NORME METODOLOGICE din 6 iunie 2006 (*actualizate*)
de aplicare a Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, cu modificările şi completările ulterioare
(actualizate până la data de 17 aprilie 2009*)
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
 • ----------
  *) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 17 august 2006. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 17 aprilie 2009, cu modificările şi completările aduse de ORDINUL nr. 213 din 18 februarie 2009.

  Capitolul I Dispoziţii generale


  Articolul 1

  Prezentele norme metodologice stabilesc modalităţile de reglementare a unor proceduri, metode şi mijloace de aplicare unitară a prevederilor Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, cu modificările şi completările ulterioare.


  Articolul 2

  În sensul prezentelor norme metodologice, următorii termeni se definesc astfel:
  a) Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, denumită în continuare CNPAS, care are în subordine casele judeţene de pensii şi Casa de Pensii a Municipiului Bucureşti, denumite în continuare case teritoriale de pensii;
  b) Institutul Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă, denumit în continuare INEMRCM;
  c) Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, denumită în continuare CNAS;
  d) medic curant - orice medic cu certificat de membru al Colegiului Medicilor din România avizat anual, care îşi desfăşoară activitatea în unităţi prestatoare de servicii medicale, aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, respectiv cu casele teritoriale de pensii;
  -----------
  Litera d) a art. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 213 din 18 februarie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 17 aprilie 2009.
  e) servicii medicale - totalitatea intervenţiilor medicale necesare rezolvării unui caz, respectiv tratamentul medical corespunzător leziunilor şi afecţiunilor cauzate de accidente de muncă sau boli profesionale, servicii şi produse pentru reabilitare medicală şi recuperarea capacităţii de muncă;
  -----------
  Litera e) a art. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 213 din 18 februarie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 17 aprilie 2009.
  f) referat medical - formular care atestă diagnosticul clinic, istoricul bolii, starea prezentă de sănătate, tratamentele urmate şi planul de recuperare;
  g) program individual de recuperare - include, pe lângă tratamentul balnear, tratament de fizioterapie, precum şi protezarea în ambulatoriu sau spital, după caz;
  h) program de reabilitare medicală - totalitatea serviciilor medicale prescrise de medicul curant din unităţile prestatoare de servicii medicale;
  i) reabilitare medicală - totalitatea serviciilor medicale definite în conformitate cu art. 23 din Legea nr. 346/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi care se regăsesc în pachetul de servicii medicale de bază prevăzut în Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate şi în lista serviciilor medicale acordate în unităţile sanitare cu personalitate juridică, destinate în exclusivitate recuperării capacităţii de muncă şi înlăturării deficienţelor cauzate de accidente de muncă şi boli profesionale;
  j) venitul brut realizat lunar - se defineşte în conformitate cu prevederile cap. A "Contribuţia de asigurări sociale" secţiunea a II-a "Contribuţia de asigurări sociale (capitolul III din lege)" pct. 19 din Ordinul ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 340/2001
  pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000
  privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, aplicat asiguraţilor prevăzuţi de Legea nr. 346/2002
  , cu modificările şi completările ulterioare;
  -----------
  Litera j) a art. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 213 din 18 februarie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 17 aprilie 2009.
  -----------
  Litera k) a art. 2 a fost abrogată de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 213 din 18 februarie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 17 aprilie 2009.
  l) unităţi sanitare cu personalitate juridică - spitale care au în structură clinici/secţii de boli profesionale, cabinete de medicina muncii, precum şi Sanatoriul de Boli Profesionale Avrig;
  m) validare - verificarea, confirmarea de către CNAS a calităţii de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate, a documentelor justificative, a legalităţii serviciilor medicale şi a contravalorii totale sau parţiale a facturilor.
  n) furnizorii de servicii medicale - unităţile sanitare care se află în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate şi/sau cu casele teritoriale de pensii.
  -----------
  Litera n) a art. 2 a fost introdusă de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 213 din 18 februarie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 17 aprilie 2009.


  Capitolul II Raporturile de asigurare şi riscuri asigurate


  Secţiunea 1 Declaraţia pe propria răspundere


  Articolul 3

  În vederea asigurării pentru accidente de muncă şi boli profesionale, angajatorul are obligaţia de a comunică asigurătorului domeniul de activitate, conform Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, numărul de angajaţi, totalitatea veniturilor brute realizate lunar, precum şi orice alte informaţii solicitate în acest scop.
  -----------
  Art. 3 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 213 din 18 februarie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 17 aprilie 2009.


  Articolul 4

  (1) Comunicarea datelor prevăzute la art. 3 se face pe baza declaraţiei pe propria răspundere a angajatorului, prevăzută în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice.
  (2) Declaraţia pe propria răspundere se depune la sediul casei teritoriale de pensii pe raza căreia angajatorul îşi are sediul social.
  -----------
  Alin. (2) al art. 4 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 213 din 18 februarie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 17 aprilie 2009.
  (3) Angajatorii care dobândesc personalitate juridică vor depune declaraţia pe propria răspundere în termen de 30 de zile de la data înregistrării primului contract de muncă.


  Articolul 5

  (1) Angajatorii au obligaţia de a anunţa asigurătorul despre modificările datelor de identificare sau ale activităţii principale stabilite în funcţie de numărul cel mai mare de salariaţi.
  (2) Angajatorul are obligaţia de a depune o nouă declaraţie pe propria răspundere, în termen de cel mult 15 zile de când au survenit modificările menţionate la alin. (1).


  Articolul 6

  (1) Declaraţia pe propria răspundere se depune pe suport electronic, însoţită de cea pe suport hârtie.
  (2) Declaraţia pe propria răspundere va purta semnăturile persoanelor autorizate, precum şi ştampila angajatorului.


  Articolul 7

  Nedepunerea la termen a declaraţiei pe propria răspundere, precum şi nerespectarea obligaţiei de comunicare a modificărilor survenite în legătură cu datele prevăzute de aceasta constituie contravenţii şi se pedepsesc în conformitate cu prevederile art. 124 alin. (1) din Legea nr. 346/2002, cu modificările şi completările ulterioare.


  Secţiunea a 2-a Contractul individual de asigurare


  Articolul 8

  (1) Persoanele prevăzute la art. 6 alin. (1) din Legea nr. 346/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se pot asigura pentru accidente de muncă şi boli profesionale, pe bază de contract individual de asigurare.
  (2) Modelul contractului individual de asigurare este prevăzut în anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice.
  (3) Contractul individual de asigurare se încheie în formă scrisă şi produce efecte numai pentru viitor, de la data înregistrării acestuia la casa teritorială de pensii.
  -----------
  Alin. (3) al art. 8 a fost introdus de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 213 din 18 februarie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 17 aprilie 2009.
  (4) Contractul individual de asigurare constituie titlu de creanţă şi devine titlu executoriu la data la care creanţa bugetară este scadentă conform legii.
  -----------
  Alin. (4) al art. 8 a fost introdus de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 213 din 18 februarie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 17 aprilie 2009.


  Articolul 9

  (1) Modificarea venitului asigurat înscris în contractul individual de asigurare se poate realiza prin încheierea unui act adiţional la contractul individual de asigurare existent, în termen de 15 zile de la data când a survenit.
  (2) Actul adiţional încheiat la contractul individual de asigurare produce efecte numai pentru viitor, de la data înregistrării acestuia la casa teritorială de pensii.
  -----------
  Art. 9 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 213 din 18 februarie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 17 aprilie 2009.


  Articolul 10

  Nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 9 constituie contravenţie şi se sancţionează în conformitate cu prevederile art. 124 alin. (1) din Legea nr. 346/2002
  , cu modificările şi completările ulterioare.
  -----------
  Art. 10 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 213 din 18 februarie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 17 aprilie 2009.


  Articolul 11

  În termen de 10 zile de la modificarea cadrului legal privind contractul individual de asigurare, casele teritoriale de pensii au obligaţia să comunice în scris asiguraţilor natura şi data de la care survin modificările.


  Articolul 12

  (1) Contractul individual de asigurare se poate rezilia oricând pe durata derulării acestuia, la iniţiativa asiguratului.
  (2) Contribuţia pentru accidente de muncă şi boli profesionale neachitată, precum şi dobânzile şi penalităţile aferente se urmăresc conform legislaţiei privind creanţele bugetare.


  Capitolul III Prestaţii şi servicii de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale


  Articolul 13

  Persoana asigurată care a suferit un accident de muncă/o boală profesională are dreptul la prestaţiile prevăzute de Legea nr. 346/2002
  , cu modificările şi completările ulterioare.
  -----------
  Art. 13 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 213 din 18 februarie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 17 aprilie 2009.


  Articolul 14

  (1) Asiguratul are dreptul la tratament medical corespunzător leziunilor şi afecţiunilor cauzate de accidente de muncă sau boli profesionale, servicii şi produse pentru reabilitare medicală şi recuperarea capacităţii de muncă, denumite în continuare servicii medicale.
  (2) Serviciile medicale prevăzute la alin. (1) sunt acordate de furnizorii de servicii medicale definiţi conform art. 2 lit. n).
  -----------
  Alin. (2) al art. 14 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 213 din 18 februarie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 17 aprilie 2009.
  (3) Serviciile medicale prevăzute la alin. (1), acordate de furnizorii de servicii medicale aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, pentru cazurile de accidente de muncă şi boli profesionale, se decontează conform prevederilor prezentelor norme metodologice.
  (4) Serviciile medicale prevăzute la alin. (1), acordate pentru cazurile de boli profesionale de unităţile sanitare cu personalitate juridică, aflate în relaţie contractuală cu casele teritoriale de pensii, se decontează conform Procedurii de contractare şi plată a serviciilor medicale acordate pentru cazurile de boli profesionale în unităţile sanitare cu personalitate juridică, stabilită potrivit anexelor nr. 3-6, cuprinzând definiţiile formulelor de calcul utilizate. Modelul de contract se stabileşte prin decizie a preşedintelui CNPAS.
  -----------
  Alin. (4) al art. 14 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 213 din 18 februarie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 17 aprilie 2009.
  (5) Dispozitivele medicale în vederea corectării şi recuperării deficienţelor organice, funcţionale sau fizice, vor fi asigurate de INEMRCM, prin personal propriu sau prin terţi.
  (6) Dispozitivele medicale prevăzute la alin. (5) sunt cele stabilite în lista dispozitivelor medicale din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.
  (7) Serviciile medicale prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate şi prin lista serviciilor medicale acordate în unităţile sanitare cu personalitate juridică şi care sunt destinate asigurării reabilitării medicale şi recuperării capacităţii de muncă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
  (8) Condiţiile acordării serviciilor medicale şi tarifele aferente pentru cazurile de boli profesionale şi accidente de muncă sunt prevăzute în Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale din cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, pentru furnizorii de servicii medicale aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate.
  (9) În cazul unui accident de muncă sau al unei boli profesionale ce afectează lucrătorii români care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii Europene sau al unui stat cu care România are încheiat un acord bilateral, serviciile medicale vor fi acordate de statul respectiv.
  -----------
  Alin. (9) al art. 14 a fost introdus de pct. 11 al art. I din ORDINUL nr. 213 din 18 februarie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 17 aprilie 2009.
  (10) Cheltuielile generate de serviciile medicale respective vor fi suportate de instituţia competentă din statul unde este asigurat lucrătorul. Acestea vor fi suportate la nivelul prevăzut în statul în care se acordă aceste servicii.
  -----------
  Alin. (10) al art. 14 a fost introdus de pct. 11 al art. I din ORDINUL nr. 213 din 18 februarie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 17 aprilie 2009.


  Secţiunea 1 Reabilitarea medicală şi recuperarea capacităţii de muncă


  Articolul 15

  (1) Acordarea serviciilor medicale prevăzute la art. 23 alin. (2) şi la art. 116 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 346/2002, cu modificările şi completările ulterioare, pentru cazurile de boli profesionale confirmate anterior datei de 1 ianuarie 2005 şi pentru care se continuă reabilitarea medicală se va efectua cu respectarea dispoziţiilor prezentelor norme metodologice.
  (2) Pentru cazurile de boli profesionale confirmate anterior datei de intrare în vigoare a Legii protecţiei muncii nr. 90/1996, solicitantul trebuie să depună o adeverinţă de confirmare a înregistrării în Registrul de boli profesionale, emisă de direcţiile de sănătate publică.
  (3) Pentru solicitările la care nu există fişe BP2 sau adeverinţa de confirmare emisă de direcţia de sănătate publică, casele teritoriale de pensii nu efectuează decontări.
  (4) Pentru situaţiile în care fişele de declarare a cazului de boală profesională BP2 nu se mai regăsesc, direcţia de sănătate publică emite la solicitare, în conformitate cu prevederile legale, în baza înregistrărilor pe care le deţine, un duplicat al fişei BP2, ştampilat şi semnat pentru conformitate.
  -----------
  Alin. (4) al art. 15 a fost introdus de pct. 12 al art. I din ORDINUL nr. 213 din 18 februarie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 17 aprilie 2009.


  Articolul 16

  (1) Reabilitarea medicală prevăzută pentru asigurarea la accidente de muncă şi boli profesionale presupune acordarea unor servicii medicale cuprinse în pachetul de servicii medicale de bază acordat în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate şi în lista serviciilor medicale acordate în unităţile sanitare cu personalitate juridică.
  (2) Furnizorii de servicii medicale vor depune la casele de asigurări de sănătate cu care se află în relaţii contractuale factura însoţită de desfăşurătoarele activităţilor realizate pentru fiecare persoană asigurată, în vederea decontării acestora, potrivit legii.
  -----------
  Alin. (2) al art. 16 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDINUL nr. 213 din 18 februarie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 17 aprilie 2009.
  (3) Pentru serviciile medicale acordate în unităţile sanitare cu personalitate juridică aflate în relaţie contractuală directă cu casele teritoriale de pensii, unităţile sanitare respective vor emite, în vederea decontării, câte o factură şi desfăşurătorul activităţilor realizate, pentru fiecare caz tratat în parte şi distinct pentru prestaţiile medicale acordate în scopul investigării şi stabilirii caracterului profesional al bolii.
  -----------
  Alin. (3) al art. 16 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDINUL nr. 213 din 18 februarie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 17 aprilie 2009.
  (4) Serviciile medicale pentru tratamentul medical ambulatoriu prescris de medicul curant, precum şi analizele medicale şi medicamentele se vor tarifa în conformitate cu prevederile legale în vigoare din sistemul asigurărilor sociale de sănătate.
  (5) Tarifele medicale aferente serviciilor medicale pentru reabilitarea medicală sunt cele stabilite în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare privind asigurările sociale de sănătate.
  (6) Decontarea serviciilor medicale acordate asiguraţilor se va face numai pentru acele servicii generate de caracterul de muncă al accidentului sau de caracterul de profesionalitate al bolii şi numai după confirmarea acestora, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 135 alin. (5) şi (6) din Legea nr. 346/2002
  , cu modificările şi completările ulterioare.
  -----------
  Alin. (6) al art. 16 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDINUL nr. 213 din 18 februarie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 17 aprilie 2009.
  (7) Contravaloarea serviciilor medicale acordate asiguraţilor cu boală profesională confirmată după data de 1 ianuarie 2005, în unităţile sanitare cu personalitate juridică, se suportă de casele teritoriale de pensii cu care au contract de furnizare de servicii medicale, urmând a se efectua decontarea cu casa teritorială de pensii pe raza căreia îşi are sediul social angajatorul care a înregistrat boala profesională.
  -----------
  Alin. (7) al art. 16 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDINUL nr. 213 din 18 februarie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 17 aprilie 2009.
  (8) Decontarea serviciilor medicale acordate lucrătorilor români asiguraţi conform prevederilor legislaţiei române în vigoare, care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene sau al unui stat cu care România are încheiat acord bilateral, se va realiza în conformitate cu facturile şi documentele justificative emise de instituţia competentă din statul respectiv şi formularele comunitare aferente.
  -----------
  Alin. (8) al art. 16 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDINUL nr. 213 din 18 februarie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 17 aprilie 2009.


  Articolul 17

  (1) Furnizorii de servicii medicale au obligaţia ca, în termen de 5 zile lucrătoare de la acordarea serviciilor medicale, să transmită caselor teritoriale de pensii un referat medical privind starea de sănătate a bolnavului şi indicaţiile de tratament ulterioare pentru alte unităţi medicale, după caz.
  (2) Medicul curant este obligat să completeze referatul medical prevăzut la alin. (1) şi este răspunzător de veridicitatea şi exactitatea informaţiilor cuprinse în acesta.
  (3) Modelul referatului medical este prevăzut în anexa nr. 7 la prezentele norme metodologice.


  Articolul 18

  (1) Casele teritoriale de pensii vor efectua decontarea serviciilor medicale prevăzute la art. 14 alin. (1)-(4) pentru fiecare persoană asigurată, în funcţie de:
  a) confirmarea caracterului de muncă al accidentului şi a caracterului de profesionalitate al bolii prin proces-verbal de cercetare, formularul pentru înregistrarea accidentului de muncă (FIAM) sau fişa de declarare a cazului de boală profesională BP2 ori adeverinţa de confirmare de la direcţia de sănătate publică, elaborate conform prevederilor Ordinului ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 3/2007
  privind aprobarea Formularului pentru înregistrarea accidentului de muncă - FIAM, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 70 din 30 ianuarie 2007, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1.425/2006
  pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006
  , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 882 din 30 octombrie 2006;
  b) documentele justificative, respectiv factura şi desfăşurătorul activităţilor realizate de către furnizorii de servicii medicale, pentru asiguraţii care au beneficiat de servicii medicale ca urmare a accidentelor de muncă sau a bolilor profesionale;
  c) documentele justificative, respectiv factura şi desfăşurătorul activităţilor realizate de unităţile sanitare cu personalitate juridică, pentru persoanele internate pentru care s-a infirmat caracterul profesional al bolii, situaţie în care contravaloarea serviciilor medicale prestate în scopul investigării şi stabilirii caracterului profesional al bolii se suportă din sumele prevăzute cu această destinaţie în bugetul asigurărilor sociale de stat.
  (2) Casa teritorială de pensii sau, după caz, compartimentul de medicina muncii din cadrul INEMRCM are dreptul de verificare a documentelor justificative, de monitorizare pe timpul tratamentului şi de refuz de plată în condiţiile în care serviciile medicale contravin prevederilor legale în vigoare.
  (3) În vederea decontării cheltuielilor pentru serviciile medicale, CNAS, prin casele de asigurări de sănătate, va depune facturile şi desfăşurătoarele aferente serviciilor realizate de către furnizorii de servicii medicale, stabilite la alin. (1) lit. b), la casa teritorială de pensii din judeţul respectiv.
  (4) La sfârşitul fiecărei luni, casele teritoriale de pensii comunică caselor de asigurări de sănătate numele şi codul numeric personal ale asiguraţilor care au primit confirmare de accident de muncă sau boală profesională, precum şi codul bolii conform clasificării internaţionale a bolilor, în cazul bolilor profesionale.
  (5) Termenul de depunere a documentelor de plată este data de 25 a lunii următoare celei în care casa de asigurări de sănătate a primit confirmarea caracterului de muncă al accidentului sau a caracterului de profesionalitate al bolii.
  (6) Decontarea documentelor prevăzute la alin. (5) se va face în termen de 15 zile lucrătoare de la data depunerii acestora la casa teritorială de pensii, în condiţiile îndeplinirii criteriilor prevăzute la alin. (1).
  (7) Decontarea între casele teritoriale de pensii şi unităţile sanitare cu personalitate juridică se face în condiţiile prevăzute la alin. (1).
  (8) Pentru situaţiile în care unităţile sanitare cu personalitate juridică, aflate în relaţie contractuală directă cu casele teritoriale de pensii, emit facturi pentru tratarea bolilor al căror caracter profesional nu se confirmă, costurile aferente vor fi suportate de casele teritoriale de pensii ulterior validării documentelor de către casele de asigurări de sănătate din aceeaşi rază administrativ-teritorială, urmând ca, în termen de 30 de zile de la înaintarea facturilor aferente desfăşurătoarelor activităţilor realizate, casele de asigurări de sănătate să deconteze contravaloarea serviciilor medicale efectuate, mai puţin contravaloarea serviciilor medicale prestate în scopul investigării şi stabilirii caracterului profesional al bolii.
  (9) Casele teritoriale de pensii vor înainta spre validare caselor de asigurări de sănătate, în termen de 5 zile de la data primirii documentelor justificative, lista cuprinzând CNP-urile pacienţilor internaţi în clinicile/secţiile de boli profesionale, reprezentând cazuri la care s-a infirmat caracterul profesional al bolii, precum şi documentele justificative aferente.
  (10) Validarea se va realiza în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii documentelor de către casele de asigurări de sănătate.
  (11) În termen de 5 zile de la data validării, casele de asigurări de sănătate comunică caselor teritoriale de pensii CNP-urile pacienţilor, precum şi documentele justificative validate.
  (12) În vederea decontării serviciilor medicale prevăzute la alin. (8), casele teritoriale de pensii transmit lunar, până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care urmează să se facă decontarea serviciilor medicale, către casele de asigurări de sănătate documentele justificative, respectiv factura şi desfăşurătoarele serviciilor medicale realizate de unităţile sanitare cu personalitate juridică.
  (13) În baza documentelor validate de casele de asigurări de sănătate, casele teritoriale de pensii decontează către furnizorii de servicii medicale contravaloarea prevăzută în aceste documente.
  (14) Desfăşurătoarele activităţilor realizate de către furnizorii de servicii medicale, menţionate la alin. (1) lit. b), sunt desfăşurătoarele reglementate de Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale din cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, stabilite prin ordin al preşedintelui CNAS.
  -----------
  Art. 18 a fost modificat de pct. 14 al art. I din ORDINUL nr. 213 din 18 februarie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 17 aprilie 2009.


