ORDONANŢĂ nr. 11 din 27 ianuarie 2016 (*actualizată*)
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară
(actualizată până la data de 22 iulie 2016*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------
  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. I.5 din Legea nr. 346/2015 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

  Articolul I

  Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 29 august 2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. La articolul 4 alineatul (1), literele b) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  b) prin ordin comun al ordonatorului principal de credite, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice pentru operatorii economici prevăzuţi la art. 1 lit. c) la care persoanele juridice prevăzute la lit. a) sau instituţiile publice centrale sunt acţionari unici ori deţin direct sau indirect o participaţie majoritară, precum şi, prin excepţie de la prevederile art. 1 lit. a), pentru operatorii economici prevăzuţi la art. 1 lit. a) al căror număr mediu de personal realizat în anul precedent este mai mic sau egal cu 50 de persoane;
  ----------
  Lit. b) a alin. (1) al art. 4 din ORDONANŢA nr. 26 din 21 august 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 549 fin 29 august 2013 a fost modificată de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 154 din 15 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 540 din 19 iulie 2016 care modifică pct. 1 al art. I din prezentul act normativ.
  ......................................
  d) prin hotărâre a Adunării generale a acţionarilor sau, după caz, a Consiliului de administraţie, potrivit legii, în cazul în care mai multe unităţi administrativ-teritoriale au participaţii la capitalul social al operatorilor economici şi au delegat atribuţiile unor asociaţii pentru reprezentarea intereselor lor potrivit prevederilor Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006, republicată, sau în cazul operatorilor economici ale căror acţiuni sunt admise la tranzacţionare pe o piaţa reglementată şi filialelor acestora."
  2. La articolul 4, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(4) Operatorii economici pentru care a fost deschisă procedura insolvenţei, în condiţiile legii, inclusiv filialele acestora, nu au obligaţia aprobării bugetului de venituri şi cheltuieli potrivit prevederilor alin. (1)."
  3. La articolul 4, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:
  "(5) Operatorii economici ce intră sub incidenţa alin. (1) lit. d), aflaţi în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea organelor administraţiei publice centrale, prezintă Ministerului Finanţelor Publice, în vederea centralizării indicatorilor economico-financiari aprobaţi, bugetul de venituri şi cheltuieli însoţit de anexele de fundamentare, în termen de 10 zile de la aprobarea sau rectificarea acestuia, după caz, în condiţiile legii de către Adunarea generală a acţionarilor sau, după caz, de către Consiliul de administraţie."
  4. La articolul 6, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "Art. 6.
  (1) Operatorii economici prevăzuţi la art. 4 alin. (1) lit. a)-c) prezintă, în vederea aprobării, după consultarea prealabilă a organizaţiilor sindicale, bugetul de venituri şi cheltuieli însoţit de anexele de fundamentare, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, organelor administraţiei publice centrale ori locale, după caz, în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află, în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a legii anuale a bugetului de stat sau a aprobării bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, judeţelor sau municipiului Bucureşti, după caz.
  ----------
  Alin. (1) al art. 6 din ORDONANŢA nr. 26 din 21 august 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 549 fin 29 august 2013 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 154 din 15 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 540 din 19 iulie 2016 care modifică pct. 4 al art. I din prezentul act normativ..
  ..................................
  (3) Organele administraţiei publice centrale sau locale, care au în subordine, în coordonare, sub autoritate operatori economici, au obligaţia ca, în termen de maximum 15 de zile de la primirea proiectelor bugetelor de venituri şi cheltuieli, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, să elaboreze şi să transmită în vederea avizării documentaţia necesară aprobării acestora sau să le aprobe, după caz."
  5. La articolul 6, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
  (1^1) Operatorii economici prevăzuţi la art. 4 alin. (1) lit. d), ale căror acţiuni sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, şi filialele acestora, prezintă, potrivit legii, bugetul de venituri şi cheltuieli însoţit de anexele de fundamentare, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, Adunării generale a acţionarilor, în vederea aprobării acestora, după consultarea prealabilă a organizaţiilor sindicale, şi publică bugetul de venituri şi cheltuieli cu valorile aferente anului curent, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a legii anuale a bugetului de stat sau de la data aprobării bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, judeţelor şi municipiului Bucureşti, după caz.
  ----------
  Alin. (1^1) al art. 6 din ORDONANŢA nr. 26 din 21 august 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 29 august 2013 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 154 din 15 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 540 din 19 iulie 2016 care modifică pct. 5 al art. I din prezentul act normativ.
