HOTĂRÂRE nr. 521 din 20 iulie 2016
privind atribuţiile, organizarea, funcţionarea, numărul de posturi şi structura organizatorică ale Laboratorului de control doping şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.522/2006 privind aprobarea structurii organizatorice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Agenţiei Naţionale Anti-Doping
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 1 august 2016  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (2) din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 867 alin. (1), al art. 868 alin. (1) şi art. 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  (1) Laboratorul de control doping se organizează ca instituţie publică cu personalitate juridică, independentă din punct de vedere analitic, financiar, ştiinţific şi operaţional faţă de Agenţia Naţională Anti-Doping şi orice structură sportivă, în subordinea Guvernului şi în coordonarea prim-ministrului, prin Cancelaria Prim-Ministrului, finanţat din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, prin desfiinţarea Direcţiei cercetare şi laborator antidoping din cadrul Agenţiei Naţionale Anti-Doping şi preluarea activităţii acesteia.
  (2) Structura organizatorică a Laboratorului de control doping este prevăzută în anexa nr. 1.
  (3) Numărul maxim de posturi al Laboratorului de control doping este de 25.
  (4) Sediul Laboratorului de control doping este în municipiul Bucureşti, bd. Basarabia nr. 37-39, sectorul 2.


  Articolul 2

  Laboratorul de control doping are următoarele atribuţii în domeniul prevenirii şi combaterii dopajului în sport:
  a) asigură efectuarea analizelor de control doping a probelor A şi B recoltate de la sportivi atât în competiţie, cât şi în afara competiţiei;
  b) dezvoltă metode de identificare şi cuantificare a substanţelor interzise aflate pe Lista interzisă în conformitate cu documentele tehnice elaborate de către Agenţia Mondială Anti-Doping;
  c) participă la teste externe de verificare a competenţei laboratorului organizate de către Agenţia Mondială Anti-Doping şi Asociaţia Mondială a Specialiştilor în Anti-Doping;
  d) participă la teste educaţionale organizate de către Agenţia Mondială Anti-Doping şi Asociaţia Mondială a Specialiştilor în Anti-Doping;
  e) realizează studii de excreţie, aprobate de către Comisia de etică, pentru dezvoltarea metodelor necesare identificării substanţelor prohibite;
  f) efectuează analize pe eşantioane din materiale confiscate în cadrul acţiunilor de combatere a traficului ilicit de substanţe interzise;
  g) întocmeşte, la cerere, documentaţia necesară pentru probele de control doping cu rezultat analitic advers sau atipic, în conformitate cu cerinţele în vigoare;
  h) realizează, prelucrează, actualizează şi administrează baza informatică de date referitoare la analizele de control doping;
  i) raportează Agenţiei Mondiale Anti-Doping, precum şi autorităţilor de testare competente rezultatele tuturor probelor de control doping prin sistemul de management şi administrare anti-doping ADAMS;
  j) asigură respectarea prevederilor Standardului internaţional pentru laboratoare;
  k) asigură respectarea prevederilor standardului SR EN ISO/CEI 17025: 2005;
  l) implementează şi menţine sistemul de management al calităţii conform standardului internaţional ISO 17025: 2005;
  m) actualizează documentele sistemului de management al calităţii în conformitate cu documentele elaborate de către Agenţia Mondială Anti-Doping;
  n) asigură condiţiile necesare îndeplinirii/documentării/ îmbunătăţirii sistemului calităţii şi implementării procedurilor la nivelul Laboratorului de control doping;
  o) menţine legătura cu autorităţile de testare cu privire la managementul probelor de control doping;
  p) păstrează permanent legătura cu Agenţia Mondială Anti-Doping şi întocmeşte documentaţii la solicitarea acesteia;
  q) întocmeşte documentaţia necesară în vederea participării la licitaţii pentru analize de control doping;
  r) asigură păstrarea în condiţii de siguranţă a documentelor ce conţin secrete profesionale sau informaţii confidenţiale;
  s) organizează activitatea de avizare internă a contractelor de cercetare, a temelor-program ale contractelor de cercetare şi coordonează activitatea colectivelor de cercetare în vederea realizării planului tematic şi asigură controlul periodic al stadiului de realizare a tematicii prin avizări parţiale, discuţii în colective lărgite, analize şi inspecţii la locul de desfăşurare a activităţii;
  ş) stabileşte legături cu institute de cercetare şi cu specialişti şi propune măsuri de colaborare ştiinţifică;
  t) elaborează lucrările destinate manifestărilor ştiinţifice şi publică studiile de specialitate care se elaborează la nivelul său;
  ţ) participă la organizarea sesiunilor anuale, simpozioanelor şi meselor rotunde pentru prezentarea şi analiza cercetărilor, la manifestări ştiinţifice organizate în colaborare cu Agenţia Naţională Anti-Doping în cadrul sau în afara acesteia;
  u) efectuează analize privind contaminarea cu substanţe dopante a suplimentelor alimentare, la cererea autorităţii de testare;
  v) participă la realizarea strategiei naţionale anti-doping şi a raportului anual în colaborare cu Agenţia Naţională Anti-Doping;
  w) colectează, stochează, prelucrează sau comunică date cu caracter personal cu privire la sportiv şi la alte persoane, atunci când este necesar şi aplicabil în desfăşurarea activităţilor anti-doping, în conformitate cu Codul Mondial Anti-Doping, Standardul internaţional pentru laboratoare al Agenţiei Mondiale Anti-Doping şi Legea nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  x) realizează reprezentarea României în relaţiile cu organizaţiile naţionale şi internaţionale anti-doping şi achită cotizaţiile şi taxele stabilite de către organizaţiile guvernamentale şi neguvernamentale internaţionale, asumate prin Convenţia împotriva dopajului, adoptată, în cadrul Consiliului Europei, la Strasbourg la 16 noiembrie 1989, ratificată prin Legea nr. 171/1998, şi Convenţia internaţională împotriva dopajului în sport, adoptată în cadrul Conferinţei Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură, la Paris la 19 octombrie 2005, acceptată prin Legea nr. 367/2006.


