LEGE nr. 97 din 12 aprilie 2023privind protecția arborilor remarcabili
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 320 din 18 aprilie 2023
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul 1

  În sensul prezentei legi, arbori remarcabili sunt arborii din afara fondului forestier național, inclusiv din intravilanul localităților, care îndeplinesc cel puțin una dintre următoarele caracteristici:
  a) au o circumferință minimă a trunchiului măsurată la 130 cm de sol în amonte conform anexei care face parte integrantă din prezenta lege;
  b) au vârsta de minimum 160 de ani, stabilită în baza datelor înscrise în amenajamentele silvice sau a altor documente, precum și a determinărilor și măsurătorilor specifice, efectuate la data înregistrării arborelui;
  c) prezintă o valoare cultural-istorică pentru zonă și comunitate, fiind legați de un eveniment istoric sau de o personalitate, de o întâmplare istorică ori de o legendă.


  Articolul 2

  Prevederile prezentei legi sunt obligatorii pentru proprietarii și deținătorii cu orice titlu de teren cu vegetație forestieră din afara fondului forestier național, inclusiv din intravilanul localităților, cu excepția proprietăților private din intravilanul localităților.


  Articolul 3

  Tăierea arborilor remarcabili, definiți conform art. 1, se face numai în condițiile prezentei legi.


  Articolul 4

  Tăierea și valorificarea arborilor remarcabili, indiferent de proprietate, sunt permise numai în următoarele cazuri:
  a) arborele remarcabil este complet uscat, cu excepția cazurilor în care extragerea lemnului mort este interzisă;
  b) arborele remarcabil este dezrădăcinat din cauze naturale, cu excepția cazurilor în care extragerea arborilor doborâți este interzisă;
  c) arborele remarcabil pune în pericol siguranța oamenilor și a bunurilor și nu există altă modalitate de a reduce acest risc, în urma unei evaluări făcute de către autoritatea responsabilă.


  Articolul 5
  (1) Marcarea pentru tăiere și tăierea arborilor remarcabili se fac numai după evaluarea prealabilă și cu avizul favorabil al gărzii forestiere competente teritoriale.(2) Avizul de marcare pentru tăiere se solicită de către administratorii silvici autorității publice centrale pentru silvicultură. În cazul eliberării unui aviz favorabil, acesta va conține și termenul în care arborele va fi tăiat.(3) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi se vor elabora și se vor publica, prin ordin comun al ministrului mediului, apelor și pădurilor, al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației și al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, norme de aplicare.(4) Structurile teritoriale de specialitate ale autorității publice centrale care răspund de silvicultură vor ține o evidență pe județ și localitate a arborilor remarcabili pentru care s-a solicitat aviz de marcare, a celor pentru care s-a eliberat aviz de tăiere, precum și a cauzei eliberării acestui aviz.


  Articolul 6
  (1) Proprietarii privați vor fi despăgubiți, la cerere, pentru arborii remarcabili înscriși în Catalogul arborilor remarcabili.(2) Cuantumul și metodologia acordării despăgubirilor sunt stabilite prin normele de aplicare prevăzute la art. 5 alin. (3).


