LEGE nr. 226 din 5 iunie 2009 (*actualizată*)
organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România
(actualizată până la data de 30 iunie 2016*)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • ----------
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Capitolul I Dispoziţii generale


  Articolul 1

  Scopul
  Prezenta lege reglementează organizarea şi funcţionarea statisticii oficiale în România, constituirea, dezvoltarea şi coordonarea sistemului statistic naţional, pentru elaborarea sistematică şi programată de statistici oficiale în vederea formulării, implementării, modernizării şi evaluării politicilor naţionale, a planurilor de dezvoltare naţionale şi locale, în conformitate cu principiile fundamentale ale statisticii oficiale, cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene şi de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1.101/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului privind transmiterea de date statistice confidenţiale Biroului Statistic al Comunităţilor Europene, a Regulamentului (CE) nr. 322/97 al Consiliului privind statisticile comunitare şi a Deciziei nr. 89/382/CEE, Euratom a Consiliului de constituire a Comitetului pentru programele statistice ale Comunităţilor Europene, precum şi cu principiile stipulate în Codul de practici al statisticilor europene.
  -----------
  Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 211 din 11 noiembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 765 din 16 noiembrie 2010.


  Articolul 2

  Domeniile şi funcţiile statisticii oficiale
  Statistica oficială acoperă ansamblul activităţilor organizate pentru colectarea, procesarea, analiza, diseminarea datelor statistice, dezvoltarea culturii statistice, constituirea şi administrarea seriilor de date statistice oficiale realizate de:
  a) autorităţile şi instituţiile publice, exclusiv Banca Naţională a României, cuprinzând date şi informaţii cu caracter demografic, social, economic, de mediu, financiar şi juridic, necesare cunoaşterii realităţilor economice şi sociale, fundamentării strategiilor de dezvoltare şi prognozelor, a deciziilor guvernamentale şi ale operatorilor economici, elaborării cercetărilor ştiinţifice, informării opiniei publice şi cooperării internaţionale în domeniul statistic;
  b) Banca Naţională a României, pentru domeniile în care are atribuţii potrivit legii proprii de organizare şi funcţionare.


  Articolul 3

  Sfera de aplicare
  Prezenta lege se aplică tuturor persoanelor fizice şi juridice rezidente în România, precum şi celor nerezidente, care desfăşoară activităţi pe teritoriul României.


  Articolul 4

  Definiţiile termenilor de bază
  În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
  a) cercetare statistică - procesul de cunoaştere a fenomenelor de masă, realizat cu ajutorul metodelor statistice, începând de la colectarea datelor individuale până la centralizarea, procesarea, analiza şi diseminarea datelor statistice în formă agregată;
  b) proces statistic - toate activităţile necesare colectării de date, stocării, procesării, compilării, analizei şi diseminării datelor statistice;
  c) Sistem statistic naţional - ansamblul producătorilor de statistici oficiale, reuniţi într-o structură coerentă şi unitară, care participă la realizarea statisticilor oficiale;
  d) scop statistic - cunoaşterea cantitativă a manifestării fenomenelor economice, sociale şi de mediu la nivelul ansamblului de unităţi statistice simple sau complexe de acelaşi fel. Pentru realizarea acestui scop se utilizează metode de colectare şi de prelucrare a datelor statistice individuale şi agregate;
  e) furnizor de date - persoana fizică sau juridică obligată, în sensul legii, să ofere, exclusiv pentru scopuri statistice, date asupra propriei persoane sau asupra altei unităţi statistice supuse observării, faţă de care se află într-o relaţie directă;
  f) unitate de raportare - persoana fizică, gospodăria, persoana juridică, întreprinzătorul particular, operatorul economic, asociaţia profesională, instituţia publică centrală şi locală, precum şi oricare altă persoană de pe teritoriul României care furnizează date, exclusiv pentru scopuri statistice, potrivit conţinutului, formei, periodicităţii şi la termenele stabilite prin Programul statistic naţional anual;
  g) unitate statistică - gospodăria, persoana fizică, persoana juridică sau o structură organizatorică a persoanei juridice, strict definită metodologic, supusă observării statistice directe sau prin intermediul unităţii de raportare;
  h) producător de statistici oficiale - instituţia publică sau unitatea cu profil statistic în cadrul unei autorităţi ori instituţii publice, parte a Sistemului statistic naţional, care colectează date statistice, procesează şi diseminează statistici oficiale;
  i) utilizator de date statistice - persoana fizică sau juridică de orice fel care foloseşte date statistice oficiale;
  j) statistică oficială - activităţile reglementate prin prezenta lege sau prin alte acte normative adoptate în temeiul acesteia, precum şi prin Statutul Băncii Naţionale a României, în conformitate cu principiile fundamentale ale statisticii naţionale;
  k) date statistice - datele individuale sau agregate colectate la cerere, în cadrul unei cercetări statistice, de către un producător de statistici oficiale;
  l) date individuale - datele cu caracter personal referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă ori datele referitoare la un operator economic cu sau fără personalitate juridică, colectate de serviciile de statistică oficială pe baza programelor statistice, destinate exclusiv prelucrării în scopuri statistice;
  m) date statistice oficiale, denumite în continuare statistici oficiale - rezultatul obţinut prin procesarea datelor individuale de către producătorul de statistici oficiale. Datele de natură statistică sau de altă natură, elaborate în afara condiţiilor menţionate mai sus, nu sunt date statistice oficiale;
  n) sursă de date administrative - datele colectate de autorităţile administraţiei publice în îndeplinirea obiectului propriu de activitate, pe baza legislaţiei naţionale sau a Uniunii Europene, direct aplicabile acestora, care pot fi accesate şi utilizate inclusiv în scopuri statistice;
  o) oficiu statistic - unitatea independentă sau aflată în structura unei autorităţi ori instituţii publice, în al cărei profil se regăsesc activităţi statistice de colectare, de procesare şi de diseminare a datelor şi care poate avea o formă instituţională distinctă, cum este cazul Institutului Naţional de Statistică, sau de departament, direcţie generală, direcţie, serviciu, birou, compartiment, după caz, în cadrul structurii organizatorice a autorităţii căreia îi aparţine;
  p) registru statistic - documentul sinoptic creat şi gestionat electronic, utilizat în scopuri statistice, în care sunt ordonate nominal sau simbolizate prin coduri, după criterii şi caracteristici prestabilite, unităţi statistice.


  Capitolul II Principiile fundamentale ale statisticii oficiale


  Articolul 5

  Semnificaţia şi aplicarea principiilor fundamentale
  (1) Principiile fundamentale pe care se bazează statistica oficială sunt următoarele:
  a) independenţa profesională - statisticile trebuie dezvoltate, elaborate şi difuzate într-un mod independent, în special în ceea ce priveşte alegerea tehnicilor, a definiţiilor, a metodologiilor şi a surselor care urmează să fie utilizate, precum şi a momentului şi a conţinutului tuturor formelor de difuzare, în lipsa oricărei presiuni din partea unor grupuri politice sau de interese ori din partea autorităţilor naţionale sau comunitare, fără a aduce atingere cerinţelor instituţionale, cum ar fi dispoziţiile bugetare privind instituţiile comunitare sau naţionale ori definirea necesităţilor statistice;
  b) imparţialitate - statisticile trebuie dezvoltate, elaborate şi difuzate într-un mod neutru, iar toţi utilizatorii trebuie să beneficieze de tratament egal;
  c) obiectivitate - statisticile trebuie dezvoltate, elaborate şi difuzate într-un mod sistematic, fiabil şi just; acest principiu implică utilizarea de standarde profesionale şi etice şi transparenţa politicilor şi practicilor urmate faţă de utilizatori şi de respondenţii la anchetă;
  d) fiabilitate - statisticile trebuie să măsoare, cât mai fidel, mai exact şi mai cuprinzător posibil, realitatea pe care sunt menite să o reprezinte şi presupun utilizarea unor criterii ştiinţifice de selectare a surselor, a metodelor şi a procedurilor;
  e) confidenţialitatea informaţiilor statistice - presupune protejarea datelor confidenţiale referitoare la unităţile statistice individuale, care sunt obţinute direct în scopuri statistice sau indirect din surse administrative ori din alte surse şi implică interzicerea utilizării datelor în alte scopuri decât cele statistice şi a divulgării ilegale a acestora;
  f) eficienţa costurilor - costurile pe care le implică elaborarea de statistici trebuie să fie proporţionale cu importanţa rezultatelor şi a beneficiilor urmărite, resursele trebuie utilizate în mod optim, iar sarcina de răspuns trebuie redusă la minimum. Atunci când este posibil, informaţiile solicitate trebuie să poată fi uşor de obţinut din registrele sau sursele aflate la dispoziţie. Principiile statistice sunt dezvoltate în Codul de practici al statisticilor europene.
  (2) Dezvoltarea, elaborarea şi difuzarea statisticilor oficiale trebuie să ţină seama de recomandările şi de cele mai bune practici internaţionale.
  -----------
  Art. 5 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 211 din 11 noiembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 765 din 16 noiembrie 2010.