  Articolul 3

  (1) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Laboratorului de control doping se asigură din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat.
  (2) Veniturile proprii se asigură din:
  a) donaţii, legate şi sponsorizări;
  b) contracte de prestări de servicii pentru efectuarea analizelor doping;
  c) tarife pentru eliberarea pachetului de documente;
  d) proiecte de cercetare;
  e) fonduri obţinute în cadrul colaborărilor internaţionale;
  f) fonduri rambursabile/nerambursabile, cum ar fi, fără a se limita la acestea, fondurile comunitare şi/sau alte fonduri acordate de instituţiile financiare naţionale/internaţionale;
  g) alte surse de venituri în condiţiile legii.


  Articolul 4

  (1) Laboratorul de control doping este condus de un director, cu respectarea condiţiilor generale prevăzute de legislaţia muncii şi a condiţiilor specifice de ocupare impuse prin Standardul internaţional pentru laboratoare, pentru conducătorul Laboratorului de control doping.
  (2) Directorul reprezintă Laboratorul de control doping în relaţia cu persoanele fizice şi juridice, autorităţile şi instituţiile publice, organizaţiile naţionale şi internaţionale anti-doping şi organizaţiile internaţionale în care este membru.
  (3) În realizarea prerogativelor conferite de lege, directorul este ordonator terţiar de credite şi exercită drepturile şi obligaţiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi legislaţia muncii pentru personalul angajat.
  (4) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, directorul emite decizii.
  (5) Directorul are următoarele atribuţii:
  a) iniţiază modificări/completări ale modului de organizare şi funcţionare a Laboratorului de control doping;
  b) transmite ordonatorului principal de credite proiectul de buget al Laboratorului de control doping, pentru a fi analizat şi inclus în proiectul de buget al ordonatorului principal de credite, şi realizează execuţia bugetară, cu respectarea dispoziţiilor legale;
  c) organizează şi exercită controlul cu privire la evidenţa înregistrărilor în contabilitate şi la patrimoniul Laboratorului de control doping;
  d) încheie, modifică şi dispune încetarea contractelor de muncă şi exercită autoritatea disciplinară cu privire la personalul angajat;
  e) asigură măsurile organizatorice şi exercită controlul cu privire la operaţiunile de recepţie, păstrare şi analiza probelor de control doping, cu respectarea lanţului de custodie prevăzut în Standardul internaţional pentru laboratoare;
  f) dispune măsurile privind arhivarea corespondenţei şi a documentelor emise cu respectarea Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, republicată;
  g) aprobă condiţiile de acces în spaţiile destinate desfăşurării activităţii Laboratorului de control doping;
  h) organizează activitatea de protecţie a muncii şi exercită controlul respectării normelor de protecţie a muncii, potrivit legii;
  i) organizează activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor şi exercită controlul respectării normelor de prevenire şi stingere a incendiilor;
  j) exercită şi alte atribuţii prevăzute de lege şi de alte acte normative.