  Articolul 18^1

  (1) Tratamentul prescris de medicul de medicina muncii se comunică medicului de familie prin scrisoare medicală.
  (2) Medicul de familie prescrie medicamente cu şi fără contribuţie personală în baza scrisorii medicale primite de la medicul de medicina muncii, prescripţiile medicale fiind completate în conformitate cu reglementările cuprinse în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 849/297/2003 privind aprobarea formularelor de prescripţie medicală cu regim special pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală, precum şi cele cu timbru sec şi a normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularelor de prescripţie medicală cu regim special pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală, precum şi cele cu timbru sec.
  (3) Pe baza centralizatoarelor cu evidenţe distincte întocmite de furnizorii de medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate pentru prescripţiile ce cuprind medicamentele prescrise de medicii de familie la recomandarea medicilor de medicina muncii, casa de asigurări de sănătate transmite casei teritoriale de pensii, până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care s-au eliberat medicamentele, solicitarea de decontare, care se va realiza în termen de 30 de zile.
  -----------
  Art. 18^1 a fost introdus de pct. 15 al art. I din ORDINUL nr. 213 din 18 februarie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 17 aprilie 2009.


  Articolul 18^2

  (1) Unităţile sanitare cu personalitate juridică, aflate în relaţie contractuală directă cu casele teritoriale de pensii, vor emite, în vederea decontării, câte o factură care să conţină distinct serviciile medicale prestate în scopul investigării şi stabilirii caracterului profesional al bolii, precum şi desfăşurătorul activităţilor realizate, pentru fiecare caz în parte, precum şi o factură cu celelalte servicii medicale acordate.
  (2) Contravaloarea cumulată a facturilor aferente serviciilor medicale prestate în scopul investigării şi stabilirii caracterului profesional al bolii, precum şi serviciilor medicale acordate pentru rezolvarea fiecărui caz în parte nu trebuie să depăşească tariful mediu pe caz cu boală profesională confirmată, externat după acordarea de servicii medicale spitaliceşti, tarif negociat între casele teritoriale de pensii şi secţiile/clinicile de boli profesionale aflate în structura spitalelor, conform prevederilor cuprinse în anexa nr. 3 la Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului sănătăţii publice nr. 450/825/2006.
  (3) Lista serviciilor medicale prestate în unităţile sanitare cu personalitate juridică, în scopul investigării şi stabilirii caracterului profesional al bolii, a tarifelor aferente acestora, precum şi procedura privind investigarea şi diagnosticarea bolilor profesionale se stabilesc prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale.
  (4) Serviciile prevăzute la art. 135 alin. (13) din Legea nr. 346/2002
  , cu modificările şi completările ulterioare, vor face obiectul unui act adiţional la contractul de furnizare a serviciilor medicale în secţii/clinici de boli profesionale şi cabinete de medicina muncii, încheiat între unităţile sanitare cu personalitate juridică şi casele teritoriale de pensii.
  (5) Pentru cazurile infirmate, decontarea serviciilor medicale se realizează cu respectarea procedurii stabilite la art. 18 alin. (8)-(14), avându-se în vedere că prestaţiile medicale acordate în scopul investigării şi stabilirii caracterului profesional al bolii se suportă din sumele prevăzute cu această destinaţie din bugetul asigurărilor sociale de stat.
  (6) Pentru cazurile prevăzute la alin. (5) şi care nu au fost validate de casa de asigurări de sănătate, casa teritorială de pensii refuză plata.
  (7) Decontarea documentelor prevăzute la alin. (1) se face în termen de 25 de zile lucrătoare de la data depunerii acestora la casele teritoriale de pensii.
  -----------
  Art. 18^2 a fost introdus de pct. 15 al art. I din ORDINUL nr. 213 din 18 februarie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 17 aprilie 2009.


  Articolul 19

  (1) Contravaloarea serviciilor medicale corespunzătoare cazurilor de boli profesionale confirmate anterior datei de 1 ianuarie 2005 sau contravaloarea dispozitivelor medicale în vederea corectării şi recuperării deficienţelor organice, funcţionale ori fizice pentru cazurile de accidente de muncă sau boli profesionale, confirmate anterior datei de 1 ianuarie 2005, acordate conform prezentelor norme metodologice, se suportă din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.
  -----------
  Alin. (2) al art. 19 a fost abrogat de pct. 16 al art. I din ORDINUL nr. 213 din 18 februarie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 17 aprilie 2009.


  Articolul 20

  (1) Tratamentele de recuperare prevăzute la art. 23 alin. (1) lit. d) şi curele balneoclimaterice prevăzute la art. 23 alin. (1) lit. f), precum şi la alin. (2) lit. c) şi e) din Legea nr. 346/2002
  , cu modificările şi completările ulterioare, trebuie analizate şi avizate de către medicul expert al asigurărilor sociale din serviciul de expertiză medicală din cadrul caselor teritoriale de pensii.
  (2) Curele balneoclimaterice prevăzute la art. 23 alin. (1) lit. f) şi alin. (2) lit. e) din Legea nr. 346/2002
  , cu modificările şi completările ulterioare, includ biletele pentru tratamentul balnear care se acordă pentru reabilitarea medicală şi recuperarea capacităţii de muncă.
  (3) Medicul expert al asigurărilor sociale din serviciul de expertiză medicală din cadrul caselor teritoriale de pensii stabileşte programul individual de recuperare medicală a victimelor accidentelor de muncă şi bolilor profesionale în vederea acordării biletelor pentru tratament balnear.
  (4) În caz de accident de muncă şi boli profesionale, biletele pentru tratament balnear se eliberează în conformitate cu criteriile în baza cărora se acordă biletele pentru tratamentul balnear, stabilite prin decizie a preşedintelui CNPAS.
  -----------
  Art. 20 a fost modificat de pct. 17 al art. I din ORDINUL nr. 213 din 18 februarie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 17 aprilie 2009.


  Articolul 21

  Chirurgia reparatorie este destinată numai cazurilor care presupun refacerea capacităţii de muncă, a cărei pierdere a rezultat ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale confirmate.


  Articolul 22

  (1) Asiguratul beneficiază, în baza unei cereri, de dispozitive medicale în vederea corectării şi recuperării deficienţelor organice, funcţionale sau fizice pentru cazurile de accidente de muncă ori boli profesionale, potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 346/2002
  , cu modificările şi completările ulterioare.
  -----------
  Alin. (1) al art. 22 a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDINUL nr. 213 din 18 februarie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 17 aprilie 2009.
  (2) Cererea se adresează casei teritoriale de pensii pe raza căreia asiguratul îşi are domiciliul şi va fi însoţită de recomandarea medicului curant.
  (3) Modelul cererii pentru acordarea de dispozitive medicale este prevăzut în anexa nr. 8 la prezentele norme metodologice.
  (4) După primirea cererii şi a recomandării medicului curant, fiecărui asigurat i se va întocmi un dosar care va cuprinde, pe lângă documentele menţionate, şi copii ale procesului-verbal de cercetare, FIAM sau fişa BP2, după caz.
  (5) În cazul în care unui asigurat îi încetează contractul individual de muncă, respectiv contractul individual de asigurare, i se acordă dreptul la prestaţii şi servicii medicale doar dacă face dovada cu documente, potrivit legii, că este victima unui accident de muncă sau a unei boli profesionale cauzate de factori de risc specifici locului/locurilor de muncă în care a fost angajat/pe perioada asigurată.
  -----------
  Alin. (5) al art. 22 a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDINUL nr. 213 din 18 februarie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 17 aprilie 2009.


  Articolul 23

  Nivelul de decontare a dispozitivelor prevăzute la art. 23 alin. (2) lit. f) şi la art. 24 din Legea nr. 346/2002, cu modificările şi completările ulterioare, este stabilit în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă şi a serviciilor teritoriale de expertiză medicală a capacităţii de muncă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.229/2005.


  Articolul 24

  (1) Cererile prevăzute la art. 22 alin. (2) se analizează şi se soluţionează de către casa teritorială de pensii.
  (2) Prin decizie motivată cererea se poate admite, total sau parţial, ori se poate respinge.
  (3) Termenul de soluţionare a cererilor este de 30 de zile de la data înregistrării.


  Articolul 25

  Casa teritorială de pensii va comunică asiguratului modalitatea prin care poate intră în posesia acestor prestaţii, conform anexei nr. 9 la prezentele norme metodologice.


  Articolul 26

  (1) Pentru acordarea dispozitivelor medicale în vederea corectării şi recuperării deficienţelor organice, funcţionale sau fizice, în cazurile prevăzute la art. 23 alin. (2) lit. f) şi la art. 24 alin. (2) din Legea nr. 346/2002
  , cu modificările şi completările ulterioare, solicitanţii vor depune la casa teritorială de pensii pe raza căreia îşi au domiciliul o cerere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 8 la prezentele norme metodologice.
  -----------
  Alin. (1) al art. 26 a fost modificat de pct. 19 al art. I din ORDINUL nr. 213 din 18 februarie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 17 aprilie 2009.
  (2) Solicitantul va ataşa la cerere următoarele acte:
  a) FIAM sau, pentru cazurile când acesta nu există, procesul-verbal avizat de inspectoratul teritorial de muncă ce a confirmat caracterul de muncă al accidentului sau adeverinţă de confirmare a înregistrării accidentului de muncă la inspectoratul teritorial de muncă;
  b) fişa de declarare a cazului de boală profesională BP2 sau adeverinţa de confirmare de la direcţia de sănătate publică;
  c) recomandarea medicului curant.
  (3) Pentru accidentele de muncă sau bolile profesionale petrecute anterior aplicării Legii nr. 5/1965 cu privire la protecţia muncii, cu modificările ulterioare, constituie dovadă a accidentului de muncă sau a bolii profesionale orice act oficial emis de către o autoritate competentă.
  -----------
  Alin. (3) al art. 26 a fost modificat de pct. 19 al art. I din ORDINUL nr. 213 din 18 februarie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 17 aprilie 2009.
  (4) Acordarea prestaţiilor prevăzute la alin. (1) se va efectua cu respectarea prevederilor art. 23, 24 şi 25.


  Articolul 27

  (1) Furnizorii de servicii medicale au obligaţia de a informa, de îndată, casa teritorială de pensii, în cazul în care asiguratul nu respectă programul individual de recuperare stabilit.
  (2) Personalul cu atribuţii din cadrul casei teritoriale de pensii verifică şi constată respectarea de către asigurat a programului individual de recuperare.
  (3) În situaţia în care asiguratul nu respectă programul de recuperare stabilit, personalul cu atribuţii al casei teritoriale de pensii propune suspendarea serviciilor pentru reabilitarea medicală şi recuperarea capacităţii de muncă a asiguratului, în conformitate cu prevederile art. 26 din Legea nr. 346/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
  (4) În cazul în care asiguratul nu urmează sau nu respectă programul individual de recuperare din motive care îi sunt imputabile, casa teritorială de pensii este exonerată de orice răspundere în ceea ce priveşte deteriorarea stării de sănătate a acestuia.
  (5) Reluarea programului individual de recuperare medicală care a fost suspendat din cauze imputabile asiguratului se poate executa la solicitarea scrisă a acestuia, dar cu condiţia suportării de către acesta a tuturor costurilor suplimentare generate de întreruperea programului.
  (6) Reluarea programului individual de recuperare medicală va fi aprobată de casa teritorială de pensii, la solicitarea motivată a asiguratului.


  Secţiunea a 2-a Reabilitare şi reconversie profesională


  Articolul 28

  Victima unui accident de muncă sau a unei boli profesionale, care, deşi nu şi-a pierdut complet capacitatea de muncă, nu mai poate desfăşura activitatea pentru care s-a calificat, beneficiază, la cerere, de cursuri de recalificare sau reconversie profesională.


  Articolul 29

  (1) Pentru crearea condiţiilor necesare efectuării cursurilor prevăzute la art. 29 din Legea nr. 346/2002, cu modificările şi completările ulterioare, casele teritoriale de pensii au obligaţia ca anual să încheie contracte cu furnizorii de formare profesională autorizaţi, precum şi cu furnizorii de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă, autorizaţi conform reglementărilor în vigoare.
  (2) Contractele dintre casele teritoriale de pensii şi furnizorii de formare profesională, precum şi cu furnizorii de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă se vor efectua cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
  (3) Modelul contractelor prevăzute la alin. (1) va fi stabilit prin decizie a preşedintelui CNPAS.


  Articolul 30

  (1) În vederea aprobării participării la cursurile de recalificare sau reconversie profesională, asiguratul trebuie să depună o cerere la sediul casei teritoriale de pensii pe raza căreia îşi are domiciliul.
  (2) Modelul cererii de participare la cursul de recalificare sau reconversie profesională este prevăzut în anexa nr. 10 la prezentele norme metodologice.


  Articolul 31

  După primirea cererii, asiguratului i se va întocmi un dosar care va cuprinde, pe lângă cerere, şi copii ale procesului-verbal de cercetare, FIAM sau fişa BP2, după caz.


  Articolul 32

  (1) În termen de 15 zile de la primirea cererii, asiguratului i se vor comunică instituţia şi data la care va avea loc aprecierea stării fizice, mentale şi aptitudinale.
  (2) Comunicarea locului şi datei la care va avea loc aprecierea stării fizice, mentale şi aptitudinale se va face prin invitaţie scrisă, conform anexei nr. 11 la prezentele norme metodologice.


  Articolul 33

  (1) După aprecierea stării fizice, mentale şi aptitudinale a asiguratului, furnizorii de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă autorizaţi au obligaţia să transmită casei teritoriale de pensii concluziile examinării, împreună cu propunerile legate de activităţile pe care asiguratul le mai poate efectua.
  (2) Comunicarea concluziilor se va face în termen de 5 zile de la data efectuării examinării, sub forma unui referat.


  Articolul 34

  (1) În termen de 15 zile de primirea concluziilor, pe baza dosarului şi a concluziilor aprecierii stării fizice, mentale şi aptitudinale a asiguratului, directorul executiv al casei teritoriale de pensii admite sau respinge cererea, prin decizie motivată.
  (2) Decizia va cuprinde propuneri privind unul sau mai multe cursuri de reconversie profesională, furnizorul acestora, programul de instruire, precum şi modalitatea de absolvire.


  Articolul 35

  (1) Decizia se comunică asiguratului în termen de 5 zile de la emiterea acesteia.
  (2) Asiguratul poate accepta sau refuza propunerea casei teritoriale de pensii, în termen de 15 zile de la primirea acesteia.


  Articolul 36

  În cazul în care asiguratul acceptă propunerile casei teritoriale de pensii, acestuia i se vor comunică furnizorul de formare profesională, locul şi data începerii cursului, în termen de 5 zile de la stabilirea acestora, prin invitaţie scrisă, conform anexei nr. 12 la prezentele norme metodologice.


  Articolul 37

  Dacă asiguratul refuză cursurile propuse de casa teritorială de pensii, acesta îşi pierde dreptul la prestaţii privind reabilitarea şi reconversia profesională.


  Articolul 38

  (1) Asiguratul are obligaţia de a respecta programul de instruire stabilit de organizatorul acestuia.
  (2) Nerespectarea programului de instruire de către asigurat atrage întreruperea efectuării acestuia, precum şi suspendarea dreptului la indemnizaţie.


  Articolul 39

  Asiguratul are dreptul la o singură examinare finală gratuită a cursului de reabilitare sau reconversie profesională.


  Articolul 40

  Furnizorii de formare profesională au obligaţia de a anunţa orice încălcare de către asigurat a programului de instruire profesională.


  Articolul 41

  Pe durata cursurilor, asiguraţilor li se acordă o indemnizaţie în conformitate cu prevederile secţiunii a 3-a din prezentul capitol.


  Secţiunea a 3-a

  Indemnizaţiile prevăzute de Legea nr. 346/2002, cu modificările şi completările ulterioare

  Articolul 42

  În sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale se acordă următoarele tipuri de indemnizaţii:
  a) indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă;
  b) indemnizaţie pentru trecerea temporară în alt loc de muncă;
  c) indemnizaţie pentru reducerea timpului de muncă;
  d) indemnizaţie pe durata cursurilor de recalificare sau reconversie profesională.


  Articolul 43

  (1) Indemnizaţiile se calculează şi se plătesc de către angajatori şi se deduc din contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale.
  (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi asiguraţilor pentru care a intervenit suspendarea de drept a raporturilor de muncă ori de serviciu, ca urmare a incapacităţii temporare de muncă datorate unui accident de muncă sau unei boli profesionale.
  -----------
  Alin. (2) al art. 43 a fost modificat de pct. 20 al art. I din ORDINUL nr. 213 din 18 februarie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 17 aprilie 2009.
  (3) Casele teritoriale de pensii preiau în plată indemnizaţiile prevăzute la art. 42, după caz:
  a) pentru persoanele al căror angajator şi-a încetat activitatea, în condiţiile legii, prin faliment, reorganizare judiciară sau administrativă, pentru persoanele asigurate prin contract individual de asigurare, precum şi pentru persoanele care beneficiază de indemnizaţie de şomaj pe toată durata efectuării practicii profesionale în cadrul cursurilor organizate potrivit legii;
  b) pentru situaţiile în care a expirat termenul pentru care a fost încheiat contractul individual de muncă, a expirat termenul pentru care a fost exercitată funcţia publică ori a expirat mandatul în baza căruia s-a desfăşurat activitatea în funcţii elective ori în funcţii numite în cadrul autorităţii judecătoreşti, inclusiv în cazul şomerilor aflaţi în incapacitate temporară de muncă ca urmare a unei boli profesionale.
  -----------
  Alin. (3) al art. 43 a fost modificat de pct. 20 al art. I din ORDINUL nr. 213 din 18 februarie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 17 aprilie 2009.
  (4) Pentru situaţiile în care angajatorul îşi încetează activitatea, în condiţiile legii, prin faliment, reorganizare judiciară sau administrativă, acesta are obligaţia de a transmite către casa teritorială de pensii pe raza căreia îşi are sediul social toate actele doveditoare din care să reiasă această stare de fapt.
  -----------
  Alin. (4) al art. 43 a fost modificat de pct. 20 al art. I din ORDINUL nr. 213 din 18 februarie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 17 aprilie 2009.


  Articolul 44

  (1) Indemnizaţiile de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale se plătesc pe baza cererii-tip privind solicitarea drepturilor de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale, prevăzută în anexa nr. 13 la prezentele norme metodologice, şi a celorlalte acte prevăzute de reglementările legale în vigoare, exclusiv indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă, pentru a cărei acordare nu este necesară completarea cererii-tip.
  (2) În vederea obţinerii drepturilor privind indemnizaţiile de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, asiguraţii conform art. 6 alin. (1) din Legea nr. 346/2002, cu modificările şi completările ulterioare, vor completa cererea-tip prevăzută la alin. (1) pentru toate situaţiile, fără excepţie.
  (3) În afara cererii-tip prevăzute la alin. (1), pentru obţinerea indemnizaţiilor mai sunt necesare următoarele documente:
  a) certificatul de concediu medical;
  b) procesul-verbal de cercetare a accidentului de muncă;
  c) FIAM sau procesul-verbal avizat de inspectoratul teritorial de muncă ce a confirmat caracterul de muncă al accidentului, respectiv fişa BP2, după caz.
  (4) Pentru situaţiile prevăzute la art. 43 alin. (3), solicitantul indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă va depune certificatul de concediu medical, copie de pe carnetul de şomer vizat la zi, după caz, şi o cerere-tip conform modelului prevăzut în anexa nr. 13 la prezentele norme metodologice.
  -----------
  Alin. (4) al art. 44 a fost modificat de pct. 21 al art. I din ORDINUL nr. 213 din 18 februarie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 17 aprilie 2009.
  -----------
  Alin. (5) al art. 44 a fost abrogat de pct. 22 al art. I din ORDINUL nr. 213 din 18 februarie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 17 aprilie 2009.
  (6) Cererea prevăzută la alin. (4), pentru situaţiile prevăzute la art. 43 alin. (3), se va depune la casa teritorială de pensii pe raza căreia îşi are sediul social angajatorul sau la casa teritorială de pensii pe raza căreia îşi are domiciliul solicitantul.
  -----------
  Alin. (6) al art. 44 a fost modificat de pct. 21 al art. I din ORDINUL nr. 213 din 18 februarie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 17 aprilie 2009.


  Articolul 45

  Cererea-tip privind solicitarea drepturilor de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale se depune la casele teritoriale de pensii:
  a) de către angajatori sau instituţia care administrează bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomaj, după caz, odată cu Declaraţia privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat;
  -----------
  Litera a) a art. 45 a fost modificată de pct. 23 al art. I din ORDINUL nr. 213 din 18 februarie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 17 aprilie 2009.
  b) de către celelalte categorii de asiguraţi, la data solicitării prestaţiei.


  Articolul 46

  Cererea prevăzută la art. 45 se aprobă sau se respinge prin decizie motivată a directorului executiv al casei teritoriale de pensii, în termen de cel mult 30 de zile de la înregistrarea acesteia. Decizia se comunică atât asiguratului, cât şi angajatorului sau instituţiei care administrează bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomaj, după caz.
  -----------
  Art. 46 a fost modificat de pct. 24 al art. I din ORDINUL nr. 213 din 18 februarie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 17 aprilie 2009.


  Articolul 47

  (1) Sumele reprezentând indemnizaţii care se plătesc de către angajator asiguraţilor potrivit prevederilor prezentelor norme metodologice se reţin de către acesta din contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, datorată pentru luna respectivă.
  (2) Indemnizaţiile se plătesc pentru numărul de zile lucrătoare din duratele exprimate în zile calendaristice ale concediilor medicale sau pentru numărul de zile lucrătoare din perioada în care persoana asigurată urmează cursuri de reconversie profesională, beneficiază de reducerea timpului normal de muncă sau de trecerea temporară în alt loc de muncă.
  (3) Sumele reprezentând indemnizaţii plătite de către angajator asiguraţilor potrivit prevederilor prezentelor norme metodologice, care depăşesc cuantumul contribuţiei datorate de acesta în luna respectivă, se recuperează din fondul asigurărilor pentru accidente de muncă şi boli profesionale de la casa teritorială de pensii pe raza căreia se află sediul sau domiciliul acestuia.
  (4) Indemnizaţiile pe care angajatorii le achită fără îndeplinirea condiţiilor legale şi pe care aceştia le decontează cu sistemul asigurărilor pentru accidente de muncă şi boli profesionale reprezintă sume încasate necuvenit, care constituie debite ce urmează să fie recuperate potrivit reglementărilor legale în vigoare.


