HOTĂRÂRE nr. 691 din 19 iulie 2001
privind înfiinţarea Muzeului Naţional de Artă Contemporană al României
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 31 iulie 2001



  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se înfiinţează Muzeul Naţional de Artă Contemporană al României, instituţie publică, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Culturii şi Cultelor, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Izvor nr. 2-4, sectorul 5, situat în Corpul E4 din imobilul "Palatul Parlamentului".


  Articolul 2

  (1) Muzeul Naţional de Artă Contemporană al României este condus de un director general, numit prin ordin al ministrului culturii şi cultelor, potrivit legii.
  (2) Numărul maxim de posturi pentru Muzeul Naţional de Artă Contemporană al României este de 106.
  (3) Regulamentul de organizare şi funcţionare, precum şi organigrama Muzeului Naţional de Artă Contemporană al României se aprobă prin ordin al ministrului culturii şi cultelor, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.


  Articolul 3

  Cheltuielile curente şi de capital ale Muzeului Naţional de Artă Contemporană al României se finanţează din venituri extrabugetare şi din alocaţii de la bugetul de stat.


  Articolul 4

  (1) Imobilul prevăzut la art. 1, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, trece din administrarea Camerei Deputaţilor în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", în vederea efectuării lucrărilor de investiţii, pe bază de protocol de predare-primire încheiat în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
  (2) La data finalizării lucrărilor de investiţii imobilul prevăzut la alin. (1) se transmite din administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" în administrarea Ministerului Culturii şi Cultelor, pe bază de protocol de predare-primire, la valoarea de inventar.


  Articolul 5

  (1) Finanţarea cheltuielilor pentru începerea lucrărilor de investiţii care urmează să fie efectuate în exerciţiul financiar 2001 se suportă din bugetul Secretariatului General al Guvernului, în limita sumei de 45,0 miliarde lei, potrivit devizului estimativ prevăzut în anexa nr. 2.
  (2) Bugetul pe anul 2001 al Secretariatului General al Guvernului se suplimentează cu suma de 45,0 miliarde lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului pe anul 2001, destinată cheltuielilor prevăzute la alin. (1).
  (3) Bugetul pe anul 2001 al Ministerului Culturii şi Cultelor se suplimentează cu suma de 2 miliarde lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului pe anul 2001, destinată cheltuielilor prevăzute la art. 3.


  Articolul 6

  Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă în volumul şi în structura bugetului de stat pe anul 2001 modificările ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei hotărâri.


  Articolul 7

  Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 8

  Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, la cap. II din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 28/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Cultelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 35 din 19 ianuarie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, după nr. crt. 8 se introduce nr. crt. 8^1, cu următorul cuprins:
      "8^1. Muzeul Naţional de Artă Venituri extrabugetare şi
       Contemporană al României alocaţii de la bugetul de stat"

  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul culturii
  şi cultelor,
  Răzvan Theodorescu
  Ministrul pentru
  coordonarea Secretariatului
  General al Guvernului,
  Petru Şerban Mihailescu
  Ministrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tănăsescu
  Bucureşti, 19 iulie 2001.
  Nr. 691.


  Anexa 1
                               DATELE DE IDENTIFICARE
                  a imobilului care se transmite din administrarea
                Camerei Deputaţilor în administrarea Regiei Autonome
                 "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
         Amplasamentul Denumirea spaţiilor Suprafaţa
           spaţiilor ────────────────────────
                                                          construită desfăşurată
                                                             (mp) (mp)
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Municipiul Bucureşti, TOTAL, 2.506 9.399
  str. Izvor nr. 2-4, din care:
  sectorul 5, în imobilul - cota ± 0,00, între axele 1.860
  "Palatul Parlamentului", C-I şi 20-28;
  corp E4 - cota + 10,00, între axele
                              C-I şi 20-28; 1.677
                            - cota + 19,50, între axele
                              A-I şi 20-28; 2.326
                            - cota + 25,50, între axele
                              C-I şi 20-28; 1.768
                            - cota + 31,50 (terasa) 1.768
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      NOTA: Spaţiile vor fi deservite de ascensoarele Lp1 şi Lp4, care vor fi
            transmise împreună cu spaţiile de mai sus.


  Anexa 2
                                  DEVIZ ESTIMATIV
                 privind lucrările care se pot executa în anul 2001
                                                                     - mii lei -
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1. Proiectarea construcţiilor şi
     amenajarea specifică a muzeului 5.700.000
  2. Structura 8.600.000
  3. Finisajul interior 27.700.000
  4. Organizarea şantierului 3.000.000
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     Total anul I 45.000.000
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  -------