilor accesorii, se constată erori în conținutul acestora, pe baza documentelor care atestă această situație, organul fiscal emite decizie de modificare a deciziei de amânare la plată a obligațiilor accesorii. Deciziile de modificare a deciziei de amânare la plată a obligațiilor bugetare accesorii emise de organul fiscal se transmit debitorului și autorităților/instituțiilor publice prevăzute la art. 1 alin. (8).(14) În situația în care debitorul nu depune cererea de anulare a accesoriilor până la data de 15 decembrie 2020 inclusiv, organul fiscal emite și comunică acestuia decizia de pierdere a valabilității amânării la plată a obligațiilor de plată accesorii, prevăzută în anexa nr. 7 la prezenta procedură. În cazul deciziilor de amânare la plată a obligațiilor accesorii care cuprind și obligații de plată accesorii calculate și stabilite de autoritățile/instituțiile publice prevăzute la art. 1 alin. (8), organul fiscal transmite și acestora un exemplar al deciziei de pierdere a valabilității amânării la plată a obligațiilor de plată accesorii.(15) Notificarea privind intenția de a beneficia de anularea obligațiilor de plată accesorii nu este obligatorie, ci are drept scop obținerea efectelor prevăzute la alin. (11).


  Articolul 4

  Procedura de acordare a anulării obligațiilor de plată accesorii(1) Anularea obligațiilor de plată accesorii se solicită de către debitori, inclusiv de către cei care au notificat organul fiscal conform art. 3 alin. (1), în baza unei cereri de anulare a obligațiilor de plată accesorii, conform modelului prevăzut în anexa nr. 8 la prezenta procedură, depusă la organul fiscal central competent prin modalitățile prevăzute la art. 3 alin. (1). Cererea poate fi depusă după îndeplinirea condițiilor de acordare a anulării, dar nu mai târziu de 15 decembrie 2020 inclusiv. În cazul titlurilor executorii emise de alte autorități/ instituții publice și transmise organului fiscal în vederea recuperării, organul fiscal central transmite autorităților/ instituțiilor publice care au competența, potrivit legii, de a calcula și stabili obligații bugetare accesorii o copie a cererii de anulare depuse de debitor, în vederea acordării anulării la plată a obligațiilor bugetare accesorii sau respingerii cererii, după caz.(2) Prin excepție de la alin. (1), în cazul obligațiilor fiscale prevăzute la art. XII din ordonanța de urgență, cererea de anulare a accesoriilor trebuie depusă după stingerea obligațiilor fiscale principale individualizate în decizia de impunere emisă ca urmare a inspecției fiscale sau verificării situației fiscale personale, dar nu mai târziu de 90 de zile de la comunicarea deciziei de impunere.(3) Debitorii care au obligații de plată stabilite în acte administrative a căror executare este suspendată, în condițiile legii, la data de 31 martie 2020 inclusiv, ale căror efecte nu au încetat și care intenționează să beneficieze de anularea obligațiilor de plată accesorii potrivit cap. II din ordonanța de urgență vor face mențiuni cu privire la renunțarea la efectele suspendării actului administrativ fiscal în notificarea și/sau cererea de anulare a accesoriilor.(4) Renunțarea la efectele suspendării are drept scop aplicarea dispozițiilor cap. II din ordonanța de urgență și nu dă dreptul organului fiscal de a începe sau continua procedura de executare silită.(5) Cererea de anulare a accesoriilor cuprinde cel puțin următoarele:
  a) datele de identificare a debitorului: denumirea/numele și prenumele acestuia, a/ale reprezentantului legal/reprezentantului fiscal/împuternicitului, dacă este cazul, domiciliul fiscal, codul de identificare fiscală, numărul de telefon/fax al acestora, adresa de e-mail, inclusiv datele de identificare pentru sediile secundare înregistrate fiscal, potrivit legii;
  b) obiectul cererii, respectiv anularea obligațiilor de plată accesorii prevăzute la art. 2 alin. (2), cu precizarea facilităților fiscale solicitate, prevăzute la art. IX-XII din ordonanța de urgență;
  c) elementele prevăzute la art. 2 alin. (6), în cazul accesoriilor aferente taxei pe valoarea adăugată înscrise în rândurile de regularizare;
  d) data și semnătura debitorului/reprezentantului legal/ reprezentantului fiscal/împuternicitului.
  (6) Pentru a beneficia de anularea obligațiilor de plată accesorii, debitorul poate depune fie o singură cerere pentru toate situațiile prevăzute la art. IX-XII din ordonanța de urgență, fie câte o cerere pentru fiecare dintre acestea.(7) Pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. IX lit. b) din ordonanța de urgență, debitorul trebuie să aibă stinse la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor toate obligațiile bugetare principale și accesorii administrate de organul fiscal central cu termene de plată cuprinse între data de 1 aprilie 2020 și data depunerii cererii de anulare a accesoriilor.(8) În termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de anulare a accesoriilor, organul fiscal central:
  a) analizează îndeplinirea condițiilor prevăzute de cap. II din ordonanța de urgență. În cazul titlurilor executorii emise de alte autorități/instituții publice și transmise organului fiscal în vederea recuperării, organul fiscal central transmite o notificare acestor autorități/instituții pentru ca acestea să emită decizie de anulare a accesoriilor sau decizie de respingere a cererii de anulare a accesoriilor, după caz;
  b) emite și comunică, dacă este cazul, decizia referitoare la obligațiile de plată accesorii, în vederea actualizării obligațiilor de plată accesorii ce pot face obiectul anulării;