  Articolul 5

  (1) În activitatea de conducere a Laboratorului de control doping, directorul este ajutat de un director ştiinţific angajat cu respectarea condiţiilor generale prevăzute de legislaţia muncii şi a condiţiilor specifice de ocupare impuse prin Standardul internaţional pentru laboratoare.
  (2) Directorul ştiinţific exercită atribuţiile delegate de către director, potrivit legislaţiei naţionale şi Standardului internaţional pentru laboratoare.


  Articolul 6

  În cazul în care, din motive temeinic justificate, directorul nu îşi poate exercita atribuţiile curente, acestea sunt îndeplinite de către directorul ştiinţific.


  Articolul 7

  Laboratorul de control doping are dreptul la un autoturism de serviciu, în parc comun, cu un consum de carburanţi de 360 l/lună.


  Articolul 8

  (1) Se actualizează valoarea de inventar a imobilelor înregistrate cu nr. 158555 şi nr. 153520 şi a imobilului teren situat în municipiul Bucureşti, sectorul 2, bd. Basarabia nr. 37-39, aflat în administrarea Agenţiei Naţionale Anti-Doping şi înregistrat cu numărul 153521 în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, prevăzute în anexa nr. 40 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit anexei nr. 2.
  (2) Se aprobă transmiterea unei părţi dintr-un imobil aflat în proprietatea publică a statului, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3, din administrarea Agenţiei Naţionale Anti-Doping în administrarea Laboratorului de control doping.
  (3) Predarea-preluarea părţii de imobil transmise potrivit prevederilor alin. (2) se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
  (4) Secretariatul General al Guvernului împreună cu Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificările corespunzătoare în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.


  Articolul 9

  Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital pentru anul 2016 se asigură prin redistribuire din bugetul Agenţiei Naţionale Anti-Doping.


  Articolul 10

  (1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se aprobă Regulamentul intern al Laboratorului de control doping.
  (2) Direcţiile de specialitate din cadrul Agenţiei Naţionale Anti-Doping asigură suportul tehnic pentru Laboratorul de control doping până la data constituirii noilor structuri din cadrul acestuia.


  Articolul 11

  Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 12

  Hotărârea Guvernului nr. 1.522/2006 privind aprobarea structurii organizatorice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Agenţiei Naţionale Anti-Doping, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 41 din 19 ianuarie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
  1. La articolul 1, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
  "(2) Numărul maxim de posturi al Agenţiei Naţionale Anti-Doping este de 53, inclusiv demnitarii."
  2. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 4 la prezenta hotărâre.
  3. La anexa nr. 2, articolul 1^1 se abrogă.


  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  ---------------

  Secretarul general al Guvernului,

  Sorin Sergiu Chelmu

  Preşedintele Agenţiei Naţionale Anti-Doping,

  Graziela Elena Vâjială

  Şeful Cancelariei Prim-Ministrului,

  Ioan-Dragoş Tudorache

  Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi

  persoanelor vârstnice,

  Dragoş-Nicolae Pîslaru

  Ministrul finanţelor publice,

  Anca Dana Dragu

  Bucureşti, 20 iulie 2016.
  Nr. 521.

