HOTĂRÂRE nr. 134 din 14 februarie 2002 (**republicată**) (*actualizată*)
privind caracterizarea, clasificarea şi marcarea produselor din sticlă cristal în vederea comercializării acestora
(actualizata până la data de 13 septembrie 2007*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------
  *) Textul republicat al hotărârii a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 13 iunie 2007. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 13 septembrie 2007, cu modificările şi completările aduse de HOTĂRÂREA nr. 962 din 22 august 2007.
  ----------
  **) Republicată în temeiul art. III din Hotărârea Guvernului nr. 227/2005 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 134/2002 privind caracterizarea, clasificarea şi marcarea produselor din sticlă cristal în vederea comercializării acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 284 din 5 aprilie 2005, dându-se textelor o nouă numerotare.
  Hotărârea Guvernului nr. 134/2002 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 144 din 25 februarie 2002.

  Articolul 1

  Prevederile prezentei hotărâri se aplică produselor clasificate în Tariful vamal de import al României la poziţia nr. 70.13 "Obiecte din sticlă pentru servicii de masă, pentru bucătărie, toaletă, birou, pentru decorarea locuinţelor sau pentru utilizări similare, altele decât cele de la poziţiile nr. 70.10 sau 70.18", cu excepţia celor clasificate la poziţia tarifară nr. 7013.10.00 - Obiecte din vitroceramică.


  Articolul 2

  În funcţie de compoziţia chimică, produsele din sticlă cristal se clasifică astfel:
  a) cristal superior, care conţine cel puţin 30% oxid de plumb (PbO), cu o densitate de minimum 3,00 g/cmc;
  b) cristal cu plumb, care conţine cel puţin 24% oxid de plumb (PbO), cu o densitate de minimum 2,90 g/cmc;
  c) sticlă cristalină, care este sticlă cristal ce conţine separat sau la un loc cel puţin 10% oxid de plumb (PbO), oxid de zinc (ZnO), oxid de bariu (BaO) sau oxid de potasiu [K(2)O], având o densitate de minimum 2,45 g/cmc şi un indice de refracţie mai mare de 1,520;
  d) cristalin - sticlă sonoră -, care este sticlă cristal ce conţine separat sau la un loc minimum 10% oxid de plumb (PbO), oxid de bariu (BaO), oxid de potasiu [K(2)O], având o densitate de minimum 2,40 g/cmc şi a cărei duritate Vickers la suprafaţă este de 550 ± 20.


  Articolul 3

  (1) Produsele din sticlă cristal, clasificate potrivit art. 2, pot fi introduse pe piaţă dacă sunt etichetate conform legislaţiei în vigoare privind protecţia consumatorilor.
  (2) Eticheta va fi însoţită în mod obligatoriu de următoarele marcaje:
  a) marcaj rotund, de culoare aurie, cu diametrul de minimum 1 cm, inscripţionat cu specificaţia PbO 30% sau PbO 24% pentru cristal superior şi, respectiv, pentru cristal cu plumb;
  b) marcaj pătrat, de culoare argintie, cu latura de minimum 1 cm în cazul sticlei cristaline;
  c) marcaj sub formă de triunghi echilateral, de culoare argintie, cu latura de minimum 1 cm în cazul cristalinului - sticlei sonore.
  (3) Clasificarea prevăzută la art. 2 şi marcajele prevăzute la alin. (2) pot să apară pe aceeaşi etichetă.


  Articolul 4

  Determinarea proprietăţilor fizice şi chimice ale produselor din sticlă cristal în vederea clasificării lor conform prevederilor art. 2 se face prin metodele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 5

  (1) Încălcarea dispoziţiilor prezentei hotărâri atrage răspunderea materială, civilă, disciplinară, contravenţională sau penală, după caz, a celor vinovaţi, potrivit legii.
  (2) Constituie contravenţie comercializarea produselor care nu sunt etichetate conform prevederilor art. 3 şi se sancţionează potrivit art. 50 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată.
  (3) Constatarea contravenţiei prevăzute la alin. (2) şi aplicarea sancţiunilor se fac de către reprezentanţii împuterniciţi ai Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.


  Articolul 6

  Contravenţiei prevăzute la art. 5 îi sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.


  Articolul 7

  Prezenta hotărâre transpune Directiva 69/493/CEE privind sticlă cristal, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 326/1969.


  Articolul 8

  Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul 9

  Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 415/2000 privind caracterizarea, clasificarea şi marcarea produselor din sticlă cristal în vederea comercializării acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 264 din 13 iunie 2000, cu modificările ulterioare.
  Prezenta hotărâre transpune Directiva Consiliului 69/493/CEE privind armonizarea legislaţiei statelor membre referitoare la sticlă de cristal, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 326 din 29 decembrie 1969, şi Directiva Consiliului 2006/96/CE privind adaptarea anumitor directive din domeniul liberei circulaţii a mărfurilor datorită aderării României şi Bulgariei, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 363 din 20 decembrie 2006.
  -----------
  Menţiunea cu privire la transpunerea Directivei Consiliului a fost introdusă de art. III din HOTĂRÂREA nr. 962 din 22 august 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 13 septembrie 2007.


  Anexă

  METODA 14/02/2002