  c) reface evidența fiscală în situația în care au fost stinse obligații de plată accesorii ce pot face obiectul anulării;
  d) emite decizia de anulare a obligațiilor de plată accesorii, prevăzută în anexa nr. 9 la prezenta procedură, sau decizia de respingere a cererii de anulare a obligațiilor de plată accesorii, prevăzută în anexa nr. 10 la prezenta procedură, după caz.
  (9) În situația în care un debitor înregistrează atât obligații fiscale, cât și obligații bugetare individualizate în titluri executorii emise potrivit legii și transmise organului fiscal în vederea recuperării, verificarea îndeplinirii condițiilor conform alin. (8) se realizează în funcție de ambele categorii de obligații, raportat la toate obligațiile bugetare restante.(10) Înainte de emiterea deciziei de respingere a cererii de anulare a accesoriilor, organul fiscal competent audiază debitorul, potrivit art. 9 alin. (1) din Codul de procedură fiscală, ocazie cu care îi indică condițiile ce nu au fost îndeplinite.(11) În situația în care au fost stinse obligații de plată accesorii începând cu data de 14 mai 2020, ce pot face obiectul anulării, precum și în cazul accesoriilor incluse în ratele de eșalonare cu termene de plată după data de 14 mai 2020 achitate odată cu plata ratei de eșalonare potrivit art. XVI alin. (2) din ordonanța de urgență, se naște dreptul de restituire al debitorului, în conformitate cu prevederile Codului de procedură fiscală.(12) Obligațiile de plată accesorii aferente obligațiilor bugetare principale prevăzute la art. 2 alin. (4), precum și accesoriile incluse în ratele de eșalonare cu termene de plată anterioare datei de 14 mai 2020 nu se restituie în situația în care acestea au fost stinse înainte de această dată.(13) Pentru debitorii care nu au notificat organul fiscal cu privire la intenția de a beneficia de anularea obligațiilor de plată accesorii se aplică în mod corespunzător prevederile art. 165 din Codul de procedură fiscală cu privire la ordinea de stingere a obligațiilor fiscale, urmând ca obligațiile de plată accesorii să se restituie potrivit alin. (11).(14) În aplicarea prevederilor art. XI din ordonanța de urgență, pentru obligațiile accesorii aferente obligațiilor bugetare principale cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020 și stinse până la această dată, pentru care organul fiscal a emis, dar nu a comunicat decizia referitoare la obligațiile de plată accesorii sau aceasta nu a fost emisă, acesta nu mai comunică decizia referitoare la obligațiile de plată accesorii sau nu mai emite această decizie, după caz, iar obligațiile accesorii se scad din evidența analitică pe plătitor pe bază de borderou de adăugare/scădere a obligațiilor fiscale. Obligațiile de plată accesorii ce pot face obiectul anulării sunt:
  a) cele aferente obligațiilor bugetare principale al căror termen de prescripție a dreptului de a cere executarea silită conform Codului de procedură fiscală nu s-a împlinit;
  b) cele datorate și nestinse la data de 31 martie 2020 inclusiv.
  (15) În situația în care autoritățile/instituțiile prevăzute la art. 1 alin. (8) emit decizie de anulare a obligațiilor de plată accesorii, transmit un exemplar al acestei decizii organului fiscal central din subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, pentru a înceta măsurile de executare silită întreprinse pentru recuperarea acestora.(16) În cazul în care, ulterior emiterii deciziilor de anulare a obligațiilor de plată accesorii, se constată erori în conținutul acestora, pe baza documentelor care atestă această situație, organul fiscal sau, după caz, autoritățile/instituțiile prevăzute la art. 1 alin. (8) emite/emit decizie de modificare a deciziei de anulare a obligațiilor de plată accesorii, prevăzută în anexa nr. 11 la prezenta procedură.(17) Pentru acordarea anulării obligațiilor de plată accesorii aferente obligațiilor bugetare principale stabilite printr-o decizie de impunere emisă și comunicată până la data de 14 mai 2020 ori prin decizii emise ca urmare a unei inspecții fiscale sau verificări a situației fiscale personale în derulare la data de 14 mai 2020, pentru care ulterior este emisă o decizie de soluționare a contestațiilor prin care se dispune desființarea deciziei de impunere în cauză, cu consecința refacerii inspecției fiscale, după primirea noii decizii de impunere, debitorul poate beneficia de anularea accesoriilor dacă îndeplinește cumulativ următoarele condiții:
  a) depune cererea de anulare a accesoriilor în termen de 90 de zile de la data comunicării noii decizii de impunere;
  b) toate diferențele de obligații bugetare principale individualizate în noua decizie de impunere sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de art. 22 din Codul de procedură fiscală până la termenul de plată prevăzut la art. 156 alin. (1) din aceeași lege.
  (18) După depunerea cererii potrivit alin. (17), organul fiscal reface evidența fiscală și emite, după caz:
  a) decizia de desființare a deciziei de anulare a obligațiilor de plată accesorii, prevăzută în anexa nr. 12 la prezenta procedură, și/sau decizia de respingere a cererii de anulare a accesoriilor, în situația în care organul fiscal a acordat facilitatea fiscală prevăzută la art. IX sau art. XII, după caz, din ordonanța de urgență;
  b) decizia de anulare a accesoriilor sau decizia de respingere a cererii de anulare a accesoriilor, după caz, în situația în care organul fiscal nu a acordat facilitatea fiscală prevăzută la art. IX sau art. XII, după caz, din ordonanța de urgență, iar decizia de impunere în cauză se desființează până la data de 15 decembrie 2020 inclusiv.