  Articolul 48

  În cazul asiguraţilor care se regăsesc în două sau mai multe dintre situaţiile prevăzute la art. 5, 6 şi 7 din Legea nr. 346/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi care desfăşoară activitate la mai mulţi angajatori, indemnizaţiile prevăzute la art. 42 se plătesc o singură dată de către angajatorul la care a avut loc accidentul de muncă sau la care s-a declarat boala profesională.


  Articolul 49

  (1) Indemnizaţiile se achită beneficiarului, reprezentantului legal sau mandatarului desemnat prin procură de către acesta.
  (2) Indemnizaţiile pot fi solicitate, pe baza actelor justificative, în termenul de prescripţie de 3 ani, calculat de la data la care beneficiarul era în drept să le solicite.
  (3) Cuantumul indemnizaţiilor solicitate potrivit alin. (2) se achită la nivelul cuvenit în perioada prevăzută în certificatul medical.


  Articolul 50

  Plata indemnizaţiilor încetează începând cu ziua următoare celei în care:
  a) beneficiarul a decedat;
  b) beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile legale pentru acordarea indemnizaţiilor;
  c) beneficiarul şi-a stabilit domiciliul pe teritoriul unui stat care nu este membru al Uniunii Europene sau cu care România nu are încheiat acord bilateral privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale.
  -----------
  Litera c) a art. 50 a fost modificată de pct. 25 al art. I din ORDINUL nr. 213 din 18 februarie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 17 aprilie 2009.
  -----------
  Litera d) a art. 50 a fost abrogată de pct. 26 al art. I din ORDINUL nr. 213 din 18 februarie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 17 aprilie 2009.


  Secţiunea a 4-a Indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă


  Articolul 51

  Asiguraţii beneficiază de o indemnizaţie pe perioada în care se află în incapacitate temporară de muncă datorită unui accident de muncă sau datorită unei boli profesionale, indiferent de momentul producerii acestuia/acesteia.


  Articolul 52

  (1) Cuantumul indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă reprezintă 80% din baza de calcul.
  (2) În cazul urgenţelor medico-chirurgicale, cuantumul indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă este de 100% din baza de calcul.
  (3) Baza de calcul a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă reprezintă:
  a) media veniturilor brute realizate lunar de către salariat în ultimele 6 luni, anterioare manifestării riscului; în cazul în care stagiul de cotizare este mai mic de 6 luni, baza de calcul a indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă o constituie media veniturilor brute realizate lunar pe baza cărora s-a achitat contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale;
  b) în cazul în care stagiul de cotizare este mai mic de o lună, baza de calcul a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă o constituie venitul lunar brut din prima lună de activitate pentru care s-a stabilit să se plătească contribuţia;
  c) veniturile stipulate de către asiguraţii individuali în contractele pe baza cărora s-a stabilit contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale;
  d) drepturile acordate în perioada respectivă pentru şomerii care urmează cursuri de recalificare sau de reconversie profesională.
  -----------
  Alin. (3) al art. 52 a fost modificat de pct. 27 al art. I din ORDINUL nr. 213 din 18 februarie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 17 aprilie 2009.
  -----------
  Alin. (4) al art. 52 a fost abrogat de pct. 28 al art. I din ORDINUL nr. 213 din 18 februarie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 17 aprilie 2009.


  Articolul 53

  (1) Pentru plata indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă, aferente concediilor medicale acordate cu întrerupere între ele, acestea se iau în considerare separat, durata lor nu se cumulează, iar plata se suportă conform art. 35 din Legea nr. 346/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
  (2) În situaţia în care unui asigurat i se acordă în aceeaşi lună două sau mai multe concedii medicale pentru afecţiuni diferite, fără întrerupere între ele, indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă se calculează şi se plăteşte separat, iar plata se suportă conform art. 35 din Legea nr. 346/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
  (3) În situaţia în care unui asigurat i se acordă în aceeaşi lună două sau mai multe concedii medicale pentru aceeaşi afecţiune, fără întrerupere între ele, indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă se calculează conform prevederilor art. 35 din Legea nr. 346/2002, cu modificările şi completările ulterioare.


  Articolul 54

  Indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă se acordă pe o durată de cel mult 180 de zile în interval de un an, socotite de la prima zi de îmbolnăvire. Începând cu a 91-a zi, concediul medical se poate prelungi până la 180 de zile, cu avizul medicului expert al asigurărilor sociale.
  -----------
  Art. 54 a fost modificat de pct. 29 al art. I din ORDINUL nr. 213 din 18 februarie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 17 aprilie 2009.


  Articolul 55

  (1) Medicul curant poate propune, în situaţii temeinic justificate, prelungirea concediului pentru incapacitate temporară de muncă, peste 180 de zile, în scopul evitării pensionării de invaliditate şi menţinerii asiguratului în activitate.
  (2) Medicul expert al asigurărilor sociale decide, după caz, prelungirea concediului medical pentru continuarea programului de recuperare, trecerea temporară în alt loc de muncă, reducerea timpului de muncă, reluarea activităţii în aceeaşi profesie sau într-o altă profesie ori pensionarea de invaliditate.
  (3) Prelungirea concediului medical, peste 180 de zile, se face pentru cel mult 90 de zile, conform procedurilor stabilite de CNPAS, în raport cu evoluţia cazului şi cu rezultatele acţiunilor de recuperare.


  Secţiunea a 5-a Indemnizaţia pentru trecerea temporară în alt loc de muncă şi indemnizaţia pentru reducerea timpului de muncă


  Articolul 56

  Asiguratul care, datorită unei boli profesionale sau datorită unui accident de muncă, nu îşi mai poate desfăşura activitatea la locul de muncă anterior manifestării riscului asigurat sau care nu mai poate realiza durata normală de muncă poate beneficia, la cerere, de trecerea temporară în alt loc de muncă ori de o reducere cu o pătrime a timpului normal de lucru.


  Articolul 57

  (1) Asiguratul îşi poate relua activitatea la vechiul loc de muncă sau poate realiza programul normal de lucru, înainte de expirarea perioadei maxime de reducere a programului de lucru, prevăzută de legislaţia în vigoare, cu avizul medicului expert al asigurărilor sociale.
  (2) Angajatorul va înştiinţa casa teritorială de pensii, în termen de cel mult 5 zile, despre modificarea intervenită în situaţia asiguratului.


  Articolul 58

  (1) Cuantumul indemnizaţiilor pentru trecerea temporară în alt loc de muncă şi pentru reducerea timpului de muncă este egal cu diferenţa dintre media veniturilor brute realizate lunar din ultimele 6 luni şi venitul brut realizat de asigurat la noul loc de muncă sau venitul brut realizat ca urmare a reducerii timpului normal de muncă, fără a se depăşi 25% din baza de calcul.
  (2) În cazul în care stagiul de cotizare este mai mic de 6 luni, cuantumul indemnizaţiilor pentru trecerea temporară în alt loc de muncă şi pentru reducerea timpului de muncă este egal cu diferenţa dintre media veniturilor brute realizate lunar pe baza cărora s-a achitat contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale şi venitul brut realizat de asigurat la noul loc de muncă sau venitul brut realizat ca urmare a reducerii timpului normal de muncă, fără a se depăşi 25% din baza de calcul.
  (3) În cazul în care stagiul de cotizare este mai mic de o lună, cuantumul indemnizaţiilor pentru trecerea temporară în alt loc de muncă şi pentru reducerea timpului de muncă este egal cu diferenţa dintre venitul lunar brut din prima lună de activitate pentru care s-a stabilit să se plătească contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale şi venitul brut realizat de asigurat la noul loc de muncă sau venitul brut realizat ca urmare a reducerii timpului normal de muncă, fără a se depăşi 25% din baza de calcul.
  -----------
  Art. 58 a fost modificat de pct. 30 al art. I din ORDINUL nr. 213 din 18 februarie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 17 aprilie 2009.


  Articolul 59

  Indemnizaţiile pentru trecerea temporară în alt loc de muncă, precum şi pentru reducerea timpului de muncă se acordă pentru o perioadă de cel mult 90 de zile într-un an calendaristic, în una sau mai multe etape.


  Secţiunea a 6-a Indemnizaţia pe durata cursurilor de recalificare sau reconversie profesională


  Articolul 60

  (1) Victima unui accident de muncă sau a unei boli profesionale beneficiază, la cerere, în condiţiile legii, de o indemnizaţie pe durata cursurilor de recalificare sau de reconversie profesională.
  (2) Indemnizaţia se acordă numai dacă asiguratul respectă integral programul de instruire pe toată durata cursurilor.
  (3) În situaţia în care asiguratul nu respectă programul de instruire din motive ce îi sunt imputabile, organizatorul cursurilor de recalificare sau reconversie profesională înştiinţează de îndată casa teritorială de pensii care sistează plata indemnizaţiei.
  (4) Prevederile alin. (3) nu se aplică în cazurile de forţă majoră. Forţa majoră se dovedeşte cu acte.
  (5) Constatarea cazurilor de forţă majoră prevăzute la alin. (4) se efectuează de către personalul împuternicit al casei teritoriale de pensii.


  Articolul 61

  Indemnizaţia pe durata cursurilor de recalificare ori reconversie profesională se acordă lunar şi reprezintă 70% din suma veniturilor brute realizate, avută la data survenirii accidentului de muncă sau a bolii profesionale.
  -----------
  Art. 61 a fost modificat de pct. 31 al art. I din ORDINUL nr. 213 din 18 februarie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 17 aprilie 2009.


  Articolul 62

  Indemnizaţia pe durata cursurilor de recalificare sau reconversie profesională se acordă doar dacă persoana asigurată nu beneficiază în paralel de indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă ori de pensie de invaliditate de gradul III, acordată potrivit reglementărilor în vigoare.


  Secţiunea a 7-a Compensaţiile pentru atingerea integrităţii


  Articolul 63

  Au dreptul la o compensaţie pentru atingerea integrităţii asiguraţii care în urma accidentelor de muncă sau a bolilor profesionale rămân cu leziuni permanente care produc deficienţe şi reduc capacitatea de muncă între 20-50%, exclusiv cazurile cărora li se recunoaşte, prin decizie, invaliditatea.


  Articolul 64

  Compensaţiile pentru atingerea integrităţii se acordă doar dacă accidentul de muncă a antrenat o incapacitate temporară de muncă mai mare de 3 zile, conform definiţiei accidentului de muncă.


  Articolul 65

  Salariul mediu brut care va fi utilizat la acordarea compensaţiei pentru atingerea integrităţii va fi salariul mediu brut pe economie comunicat de Institutul Naţional de Statistică pentru luna în care s-a produs accidentul de muncă sau pentru luna în care s-a declarat boala profesională, după caz.
  -----------
  Art. 65 a fost modificat de pct. 32 al art. I din ORDINUL nr. 213 din 18 februarie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 17 aprilie 2009.


  Articolul 66

  (1) În vederea obţinerii compensaţiei pentru atingerea integrităţii, persoana asigurată depune în termenul legal o cerere-tip privind solicitarea drepturilor de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale, conform anexei nr. 13 la prezentele norme metodologice.
  (2) Compensaţia pentru atingerea integrităţii se acordă de casa teritorială de pensii care a înregistrat cererea, urmând ca decontarea să se facă cu casa teritorială de pensii care a înregistrat accidentul de muncă/boala profesională, după caz, în baza dosarului în copie, pe care se va menţiona "CONFORM CU ORIGINALUL".
  -----------
  Art. 66 a fost modificat de pct. 33 al art. I din ORDINUL nr. 213 din 18 februarie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 17 aprilie 2009.


  Articolul 67

  (1) În termen de 15 zile de la depunerea cererii, medicul expert al asigurătorului stabileşte prin decizie procentul de pierdere a capacităţii de muncă, în funcţie de care casa teritorială de pensii stabileşte cuantumul compensaţiei pentru atingerea integrităţii.
  (2) Compensaţia pentru atingerea integrităţii se acordă o singură dată în baza deciziei medicului expert al asigurătorului care efectuează o singură expertiză medicală pentru asiguraţii care au fost înregistraţi cu un FIAM/BP2, după caz.
  (3) În cazul asiguraţilor care, în momentul expertizării au mai multe boli profesionale, medicul expert emite o singură decizie, iar compensaţia pentru atingerea integrităţii se acordă o singură dată.
  -----------
  Art. 67 a fost modificat de pct. 34 al art. I din ORDINUL nr. 213 din 18 februarie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 17 aprilie 2009.


  Articolul 68

  (1) Grila privind acordarea compensaţiilor pentru atingerea integrităţii este prevăzută în anexa nr. 14 la prezentele norme metodologice.
  (2) Grilele cuprinzând procentajele privind reducerea capacităţii de muncă se stabilesc prin decizie a preşedintelui CNPAS.


  Secţiunea a 8-a Despăgubirile în caz de deces


  Articolul 69

  În cazul decesului asiguratului ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale, despăgubirea în caz de deces se acordă, la cerere, unei singure persoane fizice/juridice, care face dovada că a suportat cheltuielile ocazionate de deces.
  -----------
  Art. 69 a fost modificat de pct. 35 al art. I din ORDINUL nr. 213 din 18 februarie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 17 aprilie 2009.


  Articolul 70

  Despăgubirea în caz de deces se acordă pe baza următoarelor acte: cerere-tip privind solicitarea drepturilor de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, prevăzută în anexa nr. 13 la prezentele norme metodologice, certificat de deces - original şi copie, certificatul medical constatator al decesului în caz de boală profesională, actul de identitate al solicitantului, actul de stare civilă al solicitantului, care să ateste calitatea acestuia, şi documente justificative din care să rezulte că au fost suportate cheltuielile ocazionate de deces, după caz.
  -----------
  Art. 70 a fost modificat de pct. 36 al art. I din ORDINUL nr. 213 din 18 februarie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 17 aprilie 2009.


  Articolul 71

  (1) Directorul executiv al casei teritoriale de pensii admite sau respinge cererea prin decizie motivată.
  (2) Termenul de soluţionare a cererii este de 20 de zile de la data depunerii acesteia la casa teritorială de pensii.
  (3) Plata despăgubirii se efectuează prin casieria casei teritoriale de pensii.
  (4) Decizia se comunică petentului în termen de 5 zile de la emiterea acesteia.
  (5) Cuantumul despăgubirii în caz de deces este de 4 salarii medii brute pe economie.
  (6) Salariul mediu care va fi utilizat la plata despăgubirii în caz de deces va fi salariul mediu brut pe economie comunicat de Institutul Naţional de Statistică pentru luna în care a survenit decesul asiguratului sau, după caz, ultimul salariu mediu brut pe economie cunoscut la data solicitării.


  Articolul 72

  După efectuarea plăţii despăgubirii în caz de deces, asigurătorul are obligaţia de a înscrie pe versoul certificatului de deces original menţiunea "ACHITAT DESPĂGUBIRE ÎN CAZ DE DECES CONFORM LEGII Nr. 346/2002", data, semnătura şi ştampila.


  Articolul 72^1

  (1) Casa teritorială de pensii pe raza căreia îşi are domiciliul solicitantul va acorda despăgubirea, urmând să efectueze decontarea acesteia cu casa teritorială de pensii care a înregistrat accidentul de muncă/boala profesională, după caz.
  (2) Pentru efectuarea decontării, casa teritorială de pensie care a efectuat plata va transmite casei teritoriale de pensii care a înregistrat accidentul de muncă/boala profesională dosarul în copie, pe care se va menţiona "CONFORM CU ORIGINALUL", după caz.
  -----------
  Art. 72^1 a fost introdus de pct. 37 al art. I din ORDINUL nr. 213 din 18 februarie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 17 aprilie 2009.


  Secţiunea a 9-a Rambursări de cheltuieli


  Articolul 73

  În vederea rambursării cheltuielilor ocazionate de transportul de urgenţă sau de confecţionarea unor dispozitive destinate să asigure recuperarea funcţionalităţii organismului victimei accidentului de muncă, persoana juridică sau persoana fizică care a suportat cheltuielile se adresează casei teritoriale de pensii în raza căreia s-a produs accidentul de muncă.


  Articolul 74

  (1) Modelul cererii de rambursare a cheltuielilor este prevăzut în anexa nr. 15 la prezentele norme metodologice.
  (2) Cererea se depune la sediul casei teritoriale de pensii, însoţită de documente justificative, după caz.


  Articolul 75

  (1) În cazul în care persoana îndreptăţită solicită rambursarea cheltuielilor ocazionate de transportul de urgenţă utilizând alte mijloace decât cele uzuale, aceasta trebuie să prezinte:
  a) facturi sau alte documente din care să rezulte tipul cheltuielilor efectuate, precum şi cuantumul acestora;
  b) declaraţia pe propria răspundere a angajatorului sau a persoanei care a solicitat rambursarea, după caz, din care trebuie să reiasă caracterul de urgenţă al transportului, mijlocul de transport utilizat, precum şi descrierea împrejurărilor care au impus utilizarea altor mijloace decât a celor uzuale pentru salvarea victimei accidentului de muncă;
  c) dovada emisă de autoritatea competentă, din care să rezulte faptul că solicitantul nu înregistrează obligaţii restante la Fondul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, după caz.
  (2) Pentru serviciile de transport cu autovehicule, suma solicitată a fi rambursată se determină prin înmulţirea numărului de kilometri echivalenţi (dus-întors) pentru mediul urban, respectiv a numărului de kilometri efectiv realizaţi pentru mediul rural, cu consumul normat de combustibil pe kilometru parcurs şi cu preţul mediu al combustibilului utilizat.
  (3) Pentru serviciile de transport aerian şi pe apă, suma solicitată a fi rambursată se calculează pe baza numărului de ore de zbor, respectiv a numărului de mile marine estimat, înmulţit cu costul mediu al unei ore de zbor, respectiv cu costul mediu pe mila marină.
  (4) Tipurile de transport de urgenţă prevăzute la alin. (1) sunt altele decât cele ale unităţilor specializate în efectuarea unor servicii de transport sanitar şi care îndeplinesc criteriile de autorizare prevăzute de reglementările Ministerului Sănătăţii Publice, precum şi cele de acreditare.


  Articolul 76

  Medicul expert al asigurărilor sociale din cadrul casei teritoriale de pensii confirmă sau infirmă, prin referat motivat, faptul că salvarea victimei impunea transportul de urgenţă cu alte mijloace decât cele uzuale.


  Articolul 76^1

  (1) Cheltuielile de transport necesare pentru repatriere în cazul decesului unui lucrător asigurat conform prevederilor legale române în vigoare, ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale, se suportă din sumele prevăzute cu această destinaţie, pentru accidente de muncă şi boli profesionale, din bugetul asigurărilor sociale de stat, în baza cererii prevăzute în anexa nr. 15 la prezentele norme metodologice.
  (2) Cheltuielile prevăzute la alin. (1) suportate de o persoană fizică sau juridică se decontează ulterior pe baza facturilor şi documentelor justificative ce atestă caracterul de muncă sau, după caz, profesional al bolii, stabilite conform legislaţiei în vigoare.
  (3) Casa teritorială de pensii, în baza facturilor în original şi a documentelor justificative care atestă caracterul de muncă sau, după caz, profesional al bolii, virează echivalentul sumei din valută în lei, de la data efectuării plăţii în contul persoanei fizice/juridice respective.
  -----------
  Art. 76^1 a fost introdus de pct. 38 al art. I din ORDINUL nr. 213 din 18 februarie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 17 aprilie 2009.


  Articolul 77

  (1) În cazul în care persoana îndreptăţită solicită rambursarea cheltuielilor ocazionate de confecţionarea ochelarilor, aceasta trebuie să prezinte următoarele: prescripţia medicului, documente din care să reiasă că ochelarii au fost deterioraţi în timpul accidentului de muncă (declaraţia pe propria răspundere a victimei accidentului, declaraţiile martorilor, copie a procesului-verbal de cercetare a accidentului de muncă).
  (2) Cheltuielile ocazionate de confecţionarea ochelarilor vor fi decontate integral, fără a se depăşi preţul de referinţă stabilit prin decizie a preşedintelui CNPAS.


  Articolul 78

  (1) În cazul în care persoana îndreptăţită solicită rambursarea cheltuielilor ocazionate de confecţionarea aparatelor acustice, aceasta trebuie să prezinte următoarele: prescripţia medicului care trebuie să fie însoţită de audiograma tonală liminară şi audiograma vocală, eliberate de o clinică de specialitate sau de un serviciu specializat, documente din care să reiasă că aparatul acustic a fost deteriorat în timpul accidentului de muncă (declaraţia pe propria răspundere a victimei accidentului, declaraţiile martorilor, copie a procesului-verbal de cercetare a accidentului de muncă).
  (2) În sensul prezentelor norme metodologice, prin sintagma aparat acustic se înţelege proteză auditivă.


  Articolul 79

  În cazul în care persoana îndreptăţită solicită rambursarea cheltuielilor ocazionate de confecţionarea protezelor oculare, aceasta trebuie să prezinte următoarele: prescripţia medicului, documente din care să reiasă că proteza oculară a fost deteriorată în timpul accidentului de muncă (declaraţia pe propria răspundere a victimei accidentului, declaraţiile martorilor, copie de pe procesul-verbal de cercetare a accidentului de muncă).