  Anexa 1

  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
  a Laboratorului de control doping
                                                 Numărul maxim de posturi - 25
                         ┌────────────────┐
                         │ LABORATOR DE │
                         │ CONTROL DOPING │
                         └────────┬───────┘
                                  │
                                  v
                         ┌────────────────┐
                         │ DIRECTOR │
                         └────────┬───────┘
                                  │
                                  v
                         ┌────────────────┐
                         │ DIRECTOR │
                         │ ŞTIINŢIFIC │
                         └────────┬───────┘
                                  │
         ┌────────────────┬───────┴─────┬──────────────┐
         │ │ │ │
         v v v v
  ┌──────────────┐ ┌────────────┐ ┌────────────┐ ┌───────────┐
  │ COMPARTIMENT │ │COMPARTIMENT│ │COMPARTIMENT│ │RESPONSABIL│
  │ANALIZĂ DOPING│ │ CERCETARE │ │ECONOMIC ŞI │ │ CU │
  │ ACREDITAT │ │ PENTRU │ │ RESURSE │ │ CALITATEA │
  │ ISO 17025 ŞI │ │ PREVENIREA │ │ UMANE │ │ │
  │ WADA │ │ DOPAJULUI │ │ │ │ │
  │ │ │ ACREDITAT │ │ │ │ │
  │ │ │ ISO 17025 │ │ │ │ │
  └──────────────┘ └────────────┘ └────────────┘ └───────────┘