  Articolul 5

  Retragerea notificării/cererii de anulare a accesoriilor(1) Notificarea depusă potrivit art. 3 poate fi retrasă de debitor oricând, prin depunerea în acest sens a unei cereri la organul fiscal. Organul fiscal comunică debitorului decizia prin care se ia act de retragerea notificării și se desființează decizia de amânare la plată a obligațiilor de plată accesorii, conform modelului prevăzut în anexa nr. 13 la prezenta procedură, inclusiv în cazul obligațiilor bugetare individualizate în titluri executorii emise de alte autorități/instituții publice și transmise organului fiscal în vederea recuperării.(2) Cererea de anulare a accesoriilor poate fi retrasă de debitor oricând, prin depunerea în acest sens a unei cereri la organul fiscal. Prin retragerea cererii, debitorul își menține dreptul de a depune o nouă cerere de anulare a accesoriilor, cu respectarea condițiilor prevăzute în acest sens de ordonanța de urgență. În cazul obligațiilor bugetare individualizate în titluri executorii emise de alte autorități/instituții publice și transmise organului fiscal în vederea recuperării, organul fiscal central înștiințează autoritățile/instituțiile publice respective cu privire la retragerea cererii de anulare a accesoriilor de către debitor.


  Articolul 6

  Anularea obligațiilor în cazul persoanelor pentru care s-a atras răspunderea(1) În situația debitorilor prevăzuți la art. 1 alin. (6) lit. b), notificarea/cererea de anulare se depune la organul fiscal în raza căruia aceștia își au domiciliul fiscal potrivit Codului de procedură fiscală, cu indicarea debitorului principal și a cuantumului obligațiilor bugetare pentru care le-a fost atrasă răspunderea, aplicându-se în mod corespunzător prevederile art. 3-5.(2) Pentru analiza îndeplinirii condițiilor prevăzute la cap. II din ordonanța de urgență, în vederea acordării amânării/anulării la plată a obligațiilor accesorii aferente obligațiilor pentru care s-a atras răspunderea potrivit legii, organul fiscal care administrează obligațiile fiscale ale persoanei răspunzătoare solicită, cel târziu în ziua lucrătoare imediat următoare de la primirea notificării/cererii de anulare, organului fiscal care administrează obligațiile fiscale ale debitorului principal situația obligațiilor bugetare principale pentru care s-a atras răspunderea solidară restante la 31 martie 2020 inclusiv, precum și accesoriile aferente acestora, defalcate pe tipuri de obligații.(3) În vederea amânării la plată a obligațiilor de plată accesorii, organul fiscal care administrează obligațiile fiscale ale debitorului principal analizează situația fiscală a acestuia și emite certificatul de atestare fiscală prevăzut la art. 3 alin. (5), care va cuprinde numai obligațiile menționate la alin. (2), pe care îl transmite, până cel târziu în ziua lucrătoare imediat următoare de la primirea solicitării, organului fiscal care administrează obligațiile fiscale ale persoanei răspunzătoare.(4) În vederea anulării obligațiilor de plată accesorii pentru persoanele răspunzătoare, organul fiscal competent în administrarea acestora, după efectuarea plății obligației fiscale principale de către persoana răspunzătoare, solicită organului fiscal competent în administrarea debitorului principal actualizarea obligațiilor accesorii până la data stingerii debitului. Astfel, fac obiectul anulării toate accesoriile aferente debitului pentru care s-a atras răspunderea, urmând ca o copie a deciziei de anulare a obligațiilor accesorii să fie comunicată și organului fiscal competent în administrarea debitorului principal, care va proceda la scăderea acestora din evidența fiscală a debitorului.(5) Schimbul de documente prevăzut la alin. (2)-(4) se realizează pe cale electronică, urmând ca acestea să fie transmise în original, în vederea arhivării la dosarul fiscal în cel mult 30 de zile de la emiterea acestora.(6) La acordarea facilității pentru obligațiile pentru care s-a atras răspunderea potrivit legii, pentru analiza îndeplinirii condițiilor prevăzute la cap. II din ordonanța de urgență, organul fiscal care administrează obligațiile fiscale ale persoanei răspunzătoare are în vedere numai obligațiile ce îi revin acesteia, nu și pe cele ce revin debitorului principal.(7) În cazul atragerii răspunderii unei persoane fizice pentru obligațiile bugetare înregistrate de un contribuabil radiat, în vederea aplicării prevederilor alin. (1)-(5), organul fiscal care administrează obligațiile fiscale ale persoanei răspunzătoare solicită organului fiscal care a administrat obligațiile fiscale ale contribuabilului radiat situația obligațiilor bugetare principale pentru care s-a atras răspunderea solidară, restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, precum și accesoriile aferente acestora, defalcate pe tipuri de obligații, sens în care emite certificatul de atestare fiscală prevăzut de prezenta procedură. Pentru emiterea certificatului de atestare fiscală, precum și pentru stingerea obligațiilor cu sumele încasate de la persoana răspunzătoare sau anulate potrivit ordonanței de urgență, organul fiscal care a administrat obligațiile fiscale ale contribuabilului radiat are în vedere obligațiile fiscale care au fost scăzute din evidențele fiscale ca urmare a radierii debitorului.


  Articolul 7

  Anularea obligațiilor în cazul persoanelor care au în derulare o eșalonare la plată(1) În cazul debitorilor care au în derulare o eșalonare la plată a obligațiilor fiscale potrivit Codului de procedură fiscală și doresc să beneficieze de anularea dobânzilor, penalităților și a tuturor accesoriilor conform art. XVI alin. (2) din ordonanța de urgență, aceștia depun cererea de anulare a accesoriilor, fără a fi necesară notificarea organului fiscal cu privire la intenția lor și fără a se emite certificat de atestare fiscală și decizie de amânare la plată a obligațiilor de plată a accesorii. În acest caz, după depunerea cererii de anulare a accesoriilor, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de ordonanța de urgență, organul fiscal emite și comunică, concomitent:
  a) decizia de anulare a obligațiilor de plată accesorii;
  b) decizia de anulare a penalităților de întârziere și a penalităților de nedeclarare amânate la plată, după caz, precum și decizia de finalizare a eșalonării la plată a obligațiilor fiscale potrivit Codului de procedură fiscală;
  c) decizia referitoare la obligațiile fiscale accesorii reprezentând penalități de nedeclarare, după finalizarea eșalonării la plată, respectiv procentul de 25% rămas de plată după reducerea cu 75% a penalităților de nedeclarare ca urmare a stingerii obligațiilor fiscale principale prin eșalonare la plată, în vederea anulării conform ordonanței de urgență.
  (2) În situația în care au fost stinse obligații de plată accesorii incluse în rate cu termene de plată înainte de data de 14 mai 2020, acestea nu pot face obiectul anulării și, respectiv, restituirii, iar cele cu termene de plată și stinse după această dată pot face obiectul anulării, potrivit art. XVI alin. (2) din ordonanța de urgență, pentru care se naște dreptul de restituire al debitorului, în conformitate cu prevederile Codului de procedură fiscală.(3) În cazul debitorilor care datorează penalitate potrivit art. 198 și 199 din Codul de procedură fiscală, aceasta se anulează numai în condițiile în care termenul de plată este împlinit până la data de 31 martie 2020 inclusiv, iar cele cu termene de plată începând cu data de 1 aprilie 2020 se achită conform art. IX lit. b) din ordonanța de urgență.(4) În situația în care, la data depunerii cererii, eșalonarea la plată aflată în derulare cuprinde doar obligații de plată accesorii, odată cu decizia de anulare a obligațiilor accesorii se emite și se comunică decizia de finalizare a eșalonării la plată, fără ca debitorul să achite obligațiile fiscale accesorii rămase de plată din înlesnirea la plată acordată. În acest caz, prevederile alin. (2) se aplică în mod corespunzător.(5) În situația în care eșalonarea la plată își pierde valabilitatea, debitorul poate solicita, în măsura în care îndeplinește condițiile prevăzute de ordonanța de urgență, anularea obligațiilor de plată accesorii potrivit dispozițiilor art. IX din ordonanța de urgență, aplicându-se în mod corespunzător și prevederile alin. (3).