  Articolul 80

  (1) Rambursarea cheltuielilor ocazionate de confecţionarea ochelarilor, aparatelor acustice, protezelor oculare se acordă de către casa teritorială de pensii care a înregistrat cererea prevăzută în anexa nr. 15 la prezentele norme metodologice şi se decontează ulterior cu casa teritorială de pensii care a înregistrat accidentul de muncă, în baza dosarului în copie, pe care se va menţiona "CONFORM CU ORIGINALUL".
  -----------
  Alin. (1) al art. 80 a fost modificat de pct. 39 al art. I din ORDINUL nr. 213 din 18 februarie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 17 aprilie 2009.
  (2) Directorul executiv al casei teritoriale de pensii poate solicita orice alte documente necesare în vederea emiterii deciziei de admitere/respingere a cererii de rambursare a cheltuielilor.
  (3) Cererea de rambursare a cheltuielilor poate fi admisă în totalitate, admisă parţial sau respinsă.
  (4) Împotriva deciziei de rambursare a cheltuielilor se poate face plângere la instanţa judecătorească în a cărei rază teritorială se află domiciliul sau sediul reclamantului.


  Articolul 81

  (1) Nivelul maxim al preţurilor de referinţă la care se acordă rambursările de cheltuieli prevăzute la art. 50 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 346/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte prin decizie a preşedintelui CNPAS şi se actualizează anual cu coeficientul de inflaţie.
  (2) Nivelul la care se acordă rambursări de cheltuieli pentru dispozitivele medicale implantabile prin intervenţie chirurgicală este stabilit în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă şi a serviciilor teritoriale de expertiză medicală a capacităţii de muncă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.229/2005.


  Articolul 82

  (1) În vederea rambursării costurilor dispozitivelor medicale implantabile prin intervenţie chirurgicală, persoana juridică sau persoana fizică care a suportat cheltuielile depune o cerere la casa teritorială de pensii în raza căreia s-a produs accidentul de muncă ori la casa teritorială de pensii pe raza căreia îşi are domiciliul solicitantul, urmând ca aceasta să facă decontarea ulterior cu casa teritorială de pensii care a înregistrat accidentul de muncă, în baza dosarului în copie, pe care se va menţiona "CONFORM CU ORIGINALUL".
  -----------
  Alin. (1) al art. 82 a fost modificat de pct. 40 al art. I din ORDINUL nr. 213 din 18 februarie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 17 aprilie 2009.
  (2) Modelul cererii este prevăzut în anexa nr. 15 la prezentele norme metodologice.
  (3) Solicitantul va ataşa la cerere facturi şi alte documente din care să rezulte tipul cheltuielilor efectuate, precum şi cuantumul acestora, recomandarea medicului curant din care să rezulte necesitatea implantării, prin intervenţie chirurgicală, a dispozitivului pentru care se solicită rambursarea.


  Articolul 82^1

  Rambursarea cheltuielilor aferente serviciilor medicale acordate lucrătorilor asiguraţi conform prevederilor legislaţiei române în vigoare se va realiza în conformitate cu formularele europene şi documentele justificative trimise de instituţiile competente ale statelor membre ale Uniunii Europene sau ale ţărilor prevăzute în acordurile bilaterale, care au acordat serviciile respective.
  -----------
  Art. 82^1 a fost introdus de pct. 41 al art. I din ORDINUL nr. 213 din 18 februarie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 17 aprilie 2009.


  Capitolul IV

  Comunicarea şi evidenţa accidentelor de muncă
  -----------
  Titlul Cap. IV a fost modificat de pct. 42 al art. I din ORDINUL nr. 213 din 18 februarie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 17 aprilie 2009.
  -----------
  Art. 83 a fost abrogat de pct. 43 al art. I din ORDINUL nr. 213 din 18 februarie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 17 aprilie 2009.

  Articolul 84

  (1) Comunicarea evenimentelor urmate de incapacitate temporară de muncă, invaliditate sau deces, al căror caracter de muncă a fost confirmat, se face obligatoriu de angajator către casa teritorială de pensii pe raza căreia s-a produs evenimentul, precum şi către casa teritorială de pensii pe raza căreia angajatorul îşi are sediul social şi va cuprinde următoarele documente:
  a) formular pentru înregistrare a accidentelor de muncă - FIAM;
  b) proces-verbal de cercetare a accidentului de muncă.
  (2) Comunicarea incidentelor periculoase transmisă caselor teritoriale de pensii se face prin proces-verbal de cercetare a incidentului periculos.
  -----------
  Art. 84 a fost modificat de pct. 44 al art. I din ORDINUL nr. 213 din 18 februarie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 17 aprilie 2009.

  -----------
  Art. 85 a fost abrogat de pct. 45 al art. I din ORDINUL nr. 213 din 18 februarie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 17 aprilie 2009.
  -----------
  Art. 86 a fost abrogat de pct. 45 al art. I din ORDINUL nr. 213 din 18 februarie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 17 aprilie 2009.
  -----------
  Art. 87 a fost abrogat de pct. 45 al art. I din ORDINUL nr. 213 din 18 februarie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 17 aprilie 2009.
  -----------
  Art. 88 a fost abrogat de pct. 45 al art. I din ORDINUL nr. 213 din 18 februarie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 17 aprilie 2009.
  -----------
  Art. 89 a fost abrogat de pct. 45 al art. I din ORDINUL nr. 213 din 18 februarie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 17 aprilie 2009.
  -----------
  Art. 90 a fost abrogat de pct. 45 al art. I din ORDINUL nr. 213 din 18 februarie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 17 aprilie 2009.

  Articolul 91

  În baza formularelor pentru înregistrare a accidentelor de muncă şi a proceselor-verbale de cercetare a incidentelor periculoase, casele teritoriale de pensii vor ţine evidenţa accidentelor de muncă şi a incidentelor periculoase înregistrate de angajatorii care îşi au sediul social pe teritoriul judeţului respectiv sau în municipiul Bucureşti, după caz.
  -----------
  Art. 91 a fost modificat de pct. 46 al art. I din ORDINUL nr. 213 din 18 februarie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 17 aprilie 2009.


  Capitolul V Boli profesionale


  Articolul 92

  (1) Direcţiile de sănătate publică transmit casei teritoriale de pensii fişa de declarare a cazului de boală profesională BP2, ştampilată de autoritatea emitentă.
  -----------
  Alin. (1) al art. 92 a fost modificat de pct. 47 al art. I din ORDINUL nr. 213 din 18 februarie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 17 aprilie 2009.
  (2) Fişele BP2 se primesc, prin registratură, la casa teritorială de pensii şi sunt transmise către Compartimentul accidente de muncă şi boli profesionale.


  Articolul 93

  (1) Compartimentul accidente de muncă şi boli profesionale transmite fişele BP2 pentru a fi verificate de Compartimentul de medicina muncii din cadrul INEMRCM.
  (2) Compartimentul de accidente de muncă şi boli profesionale va lua în evidenţă fişa de declarare a cazului de boală profesională BP2 după confirmarea acesteia de către INEMRCM.
  -----------
  Alin. (2) al art. 93 a fost introdus de pct. 48 al art. I din ORDINUL nr. 213 din 18 februarie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 17 aprilie 2009.


  Articolul 94

  (1) În termen de 7 zile lucrătoare, Compartimentul de medicina muncii din cadrul INEMRCM va transmite acceptul diagnosticului de profesionalitate din fişa BP2 prin adresa care va conţine:
  a) codul bolii conform clasificării internaţionale a bolilor;
  b) codul de indemnizaţie;
  c) codul bolii pentru care se acceptă rambursarea de cheltuieli.
  (2) În cazul în care se consideră necesară reanalizarea dosarului medical de cercetare a bolii profesionale aflat la direcţia de sănătate publică, termenul se poate prelungi până la finalizarea acesteia.


  Articolul 95

  Personalul specializat al Compartimentului de medicina muncii din cadrul INEMRCM are următoarele atribuţii:
  a) verifică fişele BP2 sau, după caz, dosarul medical de cercetare, în conformitate cu prevederile prezentului capitol;
  b) întocmeşte informări semestriale cu privire la cauzele bolilor profesionale;
  -----------
  Litera b) a art. 95 a fost modificată de pct. 49 al art. I din ORDINUL nr. 213 din 18 februarie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 17 aprilie 2009.
  c) monitorizează activitatea prestată de unităţile sanitare cu personalitate juridică în baza contractelor încheiate cu casele teritoriale de pensii şi acordă la solicitarea acestora consultanţă cu privire la serviciile medicale efectuate de unităţile sanitare pentru cazurile de boli profesionale confirmate, externate/rezolvate.
  -----------
  Litera c) a art. 95 a fost modificată de pct. 49 al art. I din ORDINUL nr. 213 din 18 februarie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 17 aprilie 2009.
  -----------
  Litera d) a art. 95 a fost abrogată de pct. 50 al art. I din ORDINUL nr. 213 din 18 februarie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 17 aprilie 2009.


  Articolul 96

  În cazul în care, ca urmare a analizării dosarului medical de cercetare, Compartimentul de medicina muncii din cadrul INEMRCM constată neconformităţi ale dosarului, solicită direcţiei de sănătate publică competente reanalizarea acestuia.


  Capitolul VI Prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale


  Articolul 97

  Prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale reprezintă activitatea principală a asigurătorului, destinată îmbunătăţirii condiţiilor de muncă.


  Articolul 98

  (1) În scopul desfăşurării activităţii de prevenire, CNPAS dispune de personal cu specializare tehnică sau medicală.
  (2) În situaţii temeinic justificate, la propunerea directorilor executivi ai caselor teritoriale de pensii, CNPAS aprobă angajarea de personal cu pregătire juridică pentru activitatea de prevenire.


  Articolul 99

  În domeniul prevenirii asigurătorul desfăşoară următoarele activităţi în scopul eliminării ori reducerii accidentelor de muncă sau bolilor profesionale:
  -----------
  Partea introductivă a art. 99 a fost modificată de pct. 51 al art. I din ORDINUL nr. 213 din 18 februarie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 17 aprilie 2009.
  a) participarea la acţiuni de prevenire la nivel naţional;
  -----------
  Litera a) a art. 99 a fost modificată de pct. 51 al art. I din ORDINUL nr. 213 din 18 februarie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 17 aprilie 2009.
  b) stabilirea de programe de prevenire prioritare în domeniul său de activitate, în baza situaţiilor concrete identificate în timpul vizitelor la locurile de muncă şi a evidenţei evenimentelor înregistrate;
  -----------
  Litera b) a art. 99 a fost modificată de pct. 51 al art. I din ORDINUL nr. 213 din 18 februarie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 17 aprilie 2009.
  c) consiliere cu privire la cele mai potrivite metode de evaluare a riscurilor, adaptate specificului locului de muncă;
  d) efectuarea de recomandări cu caracter tehnic pentru remedierea deficienţelor din punctul de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă;
  -----------
  Litera d) a art. 99 a fost modificată de pct. 51 al art. I din ORDINUL nr. 213 din 18 februarie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 17 aprilie 2009.
  e) propunerea efectuării şi finanţării de studii şi analize institutelor de cercetare de specialitate, în vederea fundamentării măsurilor de prevenire prioritare din domeniul de activitate al asigurătorului;
  -----------
  Litera e) a art. 99 a fost modificată de pct. 51 al art. I din ORDINUL nr. 213 din 18 februarie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 17 aprilie 2009.
  f) consilierea angajatorilor la întocmirea instrucţiunilor proprii;
  g) recomandarea de măsuri de prevenire şi urmărirea aplicării lor;
  h) elaborarea şi propunerea de forme şi mijloace de educare pentru prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale;
  i) consilierea angajatorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.
  -----------
  Litera i) a art. 99 a fost modificată de pct. 51 al art. I din ORDINUL nr. 213 din 18 februarie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 17 aprilie 2009.
  -----------
  Litera j) a art. 99 a fost abrogată de pct. 52 al art. I din ORDINUL nr. 213 din 18 februarie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 17 aprilie 2009.


  Capitolul VII Organizarea sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale

  Criterii de autorizare a asociaţiilor profesionale

  Articolul 100

  În vederea îndeplinirii dispoziţiilor art. 84 alin. (4) din Legea nr. 346/2002, cu modificările şi completările ulterioare, CNPAS stabileşte criteriile de autorizare a asociaţiilor profesionale.


  Articolul 101

  (1) Criteriile utilizate în vederea autorizării asociaţiilor profesionale sunt structurate după cum urmează:
  a) statutul juridic;
  b) organizare şi funcţionare;
  c) mijloace şi resurse disponibile necesare desfăşurării activităţii specifice;
  d) criterii deontologice pentru personalul implicat în activitatea asociaţiilor profesionale.
  (2) În funcţie de situaţia concretă a furnizorilor de servicii de prevenire pot fi adoptate şi criterii suplimentare.
  Statutul juridic


  Articolul 102

  Asociaţiile profesionale care solicită autorizarea trebuie să fie asociaţii profesionale române, constituite în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare.
  Organizare şi funcţionare


  Articolul 103

  Asociaţiile profesionale care solicită autorizarea trebuie să dispună de o conducere şi o structură administrativ-organizatorică, care să confere independenţă de decizie în afara oricăror interese şi imparţialitate în judecarea şi instrumentarea solicitărilor.


  Articolul 104

  În cazul în care asociaţiile profesionale solicită autorizarea pentru mai multe domenii de specialitate, corespunzătoare profilului unor grupe specializate de activitate de prevenire diferite, implicând şi un volum mare de activitate de prevenire, în structura lor organizatorică trebuie să existe un compartiment sau un coordonator de activitate de prevenire, pentru a asigura armonizarea şi coordonarea procedurală, precum şi lucrările de secretariat şi evidenţă aferente acestei activităţi.


  Articolul 105

  Asociaţiile profesionale de asigurare trebuie să dispună de un sistem propriu de management al calităţii certificat conform standardelor în vigoare.
  -----------
  Art. 105 a fost modificat de pct. 53 al art. I din ORDINUL nr. 213 din 18 februarie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 17 aprilie 2009.


  Articolul 106

  Astfel, pentru activitatea de prevenire asociaţiile profesionale trebuie să demonstreze că pentru fiecare dintre activităţile solicitate există unul sau mai mulţi specialişti care sunt formaţi pentru aceste domenii.
  Mijloace şi resurse disponibile necesare desfăşurării activităţii


  Articolul 107

  (1) Asociaţiile profesionale au obligaţia de a face dovada existenţei mijloacelor tehnice şi logistice, precum şi a resurselor necesare pentru desfăşurarea adecvată a activităţii de elaborare a programelor de prevenire în domeniile de specialitate aferente, astfel încât să se poată fundamenta conţinutul programului de prevenire şi aprecierea aferentă, în vederea garantării aptitudinii la utilizare în societăţi a procedeelor care fac obiectul programului.
  (2) Prezentarea acestor mijloace tehnice şi logistice trebuie să cuprindă:
  a) numărul total de personal, din care personal cu studii superioare (din care personal atestat) defalcat pe domeniile de specialitate aferente activităţii de prevenire;
  b) lista dotărilor tehnice (echipamente) şi logistice (tehnică de calcul, software) existente, absolut necesare pentru desfăşurarea activităţii în domeniile de specialitate respective.


  Articolul 108

  Situaţia financiară, menită să asigure stabilitate şi suport financiar adecvat pentru desfăşurarea activităţilor specifice fără presiuni exterioare de orice natură, se demonstrează prin indicatorii şi mijloacele financiare rezultate din ultimul bilanţ anual şi din bugetul pe anul în curs (sau din alte documente în ceea ce priveşte: cifra de afaceri, profit sau pierderi, finanţarea activităţii etc.).

  -----------
  Art. 109 a fost abrogat de pct. 54 al art. I din ORDINUL nr. 213 din 18 februarie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 17 aprilie 2009.
  Criterii deontologice pentru personalul implicat în activitatea asociaţiilor profesionale

  Articolul 110

  Prin criteriile deontologice pentru personalul asociaţiilor profesionale se urmăreşte îndeplinirea următoarelor cerinţe:
  a) asigurarea obiectivităţii şi imparţialităţii în executarea activităţii specifice;
  b) păstrarea secretului profesional;
  c) asigurarea independenţei personalului în instrumentarea activităţilor şi luarea deciziilor aferente.


  Articolul 111

  Evaluarea acestor criterii se face pe baza prevederilor din documentele interne ale asociaţiilor profesionale.


  Articolul 112

  (1) În acelaşi timp, prin îndeplinirea criteriilor deontologice se are în vedere nivelul de confidenţialitate şi securitate al activităţii şi documentelor specifice.
  (2) Nivelul de confidenţialitate şi securitate se evaluează pe baza următoarelor subcriterii:
  a) asigurarea confidenţialităţii informaţiilor vehiculate în cadrul desfăşurării activităţii de prevenire şi a celor cuprinse în documentele elaborate şi arhivate;
  b) limitarea accesului la documentele din arhivă prin dispoziţii scrise ale conducerii furnizorilor de servicii de prevenire;
  c) luarea de măsuri pentru ca personalul implicat în activitatea de prevenire să nu aibă acces la elementele de secret profesional care nu îl privesc;
  d) limitarea prin măsuri specifice a difuzării elementelor confidenţiale către întreaga masă a personalului din cadrul furnizorului de servicii de prevenire;
  e) luarea de măsuri pentru păstrarea în siguranţă a documentelor privind activitatea de prevenire.
  (3) Evaluarea acestor criterii se face în baza prevederilor din documentele interne ale furnizorilor de servicii de prevenire.


  Capitolul VIII Contribuţiile de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale


  Articolul 113

  În conformitate cu prevederile art. 99 alin. (1) din Legea nr. 346/2002, cu modificările şi completările ulterioare, tarifele şi clasele de risc se stabilesc potrivit normelor metodologice de calcul al contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, elaborate de CNPAS şi aprobate prin hotărâre a Guvernului.


  Capitolul IX Dispoziţii finale


  Articolul 114

  CNPAS şi CNAS pot încheia un protocol de colaborare pentru buna desfăşurare a activităţii de reabilitare medicală şi recuperare a capacităţii de muncă.


  Articolul 115

  (1) Pentru serviciile medicale prevăzute la art. 14 alin. (1), acordate în unităţile sanitare cu personalitate juridică, în cazul bolilor profesionale, CNPAS, prin casele teritoriale de pensii, poate încheia contracte direct cu acestea.
  (2) În vederea decontării serviciilor medicale acordate conform alin. (1), unităţile sanitare cu personalitate juridică vor respecta procedurile prevăzute la art. 15-17, art. 18 alin. (1) şi (4), art. 18^1 alin. (3) şi la 18^2 alin. (1).
  -----------
  Alin. (2) al art. 115 a fost modificat de pct. 55 al art. I din ORDINUL nr. 213 din 18 februarie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 17 aprilie 2009.


  Articolul 116

  (1) În cazul unei persoane asigurate, victimă a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale, care necesită trimitere la tratament în străinătate, se aplică de către casele de asigurări de sănătate aceeaşi procedură stabilită prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 592/2008
  pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România a formularelor emise în aplicarea Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71 al Consiliului privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi, cu lucrătorii independenţi şi cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii, precum şi a Regulamentului (CEE) nr. 574/72 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71, urmând ca decontarea cheltuielilor respective să fie efectuată de casele teritoriale de pensii, potrivit prevederilor legale.
  (2) În vederea acordării indemnizaţiei de incapacitate temporară de muncă în caz de accident de muncă sau boală profesională, pentru persoanele asigurate prevăzute la pct. 1 din anexa nr. 11A la Normele metodologice privind utilizarea în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România a formularelor emise în aplicarea Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71 al Consiliului privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi, cu lucrătorii independenţi şi cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii, precum şi a Regulamentului (CEE) nr. 574/72 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 592/2008
  , se completează la rubrica "OBSERVAŢII" codurile de indemnizaţie 03 şi 04, după caz, aferente accidentelor de muncă sau bolilor profesionale.
  -----------
  Art. 116 a fost introdus de pct. 56 al art. I din ORDINUL nr. 213 din 18 februarie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 17 aprilie 2009.


  Anexa 1

  la normele metodologice
      Nr. [][][][][] din ziua [][] luna [][] anul [][][][]
              DECLARATIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
         privind asigurarea pentru accidente de muncă
                    şi boli profesionale
      1. DATE DE IDENTIFICARE:
  ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │ │
  │ S.C. [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] │
  │ │
  │ Localitatea: [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] │
  │ │
  │ Strada: [][][][][][][][][][][][] Nr. [][][][][][] │
  │ │
  │ Sector: [][] Judeţ: [][][][][][] Cod poştal: [][][][][][][][][][] │
  │ │
  │ Telefon: [][][][][][][][][][][][] Fax: [][][][][][][][] │
  │ │
  │ E-mail: [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] │
  │ │
  │ Numele şi prenumele [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] │
  │ (administratorului/ │
  │ directorului general │
  │ │
  │ Nr. înreg. Reg. │
  │ Comerţului: [][][]/[][][][][][]/[][][][] Cod fiscal:[][][][][][] │
  │ │
  │ Cont bancar : [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] │
  │ │
  │ Banca : [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] │
  └───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
     2. ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE ÎN CADRUL SOCIETĂŢII:
  ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │┌────────────────────────┐ ┌─────────┐ ┌───────────────┐ ┌─────────────┐ │
  ││Se vor nominaliza │ │Cod CAEN │ │Nr. persoane(P)│ │% din total P│ │
  ││toate activităţile cu │ └─────────┘ └───────────────┘ └─────────────┘ │
  ││personal angajat în │ │
  ││ordinea nr. de │ │
  ││persoane din societate │ │
  │└────────────────────────┘ │
  │ │
  │ 2.1 _______________________ [][][][] [][][][][][] [][],[][]% │
  │ │
  │ 2.2 _______________________ [][][][] [][][][][][] [][],[][]% │
  │ │
  │ 2.3 _______________________ [][][][] [][][][][][] [][],[][]% │
  │ │
  │ 2.4 _______________________ [][][][] [][][][][][] [][],[][]% │
  │ │
  │ │
  │ TOTAL [][][][] [][][][][][] [1][0][0]% │
  │ │
  └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
      Sub sancţiunile aplicate falsului în acte publice, declar că am examinat
  această declaraţie şi în conformitate cu informaţiile furnizate, o declar
  corectă şi completă.
      Numele _____________________ Prenumele __________________
      Data _______________________ Funcţia*) _________________
                                          Semnătura şi ştampila
                                          _____________________
  -------
      *) Director General sau altă persoană autorizată

  --------
  Anexa 1 la normele metodologice a fost înlocuită cu anexa 1 din ORDINUL nr. 213 din 18 februarie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 17 aprilie 2009, conform pct. 57 al art. I din acelaşi act normativ.