  Capitolul III Sistemul statistic naţional


  Articolul 6

  Componenţa şi structura Sistemului statistic naţional
  (1) Din Sistemul statistic naţional fac parte:
  a) Institutul Naţional de Statistică, direcţiile sale teritoriale şi alte instituţii din subordine;
  b) oficiile de statistică ale administraţiei publice centrale guvernamentale;
  c) oficiile de statistică ale administraţiei publice locale;
  d) oficiile de statistică ale altor autorităţi şi instituţii publice, altele decât cele existente în structura Băncii Naţionale a României;
  e) Banca Naţională a României.
  (2) Oficiile de statistică prevăzute la alin. (1) lit. a)-d) sunt autorizate ca producători de statistici oficiale, în condiţiile în care activităţile pe care le desfăşoară respectă integral prevederile prezentei legi şi sunt incluse în programele statistice naţionale aprobate prin hotărâri ale Guvernului României.
  (3) În cadrul Sistemului statistic naţional, Banca Naţională a României, instituţie publică independentă, este producător de statistici oficiale şi are competenţe şi responsabilităţi numai pentru domeniile în care are atribuţii potrivit legii proprii de organizare şi funcţionare.
  (4) Institutul Naţional de Statistică şi Banca Naţională a României sunt împuternicite, pentru domeniile în care au atribuţii potrivit legii, să îşi stabilească metodologiile privind colectarea, procesarea, analiza, difuzarea şi constituirea seriilor de date statistice în domeniile lor de competenţă, cu respectarea principiilor fundamentale ale statisticii oficiale prevăzute la cap. II.
  (5) Banca Naţională a României, membră a Sistemului European al Băncilor Centrale, instituţie publică independentă, poate elabora strategii de dezvoltare şi programe statistice de implementare, pentru dezvoltarea statisticilor oficiale în domeniile în care are atribuţii potrivit legii proprii de organizare şi funcţionare.


  Articolul 7

  Coordonarea şi funcţionarea Sistemului statistic naţional
  (1) Fără a aduce atingere statutului Băncii Naţionale a României în calitate de producător de statistici oficiale din domeniile specifice de competenţă, Institutul Naţional de Statistică coordonează activităţile statistice ale autorităţilor şi instituţiilor publice cuprinse în Sistemul statistic naţional.
  (2) În raport cu producătorii de statistici oficiale prevăzuţi la art. 6 alin. (1) lit. b)-d), Institutul Naţional de Statistică exercită prerogative de monitorizare, coordonare şi asistenţă tehnică, pentru a asigura caracterul unitar al metodologiilor, clasificărilor, metodelor şi al tehnicilor de colectare, de procesare şi de diseminare a datelor statistice oficiale produse, în conformitate cu Programul statistic naţional anual şi cu cerinţele Sistemului statistic european.
  (3) Institutul Naţional de Statistică, membru al Sistemului statistic european, şi Banca Naţională a României, membră a Sistemului European al Băncilor Centrale, cooperează şi îşi coordonează activităţile pentru creşterea eficienţei, reducerea sarcinii de răspuns a furnizorilor de date primare, pentru îmbunătăţirea calităţii datelor statistice şi pentru diseminarea acestora pe plan naţional şi internaţional.
  (4) Pentru organizarea şi funcţionarea Sistemului statistic naţional şi în vederea implementării şi monitorizării strategiei acestuia şi a programelor statistice naţionale, se înfiinţează Comitetul Sistemului statistic naţional, denumit în continuare COMSTAT.
  (5) În cadrul COMSTAT, reprezentantul Băncii Naţionale a României este consultat, în vederea adoptării şi utilizării conceptelor, clasificărilor, celor mai bune metode şi tehnici de colectare, procesare şi diseminare, pentru asigurarea unei mai mari coerenţe şi a unei mai bune comparabilităţi între statisticile realizate.
  (6) COMSTAT este organul cu rol consultativ, format din reprezentanţi ai producătorilor de statistici oficiale.
  (7) Componenţa COMSTAT se stabileşte prin ordin al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică.
  (8) În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, COMSTAT îşi aprobă regulamentul propriu de organizare şi funcţionare.
  (9) Reprezentanţii Institutului Naţional de Statistică sunt membri de drept ai COMSTAT.
  (10) Conducerea COMSTAT este asigurată de către preşedintele Institutului Naţional de Statistică, asistat de un secretariat tehnic format din personal din cadrul Institutului Naţional de Statistică.


  Capitolul IV Strategia şi programele statistice naţionale


  Articolul 8

  Strategia Sistemului statistic naţional
  (1) Institutul Naţional de Statistică, în cooperare cu ceilalţi producători de statistici oficiale prevăzuţi la art. 6 alin. (1) lit. b)-d), elaborează Strategia Sistemului statistic naţional, denumită în continuare Strategia.
  (2) Strategia constituie cadrul de consolidare instituţională, destinat construirii şi dezvoltării durabile a capacităţilor statistice naţionale prin asigurarea resurselor umane şi tehnologice şi prin adoptarea practicilor manageriale moderne şi a standardelor statistice internaţionale.
  (3) Strategia stabileşte obiectivele şi acţiunile necesare funcţionării şi dezvoltării Sistemului statistic naţional, pe o perioadă de maximum 7 ani, în concordanţă cu perioada definită în programul statistic al Comunităţilor Europene.
  (4) Strategia stă la baza elaborării programelor statistice naţionale multianuale şi anuale şi urmăreşte:
  a) satisfacerea cerinţelor utilizatorilor de date statistice oficiale;
  b) asigurarea de date statistice actuale, relevante şi de calitate, necesare fundamentării, evaluării şi monitorizării politicilor naţionale de dezvoltare, precum şi îndeplinirii obligaţiilor internaţionale ale României;
  c) racordarea Sistemului statistic naţional la Sistemul statistic european;
  d) stabilirea domeniilor prioritare de dezvoltare pe termen mediu şi lung a Sistemului statistic naţional;
  e) perfecţionarea metodelor şi tehnicilor de colectare, de procesare şi de diseminare a datelor, în concordanţă cu progresele înregistrate, în domeniul statisticii, pe plan internaţional;
  f) stabilirea priorităţilor în utilizarea resurselor pentru îndeplinirea obiectivelor strategice;
  g) promovarea culturii statistice şi creşterea gradului de utilizare a datelor statistice oficiale;
  h) creşterea credibilităţii şi a transparenţei procesului statistic.
  (5) Strategia se elaborează prin consultarea utilizatorilor de date statistice oficiale şi a furnizorilor de date.
  (6) Strategia se avizează de Consiliul Statistic Naţional şi se aprobă de Guvern, ca document de politici publice.
  (7) Pe perioada acoperită de Strategie, aceasta poate fi actualizată, cu respectarea prevederilor alin. (1)-(6).


  Articolul 9

  Programul statistic naţional multianual
  (1) Institutul Naţional de Statistică elaborează, pentru perioada acoperită de Strategie, programe statistice naţionale multianuale, în scopul definirii obiectivelor şi măsurilor necesare îndeplinirii Strategiei.
  (2) Programul statistic naţional multianual se elaborează pe o perioadă de maximum 4 ani, ţinându-se seama de obiectivele Strategiei şi de stadiul îndeplinirii acestora, de programul statistic al Comunităţilor Europene, cu consultarea utilizatorilor, a producătorilor şi a furnizorilor de date.
  (3) Programul statistic naţional multianual conţine măsuri, acţiuni, termene, resurse şi responsabilităţi asumate în cadrul Sistemului statistic naţional, necesare îndeplinirii obiectivelor strategice, dezvoltării infrastructurii statistice şi a procesului statistic în ansamblul său, minimizării sarcinii de răspuns al furnizorilor de date şi creşterii gradului de satisfacere a cerinţelor utilizatorilor, iniţiate sau implementate în perioada acoperită de program.
  (4) Programul statistic naţional multianual se avizează de Consiliul Statistic Naţional şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului.


  Articolul 10

  Programul statistic naţional anual
  (1) Institutul Naţional de Statistică, în cooperare cu ceilalţi producători de statistici oficiale prevăzuţi la art. 6 alin. (1) lit. b)-d), elaborează programul statistic naţional anual, în scopul detalierii şi operaţionalizării programului statistic naţional multianual.
  (2) Programul statistic naţional anual reprezintă instrumentul de bază prin care Institutul Naţional de Statistică şi ceilalţi producători de statistici oficiale sunt autorizaţi să realizeze colectarea, stocarea, procesarea, analiza şi diseminarea datelor statistice oficiale, în vederea asigurării informaţiilor necesare utilizatorilor interni, precum şi a celor ce decurg din legislaţia Uniunii Europene şi din recomandările altor organizaţii internaţionale.
  (3) Programul statistic naţional anual cuprinde informaţii, responsabilităţi, resurse şi termene de realizare, cu privire la:
  a) cercetări statistice;
  b) lucrări de sinteză, studii şi analize statistice;
  c) publicaţii statistice.
  (4) Pentru cercetările statistice, programul statistic naţional anual precizează obiectivul cercetării, producătorul responsabil, categoriile de unităţi statistice incluse în cercetare, sursa datelor şi suportul de colectare a acestora, termenele, periodicitatea, responsabilităţile unităţilor statistice cercetate privind furnizarea şi transmiterea datelor, tipul datelor statistice, tipul observărilor statistice, termenele şi formatul de diseminare a datelor statistice, nivelul de agregare şi de prezentare, costul şi sursa de finanţare, precum şi alte elemente.
  (5) Cercetările statistice prevăzute în directive, regulamente şi decizii ale Uniunii Europene sunt incluse în programul statistic naţional anual.
  (6) Programul statistic naţional anual se avizează de Consiliul Statistic Naţional şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului.
  (7) Realizarea programului statistic naţional anual se finanţează de la bugetul de stat, precum şi din alte surse.
  (8) Pentru realizarea programului statistic naţional anual producătorii de statistici oficiale vor include în bugetul propriu resursele financiare necesare.
  (9) Programul statistic naţional anual aprobat poate fi modificat, la propunerea justificată a Institutului Naţional de Statistică, numai prin hotărâre a Guvernului, cu rectificarea corespunzătoare a bugetelor alocate.
  (10) Cercetările statistice de interes naţional de tipul recensămintelor populaţiei şi locuinţelor, recensămintelor din agricultură, ale întreprinderilor, patrimoniului sau al altor cercetări statistice de mare volum, al căror program se derulează pe o perioadă mai mare de un an şi care necesită alocarea de resurse suplimentare, se aprobă prin lege specială.
  (11) Institutul Naţional de Statistică, împreună cu ceilalţi producători de statistici oficiale, elaborează în prima jumătate a anului următor celui de referinţă un raport de îndeplinire a programului statistic naţional anual.
  (12) Raportul prevăzut la alin. (11) este supus avizului Consiliului Statistic Naţional, după care se dă publicităţii.