  Articolul 8

  Dispoziții finale(1) Deciziile prevăzute de prezenta procedură se emit de către organul fiscal sau, după caz, de către autoritățile/instituțiile prevăzute la art. 1 alin. (8), în două exemplare, dintre care un exemplar se comunică debitorului, iar un exemplar se arhivează la dosarul fiscal al acestuia. Aceste prevederi sunt aplicabile și înștiințării prevăzute la art. 3 alin. (7).(2) În situația debitorilor care au înființate sedii secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, deciziile prevăzute la alin. (1) se emit separat pentru debitor și separat pentru fiecare dintre sediile sale secundare.(3) Pentru debitorii persoane juridice, instituții publice, unități administrativ-teritoriale, asociații, fundații sau alte asemenea persoane, care din punct de vedere fiscal au două sau mai multe coduri de identificare fiscală, organul fiscal verifică îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. IX-XII din ordonanța de urgență cu privire la achitarea obligațiilor bugetare principale restante pentru ansamblul obligațiilor bugetare existente pe toate codurile de identificare fiscală ale debitorului care are calitatea de subiect de drept fiscal.(4) În vederea acordării facilităților fiscale prevăzute de prezenta procedură pentru creanțele vamale individualizate în decizii de regularizare a situației comunicate de autoritatea vamală, pentru actualizarea obligațiilor fiscale accesorii, organul fiscal solicită departamentului cu atribuții de contabilitate a creanțelor bugetare să comunice debitorului deciziile referitoare la obligațiile fiscale accesorii, iar un exemplar al acestora să fie înaintat organului fiscal central din subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscală.(5) În situația în care unui debitor i s-a comunicat o decizie de respingere a cererii de anulare a accesoriilor, iar ulterior îndeplinește condițiile prevăzute de ordonanța de urgență, acesta poate depune o nouă cerere de anulare a obligațiilor de plată accesorii până la data de 15 decembrie 2020 inclusiv.(6) Prevederile prezentei proceduri se aplică în mod corespunzător și pentru notificările privind intenția de a beneficia de anularea obligațiilor de plată accesorii ori cererile de anulare a obligațiilor de plată accesorii depuse după data de 14 mai 2020 și până la intrarea în vigoare a prezentei proceduri.(7) Formularele prevăzute în anexele prezentei proceduri se editează de către organele fiscale competente, utilizând sau neutilizând, după caz, sistemul informatic.


  Articolul 9

  Anexe
  Anexele nr. 1-13 fac parte integrantă din prezenta procedură. Pentru obligațiile de plată stabilite de autoritățile/instituțiile prevăzute la art. 1 alin. (8), formularele prevăzute în anexe vor fi adaptate în mod corespunzător, potrivit legislației specifice.


  Anexa nr. 1

  la procedură
  NOTIFICARE
  privind intenția de a beneficia de anularea obligațiilor de plată accesorii potrivit
  Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea
  Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale

  A. Datele de identificare ale debitorului
  Cod de identificare fiscală .................................................................
  Denumirea/Numele și prenumele .................................................................
  Domiciliul fiscal: județul/sectorul ..............................., localitatea ................, str. ........................... nr. ................., bl. ..................., sc. ......., ap. ............., telefon ........, fax ......................., e-mail ...................
  Cod de identificare fiscală pentru sediile secundare
  ..................................................................................
  ..................................................................................
  ..................................................................................

  Codul de înregistrare fiscală atribuit de organul fiscal/Codul unic de înregistrare atribuit potrivit legii speciale pentru persoane fizice care desfășoară și activități economice în mod independent sau exercită profesii libere sub alte forme decât asocieri
  .....................................................................

  B. Datele de identificare ale împuternicitului/reprezentantului legal/reprezentantului fiscal
  Denumirea/Numele și prenumele ...................................................
  Adresa: ........................................................................
  Codul de identificare fiscală ...............................................

  C. Obiectul notificării*)
  *) Se poate bifa o singură căsuță sau oricâte dorește solicitantul.
  Intenția de a beneficia de anularea obligațiilor de plată accesorii (dobânzi, majorări de întârziere, penalități de întârziere, penalități de nedeclarare, penalități, orice alte obligații de plată accesorii) conform prevederilor cap. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale:

  Anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare restante la data de 31 martie 2020 (art. IX din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale)

  Anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare declarate suplimentar de debitori prin declarație rectificativă prin care se corectează obligațiile bugetare principale cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv (art. X din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale)

  Anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020 și stinse până la această dată (art. XI din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale)

  Anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020 individualizate în decizii de impunere (art. XII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale)

  D. Renunțarea la efectele suspendării actului administrativ fiscal
  Număr document suspendare
  Dată document suspendare
  Denumire obligație bugetarăSuma (lei)
  ......................
  ......................

  E. Anularea obligațiilor în cazul persoanelor pentru care s-a atras răspunderea potrivit legii
  Datele de identificare ale debitorului principal
  Cod de identificare fiscală
  Denumirea/Numele și prenumele
  Cuantumul obligațiilor bugetare pentru care a fost atrasă răspunderea (lei)

  Semnătura
  ………………


  Anexa nr. 2

  la procedură
  ANTET*)
  *) Se vor trece sigla conform Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului și caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea și adresa organului fiscal central emitent al prezentului act administrativ.

  CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ
  Nr. ................ data eliberării ......................

