ORDIN nr. 172 din 31 ianuarie 2024privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 100 din 2 februarie 2024
  Având în vedere prevederile art. 18^1-18^3, art. 41, art. 84^1, art. 132 alin. (1), art. 439 și 446 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 101 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, ale art. XLIV din Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, cu modificările și completările ulterioare, precum și avizul conform al Ministerului Finanțelor comunicat prin Adresa nr. 738.269 din 31.01.2024,
  în temeiul prevederilor art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,
  președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

  Articolul I

  Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 94 din 8 februarie 2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Anexa nr. 1 „Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat“ cod 14.13.01.99/bs se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.2. Anexa nr. 2 „Declarație rectificativă“ cod 14.13.01.00/r se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 2 la prezentul ordin.3. Anexa nr. 3 „Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat“ se modifică și se completează după cum urmează:
  a) Pozițiile 50 și 51 se modifică și vor aveaurmătorul cuprins:

  Nr.
  crt.

  Denumirea creanței fiscale

  Temeiul legal

  50

  Accize pentru produse care conțin tutun, destinate inhalării fără ardere, inclusiv cele conținute în rezerve livrate împreună cu țigări electronice și alte dispozitive de vaporizare electrice personale similare

  art. 439 alin. (2) lit. a) și art. 446 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare

  51

  Accize pentru lichide cu sau fără nicotină, destinate inhalării fără ardere, inclusiv cele conținute în rezerve livrate împreună cu țigări electronice și alte dispozitive de vaporizare electrice personale similare

  art. 439 alin. (2) lit. b) și art. 446 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare

  b) După poziția 93 se introduc opt noi poziții, pozițiile 94-101, cu următorul cuprins:

  Nr.
  crt.

  Denumirea creanței fiscale

  Temeiul legal

  94

  Impozit pe cifra de afaceri datorat de instituțiile de credit - persoane juridice române și sucursalele din România ale instituțiilor de credit - persoane juridice străine

  art. 18^2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

  95

  Impozit specific pe cifra de afaceri datorat de persoanele juridice care desfășoară activități în sectoarele petrol și gaze naturale

  art. 18^3 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

  96

  Plăți anticipate în contul taxei speciale anuale, datorate trimestrial în conformitate cu prevederile art. XLIV din Legea nr. 296/2023

  art. XLIV din Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, cu modificările și completările ulterioare

  97

  Taxa specială anuală regularizată în conformitate cu prevederile art. XLIV din Legea nr. 296/2023

  art. XLIV din Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, cu modificările și completările ulterioare

  98

  Accize pentru produse destinate inhalării fără ardere, care conțin înlocuitori de tutun, cu sau fără nicotină, inclusiv cele conținute în rezerve livrate împreună cu țigări electronice și alte dispozitive de vaporizare electrice personale similare

  art. 439 alin. (2) lit. c) și art. 446 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare

  99

  Accize pentru băuturi nealcoolice cu zahăr adăugat pentru care nivelul total de zahăr este cuprins între 5 g și 8 g/100 ml

  art. 439 alin. (2) lit. d) și art. 446 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare

  100

  Accize pentru băuturi nealcoolice cu zahăr adăugat pentru care nivelul total de zahăr este peste 8 g/100 ml

  art. 439 alin. (2) lit. e) și art. 446 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare

  101

  Impozit pe veniturile din cedarea folosinței bunurilor, altele decât cele din arendarea bunurilor agricole și din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală, reținut la sursă de către persoanele juridice sau alte entități care au obligația de a conduce evidență contabilă

  art. 84^1 și art. 132 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
  4. Anexa nr. 4 „Instrucțiuni de completare a formularului 100 «Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat» cod 14.13.01.99/bs“ se modifică și se completează după cum urmează:4.1. La capitolul I „Depunerea declarației“, punctul 1 „Termenul de depunere a declarației“ se completează după cum urmează:
  a) La subpunctul 1.1 „Lunar, pentru obligațiile de plată reprezentând:“, după litera s) se introduce o nouă literă, litera ș), cu următorul cuprins:
  ș) impozit pe veniturile din cedarea folosinței bunurilor, altele decât cele din arendarea bunurilor agricole și din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală, reținut la sursă de către persoanele juridice sau alte entități care au obligația de a conduce evidență contabilă.

