ACORD din 27 aprilie 2010
între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova
EMITENT
 • ACT INTERNAŢIONAL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 204 din 24 martie 2011  Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova, denumite în continuare părţi,
  având în vedere că procesul de integrare europeană deschide noi oportunităţi pentru dezvoltarea relaţiilor dintre România şi Republica Moldova,
  confirmând ataşamentul comun faţă de valorile democraţiei, libertăţii şi statului de drept, în special faţă de respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului,
  având în vedere dinamica deosebită a dialogului dintre cele două părţi înregistrată începând cu finalul anului 2009, rezultatele pozitive ale vizitelor la nivel înalt ale demnitarilor din Republica Moldova în România şi ale demnitarilor români în Republica Moldova, necesitatea de a acţiona pentru o relaţie în spiritul bunei vecinătăţi şi dorinţa de a implementa proiecte care să contribuie la dezvoltarea domeniilor infrastructurii şi educaţiei din Republica Moldova,
  luând în considerare relaţiile de prietenie dintre cele două ţări,
  în dorinţa de a întări aceste relaţii prin intensificarea cooperării în domeniile de activitate prevăzute în prezentul acord, în perspectiva diversificării ariilor de cooperare,
  în spiritul susţinerii Republicii Moldova de a avansa în direcţia integrării europene,
  au convenit după cum urmează:

  Articolul 1

  Obiectivul
  (1) Părţile vor lua de comun acord măsurile necesare pentru realizarea de proiecte de cooperare care să contribuie la promovarea procesului de reformă în Republica Moldova şi reducerea disparităţilor economice şi sociale.
  (2) În baza prezentului acord, părţile vor conveni anual un program de cooperare pentru implementarea acordului, conţinând proiectele concrete care vor fi finanţate de către România.


  Articolul 2

  Definiţii
  Pentru scopurile prezentului acord, următorii termeni desemnează:
  - contribuţie - contribuţia financiară nerambursabilă acordată de România;
  - program de cooperare - programul bilateral pentru implementarea prezentului acord, convenit anual de către părţi;
  - proiect - un proiect individual convenit de comun acord;
  - activitate - acţiunile şi asistenţa specifice pentru proiecte;
  - autoritatea de coordonare naţională - autoritatea din fiecare ţară care are competenţa de a coordona programul de cooperare anual.


  Articolul 3

  Cuantumul contribuţiei
  (1) Guvernul României acordă Guvernului Republicii Moldova o contribuţie nerambursabilă în valoare de 100 milioane de euro, plătibilă pe o perioadă de 4 ani de la intrarea în vigoare a prezentului acord, pe baza programelor anuale de cooperare şi a proiectelor convenite de comun acord, cu posibilitatea prelungirii implementării acordului pentru un an.
  (2) Fondurile care nu sunt folosite în perioada la care se face referire în alin. (1) al prezentului articol nu mai pot fi disponibilizate.


  Articolul 4

  Domenii de cooperare
  (1) Părţile sunt de acord să dezvolte cooperarea în următoarele sectoare de activitate:
  - infrastructură de transport;
  - unităţi de învăţământ.
  (2) Prevederile prezentului acord sunt aplicabile:
  a) proiectelor dintre cele două părţi;
  b) proiectelor dintre instituţiile publice sau private, inclusiv societăţi comerciale din cele două ţări.


  Articolul 5

  Autorităţile de coordonare naţională
  (1) Autorităţile de coordonare naţională sunt:
  - pentru România - Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului (MDRT);
  - pentru Republica Moldova - Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale (MCDR).
  (2) În cazul modificării autorităţilor de coordonare naţională, părţile se vor informa despre acest lucru pe canale diplomatice.


  Articolul 6

  Facilitarea implementării proiectelor
  (1) În vederea stabilirii programului anual de cooperare pentru evaluarea şi stabilirea proiectelor prioritare şi a urmăririi modului de implementare a acestora, precum şi pentru verificarea aplicării setului de reguli stabilite de MDRT cu privire la procedurile de achiziţii derulate de MCDR, reprezentanţii autorităţilor de coordonare naţională se vor reuni, de cel puţin două ori pe an, alternativ, în România şi Republica Moldova. MDRT va pune la dispoziţia MCDR Manualul de identitate vizuală a proiectelor finanţate total sau parţial în cadrul prezentului acord. Propunerile de proiecte vor fi primite de către ambele părţi, în baza solicitărilor transmise de către potenţialii beneficiari către cele două autorităţi naţionale de coordonare, iar acceptul privind finanţarea va fi acordat de către autoritatea de coordonare naţională pentru România.
  (2) Pentru a facilita implementarea programelor de cooperare, Guvernul Republicii Moldova va scuti:
  - de taxe vamale, alte taxe sau impozite fiscale şi/sau alte speze echipamentele şi materialele furnizate de partenerii români de proiect, publici sau privaţi, finanţate din contribuţie;
  - experţii români, persoane fizice sau juridice, care execută contracte finanţate din contribuţie, de plată impozitului pe profit şi a impozitului pe venit în Republica Moldova şi de plată oricăror taxe vamale şi alte taxe şi impozite pentru bunurile personale şi pentru echipamente şi materialele neconsumabile admise temporar în Republica Moldova necesare pentru implementarea proiectelor.
  (3) Guvernul Republicii Moldova va acorda autorizaţiile necesare pentru executarea construcţiilor realizate parţial sau total prin intermediul prezentului acord, precum şi pentru importul echipamentelor şi a materialelor necesare pentru implementarea programelor de cooperare.
  (4) Părţile vor lua măsurile necesare pentru a permite persoanelor care participă la activităţile proiectelor să între şi să aibă drept de şedere în cealaltă ţară pe durata realizării proiectului.


  Articolul 7

  Dispoziţii finale
  (1) Orice dispută referitoare la aplicarea şi interpretarea prezentului acord va fi soluţionată pe cale diplomatică prin consultări.
  (2) Prezentul acord va intra în vigoare la data ultimei notificări prin care se confirmă îndeplinirea procedurilor interne legale necesare pentru intrarea în vigoare.
  (3) Orice amendament la prezentul acord va fi efectuat în scris şi va intra în vigoare în conformitate cu prevederile alin. (2).
  (4) Prezentul acord este încheiat pe o perioadă de 6 ani.
  (5) Prezentul acord poate fi denunţat de oricare dintre părţi, prin transmiterea unei notificări în acest sens, pe cale diplomatică, celeilalte părţi. În caz de denunţare, acordul îşi va înceta valabilitatea în termen de 6 luni de la data transmiterii notificării denunţării.
  (6) În cazul încetării valabilităţii prezentului acord, prevederile acestuia vor fi în continuare aplicate la proiectele şi activităţile convenite în perioada sa de valabilitate până la executarea lor integrală.
  (7) Programele de cooperare anuale aprobate de părţi vor face parte integrantă din prezentul acord.
  Semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010, în două exemplare originale.
  Pentru Guvernul României,
  Elena Gabriela Udrea,
  ministrul dezvoltării regionale
  şi turismului
  Pentru Guvernul Republicii Moldova,
  Marcel Răducan,
  ministrul construcţiilor
  şi dezvoltării regionale
  ____________