  Ca urmare a Notificării nr. .............. din data de ................., se certifică prin prezenta că:
  Denumire/Numele și prenumele**): ......................................................
  Codul de identificare fiscală**): ...........................................................
  **) În situația contribuabililor persoane fizice care desfășoară și activități economice în mod independent sau exercită profesii libere sub alte forme decât asocieri, se înscriu, pe lângă datele de identificare ale persoanei fizice, respectiv nume, prenume și cod numeric personal, și datele de identificare ale formei de exercitare a activității, respectiv, denumire și codul de înregistrare fiscală atribuit de organul fiscal/codul unic de înregistrare atribuit potrivit legii speciale. În cazul persoanelor fizice care exercită profesii libere sub forma asocierilor se înscriu denumirea și codul de înregistrare fiscală atribuit de organul fiscal.
  Domiciliul fiscal: județ ....................................., localitate ........................................., sector ..............., stradă ..................... nr ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., cod poștal ........................
  OBLIGAȚII BUGETARE
  administrate de organul fiscal central

  Sus-numitul contribuabil figurează în evidențele fiscale cu următoarele obligații bugetare, restante la data eliberării prezentului certificat:

  -lei-

  Nr. crt.

  Denumirea obligației bugetare

  Debit

  Dobânzi/Majorări
  de întârziere

  Penalități de întârziere

  Penalități
  de nedeclarare

  Alte obligații accesorii

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  1.

  2.

  ........

  Total general

  din care***):
  ***) Se va completa capitolul corespunzător solicitării formulate de debitor în notificare. Cap. V se va completa obligatoriu în cazul completării cap. I, II și III.


  Capitolul I Obligațiile bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, precum și obligațiile accesorii aferente, rămase nestinse la data eliberării prezentului certificat, conform art. IX din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale

  -lei-

  Nr. crt.

  Denumirea obligației bugetare

  Debit

  Dobânzi/Majorări
  de întârziere

  Penalități de întârziere

  Penalități
  de nedeclarare

  Alte obligații accesorii

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  1.

  2.

  ........

  Total general


  Capitolul II Diferențe de obligații bugetare principale declarate suplimentar prin declarație rectificativă prin care se corectează obligațiile bugetare principale cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv, precum și obligațiile accesorii aferente, rămase nestinse la data eliberării prezentului certificat, conform art. X din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale

  -lei-

  Nr. crt.

  Denumirea obligației bugetare

  Debit

  Dobânzi/Majorări
  de întârziere

  Penalități de întârziere

  Penalități
  de nedeclarare

  Alte obligații accesorii

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  1.

  2.

  ........

  Total general


  Capitolul III Dobânzile, penalitățile și toate accesoriile, rămase nestinse la data eliberării prezentului certificat, aferente obligațiilor bugetare principale cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv și stinse până la această dată, conform art. XI din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale

  -lei-

  Nr. crt.

  Denumirea obligației bugetare

  Dobânzi/Majorări
  de întârziere

  Penalități de întârziere

  Penalități de nedeclarare

  Alte obligații accesorii

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  1.

  2.

  ........

  Total general


  Capitolul IV Dobânzile, penalitățile și toate accesoriile, rămase nestinse la data eliberării prezentului certificat, aferente obligațiilor bugetare principale cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv și stinse până la această dată, conform art. XI din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale

  -lei-

  Nr. crt.

  Denumirea obligației bugetare

  Debit

  Dobânzi/Majorări
  de întârziere

  Penalități de întârziere

  Penalități
  de nedeclarare

  Alte obligații accesorii

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  1.

  2.

  ........

  Total general


  Capitolul V Obligații bugetare cu termene de plată cuprinse între data de 1.04.2020 și data eliberării prezentului certificat, rămase nestinse la data eliberării certificatului

  -lei-

  Nr. crt.

  Denumirea obligației bugetare

  Debit

  Dobânzi/Majorări
  de întârziere

  Penalități de întârziere

  Penalități
  de nedeclarare

  Alte obligații accesorii

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  1.

  2.

  ........

  Total general


  Capitolul VI Obligații bugetare reprezentând ajutor de stat de recuperat sau fonduri ce se cuvin bugetului Uniunii Europene, restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, precum și obligațiile accesorii aferente, rămase nestinse la data eliberării prezentului certificat

  -lei-

  Nr. crt.

  Denumirea obligației bugetare

  Debit

  Dobânzi/Majorări
  de întârziere

  Penalități
  de întârziere

  Penalități
  de nedeclarare

  Alte obligații accesorii

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  1.

  2.

  ........

  Total general

  Conducătorul organului fiscal central,
  Numele și prenumele: .......................................
  Semnătura și ștampila organului fiscal central: ..................

  Prezentul certificat de atestare fiscală se eliberează în vederea stabilirii obligațiilor fiscale ce pot forma obiect al amânării la plată a obligațiilor accesorii în conformitate cu prevederile cap. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale.


  Anexa nr. 3

  la procedură
  ANTET*)
  *) Se vor trece sigla conform Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului și caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea și adresa organului fiscal central emitent al prezentului act.
  Dosar fiscal nr. ...............
  Nr. ......... din ..............
  PROCES-VERBAL DE PUNERE DE ACORD
  încheiat astăzi, ........./......./............., la sediul unității fiscale

  Subsemnatul(a), ........................., având funcția de ................ în cadrul Serviciului/Biroului/Compartimentului ..................., am procedat la clarificarea neconcordanțelor existente între evidența contribuabilului și sumele înscrise în Certificatul de atestare fiscală nr. .......... din data de ............. Drept urmare, am constatat că .....................................**) figurează în evidența fiscală cu următoarele obligații accesorii ce pot face obiectul facilităților fiscale prevăzute de cap. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale, conform Certificatului de atestare fiscală nr. ............. din data de .............***):
  **) Se menționează denumirea/numele și prenumele debitorului.
  ***) Se menționează numărul și data certificatului de atestare fiscală eliberat după punerea de acord a sumelor.

  -lei-

  Nr. crt.

  Denumirea obligației bugetare

  Dobânzi/Majorări
  de întârziere

  Penalități
  de întârziere

  Penalități
  de nedeclarare

  Penalități

  Alte obligații accesorii

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  1.

  2.

  ........

  Total general

  Alte mențiuni: .............................................................................................................................................................................
  Obiecțiile debitorului: ...........................................................................
  Debitor,
  ..................................
  Avizat
  Șeful serviciului/biroului/compartimentului,
  ......................................
  Întocmit
  ......................................