  b) La subpunctul 1.2 „Trimestrial, pentru obligațiile de plată reprezentând:“, după litera j) se introductrei noi litere, literele k)-m), cu următorul cuprins:
  k) impozit pe cifra de afaceri datorat de instituțiile de credit - persoane juridice române și sucursalele din România ale instituțiilor de credit - persoane juridice străine, pentru trimestrele I-III;
  l) impozit specific pe cifra de afaceri datorat de persoanele juridice care desfășoară activități în sectoarele petrol și gaze naturale, pentru trimestrele I-III;
  m) plăți anticipate, în contul taxei speciale anuale, datorate trimestrial în conformitate cu prevederile art. XLIV din Legea nr. 296/2023.

  c) La subpunctul 1.3 „Alte termene:“, după litera o) se introduc trei noi litere, literele p)-r), cu următorul cuprins:
  p) până la data de 25 martie inclusiv a anului următor, pentru trimestrul IV, în cazul impozitului pe cifra de afaceri datorat de instituțiile de credit - persoane juridice române și sucursalele din România ale instituțiilor de credit - persoane juridice străine, potrivit art. 18^2 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare;
  q) până la data depunerii declarației anuale privind impozitul pe profit, pentru trimestrul IV, în cazul impozitului specific pe cifra de afaceri datorat de persoanele juridice care desfășoară activități în sectoarele petrol și gaze naturale, potrivit art. 18^3 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare;
  r) până maximum la data de 30 iunie a anului următor, odată cu depunerea situațiilor financiare prevăzute de lege, în cazul taxei speciale anuale regularizate în conformitate cu prevederile art. XLIV din Legea nr. 296/2023, cu modificările și completările ulterioare
  4.2. La capitolul II „Completarea declarației“, punctul 3 „Secțiunea B «Date privind creanța fiscal㻓 se modifică și se completează după cum urmează:
  a) Ultimul paragraf referitor la instrucțiunile de completare a coloanei „Denumire creanță fiscală“ se modifică și va avea următorul cuprins:
  Coloana «Denumire creanță fiscală»: se înscrie denumirea obligației de plată, conform Nomenclatorului obligațiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin, datorată în perioada de raportare.
  Rubrica «Impozit pe profit stabilit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri» se bifează de către contribuabilii plătitori de impozit pe profit care datorează impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, potrivit prevederilor art. 18^1 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

  b) Subpunctul 3.1 se modifică și va avea următorul cuprins:3.1. Tabelul de la pct. I «Impozite și taxe care se plătesc în contul unic» din anexa nr. 1 la ordin se completează pentru declararea obligațiilor de plată prevăzute la pozițiile 1-10, 12-20, 22-24, 28, 72, 79, 90, 94, 95 și 101 din Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin.
  Rândul 1 «Suma datorată» - se înscrie suma reprezentând impozitul datorat/taxa datorată în perioada de raportare, conform legii.
  Rândul 1.1 «Reducere impozit conform OUG nr. 153/2020» - se înscrie, dacă este cazul, reducerea impozitului, în conformitate cu Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 153/2020 pentru instituirea unor măsuri fiscale de stimulare a menținerii/creșterii capitalurilor proprii, precum și pentru completarea unor acte normative. Acest rând se completează numai de către contribuabilii plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor.
  Rândul 2 «Suma de plată» - se înscrie suma de la rândul 1 sau diferența dintre suma înscrisă la rândul 1 și suma înscrisă la rândul 1.1, după caz.
  Rândul «Total obligații de plată» - se înscrie suma reprezentând obligațiile de plată la bugetul de stat pentru perioada de raportare, care se plătește în contul unic corespunzător, respectiv totalul sumelor declarate, înscrise la rândul 2 «Suma de plată», pentru fiecare impozit/taxă declarat(ă) în perioada de raportare.