  Capitolul V Consiliul Statistic Naţional


  Articolul 11

  Scopul şi funcţiile Consiliului Statistic Naţional
  (1) Pentru reflectarea în programele Sistemului statistic naţional a cerinţelor tuturor categoriilor de utilizatori de date, în vederea asigurării caracterului obiectiv, transparent şi ştiinţific al activităţii de statistică oficială şi pentru minimizarea eforturilor de raportare a furnizorilor de date, se înfiinţează, pe lângă Institutul Naţional de Statistică, Consiliul Statistic Naţional, organ consultativ, denumit în continuare Consiliul.
  (2) Consiliul are următoarele atribuţii:
  a) dezbate şi formulează recomandări privind dezvoltarea şi perfecţionarea sistemului informaţional statistic, în scopul creşterii gradului de satisfacere a cerinţelor utilizatorilor de date;
  b) dezbate, formulează recomandări şi avizează proiectul strategiei şi proiectele programelor statistice naţionale;
  c) dezbate şi formulează recomandări în legătură cu planurile de elaborare a metodologiilor, a sistemelor de indicatori, a nomenclatoarelor şi clasificărilor utilizate în Sistemul statistic naţional;
  d) dezbate şi formulează recomandări asupra tuturor planurilor de organizare şi de desfăşurare a cercetărilor statistice de importanţă naţională, elaborate în cadrul Sistemului statistic naţional;
  e) dezbate şi formulează recomandări asupra perfecţionării instrumentelor şi mecanismelor de implementare a principiilor de funcţionare a Sistemului statistic naţional;
  f) dezbate, formulează recomandări şi avizează proiectele de acte normative care privesc Sistemul statistic naţional;
  g) semnalează şi dezbate disfuncţionalităţile din cadrul Sistemului statistic naţional şi formulează recomandări pentru prevenirea şi corectarea acestora.


  Articolul 12

  Componenţa şi numirea membrilor Consiliului
  (1) Consiliul are următoarea componenţă:
  a) 2 reprezentanţi ai Academiei Române;
  b) 4 reprezentanţi ai unităţilor de învăţământ superior de specialitate;
  c) 3 reprezentanţi ai institutelor de cercetare;
  d) 6 reprezentanţi ai ministerelor şi/sau ai organelor de specialitate din subordinea Guvernului;
  e) un reprezentant al Băncii Naţionale a României;
  f) 2 reprezentanţi ai organismelor sindicale;
  g) 2 reprezentanţi ai organizaţiilor patronale;
  h) 3 reprezentanţi ai mijloacelor de informare în masă;
  i) 2 reprezentanţi ai asociaţiilor profesionale;
  j) un reprezentant al structurilor asociative ale administraţiei publice locale.
  k) 2 reprezentanţi ai Administraţiei Prezidenţiale a României;
  -----------
  Lit. k) a alin. (1) al art. 12 a fost introdusă de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 211 din 11 noiembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 765 din 16 noiembrie 2010.
  l) 4 reprezentanţi ai Parlamentului României, dintre care 2 reprezentanţi ai Senatului şi 2 reprezentanţi ai Camerei Deputaţilor.
  -----------
  Lit. l) a alin. (1) al art. 12 a fost introdusă de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 211 din 11 noiembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 765 din 16 noiembrie 2010.
  (2) Preşedintele Institutului Naţional de Statistică este membru de drept.
  (3) Membrii Consiliului sunt propuşi de organismele şi instituţiile prevăzute la alin. (1) şi sunt numiţi pe o perioadă de 2 ani.
  ---------
  Alin. (3) al art. 12 a fost modificat de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 211 din 11 noiembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 765 din 16 noiembrie 2010.
  (3^1) Membrii Consiliului prevăzuţi la alin. (1) lit. a)-d) şi f)-j) sunt numiţi pe o perioadă de 2 ani, prin decizie a primuluiministru. Membrii prevăzuţi la alin. (1) lit. e) şi k) sunt numiţi pe o perioadă de 2 ani, prin decizie a guvernatorului Băncii Naţionale a României, respectiv prin decret al Preşedintelui României.
  -----------
  Alin. (3^1) al art. 12 a fost introdus de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 211 din 11 noiembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 765 din 16 noiembrie 2010.
  (3^2) Membrii Consiliului menţionaţi la alin. (1) lit. l) sunt numiţi pe o perioadă de 2 ani, prin hotărâre a plenului celor două Camere ale Parlamentului României.
  ------------
  Alin. (3^2) al art. 12 a fost introdus de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 211 din 11 noiembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 765 din 16 noiembrie 2010.
  (4) Membrii Consiliului beneficiază de o indemnizaţie de participare la şedinţă egală cu 15% din salariul mediu lunar brut pe economie. Această indemnizaţie este valabilă pentru perioada 2010-2012.
  ------------
  Alin. (4) al art. 12 a fost modificat de pct. 6 al art. unic din LEGEA nr. 211 din 11 noiembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 765 din 16 noiembrie 2010.


  Articolul 13

  Reguli de funcţionare
  (1) Conducerea Consiliului este asigurată de către un preşedinte şi 3 vicepreşedinţi, aleşi prin vot deschis, cu majoritate simplă, din rândul membrilor acestuia.
  (2) Consiliul elaborează şi aprobă regulamentul propriu de funcţionare.
  (3) Consiliul se întruneşte trimestrial sau ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui acestuia, şi îşi poate constitui grupe de lucru pe domenii statistice, potrivit atribuţiilor sale.
  (4) În activitatea sa, Consiliul este asistat de un secretariat asigurat de Institutul Naţional de Statistică din personalul său de specialitate.
  (5) Consiliul elaborează un raport anual asupra activităţii desfăşurate, pe care îl dă publicităţii pe pagina proprie de internet a Institutului Naţional de Statistică sau într-un cotidian naţional de mare tiraj.


  Capitolul VI Institutul Naţional de Statistică


  Articolul 14

  Organizarea
  (1) Institutul Naţional de Statistică este principalul producător de date statistice oficiale ale statului, având, în această calitate, rolul de coordonator al Sistemului statistic naţional, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1).
  (1^1) Institutul Naţional de Statistică este autoritatea naţională de statistică desemnată ca fiind organismul responsabil de coordonare a tuturor activităţilor la nivel naţional, în vederea dezvoltării, elaborării şi difuzării statisticilor europene, reprezentând punctul de contact pentru Comisie (EUROSTAT), cu privire la chestiuni statistice.
  ----------
  Alin. (1^1) al art. 14 a fost introdus de pct. 7 al art. unic din LEGEA nr. 211 din 11 noiembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 765 din 16 noiembrie 2010.
  (2) Institutul Naţional de Statistică este organizat şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului şi în coordonarea prim-ministrului, prin Cancelaria Prim-Ministrului.
  ----------
  Alin. (2) al art. 14 a fost modificat de pct. XII al art. 8 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 40 din 28 iunie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 30 iunie 2016.
  (3) În subordinea Institutului Naţional de Statistică funcţionează, ca instituţii publice cu personalitate juridică, direcţiile regionale de statistică şi direcţiile judeţene de statistică, corespunzător structurii teritoriale a României, finanţate integral de la bugetul de stat, prin bugetul Institutului Naţional de Statistică.
  ----------
  Alin. (3) al art. 14 a fost modificat de pct. 1 al art. II din ORDONANŢA nr. 3 din 27 ianuarie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 28 ianuarie 2016.
  (4) Organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică se aprobă prin hotărâre a Guvernului.
  (5) În scopul asigurării unui nivel corespunzător de acoperire statistică a teritoriului ţării, prin ordin al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică se pot crea compartimente, birouri sau servicii pentru colectarea şi diseminarea datelor statistice şi în alte oraşe decât cele reşedinţă de judeţ, precum şi în sectoarele municipiului Bucureşti, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat.