  Anexa nr. 4

  la procedură
  ANTET*)
  *) Se va trece sigla conform Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului și caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea și adresa organului fiscal central emitent al prezentului act.
  Dosar fiscal nr. ...............
  Nr. ......... din ..............
  DECIZIE
  de amânare la plată a obligațiilor de plată accesorii

  Datele de identificare ale debitorului
  Denumirea/Numele și prenumele .........................................
  Adresa: ................................................................................
  Codul de identificare fiscală .................................................
  Datele de identificare ale împuternicitului
  Denumirea/Numele și prenumele ........................................
  Adresa: .................................................................................
  Codul de identificare fiscală .................................................
  În temeiul prevederilor art. XIII alin. (5) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale și ale Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2.100/2020 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii,
  luând în considerare motivele de fapt ..........................................................................,
  având în vedere Notificarea nr. ........... din data de ............, înregistrată la organul fiscal cu nr. .......... din data de .................,
  luând în considerare că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de cap. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale,
  se emite următoarea decizie:
  Se acordă amânarea la plată a obligațiilor de plată accesorii aferente obligațiilor principale bugetare prevăzute la art. ...... din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale, în sumă totală de .......................lei, reprezentând:

  -lei-

  Nr. crt.

  Denumirea obligației bugetare

  Dobânzi/Majorări de întârziere

  Penalități de întârziere

  Penalități de nedeclarare

  Penalități

  Alte obligații accesorii

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  1.

  2.

  ........

  Total general

  Împotriva prezentei decizii se poate formula contestație, potrivit prevederilor art. 268 și 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiași act normativ, sub sancțiunea decăderii. Contestația se depune la organul fiscal emitent al deciziei.
  Prezenta decizie produce efecte juridice față de dumneavoastră de la data comunicării acesteia potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.
  Conducătorul unității fiscale,
  Numele și prenumele ......................
  Semnătura și ștampila unității ...........

  Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)


  Anexa nr. 5

  la procedură
  ANTET*)
  *) Se vor trece sigla conform Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului și caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea și adresa organului fiscal central emitent al prezentului act.
  Dosar fiscal nr. ...............
  Nr. ......... din ..............
  ÎNȘTIINȚARE
  de respingere a notificării

  Datele de identificare ale debitorului
  Denumirea/Numele și prenumele ........................................
  Adresa .................................................................................
  Codul de identificare fiscală .................................................
  Datele de identificare ale împuternicitului
  Denumirea/Numele și prenumele .........................................
  Adresa .................................................................................
  Codul de identificare fiscală .................................................
  În temeiul prevederilor cap. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale și ale Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2.100/2020 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii,
  având în vedere Notificarea dumneavoastră nr. ............... din data de ..............., înregistrată la organul fiscal cu nr. ............... din data de ..............................,
  luând în considerare că nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute de cap. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale,
  se respinge notificarea privind intenția de a beneficia de anularea obligațiilor de plată accesorii.
  Motivele de fapt pentru care se respinge notificarea depusă de dumneavoastră:
  ......................................................................................

  Temeiul de drept:
  ......................................................................................

  Mențiuni privind audierea debitorului:
  ......................................................................................

  Conducătorul unității fiscale,
  Numele și prenumele .......................
  Semnătura și ștampila unității ..........

  Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)


  Anexa nr. 6

  la procedură
  ANTET*)
  *) Se vor trece sigla conform Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului și caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea și adresa organului fiscal central emitent al prezentului act.

  Dosar fiscal nr. ...............
  Nr. ......... din ..............
  DECIZIE
  de modificare a deciziei de amânare la plată a obligațiilor de plată accesorii

  Datele de identificare ale debitorului
  Denumirea/Numele și prenumele ..........................................
  Adresa ...................................................................................
  Codul de identificare fiscală .................................................
  Datele de identificare ale împuternicitului
  Denumirea/Numele și prenumele ..........................................
  Adresa ..................................................................................
  Codul de identificare fiscală ..................................................
  În temeiul prevederilor cap. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale și ale Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2.100/2020 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii,
  luând în considerare motivele de fapt ..........................................................................,
  vă comunicăm că Decizia de amânare la plată a obligațiilor accesorii nr. ...................din data de ..................... se modifică după cum urmează:
  Se acordă amânarea la plată a obligațiilor de plată accesorii, aferente obligațiilor bugetare principale prevăzute la art. ...... din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale, în sumă totală de .......................lei, reprezentând:

  -lei-

  Nr. crt.

  Denumirea obligației bugetare

  Dobânzi/Majorări
  de întârziere

  Penalități
  de întârziere

  Penalități
  de nedeclarare

  Penalități

  Alte obligații accesorii

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  1.

  2.

  ........

  Total general

  Prezenta decizie înlocuiește Decizia nr. ................. .
  Împotriva prezentei decizii se poate formula contestație, potrivit prevederilor art. 268 și 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiași act normativ, sub sancțiunea decăderii. Contestația se depune la organul fiscal emitent al deciziei.
  Prezenta decizie produce efecte juridice față de dumneavoastră de la data comunicării acesteia potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.
  Conducătorul unității fiscale,
  Numele și prenumele ......................
  Semnătura și ștampila unității ...........

  Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)


  Anexa nr. 7

  la procedură
  ANTET*)
  *) Se vor trece sigla conform Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului și caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea și adresa organului fiscal central emitent al prezentului act.

  Dosar fiscal nr. ...............
  Nr. ......... din ..............
  DECIZIE
  de pierdere a valabilității amânării la plată a obligațiilor de plată accesorii

  Datele de identificare ale debitorului
  Denumirea/Numele și prenumele .........................................
  Adresa ..................................................................................
  Codul de identificare fiscală ...................................................
  Datele de identificare ale împuternicitului
  Denumirea/Numele și prenumele ...........................................
  Adresa ..................................................................................
  Codul de identificare fiscală ...................................................
  În temeiul prevederilor cap. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale și ale Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2.100/2020 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii,
  vă comunicăm că amânarea la plată, aprobată prin Decizia de amânare la plată a obligațiilor de plată accesorii nr. ................... din data de ....................., și-a pierdut valabilitatea, începând cu data de .............. .
  Suma rămasă de plată din amânare este în cuantum de .................... lei.
  Motivele de fapt pentru care s-a constatat pierderea valabilității amânării la plată a obligațiilor accesorii:
  ..........................................................................

  Temeiul de drept:
  ...................................................................................