  c) După subpunctul 3.1.12 se introduce un nou subpunct, subpunctul 3.1.13, cu următorul cuprins:3.1.13. Obligația prevăzută la poziția 101 din Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat se declară de către persoanele juridice sau alte entități care au obligația de a conduce evidență contabilă, pentru impozitul pe veniturile din cedarea folosinței bunurilor, altele decât cele din arendarea bunurilor agricole și din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală, reținut la sursă, potrivit art. 84^1 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.
  d) La subpunctul 3.2 primul paragraf se modifică și va avea următorul cuprins:3.2. Tabelul de la pct. II «Impozite, taxe și alte obligații care nu se plătesc în contul unic» din anexa nr. 1 la ordin se completează pentru declararea obligațiilor de plată prevăzute la pozițiile 11, 25-27, 29-51, 57-63, 65-71, 74-77, 81-89, 91-93 și 96-100 din Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin.
  e) La subpunctul 3.2.2, primul paragraf se modifică și va avea următorul cuprins:3.2.2. Obligațiile prevăzute la pozițiile 30-51 și 98-100 din Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin, se declară de către operatorii economici, plătitori de accize, potrivit titlului VIII din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, și prevederilor Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:
  f) După subpunctul 3.2.15 se introduce un nou subpunct, subpunctul 3.2.16, cu următorul cuprins:3.2.16. Obligațiile prevăzute la pozițiile 96 și 97 din Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat se declară de către agențiile/autoritățile/instituțiile autonome care se află în coordonarea/subordonarea Parlamentului României și sunt autonome din punct de vedere funcțional și financiar, precum și de instituțiile publice de interes național care din activitatea desfășurată încasează taxe/tarife sau alte venituri ca urmare a exercitării unor atribuții în regim de putere publică care constau în administrarea patrimoniului statului român sau a altor active publice, indiferent de natura acestora, sau care desfășoară activități specifice rezultate din darea în administrarea/ concesiunea/operarea/exploatarea unor bunuri/active publice proprietate publică a statului român, în conformitate cu prevederile art. XLIV din Legea nr. 296/2023, cu modificările și completările ulterioare.
  La poziția 96 se declară plățile anticipate datorate trimestrial în contul taxei speciale anuale, în conformitate cu prevederile art. XLIV din Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, cu modificările și completările ulterioare.
  La poziția 97 se declară taxa specială anuală regularizată în conformitate cu prevederile art. XLIV din Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, cu modificările și completările ulterioare, precum și sumele de plată/de restituit rezultate din regularizarea anuală a acesteia.
  5. La anexa nr. 5 „Instrucțiuni de completare a formularului 710 «Declarație rectificativă» cod 14.13.01.00/r“ capitolul II „Completarea declarației“ punctul 3 „Secțiunea B «Date privind creanța fiscală», primul paragraf se modifică și va avea următorul cuprins:
  Denumire creanță fiscală» - se completează denumirea impozitului sau taxei care se rectifică. Se va prelua denumirea exactă a obligației de plată din Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin, sau a obligației scutite de la plată din Nomenclatorul obligațiilor scutite de la plată, potrivit legii, prevăzut în anexa nr. 3^1 la ordin.
  Rubrica «Impozit pe profit stabilit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri» se bifează de către contribuabilii plătitori de impozit pe profit care datorează impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, potrivit prevederilor art. 18^1 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul II

  Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul III

  Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu obligațiile aferente lunii ianuarie 2024.


  Articolul IV

  Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală de reglementare a colectării creanțelor bugetare, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, precum și unitățile fiscale subordonate acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul V

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
  Nicoleta-Mioara Cîrciumaru

  București, 31 ianuarie 2024.
  Nr. 172.

