LEGE nr. 462 din 9 iulie 2002
pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 50/2000 privind măsurile de colaborare dintre Ministerul Sănătăţii şi autorităţile administraţiei publice locale în aplicarea reglementărilor din domeniul sănătăţii publice
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 524 din 18 iulie 2002  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 50 din 30 ianuarie 2000 privind măsurile de colaborare dintre Ministerul Sănătăţii şi autorităţile administraţiei publice locale în aplicarea reglementărilor din domeniul sănătăţii publice, emisă în temeiul art. 1 lit. O pct. 3 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 45 din 31 ianuarie 2000, cu următoarele modificări şi completări:
  1. Titlul ordonanţei va avea următorul cuprins:
  "ORDONANTA
  privind măsurile de colaborare dintre Ministerul Sănătăţii şi Familiei şi autorităţile administraţiei publice locale în aplicarea reglementărilor din domeniul sănătăţii publice"
  2. La articolul 1, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
  "Art. 1. - (1) Prezenta ordonanţă stabileşte cadrul de colaborare în domeniul sănătăţii publice dintre unităţile teritoriale subordonate Ministerului Sănătăţii şi Familiei şi autorităţile administraţiei publice locale, în funcţie de atribuţiile specifice prevăzute de lege."
  3. Articolul 3 va avea următorul cuprins:
  "Art. 3. - Ministerul Sănătăţii şi Familiei, prin unităţile teritoriale subordonate, şi autorităţile administraţiei publice locale, în funcţie de atribuţiile prevăzute de lege, elaborează programe comune, necesare fiecărei comunităţi locale, privind următoarele domenii de activitate:
  a) evaluarea stării de sănătate a populaţiei în relaţie cu factorii de mediu;
  b) managementul riscurilor pentru sănătatea publică legate de colectarea şi epurarea apelor uzate menajere şi industriale cu potenţial toxic;
  c) managementul riscurilor pentru sănătatea publică legate de colectarea, îndepărtarea şi neutralizarea deşeurilor menajere;
  d) dezinfectarea şi deratizarea în teritoriul administrativ respectiv;
  e) managementul riscurilor pentru sănătatea publică legate de animale în zona urbana;
  f) controlul respectării normelor de igiena;
  g) monitorizarea funcţionarii targurilor, pieţelor, oboarelor şi parcurilor de distracţii;
  h) organizarea, conducerea şi coordonarea pregătirii reţelei sanitare pentru asistenţa sanitară în caz de dezastre, epidemii şi situaţii deosebite;
  i) procesul de avizare a funcţionarii activităţilor cu impact asupra sănătăţii publice;
  j) evaluarea riscurilor reprezentate de locurile de agrement amenajate sau neamenajate, precum stranduri, bazine naturale şi altele;
  k) supravegherea efectuării lucrărilor necesare pentru obţinerea avizului sanitar de funcţionare de către unităţile sanitare locale, şi anume: consolidarea clădirilor, amenajarea interioarelor, potrivit normelor prevăzute de lege, asigurarea şi întreţinerea sistemelor de apa curenta, a sistemelor de încălzire, a instalaţiilor electrice;
  l) realizarea de investiţii comune pentru spitale şi unităţi sanitare;
  m) realizarea de consolidări, respectiv reparaţii la spitale şi unităţi sanitare;
  n) elaborarea şi implementarea planurilor locale de acţiune pentru sănătate în relaţie cu mediul;
  o) elaborarea şi implementarea Agendei locale 21;
  p) avizarea planurilor de dezvoltare regionala şi a celor urbanistice;
  q) elaborarea raportului stării de sănătate a populaţiei;
  r) informarea publicului privind starea sănătăţii în relaţie cu factorii de mediu;
  s) informarea şi implicarea comunităţii locale în activităţile de prevenire a imbolnavirilor şi promovare a sănătăţii;
  s) furnizarea argumentelor de impact asupra sănătăţii, necesare în fundamentarea proiectelor de solicitare a finantarilor pentru rezolvarea prioritatilor locale."
  4. Articolul 5 va avea următorul cuprins:
  "Art. 5. - (1) În termen de 30 de zile de la data publicării legii de aprobare a prezentei ordonanţe în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Sănătăţii şi Familiei şi Ministerul Administraţiei Publice vor elabora şi vor supune Guvernului spre aprobare normele metodologice de aplicare a acesteia.
  (2) În termen de 90 de zile de la data publicării legii de aprobare a prezentei ordonanţe în Monitorul Oficial al României, Partea I, unităţile teritoriale subordonate Ministerului Sănătăţii şi Familiei şi autorităţile administraţiei publice locale vor elabora şi vor semna protocoale de colaborare cu definirea concretă a sarcinilor, responsabililor şi termenilor colaborării, în cadrul general stabilit de prezenta ordonanţă."
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 28 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  VALER DORNEANU
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 24 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  DORU IOAN TARACILA
  ────────────────