LEGE nr. 65 din 27 martie 2023pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2019/1.238 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind un produs paneuropean de pensii personale (PEPP), a unor prevederi din Regulamentul (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iunie 2020 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile și de modificare a Regulamentului (UE) 2019/2.088, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor private
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 28 martie 2023
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Capitolul I Măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2019/1.238 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind un produs paneuropean de pensii personale (PEPP)

  Articolul 1

  Prezentul capitol are ca obiect de reglementare măsurile de punere în aplicare a dispozițiilor Regulamentului (UE) 2019/1.238 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind un produs paneuropean de pensii personale (PEPP), denumit în continuare Regulament.


  Articolul 2
  (1) În înțelesul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:
  a) structura de conducere a furnizorului de PEPP este reprezentată de:1. persoane care, potrivit actelor constitutive și/sau hotărârii structurilor statutare ale furnizorului, sunt împuternicite să conducă și să coordoneze activitatea curentă a acestuia și au competența de a angaja răspunderea societății, respectiv directorii sau membrii directoratului, în funcție de sistemul de administrare, unitar sau dualist;2. membrii consiliului de administrație sau membrii consiliului de supraveghere, în funcție de sistemul de administrare, unitar sau dualist;
  b) persoana care deține o funcție-cheie - persoană ale cărei atribuții au o influență semnificativă asupra realizării obiectivelor strategice ale furnizorului, care nu face parte din structura de conducere, îndeplinind în cadrul furnizorului atribuțiile de:1. evaluare și administrare a riscurilor, respectiv managementul riscurilor;2. conformitate și/sau control intern;3. audit intern;4. director de investiții/administrare a investițiilor;5. actuar.
  (2) Definițiile prevăzute în prezenta lege se completează cu cele prevăzute la art. 2 din Regulament.


  Articolul 3
  (1) Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., este autoritatea competentă în sensul art. 2 pct. 18 din Regulament care exercită atribuții de înregistrare, reglementare, supraveghere, investigație și control asupra:
  a) furnizorilor de PEPP pentru care România este stat membru de origine, respectiv:1. instituțiilor de credit autorizate în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare O.U.G. nr. 99/2006;2. societăților de asigurare prevăzute la art. 20 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare, cu modificările și completările ulterioare, care sunt autorizate și îndeplinesc condițiile de funcționare prevăzute de aceasta;3. administratorilor de fonduri de pensii ocupaționale autorizați și care îndeplinesc condițiile de funcționare în conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2020 privind pensiile ocupaționale, cu completările ulterioare;4. societăților de servicii de investiții financiare, denumite în continuare S.S.I.F., care oferă servicii de administrare de portofolii, autorizate și care îndeplinesc condițiile de funcționare în conformitate cu prevederile Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare;5. societăților de investiții autoadministrate sau societăților de administrare a investițiilor autorizate și care îndeplinesc condițiile de funcționare în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare;6. administratorilor de fonduri de investiții alternative autorizați și care îndeplinesc condițiile de funcționare în conformitate cu prevederile Legii nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare;
  b) distribuitorilor de PEPP care desfășoară activități de distribuție de PEPP pe teritoriul României, respectiv:1. entităților de tipul celor menționate la lit. a) care distribuie PEPP pe care nu le-au creat ele însele;2. S.S.I.F. și firmelor de investiții din alte state membre care prestează servicii în România în baza dreptului de stabilire sau a libertății de a presta servicii care furnizează servicii de consultanță de investiții, definită conform prevederilor Legii nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare, care au dreptul să distribuie PEPP pe care nu le-au creat ele însele;3. intermediarilor de asigurări înregistrați conform prevederilor Legii nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări, cu modificările și completările ulterioare, și legislației emise în aplicarea acesteia, care au dreptul să distribuie PEPP pe care nu le-au creat ei înșiși;
  c) depozitarilor activelor pentru PEPP;
  d) produselor paneuropene de pensii personale - PEPP.
  (2) În scopul îndeplinirii atribuțiilor care îi revin în calitate de autoritate competentă potrivit alin. (1), A.S.F. are competențele de înregistrare, reglementare, supraveghere, investigație, control și de cooperare interinstituțională prevăzute în Regulament, inclusiv prerogative de intervenție asupra PEPP, conform art. 63 din Regulament.(3) În calitate de autoritate competentă, A.S.F. are acces la informații și documente relevante și realizează orice operațiune prevăzută a fi întreprinsă în această calitate, potrivit art. 40 din Regulament și actelor delegate emise de către Comisia Europeană de punere în aplicare a acestuia. (4) Desfășurarea activității de furnizare a PEPP de către entitățile autorizate de către A.S.F. în temeiul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012, se realizează în baza aprobării de către A.S.F. a acestei activități, acordate prin decizia A.S.F. privind înregistrarea unui PEPP, conform prevederilor Regulamentului și în baza regimului prudențial aplicabil respectivelor entități în conformitate cu actele normative menționate la alin. (1) și a reglementărilor emise în aplicarea acestora.


