NORMĂ SANITARĂ VETERINARĂ din 16 iunie 2020privind limitele maxime prevăzute pentru microorganisme în anumite categorii de furaje
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 17 august 2020 Notă
  Aprobată prin ORDINUL nr. 110 din 16 iunie 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 743 din 17 august 2020.


  Articolul 1
  (1) Prezenta normă sanitară veterinară se aplică furajelor produse, introduse pe piață și/sau utilizate pe teritoriul României, altele decât cele prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 142 din 25 februarie 2011 al Comisiei de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.069/2009 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de punere în aplicare a Directivei 97/78/CE a Consiliului în ceea ce privește anumite probe și produse care sunt scutite de la controalele sanitar-veterinare la frontieră în conformitate cu directiva menționată, cu modificările și completările ulterioare.(2) Prezenta normă sanitară veterinară se aplică fără a aduce atingere legislației specifice, în special:
  a) Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 74/2011 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind substanțele nedorite din produsele pentru furaje;
  b) Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 34/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare referitoare la monitorizarea zoonozelor și agenților zoonotici, cu modificările ulterioare;
  c) Regulamentului (UE) nr. 142 din 25 februarie 2011 al Comisiei de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.069/2009 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de punere în aplicare a Directivei 97/78/CE a Consiliului în ceea ce privește anumite probe și produse care sunt scutite de la controalele sanitar-veterinare la frontieră în conformitate cu directiva menționată, cu modificările și completările ulterioare;
  d) Regulamentului (CE) nr. 2.160/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 noiembrie 2003 privind controlul salmonellei și al altor agenți zoonotici specifici, prezenți în rețeaua alimentară, cu modificările și completările ulterioare;
  e) Regulamentului (CE) nr. 767/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iulie 2009 privind introducerea pe piață și utilizarea furajelor, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.831/2003 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 79/373/CEE a Consiliului, a Directivei 80/511/CEE a Comisiei, a Directivelor 82/471/CEE, 83/228/CEE, 93/74/CEE, 93/113/CE și 96/25/CE ale Consiliului și a Deciziei 2004/217/CE a Comisiei, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 2

  În sensul prezentei norme sanitare veterinare, următorii termeni și expresii se definesc astfel:
  a) furaje - orice substanță sau produs, inclusiv aditivii, indiferent dacă sunt prelucrate, parțial prelucrate sau neprelucrate, destinate utilizării ca hrănire pe cale orală a animalelor;
  b) furaj complet - un furaj combinat care, datorită compoziției acestuia, este suficient pentru o rație zilnică;
  c) preamestecuri de aditivi - amestecurile de aditivi furajeri sau amestecuri de unul sau mai mulți aditivi furajeri cu materii prime pentru furaje sau cu apă, folosite ca materii de bază, care nu sunt destinate hrănirii directe a animalelor;
  d) introducere pe piață - deținerea hranei pentru animale în scopul vânzării, inclusiv oferirea pentru vânzare sau orice altă formă de transfer, indiferent dacă este gratuită sau nu, și inclusiv vânzarea, distribuția și alte forme de transfer;
  e) materii prime pentru furaje - produse de origine vegetală al căror scop principal este să răspundă nevoilor nutriționale ale animalelor, în starea lor naturală, proaspete sau conservate, și produse derivate din prelucrarea lor industrială, precum și substanțe organice și anorganice care conțin sau nu aditivi pentru hrana animalelor, destinate hrănirii animalelor pe cale orală, fie direct, ca atare, fie după prelucrare, sau pentru preparare;


  Articolul 3

  Furajele produse, introduse pe piață și/sau utilizate trebuie să respecte limitele maxime prevăzute pentru microorganisme în anumite categorii de furaje, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta normă sanitară veterinară.


  ANEXĂ

  la norma sanitară veterinară
  Limite maxime prevăzute pentru microorganisme în anumite categorii de furaje

  Categoria de furajeMicroorganismePlan de prelevare de probe^(1)Limite^(2)
  ncmM
  1. Materii prime pentru furaje reprezentate de boabe de cereale și produsele acestora: tărâțe, făină, turte etc.Salmonella50Nedetectat în 25 g
  2. Materii prime pentru furaje reprezentate de semințe de oleaginoase, fructe oleaginoase și produsele acestoraSalmonella50Nedetectat în 25 g
  3. Alte materii prime pentru furaje: semințe de leguminoase, tuberculi, rădăcini, semințe și fructe, fibroase și grosiereSalmonella50Nedetectat în 25 g
  4. Preamestecuri de aditiviSalmonella50Nedetectat în 25 g
  5. Produse și derivate din lapte, înlocuitori de lapte praf - lapte praf, zer praf, pudră proteică, concentrat proteic etc.Salmonella50Nedetectat în 25 g
  6. Furaje completeSalmonella50Nedetectat în 25 g
  7. Furaje murate: silozuri și semisilozuriListeria monocytogenes50Nedetectat în 25 g

  ^(1) n = numărul de unități care constituie proba; c = numărul de unități de probă care dau valori între m și M.
  ^(2) m = M, limitele date se referă la fiecare unitate de probă testată.

  ----