ORDIN nr. 3.841 din 26 aprilie 2012pentru aprobarea condiţiilor privind organizarea masterului didactic
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 330 din 16 mai 2012
  În conformitate cu prevederile art. 236-239 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se aprobă condiţiile privind organizarea masterului didactic, prevăzute în aa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Agenţia Română pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior (denumită în continuare A.R.A.C.I.S.) poate îngloba anexa în Ghidul metodologic de evaluare externă a programelor de master.


  Articolul 3

  Universităţile interesate în organizarea de programe de studii de master didactic vor depune dosarele pentru evaluare în vederea autorizării şi acreditării la A.R.A.C.I.S. Conform art. 238 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, dosarul trebuie să conţină aprobarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului cu privire la programul de studii propus.


  Articolul 4

  Programul de studii de master didactic pentru care se solicită aprobarea menţionată la art. 3, în sensul prezentului ordin, trebuie alcătuit în conformitate cu prevederile din anexă.


  Articolul 5

  Direcţia generală pentru învăţământ superior, Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, A.R.A.C.I.S., universităţile şi inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 6

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi pe site-ul web al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

  Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,
  Cătălin Ovidiu Baba

  Bucureşti, 26 aprilie 2012.
  Nr. 3.841.


  Anexă

  CONDIŢII din 26/04/2012