  Anexa 2

  la normele metodologice
  CASA NAŢIONALĂ DE PENSII ŞI ALTE DREPTURI DE ASIGURĂRI SOCIALE
  CASA TERITORIALĂ DE PENSII .................................
  Nr. de înregistrare ................./......................
  CONTRACT INDIVIDUAL DE ASIGURARE

  Articolul 1

  Părţile contractante
  Casa teritorială de pensii ............................................, cu sediul în localitatea ................................, str. ......................... nr. ........., în calitate de asigurător, reprezentată de doamna/domnul ..............................................., în calitate de director executiv, şi ..................................., fiul/fiica lui ..................................... şi al/a ........................................, născut/născută în .............................., la data de ........................................., posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria ...................... nr. ..........................., eliberat/eliberată de ................................ la data de ..........................................., CNP ................................................., cu domiciliul/reşedinţa*) în localitatea ................................................., str. ................................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., ap. ..., judeţul/sectorul ................................, în calitate de asigurat, au încheiat prezentul contract.
  ---------
  *) Se referă la asiguraţii individuali care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii Europene în conformitate cu prevederile Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71 al Consiliului privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi, cu lucrătorii independenţi şi cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii, precum şi ale Regulamentului (CEE) nr. 574/72 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71.


  Articolul 2

  Obiectul contractului
  2.1. Asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, prin acordarea de prestaţii pentru reabilitarea victimelor accidentelor de muncă şi ale bolilor profesionale, precum şi consiliere pentru prevenirea riscurilor profesionale la care sunt expuşi asiguraţii în timpul exercitării activităţii pentru care au fost autorizaţi, reglementate prin Legea nr. 346/2002
  privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, cu modificările şi completările ulterioare.
  2.2. Prezentul contract intră în vigoare la data înregistrării la casa teritorială de pensii.


  Articolul 3

  Condiţiile de asigurare
  3.1. Cota de contribuţie este de 1% din venitul asigurat.
  3.2. Venitul asigurat este de ................................................. .
  3.3. Cuantumul contribuţiei este de ........................................... .
  3.4. Contul în care se plăteşte contribuţia, deschis la Trezoreria Judeţului/Sectorului........................................... pe seama casei teritoriale de pensii, este .............................................................. .
  3.5. Plata se poate face şi în numerar, la casieria casei teritoriale de pensii, sau prin alte mijloace de plată prevăzute de lege.
  3.6. Plata contribuţiei se efectuează până în ultima zi lucrătoare a lunii pentru care se datorează contribuţia.


  Articolul 4

  Obligaţiile asigurătorului
  4.1. Asigurătorul se obligă la următoarele servicii şi prestaţii, după caz:
  4.1.1. reabilitare medicală:
  a) asistenţă medicală de urgenţă la locul accidentului, în mijloace de transport specializate şi în unităţi spitaliceşti;
  b) tratament medical ambulatoriu, analize medicale şi medicamente, prescrise de medic;
  c) servicii medicale, în spitale ori clinici specializate pentru accidente de muncă sau boli profesionale;
  d) tratament de recuperare a capacităţii de muncă, în unităţi de specialitate;
  e) servicii de chirurgie reparatorie;
  f) cure balneoclimaterice;
  4.1.2. recuperarea capacităţii de muncă:
  a) în vederea diminuării sau compensării deficienţelor de sănătate suferite prin accidente de muncă sau boli profesionale, asiguraţii au dreptul la dispozitive medicale stabilite prin normele metodologice de aplicare a legii;
  b) pentru recuperarea capacităţii de muncă, asiguraţii beneficiază de programe individuale de recuperare, stabilite de medicul specialist al asigurătorului sau, după caz, de medicul curant;
  4.1.3. consiliere pentru prevenirea riscurilor profesionale la care sunt expuşi asiguraţii în timpul exercitării activităţii pentru care au fost autorizaţi.
  4.2. Asigurătorul preia în sarcina sa cheltuielile pentru următoarele prestaţii şi servicii:
  a) plata indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă, acordată în condiţiile legii, şi a indemnizaţiei pentru reconversie profesională;
  b) contravaloarea serviciilor medicale menţionate la pct. 4.1.1 şi 4.1.2;
  c) compensaţii pentru atingerea integrităţii ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale;
  d) despăgubire în caz de deces.


  Articolul 5

  Obligaţiile asiguratului
  Asiguratul are următoarele obligaţii:
  5.1. să prezinte în termenul prevăzut de lege declaraţia de venituri pe propria răspundere;
  5.2. să notifice asigurătorului orice modificare privind datele din declaraţia de venituri pe propria răspundere;
  5.3. să prezinte copie de pe autorizaţia pentru desfăşurarea profesiei autorizate;
  5.4. să prezinte copia fişei de aptitudine pentru desfăşurarea activităţii pentru care a fost autorizat;
  5.5. să plătească contribuţia de asigurare stabilită, în termenul prevăzut de prezentul contract;
  Neplata contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale la termenul prevăzut în contract generează dobânzi pentru fiecare zi calendaristică, potrivit legii.
  5.6. să prezinte în termenele stabilite de lege toate documentele justificative;
  5.7. să urmeze şi să respecte programele individuale de recuperare stabilite de medicul asigurătorului sau, după caz, de medicul curant.


  Articolul 6

  Alte clauze
  6.1. Neplata contribuţiei de către asigurat atrage neacordarea dreptului la prestaţii, până la achitarea contribuţiei datorate şi a majorărilor de întârziere aferente.
  6.2. Pentru modificările notificate asigurătorului de către asigurat se vor încheia acte adiţionale la contractul de bază. Actul adiţional încheiat la contractul individual de asigurare produce efecte numai pentru viitor, de la data înregistrării acestuia la casa teritorială de pensii.
  6.3. Neplata contribuţiei de asigurare pe o perioadă de 3 luni consecutive constituie pentru asigurător motiv de reziliere de drept a contractului individual de asigurare.
  6.4. Calitatea de asigurat se redobândeşte după încheierea unui nou contract individual de asigurare.
  6.5. Contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale nu este impozabilă.
  6.6. Asiguratul are obligaţia de a se prezenta la sediul casei teritoriale de pensii atunci când este solicitat, respectiv la termenul prevăzut în invitaţie.
  6.7. În cazul rezilierii contractului, contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale achitată nu se restituie.
  6.8. În caz de forţă majoră, părţile contractante sunt exonerate de răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare ori cu întârziere a obligaţiilor asumate prin prezentul contract. Cazul de forţă majoră se dovedeşte de partea care o invocă.
  6.9. Litigiile în legătură cu executarea prezentului contract, nesoluţionate între părţi pe cale amiabilă, se soluţionează de instanţele competente potrivit legii.
  Asigurător,
  director executiv,
  .........................
  Asigurat,
  ........................
  --------
  Anexa 2 la normele metodologice a fost înlocuită cu anexa 2 din ORDINUL nr. 213 din 18 februarie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 17 aprilie 2009, conform pct. 57 al art. I din acelaşi act normativ.


  Anexa 3

  la normele metodologice
  PROCEDURĂ
  de contractare şi plată a serviciilor medicale acordate
  pentru cazurile de boli profesionale în unităţile sanitare
  cu personalitate juridică

  Articolul 1

  (1) Serviciile medicale acordate pentru cazurile de boli profesionale în unităţile sanitare cu personalitate juridică, de către medicii de medicina muncii, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi curricula de pregătire în specialitate, sunt următoarele:
  - consultaţii;
  - stabilirea diagnosticului bolii profesionale;
  - investigaţii pentru stabilirea caracterului de profesionalitate;
  - tratamente;
  - îngrijire, medicamente, materiale sanitare;
  - cazare şi masă aferente cazurilor investigate internate.
  (2) Serviciile medicale prevăzute la alin. (1) se acordă în unităţile sanitare cu personalitate juridică, aflate în structura spitalelor, şi cuprind servicii medicale acordate în exclusivitate cazurilor de boli profesionale.
  (3) Serviciile medicale reprezintă totalitatea intervenţiilor medicale necesare pentru rezolvarea unui caz.
  (4) Serviciile medicale acordate în cazurile de boli profesionale sunt următoarele:
  a) servicii medicale spitaliceşti pentru patologie care necesită internare prin spitalizare continuă, pentru pacienţii cărora li se acordă asistenţă medicală pe toată perioada necesară stabilirii diagnosticului de profesionalitate sau pentru reevaluarea cazului confirmat şi care necesită supraveghere medicală continuă, denumită în continuare spitalizare continuă;
  b) servicii medicale spitaliceşti care nu necesită internare, prestate în regim de spitalizare de zi, pentru pacienţii care nu necesită supraveghere pe o durată mai mare de 12 ore, denumită în continuare spitalizare de zi;
  c) servicii medicale ambulatorii acordate în cabinetele de medicina muncii aflate în structura spitalelor, denumite în continuare ambulatoriu.


  Articolul 2

  (1) Acordarea serviciilor medicale pentru cazurile de boli profesionale furnizate de unităţile sanitare cu personalitate juridică, în calitate de furnizori de servicii medicale, se face în baza contractelor şi a actelor adiţionale încheiate între unităţile sanitare cu personalitate juridică, pe de o parte, şi casele teritoriale de pensii în a căror rază teritorială îşi au sediul, pe de altă parte.
  (2) Contractarea şi decontarea serviciilor medicale prevăzute la alin. (1), acordate asiguraţilor, se fac în funcţie de numărul de cazuri care primesc servicii medicale, indiferent de casele teritoriale de pensii în evidenţa cărora se află acestea.


  Articolul 3

  (1) În vederea încheierii contractelor cu casele teritoriale de pensii, spitalele vor prezenta date statistice necesare fundamentării tarifelor şi numărului de cazuri ce urmează a fi contractate, pentru fiecare tip de serviciu medical prevăzut la art. 1 alin. (4), precum şi o listă a serviciilor medicale care nu pot fi efectuate în ambulatoriu şi care impun internarea.
  (2) În vederea fundamentării tarifelor şi numărului de cazuri ce urmează a fi contractate pentru fiecare tip de serviciu medical, spitalele vor prezenta următoarele date statistice:
  - cheltuieli ale fiecărei secţii/clinici de boli profesionale, precum şi ale fiecărui cabinet de medicina muncii aflat în structura spitalului în cauză, pentru ultimii 2 ani anteriori anului pentru care se efectuează contractarea, pe total şi defalcat pe cheltuieli de personal, cheltuieli pentru utilităţi şi cheltuieli pentru medicamente;
  - numărul de cazuri externate/rezolvate în ultimii 5 ani anteriori anului pentru care se efectuează contractarea, pe total şi defalcat pe spitalizare continuă, de zi sau ambulatoriu, după caz;
  - numărul de cazuri, cu boală profesională confirmată, externate/rezolvate în ultimii 5 ani anteriori anului pentru care se efectuează contractarea, pe total şi defalcat pe spitalizare continuă, de zi sau ambulatoriu, după caz;
  - cheltuielile materiale pentru fiecare tip de intervenţie efectuată în spitalizarea de zi, calculate pe baza tarifelor stabilite prin Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări de sănătate;
  - numărul de cazuri externate/rezolvate pentru fiecare tip de intervenţie efectuată în spitalizarea de zi;
  - numărul de cazuri cu boală profesională confirmată, externate/rezolvate pentru fiecare tip de intervenţie efectuată în spitalizarea de zi.
  Tipurile de intervenţii efectuate în spitalizarea de zi, continuă şi în ambulatoriu sunt cele prevăzute în lista P1.
  (3) La întocmirea listei serviciilor medicale care nu pot fi efectuate în ambulatoriu şi care impun internarea, spitalele vor avea în vedere criteriile de internare prevăzute în lista P2.


  Articolul 4

  (1) Plata serviciilor medicale acordate în unităţile sanitare cu personalitate juridică se face cu încadrarea în limita sumelor aprobate cu această destinaţie, pe baza următoarelor elemente:
  a) tarif mediu negociat pe caz cu boală profesională confirmată, externat/rezolvat după acordarea de servicii medicale;
  b) număr negociat de cazuri, cu boală profesională confirmată, externate/rezolvate.
  (2) Valoarea totală contractată de unităţile sanitare cu personalitate juridică cu casele teritoriale de pensii se constituie din următoarele sume, după caz:
  a) suma aferentă serviciilor medicale spitaliceşti acordate prin spitalizare continuă;
  b) suma aferentă serviciilor medicale spitaliceşti acordate prin spitalizare de zi;
  c) suma aferentă serviciilor medicale ambulatorii efectuate în cabinete de medicina muncii din structura spitalelor.
  (3) Suma aferentă serviciilor medicale spitaliceşti acordate prin spitalizare continuă se determină prin înmulţirea tarifului mediu negociat pe caz cu boală profesională confirmată, externat după acordarea de servicii medicale spitaliceşti în regim de spitalizare continuă, cu numărul negociat de cazuri cu boală profesională confirmată, externate după acordarea de servicii medicale spitaliceşti acordate în regim de spitalizare continuă.
  (4) Suma aferentă serviciilor medicale spitaliceşti acordate prin spitalizare de zi se determină prin înmulţirea tarifului mediu negociat pe caz cu boală profesională confirmată, externat după acordarea de servicii medicale efectuate în regim de spitalizare de zi, cu numărul negociat de cazuri cu boală profesională confirmată, externate după acordarea de servicii medicale efectuate în regim de spitalizare de zi.
  (5) Suma aferentă serviciilor medicale ambulatorii efectuate în cabinete de medicina muncii din structura spitalelor se determină prin înmulţirea tarifului mediu negociat pe caz cu boală profesională confirmată, după acordarea de servicii medicale efectuate în regim de spitalizare de zi, cu numărul negociat de cazuri cu boală profesională confirmată, externate după acordarea de servicii medicale ambulatorii efectuate în cabinete de medicina muncii aflate în structura spitalelor.
  (6) Tariful mediu negociat pe caz cu boală profesională confirmată, externat după acordarea de servicii medicale spitaliceşti, se negociază separat, pe spitalizare continuă sau de zi, după caz, în funcţie de cheltuielile secţiilor/clinicilor de boli profesionale, precum şi ale cabinetelor de medicina muncii aflate în structura spitalului în cauză, pentru ultimii 2 ani anteriori anului pentru care se efectuează contractarea şi de numărul de cazuri externate după acordarea de servicii medicale spitaliceşti efectuate în regim de spitalizare continuă sau de zi, după caz, în aceeaşi perioadă.
  (7) Fundamentarea tarifului mediu negociat pe caz cu boală profesională confirmată, externat după acordarea de servicii medicale în regim de spitalizare continuă, se face în funcţie de totalitatea cheltuielilor secţiilor/clinicilor de boli profesionale, precum şi ale cabinetelor de medicina muncii, aflate în subordinea spitalului în cauză.
  (8) Tariful mediu negociat pe caz cu boală profesională confirmată, externat după acordarea de servicii medicale în regim de spitalizare de zi, reprezintă maximum 1/3 din tariful mediu pe caz negociat pentru cazurile rezolvate prin spitalizare continuă.
  La fundamentarea acestui tarif nu se iau în calcul cheltuielile care au fost acoperite prin tariful mediu negociat pe caz rezolvat prin internare continuă, cum ar fi cheltuielile de personal, cheltuielile pentru utilităţi etc.
  Tariful mediu negociat pe caz cu boală profesională confirmată, externat după acordarea de servicii medicale în regim de spitalizare de zi, se calculează ca media ponderată a costurilor serviciilor medicale şi nemedicale estimate a fi necesare rezolvării cazurilor contractate, stabilite în funcţie de morbiditatea internată în anii anteriori.
  (9) Numărul negociat de cazuri cu boală profesională confirmată, externate/rezolvate după acordarea de servicii medicale, se negociază separat, pe spitalizare continuă, de zi sau ambulatoriu, după caz, avându-se în vedere următoarele elemente:
  - evoluţia cazurilor de boală profesională confirmate şi externate/rezolvate în ultimii 5 ani anteriori anului pentru care se efectuează contractarea, la nivelul secţiei/clinicii de boli profesionale, în funcţie de numărul de paturi;
  - numărul de paturi existent la data încheierii contractului;
  - nivelul optim al gradului de utilizare a paturilor;
  - durata de spitalizare efectiv realizată în anul precedent;
  - numărul de personal existent în secţiile/clinicile de boli profesionale, conform structurii aprobate.
  Numărul anual de cazuri externate negociat se defalcă pe trimestre.
  (10) Din sumele contractate pentru rezolvarea cazurilor în regim de spitalizare continuă sau de zi se vor acoperi cheltuielile privind investigaţiile paraclinice, pentru bolnavii internaţi în secţiile/clinicile de boli profesionale, efectuate în alte unităţi spitaliceşti sau în unităţi ambulatorii de specialitate, în situaţiile în care spitalul respectiv nu deţine dotarea necesară.


  Articolul 5

  Pentru decontarea serviciilor medicale acordate în caz de boală profesională şi contractate cu unităţile sanitare cu personalitate juridică, casele teritoriale de pensii vor proceda după cum urmează:
  a) decontarea se efectuează lunar, în limita sumelor contractate, separat pentru fiecare tip de spitalizare, în funcţie de:
  - numărul de cazuri cu boală profesională confirmată, externate/rezolvate şi validate de casa teritorială de pensii din punct de vedere al respectării criteriilor de internare;
  - tariful mediu negociat pe caz de boală profesională confirmată, externat pentru spitalizare continuă sau de zi;
  b) trimestrial, pentru fiecare tip de spitalizare, în funcţie de numărul de externări realizat, cumulat de la începutul anului până la sfârşitul trimestrului respectiv, şi tariful mediu negociat pe caz, ţinând cont şi de numărul de externări contractat, se efectuează o regularizare.
  În situaţia în care numărul de externări/rezolvări realizat pentru fiecare tip de spitalizare, continuă, de zi sau pentru ambulatoriu, după caz, este mai mic decât numărul de externări contractat pentru spitalizarea continuă, de zi, respectiv pentru ambulatoriu, decontarea se face la nivelul realizat.
  În situaţia în care numărul de externări/rezolvări realizat pentru fiecare tip de spitalizare, continuă, de zi sau pentru ambulatoriu, după caz, este mai mare decât numărul de externări/rezolvări contractat pentru spitalizarea continuă, de zi, respectiv pentru ambulatoriu, se poate accepta la decontare o depăşire cu maximum 10% a numărului de externări/rezolvări pentru fiecare tip de spitalizare.
  Casele teritoriale de pensii pot accepta la decontare aceste depăşiri dacă secţiile/clinicile de boli profesionale au luat decizia de creştere a numărului de internări, după epuizarea posibilităţii de înscriere pe listele de aşteptare a cazurilor programabile, iar această depăşire se încadrează în fondurile alocate cu această destinaţie la nivelul caselor teritoriale de pensii.


  Articolul 6

  (1) Asiguraţii suportă contravaloarea serviciilor hoteliere (cazare şi/sau masă) cu un grad ridicat de confort, peste confortul standard, acordate la cererea acestora. Prin confort standard se înţelege:
  - în ceea ce priveşte cazarea, salon cu minimum 3 paturi, grup sanitar propriu, cu respectarea normelor igienico-sanitare şi fără dotări suplimentare (televizor, radio, telefon, frigider, aer condiţionat şi altele asemenea);
  - în ceea ce priveşte masa, cea acordată la nivelul alocaţiei de hrană stabilite prin acte normative.
  (2) Contribuţia personală a asiguraţilor reprezintă diferenţa dintre tarifele stabilite de fiecare unitate furnizoare pentru serviciile hoteliere cu grad ridicat de confort şi cele corespunzătoare confortului standard.


  Articolul 7

  (1) Serviciile medicale de înaltă performanţă (CT, RMN, scintigrafie, angiografie) se acordă asiguraţilor pe bază de recomandare medicală, numai în cazul afecţiunilor în care nu există alte posibilităţi de explorare.
  Investigaţiile menţionate mai sus se efectuează pe baza fişelor de solicitare similare celor utilizate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, la care se ataşează, acolo unde este cazul, rezultatele celorlalte investigaţii efectuate anterior pentru stabilirea diagnosticului.
  (2) Prevederile alin. (1) se aplică atât pacienţilor internaţi, cât şi asiguraţilor cărora li se recomandă aceste servicii medicale în regim ambulatoriu.


  Articolul 8

  Unităţile sanitare cu personalitate juridică suportă din sumele contractate cu casele teritoriale de pensii suma aferentă transportului interspitalicesc pentru asiguraţii care necesită condiţii suplimentare de stabilire a diagnosticului din punct de vedere al consultaţiilor şi investigaţiilor paraclinice, precum şi suma aferentă transportului pentru asiguraţii transferaţi în alte unităţi spitaliceşti, numai pentru situaţiile de boli profesionale confirmate.


