HOTĂRÂRE nr. 30 din 18 ianuarie 2017privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 56 din 19 ianuarie 2017
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 5 alin. (5) din Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările și completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Capitolul I Dispoziții generale

  Articolul 1
  (1) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale este organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, cu sediul în municipiul București, bd. Carol I nr. 2-4, sectorul 3.(2) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale este autoritatea publică centrală responsabilă cu aplicarea strategiei și programului de guvernare, cu rol în elaborarea și implementarea strategiilor naționale sectoriale în domeniile agriculturii și producției alimentare, dezvoltării rurale, îmbunătățirilor funciare, precum și în domeniile conexe: cercetare științifică de specialitate, conservarea și managementul durabil al solurilor și al resurselor genetice vegetale și animale.(3) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale elaborează strategii și reglementări specifice în domeniile sale de activitate, în cadrul politicii Guvernului și în conformitate cu reglementările Uniunii Europene, cu principiile politicii agricole comune, denumite în continuare PAC, și cu principiile Politicii comune de pescuit, denumite în continuare PCP. (4) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale este finanțat integral de la bugetul de stat.(5) Obiectivele Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale sunt următoarele:
  a) asigurarea securității alimentare naționale prin creșterea și diversificarea producției agricole, pentru a garanta populației alimente suficiente, sigure și nutritive;
  b) creșterea competitivității produselor agroalimentare și pescărești românești pe piața europeană și globală în vederea echilibrării balanței comerciale agricole, inclusiv prin acțiuni specifice de informare;
  c) absorbția fondurilor comunitare destinate finanțării domeniilor specifice;
  d) susținerea financiară și fiscală a agriculturii prin programe multianuale;
  e) eficientizarea structurilor de piață agricole și agroalimentare;
  f) stimularea înființării de depozite pentru colectarea, sortarea și valorificarea produselor agricole;
  g) accelerarea procesului de dezvoltare rurală, inclusiv a serviciilor din spațiul rural;
  h) modernizarea și extinderea infrastructurii de îmbunătățiri funciare, adaptarea agriculturii la schimbările climatice;
  i) dezvoltarea sectorului pescăresc;
  j) susținerea cercetării agricole, a informării, consultanței, extensiei și a formării profesionale în agricultură;
  k) reforma structurilor administrative cu atribuții în domeniul agriculturii, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
  l) dezvoltarea și protecția zonei montane.


  Articolul 2
  (1) Pentru realizarea obiectivelor din domeniul său de activitate, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale exercită următoarele funcții:
  a) de strategie, prin care se elaborează, în conformitate cu politica Guvernului, normele Uniunii Europene și tendințele pe plan mondial, strategia de dezvoltare în domeniile sale de activitate și se proiectează mecanismele financiare necesare;
  b) de reglementare, prin care se asigură, în conformitate cu strategia Guvernului, realizarea cadrului juridic și elaborarea reglementărilor specifice activităților din domeniile sale de activitate;
  c) de administrare, prin care se asigură administrarea proprietății publice și private a statului, precum și gestionarea fondurilor și serviciilor pentru care statul este responsabil, în domeniul său de activitate, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
  d) de gestionare a fondurilor europene și naționale alocate dezvoltării rurale, agriculturii și sectorului pescăresc;
  e) de reprezentare, prin care se asigură, în numele Guvernului, reprezentarea pe plan intern și extern în domeniul său de activitate și în limitele stabilite prin actele normative în vigoare;
  f) de autoritate de stat, prin care se asigură implementarea, urmărirea și controlul aplicării și respectării reglementărilor în domeniile sale de activitate;
  g) de Autoritate de management pentru Programul SAPARD, Programul național de dezvoltare rurală - PNDR și Programul operațional pentru pescuit - POP/Programul operațional pentru pescuit și afaceri maritime - POPAM;
  h) de plată, prin structurile subordonate/din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
  (2) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale este autoritatea competentă pentru organizarea, implementarea și funcționarea Rețelei de informații contabile agricole - RICA.(3) În structura Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în coordonarea directă a ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, funcționează autoritatea competentă pentru acreditarea agențiilor de plăți și a organismului coordonator.