  Articolul 4
  (1) Banca Națională a României, denumită în continuare B.N.R., este autoritatea competentă cu reglementarea, autorizarea și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit furnizori și/sau distribuitori de PEPP, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 99/2006 și ale Regulamentului nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, cu modificările și completările ulterioare.(2) Furnizarea și/sau distribuția de PEPP de către instituțiile de credit se realizează numai în baza și în limita autorizației acordate de B.N.R. sau a aprobării prealabile privind completarea obiectului de activitate pentru furnizarea și/sau distribuția de PEPP, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 99/2006 și cu reglementările emise în aplicarea acesteia, cu respectarea prevederilor art. 7 alin. (3) din Regulament.(3) B.N.R. informează A.S.F., în termen de două zile lucrătoare, cu privire la acordarea autorizației unei instituții de credit sau a aprobării prealabile privind completarea obiectului de activitate pentru furnizarea și/sau distribuția de PEPP.(4) În aplicarea prevederilor art. 6 alin. (1) și (4) din Regulament, instituțiile de credit pot depune la A.S.F. o cerere de înregistrare a unui PEPP numai după obținerea autorizării desfășurării activității de furnizare de PEPP, astfel cum este prevăzut la alin. (2).(5) Prin excepție de la prevederile alin. (2), instituțiile de credit înregistrate ca intermediari de asigurări conform prevederilor Legii nr. 236/2018, cu modificările și completările ulterioare, și legislației emise în aplicarea acesteia au dreptul să distribuie PEPP pe care nu le-au creat.(6) Instituțiile de credit furnizori de PEPP transmit B.N.R. informațiile necesare în scopuri de supraveghere prudențială prevăzute la art. 40 alin. (1)-(5) din Regulament, în forma și cu periodicitatea prevăzute de Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/897 al Comisiei din 4 martie 2021 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2019/1.238 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește formatul raportării în scopuri de supraveghere către autoritățile competente, precum și cooperarea și schimbul de informații între autoritățile competente și Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale, precum și de reglementările emise de B.N.R., cu respectarea prevederilor art. 3 alin. (3).(7) Fără a aduce atingere prevederilor art. 3 alin. (2) din prezenta lege, în aplicarea art. 66 din Regulament, a actelor delegate și a actelor de punere în aplicare, după caz, adoptate de Comisia Europeană, B.N.R., în calitate de autoritate competentă potrivit alin. (1), cooperează cu celelalte autorități competente la nivel transfrontalier, prin asigurarea schimbului de informații de natură prudențială referitoare la instituțiile de credit supravegheate, în conformitate cu Regulamentul nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013. (8) A.S.F. și B.N.R. cooperează și fac schimb de orice informații necesare pentru exercitarea competențelor și îndeplinirea obiectivelor lor.