  Articolul 9

  (1) Suma anuală prevăzută în contractul de furnizare de prestaţii medicale încheiat cu casele teritoriale de pensii se defalcă de către spitale pe trimestre şi luni caselor teritoriale de pensii.
  (2) Casa teritorială de pensii decontează contravaloarea serviciilor medicale acordate asiguraţilor în luna precedentă, în primele 10 zile lucrătoare ale lunii următoare celei pentru care se face plata, condiţionat de existenţa următoarelor documente:
  - factura şi documentele justificative însoţitoare;
  - fişa BP2 de declarare a bolii profesionale.
  (3) Pentru încadrarea în sumele contractate cu casele teritoriale de pensii, spitalele vor întocmi liste de aşteptare pentru cazurile programabile.
  (4) Spitalele vor raporta caselor teritoriale de pensii, până la data de 5 a lunii curente pentru luna precedentă, realizarea indicatorilor contractaţi.
  (5) Trimestrial, până la data de 5 a lunii următoare expirării unui trimestru, spitalele vor raporta caselor teritoriale de pensii realizarea indicatorilor trimestriali comparativ cu cei contractaţi, în vederea regularizării trimestriale. Regularizarea şi decontarea trimestrială se fac în primele 25 de zile ale lunii următoare trimestrului încheiat.


  Articolul 10

  Contractele pentru furnizarea prestaţiilor medicale acordate în spitale se semnează, din partea spitalelor, de către personalul din conducerea spitalului - directorul general, directorul general adjunct medical, directorul financiar-contabilitate şi, după caz, directorul de îngrijiri şi directorul pentru reformă - care răspunde, în condiţiile legii, de realitatea şi exactitatea datelor prezentate atât cu ocazia negocierii contractelor, cât şi cu ocazia raportării datelor în cursul execuţiei, iar din partea caselor teritoriale de pensii, de către directorul executiv, directorul executiv adjunct economic. Contractul este vizat de către un reprezentant al compartimentului de accidente şi boli profesionale din cadrul casei teritoriale de pensii.


  Anexa 4

  la normele metodologice
  LISTA
  serviciilor medicale acordate în unităţi sanitare cu
  personalitate juridică
  Serviciile medicale acordate de clinicile/secţiile de medicina muncii/boli profesionale şi cabinetele de medicina muncii din ambulatoriul de specialitate, aflate în subordinea spitalelor, sunt în conformitate cu Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, astfel:
  1. servicii medicale acordate în cabinete de medicina muncii din ambulatoriul de specialitate, aflate în subordinea spitalelor;
  2. servicii medicale prestate în regim de spitalizare de zi - servicii medicale spitaliceşti care nu necesită internarea, pentru care serviciile sunt acordate de către medicii din secţiile de spital în cadrul programului normal de lucru, inclusiv evaluarea bolilor profesionale şi a patologiei cronice asociate, evaluarea pacienţilor expuşi la pulberi pneumoconiogene prin comisiile de pneumoconioze organizate la nivelul clinicilor/secţiilor de medicina muncii/boli profesionale în acest scop;
  3. servicii medicale în regim de spitalizare continuă - servicii medicale spitaliceşti pentru patologia care necesită internare.
  Un serviciu medical spitalicesc reprezintă totalitatea investigaţiilor şi procedurilor medicale acordate pentru rezolvarea unui caz.
  Tarifele pe caz rezolvat pentru cele 3 tipuri de servicii medicale sunt cele negociate de casele teritoriale de pensii cu unităţile spitaliceşti.
  Din acest pachet de servicii medicale se vor efectua şi deconta doar serviciile medicale aferente bolilor profesionale.
  1. CONSULTURI/INVESTIGAŢII/SERVICII MEDICALE DE SPECIALITATE
  A. Consultaţia medicală de specialitate
  Consultaţia medicală de specialitate cuprinde:
  - anamneza, examenul clinic general, examenul clinic specific specialităţii respective, stabilirea protocolului de explorări şi/sau interpretarea integrativă a explorărilor şi a analizelor de laborator disponibile efectuate la solicitarea medicului de familie şi/sau a medicului de specialitate, în vederea stabilirii diagnosticului;
  - unele manevre specifice pe care medicul le consideră necesare, altele decât cele prevăzute la lit. B;
  - stabilirea conduitei terapeutice şi/sau prescrierea tratamentului medical şi igienico-dietetic, precum şi instruirea în legătură cu măsurile terapeutice şi profilactice.
  B. Servicii medicale de specialitate
  *Font 8*
  ┌─────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │ Nr. │ Denumirea specialităţii/serviciului │
  │crt. │ │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ A.│Alergologie şi imunologie clinică │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ A1│Teste cutanate (prick sau IDR) cu seturi standard de alergeni (maximum 8 teste, inclusiv │
  │ │materialul pozitiv şi negativ) │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ A2│Teste de provocare nazală, oculară, bronşică │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ A3│Teste cutanate cu agenţi fizici (maximum 4 teste) │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ A4│Imunoterapie specifică cu vaccinuri alergenice standardizate │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ A5│Peakflow metrie │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ A6│Spirometrie (efectuare) │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ A7│Aerosoli/caz (şedinţă) │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ A8│Spirogramă + test farmacodinamic bronhomotor │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ B.│Cardiologie │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ │Consultaţia de cardiologie include şi interpretarea EKG. │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ B1│Examen electrocardiografie (efectuare) │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ B2│Interpretare EKG continuu (24 ore, Holter) │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ B3│Interpretare Holter TA │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ B4│Oscilometrie │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ B5│Efectuare EKG de efort │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ C.│Chirurgie │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ │Consultaţia chirurgicală se punctează separat numai pentru alte afecţiuni decât cele │
  │ │enumerate mai jos. │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ Cc│Consultaţia şi terapia chirurgicală (inclusiv anestezia locală) a: │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ Cc.1│Panariţiului eritematos │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ Cc.2│Panariţiului flictenular │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ Cc.3│Panariţiului periunghial şi subunghial │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ Cc.4│Panariţiului antracoid │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ Cc.5│Panariţiului pulpar │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ Cc.6│Panariţiului osos, articular, tenosinoval │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ Cc.7│Flegmoanelor superficiale mână fără limfangită │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ Cc.8│Flegmoanelor lojă tenară, hipotenară, comisurale, tenosinovitelor │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ Cc.9│Abcesului de părţi moi │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │Cc.10│Furunculului │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │Cc.11│Furunculului antracoid, furunculozei │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │Cc.12│Celulitei │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │Cc.13│Seromului posttraumatic │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │Cc.14│Arsurilor termice < 10% │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │Cc.15│Leziunilor externe prin agenţi chimici < 10% │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │Cc.16│Hematomului │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │Cc.17│Edemului dur posttraumatic │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │Cc.18│Plăgilor tăiate superficiale │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │Cc.19│Plăgilor înţepate superficial │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ C.1│Oscilometrie │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ C.2│Recoltarea unui produs patologic sau material pentru biopsie │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ C.3│Administrare intravenoasă de medicamente │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ C.4│Endoscopie digestivă superioară diagnostică (esofag, stomac, duoden) │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ D.│Dermatovenerologie │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ D.c.│Consultaţia şi tratamentul chirurgical al leziunilor cutanate (anestezie, excizie, sutură, │
  │ │pansament) │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ D.1│Electrochirurgia/electrocauterizarea tumorilor cutanate/leziune │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ D.2│Crioterapia/leziune │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ D.3│Recoltarea unui produs patologic sau material pentru biopsie │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ E.│Gastroenterologie │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ E.1│Endoscopie digestivă superioară diagnostică (esofag, stomac, duoden) │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ F.│Hematologie │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ F.1│Puncţie-biopsie osoasă cu amprentă │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ F.2│Puncţie aspirat de măduvă osoasă │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ G.│Nefrologie │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ G.1│Examen electrocardiografic (efectuare) │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ G.2│Administrare intravenoasă de medicamente │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ G.3│Recoltarea unui produs patologic sau material pentru biopsie │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ H.│Oncologie medicală │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ Hc.1│Consultaţie şi prim ajutor pentru supuraţii │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ H.1│Infiltraţii peridurale │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ H.2│Administrare intravenoasă de medicamente │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ H.3│Recoltarea unui produs patologic sau material pentru biopsie │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ H.4│Bronhoscopie │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ H.5│Endoscopie digestivă superioară diagnostică (esofag, stomac, duoden) │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ I.│Oftalmologie │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ │Consultaţia oftalmologică include şi explorarea funcţiei aparatului lacrimal, determinarea │
  │ │acuităţii vizuale, prescripţia corecţiei optice, examinarea digitală a tensiunii oculare, │
  │ │examinarea motilităţii oculare, examen în lumină difuză. │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ I.1│Biomicroscopia; gonioscopia; oftalmoscopia │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ I.2│Determinarea refracţiei [skiascopie, refractometrie, autorefractometrie*), astigmometrie] │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ I.3│Explorarea câmpului vizual (perimetrie) │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ I.4│Explorarea funcţiei binoculare (test Worth, Maddox, sinoptofor) examen diplopie │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ I.5│Tonometrie; probă provocare; oftalmodinamometrie │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ I.6│Extracţia corpilor străini │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ I.7│Recoltarea unui produs patologic sau material pentru biopsie │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ J.│Otorinolaringologie │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ │Consultaţia ORL include: examen nas-sinusuri, examen buco-faringoscopic, rinoscopie │
  │ │posterioară, examenul laringoscopic şi hipofaringoscopic, examenul otoscopic, examen │
  │ │vestibular, examen nervi cranieni. │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ J.1│Examen fibroscopic nas, cavum, laringe │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ J.2│Tamponament posterior │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ J.3│Puncţie sinusală, lavaj, tratament local/caz │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ J.4│Extracţie corpi străini │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ J.5│Tamponament anterior │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ J.6│Recoltarea unui produs patologic sau material pentru biopsie │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ J.7│Audiometrie la căşti sau în câmp liber vocală sau tonală │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ J.8│Foniatrie │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ J.9│Aerosoli/caz │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ J.10│Tratament chirurgical al sinechiei septo-turbinare │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ J.11│Impedanţa │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ J.12│Electrocauterizare sau cauterizarea mucoasei nazale │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ K.│Pneumologie │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ K.1│Bronhoscopie │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ K.2│Spirometrie │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ K.3│Spirogramă + test farmacodinamic bronhomotor │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ K.4│Extragere bronhoscopică de corpi străini din căile respiratorii │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ K.5│Peakflow metrie │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ K.6│Aerosoli/caz (şedinţă) │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ K.7│Teste cutanate (prick sau IDR) cu seturi standard de alergeni (maximum 8 teste inclusiv │
  │ │materialul pozitiv şi negativ) │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ K.8│Teste de provocare nazală, oculară, bronşică │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ K.9│Recoltarea unui produs patologic sau material pentru biopsie │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ K.10│Administrare intravenoasă de medicamente │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ L.│Psihiatrie │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ Lc.1│Consultaţia iniţială include: anamneză, evaluare psihologică, stabilirea obiectivelor │
  │ │psihoterapeutice şi a metodelor de tratament; durată medie 30 de minute │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ Lc.2│Consultaţia de control include: efectuarea şi/sau interpretarea unor investigaţii │
  │ │complementare specifice (examen psihologic: QI, anchetă socială, teste, scale clinice) şi │
  │ │nespecifice, reevaluări, psihoeducaţia pacientului, familială, terapie educaţională; durată│
  │ │medie 30 de minute │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ L.1│Examen ultrasonografic extracranian al aa cervico-cerebrale (Doppler, echotomografie şi │
  │ │tehnici derivate) │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ L.2│Examen electroencefalografic standard │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ L.3│Examen electroencefalografic cu probe de stimulare │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ L.4│Examen electroencefalografic cu mapping │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ L.5│Video-electroencefalografie │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ M│Reumatologie │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ M.1│Infiltraţii peridurale │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ M.2│Mezoterapie │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ M.3│Blocaje nervi periferici │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ M.4│Blocaje chimice pentru spasticitate (alcool, fenol, toxină botulinică) │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ M.5│Efectuarea densimetriei osoase (ultrasunete) │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ M.6│Recoltarea unui produs patologic sau material pentru biopsie │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ M.7│Administrare intravenoasă de medicamente │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ N.│Urologie │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ │Consultaţia de urologie include şi montarea, înlocuirea şi scoaterea cateterelor sau │
  │ │sondelor uretrale │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ N.1│Recoltarea unui produs patologic sau material pentru biopsie │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ N.2│Administrare intravenoasă de medicamente │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ O.│Medicină internă; geriatrie şi gerontologie │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ O.1│Administrare intravenoasă de medicamente │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ O.2│Recoltarea unui produs patologic sau material pentru biopsie │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ O.3│Aspiraţie gastrică diagnostică şi terapeutică │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ O.4│Colonoscopie diagnostică │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ O.5│Examen electrocardiografic (efectuare) │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ O.6│Interpretare EKG continuu (24 ore, Holter) │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ O.7│Interpretare Holter TA │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ O.8│Oscilometrie │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ O.9│Endoscopie digestivă superioară diagnostică (esofag, stomac, duoden) │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ O.10│Spirometrie │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ O.11│Spirogramă + test farmacodinamic bronhomotor │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ O.12│Teste de provocare nazală, oculară, bronşică │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ O.13│Aerosoli/caz (şedinţă) │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ O.14│Examen electrocardiografic de efort (efectuare) │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ O.15│Extracţie endoscopică corpi străini │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ Oa.│Medicina muncii │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ │Consultaţia iniţială de medicina muncii (anamneza, inclusiv profesională, examen clinic, │
  │ │stabilirea diagnosticului şi instituirea tratamentului, precum şi stabilirea oportunităţii │
  │ │internării). Recomandări privind reabilitarea medicală, reorientarea şi reinserţia │
  │ │profesională. │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ │Consultaţia de control include efectuarea şi/sau interpretarea unor investigaţii │
  │ │complementare specifice, reevaluări, tratament etc. Recomandări privind reabilitarea │
  │ │medicală, reorientarea şi reinserţia profesională. │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ Oa.1│Peakflow metrie (efectuare, interpretare) │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ Oa.2│Spirometrie (efectuare, interpretare) │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ Oa.3│Aerosoli/caz (şedinţă) │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ Oa.4│Examen electrocardiografic (efectuare, interpretare) │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ Oa.5│Oscilometrie │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ Oa.6│Examen electromiografic (efectuare, interpretare) │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ Oa.7│Audiometrie la căşti (tonală) (efectuare, interpretare) │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ Oa.8│Administrare de medicamente (im, iv, sc, po) │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ Oa.9│Examen ecografic general (abdomen şi pelvis) (efectuare, interpretare) │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │Oa.10│Evaluare psihologică │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │Oa.11│Psihoterapie │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │Oa.12│Probe funcţionale cardiovasculare în medicina muncii (efectuare, interpretare) │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │Oa.13│Acordarea asistenţei medicale de urgenţă pentru cazurile de urgenţă medico-chirurgicală │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │Oa.14│Transfer alveolo-capilar (efectuare, interpretare) │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │Oa.15│Gazometrie (efectuare, interpretare) │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │Oa.16│Pletismografie (efectuare, interpretare) │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │Oa.17│Interpretare de radiografii pulmonare prin comisia de pneumoconioze │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │Oa.18│Testul presor la rece (efectuare, interpretare) │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │Oa.19│Testul de provocare la rece (efectuare, interpretare) │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │Oa.20│Teste cutanate (prick, scratch, patch sau IDR) cu seturi standard de alergeni - inclusiv │
  │ │profesionali - (maximum 8 teste, inclusiv materialul pozitiv şi negativ) (efectuare, │
  │ │interpretare) │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │Oa.21│Teste de provocare nazală, oculară, bronşică (efectuare, interpretare) │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │Oa.22│Teste cutanate la agenţi fizici (maximum 4 teste) (efectuare, interpretare) │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │Oa.23│Spirogramă + test farmacodinamic bronhomotor (efectuare, interpretare) │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ P.1│Acupunctura (consultaţie şi proceduri) │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ P.2│Homeopatie, fitoterapie (consultaţie iniţială şi consultaţii de control) │
  └─────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

