DECIZIE nr. 1.234 din 6 octombrie 2009
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 25 şi art. 48 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat
EMITENT
 • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 4 decembrie 2009  Ioan Vida - preşedinte
  Nicolae Cochinescu - judecător
  Aspazia Cojocaru - judecător
  Acsinte Gaspar - judecător
  Petre Lăzăroiu - judecător
  Ion Predescu - judecător
  Tudorel Toader - judecător
  Puskas Valentin Zoltan - judecător
  Augustin Zegrean - judecător
  Simona Ricu - procuror
  Patricia Marilena Ionea - magistrat-asistent
  Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 25 şi art. 48 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, excepţie ridicată de Constantin Badea în Dosarul nr. 13.907/3/2008 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a VIII-a conflicte de muncă şi asigurări sociale.
  La apelul nominal răspunde autorul excepţiei, asistat de avocat. Lipseşte partea Ministerul Apărării, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.
  Având cuvântul, reprezentantul autorului excepţiei arată că prevederile legii referitoare la acordarea pensiei suplimentare ar trebui să se aplice în mod egal tuturor celor care au contribuit la fondul de pensie suplimentară, fără a se stabili un plafon care face ca persoanele care au o vechime în muncă mai mare să nu mai poată beneficia de dreptul amintit.
  Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată, arătând că textul de lege se aplică în mod egal tuturor persoanelor aflate în situaţii egale, fără privilegii ori discriminări.
  CURTEA,
  având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:
  Prin Încheierea din 21 ianuarie 2009, pronunţată în Dosarul nr. 13.907/3/2008, Tribunalul Bucureşti - Secţia a VIII-a conflicte de muncă şi asigurări sociale a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 25 şi art. 48 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat. Excepţia a fost ridicată de Constantin Badea cu prilejul soluţionării unei cauze civile având ca obiect cererea de recalculare a pensiei pentru limită de vârstă.
  În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine, în esenţă, că textele de lege criticate sunt contrare art. 16 alin. (1) din Constituţie. În acest sens, arată că, până la modificarea Legii nr. 164/2001 prin art. I pct. 8 şi 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 14/2008, pensia militară avea trei componente: pensia de serviciu, sporul procentual de 9% pentru contribuţia la fondul de pensie suplimentară, acordat conform art. 78 alin. (1) lit. c) din aceeaşi lege, şi sporul procentual de 20% stabilit potrivit art. 11 alin. (3) din Legea nr. 80/1995. După modificarea dispoziţiilor art. 25 şi art. 48 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 164/2001, actualizarea pensiei se raportează la condiţiile prevăzute de art. 22-25 şi art. 33 din aceeaşi lege, incluzând şi prevederile art. 78 alin. (1) referitoare la pensia suplimentară. Prin urmare, efectul juridic al acestor modificări ale textului criticat este că, pentru cadrele militare care au o vechime calculată de peste 42 de ani, sporul pentru contribuţia la fondul de pensie suplimentară nu se mai ia în calcul la stabilirea pensiei militare. Astfel, se creează o inegalitate între persoanele care au o vechime mai mare de 42 de ani, cărora nu li se mai ia în calcul şi sporul pentru pensia suplimentară, şi persoanele care au o vechime mai mică de 42 de ani şi care beneficiază de luarea în calcul la actualizarea pensiei de acest spor.
  Tribunalul Bucureşti - Secţia a VIII-a conflicte de muncă şi asigurări sociale consideră că excepţia de neconstituţionalitate nu este întemeiată. Astfel, stabilirea unor plafoane maximale pentru toate pensiile militare de stat se aplică uniform, pentru toţi pensionarii, neputându-se susţine astfel că există categorii discriminate.
  În conformitate cu dispoziţiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum şi Avocatului Poporului, pentru a-şi formula punctele de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.
  Guvernul consideră că excepţia de neconstituţionalitate nu este întemeiată. În acest sens, arată că art. 25 din Legea nr. 164/2001 enunţă doar principiul general valabil potrivit căruia pensia militară de stat nu poate fi mai mare decât baza de calcul avută în vedere la stabilirea sau actualizarea pensiei. Cu respectarea acestui principiu, fiecare pensionar militar beneficiază de pensie în cuantumul rezultat în raport cu vechimea în activitate şi venitul realizat anterior pensionării. Dispoziţiile art. 48 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 164/2001 sunt cuprinse în secţiunea privind "Actualizarea pensiilor". Legiuitorul este în drept să modifice şi să completeze reglementările legale referitoare la condiţiile de exercitare a dreptului la pensie ori de câte ori consideră că resursele financiare existente permit anumite modificări, fără ca prin aceste modificări să se încalce dispoziţiile art. 16 din Constituţie. Astfel, recalcularea pensiei se face, fără nicio discriminare, pentru toate persoanele aflate în această situaţie. În egală măsură, stabilirea prin lege a unor plafoane maximale este atributul exclusiv al legiuitorului. De vreme ce principiul stabilirii unor plafoane maximale se aplică deopotrivă tuturor beneficiarilor pensiilor militare de stat, nu se poate susţine încălcarea principiului egalităţii în drepturi a cetăţenilor.