  Consecințele pierderii valabilității amânării la plată a obligațiilor de plată accesorii:
  ............................................................................

  Mențiuni privind audierea debitorului:
  ..............................................................................

  Împotriva prezentei decizii se poate formula contestație, potrivit prevederilor art. 268 și 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiași act normativ, sub sancțiunea decăderii. Contestația se depune la organul fiscal emitent al deciziei.
  Prezenta decizie produce efecte juridice față de dumneavoastră de la data comunicării acesteia potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.
  Conducătorul unității fiscale,
  Numele și prenumele ......................
  Semnătura și ștampila unității ...........

  Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)


  Anexa nr. 8

  la procedură
  CERERE DE ANULARE
  a obligațiilor de plată accesorii, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 69/2020
  pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale

  A. Datele de identificare ale debitorului
  Codul de identificare fiscală ...........................................................
  Denumirea/Numele și prenumele ..............................................
  Domiciliul fiscal: județul/sectorul .................., localitatea ..........................., str. .................. nr. ....., bl. ....., sc. ....., ap. .....
  Telefon ................................................, fax ......................................................., e-mail .....................................................,
  Codul de identificare fiscală pentru sediile secundare
  ......................................................................................
  ......................................................................................
  ......................................................................................

  Codul de înregistrare fiscală atribuit de organul fiscal/Codul unic de înregistrare atribuit potrivit legii speciale pentru persoane fizice care desfășoară și activități economice în mod independent sau exercită profesii libere sub alte forme decât asocieri
  ......................................................................................

  B. Datele de identificare ale împuternicitului/reprezentantului legal/reprezentantului fiscal
  Denumirea/Numele și prenumele ................................
  Adresa ............ .............................................................
  Codul de identificare fiscală .........................................

  C. Obiectul cererii*)
  *) Se poate bifa o singură căsuță sau oricâte dorește solicitantul.
  Anularea obligațiilor de plată accesorii (dobânzi, majorări de întârziere, penalități de întârziere, penalități de nedeclarare, penalități, orice alte obligații de plată accesorii) conform prevederilor cap. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale:

  Anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare restante la data de 31 martie 2020 (art. IX din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale)

  Anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare declarate suplimentar de debitori prin declarație rectificativă prin care se corectează obligațiile bugetare principale cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv (art. X din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale)

  Anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020 și stinse până la această dată (art. XI din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale)

  Anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020 individualizate în decizii de impunere (art. XII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale)

  D. Renunțarea la efectele suspendării actului administrativ fiscal
  Număr document suspendare
  Dată document suspendare
  Denumire obligație bugetarăSuma (lei)
  ......................
  ......................

  E. Anularea obligațiilor accesorii în cazul persoanelor pentru care s-a atras răspunderea potrivit legii
  Datele de identificare ale debitorului principal
  Codul de identificare fiscală
  Denumirea/Numele și prenumele
  Cuantumul obligațiilor bugetare pentru care a fost atrasă răspunderea (lei)

  F. Obligațiile de plată reprezentând taxa pe valoarea adăugată cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020 și care rezultă din înscrierea în rândurile de regularizări din decontul de TVA a taxei colectate/deductibile prin care se corectează taxa pe valoarea adăugată cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv
  Perioada fiscalăScadențaSuma aferentă (lei)
  LunaAn
  ............

  ............


  Semnătura,
  ............................


  Anexa nr. 9

  la procedură
  ANTET*)
  *) Se vor trece sigla conform Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului și caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea și adresa organului fiscal central emitent al prezentului act.

  Dosar fiscal nr. ...............
  Nr. ......... din ..............
  DECIZIE
  de anulare a obligațiilor de plată accesorii

  Datele de identificare ale debitorului
  Denumirea/Numele și prenumele.........................................
  Adresa ...................................................................................
  Codul de identificare fiscală .................................................
  Datele de identificare ale împuternicitului
  Denumirea/Numele și prenumele ..........................................
  Adresa ...................................................................................
  Codul de identificare fiscală .................................................
  În temeiul prevederilor art. XV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale și ale Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2.100/2020 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii,
  având în vedere motivele de fapt .........................................................................................................................................,
  luând în considerare că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de art. ..... din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale,
  se emite următoarea decizie:
  Se acordă anularea obligațiilor de plată accesorii aferente obligațiilor bugetare principale prevăzute la art. ...... din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale, în sumă totală de ....................... lei, reprezentând:

  -lei-

  Nr. crt.

  Denumirea obligației bugetare

  Dobânzi/Majorări
  de întârziere

  Penalități
  de întârziere

  Penalități
  de nedeclarare

  Penalități

  Alte obligații accesorii

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  1.

  2.

  ........

  Total general

  Împotriva prezentei decizii se poate formula contestație, potrivit prevederilor art. 268 și 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiași act normativ, sub sancțiunea decăderii. Contestația se depune la organul fiscal emitent al deciziei.
  Prezenta decizie produce efecte juridice față de dumneavoastră de la data comunicării acesteia potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.
  Conducătorul unității fiscale,
  Numele și prenumele ......................
  Semnătura și ștampila unității ...........

  Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)


  Anexa nr. 10

  la procedură
  ANTET*)
  *) Se vot trece sigla conform Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului și caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea și adresa organului fiscal central emitent al prezentului act.

  Dosar fiscal nr. ...............
  Nr. ......... din ..............
  DECIZIE
  de respingere a cererii de anulare a obligațiilor de plată accesorii

  Datele de identificare ale debitorului
  Denumirea/Numele și prenumele.........................................
  Adresa ...................................................................................
  Codul de identificare fiscală .................................................
  Datele de identificare ale împuternicitului
  Denumirea/Numele și prenumele.........................................
  Adresa ...................................................................................
  Codul de identificare fiscală .................................................
  În temeiul prevederilor cap. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale și ale Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2.100/2020 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii,
  având în vedere Cererea dumneavoastră nr. .............. din data de ............, înregistrată la organul fiscal cu nr. .............. din data de ..........................,
  luând în considerare că nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute de cap. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale,
  se respinge cererea de anulare a obligațiilor de plată accesorii.
  Motivele de fapt pentru care se respinge cererea de anulare a obligațiilor accesorii:
  .........................................................................................

  Temeiul de drept:
  ...............................................................................