  Articolul 15

  Funcţii şi atribuţii
  (1) Institutul Naţional de Statistică exercită, în domeniile sale de competenţă, următoarele atribuţii principale:
  a) realizează programarea strategică de dezvoltare a Sistemului statistic naţional;
  b) defineşte şi implementează, în domeniul său de activitate, cadrul normativ şi instituţional necesar realizării obiectivelor strategice;
  c) elaborează sistemul de indicatori statistici, metodologiile de calcul, clasificările şi nomenclatoarele de interes naţional, pe baza cerinţelor naţionale şi a normelor şi standardelor internaţionale, şi aplică tehnologiile şi tehnicile specifice de obţinere şi de procesare a datelor;
  d) asigură absorbţia acquis-ului comunitar şi transpunerea în practică a acestuia;
  e) asigură transpunerea directivelor comunitare în domeniul statisticii şi notificarea acestora către Comisia Europeană. Suplimentar faţă de procesul de notificare a măsurilor naţionale care transpun directive comunitare, Institutul Naţional de Statistică notifică Comisiei Europene toate măsurile legislative adoptate în domeniile guvernate de directivele comunitare transpuse în legislaţia autohtonă, potrivit domeniilor sale de responsabilitate;
  e^1) negociază şi încheie tratate internaţionale la nivel departamental şi alte înţelegeri internaţionale;
  ----------
  Lit. e^1) a alin. (1) al art. 15 a fost introdusă de pct. 8 al art. unic din LEGEA nr. 211 din 11 noiembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 765 din 16 noiembrie 2010.
  f) stabileşte forma de prezentare, termenele şi periodicităţile de furnizare a datelor statistice solicitate;
  g) colectează date statistice, produce şi diseminează statistici oficiale;
  h) realizează studii metodologice, analize statistice şi interpretări ale statisticilor oficiale;
  i) organizează şi administrează registrele şi bazele de date statistice;
  j) cooperează cu ceilalţi producători de statistici oficiale la elaborarea, implementarea şi monitorizarea realizării programelor statistice naţionale;
  k) acordă asistenţă tehnică şi metodologică celorlalţi producători de statistici oficiale în proiectarea şi realizarea cercetărilor statistice specifice, precum şi în administrarea bazelor de date statistice;
  l) colaborează cu ministerele şi cu alte instituţii de specialitate ale administraţiei publice, în vederea compatibilizării Sistemului statistic naţional cu celelalte sisteme informaţionale;
  m) monitorizează aplicarea unitară a principiilor fundamentale de funcţionare a Sistemului statistic naţional şi respectarea reglementărilor legale în domeniul statisticii oficiale;
  n) implementează conceptele privind managementul calităţii în statistică şi ale Codului de practici al statisticii europene, în Sistemul statistic naţional;
  o) utilizează eficient sala de conferinţe şi spaţiile adiacente acesteia, existente în cadrul sediului administrativ al Institutului Naţional de Statistică;
  ----------
  Lit. o) a alin. (1) al art. 15 a fost modificată de pct. 2 al art. II din ORDONANŢA nr. 3 din 27 ianuarie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 28 ianuarie 2016.
  p) promovează cultura statistică în România şi desfăşoară activităţi de cercetare ştiinţifică în domeniul statisticii;
  q) administrează bunurile şi gestionează bugetele şi fondurile alocate;
  r) realizează şi alte sarcini specifice domeniului său de activitate.
  s) organizează cursuri de scurtă durată, seminare, conferinţe interne şi internaţionale, participă la activităţi de cercetare ştiinţifică şi acordă asistenţă tehnică în domeniul statistic, pe plan naţional şi internaţional;
  ----------
  Lit. s) a alin. (1) al art. 15 a fost introdusă de pct. 3 al art. II din ORDONANŢA nr. 3 din 27 ianuarie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 28 ianuarie 2016.
  ş) organizează şi promovează, cu respectarea cadrului legal aplicabil, activităţi de formare profesională continuă, prin sistemul educaţional, pentru personalul de specialitate din Institutul Naţional de Statistică şi pentru personalul de specialitate al celorlalţi producători de statistici oficiale;
  ----------
  Lit. ş) a alin. (1) al art. 15 a fost introdusă de pct. 3 al art. II din ORDONANŢA nr. 3 din 27 ianuarie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 28 ianuarie 2016.
  t) eliberează, în condiţiile legii, diplome educaţionale sau certificate de absolvire, după caz, cu evidenţierea competenţelor dobândite, cu valabilitate naţională, în următoarele domenii: statistică, economie, econometrie, demografie şi sociologie cantitativă, tehnologia informaţiei, precum şi în alte domenii conexe activităţii statistice.
  ----------
  Lit. t) a alin. (1) al art. 15 a fost introdusă de pct. 3 al art. II din ORDONANŢA nr. 3 din 27 ianuarie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 28 ianuarie 2016.
  (2) În îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la alin. (1), Institutul Naţional de Statistică este autorizat:
  a) să solicite şi să obţină gratuit date statistice de la toate persoanele fizice şi juridice rezidente în România sau nerezidente care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României;
  b) să utilizeze, în afara personalului propriu, operatori statistici pentru colectarea datelor de la gospodăriile populaţiei şi de la persoanele juridice cuprinse în cercetările statistice; în categoria operatorilor statistici se cuprind persoanele atrase temporar, pe bază de convenţii civile, pentru colectarea datelor, precum şi gospodăriile populaţiei, în cazul în care acestea constituie unităţi de observare statistică;
  c) să contracteze, în condiţiile legii, servicii specializate, potrivit prevederilor art. 31, pentru realizarea cercetărilor, analizelor şi studiilor statistice.


  Articolul 16

  Resurse
  (1) Nivelul fondurilor şi numărul de posturi necesare realizării activităţilor ce revin Institutului Naţional de Statistică prin programele statistice naţionale se stabilesc anual, în limita fondurilor şi a numărului de posturi aprobate Secretariatului General al Guvernului, prin legea bugetului de stat.
  (1^1) Pentru dezvoltarea, elaborarea şi difuzarea statisticilor europene, în conformitate cu prevederile art. 168 alin. (1) lit. d) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2.342/2002 al Comisiei din 23 decembrie 2002 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1.605/2002 al Consiliului privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene, Institutul Naţional de Statistică poate primi, fără a fi necesară o cerere de propuneri, subvenţii de la Uniunea Europeană sub formă de granturi, respectiv fonduri externe nerambursabile de postaderare.
  -----------
  Alin. (1^1) al art. 16 a fost introdus de pct. 9 al art. unic din LEGEA nr. 211 din 11 noiembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 765 din 16 noiembrie 2010.
  (1^2) Granturile astfel obţinute funcţionează pe principiul prefinanţării din bugetul beneficiarului, al restituirii cheltuielilor de către finanţator şi al reîntregirii veniturilor.
  ---------
  Alin. (1^2) al art. 16 a fost introdus de pct. 9 al art. unic din LEGEA nr. 211 din 11 noiembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 765 din 16 noiembrie 2010.
  (2) Abrogat.
  ----------
  Alin. (2) al art. 16 a fost abrogat de pct. 4 al art. II din ORDONANŢA nr. 3 din 27 ianuarie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 28 ianuarie 2016.
  (3) Institutul Naţional de Statistică este autorizat să gestioneze fonduri externe, în conformitate cu prevederile legale, şi să utilizeze personal suplimentar de specialitate pe perioada derulării activităţilor finanţate din aceste fonduri.
  (4) Institutul Naţional de Statistică poate atrage şi angaja, cu avizul prealabil al Ministerului Finanţelor Publice, fonduri externe nerambursabile, altele decât cele prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora, aprobată prin Legea nr. 22/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
  (5) Fondurile prevăzute la alin. (1^1), (1^2) şi (4), precum şi fondurile reprezentând contribuţia părţii române aferentă acestora sunt cuprinse în bugetul Institutului Naţional de Statistică.
  ---------
  Alin. (5) al art. 16 a fost modificat de pct. 10 al art. unic din LEGEA nr. 211 din 11 noiembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 765 din 16 noiembrie 2010.
  (6) În situaţia în care se obţin fonduri externe nerambursabile după aprobarea legii bugetului de stat, acestea se utilizează conform destinaţiei primite şi urmează a fi cuprinse în buget, cu prilejul rectificărilor bugetare.
  (7) Contribuţia părţii române aferentă fondurilor prevăzute la alin. (6) se asigură din creditele bugetare aprobate şi urmează a fi cuprinsă în bugetul de stat, cu ocazia rectificării bugetare, şi se utilizează conform legislaţiei în domeniul finanţelor publice.
  (8) Pentru realizarea proiectelor finanţate din fondurile externe nerambursabile atrase şi, după caz, din fondurile reprezentând contribuţia părţii române, Institutul Naţional de Statistică şi unităţile sale subordonate utilizează personalul propriu şi personal suplimentar de specialitate, precum şi operatori statistici, pe perioada derulării proiectelor.
  (9) Personalul propriu prevăzut la alin. (8) beneficiază de stimulente de până la 3 salarii de bază, pe lună, pe perioada derulării proiectelor şi în limita cheltuielilor de personal prevăzute în fiecare proiect, potrivit acordului de finanţare.
  (10) Criteriile, nivelul şi modul de acordare a stimulentelor prevăzute la alin. (9) sunt stabilite prin ordin al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică.
  (11) Personalul angajat în cadrul Institutului Naţional de Statistică, inclusiv cel din direcţiile teritoriale, beneficiază de un spor de stabilitate de până la 20%, calculat la salariul de bază, după cum urmează:
  ┌──────────────────────────────────┬─────────────────────┐
  │Tranşa de vechime neîntreruptă │ % │
  │în instituţie │din salariul de bază │
  ├──────────────────────────────────┼─────────────────────┤
  │- de la unu până la 5 ani │ 10 │
  ├──────────────────────────────────┼─────────────────────┤
  │- de la 5 ani până la 10 ani │ 12 │
  ├──────────────────────────────────┼─────────────────────┤
  │- de la 10 ani până la 20 de ani │ 15 │
  ├──────────────────────────────────┼─────────────────────┤
  │- peste 20 de ani │ 20 │
  └──────────────────────────────────┴─────────────────────┘

  (12) Sporul prevăzut la alin. (11) se plăteşte de la începutul lunii următoare celei în care s-a împlinit tranşa de vechime neîntreruptă în instituţie.
  (13) Activitatea personalului implicat în realizarea programelor statistice naţionale se desfăşoară în conformitate cu prevederile Codului de etică profesională a statisticianului, care asigură cadrul necesar exercitării sarcinilor care îi revin, cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi promptitudine.
  (14) Plata persoanelor atrase temporar în activitatea de colectare a datelor statistice se realizează pe bază de tarife stabilite în funcţie de complexitatea cercetărilor efectuate; tarifele se stabilesc prin ordin al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică, iar veniturile astfel obţinute se impozitează potrivit legii.
  (15) Gospodăriile populaţiei, care constituie unităţi de cercetare statistică, sunt plătite pentru completarea formularelor aferente cercetărilor statistice la care participă, pe baza unei indemnizaţii stabilite prin ordin al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică, impozitate potrivit legii.
  (16) În cazul deplasărilor pentru colectarea datelor în altă localitate decât cea de domiciliu, operatorii statistici beneficiază şi de decontarea cheltuielilor de transport; la aceste cheltuieli se adaugă cheltuielile de transport efectuate pentru instruire, precum şi cele pentru primirea şi predarea chestionarelor.