  Capitolul II Atribuțiile, structura organizatorică și conducerea ministerului

  Secţiunea 1 Atribuțiile ministerului

  Articolul 3

  În exercitarea funcțiilor sale, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale are, conform prevederilor legale în vigoare, următoarele atribuții principale:
  a) asigură implementarea Programului de guvernare, a strategiilor și politicilor din domeniile sale de activitate, pe principiile PAC/PCP, potrivit reglementărilor în vigoare;
  b) implementează prevederile Tratatului dintre Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Țărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) și Republica Bulgaria și România privind aderarea Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană, ratificat prin Legea nr. 157/2005, pentru domeniile specifice;
  c) fundamentează și elaborează strategii și politici specifice în domeniile sale de activitate, pe care le promovează la nivel european și/sau național;
  d) elaborează și fundamentează documentele ce reflectă poziția României în raport cu politica și strategia Uniunii Europene pentru domeniul său de competență și asigură participarea la activitățile instituțiilor Uniunii Europene;
  e) asigură compatibilitatea reglementărilor naționale cu cele ale Uniunii Europene în domeniile sale de competență;
  f) inițiază, elaborează și promovează în vederea adoptării proiecte de acte normative în domeniile sale de activitate;
  g) avizează proiectele de acte normative care au legătură cu domeniile sale de activitate;
  h) avizează proiectele de acte normative inițiate de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, precum și alte acte normative care au legătură cu domeniul acesteia de activitate;
  i) inițiază, elaborează și aprobă măsuri, proceduri și norme în domeniul specific, conform legislației Uniunii Europene și naționale;
  j) asigură fluxul financiar al fondurilor destinate cofinanțării și prefinanțării contribuției financiare a Uniunii Europene, utilizate pentru plata cheltuielilor aferente Fondului European de Garantare Agricolă (FEGA), Fondului European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR), Fondului European pentru Pescuit (FEP) și Fondului European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM);
  k) garantează integritatea contribuției financiare a Uniunii Europene și asigură respectarea utilizării acesteia conform destinației stabilite prin acordul interinstituțional, angajamentele bugetare și prin alte documente încheiate sau convenite între Comisia Europeană și Guvernul României;
  l) asigură, în domeniile sale de activitate, gestionarea contribuției financiare a Uniunii Europene, în condițiile stabilite prin plafoanele anuale și angajamentele bugetare, prin conturi deschise la instituții financiar-bancare sau la Trezoreria Statului, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
  m) asigură controlul privind operațiunile care fac parte din sistemul de finanțare prin FEGA, FEP, FEADR, FEPAM și bugetul național, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
  n) elaborează și/sau avizează documentațiile tehnice ale obiectivelor de investiții specifice domeniului său de activitate;
  o) evaluează și înregistrează bunurile din patrimoniul său și asigură sprijinirea instituțiilor publice din subordine în procedura de înregistrare a bunurilor care se află în administrarea acestora;
  p) elaborează studii, analize, planuri și fundamentează programe de dezvoltare a zonelor rurale, montane și a celor cu risc de eroziune a solului;
  q) reprezintă Guvernul în relațiile cu organismele și instituțiile interne și internaționale, în domeniile sale de activitate;
  r) inițiază, negociază și asigură, prin împuternicirea Guvernului, punerea în aplicare a convențiilor și acordurilor internaționale din domeniul său de activitate, la care România este parte, și dezvoltă relații de cooperare cu instituții și organizații similare din alte state;
  s) asigură îndeplinirea obligațiilor ce decurg din aderarea României la Tratatul internațional privind resursele genetice vegetale pentru alimentație și agricultură, adoptat la Roma la 3 noiembrie 2001, în cadrul celei de-a 31-a sesiuni a Conferinței Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO), intrat în vigoare la data de 29 iunie 2004;
  ș) întreprinde acțiuni și inițiative, potrivit competențelor stabilite de lege, pentru participarea României la acțiunile de cooperare bilaterală și multilaterală, la nivel subregional, regional și global, pentru valorificarea oportunităților și facilităților de asistență financiară, tehnică, tehnologică și științifică;