  Anexa nr. 1

  (Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 587/2016)

  [ ] Declarație depusă după anularea rezervei verificării ulterioare.
  Temeiul legal pentru depunerea declarației .................................

  Perioada de raportare

  Luna [ ][ ] Anul [ ][ ][ ][ ]

  [ ] Declarație depusă potrivit art. 90 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

  Cod de identificare fiscală a succesorului

  [ ] [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

  A. Date de identificare a contribuabilului/plătitorului

  Cod de identificare fiscală [ ] [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

  Denumire


  Județ


  Localitate


  Stradă


  Număr


  Bloc


  Scară


  Ap.


  Cod poștal


  Sector


  Telefon


  Fax


  E-mail


  B. Date privind creanța fiscalăI. Impozite și taxe care se plătesc în contul unic

  Nr. crt.

  Denumire creanță fiscală

  Suma (lei)


  [ ] Impozit pe profit stabilit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri

  1. Datorată


  1.1. Reducere impozit conform O.U.G. nr. 153/2020


  2. De plată


  Total obligații de plată

  II. Impozite, taxe și alte obligații care nu se plătesc în contul unic

  Nr. crt.

  Denumire creanță fiscală

  Suma (lei)  1. Datorată


  2. Deductibilă/Datorată anterior


  3. De plată (rd.1 - rd.2)


  4. De restituit


  Total obligații de plată

  III. Impozite, taxe și alte obligații scutite de la plată, potrivit legii

  Nr. crt.

  Denumire creanță fiscală

  Suma (lei)
  Total obligații scutite de la plată


  C. Date de identificare a împuternicitului

  Nume, prenume/Denumire


  Cod de identificare fiscală

  [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

  Stradă


  Număr


  Bloc


  Scară


  Etaj


  Ap.


  Județ/Sector


  Localitate


  Cod poștal


  Telefon


  Fax


  E-mail


  Prezenta declarație reprezintă titlu de creanță și produce efectele juridice ale înștiințării de plată de la data depunerii acesteia, în condițiile legii.
  Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în declarații, declar că datele din această declarație sunt corecte și complete.

  Semnătură contribuabil


  Semnătură împuternicit


  Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679


  Anexa nr. 2

  (Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 587/2016)

  [ ] Declarație depusă după anularea rezervei verificării ulterioare.
  Temeiul legal pentru depunerea declarației .................................

  Perioada de raportare

  Luna [ ][ ] Anul [ ][ ][ ][ ]

  [ ] Declarație depusă potrivit art. 90 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

  Cod de identificare fiscală a succesorului

  [ ] [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

  [ ] Declarație depusă potrivit art. 9 din Anexa nr. 6 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2022

  A. Date de identificare a contribuabilului/plătitorului

  Cod de identificare fiscală [ ] [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

  Denumire


  Județ


  Localitate


  Stradă


  Număr


  Bloc


  Scară


  Ap.


  Cod poștal


  Sector


  Telefon


  Fax


  E-mail


  B. Date privind creanța fiscală

  Nr. crt.

  Denumire creanță fiscală

  Suma (lei)

  Inițială

  Corectată


  [ ] Impozit pe profit stabilit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri

  1. Datorată  2. Deductibilă/Datorată anterior  2.1. Reducere impozit conform O.U.G. nr. 153/2020  3. De plată  4. De restituit  Total obligații de plată  C. Date de identificare a împuternicitului

  Nume, prenume/Denumire


  Cod de identificare fiscală

  [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

  Stradă


  Număr


  Bloc


  Scară


  Etaj


  Ap.


  Județ/Sector


  Localitate


  Cod poștal


  Telefon


  Fax


  E-mail


  Prezenta declarație reprezintă titlu de creanță și produce efectele juridice ale înștiințării de plată de la data depunerii acesteia, în condițiile legii.
  Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în declarații, declar că datele din această declarație sunt corecte și complete.

  Semnătură contribuabil


  Semnătură împuternicit


  Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679

  -----