  Articolul 17

  Conducerea
  (1) Institutul Naţional de Statistică este condus de un preşedinte cu rang de secretar de stat, ordonator secundar de credite, ajutat de trei vicepreşedinţi cu rang de subsecretar de stat, numiţi prin decizie a primului-ministru.
  (2) Vicepreşedinţii au următoarele atribuţii:
  a) coordonează activitatea de organizare a sistemului statistic naţional şi cooperarea internaţională în domeniul statistic, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1);
  b) coordonează activitatea de statistică economică şi socială;
  c) coordonează infrastructura statistică.
  (3) În exercitarea atribuţiilor sale, preşedintele emite ordine şi instrucţiuni.
  (4) Preşedintele Institutului Naţional de Statistică reprezintă instituţia în raporturile cu Administraţia prezidenţială, Parlamentul României, Guvernul României, cu alte autorităţi publice, cu terţe persoane juridice, cu persoane fizice, precum şi cu organizaţii din ţară şi din străinătate. Preşedintele poate da împuternicire de reprezentare specifică şi altor persoane din cadrul Institutului Naţional de Statistică.
  (5) Preşedintele îndeplineşte, în domeniul său de activitate, următoarele atribuţii principale:
  a) organizează, coordonează şi controlează aplicarea legilor, ordonanţelor şi a hotărârilor Guvernului, a ordinelor şi a instrucţiunilor emise potrivit legii, cu respectarea limitelor de autoritate şi a principiului autonomiei locale a instituţiilor publice şi a operatorilor economici;
  b) iniţiază şi avizează proiecte de lege, de ordonanţe şi de hotărâri ale Guvernului, în condiţiile stabilite de metodologia aprobată de Guvern;
  c) reprezintă interesele statului în diferite organe şi organisme internaţionale în probleme de statistică, în conformitate cu acordurile şi convenţiile la care România este parte, precum şi cu alte înţelegeri stabilite în acest scop, şi dezvoltă relaţii de colaborare cu organe şi organizaţii similare din alte state, precum şi cu organizaţii internaţionale al căror domeniu de activitate interesează;
  d) cooperează cu instituţiile de învăţământ superior de specialitate pentru formarea şi perfecţionarea pregătirii profesionale a personalului din sistemul statisticii oficiale;
  e) numeşte şi eliberează din funcţie, în condiţiile legii, personalul din aparatul propriu al institutului, precum şi directorul şi directorul adjunct, după caz, al unităţilor sale subordonate;
  f) îndeplineşte alte atribuţii specifice, în domeniul său de activitate.
  (6) Atribuţiile specifice vicepreşedinţilor sunt stabilite prin ordin al preşedintelui.
  (7) Secretarul general al Institutului Naţional de Statistică, înalt funcţionar public, numit în condiţiile legii, este subordonat preşedintelui.


  Articolul 18

  Abrogat.
  ----------
  Art. 18 a fost abrogat de pct. 5 al art. II din ORDONANŢA nr. 3 din 27 ianuarie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 28 ianuarie 2016.


  Articolul 19

  Abrogat.
  ----------
  Art. 19 a fost abrogat de pct. 6 al art. II din ORDONANŢA nr. 3 din 27 ianuarie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 28 ianuarie 2016.


  Capitolul VII Oficiile de statistică ale autorităţilor şi instituţiilor publice


  Articolul 20

  Organizarea
  (1) Oficiile de statistică prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. b)-d) sunt structuri distincte, organizate în cadrul autorităţilor de care aparţin, autorizate să colecteze, să producă şi să disemineze date statistice oficiale, pe baza programelor statistice naţionale şi potrivit normelor, tehnicilor şi standardelor elaborate în conformitate cu prevederile prezentei legi.
  (2) Pentru îndeplinirea atribuţiilor şi sarcinilor statisticii oficiale, autorităţile şi instituţiile publice care nu au structuri de statistică organizate în conformitate cu prevederile alin. (1) pot crea, în limita numărului de posturi şi a bugetelor aprobate, oficii de statistică.
  (3) Autorităţile şi instituţiile publice în structura cărora funcţionează oficiile de statistică prevăzute la alin. (1) şi (2) sunt obligate să asigure resursele necesare desfăşurării activităţilor de statistică oficială, ce le revin în cadrul Sistemului statistic naţional.
  (4) Oficiile de statistică organizate în conformitate cu alin. (1) şi (2) se dimensionează, din punctul de vedere al resurselor financiare şi de personal, în funcţie de importanţa, volumul şi complexitatea activităţilor statistice specifice autorităţilor cărora le aparţin, astfel încât să satisfacă nevoile proprii de informare statistică, precum şi cerinţele Sistemului statistic naţional.
  (5) Oficiile de statistică organizate în conformitate cu alin. (1) şi (2) sunt incluse în Sistemul statistic naţional şi sunt supuse dispoziţiilor prezentei legi.
  (6) Oficiile de statistică funcţionează în cadrul autorităţilor cărora le aparţin şi îşi exercită atribuţiile de statistică oficială, în domeniul lor de activitate, sub îndrumarea ştiinţifică şi tehnico-metodologică a Institutului Naţional de Statistică.
  (7) Consiliile locale din municipii şi din oraşe cu peste 100.000 de locuitori pot crea oficii de statistică, în condiţiile alin. (2).


  Articolul 21

  Funcţii şi atribuţii
  (1) Oficiile de statistică organizate în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (1) şi (2) îndeplinesc următoarele atribuţii principale:
  a) promovează şi realizează colectarea, procesarea şi diseminarea datelor statistice care privesc autorităţile publice în structura cărora funcţionează, în conformitate cu normele, tehnicile şi standardele statistice emise de Institutul Naţional de Statistică, în cooperare cu ceilalţi producători de statistici oficiale, în cadrul Sistemului statistic naţional;
  b) cooperează cu ceilalţi producători de statistici oficiale pentru efectuarea cercetărilor statistice prevăzute în programul statistic naţional anual;
  c) acţionează pentru armonizarea sistemelor informaţionale ale autorităţilor cărora le aparţin cu Sistemul statistic naţional, în scopul reducerii gradului de solicitare a furnizorilor de date; acţiunile concrete de armonizare a sistemelor informaţionale se realizează prin acorduri specifice, protocoale, convenţii încheiate între Institutul Naţional de Statistică şi autorităţile publice în care sunt organizate oficii de statistică;
  d) contribuie la promovarea şi dezvoltarea sistemului informatic statistic, inclusiv prin transmiterea fişierelor de date statistice în sistem interconectat, în cadrul Sistemului statistic naţional;
  e) prezintă Institutului Naţional de Statistică şi autorităţii publice căreia îi aparţin un raport anual privind activităţile desfăşurate, raport ce va fi parte integrantă a raportului anual al Sistemului statistic naţional.
  (2) Oficiile de statistică ce organizează cercetări statistice cuprinse în programul statistic naţional anual sunt obligate:
  a) să transmită spre avizare Institutului Naţional de Statistică metodologia cercetărilor statistice;
  b) să furnizeze Institutului Naţional de Statistică rezultatele cercetărilor statistice proprii prevăzute în programul statistic naţional anual, inclusiv date individuale, în scopul procesării statistice ulterioare, al analizei şi diseminării prin publicaţii statistice de interes naţional.


  Capitolul VIII Colectarea datelor, sursele de date, procesarea şi stocarea datelor statistice


  Articolul 22

  Autorizarea colectării datelor statistice
  (1) Institutul Naţional de Statistică, direcţiile teritoriale din subordinea acestuia şi ceilalţi producători de statistici oficiale sunt autorizaţi să colecteze date statistice din orice sursă disponibilă, în conformitate cu activităţile prevăzute în programul statistic naţional anual, cu respectarea prevederilor cap. X.
  (2) Pentru asigurarea calităţii datelor statistice colectate, personalul Institutului Naţional de Statistică, al direcţiilor sale teritoriale şi al celorlalţi producători de statistici oficiale, pe baza unei notificări prealabile, are dreptul să verifice modul de determinare a datelor raportate şi corespondenţa lor cu evidenţele furnizorilor de date.


  Articolul 23

  Metode de colectare a datelor statistice
  (1) Datele pot fi colectate direct de la furnizorii de date prin:
  a) poştă;
  b) internet;
  c) telefon;
  d) interviuri faţă în faţă, prin intermediul operatorilor statistici special acreditaţi în acest scop;
  e) alte mijloace de comunicare directă între furnizorii de date şi producătorii de statistici oficiale.
  (2) Datele pot fi colectate indirect, pentru a fi prelucrate în scopuri statistice, prin:
  a) preluarea datelor conţinute în sursele administrative;
  b) metode şi mijloace tehnice de teledetecţie sau prin alte metode de colectare a datelor de la distanţă.
  (3) În funcţie de scopul activităţilor statistice, producătorii de statistici oficiale pot utiliza în colectare şi metode mixte.
  (4) Datele solicitate, în conformitate cu programul statistic naţional anual, pot fi furnizate pe suport hârtie, pe suport magnetic sau prin alt procedeu necesar procesării informatice.
  (5) În cazul utilizării metodelor prevăzute la alin. (2), atunci când furnizorii de date nu sunt informaţi potrivit prevederilor art. 24 alin. (1), producătorii de statistici oficiale sunt autorizaţi să preia inclusiv datele de identificare disponibile în sursele administrative.