  t) colaborează cu celelalte ministere și organe de specialitate ale administrației publice centrale din subordinea Guvernului, cu autoritățile administrației publice locale și cu alte organisme interne și internaționale;
  ț) asigură, în domeniile sale de activitate, relația cu Parlamentul României, cu sindicatele și patronatele și cu partenerii sociali din sfera sa de activitate, precum și cu mass-media;
  u) desfășoară activități de control și inspecții tehnice privind respectarea legislației pe domenii de activitate, colaborând în acțiunile sale, după caz, și cu celelalte autorități publice abilitate, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
  v) elaborează strategiile în domeniul cercetării și consultanței agricole și avizează tehnic programul național de informare, consultanță, extensie și formare profesională în agricultură;
  w) asigură dezvoltarea și funcționarea sistemului antigrindină, securitatea și controlul în domeniul intervențiilor active în atmosferă, precum și organizarea colaborării internaționale în domeniu, prin instituția subordonată specializată;
  x) asigură asistență tehnică producătorilor sau procesatorilor la elaborarea documentației, conform legislației europene și naționale, pentru a solicita protecția indicațiilor geografice, denumirilor de origine și specialităților tradiționale garantate ale produselor agricole sau alimentare românești, la nivel național și comunitar, precum și asistență tehnică în elaborarea de proiecte pentru promovarea produselor tradiționale și ecologice românești;
  y) organizează controlul financiar preventiv la nivelul ministerului și avizează organizarea acestuia la nivelul instituțiilor subordonate, potrivit legii;
  z) promovează politicile naționale și europene din domeniul specific de activitate;
  aa) exercită, în domeniile sale de activitate, orice alte responsabilități, în conformitate cu dispozițiile legislației naționale și ale acordurilor internaționale la care România este parte, precum și cu statutul României de stat membru al Uniunii Europene;
  bb) asigură finanțarea din fondurile europene și naționale în vederea atingerii obiectivelor strategice în domeniul sectorului pescăresc, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
  cc) asigură înregistrarea operatorilor economici din sectorul alimentar, gestionarea și monitorizarea capacităților de producție ale acestora;
  dd) asigură, prin Direcția generală dezvoltare rurală - Autoritate de management pentru PNDR, denumită în continuare DGDR AM-PNDR, îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de art. 20 din Hotărârea Guvernului nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituțional de coordonare și gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții și pentru asigurarea continuității cadrului instituțional de coordonare și gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013, cu modificările și completările ulterioare;
  ee) cooperează cu Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor la stabilirea criteriilor necesare pentru dimensionarea și stabilirea tipurilor de exploatații de animale acceptate în România;
  ff) elaborează legislația pentru stabilirea și dimensionarea tipurilor de exploatații de animale din România, astfel încât măsurile de control pentru pesta porcină africană în România să poată fi aplicate și controlate;
  gg) implementează politica agricolă în domeniul informării, consultanței, extensiei și formării profesionale în agricultură, în condițiile legii;
  hh) realizează activități de consiliere a beneficiarilor în domeniul gestionării terenurilor și al gestionării exploatațiilor agricole.


  Articolul 4

  Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, împreună cu structurile subordonate, după caz, exercită atribuțiile prevăzute de art. 12 din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 5
  (1) Prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pot fi nominalizate structuri din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale care să îndeplinească funcția de organism intermediar pentru POP/POPAM, autoritatea de management rămânând responsabilă pentru activitățile delegate.(2) Autoritatea de management pentru POP/POPAM este responsabilă pentru îndeplinirea corespunzătoare a sarcinilor delegate către organismele intermediare.