  Articolul 7
  (1) Administratorii silvici au obligația inventarierii arborilor remarcabili din afara fondului forestier.(2) Unitățile administrativ-teritoriale, prin structurile de administrare a spațiilor verzi, au obligația inventarierii arborilor remarcabili din intravilanul localităților.(3) Persoanele fizice pot cere administratorilor silvici să inventarieze unul sau mai mulți arbori remarcabili neidentificați până la acel moment de către administratorii silvici. Cererea trebuie să conțină coordonatele geografice ale arborelui sau arborilor remarcabili.(4) Datele colectate în urma inventarierilor de la alin. (1)-(3) se transmit structurilor teritoriale de specialitate ale autorității publice centrale care răspund de silvicultură în termen de maximum 30 de zile de la realizarea lor.(5) În termen de 60 de zile de la data adoptării prezentei legi, serviciile județene teritoriale ale Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate au obligația de a întocmi și actualiza permanent Catalogul arborilor remarcabili, document care conține datele colectate conform alin. (7), disponibil publicului pe pagina web a instituției.(6) Autoritățile prevăzute la alin. (4) încheie acorduri de colaborare cu entități din mediul academic și din societatea civilă, reprezentată prin organizații neguvernamentale, la solicitarea acestora, pentru inventarierea arborilor remarcabili.(7) Catalogul arborilor remarcabili trebuie să conțină cel puțin următoarele informații: județul, proprietarul, administratorul silvic sau unitatea administrativ-teritorială care a completat catalogul, unitatea de producție și unitatea amenajistică, specia, circumferința măsurată la 130 cm de sol, înălțimea, vârsta, descrierea principalelor caractere morfologice și cultural-istorice, dacă este cazul, precum și, dacă a fost emis un aviz de tăiere, elementele de identificare a acestuia și cauza eliberării acestui aviz.


  Articolul 8
  (1) Nerespectarea dispozițiilor art. 5 alin. (1) constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 de lei la 25.000 de lei.(2) Nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 7 alin. (1) și (4), cu scopul tăierii arborilor remarcabili de către proprietarii terenurilor, structurile de administrare silvică sau de către unitățile administrativ-teritoriale, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 de lei la 15.000 de lei.(3) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către agenți constatatori din cadrul structurilor de control din cadrul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură.(4) Contravențiilor prevăzute la alin. (1) și (2) le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  CIPRIAN-CONSTANTIN ȘERBAN
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ALINA-ȘTEFANIA GORGHIU

  București, 12 aprilie 2023.
  Nr. 97.

  ANEXĂ

  Dimensiunile minime ale circumferinței trunchiului
  pentru încadrarea arborilor în categoria arborilor remarcabili

  Denumire științifică

  Denumire populară/vulgară

  Circumferința minimă la 130 cm de la sol

  Abies alba

  Brad

  400 cm

  Acer campestre

  Jugastru

  250 cm

  Acer platanoides

  Arțar

  250 cm

  Acer pseudoplatanu

  Paltin de munte

  350 cm

  Alnus glutinosa

  Arin negru

  300 cm

  Carpinus betulus

  Carpen

  300 cm

  Castanea sativa

  Castan comestibil

  300 cm

  Fagus sylvatica

  Fag

  350 cm

  Fraxinus excelsior

  Frasin

  400 cm

  Juglans regia

  Nuc

  330 cm

  Larix decidua

  Lariță/Larice/Zadă

  300 cm

  Malus sp.

  Măr pădureț

  230 cm

  Picea abies

  Molid

  350 cm

  Pinus sp.

  Pin (negru, silvestru, zâmbru)

  250 cm

  Populus sp.

  Plop (negru, alb, hibrid)

  500 cm

  Prunus avium

  Cireș pădureț

  250 cm

  Prunus padus

  Mălin

  200 cm

  Pyrus sp.

  Păr pădureț

  280 cm

  Quercus cerris, Quercus frainetto, Quercus pedunculiflora

  Cer, gârniță, stejar brumăriu

  300 cm

  Quercus pubescens

  Stejar pufos

  200 cm

  Quercus robur, Quercus petraea

  Stejar pedunculat, gorun

  450 cm

  Salix fragilis, Salix alba

  Salcie plesnitoare, salcie albă

  450 cm

  Sorbus domestica, Sorbus torminalis

  Sorb/Scoruș

  220 cm

  Taxus baccata

  Tisa

  250 cm

  Tilia sp.

  Tei cu frunza mare, tei pucios, tei argintiu

  300 cm

  Ulmus sp.

  Ulm de munte, ulm de câmp, velniș nânj

  300 cm

  Arbori exotici, nonnativi n.a.

  Arbori exotici, nonnativi n.a.

  300 cm

  -----