  6. La articolul 8, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), operatorii economici care, datorită specificităţii activităţii şi/sau volumului activităţii desfăşurate într-o anumită perioadă a anului, pot efectua în această perioadă cheltuieli mai mari de 1/12 din cheltuielile totale aprobate prin bugetul de venituri şi cheltuieli al anului precedent, nivelul acestora fiind aprobat de ordonatorul principal de credite în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea căruia se află."
  7. La articolul 9, alineatul (4) se abrogă.
  8. La articolul 10, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 10. - (1) Operatorii economici respectă în execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli următoarele reguli:
  a) cheltuielile de natură salarială, numărul de personal la finele anului, aprobate prin bugetele de venituri şi cheltuieli, reprezintă limite maxime ce nu pot fi depăşite;
  b) în cazul în care se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, se pot efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi;
  c) în cazul în care se înregistrează nerealizări ale surselor de finanţare a investiţiilor aprobate se procedează la reconsiderarea angajamentelor aferente şi la efectuarea tuturor demersurilor legale pentru ca recepţia de servicii, lucrări şi bunuri să fie efectuată la nivelul surselor de finanţare recalculate;
  d) respectarea nivelului anual al plăţilor restante aprobat prin bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat;
  e) angajarea de cheltuieli din credite bugetare aprobate se va face la nivelul celor repartizate de ordonatorul principal de credite potrivit art. 21 alin. (4) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.
  f) creşterea nivelului câştigului mediu brut lunar pe salariat şi a productivităţii muncii conform prevederilor art. 9 alin. (3) se calculează în funcţie de indicatorii economico-financiari realizaţi în anul precedent."
  9. La articolul 10, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
  (4) Rectificarea bugetelor de venituri şi cheltuieli prevăzută la alin. (2) se aprobă, în condiţiile art. 4 alin. (1)-(3), până la data de 31 octombrie a anului curent, cu excepţia situaţiilor prevăzute la alin. (2) lit. f), care se aprobă până la finele exerciţiului financiar al anului curent.
  ----------
  Alin. (4) al art. 10 din ORDONANŢA nr. 26 din 21 august 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 549 fin 29 august 2013 a fost modificat de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 154 din 15 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 540 din 19 iulie 2016 care modifică pct. 9 al art. I din prezentul act normativ.
  10. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 12. - Operatorii economici au obligaţia să transmită Ministerului Finanţelor Publice fundamentări, analize, situaţii, raportări referitoare la indicatorii economico-financiari, astfel:
  a) lunar, trimestrial şi anual, operatorii economici reclasificaţi în sectorul administraţiei publice, potrivit listei publicate de Institutul Naţional de Statistică;
  b) lunar, trimestrial şi anual, operatorii economici care funcţionează la nivelul administraţiei publice centrale;
  c) trimestrial şi anual, operatorii economici care funcţionează la nivelul administraţiei publice locale;
  d) anual, de către operatorii economici prevăzuţi la lit. a)-c) aflaţi în stare de lichidare potrivit prevederilor legale."
  11. După articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 12^1, cu următorul cuprins:
  "Art. 12^1. - Prevederile art. 11, precum şi obligaţia şi termenele prevăzute la art. 12 lit. b) se aplică şi unităţilor de cercetare-dezvoltare cu personalitate juridică definite potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia instituţiilor publice."
  12. La articolul 13 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "a) nerespectarea termenelor prevăzute la art. 6 alin. (1)-(2)."
  13. La articolul 13 alineatul (1), litera f) se abrogă.
  14. La articolul 13, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 10.000 lei."
  15. La articolul 13, alineatele (3), (3^1) şi (4) se abrogă.
  16. La articolul 13, alineatele (5) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "(5) Organele de control ale Ministerului Finanţelor Publice, prin aparatul propriu şi/sau al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, sunt abilitate să constate contravenţiile prevăzute la alin. (1) şi să aplice sancţiunile prevăzute la alin. (2) operatorilor economici prevăzuţi la art. 1.
  (6) Prin derogare de la prevederile art. 13 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, aplicarea sancţiunii potrivit alin. (2) se prescrie în termen de 12 luni de la data săvârşirii faptei."


  Articolul II

  (1) Bugetele de venituri şi cheltuieli ale operatorilor economici, aflate în procedură de elaborare, avizare, aprobare, după caz, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, se aprobă potrivit prevederilor art. 4, aşa cum a fost modificat prin prezenta ordonanţă.
  (2) Termenele prevăzute la art. I pct. 5 şi 6, pentru exerciţiul financiar al anului 2016, încep să curgă de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe.


  Articolul III

  Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 29 august 2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă, se republică în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.


  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  --------------

  Viceprim-ministru, ministrul economiei,

  comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri,

  Costin Grigore Borc

  Ministrul finanţelor publice,

  Anca Dana Dragu

  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării

  regionale şi administraţiei publice,

  Vasile Dîncu

  Ministrul muncii, familiei, protecţiei

  sociale şi persoanelor vârstnice,

  Claudia-Ana Costea

  Bucureşti, 27 ianuarie 2016.
  Nr. 11.
  -----