  Secţiunea a 2-a Structura organizatorică și conducerea ministerului

  Articolul 6
  (1) Structura organizatorică a Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale este prevăzută în anexa nr. 1.(2) Prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale se pot organiza în cadrul direcțiilor generale și direcțiilor prevăzute în anexa nr. 1 servicii, birouri și compartimente, în condițiile legii.(3) Atribuțiile și responsabilitățile, specifice structurilor din aparatul propriu al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale se stabilesc, în conformitate cu structura organizatorică, prin regulamentul de organizare și funcționare a ministerului, care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.


  Articolul 7
  (1) În condițiile legii, se pot organiza în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale unități de management al proiectului, denumite în continuare UMP, conduse de câte un director, în vederea asigurării unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finanțate prin împrumuturi externe.(2) Structura organizatorică, numărul de posturi și regulamentul de organizare și funcționare ale UMP se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.(3) Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale numește, în condițiile legii, personalul UMP și stabilește competențele directorului.


  Articolul 8
  (1) Structurile care funcționează în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale sunt prevăzute în anexa nr. 2.(2) Atribuțiile, responsabilitățile și structura organizatorică specifică, statele de funcții și numărul de posturi pentru instituțiile publice din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.(3) Numirea conducătorilor instituțiilor din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale se face prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.


  Articolul 9
  (1) Conducerea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale se exercită de către ministrul agriculturii și dezvoltării rurale.(2) Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale numește și eliberează din funcție, în condițiile legii, personalul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.(3) Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale îndeplinește în domeniul de activitate al ministerului atribuțiile generale prevăzute la art. 53 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare.(4) Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale aprobă, în condițiile legii, înființarea comitetelor de monitorizare sau a grupurilor de lucru, în domeniul de activitate al ministerului.(5) În exercitarea atribuțiilor sale, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite ordine și instrucțiuni.(6) Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale aprobă prin ordin măsuri, proceduri și norme de implementare a regulamentelor europene în domeniile de activitate ale ministerului.(7) Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale îndeplinește și alte atribuții specifice stabilite prin alte acte normative.(8) Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale reprezintă, în condițiile legii, ministerul în raporturile cu celelalte ministere, cu alte autorități publice și organizații, cu persoane juridice și fizice din țară sau din străinătate, precum și în justiție.(9) Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale coordonează activitatea structurilor din subordine și îndeplinește atribuțiile prevăzute de Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, în calitate de ordonator principal de credite.(10) Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale coordonează activitatea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor prin intermediul structurilor de specialitate din cadrul ministerului.


  Articolul 10
  (1) Pe lângă ministrul agriculturii și dezvoltării rurale funcționează, ca organ consultativ, colegiul ministerului.(2) Componența și regulamentul de funcționare a colegiului ministerului se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.(3) Colegiul ministerului se întrunește, la cererea și sub președinția ministrului, pentru dezbaterea unor probleme privind activitatea ministerului.


  Articolul 11
  (1) În scopul coordonării activităților specifice programelor naționale și europene, derulate în domeniile de activitate ale ministerului, se pot înființa, în condițiile legii, comitete de coordonare, monitorizare, evaluare și selecție, ale căror componență și mod de funcționare se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.(2) În cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale funcționează, în condițiile legii, Direcția pentru coordonarea agențiilor de plăți, care are rolul de organism coordonator al agențiilor de plăți din fonduri europene pentru agricultură și dezvoltare rurală, ce acționează, în baza atribuțiilor sale, ca punct unic de contact cu Comisia Europeană, din partea României, în ceea ce privește toate domeniile de responsabilitate legate de FEGA și FEADR.(3) Atribuțiile direcției prevăzute la alin. (2) vor fi stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare a Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, aprobat prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.(4) Direcția pentru coordonarea agențiilor de plăți funcționează în relație administrativă cu Direcția generală dezvoltare rurală - Autoritate de management pentru PNDR.