  Avocatul Poporului consideră că textele de lege criticate sunt constituţionale, acestea aplicându-se în mod egal tuturor celor vizaţi de ipoteza normei legale, fără nicio discriminare pe considerente arbitrare. Astfel, plafonarea pensiei la nivelul bazei de calcul avută în vedere la stabilirea sau actualizarea acesteia se aplică tuturor categoriilor de pensionari, beneficiari ai pensiei militare de stat. Totodată, legiuitorul este în drept să modifice şi să completeze reglementările legale referitoare la condiţiile de exercitare a dreptului la pensie ori de câte ori consideră că resursele financiare existente permit anumite modificări, fără ca prin aceste modificări să se încalce dispoziţiile art. 16 din Constituţie.
  Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele de vedere solicitate.
  CURTEA,
  examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, susţinerile părţii prezente, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:
  Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
  Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 25 şi art. 48 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 748 din 14 octombrie 2002, aşa cum au fost modificate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 444 din 29 iunie 2007 şi aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 14/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 127 din 19 februarie 2008.
  Textele de lege criticate au următorul conţinut:
  - Art. 25: "Pensia militară de stat stabilită şi actualizată în condiţiile prezentei legi nu poate fi mai mare decât baza de calcul avută în vedere la stabilirea/actualizarea pensiei."
  - Art. 48 alin. (1) lit. a): "Cuantumul pensiilor militare se actualizează după cum urmează:
  a) ori de câte ori se majorează solda de grad şi/sau solda funcţiei maxime/salariul de bază al funcţiei îndeplinite/ indemnizaţia lunară ale cadrelor militare în activitate, potrivit gradului militar şi funcţiei maxime avute la data trecerii în rezervă, în raport cu procentul de stabilire a pensiei în condiţiile prevăzute la art. 22-25, 33 şi art. 78 alin. (1). Cadrele militare pot opta pentru baza de calcul cea mai avantajoasă luată în considerare la calculul pensiei."
  Autorul excepţiei consideră că aceste texte de lege sunt contrare prevederilor art. 16 alin. (1) din Constituţie referitor la egalitatea cetăţenilor în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii ori discriminări.
  Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că, în esenţă, critica autorului excepţiei vizează existenţa unui plafon de acordare a pensiei, plafon care include şi sporul pentru pensia suplimentară. Întrucât, prin calculul dreptului la pensie cuvenit pentru vechimea în muncă realizată a fost atins plafonul prevăzut de art. 25 din Legea nr. 164/2001, astfel că nu a mai putut fi acordat şi sporul pentru pensia suplimentară, autorul excepţiei se consideră discriminat în raport cu persoanele care au realizat o vechime în muncă mai mică, dar cărora, cu prilejul actualizării pensiei, li se acordă şi sporul pentru pensie suplimentară.
  Faţă de aceste susţineri, Curtea reţine că prevederile art. 25 din Legea nr. 164/2001 instituie un principiu general valabil în sistemul public de pensii, potrivit căruia cuantumul pensiei nu poate depăşi venitul în mod obligatoriu asigurat în cadrul asigurărilor sociale de stat. Cu respectarea acestui principiu, fiecare pensionar militar beneficiază de pensie în cuantumul rezultat în raport cu vechimea în activitate şi venitul realizat anterior pensionării. Această reglementare este în perfect acord cu principiul consacrat de art. 47 alin. (2) din Constituţie, potrivit căruia cetăţenii au dreptul la pensie şi la alte drepturi de asigurări sociale, în condiţiile legii. Astfel, legiuitorul este în drept să stabilească conţinutul dreptului la pensie şi condiţiile acordării acestuia, precum şi să le modifice în funcţie de resursele financiare existente la un anumit moment.
  Extinderea incidenţei acestui principiu şi asupra sporului acordat pentru contribuţia la fondul de pensie suplimentară, ca efect al prevederilor art. 48 alin. (1) din Legea nr. 164/2001, nu poate fi privită nici ea ca generând un tratament discriminatoriu, de vreme ce se aplică nediferenţiat tuturor persoanelor care au dreptul să beneficieze de acest spor.
  Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A. d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,
  CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
  În numele legii
  DECIDE:
  Respinge excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 25 şi art. 48 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, excepţie ridicată de Constantin Badea în Dosarul nr. 13.907/3/2008 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a VIII-a conflicte de muncă şi asigurări sociale.
  Definitivă şi general obligatorie.
  Pronunţată în şedinţa publică din data de 6 octombrie 2009.
  PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,
  prof. univ. dr. IOAN VIDA
  Magistrat-asistent,
  Patricia Marilena Ionea
  -------