  Articolul 5
  (1) Contractul privind PEPP prevăzut la art. 4 din Regulament poate cuprinde și clauze privind limita de vârstă pentru începerea fazei de acumulare, durata minimă a fazei de acumulare, valoarea minimă și maximă a contribuțiilor, precum și frecvența sau continuitatea acestora.(2) Sumele reprezentând contribuțiile la PEPP aferente conturilor sau subconturilor din România sunt deductibile fiscal, în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 6
  (1) Faza de plată a pensiei aferente unui cont de PEPP sau subcont din România începe în condițiile stabilite prin clauzele contractului privind PEPP.(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), la cererea participantului la PEPP, faza de plată a pensiei aferente unui cont de PEPP sau subcont din România poate începe:
  a) de la data împlinirii de către participant a vârstei standard de pensionare prevăzută de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, respectiv la data împlinirii vârstei de pensionare reglementată de alte acte normative, cu caracter special, în raport cu categoria profesională din care face parte participantul, după caz;
  b) de la data de la care beneficiază de pensie de invaliditate, conform prevederilor Legii nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, respectiv prevederilor legislației cu caracter special care reglementează o categorie similară de pensie stabilită pentru anumite categorii profesionale din care participantul face parte, după caz.
  (3) Pensia aferentă unui cont de PEPP sau subcont din România se supune dispozițiilor privind impozitarea pensiilor din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 7

  A.S.F. aplică entităților prevăzute la art. 3 alin. (1) sancțiuni și măsuri administrative pentru încălcarea prevederilor Regulamentului, a actelor delegate emise în aplicarea acestuia, respectiv Regulamentul delegat (UE) 2021/473 al Comisiei din 18 decembrie 2020 de completare a Regulamentului (UE) 2019/1.238 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează cerințele aplicabile documentelor informative, costurilor și comisioanelor incluse în plafonul costurilor, precum și tehnicilor de diminuare a riscurilor pentru produsul paneuropean de pensii personale, Regulamentul delegat (UE) 2021/896 al Comisiei din 24 februarie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2019/1.238 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește informațiile suplimentare pentru convergența raportării în scopuri de supraveghere și Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/897 al Comisiei din 4 martie 2021 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2019/1.238 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește formatul raportării în scopuri de supraveghere către autoritățile competente, precum și cooperarea și schimbul de informații între autoritățile competente și cu Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale, a prezentei legi și a reglementărilor emise de A.S.F. în aplicarea prezentei legi, precum și a actelor normative care reglementează entitățile prevăzute la art. 3 alin. (1).