  Mențiuni privind audierea debitorului:
  .......................................................................................

  Împotriva prezentei decizii se poate formula contestație, potrivit prevederilor art. 268 și 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiași act normativ, sub sancțiunea decăderii. Contestația se depune la organul fiscal emitent al deciziei
  Prezenta decizie produce efecte juridice față de dumneavoastră de la data comunicării acesteia potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.
  Conducătorul unității fiscale,
  Numele și prenumele ......................
  Semnătura și ștampila unității ...........

  Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)


  Anexa nr. 11

  la procedură
  ANTET*)
  *) Se vor trece sigla conform Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului și caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea și adresa organului fiscal central emitent al prezentului act.

  Dosar fiscal nr. ...............
  Nr. ......... din ..............
  DECIZIE
  de modificare a deciziei de anulare a obligațiilor de plată accesorii

  Datele de identificare ale debitorului
  Denumirea/Numele și prenumele.........................................
  Adresa ...................................................................................
  Codul de identificare fiscală .................................................
  Datele de identificare ale împuternicitului
  Denumirea/Numele și prenumele.........................................
  Adresa ...................................................................................
  Codul de identificare fiscală ..................................................
  În temeiul prevederilor cap. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale și ale Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2.100/2020 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii,
  având în vedere motivele de fapt ........................................................................................................................................
  vă comunicăm că Decizia de anulare a obligațiilor de plată accesorii nr. ...................din data de ..................... se modifică după cum urmează:
  Se acordă anularea la plată a obligațiilor de plată accesorii aferente obligațiilor bugetare principale prevăzute la art. ...... din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale, în sumă totală de .......................lei, reprezentând:

  -lei-

  Nr.
  crt.

  Denumirea obligației bugetare

  Dobânzi/Majorări
  de întârziere

  Penalități
  de întârziere

  Penalități
  de nedeclarare

  Penalități

  Alte obligații accesorii

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  1.

  2.

  ........

  Total general

  Prezenta decizie înlocuiește Decizia nr. ........................ .
  Împotriva prezentei decizii se poate formula contestație, potrivit prevederilor art. 268 și 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiași act normativ, sub sancțiunea decăderii. Contestația se depune la organul fiscal emitent al deciziei.
  Prezenta decizie produce efecte juridice față de dumneavoastră de la data comunicării acesteia potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.
  Conducătorul unității fiscale,
  Numele și prenumele ......................
  Semnătura și ștampila unității ...........

  Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulației a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)


  Anexa nr. 12

  la procedură
  ANTET*)
  *) Se vor trece sigla conform Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului și caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea și adresa organului fiscal central emitent al prezentului act.

  Dosar fiscal nr. ...............
  Nr. ......... din ..............
  DECIZIE
  de desființare a deciziei de anulare a obligațiilor de plată accesorii

  Datele de identificare ale debitorului
  Denumirea/Numele și prenumele.........................................
  Adresa ...................................................................................
  Codul de identificare fiscală .................................................
  Datele de identificare ale împuternicitului
  Denumirea/Numele și prenumele.........................................
  Adresa ...................................................................................
  Codul de identificare fiscală ..................................................
  În temeiul prevederilor cap. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale și ale Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2.100/2020 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii și având în vedere Cererea dumneavoastră nr. ......... din data de ................, înregistrată la organul fiscal cu nr. .............. din data de .................,
  vă comunicăm că anularea obligațiilor de plată accesorii, aprobată prin Decizia de anulare a obligațiilor de plată accesorii nr. ................... din data de........................., se desființează pentru suma de ....................................... lei, reprezentând:

  -lei-

  Nr.
  crt.

  Denumirea obligației bugetare

  Dobânzi/Majorări
  de întârziere

  Penalități
  de întârziere

  Penalități
  de nedeclarare

  Penalități

  Alte obligații accesorii

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  1.

  2.

  ........

  Total general

  Motivele de fapt .........................................................................................,
  Împotriva prezentei decizii se poate formula contestație, potrivit prevederilor art. 268 și 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiași act normativ, sub sancțiunea decăderii. Contestația se depune la organul fiscal emitent al deciziei.
  Prezenta decizie produce efecte juridice față de dumneavoastră de la data comunicării acesteia potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.
  Conducătorul unității fiscale,
  Numele și prenumele ......................
  Semnătura și ștampila unității ...........

  Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulației a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)


  Anexa nr. 13

  la procedură
  ANTET*)
  *) Se vor trece sigla conform Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului și caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea și adresa organului fiscal central emitent al prezentului act.

  Dosar fiscal nr. ...............
  Nr. ......... din ..............
  DECIZIE
  prin care se ia act de retragerea notificării și se desființează decizia de amânare la plată a obligațiilor de plată accesorii

  Datele de identificare ale debitorului
  Denumirea/Numele și prenumele.........................................
  Adresa ...................................................................................
  Codul de identificare fiscală .................................................
  Datele de identificare ale împuternicitului
  Denumirea/Numele și prenumele.........................................
  Adresa ...................................................................................
  Codul de identificare fiscală ..................................................
  În temeiul prevederilor cap. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale și ale Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2.100/2020 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii,
  luând în considerare motivele de fapt ..........................................................,
  având în vedere Notificarea dumneavoastră nr. ............... din data de ............... prin care v-ați manifestat intenția de a beneficia de anularea obligațiilor de plată accesorii, înregistrată la organul fiscal cu nr. ............... din data de ..............., precum și Cererea nr. ......... din data de .......... de retragere a notificării, înregistrată la organul fiscal cu nr. ............. din data de .........................,
  vă comunicăm că am luat act de retragerea notificării menționate mai sus, astfel că Decizia de amânare la plată a obligațiilor accesorii nr. .................... din data de ........................ se desființează și nu mai produce efecte, începând cu data de ................... .
  Împotriva prezentei decizii se poate formula contestație, potrivit prevederilor art. 268 și 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiași act normativ, sub sancțiunea decăderii. Contestația se depune la organul fiscal emitent al deciziei.
  Prezenta decizie produce efecte juridice față de dumneavoastră de la data comunicării acesteia potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.
  Conducătorul unității fiscale,
  Numele și prenumele .......................
  Semnătura și ștampila unității ...........

  Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulației a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)

  ----