  Articolul 12
  (1) Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale este ajutat în activitatea de conducere a ministerului de 4 secretari de stat și un subsecretar de stat.(2) Secretarii de stat și subsecretarul de stat exercită, în condițiile legii, atribuțiile delegate de către ministrul agriculturii și dezvoltării rurale. Răspunderile și atribuțiile acestora se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.
  (la 02-05-2017, Articolul 12 din Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 268 din 27 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 02 mai 2017 )


  Articolul 13

  În cazul în care ministrul agriculturii și dezvoltării rurale nu își poate exercita atribuțiile curente, acesta desemnează un secretar de stat care să exercite aceste atribuții, înștiințându-l pe prim-ministru.


  Articolul 14
  (1) Secretarul general al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale este înalt funcționar public, numit în condițiile legii. Acesta asigură stabilitatea funcționării ministerului, continuitatea conducerii și realizarea legăturilor funcționale între structurile ministerului.(2) Secretarul general este subordonat direct ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.(3) Secretarul general îndeplinește atribuțiile prevăzute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001, cu modificările și completările ulterioare.(4) Secretarul general al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale poate îndeplini și alte atribuții încredințate de ministru, prevăzute în regulamentul de organizare și funcționare al ministerului.(5) Secretarul general este ajutat de 2 secretari generali adjuncți, numiți în condițiile legii.


  Articolul 15
  (1) În cadrul DGDR AM-PNDR din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale funcționează structuri județene de dezvoltare rurală.(2) Numărul de posturi stabilit pentru DGDR AM-PNDR este de maximum 206, inclusiv structurile județene de dezvoltare rurală.(3) Numărul structurilor județene de dezvoltare rurală, precum și numărul de personal pentru fiecare structură se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.(4) Personalul din cadrul structurilor prevăzute la alin. (1) beneficiază, în condițiile legii, de drepturile salariale pentru categoriile de personal din cadrul DGDR AM-PNDR.(5) Personalul din cadrul structurilor prevăzute la alin. (1) își desfășoară activitatea în spațiile din cadrul sediilor direcțiilor pentru agricultură județene și a municipiului București sau în locații închiriate, în condițiile legii, cu decontarea cheltuielilor aferente din Măsura de asistență tehnică a PNDR, aprobat prin decizie a Comisiei Europene.


  Articolul 16

  Numărul maxim de posturi ale Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și unităților aflate în subordinea acestuia este de 14.054, din care 702 - aparatul propriu al ministerului, exclusiv demnitarii și posturile aferente cabinetului ministrului.
  (la 06-12-2017, Articolul 16 din Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 850 din 29 noiembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 963 din 06 decembrie 2017 )


  Articolul 17

  Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale are în dotare un număr total de 151 de autovehicule, stabilit potrivit actelor normative în vigoare, repartizat astfel:
  (la 12-04-2017, Partea introductivă a Articolului 17 din Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 213 din 5 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 12 aprilie 2017 )

  a) pentru transportul persoanelor din aparatul propriu are în dotare 12 autovehicule, dintre care 9 autovehicule cu un consum lunar de 200 litri/lună/autovehicul și 3 autovehicule cu un consum de 150 litri/lună/autovehicul;
  (la 12-04-2017, Litera a) din Articolul 17 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 213 din 5 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 12 aprilie 2017 )