  Articolul 8
  (1) Constituie contravenții, în măsura în care nu sunt săvârșite în astfel de condiții încât să fie considerate, potrivit legii, infracțiuni, următoarele fapte:
  a) nerespectarea de către furnizor, distribuitor, de către persoanele care fac parte din structura de conducere a acestora sau de către persoanele care dețin funcții-cheie:1. a obligațiilor prevăzute în actele normative prevăzute la art. 7;2. a condițiilor prevăzute prin actele de înregistrare și de reglementare, precum și a măsurilor dispuse în activitatea de supraveghere, investigație și control a A.S.F.;3. a prevederilor existente în reglementările proprii ale furnizorului în domeniul PEPP;
  b) neexecutarea de către depozitar a atribuțiilor de supraveghere și de păstrare în siguranță a activelor corespunzătoare activității de furnizare a PEPP, în conformitate cu art. 48 din Regulament;
  c) neîndeplinirea/nerespectarea de către furnizor a condițiilor în temeiul cărora s-a acordat decizia în vederea înregistrării;
  d) netransmiterea de către furnizor către A.S.F. a modificărilor ulterioare ale documentației și informațiilor care au stat la baza deciziei privind înregistrarea;
  e) nerespectarea de către furnizorul de PEPP a obligației de furnizare a serviciului de portabilitate conform prevederilor art. 18 și 19 din Regulament sau a informațiilor cu privire la furnizarea acestui serviciu conform prevederilor art. 20 și 21 din Regulament ori neconformarea cu cerințele și obligațiile prevăzute în capitolul IV, capitolul V, la art. 48 și 50, și în capitolul VII din Regulament;
  f) împiedicarea exercitării competențelor conferite A.S.F. de către actele normative prevăzute la alin. (1), precum și refuzul nejustificat al oricărei persoane de a răspunde solicitărilor A.S.F. în exercitarea atribuțiilor care îi revin, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului. nr. 93/2012 și ale prezentei legi.
  (2) Săvârșirea contravențiilor prevăzute la alin. (1) lit. a), b), d)-f) se sancționează cu următoarele sancțiuni contravenționale principale:
  a) avertisment scris;
  b) amendă contravențională.
  (3) Prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (2) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, limitele amenzilor prevăzute la alin. (2) lit. b) se stabilesc după cum urmează:
  a) pentru persoanele juridice: de la 10.000 lei până la 25.000.000 lei sau până la 10% din cifra de afaceri anuală totală care reiese din cele mai recente situații financiare anuale disponibile, aprobate de organul de conducere, de supraveghere sau administrativ; atunci când persoana juridică este o întreprindere-mamă sau o filială a întreprinderii-mamă care trebuie să elaboreze conturi financiare consolidate potrivit prevederilor Directivei 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situațiile financiare anuale, situațiile financiare consolidate și rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE ale Consiliului, cu modificările și completările ulterioare, cifra de afaceri anuală totală relevantă este cifra de afaceri anuală totală sau tipul de venit corespunzător conform actelor legislative contabile relevante, stabilit pe baza celor mai recente situații financiare anuale consolidate disponibile aprobate de organul de conducere, de supraveghere sau administrativ al întreprinderii-mamă principale;
  b) pentru persoanele fizice: de la 1.000 lei până la 3.500.000 lei;
  c) atât pentru persoanele juridice, cât și pentru persoanele fizice, amenzi maxime egale cu de trei ori valoarea beneficiului rezultat din încălcare, atunci când beneficiul poate fi determinat, chiar dacă această sumă depășește valorile maxime prevăzute la lit. a) și b).
  (4) În funcție de natura și gravitatea faptei, pentru săvârșirea contravențiilor prevăzute la alin. (1), A.S.F. poate aplica următoarele sancțiuni contravenționale complementare:
  a) interzicerea accesului la o funcție care necesită aprobarea de către A.S.F. pentru o perioadă cuprinsă între unu și 5 ani de la comunicarea deciziei de sancționare sau la o altă dată menționată în mod expres în aceasta;
  b) interzicerea sau restricționarea comercializării sau distribuției unui PEPP, în condițiile prevederilor art. 63 din Regulament;
  c) radierea înregistrării unui PEPP.
  (5) Săvârșirea contravenției prevăzute la alin. (1) lit. c) sau încălcarea gravă și repetată de către furnizorii de PEPP a prevederilor Regulamentului se sancționează de A.S.F. prin decizie, cu radierea înregistrării PEPP.(6) În funcție de natura și gravitatea faptei, A.S.F. poate aplica măsuri administrative, precum:
  a) declarație publică în care se specifică identitatea persoanei fizice sau juridice și natura încălcării, în conformitate cu art. 69 din Regulament;
  b) o decizie prin care i se solicită persoanei fizice sau juridice să pună capăt comportamentului respectiv și să se abțină de la repetarea acestuia;
  c) atenționarea persoanelor fizice și/sau juridice responsabile pentru faptele constatate care au o gravitate scăzută, care nu au adus atingere intereselor participanților, care sunt sub pragul de materialitate și care pot fi încadrate ca fiind erori operaționale izolate;
  d) dispunerea unui plan de măsuri în scopul prevenirii sau remedierii oricăror situații de nerespectare a dispozițiilor legale constatate, aplicate persoanelor fizice sau juridice care intră sub incidența prezentei legi.
  (7) Sancțiunile contravenționale principale prevăzute la alin. (2) se pot aplica cumulativ cu una sau mai multe sancțiuni contravenționale complementare prevăzute la alin. (4).(8) Măsurile administrative prevăzute la alin. (6) pot fi aplicate independent sau împreună, iar măsurile administrative prevăzute la alin. (6) lit. a) și d) pot fi aplicate și împreună cu sancțiunile principale sau complementare prevăzute la alin. (2), respectiv alin. (4).