  Articolul 24

  Drepturile furnizorilor de date
  (1) Furnizorii de date au dreptul de a fi informaţi de către producătorii de statistici oficiale, înainte de momentul colectării datelor, cu privire la:
  a) baza legală a colectării datelor statistice;
  b) obiectivul pentru care se solicită colectarea datelor;
  c) caracterul obligatoriu al furnizării datelor;
  d) producătorul de statistici oficiale autorizat să realizeze colectarea datelor;
  e) garantarea utilizării datelor furnizate numai în scopuri statistice;
  f) garantarea confidenţialităţii datelor;
  g) consecinţele care rezultă din refuzul de a furniza date sau ca urmare a furnizării de date incomplete, incorecte sau după expirarea datei-limită stabilite prin programul statistic naţional anual.
  (2) Datele cu caracter personal ale persoanelor fizice, de natura celor privind originea rasială sau etnică, convingerile politice, religioase, filozofice sau de natură similară, apartenenţa sindicală, cazierul judiciar, sănătatea şi viaţa intimă pot fi colectate şi prelucrate numai cu acordul persoanelor în cauză, în condiţiile respectării prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a celor prevăzute la cap. X.


  Articolul 25

  Obligaţiile furnizorilor de date
  (1) Furnizorii de date sunt obligaţi să transmită, în mod gratuit, producătorilor de statistici oficiale date corecte, actuale şi complete, la termenele, periodicităţile, în forma şi după metoda de colectare prevăzute în programul statistic naţional anual şi în conformitate cu normele metodologice.
  (2) Dacă datele comunicate de furnizorii de date nu sunt corecte, actuale şi complete, aceştia sunt obligaţi:
  a) în urma constatării acestei situaţii de către furnizorul de date să le corecteze, să le actualizeze şi să le completeze, după caz, să notifice acest lucru şi să le transmită de îndată producătorului de statistici oficiale care le-a solicitat;
  b) în urma constatării acestei situaţii de către producătorii de statistici oficiale să le corecteze, să le actualizeze, să le completeze, după caz, şi să le transmită potrivit măsurilor şi termenelor dispuse de producătorul de statistici oficiale care le-a solicitat.
  (3) Furnizorii de date au obligaţia de a prezenta persoanelor autorizate de producătorii de statistici oficiale documentele şi evidenţele necesare verificării calităţii datelor statistice furnizate.
  (4) În cazul aplicării sancţiunilor prevăzute la art. 46, obligaţiile furnizorilor de date prevăzute la alin. (1) şi (2) continuă până la conformarea completă, înăuntrul termenului stabilit de producătorul de statistici oficiale.


  Articolul 26

  Surse de date statistice
  Institutul Naţional de Statistică şi ceilalţi producători de statistici oficiale pot colecta date prin surse statistice şi din surse administrative.


  Articolul 27

  Surse statistice
  (1) Institutul Naţional de Statistică şi ceilalţi producători de statistici oficiale colectează date prin următoarele surse statistice:
  a) observări statistice exhaustive de tipul recensămintelor, care presupun colectarea de date statistice de la toate unităţile incluse în populaţia statistică de referinţă;
  b) observări statistice prin sondaj, care presupun colectarea de date de la o parte reprezentativă a populaţiei statistice de referinţă;
  c) observări statistice parţiale de tipul anchetelor-pilot, care presupun colectarea de date de la o parte a populaţiei statistice de referinţă, fără a fi obligatorie asigurarea reprezentativităţii acesteia.
  (2) Solicitarea de date individuale obţinute prin cercetările statistice elaborate în cadrul Sistemului statistic naţional se poate realiza, exclusiv în scopuri statistice, numai prin convenţii şi în condiţiile în care aceasta este justificată, pentru dezvoltarea, elaborarea şi difuzarea eficientă a statisticilor oficiale sau pentru îmbunătăţirea calităţii acestora.
  (3) Colectarea de date statistice cu privire la persoane fizice şi gospodării se realizează de Institutul Naţional de Statistică. Ceilalţi producători de statistici oficiale vor putea să realizeze cercetări în gospodăriile populaţiei numai cu avizul Institutului Naţional de Statistică, cu respectarea dispoziţiilor art. 7 alin. (1) şi (2).
  (4) În scopul evaluării metodologiilor şi calităţii surselor de date, Institutul Naţional de Statistică şi ceilalţi producători de statistici oficiale pot realiza anchete-pilot.
  (5) Datele colectate prin anchetele-pilot prevăzute la alin. (4) nu sunt considerate şi nu pot fi diseminate ca date statistice oficiale.


  Articolul 28

  Surse administrative
  (1) Pentru completarea volumului de date necesare şi reducerea gradului de solicitare a furnizorilor de date, Institutul Naţional de Statistică şi direcţiile sale teritoriale au drept de acces la datele din evidenţele autorităţilor şi instituţiilor publice, inclusiv la datele individuale de identificare, cu respectarea prevederilor cap. X.
  (2) Institutul Naţional de Statistică şi direcţiile sale teritoriale au dreptul de a obţine date individuale din registrele administrative de utilitate publică, în condiţiile prevăzute la alin. (6).
  (3) Datele obţinute din surse administrative, inclusiv cele individuale, se utilizează numai în scopuri statistice.
  (4) Ceilalţi producători de statistici oficiale au drept de acces la datele din surse administrative, inclusiv la datele individuale, gestionate de autoritatea în cadrul căreia îşi desfăşoară activitatea.
  (5) Deţinătorii surselor administrative de date obţinute prin metode proprii de observare şi de administrare sunt obligaţi ca, odată cu furnizarea datelor, să pună la dispoziţie, gratuit, producătorilor de statistici oficiale informaţiile privind:
  a) sfera de cuprindere;
  b) definiţiile caracteristicilor;
  c) metodele prin care au fost colectate datele;
  d) metodele de obţinere a datelor derivate.
  (6) Institutul Naţional de Statistică şi ceilalţi producători de statistici oficiale au acces la datele conţinute în sursele administrative, de preferinţă la cele stocate în format electronic, acolo unde acestea există, în baza unor convenţii încheiate cu deţinătorul sursei, în conformitate cu prevederile legale.
  (7) Deţinătorii surselor administrative de date sunt obligaţi să notifice Institutului Naţional de Statistică crearea de noi documente administrative sau modificarea celor existente.


  Articolul 29

  Metodologii statistice
  (1) Institutul Naţional de Statistică, în cooperare cu ceilalţi producători de statistici oficiale, stabileşte metodologiile pentru realizarea cercetărilor şi lucrărilor statistice, aşa cum sunt prevăzute în programul statistic naţional anual.
  (2) Metodologiile statistice elaborate potrivit alin. (1) sunt aprobate prin ordin al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică.
  (3) Metodologiile, clasificările şi nomenclatoarele statistice de interes general sunt publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  (4) Producătorii de statistici oficiale, care colectează date statistice pentru domeniul propriu de activitate în afara programului statistic naţional anual, îşi pot defini propriile metodologii statistice fără avizul Institutului Naţional de Statistică.


  Articolul 30

  Procesarea şi stocarea datelor statistice
  (1) Pe parcursul procesării datelor colectate, producătorii de statistici oficiale aplică metode şi tehnici adecvate pentru asigurarea unui grad cât mai înalt de corectitudine şi de consistenţă a datelor statistice produse.
  (2) Pentru respectarea principiului confidenţialităţii, în cadrul operaţiunilor de procesare şi stocare a datelor statistice colectate, producătorii de statistici oficiale sunt obligaţi să separe datele de identificare a furnizorilor de date de celelalte variabile înregistrate.
  (3) Institutul Naţional de Statistică şi ceilalţi producători de statistici oficiale sunt obligaţi să distrugă chestionarele utilizate în cercetările statistice, precum şi referinţele la datele de identificare stocate pe orice tip de mediu, cu excepţia datelor necesare constituirii şi actualizării registrelor statistice, după încheierea procesului de procesare, dar nu mai târziu de 18 luni de la sfârşitul perioadei de referinţă.
  (4) Institutul Naţional de Statistică şi ceilalţi producători de statistici oficiale sunt obligaţi să înregistreze şi să stocheze, în condiţii de siguranţă, materialele şi documentele statistice, astfel încât să prevină distrugerea întâmplătoare sau neaprobată, utilizarea incorectă, falsificarea, înstrăinarea sau difuzarea neautorizată a acestora, cu respectarea prevederilor Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, cu modificările şi completările ulterioare.
  (5) Normele de procesare, regulile de stocare, condiţiile tehnice şi organizatorice se elaborează, în domeniile de competenţă ale Institutului Naţional de Statistică, cu respectarea prevederilor legale şi se aprobă prin ordin al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică.


  Articolul 31

  Externalizarea activităţilor statistice
  (1) Institutul Naţional de Statistică şi ceilalţi producători de statistici oficiale pot încredinţa realizarea unor activităţi specifice legate de îndeplinirea programului statistic naţional anual, de tipul celor necesare tipăririi şi distribuirii instrumentarului statistic, colectării şi prelucrării datelor, proiectării şi dezvoltării publicaţiilor şi diseminării datelor statistice, către alte persoane juridice, pe bază de contract, în condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
  (2) Institutul Naţional de Statistică şi ceilalţi producători de statistici oficiale răspund de calitatea rezultatelor obţinute în cadrul activităţilor externalizate, scop în care au obligaţia de a institui măsuri de monitorizare şi control asupra modului de desfăşurare a acestor activităţi.
  (3) Persoanele juridice care desfăşoară activităţi în condiţiile alin. (1) au obligaţia de a respecta întocmai prevederile prezentei legi, pe tot parcursul realizării acestora.
  (4) Se interzice persoanelor juridice cărora li s-au încredinţat activităţi potrivit alin. (1) să utilizeze materialele, documentele, instrumentele puse la dispoziţie în alte scopuri decât cele necesare realizării activităţilor statistice, urmând să le restituie producătorului de statistici oficiale la finalizarea acestora.
  (5) Rezultatele obţinute în urma activităţilor desfăşurate conform alin. (1) sunt în proprietatea exclusivă a producătorului de statistici oficiale.