  b) pentru desfășurarea activităților specifice de control, antifraudă, inspecții, gestiune economico-administrativă, juridică și resurse umane, precum și pentru activitățile interinstituționale, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale are în dotarea aparatului central 21 de autovehicule de intervenție cu un consum lunar de 300 litri/lună/autovehicul;
  c) pentru desfășurarea activităților specifice de consultanță, extensie și formare profesională în agricultură, politici și strategii agricole, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale are în dotare la nivelul aparatului central un număr total de 3 autovehicule cu un consum lunar de 300 litri/lună/autovehicul;
  d) pentru activitățile specifice de informare și promovare, transport al delegațiilor străine, diverse alte deplasări interne și internaționale, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale are în dotare la nivelul aparatului central un număr de 2 microbuze cu un consum lunar de 300 litri/lună/autovehicul;
  e) pentru implementarea și controlul măsurilor din PNDR, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin DGDR AM-PNDR, are în dotare un număr maxim de 86 de autovehicule cu un consum lunar de 300 litri/lună/autovehicul;
  f) pentru implementarea și controlul măsurilor din Programul operațional de pescuit - POP 2007-2013 și Programul operațional pentru pescuit și afaceri maritime - POPAM 2014-2020, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Direcția generală pescuit - AM-POP, are în dotare un număr total de 15 autovehicule cu un consum lunar de 300 litri/lună/ autovehicul, dintre care 6 la nivelul aparatului central și 9 la nivel teritorial, și un microbuz pentru care consumul de carburant este de 300 l/lună, o barcă din fibră de sticlă cu un consum lunar de 10 litri/oră pentru un număr de 55 de ore, precum și o șalupă de control cu un consum lunar de 45 litri/oră pentru un număr de 55 de ore, fără a se depăși totalul acestor consumuri/ambarcațiune la final de an;
  g) pentru activitățile specific desfășurate de atașații agricoli în cadrul misiunilor diplomatice ale României în străinătate, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 104/2015, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale are în dotare un număr de 12 autoturisme cu un consum lunar de carburant de 300 litri pentru fiecare autoturism;
  h) structurile care funcționează în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale prevăzute la pct. I și II din anexa nr. 2 pot utiliza pentru activități specifice un număr de autoturisme, potrivit anexei nr. 3.


  Capitolul III Dispoziții finale

  Articolul 18
  (1) Cheltuielile curente aferente activităților DGDR AM - PNDR, de gestionare a fondurilor comunitare, inclusiv cheltuielile de personal, se suportă din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) și de la bugetul de stat, așa cum sunt prevăzute în capitolul „Cheltuieli directe“ din măsura 511 „Asistență tehnică“ din cadrul Programului PNDR, aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. C (2008) 3.831 din 16 iulie 2008, cu modificările și completările ulterioare, respectiv în măsura de asistență tehnică din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, aprobat prin Decizia de punere în aplicare a Comisiei Europene nr. C (2015) 3.508 din 26 mai 2015.(2) Cheltuielile curente aferente activităților Direcției generale pescuit - Autoritatea de management pentru POPAM și Agenției de plată - Direcția generală buget finanțe și fonduri europene de gestionare a fondurilor comunitare, ale organismelor intermediare, precum și ale structurilor implicate în implementarea POP/POPAM, inclusiv cheltuielile de personal, se pot suporta din FEP/FEPAM și de la bugetul de stat, așa cum sunt prevăzute în axa 5 „Asistență tehnică“ din cadrul POP/asistență tehnică din cadrul POPAM, în condițiile legii.


  Articolul 19

  Cheltuielile curente aferente activității de colectare a informațiilor RICA se suportă din FEGA, în condițiile legii.


  Articolul 20

  Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 21

  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 34 din 15 ianuarie 2015, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 22

  Încadrarea personalului din cadrul aparatului central al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale în structura organizatorică se face în termenele și cu respectarea condițiilor prevăzute de legislația în vigoare pentru fiecare categorie de personal.


  Articolul 23

  Aplicarea procedurilor prevăzute de Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale se realizează în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.


  Articolul 24

  La articolul 6 din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 25 din 13 ianuarie 2015, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:(6) Personalul Autorității este constituit din funcționari publici și personal contractual.
  Numărul maxim de posturi al Autorității este de 52.