  Anexa 2

  DATELE DE IDENTIFICARE
  a imobilelor incluse în inventarul centralizat al bunurilor
  aflate în domeniul public al statului şi dobândite în
  administrare de Agenţia Naţională Anti-Doping
  *Font 7*
  ┌──────┬───────┬──────────────┬─────────────┬───────────────────┬────────────┬─────────────┬─────┬──────────┬─────────────────────────────┐
  │ Nr. │ Codul │ Tip bun │ Persoana │Descrierea tehnică │ Vecinătăţi │ Adresa │Anul │ Valoarea │ Situaţia juridică │
  │ M.F. │ de │(mobil/imobil)│ juridică ce │ │ │ │do- │contabilă ├────────────────┬────────────┤
  │ │clasi- │ │administrează│ │ │ │bân- │ la │ Baza legală │Proprietate │
  │ │ficare │ │ imobilul │ │ │ │dirii│13.06.2016│ │ publică/În │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │administrare│
  ├──────┼───────┼──────────────┼─────────────┼───────────────────┼────────────┼─────────────┼─────┼──────────┼────────────────┼────────────┤
  │158555│8.29.08│Imobil │Agenţia │Suprafaţă │N = │Bucureşti, │ 2007│ 2.730.000│Legea │ │
  │ │ │construcţie │Naţională │construită = 262 mp│Institutul │sectorul 2, │ │ │nr. 213/1998 │ │
  │ │ │S+P+2E │Anti-Doping -│Suprafaţă │Naţional de │bd. Basarabia│ │ │Autorizaţia de │ │
  │ │ │Nr. cadastral │sediu │desfăşurată = │Cercetare în│nr. 37-39 │ │ │construire nr. │ │
  │ │ │229530 │ │996 mp │Sport │ │ │ │102/7B │ │
  │ │ │ │ │Regimul de înălţime│bd.Basarabia│ │ │ │04.02.2005 │ │
  │ │ │ │ │S+P+2E │nr. 41A, │ │ │ │Proces-verbal de│ │
  │ │ │ │ │ │sectorul 2, │ │ │ │recepţie la │ │
  │ │ │ │ │ │Bucureşti │ │ │ │terminarea │ │
  │ │ │ │ │ │N.C. 14682 │ │ │ │lucrărilor nr. │ │
  │ │ │ │ │ │E, S şi V = │ │ │ │34.533 din │ │
  │ │ │ │ │ │Complexul │ │ │ │17.07.2007 │ │
  │ │ │ │ │ │Sportiv │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │Naţional │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │"Lia │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │Manoliu" │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │nr. 37-39, │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │sectorul 2, │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │Bucureşti │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │N.C. 18667 │ │ │ │ │ │
  ├──────┼───────┼──────────────┼─────────────┼───────────────────┼────────────┼─────────────┼─────┼──────────┼────────────────┼────────────┤
  │153520│8.29.08│Imobil │Agenţia │Suprafaţă │S = Agenţia │Bucureşti, │ 2007│ 260.000│Legea │În │
  │ │ │construcţie - │Naţională │construită - 214 mp│Naţională │sectorul 2, │ │ │nr. 213/1998 │administrare│
  │ │ │parter sediu │Anti-Doping │Suprafaţă │Anti-Doping,│bd. Basarabia│ │ │Hotărârea │ │
  │ │ │Nr. cadastral │CUI 18018990 │desfăşurată - │bd.Basarabia│nr. 41 A │ │ │Guvernului │ │
  │ │ │209772 │ │214 mp │nr. 37-39, │ │ │ │nr. 719/2007 │ │
  │ │ │ │ │Suprafaţă utilă - │sectorul 2, │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │178, 41 mp │Bucureşti │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │Carte funciară │C.F. 229530 │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │nr. 209772 │N, E, V = │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │Complexul │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │Sportiv │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │Naţional │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │"Lia │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │Manoliu" │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │nr. 37-39, │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │sectorul 2, │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │Bucureşti │ │ │ │ │ │
  ├──────┼───────┼──────────────┼─────────────┼───────────────────┼────────────┼─────────────┼─────┼──────────┼────────────────┼────────────┤
  │153521│8.29.08│Imobil teren │ │Suprafaţă - 320 mp │N = │Bucureşti, │ 2007│ 909.500│Legea │În │
  │ │ │ │ │Carte funciară │Institutul │sectorul 2, │ │ │nr. 213/1998 │administrare│
  │ │ │ │ │nr. 229530 │Naţional de │bd. Basarabia│ │ │Hotărârea │ │
  │ │ │ │ │C.F. 18667 │Cercetare în│nr. 41 A │ │ │Guvernului │ │
  │ │ │ │ │ │Sport, │ │ │ │nr. 720/2007 │ │
  │ │ │ │ │ │bd.Basarabia│ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │nr. 41A, │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │sectorul 2, │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │Bucureşti │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │C.F. 209772 │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │E, S şi V = │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │Complexul │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │Sportiv │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │Naţional │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │"Lia │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │Manoliu" │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │nr. 37-39, │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │sectorul 2, │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │Bucureşti │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │C.F. 18667 │ │ │ │ │ │
  └──────┴───────┴──────────────┴─────────────┴───────────────────┴────────────┴─────────────┴─────┴──────────┴────────────────┴────────────┘