  2. ANALIZE BIOLOGICE ŞI INVESTIGAŢII PARACLINICE
  *Font 8*
  ┌────┬───────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │Nr. │ Cod │ Denumirea analizei │
  │crt.│ │ │
  ├────┴───────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ Hematologie │
  ├────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 1 │ 2 │ . │ 8 │ 0 │ 7 │ 0 │Hemoleucograma completă - hemoglobină, hematocrit, │
  │ │ │ │ │ │ │ │numărătoare eritrocite, numărătoare leucocite, numărătoare │
  │ │ │ │ │ │ │ │trombocite, formula leucocitară, eritrocitari │
  ├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 2 │ 2 │ . │ 8 │ 0 │ 4 │ 0 │Numărătoare reticulocite │
  ├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 3 │ 2 │ . │ 8 │ 0 │ 3 │ 0 │Examen citologic al frotiului sanguin │
  ├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 4 │ 2 │ . │ 8 │ 1 │ 0 │ 0 │VSH │
  ├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 5 │ 2 │ . │ 8 │ 6 │ 0 │ 1 │Timp de coagulare │
  ├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 6 │ 2 │ . │ 8 │ 6 │ 0 │ 2 │Timp de sângerare │
  ├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 7 │ 2 │ . │ 8 │ 6 │ 2 │ 1 │Timp Quick, activitate de protrombină │
  ├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 8 │ 2 │ . │ 8 │ 6 │ 0 │ 3 │INR (International Normalised Ratio) │
  ├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 9 │ 2 │ . │ 8 │ 6 │ 2 │ 2 │APTT │
  ├────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ Biochimie │
  ├────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 10 │ 2 │ . │ 1 │ 1 │ 2 │ 0 │Uree serică │
  ├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 11 │ 2 │ . │ 1 │ 1 │ 3 │ 0 │Acid uric seric │
  ├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 12 │ 2 │ . │ 1 │ 1 │ 4 │ 0 │Creatinină serică │
  ├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 13 │ 2 │ . │ 1 │ 5 │ 1 │ 0 │Calciu ionic seric │
  ├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 14 │ 2 │ . │ 1 │ 5 │ 1 │ 1 │Calciu seric total │
  ├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 15 │ 2 │ . │ 1 │ 5 │ 7 │ 0 │Magneziemie │
  ├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 16 │ 2 │ . │ 8 │ 3 │ 9 │ 0 │Sideremie │
  ├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 17 │ 2 │ . │ 1 │ 3 │ 1 │ 0 │Glicemie │
  ├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 18 │ 2 │ . │ 1 │ 4 │ 2 │ 0 │Colesterol seric total │
  ├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 19 │ 2 │ . │ 1 │ 4 │ 0 │ 4 │Trigliceride serice │
  ├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 20 │ 2 │ . │ 1 │ 4 │ 4 │ 1 │HDL colesterol (numai în HTA şi obezitate şi dislipidemii la copii) │
  ├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 21 │ 2 │ . │ 1 │ 4 │ 4 │ 3 │LDL (numai în HTA şi obezitate şi dislipidemii la copii) │
  ├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 22 │ 2 │ . │ 1 │ 4 │ 0 │ 0 │Lipide totale serice │
  ├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 23 │ 2 │ . │ 1 │ 0 │ 2 │ 0 │Proteine totale serice │
  ├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 24 │ 2 │ . │ 4 │ 6 │ 0 │ 0 │TGO │
  ├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 25 │ 2 │ . │ 4 │ 6 │ 1 │ 0 │TGP │
  ├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 26 │ 2 │ . │ 4 │ 7 │ 2 │ 0 │Fosfatază alcalină │
  ├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 27 │ 2 │ . │ 3 │ 2 │ 1 │ 0 │Fibrinogenemie │
  ├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 28 │ 2 │ . │ 4 │ 6 │ 8 │ 0 │Gama GT │
  ├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 29 │ 2 │ . │ 4 │ 5 │ 0 │ 0 │LDH │
  ├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 30 │ 2 │ . │ 1 │ 1 │ 5 │ 0 │Bilirubină totală; directă │
  ├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 31 │ 2 │ . │ 4 │ 9 │ 6 │ 1 │Electroforeza proteinelor serice │
  ├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 32 │ 2 │ . │ 4 │ 9 │ 6 │ 2 │Electroforeza lipidelor serice │
  ├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 33 │ 2 │ . │ 6 │ 0 │ 2 │ 1 │VDRL │
  ├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 34 │ 2 │ . │ 6 │ 0 │ 2 │ 2 │RPR │
  ├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 35 │ 2 │ . │ 6 │ 0 │ 2 │ 3 │Confirmare TPHA │
  ├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 36 │ 2 │ . │ 2 │ 4 │ 0 │ 0 │Test Gutthrie │
  ├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 37 │ 2 │ . │ 1 │ 5 │ 6 │ 0 │Determinare litiu │
  ├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 38 │ 2 │ . │ 1 │ 0 │ 2 │ 6 │Hemoglobină glicozilată │
  ├────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ Imunologie │
  ├────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 39 │ 2 │ . │ 6 │ 2 │ 5 │ 0 │ASLO │
  ├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 40 │ 2 │ . │ 6 │ 6 │ 9 │ 2 │Factor rheumatoid │
  ├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 41 │ 2 │ . │ 6 │ 6 │ 9 │ 1 │Proteina C reactivă │
  ├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 42 │ 2 │ . │ 6 │ 7 │ 3 │ 1 │IgA seric │
  ├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 43 │ 2 │ . │ 6 │ 7 │ 3 │ 2 │IgE seric │
  ├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 44 │ 2 │ . │ 6 │ 7 │ 3 │ 3 │IgM seric │
  ├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 45 │ 2 │ . │ 6 │ 7 │ 3 │ 4 │IgG seric │
  ├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 46 │ 2 │ . │ 5 │ 5 │ 4 │ 0 │Imunofixare │
  ├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 47 │ 2 │ . │ 6 │ 7 │ 8 │ 0 │Crioglobuline │
  ├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 48 │ 2 │ . │ 1 │ 0 │ 9 │ 1 │Complement seric │
  ├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 49 │ 2 │ . │ 6 │ 2 │ 0 │ 5 │Depistare Chlamydii │
  ├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 50 │ 2 │ . │ 6 │ 2 │ 0 │ 6 │Depistare Helicobacter Pylori │
  ├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 51 │ 2 │ . │ 5 │ 5 │ 6 │ 0 │Testare HIV │
  ├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 52 │ 2 │ . │ 4 │ 0 │ 6 │ 0 │TSH │
  ├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 53 │ 2 │ . │ 4 │ 0 │ 4 │ 0 │FT4 │
  ├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 54 │ 2 │ . │ 6 │ 3 │ 9 │ 1 │Ag Hbe │
  ├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 55 │ 2 │ . │ 6 │ 3 │ 9 │ 2 │Ag HBs (screening) │
  ├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 56 │ 2 │ . │ 6 │ 2 │ 0 │ 1 │Anti-HAV IgM │
  ├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 57 │ 2 │ . │ 6 │ 2 │ 0 │ 2 │Anti-HBc │
  ├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 58 │ 2 │ . │ 6 │ 2 │ 0 │ 3 │Anti-Hbe │
  ├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 59 │ 2 │ . │ 6 │ 2 │ 0 │ 4 │Anti HCV │
  ├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 60 │ 2 │ . │ 4 │ 1 │ 3 │ 0 │STH cu stimulare │
  ├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 61 │ 2 │ . │ 4 │ 3 │ 2 │ 1 │FSH │
  ├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 62 │ 2 │ . │ 4 │ 3 │ 2 │ 2 │LH │
  ├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 63 │ 2 │ . │ 4 │ 3 │ 2 │ 3 │Estradiol │
  ├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 64 │ 2 │ . │ 4 │ 3 │ 0 │ 0 │Cortizol │
  ├────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ Exsudat faringian │
  ├────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 65 │ 2 │ . │ 5 │ 0 │ 6 │ 1 │Cultură (inclusiv antibiograma pentru culturi pozitive) │
  ├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 66 │ 2 │ . │ 7 │ 0 │ 1 │ 1 │Cultură fungi │
  ├────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ Examene spută │
  ├────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 67 │ 2 │ . │ 5 │ 0 │ 0 │ 1 │Examen microscopic nativ │
  ├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 68 │ 2 │ . │ 5 │ 0 │ 4 │ 1 │Examen microscopic colorat Ziehl Neelsen │
  ├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 69 │ 2 │ . │ 5 │ 0 │ 3 │ 1 │Examen microscopic colorat Gram │
  ├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 70 │ 2 │ . │ 5 │ 0 │ 6 │ 2 │Cultură (inclusiv antibiograma pentru culturi pozitive) │
  ├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 71 │ 2 │ . │ 7 │ 0 │ 1 │ 2 │Cultură fungi │
  ├────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ Analize de urină │
  ├────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 72 │ 2 │ . │ 3 │ 4 │ 5 │ 0 │Examen complet de urină (sumar + sediment) │
  ├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 73 │ 2 │ . │ 5 │ 0 │ 4 │ 2 │Examen microscopic colorat Ziehl Neelsen │
  ├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 74 │ 2 │ . │ 5 │ 0 │ 6 │ 3 │Urocultură (inclusiv antibiograma pentru culturi pozitive) │
  ├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 75 │ 2 │ . │ 2 │ 2 │ 0 │ 0 │Determinare glucoză urinară │
  ├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 76 │ 2 │ . │ 2 │ 0 │ 3 │ 0 │Determinare proteine urinare │
  ├────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ Examene materii fecale │
  ├────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 77 │ 2 │ . │ 7 │ 1 │ 2 │ 0 │Examen coproparazitologic (3 probe) │
  ├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 78 │ 2 │ . │ 5 │ 0 │ 6 │ 4 │Coprocultură (inclusiv antibiograma pentru culturi pozitive) │
  ├────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ Examene din secreţii vaginale │
  ├────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 79 │ 2 │ . │ 5 │ 0 │ 0 │ 2 │Examen microscopic nativ │
  ├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 80 │ 2 │ . │ 7 │ 3 │ 4 │ 0 │Examen microscopic colorat │
  ├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 81 │ 2 │ . │ 9 │ 1 │ 6 │ 0 │Examen Babeş-Papanicolau │
  ├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 82 │ 2 │ . │ 5 │ 0 │ 6 │ 5 │Cultură (inclusiv antibiograma pentru culturi pozitive) │
  ├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 83 │ 2 │ . │ 7 │ 0 │ 1 │ 3 │Cultură fungi (inclusiv fungigrama pentru culturi pozitive) │
  ├────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ Examene din secreţii uretrale, otice, nazale, conjunctivale şi puroi │
  ├────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 84 │ 2 │ . │ 5 │ 0 │ 3 │ 2 │Examen microscopic colorat │
  ├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 85 │ 2 │ . │ 5 │ 0 │ 6 │ 6 │Cultură (inclusiv antibiograma pentru culturi pozitive) │
  ├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 86 │ 2 │ . │ 5 │ 0 │ 7 │ 0 │Cultură germeni anaerobi (inclusiv antibiograma pentru culturi │
  │ │ │ │ │ │ │ │pozitive) │
  ├────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ Examen lichid puncţie │
  ├────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 87 │ 2 │ . │ 5 │ 0 │ 3 │ 3 │Examen microscopic/frotiu │
  ├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 88 │ 2 │ . │ 5 │ 0 │ 6 │ 7 │Cultură (inclusiv antibiograma pentru culturi pozitive) │
  ├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 89 │ 2 │ . │ 9 │ 1 │ 7 │ 0 │Citodiagnostic lichid puncţie │
  ├────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ Examen sudoare │
  ├────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 90 │ 2 │ . │ 2 │ 8 │ 4 │ 0 │Ionoforeză pilocarpinică │
  ├────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ Examinări histopatologice │
  ├────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 91 │ 2 │ . │ 9 │ 0 │ 0 │ 0 │Piesă prelucrată la parafină │
  ├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 92 │ 2 │ . │ 9 │ 0 │ 2 │ 1 │Bloc inclus la parafină cu diagnostic histopatologic │
  ├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 93 │ 2 │ . │ 9 │ 0 │ 2 │ 0 │Diagnostic histopatologic pe lamă │
  ├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 94 │ 2 │ . │ 9 │ 0 │ 1 │ 0 │Examen histopatologic cu coloraţii speciale │
  ├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 95 │ 2 │ . │ 9 │ 0 │ 2 │ 2 │Citodiagnostic spută prin incluzii parafină │
  ├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 96 │ 2 │ . │ 9 │ 0 │ 2 │ 3 │Citodiagnostic secreţie vaginală │
  ├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 97 │ 2 │ . │ 9 │ 0 │ 2 │ 4 │Examen citohormonal │
  ├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 98 │ 2 │ . │ 9 │ 0 │ 2 │ 5 │Citodiagnostic lichid de puncţie │
  ├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 99 │ 2 │ . │ 9 │ 0 │ 3 │ 0 │Teste imunohistochimice │
  ├────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ Examinări radiologice │
  ├────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │100 │ │ │ │ │ │ │Radiografie craniană standard în două planuri │
  ├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │101 │ │ │ │ │ │ │Radiografie craniană în proiecţie specială │
  ├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │102 │ │ │ │ │ │ │Ex. radiologic părţi ale scheletului în două planuri │
  ├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │103 │ │ │ │ │ │ │Ex. radiologic torace osos sau părţi ale lui în mai multe planuri │
  ├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │104 │ │ │ │ │ │ │Ex. radiologic centură scapulară sau pelvină fără substanţă │
  │ │ │ │ │ │ │ │de contrast │
  ├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │105 │ │ │ │ │ │ │Ex. radiologic părţi ale coloanei vertebrale, mai puţin coloana │
  │ │ │ │ │ │ │ │cervicală │
  ├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │106 │ │ │ │ │ │ │Ex. radiologic alte articulaţii fără substanţă de contrast sau │
  │ │ │ │ │ │ │ │funcţionale cu TV │
  ├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │107 │ │ │ │ │ │ │Ex. radiologic coloana vertebrală completă, mai puţin coloana │
  │ │ │ │ │ │ │ │cervicală │
  ├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │108 │ │ │ │ │ │ │Ex. radiologic coloana cervicală în cel puţin 3 planuri │
  ├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │109 │ │ │ │ │ │ │Ex. radiologic torace ansamblu, inclusiv ex. Rx.-scopic │
  │ │ │ │ │ │ │ │(eventual cu bol opac) │
  ├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │110 │ │ │ │ │ │ │Ex. radiologic organe ale gâtului sau ale planşeului bucal │
  ├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │111 │ │ │ │ │ │ │Ex. radiologic torace şi organe ale toracelui │
  ├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │112 │ │ │ │ │ │ │Ex. radiologic de vizualizare generală a abdomenului nativ în │
  │ │ │ │ │ │ │ │cel puţin două planuri │
  ├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │113 │ │ │ │ │ │ │Ex. radiologic esofag ca serviciu independent, inclusiv │
  │ │ │ │ │ │ │ │radioscopie │
  ├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │114 │ │ │ │ │ │ │Ex. radiologic tract digestiv superior (inclusiv unghiul │
  │ │ │ │ │ │ │ │duodenojejunal) cu substanţă de contrast nonionică │
  ├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │115 │ │ │ │ │ │ │Ex. radiologic tract digestiv cu întinderea examinării până la │
  │ │ │ │ │ │ │ │regiunea ileo-cecală, inclusiv substanţa de contrast │
  ├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │116 │ │ │ │ │ │ │Ex. radiologic colon în dublu contrast sau intestin subţire pe │
  │ │ │ │ │ │ │ │sonda duodenală │
  ├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │117 │ │ │ │ │ │ │Ex. radiologic tract urinar (urografie minutată) cu substanţă de │
  │ │ │ │ │ │ │ │contrast nonionică │
  ├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │118 │ │ │ │ │ │ │Ex. radiologic retrograd de uretră sau vezică urinară cu │
  │ │ │ │ │ │ │ │substanţă de contrast nonionică │
  ├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │119 │ │ │ │ │ │ │Cistografie de reflux cu substanţă de contrast nonionică │
  ├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │120 │ │ │ │ │ │ │Ex. radiologic uretră, vezică urinară la copil, cu substanţă de │
  │ │ │ │ │ │ │ │contrast nonionică │
  ├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │121 │ │ │ │ │ │ │Pielografie │
  ├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │122 │ │ │ │ │ │ │Flebografia de extremităţi │
  ├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │123 │ │ │ │ │ │ │Tomografia plană │
  ├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │124 │ │ │ │ │ │ │Angiografia carotidiană │
  ├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │125 │ │ │ │ │ │ │Angiografia RM trunchiuri supraaortice │
  ├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │126 │ │ │ │ │ │ │Angiografia RM artere renale sau aortă │
  ├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │127 │ │ │ │ │ │ │P.E.G. │
  ├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │128 │ │ │ │ │ │ │CT craniu nativ şi cu substanţă de contrast nonionică │
  ├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │129 │ │ │ │ │ │ │CT regiune gât nativ şi cu substanţă de contrast nonionică │
  ├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │130 │ │ │ │ │ │ │CT regiune toracică nativ şi cu substanţă de contrast nonionică │
  ├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │131 │ │ │ │ │ │ │CT abdomen nativ şi cu substanţă de contrast (nonionică) │
  │ │ │ │ │ │ │ │administrată intravenos │
  ├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │132 │ │ │ │ │ │ │CT pelvis nativ şi cu substanţă de contrast (nonionică) │
  │ │ │ │ │ │ │ │administrată intravenos │
  ├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │133 │ │ │ │ │ │ │CT coloană vertebrală nativ şi cu substanţă de contrast │
  │ │ │ │ │ │ │ │nonionică/segment │
  ├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │134 │ │ │ │ │ │ │CT membre nativ şi cu substanţă de contrast nonionică/segment │
  ├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │135 │ │ │ │ │ │ │Ecografie generală (abdomen + pelvis) │
  ├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │136 │ │ │ │ │ │ │Ecografie abdomen │
  ├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │137 │ │ │ │ │ │ │Ecografie pelvis │
  ├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │138 │ │ │ │ │ │ │Radioscopie cardiopulmonară │
  ├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │139 │ │ │ │ │ │ │Radiografie retroalveolară │
  ├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │140 │ │ │ │ │ │ │Radiografie panoramică │
  ├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │141 │ │ │ │ │ │ │CT craniu fără substanţă de contrast nonionică │
  ├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │142 │ │ │ │ │ │ │CT regiune gât fără substanţă de contrast nonionică │
  ├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │143 │ │ │ │ │ │ │CT regiune toracică fără substanţă de contrast nonionică │
  ├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │144 │ │ │ │ │ │ │CT abdomen fără substanţă de contrast (nonionică) administrată │
  │ │ │ │ │ │ │ │intravenos │
  ├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │145 │ │ │ │ │ │ │CT pelvis fără substanţă de contrast (nonionică) administrată │
  │ │ │ │ │ │ │ │intravenos │
  ├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │146 │ │ │ │ │ │ │CT coloană vertebrală fără substanţă de contrast nonionică/segment │
  ├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │147 │ │ │ │ │ │ │CT membre/segment fără substanţă de contrast │
  ├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │148 │ │ │ │ │ │ │Radiografie de membre │
  ├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │149 │ │ │ │ │ │ │EKG │
  ├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │150 │ │ │ │ │ │ │Spirometrie │
  ├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │151 │ │ │ │ │ │ │Spirogramă + test farmacodinamic bronhomotor │
  ├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │152 │ │ │ │ │ │ │Oscilometrie │
  ├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │153 │ │ │ │ │ │ │EEG │
  ├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │154 │ │ │ │ │ │ │Electromiografie │
  ├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │155 │ │ │ │ │ │ │Peak-flowmetrie │
  ├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │156 │ │ │ │ │ │ │Endoscopie gastro-duodenală │
  ├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │157 │ │ │ │ │ │ │Ecocardiografie M + 2 D │
  ├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │158 │ │ │ │ │ │ │Ecocardiografie + Doppler │
  ├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │159 │ │ │ │ │ │ │Ecocardiografie + Doppler color │
  ├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │160 │ │ │ │ │ │ │Ecografie de vase (vene) │
  ├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │161 │ │ │ │ │ │ │Ecografie de vase (artere) │
  ├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │162 │ │ │ │ │ │ │Ecocardiografie │
  ├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │163 │ │ │ │ │ │ │Ecografie de organ │
  ├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │164 │ │ │ │ │ │ │Ecografie fetală │
  ├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │165 │ │ │ │ │ │ │Ecografie transfontanelară │
  ├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │166 │ │ │ │ │ │ │Scintigrafie: osoasă, renală, hepatică, tiroidiană, a căilor │
  │ │ │ │ │ │ │ │biliare, cardiacă │
  ├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │167 │ │ │ │ │ │ │RMN cranio-cerebral nativ │
  ├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │168 │ │ │ │ │ │ │RMN regiuni coloana vertebrală (cervicală, toracală etc.) nativ │
  ├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │169 │ │ │ │ │ │ │RMN abdominal nativ │
  ├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │170 │ │ │ │ │ │ │RMN pelvin nativ │
  ├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │171 │ │ │ │ │ │ │RMN extremităţi nativ/segment (genunchi, cot, gleznă etc.) │
  ├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │172 │ │ │ │ │ │ │RMN extremităţi nativ/segment (genunchi, cot, gleznă etc.) cu │
  │ │ │ │ │ │ │ │substanţă de contrast │
  ├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │173 │ │ │ │ │ │ │RMN umăr nativ │
  ├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │174 │ │ │ │ │ │ │RMN umăr nativ şi cu substanţă de contrast │
  ├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │175 │ │ │ │ │ │ │RMN cranio-cerebral nativ şi cu substanţă de contrast │
  ├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │176 │ │ │ │ │ │ │RMN regiuni coloana vertebrală (cervicală, toracală etc.) nativ │
  │ │ │ │ │ │ │ │şi cu substanţă de contrast │
  ├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │177 │ │ │ │ │ │ │RMN abdominal nativ şi cu substanţă de contrast │
  ├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │178 │ │ │ │ │ │ │RMN pelvin nativ şi cu substanţă de contrast │
  ├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │179 │ │ │ │ │ │ │Osteodensitometrie DEXA │
  ├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │180 │ │ │ │ │ │ │Ergometrie │
  ├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │181 │ │ │ │ │ │ │Electrocardiografie continuă (24 de ore, Holter) │
  ├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │182 │ │ │ │ │ │ │Holter TA │
  ├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │183 │ │ │ │ │ │ │Ecocardiografie transesofagiană │
  └────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

  3. SERVICII MEDICALE DE SPECIALITATE: RECUPERARE-REABILITARE A SĂNĂTĂŢII
  ┌────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │Nr. │ Serviciul medical │
  │crt.│ │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ │Consultaţia va cuprinde şi bilanţ articular, bilanţ muscular, întocmirea │
  │ │planului de recuperare │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 1. │Consultaţia iniţială │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 2. │Consultaţie de control │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 3. │Oscilometrie │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 4. │Infiltraţie în structuri ale ţesutului moale │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 5. │Puncţie şi infiltraţie intraarticulară │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 6. │Kinetoterapie de grup pe afecţiuni │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 7. │Galvanizare │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 8. │Ionizare │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 9. │Curenţi diadinamici │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │10. │Trabert │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │11. │TENS │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │12. │Curenţi interferenţiali │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │13. │Unde scurte │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │14. │Microunde │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │15. │Diapuls │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │16. │Ultrasunet │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │17. │Sonodynator │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │18. │Magnetoterapie │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │19. │Laserterapie │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │20. │Solux │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │21. │Ultraviolete │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ │Stimulări electrice: │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │22. │Curenţi cu impulsuri rectangulare │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │23. │Curenţi cu impulsuri exponenţiale │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │24. │Contracţia izometrică electrică │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │25. │Stimulare electrică funcţională │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │26. │Băi Stanger │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │27. │Băi galvanice │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │28. │Duş subacval │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │29. │Aplicaţii cu parafină │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │30. │Băi sau pensulaţii cu parafină │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │31. │Masaj regional │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │32. │Masaj segmentar │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │33. │Masaj reflex │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │34. │Limfmasaj │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │35. │Aerosoli individuali │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │36. │Pulverizaţie cameră │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │37. │Hidrokinetoterapie individuală generală │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │38. │Hidrokinetoterapie parţială │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │39. │Kinetoterapie individuală │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │40. │Tracţiuni vertebrale şi articulare │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │41. │Manipulări vertebrale │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │42. │Manipulări articulaţii periferice │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │43. │Kinetoterapie cu aparatură specială covor │
  │ │rulant, bicicletă ergometrică, elcometre, bac vaslit │
  └────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

  4. ANALIZE BIOTOXICOLOGICE NECESARE SUSŢINERII DIAGNOSTICULUI DE PROFESIONALITATE
  *Font 9*
  ┌────┬──────────────────────────────┬──────────────────────────────────┬─────────────────┐
  │Nr. │ Noxa chimică │ Indicator biotoxicologic │Material biologic│
  │crt.│ │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┤
  │ 1. │Acetonă │Acetonă │Urină │
  ├────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┤
  │ 2. │Alcool izopropilic │Acetonă │Urină │
  ├────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┤
  │ 3. │Alcool metilic │Metanol │Urină │
  ├────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┤
  │ 4. │Aluminiu │Aluminiu │Urină │
  ├────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┤
  │ 5. │Aldrin │Aldrin │Sânge │
  ├────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┤
  │ 6. │Anilină │p-Amino-fenol │Urină │
  │ │ │Methemoglobină │Sânge │
  ├────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┤
  │ 7. │Antimoniu (Stibiu) │Antimoniu │Urină │
  ├────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┤
  │ 8. │Arsen şi AsH(3) │Arsen │Urină, păr │
  ├────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┤
  │ 9. │Benzen │Acid S-fenil-mercapturic │Urină │
  │ │ │Fenoli totali │Urină │
  ├────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┤
  │10. │Benzidină │Benzidină │Urină │
  ├────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┤
  │11. │Beriliu │Beriliu │Urină │
  ├────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┤
  │12. │Bromură de metil │Brom │Sânge │
  ├────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┤
  │13. │Cadmiu şi compuşi anorganici │Cadmiu │Urină, sânge │
  │ │ │Proteine │Urină │
  ├────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┤
  │14. │Clorbenzen │4-Clorocatechol total │Urină │
  │ │ │p-Clorfenol total │Urină │
  ├────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┤
  │15. │Clorură de metilen │COHb │Sânge │
  │ │ │Clorură de metilen │Sânge │
  ├────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┤
  │16. │Compuşi cian (acid cianhidric,│Tiocianaţi │Urină │
  │ │cianuri şi cianogen) │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┤
  │17. │Crom │Crom │Urină │
  ├────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┤
  │18. │Cobalt │Cobalt │Urină, sânge │
  ├────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┤
  │19. │DDT │DDT │Sânge │
  ├────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┤
  │20. │Dieldrin │Dieldrin │Sânge │
  ├────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┤
  │21. │1,4-diclor benzen │2,5 Diclorfenol total │Urină │
  ├────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┤
  │22. │N,N-dimetil acetamida │N-Metil acetamida │Urină │
  ├────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┤
  │23. │N,N-dimetil formamida │Metil-formamida │Urină │
  ├────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┤
  │24. │Etilbenzen │Acid mandelic │Urină │
  ├────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┤
  │25. │Fenol │Fenol total │Urină │
  ├────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┤
  │26. │Fluor - compuşi │Fluor │Urină │
  ├────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┤
  │27. │Halotan (2-brom-2-clor-1,1,1 │Acid trifluoro-acetic │Sânge │
  │ │trifluoretan) │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┤
  │28. │Hexaclorbenzen │Hexaclorbenzen │Ser │
  ├────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┤
  │29. │N-hexan 2,5 │Hexadionă │Urină │
  ├────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┤
  │30. │Hidrazină │Hidrazină │Urină │
  ├────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┤
  │31. │Lindan │Gamma Hexaclor ciclohexan │Sânge │
  ├────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┤
  │32. │Mangan │Mangan │Urină │
  ├────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┤
  │33. │Mercur şi compuşi │Mercur │Sânge, Urină │
  ├────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┤
  │34. │Metiletilcetonă │Metiletilcetonă │Urină │
  ├────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┤
  │35. │Metilcloroform │Tricloretanol total │Urină, Sânge │
  │ │ │Metilcloroform │Sânge │
  │ │ │Acid tricloracetic │Urină │
  ├────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┤
  │36. │Nichel │Nichel │Urină │
  ├────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┤
  │37. │Nichel carbonil │COHb │Sânge │
  │ │ │Nichel │Urină │
  ├────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┤
  │38. │Nitrobenzen │p-Nitrofenol total │Urină │
  │ │ │Methemoglobină │Sânge │
  ├────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┤
  │39. │Oxid de carbon │COHb │Sânge │
  ├────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┤
  │40. │Parathion │p-Nitrofenol total │Urină │
  │ │ │Activitate colinesterazică │Sânge │
  ├────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┤
  │41. │Pentaclorfenol │Pentaclorfenol │Urină │
  ├────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┤
  │42. │Pesticide organofosforice │Activitate colinesterazică │Sânge │
  ├────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┤
  │43. │Plumb │Plumb │Urină, sânge, păr│
  │ │ │ALA-u │Urină │
  │ │ │CP-u │Urină │
  │ │ │PEL │Sânge │
  ├────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┤
  │44. │Stiren │Acid mandelic │Urină │
  │ │ │Acid fenilglioxalic │Urină │
  │ │ │Stiren │Sânge │
  ├────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┤
  │45. │Sulfură de carbon │Acid 2-tio-tiazolidin 4 carboxilic│Urină │
  │ │ │Testul iodazida │Urină │
  ├────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┤
  │46. │Telur │Telur │Urină │
  ├────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┤
  │47. │Tetracloretilenă │Tricloretanol + │Urină │
  │ │Tricloretilenă │Acid tricloracetic │ │
  ├────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┤
  │48. │Tetraetil de plumb │Plumb dietil │Urină │
  │ │ │Plumb total │Urină │
  ├────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┤
  │49. │Toluen │Acid hipuric │Urină │
  │ │ │o-Cresol │Urină │
  ├────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┤
  │50. │Uraniu │Uraniu │Urină │
  ├────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┤
  │51. │Vanadiu │Vanadiu │Urină │
  ├────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┤
  │52. │Xilen │Acid metilhipuric │Urină │
  └────┴──────────────────────────────┴──────────────────────────────────┴─────────────────┘
      LEGENDA:
      C = creatinină
      ALA-u = acid delta-amino levulinic urinar
      CP-u = coproporfirine urinare
      PEL = protoporfirine eritrocitare

  --------
  Anexa 4 la normele metodologice a fost înlocuită cu anexa 3 din ORDINUL nr. 213 din 18 februarie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 17 aprilie 2009, conform pct. 57 al art. I din acelaşi act normativ.