  Capitolul IX Diseminarea şi utilizarea datelor statistice oficiale


  Articolul 32

  Diseminarea datelor statistice oficiale
  (1) Datele statistice oficiale produse de Institutul Naţional de Statistică şi de ceilalţi producători de statistici oficiale reprezintă un bun naţional de interes public şi sunt accesibile, în condiţii de egalitate sub aspectul volumului şi al calităţii datelor şi de simultaneitate a diseminării acestora, tuturor utilizatorilor, cu respectarea prevederilor art. 37 alin. (1).
  (2) Institutul Naţional de Statistică şi ceilalţi producători de statistici oficiale sunt obligaţi să disemineze datele statistice la termenele prevăzute în programul statistic naţional anual sau prevăzute în calendarul de diseminare a datelor statistice oficiale.
  (3) Datele individuale colectate de Institutul Naţional de Statistică şi de ceilalţi producători de statistici oficiale se utilizează numai în scopuri statistice şi nu pot fi făcute publice decât în formă agregată, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 35 alin. (1).
  (4) Difuzarea datelor statistice oficiale înainte de termenul de diseminare stabilit, precum şi tratamentul preferenţial acordat utilizatorilor de către orice persoană din sistemul statisticii oficiale constituie încălcări ale sarcinilor de serviciu şi atrag răspunderea disciplinară a persoanelor care se fac vinovate de aceste fapte.
  (5) Publicarea datelor statistice oficiale de utilizatorii de date statistice, în formă scrisă sau electronică, ori a altor date şi informaţii derivate din acestea se face numai cu indicarea sursei.
  (6) Institutul Naţional de Statistică şi ceilalţi producători de statistici oficiale elaborează şi diseminează, conform programului statistic naţional anual sau în limita resurselor disponibile, publicaţii statistice pe suport de hârtie şi în format electronic.
  (7) Publicaţiile statistice editate de Institutul Naţional de Statistică pot fi diseminate, cu titlu gratuit, autorităţilor administraţiei publice, bibliotecilor naţionale şi universitare, mass-mediei acreditate, precum şi altor categorii de utilizatori, cu aprobarea preşedintelui Institutului Naţional de Statistică.
  (8) În limita stocului disponibil, publicaţiile statistice pe suport de hârtie editate de Institutul Naţional de Statistică se diseminează la cerere, contra cost, preţul fiind stabilit în scopul recuperării cheltuielilor necesare pentru editarea şi difuzarea acestora.


  Articolul 33

  Termene de diseminare a datelor statistice oficiale
  (1) Institutul Naţional de Statistică este obligat să aducă la cunoştinţă utilizatorilor calendarul anual de diseminare a datelor statistice oficiale, în conformitate cu termenele prevăzute în programul statistic naţional anual.
  (2) Orice modificare a termenelor stabilite în calendarul prevăzut la alin. (1), intervenită în mod excepţional, se anunţă cu cel puţin o lună înainte, în cazul statisticilor anuale, şi cu o săptămână înainte, în cazul statisticilor infraanuale.


  Articolul 34

  Diseminarea datelor statistice elaborate în afara programului statistic naţional anual
  (1) Pe baza rezultatelor cercetărilor statistice cuprinse în programul statistic naţional anual, la cererea expresă a utilizatorilor interni şi externi, Institutul Naţional de Statistică şi direcţiile teritoriale pot elabora şi alte lucrări, pot edita publicaţii statistice şi pot furniza date statistice prin prelucrări speciale, potrivit cerinţelor utilizatorilor, în condiţiile respectării protecţiei şi confidenţialităţii datelor.
  (2) Institutul Naţional de Statistică şi direcţiile sale teritoriale sunt autorizate să realizeze, pe bază de contract, cercetări şi lucrări statistice speciale, inclusiv publicaţii care nu sunt cuprinse în programul statistic naţional anual, la cererea unor beneficiari interni sau externi.
  (3) Activităţile statistice prevăzute la alin. (1) şi (2) se realizează contra cost, pe baza unor tarife stabilite de Institutul Naţional de Statistică, care acoperă toate cheltuielile implicate, inclusiv cele de editare şi de difuzare a rezultatelor.
  (4) Sumele încasate din vânzarea de publicaţii statistice rezultate din activităţile prevăzute la alin. (1) şi (2), potrivit art. 32 alin. (8), precum şi cele obţinute din furnizarea, la cererea utilizatorilor, de date statistice pe suport hârtie sau magnetic se varsă la bugetul de stat.
  ----------
  Alin. (4) al art. 34 a fost modificat de pct. 7 al art. II din ORDONANŢA nr. 3 din 27 ianuarie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 28 ianuarie 2016.
  (5) Abrogat.
  ----------
  Alin. (5) al art. 34 a fost abrogat de pct. 8 al art. II din ORDONANŢA nr. 3 din 27 ianuarie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 28 ianuarie 2016.


  Articolul 35

  Diseminarea datelor individuale
  (1) Datele individuale prevăzute la art. 32 alin. (3) pot fi diseminate numai în scopuri de cercetare, în următoarele cazuri:
  a) dacă datele conţin caracteristicile prevăzute la art. 36 alin. (6);
  b) dacă persoana fizică sau juridică furnizoare de date statistice îşi dă acordul scris pentru diseminarea datelor sale individuale;
  c) dacă datele au fost colectate din surse publice, universal disponibile;
  d) dacă datele sunt diseminate într-o formă care nu permite identificarea directă sau indirectă a furnizorilor de date la care se referă.
  (2) Institutul Naţional de Statistică şi ceilalţi producători de statistici oficiale pot furniza, la cerere, unităţilor de cercetare ştiinţifică şi cercetătorilor date individuale anonimizate, numai în scopul realizării de activităţi de cercetare ştiinţifică.
  (3) Accesul, în condiţiile prevăzute la alin. (2), la datele individuale se face doar pe baza unui contract între părţi, în care se menţionează explicit scopul, condiţiile de utilizare, modul de valorificare şi obligaţia utilizatorilor de a comunica rezultatele cercetării, de a nu le publica sau transmite unei terţe părţi fără acceptul scris al producătorului de statistici oficiale şi de a distruge aceste date după omologarea rezultatelor cercetării.
  (4) Institutul Naţional de Statistică şi ceilalţi producători de statistici oficiale sunt obligaţi să ţină evidenţa utilizatorilor prevăzuţi la alin. (2), precum şi a scopurilor pentru care au fost furnizate datele individuale.


  Capitolul X Confidenţialitatea şi protecţia datelor statistice


  Articolul 36

  Confidenţialitatea datelor statistice oficiale
  (1) În baza prevederilor prezentei legi, datele statistice sunt considerate confidenţiale, dacă se referă la o singură persoană fizică sau juridică sau dacă permit identificarea, în mod direct ori indirect, a persoanei fizice sau juridice în cauză.
  (2) Prevederile alin. (1) se aplică din momentul în care furnizorul de date transmite datele producătorului de statistici oficiale.
  (3) În cazul datelor obţinute din surse administrative, prevederile alin. (1) se aplică din momentul transmiterii acestora către producătorul de statistici oficiale.
  (4) Datele statistice rezultate din procesarea datelor individuale vor putea fi diseminate, cu respectarea condiţiilor prevăzute la alin. (1), dacă în urma procesului de agregare rezultatele se referă la cel puţin 3 unităţi de raportare şi dacă niciuna dintre ele nu are o pondere mai mare de 80%.
  (5) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), nu sunt considerate confidenţiale datele individuale ale persoanelor juridice referitoare la denumire, adresă, profilul activităţii, capitalul social, cifra de afaceri şi numărul de personal, date ce îşi păstrează caracterul public, potrivit prevederilor legale.
  (6) Confidenţialitatea nu se extinde asupra datelor individuale privind instituţiile şi organizaţiile finanţate de la bugetul de stat care desfăşoară activităţi de interes public, cu excepţia cazurilor în care astfel de date sunt protejate prin legi şi alte acte normative speciale.
  (7) Datele statistice confidenţiale colectate de producătorii de statistici oficiale nu pot servi ca probe în justiţie ori la stabilirea unor drepturi sau obligaţii pentru furnizorii de date la care se referă.


  Articolul 37

  Protecţia datelor statistice
  (1) În scopul garantării caracterului confidenţial al datelor individuale, Institutul Naţional de Statistică şi ceilalţi producători de statistici oficiale sunt obligaţi să adopte, pe parcursul întregului proces statistic, măsuri administrative, organizatorice şi tehnice pentru protecţia confidenţialităţii datelor statistice individuale, prevenirea accesului, difuzării, înstrăinării şi distrugerii neautorizate a acestora.
  (2) Normele şi procedurile de punere în aplicare a măsurilor prevăzute la alin. (1), în domeniile de competenţă ale Institutului Naţional de Statistică, sunt aprobate prin ordin al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  (3) Personalul Institutului Naţional de Statistică, inclusiv cel din direcţiile teritoriale de statistică, precum şi persoanele atrase temporar în activitatea de colectare şi procesare a datelor individuale sunt obligate să respecte confidenţialitatea acestor date, în timpul şi după încetarea activităţii.
  (4) Personalului prevăzut la alin. (3) i se interzice să folosească datele individuale obţinute prin activităţile specifice statisticii oficiale în interes propriu sau pentru realizarea unor activităţi în folosul unei terţe părţi.
  (5) Personalul prevăzut la alin. (3), exclusiv persoanele atrase temporar în activitatea de colectare a datelor statistice, beneficiază de un spor de confidenţialitate de 15%, calculat la salariul de bază.