  Anexa 3

  DATELE DE IDENTIFICARE
  a părţii din imobilele aflate în domeniul public al statului,
  care se transmite din administrarea Agenţiei Naţionale
  Anti-Doping în administrarea Laboratorului de control doping
  *Font 7*
  ┌───────┬───────┬─────────────────┬─────────────┬─────────────────┬───────────┬───────────┬────────────┬─────┬────────────────────────────┐
  │ Nr. │ Codul │Adresa imobilului│ Vecinătăţi │Persoana juridică│ Persoana │Valoarea de│Baza legală │Anul │Caracteristicile tehnice ale│
  │ M.F. │ de │care se transmite│ │ de la care se │ juridică │inventar a │a dării în │do- │ imobilului │
  │ │clasi- │ │ │ transmite │la care se │imobilului │administrare│bân- │ │
  │ │ficare │ │ │ imobilul │transmite │ │ │dirii│ │
  │ │ │ │ │ │ imobilul │ │ │ │ │
  ├───────┼───────┼─────────────────┼─────────────┼─────────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼─────┼────────────────────────────┤
  │158555 │8.29.08│Bd. Basarabia │S = Agenţia │Agenţia Naţională│Laboratorul│Valoarea de│Codul civil │ 2007│Parter │
  │Parţial│ │nr. 37-39, │Naţională │Anti-Doping │de control │inventar a │Hotărârea │ │Suprafaţa utilă - 143,38 mp │
  │ │ │sectorul 2, │Anti-Doping, │CUI 18018990 │doping │spaţiilor │Guvernului │ │Hol - 17,94 mp │
  │ │ │Bucureşti │bd. Basarabia│ │ │care se │nr. 516/2013│ │Camera frigorifică-13,70 mp │
  │ │ │ │nr. 37-39 │ │ │transmit │Hotărârea │ │Grup sanitar - 10, 41 mp │
  │ │ │ │sectorul 2, │ │ │Laborato- │Guvernului │ │Birou - 12,30 mp │
  │ │ │ │Bucureşti │ │ │rului de │nr. 719/2007│ │Laborator - 12,77 mp │
  │ │ │ │C.F. 229530 │ │ │control │Hotărârea │ │Laborator - 20,34 mp │
  │ │ │ │N, E, V = │ │ │doping = │Guvernului │ │Laborator - 15,41 mp │
  │ │ │ │Complexul │ │ │484.300 lei│nr. 720/2007│ │Laborator - 12,77 mp │
  │ │ │ │Sportiv │ │ │ │Autorizaţia │ │Laborator - 15,72 mp │
  │ │ │ │Naţional │ │ │ │de constru- │ │Laborator - 12,02 mp │
  │ │ │ │"Lia Manoliu"│ │ │ │ire nr. │ │Suprafaţa utilă 46,41 mp │
  │ │ │ │bd. Basarabia│ │ │ │102/7B din │ │Subsol │
  │ │ │ │nr. 37-39, │ │ │ │4.02.2005 │ │Magazie reactivi - 17, 48 mp│
  │ │ │ │sectorul 2, │ │ │ │Proces- │ │Cercetare - 28, 93 mp │
  │ │ │ │Bucureşti │ │ │ │verbal de │ │Suprafaţă construită │
  │ │ │ │ │ │ │ │recepţie la │ │convenţională - 200 mp │
  │ │ │ │ │ │ │ │terminarea │ │Suprafaţa utilă - 236,2 mp │
  │ │ │ │ │ │ │ │lucrărilor │ │Regim de înălţime │
  │ │ │ │ │ │ │ │34533 din │ │Subsol + Parter │
  │ │ │ │ │ │ │ │17.07.2007 │ │Carte funciară 229530 │
  ├───────┼───────┼─────────────────┼─────────────┼─────────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼─────┼────────────────────────────┤
  │153520 │8.29.08│Bd. Basarabia │N = │Agenţia Naţională│Laboratorul│Valoarea de│Codul civil │ 2007│Parter │
  │Parţial│ │nr. 41A, │Institutul │Anti-Doping │de control │inventar a │Hotărârea │ │Suprafaţa utilă - 178,41 mp │
  │ │ │sectorul 2, │Naţional de │CUI 18018990 │doping │spaţiilor │Guvernului │ │Depozit - 3,41 mp │
  │ │ │Bucureşti │Cercetare în │ │ │care se │nr. 719/2007│ │Cameră frigorifică - │
  │ │ │ │Sport, │ │ │transmit │privind │ │11,66 mp │
  │ │ │ │bd. Basarabia│ │ │Laborato- │transmiterea│ │Arhivă - 15,20 mp │
  │ │ │ │nr. 41A, │ │ │rului de │unei părţi │ │Laborator - 12,74 mp │
  │ │ │ │sectorul 2, │ │ │control │dintr-un │ │Laborator - 8,65 mp │
  │ │ │ │Bucureşti │ │ │doping = │imobil, │ │Laborator - 20,27 mp │
  │ │ │ │N.C. 14682 │ │ │ 260.000 │aflat în │ │Laborator - 33,45 mp │
  │ │ │ │E, S şi V = │ │ │ │domeniul │ │Laborator - 9,70 mp │
  │ │ │ │Complexul │ │ │ │public al │ │Cameră tehnică - 7,90 mp │
  │ │ │ │Sportiv │ │ │ │statului, │ │Hol - 7,44 mp │
  │ │ │ │Naţional │ │ │ │din admi- │ │Grup sanitar - 7,48 mp │
  │ │ │ │"Lia Manoliu"│ │ │ │nistrarea │ │Hol - 3,85 mp │
  │ │ │ │bd. Basarabia│ │ │ │Agenţiei │ │Birou - 35,96 mp │
  │ │ │ │nr. 37-39, │ │ │ │Naţionale │ │Suprafaţă construită - │
  │ │ │ │sectorul 2, │ │ │ │pentru │ │214 mp │
  │ │ │ │Bucureşti │ │ │ │Sport - │ │Regim de înălţime │
  │ │ │ │N.C. 18667 │ │ │ │Institutul │ │Parter │
  │ │ │ │ │ │ │ │Naţional de │ │Carte funciară nr. 209772 │
  │ │ │ │ │ │ │ │Cercetare │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │pentru Sport│ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │în │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │administra- │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │rea Agenţiei│ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │Naţionale │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │Anti-Doping │ │ │
  └───────┴───────┴─────────────────┴─────────────┴─────────────────┴───────────┴───────────┴────────────┴─────┴────────────────────────────┘