  Anexa 5

  la normele metodologice
  CRITERII
  de trimitere şi criterii de internare în clinici/secţii de
  boli profesionale
  1. Criterii de trimitere:
  - suspiciune de boală profesională;
  - diagnostic de boală profesională confirmată.
  2. Criterii de internare:
  - investigarea pacienţilor în vederea stabilirii diagnosticului de boală profesională;
  - asistenţă medicală preventivă, curativă, de recuperare/reabilitare medicală şi paliativă pe toată durata necesară rezolvării complete a cazului respectiv, pentru pacienţii diagnosticaţi cu boli profesionale;
  - tratamentul nu poate fi aplicat în condiţiile asistenţei medicale ambulatorii, pacientul este nedeplasabil sau necesită supraveghere medicală continuă;
  - urgenţe medicale şi situaţiile în care este pusă în pericol viaţa pacientului sau au acest potenţial, care necesită supraveghere medicală continuă;
  - alte situaţii bine justificate de către medicul care face internarea şi avizate de medicul şef de secţie.
  Documente necesare pentru internare în clinici/secţii de boli profesionale:
  1. bilet de internare cu suspiciunea de boală profesională sau cu diagnostic de boală profesională confirmată, eliberat de medicul de medicina muncii, medicul de familie, medicul de altă specialitate;
  2. document de obiectivizare a expunerii profesionale:
  ● fişa de identificare a factorilor de risc profesional, semnată şi ştampilată de angajator.
  NOTĂ:
  Fac excepţie: situaţia de faliment a întreprinderii şi bolnavii aflaţi în evidenţa clinicii/secţiei de boli profesionale cu boală profesională.
  ● copie de pe carnetul de muncă sau alt document care atestă ruta profesională.
  3. adeverinţă de salariat/talon de pensie;
  4. buletin de identitate/carte de identitate;
  5. adeverinţă de la DSP că este înregistrat cu boala profesională (declarată) din anul .........
  --------
  Anexa 5 la normele metodologice a fost înlocuită cu anexa 4 din ORDINUL nr. 213 din 18 februarie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 17 aprilie 2009, conform pct. 57 al art. I din acelaşi act normativ.


  Anexa 6

  la normele metodologice
  Contractare servicii medicale în unităţi
  sanitare cu personalitate juridică - definiţii
      VTC: Valoarea totală contractată;
      S: Servicii medicale;
      S-SC: Servicii medicale spitaliceşti acordate în regim de
                    spitalizare continuă;
      S-SZ: Servicii medicale efectuate în regim de spitalizare de zi;
      S-CM: Servicii medicale ambulatorii efectuate în cabinete de
                    medicina muncii aflate în structura spitalelor;
      NCE: Număr de cazuri, cu boală profesională confirmată, externate;
      NCE-SC: Număr de cazuri, cu boală profesională confirmată, externate
                    după acordarea de servicii medicale spitaliceşti efectuate în
                    regim de spitalizare continuă;
      NCE-SZ: Număr de cazuri, cu boală profesională confirmată, externate
                    după acordarea de servicii medicale efectuate în regim de
                    spitalizare de zi;
      NCE-CM: Număr de cazuri, cu boală profesională confirmată, rezolvate
                    după acordarea de servicii medicale ambulatorii efectuate în
                    cabinete de medicina muncii aflate în structura spitalelor;
      SC: Servicii medicale contractate;
      SC-SC: Servicii medicale spitaliceşti acordate în regim de
                    spitalizare continuă contractate;
      SC-SZ: Servicii medicale efectuate în regim de spitalizare de zi
                    contractate;
      SC-CM: Servicii medicale ambulatorii efectuate în cabinete de
                    medicina muncii aflate în structura spitalelor contractate;
      TMNCE: Tarif mediu negociat pe caz de boală profesională confirmată,
                    externat;
      TMNCE-SC: Tarif mediu negociat pe caz de boală profesională confirmată,
                    externat după acordarea de servicii medicale spitaliceşti
                    acordate în regim de spitalizare continuă;
      TMNCE-SZ: Tarif mediu negociat pe caz de boală profesională confirmată,
                    externat după acordarea de servicii medicale efectuate în
                    regim de spitalizare de zi;
      NNCE: Număr negociat de cazuri, cu boală profesională confirmată,
                    externate;
      NNCE-SC: Număr negociat de cazuri, cu boală profesională confirmată,
                    externate după acordarea de servicii medicale spitaliceşti
                    efectuate în regim de spitalizare continuă;
      NNCE-SZ: Număr negociat de cazuri, cu boală profesională confirmată,
                    externate după acordarea de servicii medicale efectuate
                    în regim de spitalizare de zi;
      NNCE-CM: Număr negociat de cazuri, cu boală profesională confirmată,
                    rezolvate după acordarea de servicii medicale ambulatorii
                    efectuate în cabinete de medicina muncii aflate în structura
                    spitalelor;
      Formule de calcul:
      SC-SC = TMNCE-SC*NNCE-SC
      SC-SZ = TMNCE-SZ*NNCE-SZ
      SC-CM = TMNCE-SZ*NNCE-CM
      VTC = Σ SC-SC + Σ SC-SZ + Σ SC-CM


  Anexa 7

  la normele metodologice
  Unitatea sanitară ..............................................
  Localitatea ....................................................
  Judeţul/Sectorul ...............................................
  Nr. contract cu Casa de Asigurări de Sănătate ..................
  ................................................................
  REFERAT MEDICAL*)
  Subsemnatul/Subsemnata dr. ..........................., medic primar/specialist, cu cod parafă |_|_|_|_|_|_|, transmit următoarele date în legătură cu starea de sănătate a domnului/doamnei ............................, CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, cu domiciliul în ........................., str. ..................... nr. ..., judeţul/sectorul ................, de profesie ..........................., angajat/angajată (da/nu) la .............................. .
  Este în evidenţă de la data de ......................................... .
  Diagnosticul clinic la data luării în evidenţă .......................................................................................................................................
  Diagnosticul clinic actual .......................................................................................................................................
  Examen obiectiv .......................................................................................................................................
  A fost internat/internată în spital**) ....................................................................................................................................
  Investigaţii clinice, paraclinice**) ........................................................................................................................................
  Tratamente urmate .........................................................................................................................................
  Plan de recuperare .........................................................................................................................................
  Prognostic recuperator ............................................................
  Se află în incapacitate temporară de muncă de la data de .............................. şi a totalizat un număr de ............... zile de concediu medical, la data de ...................... .
  Propun, după caz:
  a) prelungirea concediului medical, considerând că bolnavul/bolnava este recuperabil/recuperabilă, cu ....... zile, de la ...................... până la ......................;
  b) pensionarea de invaliditate temporară, considerând că bolnavul/bolnava nu este recuperabil/recuperabilă în limitele duratei concediului medical prevăzut de lege.
  Medic primar/specialist,
  .................
  (parafa şi ştampila
  Nr. ........ data ........... unităţii sanitare)
  -----------
  *) Necompletarea tuturor rubricilor determină invalidarea referatului.
  **) Se vor anexa rezultatele, biletele de ieşire din spital.


  Anexa 8

  la normele metodologice
  CERERE
  pentru acordarea de dispozitive medicale
  Către
  CASA TERITORIALĂ DE PENSII ............................
  Subsemnatul/Subsemnata ..............................., având codul numeric personal ......................., domiciliat/domiciliată în localitatea ........................, str. ................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul ..................., posesor/posesoare al/a actului de identitate seria ........ nr. ............, eliberat de ................................. la data de ......................., născut/născută la data de .......................... în localitatea/judeţul ..........................., fiul/fiica lui ......................... şi al/a ......................, angajat/angajată sau fost/fostă angajat/angajată la ....................................., solicit aprobarea achiziţionării unui/unei .................................. în conformitate cu art. 23 alin. (2) lit. f) şi art. 24 din Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, cu modificările şi completările ulterioare.
  În acest scop depun următoarele acte:
  - recomandare medicală nr. ................. din data de ..................
  ...........................................................................
  Declar pe propria răspundere, sub sancţiunile prevăzute de Codul penal pentru declaraţii neadevărate, că:
  - sunt/nu sunt asigurat/asigurată;
  - primesc/nu primesc din altă sursă un/o .................................................................. .
  Mă oblig să anunţ, în termen de 15 zile, casei teritoriale de pensii orice schimbare ce va surveni în cele declarate mai sus.
  În cazul în care nu îmi voi respecta declaraţia asumată prin prezenta cerere, mă oblig să restitui integral sumele cheltuite nelegal, suportând rigorile legii.
  Am completat şi am citit cu atenţie conţinutul declaraţiei de mai sus, după care am semnat.
  Data .......................
  Semnătura .......................


  Anexa 9

  la normele metodologice
  CASA NAŢIONALĂ DE PENSII ŞI ALTE DREPTURI DE ASIGURĂRI SOCIALE
  Casa Teritorială de Pensii .................................
  INVITAŢIE
  Vă facem cunoscut că sunteţi invitat/invitată să vă prezentaţi în ziua de ..........., luna ..............., anul ........, ora ..........., la spitalul/policlinica din str. .................. nr. ..., camera ........, ce funcţionează în localitatea ......................, judeţul/sectorul ...................., pentru începerea procedurilor de protezare.
  Veţi aduce următoarele:
  1. ........................................................................
  2. ........................................................................
  3. ........................................................................
  4. .........................................................................
  În caz de neprezentare, programarea îşi pierde valabilitatea, urmând să vi se aloce un nou termen, în funcţie de celelalte programări.
  Medic expert al asigurărilor Responsabil compartiment accidente
  sociale, de muncă şi boli profesionale,
  ................... .....................
  (semnătura) (semnătura)


  Anexa 10

  la normele metodologice
  CERERE
  de participare la curs de recalificare sau reconversie profesională
  Către
  CASA TERITORIALĂ DE PENSII ...................................
  Subsemnatul/Subsemnata ..................................., având codul numeric personal ............................, domiciliat/domiciliată în localitatea .................................., str. ....................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul ...................., posesor/posesoare al/a actului de identitate seria ....... nr. ............., eliberat de .................... la data de ......................, născut/născută la data de ........................ în localitatea/judeţul ................., fiul/fiica lui ...................... şi al/a ......................., angajat/angajată sau fost/fostă angajat/angajată la ...................., solicit aprobarea efectuării unui curs de recalificare sau reconversie profesională, în conformitate cu art. 29 din Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, cu modificările şi completările ulterioare.
  Declar pe propria răspundere, sub sancţiunile prevăzute de Codul penal pentru declaraţii neadevărate, că sunt/nu sunt asigurat/asigurată.
  Mă oblig să anunţ, în termen de 15 zile, casei teritoriale de pensii orice schimbare ce va surveni în cele declarate mai sus.
  În cazul în care nu îmi voi respecta declaraţia asumată prin prezenta, mă oblig să restitui integral sumele cheltuite nelegal, suportând rigorile legii.
  Am completat şi am citit cu atenţie conţinutul declaraţiei de mai sus, după care am semnat.
  Data .................... Semnătura .................


  Anexa 11

  la normele metodologice
  CASA NAŢIONALĂ DE PENSII ŞI ALTE DREPTURI DE ASIGURĂRI SOCIALE
  Casa Teritorială de Pensii ..................................
  INVITAŢIE
  Vă facem cunoscut că sunteţi invitat/invitată să vă prezentaţi în ziua de ......., luna .............., anul .........., ora ..., la ......................., ce funcţionează în localitatea ...................., judeţul/sectorul .................., din str. ................... nr. ....., camera ..............., pentru aprecierea stării fizice, mentale şi aptitudinale.
  Veţi aduce următoarele:
  1. ........................................................................
  2. ........................................................................
  3. ........................................................................
  4. ........................................................................
  În caz de neprezentare, programarea îşi pierde valabilitatea, urmând să vi se aloce un nou termen, în funcţie de celelalte programări.
  Medic expert al asigurărilor Responsabil compartiment accidente de
  sociale, muncă şi boli profesionale,
  ................... .........................
  (semnătura) (semnătura)


  Anexa 12

  la normele metodologice
  CASA NAŢIONALĂ DE PENSII ŞI ALTE DREPTURI DE ASIGURĂRI SOCIALE
  Casa Teritorială de Pensii ...............................
  INVITAŢIE
  Vă facem cunoscut că sunteţi invitat/invitată să vă prezentaţi în ziua de ..., luna ..., anul ..., ora ..., la ................, ce funcţionează în localitatea ................, judeţul/sectorul ..................., din str. .............. nr. ...., pentru începerea cursului de recalificare sau reconversie profesională ........................................... .
  Veţi aduce următoarele:
  1. ....................................................................
  2. ....................................................................
  3. ........................................................................
  4. ........................................................................
  Responsabil compartiment accidente de muncă
  şi boli profesionale,
  ...................
  (semnătura)


  Anexa 13

  la normele metodologice
  Către
  CASA TERITORIALĂ DE PENSII
  Cerere-tip privind solicitarea drepturilor de asigurări pentru
  accidente de muncă şi boli profesionale
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1. Date privind angajatorul:
  Denumire angajator:
  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
  CUI: Nr. înreg. Reg. Comerţului: CNP angajator:
  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|/|_|_|_|_|/|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
  Durata contractului individual de muncă: nedeterminată |_|/determinată |_|
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  2. Date privind solicitantul: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
  (se completează de către solicitant)
  a. Numele şi prenumele: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
  Codul numeric personal: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
  Document de identitate: Seria |_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|
  Valabil până la data de: zi |_|_| luna |_|_| an |_|_|_|_|
  Domiciliat în localitatea: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
  Strada: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Nr. |_|_|_|_|
  Bloc |_|_|_|_| Scara |_|_| Etaj |_|_| Apart. |_|_|_|_|
  Sector/Judeţ:
  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  b. Calitatea solicitantului:
  |_| angajat: |_| funcţionar public;
  |_| persoana asigurată cu contract individual |_| ucenic, elev sau student;
  de asigurare;
  |_| şomer |_| alte persoane
  |_| membru de familie;
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  c. Prestaţia solicitată:
  1. |_| Indemnizaţie:
  1.a. |_| pentru trecerea temporară în alt loc de muncă;
  1.b. |_| pentru reducerea timpului de muncă;
  1.c. |_| pe durata cursurilor de calificare şi de reconversie profesională;
  1.d. |_| pentru incapacitate temporară de muncă.
  Acte necesare:
  Certificat de concediu medical Seria |_|_|_|_|_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|_|
  Ziua |_|_| Luna |_|_| Anul |_|_|_|_|
  2. |_| Compensaţie pentru atingerea integrităţii;
  3. |_| Despăgubire în caz de deces;
  Acte necesare:
  Certificat de deces: Seria |_|_|_|_|_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|_|
  (original şi copie) Data |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_|
  Numele şi prenumele decedatului:
  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
  Codul numeric personal al decedatului: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
  Categorie asigurat: |_| salariat |_| independent
  Înscrierea eronată a datelor, se sancţionează potrivit legii.
  Data Semnătura solicitantului
  ......................... ........................
  Semnătura şi ştampila Angajatorului
  .................................
  Semnătura şi ştampila Instituţiei care administrează bugetul
  Fondului Pentru plata ajutorului de şomaj
  .................................
  --------
  Anexa 13 la normele metodologice a fost înlocuită cu anexa 5 din ORDINUL nr. 213 din 18 februarie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 17 aprilie 2009, conform pct. 57 al art. I din acelaşi act normativ.


  Anexa 14

  la normele metodologice
  GRILĂ
  privind acordarea compensaţiilor pentru atingerea integrităţii
  În conformitate cu prevederile art. 43 şi ale art. 45 alin. (2) din Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, cu modificările şi completările ulterioare, în funcţie de procentul de reducere a capacităţii de muncă, compensaţiile pentru atingerea integrităţii se acordă conform tabelului de mai jos:
  ┌─────┬───────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┐
  │Nr. │ │ Numărul de salarii │
  │crt. │ Procentul de reducere a capacităţii de muncă │medii brute acordate│
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
  │ 1. │Între 20% şi 25% inclusiv │ 2 │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
  │ 2. │Între 25% şi 30% inclusiv │ 4 │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
  │ 3. │Între 30% şi 35% inclusiv │ 6 │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
  │ 4. │Între 35% şi 40% inclusiv │ 8 │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
  │ 5. │Între 40% şi 45% inclusiv │ 10 │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
  │ 6. │Între 45% şi 50% exclusiv │ 12 │
  └─────┴───────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┘


  Anexa 15

  la normele metodologice
                                       CERERE
                           de rambursare a cheltuielilor
      Către
      Casa Teritorială de Pensii ..........................................
      Subsemnatul/Subsemnata, ...................................., în calitate de
                                         (numele şi prenumele)
  reprezentant al .................................., cu domiciliul/sediul în
  ..............................., str. ..................... nr. ....., bl. ....,
  sc. ..., et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul ................., CNP/CUI
  .................................., cont bancar ...............................,
  deschis la Banca ...........................................................*1),
  solicit rambursarea cheltuielilor ocazionate de:
      [] transportul de urgenţă [] transport repatriere decedat
      [] confecţionarea de: [] ochelari
                             [] aparat acustic
                             [] proteză oculară
      [] achiziţionarea unui dispozitiv medical implantabil
  pentru: ......................................., cetăţenia ....................,
               (numele şi prenumele victimei)
  vârsta ................, CNP .............................., cu domiciliul în
  ...............................,str. .......................................
  nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul ................,
  locul de muncă la care este încadrat ......................, sediul/domiciliul
  angajatorului în ................................, str. ......................
  nr. ......., bl. ....., sc. ........., et. ............, ap. ......., judeţul/
  sectorul ..................... .
      Categoria asigurat: |_| salariat |_| independent
      Prezentarea pe scurt a împrejurărilor care au determinat transportul de
  urgenţă*2) ....................................................................
  ...............................................................................
  ...............................................................................
  ...............................................................................
  ...............................................................................
  ...............................................................................
  ...............................................................................
  ...............................................................................
  ................................................................
      Cuantumul cheltuielilor este de ... lei.
      Anexez la prezenta următoarele documente*3):
      Data .................. Semnătura ..................

  --------
  *1) Se completează numai în cazul în care solicitantul este persoană juridică.
  *2) Se completează doar pentru cererile care se referă la transportul de urgenţă.
  *3) Se anexează, după caz, chitanţe, facturi, declaraţie pe propria răspundere, în cazul în care solicitantul a fost victima accidentului.
  --------
  Anexa 15 la normele metodologice a fost înlocuită cu anexa 6 din ORDINUL nr. 213 din 18 februarie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 17 aprilie 2009, conform pct. 57 al art. I din acelaşi act normativ.

  --------
  Anexa 16 la normele metodologice a fost abrogată de pct. 58 al art. I din ORDINUL nr. 213 din 18 februarie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 17 aprilie 2009.
  ------