  Articolul 9
  (1) Deciziile A.S.F. de sancționare sau de impunere a altor măsuri administrative conform art. 8 alin. (2)-(8), precum și deciziile de respingere a cererilor de înregistrare sunt motivate în mod corespunzător și pot fi atacate la instanța judecătorească competentă în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.(2) Sumele provenite din amenzile contravenționale aplicate potrivit prezentei legi se fac venit la bugetul de stat.(3) A.S.F. poate aplica sancțiuni atât persoanelor juridice prevăzute la art. 8 alin. (1) în situația în care constată săvârșirea unei fapte contravenționale, cât și persoanelor din structura de conducere și/sau persoanelor care dețin funcții-cheie, cărora le este imputabilă respectiva faptă.(4) Constatarea contravențiilor se face de către structurile de specialitate din cadrul A.S.F. cu atribuții privind supravegherea și/sau controlul respectării legislației din domeniul pensiilor private.(5) La stabilirea tipului și nivelului sancțiunilor administrative sau de impunere a altor măsuri administrative conform art. 6, A.S.F. ia în considerare inclusiv circumstanțele prevăzute la art. 68 alin. (2) din Regulament.(6) A.S.F. asigură publicarea deciziilor prevăzute la alin. (1) conform prevederilor art. 69 din Regulament, precum și transmiterea către Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale, denumită în continuare E.I.O.P.A., a informațiilor referitoare la aceste decizii conform art. 70 din Regulament.(7) În măsura în care prezenta lege nu dispune altfel, contravențiilor prevăzute la art. 8 alin. (1) le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.(8) A.S.F. comunică B.N.R. sancțiunile și măsurile administrative aplicate furnizorilor și distribuitorilor de PEPP care sunt instituții de credit cu privire la încălcarea prevederilor Regulamentului.(9) Nerespectarea de către instituțiile de credit furnizori de PEPP a obligației de raportare prevăzute la art. 4 alin. (6) se sancționează de B.N.R., potrivit dispozițiilor art. 225 -236 din O.U.G. nr. 99/2006.


  Articolul 10
  (1) Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă împiedicarea cu intenție prin orice mijloace de către reprezentantul legal, de către un angajat, prepus ori de către altă persoană din cadrul entității supuse controlului, conform prezentei legi, în mod nejustificat, a personalului cu atribuții de control din cadrul A.S.F. de a intra în spațiile supuse controlului, în condițiile prevăzute de prezenta lege.(2) Constituie infracțiuni și se pedepsesc cu închisoare de la unu la 5 ani sau cu amendă următoarele fapte:
  a) utilizarea resurselor PEPP în alte scopuri decât cele prevăzute de Regulament sau de contractul privind PEPP;
  b) utilizarea lichidităților bănești ale unui participant la un PEPP în alte scopuri decât cele prevăzute de Regulament sau de contractul privind PEPP.
  (3) Constituie infracțiune obținerea înregistrării unui PEPP prin declarații false sau înșelătoare sau prin orice alte mijloace nelegitime, cu încălcarea art. 6 și 7 din Regulament, și se pedepsește potrivit prevederilor art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare.(4) Constituie infracțiune furnizarea sau distribuirea de produse care poartă denumirea „produs paneuropean de pensii personale“ sau „PEPP“ fără înregistrarea necesară a acestora și se pedepsește conform art. 244 alin. (2) din Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 11
  (1) A.S.F. furnizează anual E.I.O.P.A. date cu caracter anonim și agregat cu privire la sancțiunile administrative aplicate sau la alte măsuri impuse conform prevederilor art. 8 și 9, precum și cu privire la cercetările penale efectuate de organele de urmărire penală și sancțiunile penale aplicate de instanțele judecătorești prin hotărâri definitive.(2) În cazul în care A.S.F. a făcut publică o sancțiune aplicată conform prevederilor art. 8 sau 10, aceasta transmite simultan E.I.O.P.A. sancțiunea respectivă.