  Anexa 4

  (Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.522/2006)
  Numărul maxim de posturi = 53, inclusiv demnitari
  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
  A AGENŢIEI NAŢIONALE ANTI-DOPING
  *Font 8*
   ┌─────────────────────────────────────────┐
   │ COMISIA DE AUDIERE A SPORTIVILOR ŞI A │ ┌─────────────────┐
   │PERSONALULUI ASISTENT AL SPORTIVILOR CARE│ │ │ ┌─────────────────┐
   │ AU ÎNCĂLCAT REGLEMENTĂRILE ANTI-DOPING ├---------┤ AGENŢIA ├---------┤ COMISIA DE APEL │
   └─────────────────────────────────────────┘ │ NAŢIONALĂ │ └─────────────────┘
                         ┌───────────────────┐ │ ANTI-DOPING │
                         │COMISIA DE ACORDARE├---------┤ │
                         │A SCUTIRILOR PENTRU│ └────────┬────────┘
                         │ UZ TERAPEUTIC │ │
                         └───────────────────┘ │
   ┌─────────────────────────────────────────┐ │
   │ CONSILIUL DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A │ ┌────────┴────────┐ ┌──────────────────┐
   │ TRAFICULUI ILICIT DE SUBSTANŢE ├─────────┤ PREŞEDINTE ├────────┤CONSILIUL DIRECTOR│
   │ CUPRINSE ÎN LISTA INTERZISĂ │ └────────┬────────┘ └──────────────────┘
   └─────────────────────────────────────────┘ │
                                                                │
                                ┌──────────────────┐ │
                                │CABINET PREŞEDINTE│<───────────┤ ┌─────────────────────────────┐
                                └──────────────────┘ ├───────>│COMPARTIMENTUL AUDIT INTERN*)│
                                                                │ └─────────────────────────────┘
                                                                │
                                          ┌─────────────────────┴──────────────────────┐
                                          │ │
                                          v v
                                ┌──────────────────┐ ┌──────────────────┐
                                │ SECRETAR GENERAL │ │ VICEPREŞEDINTE │
                                └─────────┬────────┘ └─────────┬────────┘
                                          │ │
                                          v v
                              ┌──────────────────────┐ ┌─────────────────────────────────┐
                              │ DIRECŢIA ECONOMICĂ, │ │ DIRECŢIA GENERALĂ DE TESTARE, │
                              │ADMINISTRATIV, JURIDIC│ │ ANTITRAFIC SUBSTANŢE INTERZISE, │
                              │ ŞI RESURSE UMANE │ │RELAŢII PUBLICE ŞI INTERNAŢIONALE│
                              └──────────────────────┘ └─────────────────────────────────┘
  Notă

  ──────────

  *) Compartimentul audit intern se organizează la nivel de birou.

  ──────────

  ----------