  PRIM-MINISTRU
  SORIN MIHAI GRINDEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Petre Daea
  Secretarul general al Guvernului,
  Mihai Busuioc
  Ministrul finanțelor publice,
  Viorel Ștefan
  Ministrul muncii și justiției sociale,
  Lia-Olguța Vasilescu
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene,
  Sevil Shhaideh
  Ministrul delegat pentru fonduri europene,
  Mihaela Virginia Toader

  București, 18 ianuarie 2017.
  Nr. 30.

  Anexa nr. 1

  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
  a Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale

  (la 06-12-2017, Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 850 din 29 noiembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 963 din 06 decembrie 2017 )


  Anexa nr. 2

  STRUCTURI
  care funcționează în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale

  Nr.
  crt.

   
  Denumirea structurii

  I
   

  Instituții publice finanțate integral din bugetul de stat, inclusiv
  aparatul central al ministerului - 6.338 de posturi

  1

  Agenția Națională pentru Zootehnie "Prof. Dr. G. K. Constantinescu"

  2

  Agenția Zonei Montane

  3

  Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură

  4

  Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură

  5
   

  Autoritatea pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și
  de Creștere a Precipitațiilor

  6

  Agenția Domeniilor Statului

  II
   

  Instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții acordate
  de la bugetul de stat - 7.364 de posturi

  1
   

  Direcțiile pentru agricultură județene și a municipiului București -
  servicii publice deconcentrate

  2

  Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale

  3

  Inspectoratele teritoriale pentru calitatea semințelor și a materialului
  săditor - servicii publice deconcentrate

  4

  Institutul de Stat pentru Testarea și Înregistrarea Soiurilor

  5

  Mutat la punctul III.

  6
   

  Laboratorul Central pentru Calitatea Semințelor și a Materialului
  Săditor

  7

  Laboratorul Central pentru Controlul Calității și Igienei Vinului

  8

  Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare

  9

  Autoritatea Națională Fitosanitară

  III

  Alte structuri finanțate din venituri proprii - 352 de posturi

  1
   

  Oficiile de studii pedologice și agrochimice județene din subordinea
  direcțiilor pentru agricultură județene

  2

  Oficiul Național al Viei și Produselor Vitivinicole

  NOTĂ:
  Subordonarea instituțiilor de la pct. III.1 din prezenta anexă, prevăzută la art. 5 alin. (1) lit. ff) din Hotărârea Guvernului nr. 860/2016 privind organizarea, funcționarea și stabilirea atribuțiilor direcțiilor pentru agricultură județene și a municipiului București, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 939 din 22 noiembrie 2016, este exclusiv din punct de vedere tehnic.

  (la 21-12-2017, Anexa nr. 2 a fost modificată de Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 851 din 29 noiembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 06 decembrie 2017 ) Notă
  Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 851 din 29 noiembrie 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, prevede:
  „Articolul II
  În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, anexele nr. 2 și 3 la Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 56 din 19 ianuarie 2017, cu modificările ulterioare, se modifică în sensul trecerii Oficiului Național al Viei și Produselor Vitivinicole de la punctul II „Instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat“ din anexa nr. 2 „Structuri care funcționează în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale“ la punctul III „Alte structuri finanțate din venituri proprii“ și actualizării numărului total de autovehicule de la nr. crt. 10 din anexa nr. 3”.


  Anexa nr. 3

  NORMATIVE
  de autoturisme și limite maxime litri/lună combustibil pentru structurile care funcționează în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale

  Nr.
  crt.
   
   
   
   

   
  Denumirea unității
   
   
   
   

   
  TOTAL
   
   
   
   

  Din care

  autoturisme
  pentru
  activități
  specifice

  autospeciale
   
   
   

  1.
   
   
   
   
   
   
   

  Direcțiile pentru agricultură județene și a
  municipiului București - servicii publice
  deconcentrate*1)
  a) autoturisme în parc comun - 42
  b) activități specifice de monitorizare, inspecții,
  verificare și control - 84
  c) activități specifice de consultanță, extensie și
  formare profesională în agricultură - 92

  218
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   

  2.
   