  Articolul 12

  În calitate de autoritate competentă potrivit art. 3, A.S.F. transmite notificări și informații către E.I.O.P.A. sau către alte autorități sau instituții europene, cooperează și face schimb de informații cu alte autorități naționale, în scopul aplicării Regulamentului.


  Articolul 13

  Conform prevederilor art. 3 lit. b) pct. (ii) și (iii) din Regulament, în scopul îndeplinirii atribuțiilor care îi revin în calitate de autoritate competentă potrivit art. 3, A.S.F. poate emite reglementări referitoare la toate aspectele privind înregistrarea, crearea, distribuția, funcționarea, supravegherea și controlul PEPP, precum și la supravegherea și controlul furnizorilor și distribuitorilor de PEPP.


  Capitolul II Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor private

  Articolul 14

  La articolul 141 alineatul (1) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 482 din 18 iulie 2007, cu modificările și completările ulterioare, după litera h) se introduce o nouă literă, lit. h^1), cu următorul cuprins:
  h^1) nerespectarea dispozițiilor art. 5-7 din Regulamentul (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iunie 2020 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile și de modificare a Regulamentului (UE) 2019/2.088, cu modificările și completările ulterioare;


  Articolul 15

  La articolul 121 alineatul (1) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 470 din 31 mai 2006, cu modificările și completările ulterioare, după litera l) se introduce o nouă literă, lit. l^1), cu următorul cuprins:
  l^1) nerespectarea dispozițiilor art. 5-7 din Regulamentul (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iunie 2020 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile și de modificare a Regulamentului (UE) 2019/2.088, cu modificările și completările ulterioare;


  Articolul 16

  Legea nr. 1/2020 privind pensiile ocupaționale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 10 din 8 ianuarie 2020, cu completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 147 alineatul (1), după litera p) se introduce o nouă literă, lit. q), cu următorul cuprins:
  q) nerespectarea dispozițiilor art. 5-7 din Regulamentul (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iunie 2020 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile și de modificare a Regulamentului (UE) 2019/2.088, cu modificările și completările ulterioare.
  2. Articolul 150 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 150

  Măsuri administrative(1) În funcție de natura și gravitatea faptei, A.S.F. poate să dispună măsuri administrative în mod proporțional cu volumul, natura, amploarea și complexitatea activităților entității supravegheate.(2) A.S.F. poate dispune următoarele măsuri administrative:
  a) suspendarea exercițiului dreptului de vot al acționarilor, în cazurile în care nu mai îndeplinesc cerințele legale privind calitatea acționariatului unui administrator care desfășoară o politică individuală sau comună care periclitează asigurarea unui management eficient și prudent al administratorului și al fondului, în detrimentul participanților și moștenitorilor acestora, definiți conform prevederilor Codului civil;
  b) limitarea sau interzicerea, pe o perioadă cuprinsă între 90 și 180 de zile, a anumitor operațiuni ale administratorului reglementate de lege;
  c) restrângerea exercițiului administratorului de a dispune de propriile active sau interzicerea acestui drept;
  d) atenționarea persoanelor fizice și/sau juridice responsabile pentru faptele constatate care au o gravitate scăzută, care nu au adus atingere intereselor participanților, care sunt sub pragul de materialitate și care pot fi încadrate ca fiind erori operaționale izolate;
  e) dispunerea unui plan de măsuri în scopul prevenirii sau remedierii oricăror situații de nerespectare a dispozițiilor legale constatate, aplicate persoanelor fizice sau juridice care intră sub incidența prezentei legi.
  (3) Măsurile administrative prevăzute la alin. (2) pot fi aplicate distinct sau împreună cu sancțiunile principale sau complementare prevăzute la art. 147 alin. (2).


  Capitolul III Dispoziții finale

  Articolul 17

  Prezenta lege intră în vigoare la 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  VASILE-DANIEL SUCIU
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ALINA-ȘTEFANIA GORGHIU

  București, 27 martie 2023.
  Nr. 65.
  -----