  Capitolul XI Registrele statistice


  Articolul 38

  Sistemul registrelor statistice
  (1) Pentru completarea volumului de date disponibile, reducerea gradului de încărcare a furnizorilor de date şi realizarea cercetărilor statistice prin sondaj, Institutul Naţional de Statistică este autorizat să creeze, să actualizeze şi să întreţină registre statistice.
  (2) Registrele statistice se creează pe baza surselor de date obţinute din recensăminte şi din alte cercetări statistice, precum şi din surse administrative.
  (3) Domeniile pentru care se creează registre statistice, modul de organizare, actualizare şi de întreţinere a registrelor statistice sunt reglementate prin ordin al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică.


  Articolul 39

  Actualizarea şi întreţinerea registrelor statistice
  (1) Actualizarea datelor din registrele statistice se efectuează periodic de Institutul Naţional de Statistică.
  (2) În vederea actualizării şi întreţinerii registrelor statistice, deţinătorii de registre administrative sunt obligaţi să pună, periodic, la dispoziţia Institutului Naţional de Statistică şi a direcţiilor sale teritoriale date şi informaţii cu privire la modificările survenite în registrele pe care le administrează.
  (3) Institutul Naţional de Statistică are dreptul să adapteze datele obţinute din sursele administrative, în scopul armonizării acestora cu definiţiile şi cu clasificările utilizate în registrele statistice pe care le administrează.
  (4) Pentru utilizarea datelor în scopuri statistice, Institutul Naţional de Statistică alocă un cod statistic unic de identificare pentru fiecare unitate din registrele statistice pe care le administrează.


  Articolul 40

  Utilizarea datelor individuale din registrele statistice
  (1) Datele din registrele statistice se utilizează exclusiv în scopuri statistice, pentru realizarea activităţilor cuprinse în programele statistice naţionale, în mod deosebit ca sursă indispensabilă pentru proiectarea cercetărilor statistice prin sondaj.
  (2) Datele individuale conţinute în registrele statistice administrate de Institutul Naţional de Statistică pot fi puse la dispoziţia celorlalţi producători de statistici oficiale, corespunzător domeniului propriu de activitate, spre a fi utilizate exclusiv în scopuri statistice, în condiţiile păstrării caracterului confidenţial al acestor date.


  Capitolul XII Cooperarea internaţională în statistică


  Articolul 41

  Participarea şi reprezentarea statisticii oficiale în plan internaţional
  (1) Institutul Naţional de Statistică şi ceilalţi producători de statistici oficiale participă activ la programele desfăşurate pe plan internaţional de promovare, dezvoltare şi de armonizare a normelor şi standardelor utilizate în statistica oficială, în scopul asigurării compatibilităţii Sistemului statistic naţional cu sistemele statistice internaţionale şi comparabilităţii pe plan internaţional a statisticilor oficiale naţionale.
  (2) Statistica oficială din România este reprezentată pe plan internaţional de preşedintele Institutului Naţional de Statistică, pentru domeniile statistice care intră în sfera de activităţi ale institutului.
  (3) Preşedintele Institutului Naţional de Statistică poate mandata prerogativele de reprezentare a statisticii oficiale, pentru domeniile care intră în sfera de activităţi ale institutului, şi altor reprezentanţi ai producătorilor de statistici oficiale, în domeniul lor specific de competenţă.


  Articolul 42

  Colaborarea internaţională
  (1) Institutul Naţional de Statistică iniţiază, organizează şi desfăşoară acţiuni de colaborare bilaterală şi multilaterală cu alte oficii naţionale de statistică şi cu servicii de statistică ale organismelor internaţionale, în domenii de interes comun, pe subiecte de natură metodologică statistică şi pentru implementarea bunelor practici în statistica oficială.
  (2) În conformitate cu prevederile alin. (1), Institutul Naţional de Statistică şi ceilalţi producători de statistici oficiale dezvoltă, pe bază de reciprocitate, schimburi de experienţă, de publicaţii şi alte materiale statistice, cu oficii de statistică din alte ţări şi cu organizaţii internaţionale.
  (3) Institutul Naţional de Statistică şi ceilalţi producători de statistici oficiale pot iniţia şi organiza proiecte comune de cercetare statistică, cu alte oficii de statistică naţionale şi internaţionale.


  Articolul 43

  Participarea la schimbul de date statistice pe plan internaţional
  (1) Institutul Naţional de Statistică organizează şi coordonează pe plan intern schimbul de date realizat în nume propriu, precum şi pentru producătorii de statistici oficiale prevăzuţi la art. 6 alin. (1) lit. b)-d), cu oficiile de statistică naţionale şi internaţionale.
  (2) Institutul Naţional de Statistică şi ceilalţi producători de statistici oficiale asigură şi transmit Oficiului de Statistică al Comunităţilor Europene, denumit EUROSTAT, altor organisme comunitare, precum şi organizaţiilor internaţionale date statistice privind România, în cadrul angajamentelor şi obligaţiilor asumate de partea română faţă de acestea.
  (3) La solicitarea EUROSTAT, a departamentelor statistice ale organizaţiilor internaţionale, a oficiilor de statistică din alte ţări, se pot transmite şi date individuale anonimizate, în condiţiile încheierii de acorduri bilaterale prin care este garantată păstrarea caracterului confidenţial al datelor şi este certificată utilizarea acestor date exclusiv în scopuri statistice.


  Capitolul XIII Răspunderea juridică


  Articolul 44

  Dispoziţii generale
  Nerespectarea prevederilor prezentei legi atrage răspunderea disciplinară, contravenţională sau penală, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.


  Articolul 45

  Răspunderea contravenţională
  Constituie contravenţii următoarele fapte:
  a) neîndeplinirea de către furnizorii de date a obligaţiilor prevăzute la art. 25 alin. (1) sau (2);
  b) refuzul explicit al furnizorilor de date de a îndeplini obligaţiile prevăzute la art. 25 alin. (1) sau (2);
  c) refuzul nejustificat al furnizorilor de date de a prezenta persoanelor autorizate de producătorii de statistici oficiale documentele şi evidenţele necesare verificării calităţii datelor statistice furnizate;
  d) utilizarea de către personalul angajat în Sistemul statistic naţional şi de către personalul atras temporar a datelor individuale ale persoanelor fizice sau juridice, în alte scopuri decât cele statistice;
  e) încălcarea dispoziţiilor art. 31 alin. (4);
  f) nerespectarea principiului confidenţialităţii datelor statistice de personalul angajat în Sistemul statistic naţional, de personalul atras temporar în realizarea activităţilor statistice sau de persoanele juridice prevăzute la art. 31 alin. (1).


  Articolul 46

  Sancţiuni
  (1) Contravenţiile prevăzute la art. 45 se sancţionează după cum urmează:
  a) cele prevăzute la lit. a), c), d) şi f), dacă sunt săvârşite de persoane fizice, cu amendă de la 500 lei la 2.000 lei;
  b) cele prevăzute la lit. a), c), e) şi f), dacă sunt săvârşite de persoane juridice, cu amendă de la 2.000 lei la 50.000 lei;
  c) cea prevăzută la lit. b), cu amendă de la 10.000 lei la 100.000 lei.
  (2) Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 45 şi aplicarea sancţiunilor se fac de către personalul producătorilor de statistici oficiale, împuternicit de conducătorul instituţiei publice respective sau de conducătorul instituţiei publice din care face parte unitatea cu profil statistic, prin ordin care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, sau printr-un alt act de decizie specific producătorului de statistici oficiale, după caz.
  (3) Contravenţiilor prevăzute la art. 45 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.


  Capitolul XIV Dispoziţii tranzitorii


  Articolul 47

  Editura "Revista Română de Statistică"
  (1) Editura "Revista Română de Statistică", instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată integral din venituri proprii, aflată în subordinea Institutului Naţional de Statistică, îşi încetează activitatea în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.
  (2) Responsabilităţile Editurii "Revista Română de Statistică" se preiau de activitatea Diseminarea informaţiilor statistice româneşti, activitate finanţată integral din venituri proprii, care funcţionează pe lângă Institutul Naţional de Statistică.
  (3) La data încetării activităţii Editurii "Revista Română de Statistică", personalul acesteia este preluat de activitatea Diseminarea informaţiilor statistice româneşti. La aceeaşi dată, activele şi pasivele Editurii "Revista Română de Statistică" sunt preluate de activitatea Diseminarea informaţiilor statistice româneşti, pe bază de protocol de predare-preluare.


  Capitolul XV Dispoziţii finale


  Articolul 48

  Statutul personalului statistic de specialitate
  Salariaţii Institutului Naţional de Statistică şi ai celorlalţi producători de statistici oficiale, precum şi personalul atras din afara Sistemului statistic naţional, implicaţi în realizarea de recensăminte şi a altor cercetări statistice se bucură, pe perioada îndeplinirii acestei activităţi, de protecţia legii, fiind consideraţi ca îndeplinind o funcţie publică ce implică exerciţiul autorităţii de stat.


  Articolul 49

  Intrarea în vigoare a legii
  Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul 50

  Abrogarea unor acte normative
  (1) La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Ordonanţa Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii oficiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 11/1994, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 763 din 18 octombrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare.
  (2) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.364/2003 privind stabilirea indemnizaţiei de care beneficiază agenţii statistici pentru activitatea desfăşurată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 861 din 4 decembrie 2003, precum şi Hotărârea Guvernului nr. 783/2007 privind înfiinţarea pe lângă Institutul Naţional de Statistică a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 520 din 1 august 2007.

  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

  ROBERTA ALMA ANASTASE

  PREŞEDINTELE SENATULUI

  MIRCEA-DAN GEOANĂ

  Bucureşti, 5 iunie 2009.
  Nr. 226.
  ------