HOTĂRÂRE nr. 660 din 16 iunie 2021pentru desființarea activității "Revista Obiectiv" de pe lângă Inspecția Muncii și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 488/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Inspecției Muncii
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 28 iunie 2021
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul I

  Se desființează activitatea „Revista Obiectiv“, finanțată integral din venituri proprii, care funcționează pe lângă Inspecția Muncii.


  Articolul II
  (1) Disponibilitățile în lei reprezentând veniturile proprii neutilizate și existente în conturile Revistei Obiectiv la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, reprezentând excedent din anii precedenți, se virează integral la bugetul de stat, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în contul de venituri ale bugetului de stat 20A410800 - „Disponibil din excedentele anilor precedenți ale instituțiilor reorganizate“. (2) Pentru excedentul din anul curent suma urmează a fi virată în contul 20A360500 - „Vărsăminte din veniturile și/sau disponibilitățile instituțiilor publice“. (3) Conturile prevăzute la alin. (1) și (2) sunt deschise la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București.(4) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Inspecția Muncii preia, pe bază de protocol de predare-primire, bunurile aflate în inventarul Revistei Obiectiv.(5) În termenul prevăzut la alin. (4) Inspecția Muncii preia în cadrul aparatului propriu personalul Revistei Obiectiv. Încadrarea personalului se realizează pe un post contractual cu respectarea categoriei și gradului deținut, în limita numărului maxim de posturi aprobat pentru Inspecția Muncii, iar drepturile salariale se stabilesc conform prevederilor art. 39 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul III

  Hotărârea Guvernului nr. 488/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Inspecției Muncii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 594 din 25 iulie 2017, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (2) va avea următorul cuprins:(2) Instituțiile publice care funcționează în subordinea Inspecției Muncii sunt prevăzute în anexa nr. 2.2. La anexa nr. 1, articolul 4 se abrogă.3. La anexa nr. 1, la articolul 6, alineatul (1) va avea următorul cuprins:(1) Inspecția Muncii și inspectoratele teritoriale de muncă pot deține un număr de maximum 322 de autoturisme pentru realizarea acțiunilor de control și a celorlalte activități, 3 șalupe, precum și două ambarcațiuni cu motor, pentru intervenții urgente la accidente de muncă și pentru acțiuni complexe de control.4. La anexa nr. 2, litera B se abrogă.


  Articolul IV

  Hotărârea Guvernului nr. 488/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Inspecției Muncii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 594 din 25 iulie 2017, cu modificările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.


  Articolul V

  Prezenta hotărâre intră în vigoare la 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  p. Ministrul muncii și protecției sociale,
  Mihnea-Claudiu Drumea,
  secretar de stat
  p. Ministrul finanțelor,
  Lucian Ovidiu Heiuș,
  secretar de stat

  București, 16 iunie 2021.
  Nr. 660.
  ----