  Agenția Națională pentru Zootehnie "Prof. Dr. G. K.
  Constantinescu"

   
  128

   
  75

   
  53

  3.

  Autoritatea Națională Fitosanitară*2)

  52

  1

  51

  4.
   

  Agenția de Plăți și Intervenție pentru
  Agricultură*3)

   
  785

   
  698

   
  87

  5.

  Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale*4)

  200

  200

  -

  6.
   

  Laboratorul Central pentru Calitatea Semințelor și a
  Materialului Săditor

   
  9

   
  6

   
  3

  7.
   
   

  Inspectoratele teritoriale pentru calitatea
  semințelor și a materialului săditor - servicii
  publice deconcentrate

   
   
  120

   
   
  3/unitate

   
   
  1/unitate

  8.
   

  Institutul de Stat pentru Testarea și Înregistrarea
  Soiurilor

   
  4

   
  4

   
  -

  9.

  Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură*5)

  54

  45

  9

  10.

  Oficiul Național al Viei și Produselor Vitivinicole

  13

  13

  -

  11.
   

  Laboratorul Central pentru Controlul Calității și
  Igienei Vinului

   
  5

   
  5

   
  -

  12.
   

  Autoritatea pentru Administrarea Sistemului Național
  Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor

   
  7

   
  7

   
  -

  13.

  Agenția Zonei Montane

  6

  2

  4

  14.

  Agenția Domeniilor Statului*6)

  22

  22

  -
  Notă
  *1) Numărul și limita maximă litri/lună/vehicul pentru fiecare direcție pentru agricultură județeană și a municipiului București se vor stabili prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.
  *2) Autoritatea Națională Fitosanitară, la nivelul Unității Fitosanitare Tulcea, mai utilizează o șalupă fluvială pentru monitorizarea formării stolurilor de lăcuste din Delta Dunării și a stării fitosanitare a ecosistemului din Delta Dunării. Limita maximă litri/lună/șalupă este de 20 litri/oră pentru 55 de ore pe lună.
  *3) Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură mai utilizează pentru accesul în zonele de luciu de apă și un număr de 3 șalupe, cu limita maximă litri/lună/șalupă de 600 litri.
  *4) Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, la nivelul Oficiului Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Tulcea, mai utilizează pentru accesul în zonele de luciu de apă și o șalupă, cu limita maximă litri/lună/șalupă de 600 litri.
  *5) Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură mai utilizează pentru accesul în zonele de luciu de apă și un număr de 12 bărci pescărești din fibră de sticlă (motor și peridoc), 8 șalupe fluviale de control și 2 șalupe maritime de control, 10 bărci gonflabile cu cocă rigidă și motor, cu o limită maximă litri/lună/barcă/șalupă ce se stabilește în limitele prevederilor bugetare.
  *6) Limita maximă litri/lună/vehicul pentru autoturismele din dotarea Agenției Domeniilor Statului este de 200 litri/lună.
  Notă
  Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 851 din 29 noiembrie 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, prevede:
  „Articolul II
  În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, anexele nr. 2 și 3 la Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 56 din 19 ianuarie 2017, cu modificările ulterioare, se modifică în sensul trecerii Oficiului Național al Viei și Produselor Vitivinicole de la punctul II „Instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat“ din anexa nr. 2 „Structuri care funcționează în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale“ la punctul III „Alte structuri finanțate din venituri proprii“ și actualizării numărului total de autovehicule de la nr. crt. 10 din anexa nr. 3”.
  Astfel, conform pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 851 din 29 noiembrie 2017, O.N.V.P.V. utilizează pentru aparatul central două autoturisme, un microbuz pentru transport de materiale și 15 autolaboratoare pentru inspectoratele teritoriale, cu un consum lunar de carburanți de 200 litri/autovehicul.

  ----