ORDIN nr. 170 din 17 februarie 2015pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind contabilitatea în partidă simplă
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 24 februarie 2015
  Având în vedere prevederile art. 1 alin. (5) și art. 4 alin. (2) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Reglementările contabile privind contabilitatea în partidă simplă, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Reglementările contabile privind contabilitatea în partidă simplă se aplică de către următoarele categorii de persoane:
  a) persoanele fizice și asocierile fără personalitate juridică ale căror venituri sunt supuse impozitului pe venit în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, al căror venit net anual este determinat în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, fiind obținut din următoarele surse: Notă
  *) Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost abrogată de Punctul 1, Alineatul (1), Articolul 502, Titlul XI din LEGEA nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 10 septembrie 2015.
  – activități independente;– cedarea folosinței bunurilor;– activități agricole, silvicultură și piscicultură;

  b) persoanele sau entitățile care, prin actul normativ de înființare, prin legi speciale sau prin alte acte normative, au obligația ținerii contabilității în partidă simplă, cu excepția persoanelor juridice fără scop patrimonial.


  Articolul 3

  Persoanele prevăzute la art. 2 lit. a) au obligația să conducă evidența contabilă pe baza regulilor contabilității în partidă simplă sau, la opțiunea acestora, pe baza regulilor contabilității în partidă dublă, cu excepția celor pentru care în actul normativ de înființare, în legi speciale sau în alte acte normative există prevederi exprese privind ținerea contabilității în partidă simplă.


  Articolul 4
  (1) Persoanele prevăzute la art. 2 lit. a) care conduc evidența contabilă pe baza regulilor contabilității în partidă simplă pot trece la conducerea contabilității în partidă dublă de la începutul exercițiului financiar ulterior celui în care au decis această trecere.(2) Persoanele înființate după data intrării în vigoare a prezentului ordin, care se încadrează în categoria celor prevăzute la art. 2 lit. a), pot opta pentru ținerea contabilității în partidă dublă de la data înființării acestora.


  Articolul 5
  (1) Persoanele prevăzute la art. 2 lit. a) care optează pentru ținerea evidenței contabile pe baza regulilor contabilității în partidă dublă organizează și conduc contabilitatea proprie în baza reglementărilor contabile în vigoare, aplicabile operatorilor economici, până la nivel de balanță de verificare, fără a întocmi situații financiare anuale. Evidența contabilă astfel ținută trebuie să permită determinarea informațiilor necesare pentru îndeplinirea obligațiilor prevăzute de legislația în vigoare.(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) întocmesc Registrul-jurnal (cod 14-1-1) și Registrul-inventar (cod 14-1-2). Întocmirea, editarea și păstrarea registrelor contabile și a celorlalte documente financiar-contabile se efectuează conform normelor privind documentele financiar-contabile, elaborate de Ministerul Finanțelor Publice.(3) Persoanele prevăzute la alin. (1) vor prelua, pe baza inventarului și a informațiilor privind creanțele și datoriile, ca solduri inițiale, la începutul exercițiului financiar pentru care au optat să treacă la conducerea contabilității în partidă dublă, sumele din documentele întocmite pentru ținerea contabilității în partidă simplă, respectiv din:– Registrul-inventar;– Registrul-jurnal de încasări și plăți;– fișa mijlocului fix;– extras de cont;– alte documente.
  Deschiderea conturilor de imobilizări, stocuri, creanțe, disponibilități bănești și datorii, în vederea preluării în contabilitatea în partidă dublă a acestor elemente, se efectuează cu ajutorul contului 455 "Sume datorate acționarilor/asociaților".
  Prin excepție de la funcțiunea contului 455 "Sume datorate acționarilor/asociaților" prezentată în reglementările contabile în vigoare, aplicabile operatorilor economici, la trecerea de la contabilitatea în partidă simplă la contabilitatea în partidă dublă se efectuează următoarele înregistrări:– în creditul contului 455 "Sume datorate acționarilor/ asociaților" se înregistrează soldurile conturilor de natura activelor (imobilizări, stocuri, creanțe, disponibilități bănești);– în debitul contului 455 "Sume datorate acționarilor/ asociaților" se înregistrează soldurile conturilor de natura datoriilor.
  Diferența dintre valoarea activelor și valoarea datoriilor din contul 455 "Sume datorate acționarilor/asociaților" se va reflecta în soldul acestuia, astfel:– sold creditor - când valoarea activelor este mai mare decât valoarea datoriilor;– sold debitor - când valoarea activelor este mai mică decât valoarea datoriilor.


  Articolul 6

  Prezentul ordin intră în vigoare începând cu data de 1 martie 2015.


  Articolul 7

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:
  a) Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.040/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea evidenței contabile în partidă simplă de către persoanele fizice care au calitatea de contribuabil în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 642 din 16 iulie 2004;
  b) Normele specifice de întocmire și utilizare a documentului Registrul-jurnal de încasări și plăți (cod 14-1-1/b) cuprinse în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.512/2008 privind documentele financiar-contabile, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 870 și 870 bis din 23 decembrie 2008, cu completările ulterioare;
  c) Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 2.410/2007 privind aspecte de natură contabilă și fiscală referitoare la practicienii în insolvență, persoane fizice sau juridice, care își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activității practicienilor în insolvență, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 885 din 27 decembrie 2007.


  Articolul 8

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul finanțelor publice,
  Darius-Bogdan Vâlcov

  București, 17 februarie 2015.
  Nr. 170.

  Anexă

  REGLEMENTĂRI CONTABILE
  privind contabilitatea în partidă simplă