LEGE nr. 404 din 7 octombrie 2003
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale "Apele Române"
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 713 din 13 octombrie 2003  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul I

  Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107 din 5 septembrie 2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale "Apele Române", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 691 din 20 septembrie 2002, cu următoarele modificări şi completări:
  1. La articolul 1, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
  "(3) Administraţia Naţională «Apele Române» îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare şi cu regulamentul de organizare şi funcţionare, aprobat prin hotărâre a Guvernului, în termen de 60 de zile de la data publicării legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă."
  2. La articolul 2, alineatul (4) va avea următorul cuprins:
  "(4) Bunurile din domeniul public, constituite din: lacurile care nu sunt declarate de interes public naţional, digurile de apărare împotriva inundaţiilor, care nu se constituie într-o linie continuă de apărare, consolidările şi apărările de maluri şi lucrările de dirijare, trec, prin hotărâre a Guvernului, în administrarea beneficiarilor care sunt deserviţi de acestea."
  3. La articolul 3 alineatul (2), litera k) va avea următorul cuprins:
  "k) avizarea, autorizarea şi controlul lucrărilor construite pe ape sau în legătura cu apele, controlul folosinţelor de apă, indiferent de deţinător, în condiţiile legii;"
  4. La articolul 3, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
  "(3) Administraţia Naţională «Apele Române» este operator unic pentru apa de suprafaţă şi subterană şi serviciile specifice de gospodărire a apelor."
  5. La articolul 5, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
  "(2) Atribuţiile şi competenţele consiliului de administraţie sunt cuprinse în regulamentul de organizare şi funcţionare prevăzut la art. 1 alin. (3)."
  6. La articolul 8, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
  "Art. 8. - (1) Personalul Administraţiei Naţionale «Apele Române» şi cel aferent activităţii de hidrologie, hidrogeologie şi gospodărire a apelor de la Compania Naţională «Institutul Naţional de Meteorologie, Hidrologie şi Gospodărire a Apelor» - S.A. se preiau de la Compania Naţională «Apele Române» - S.A., conform prevederilor legale în vigoare, pe posturile din noua structură aprobată, urmând a se încheia contracte individuale de muncă."
  7. La articolul 9, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
  "(2) Metodologia cu privire la desfăşurarea activităţilor specifice de gospodărire a apelor va fi elaborată de Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă, aprobată prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I."
  8. La articolul 12 punctul 1, alineatul (3) al articolului 81 va avea următorul cuprins:
  "(3) Administraţia Naţională «Apele Române» este operator unic pentru apa de suprafaţă subterană şi serviciile specifice de gospodărire a apelor."
  9. Anexa nr. 1 se abrogă.
  10. Anexa nr. 4 va avea următorul cuprins:
  "ANEXA 4
  SERVICII DE GOSPODĂRIRE A APELOR
  A. SERVICII SPECIFICE DE GOSPODĂRIRE A APELOR
  SERVICII DE ASIGURARE A APEI BRUTE
  PE CATEGORII DE SURSE ŞI UTILIZATORI
  1. RÂURI INTERIOARE, LACURI NATURALE ŞI LACURI DE ACUMULARE AMENAJATE, DIN ADMINISTRAREA ALTOR AGENŢI ECONOMICI:
  1.1. Agenţi economici (inclusiv servicii de gospodărie comunală), instituţii publice, unităţi de cult, agrozootehnici de tip industrial şi alţii
  1.2. Agenţi economici producători de energie electrică şi termică prin termocentrale, în regim de recirculare maxim tehnic realizabil
  1.3. Agenţi economici producători de energie electrică prin hidrocentrale, indiferent de puterea instalată, în regim de uzinare
  1.4. Irigaţii, piscicultură.
  2. DUNĂRE:
  2.1. Agenţi economici (inclusiv servicii de gospodărie comunală), instituţii publice, unităţi de cult, agrozootehnici de tip industrial, şi alţii
  2.2. Agenţi economici producători de energie electrică şi termică prin termocentrale şi producători de energie nuclearo-electrică, în regim de circuit deschis
  2.3. Agenţi economici producători de energie electrică prin hidrocentrale, indiferent de puterea instalată, în regim de uzinare
  2.4. Irigaţii, piscicultură.
  3. SUBTERAN:
  3.1. Agenţi economici (inclusiv servicii de gospodărie comunală pentru industrie), exclusiv cei care folosesc apa în scop potabil
  3.2. Agenţi economici de gospodărie comunală pentru populaţie, instituţii publice, unităţi de cult şi alţii care folosesc apa în scop potabil
  3.3. Irigaţii, piscicultură
  3.4. Agenţi economici agrozootehnici.
  4. LACURI DE ACUMULARE AMENAJATE, DIN ADMINISTRAREA UNITĂŢILOR DE GOSPODĂRIRE A APELOR:
  4.1. Agenţi economici industriali, de construcţii-montaj, de transporturi, de gospodărie comunală (pentru populaţie, industrie etc.), instituţii publice, unităţi de cult
  4.2. Agenţi economici producători de energie electrică şi termică prin termocentrale, în regim de recirculare maxim tehnic realizabil
  4.3. Agenţi economici producători de energie electrică prin hidrocentrale, indiferent de puterea instalată, în regim de uzinare
  4.4. Irigaţii, piscicultură.
  5. SERVICII PENTRU CĂDEREA MEDIE ASIGURATĂ PRIN BARAJELE LACURILOR DE ACUMULARE DIN ADMINISTRAREA "APELOR ROMÂNE":
  5.1. Cădere medie asigurată la hidrocentrale cu puterea instalată mai mică de 4 MW
  5.2. Cădere medie asigurată la hidrocentrale cu puterea instalată cuprinsă între 4 MW şi 8 MW
  5.3. Cădere medie asigurată la hidrocentrale cu puterea instalată mai mare de 8 MW.
  6.1. SERVICII SPECIFICE DE GOSPODĂRIRE A APELOR PENTRU AMELIORAREA CALITATIVĂ A APELOR DE SUPRAFAŢĂ ŞI DE PROTECŢIE A CALITĂŢII RESURSELOR DE APĂ*1):
  a) la materii în suspensie;
  b) la substanţe în soluţie;
  c) la germeni patogeni;
  d) la poluarea termică;
  e) la substanţe consumatoare de oxigen.
  NOTA:
  ------------
  *1) Indicatorii folosiţi pentru stabilirea datelor contractuale pentru serviciile specifice menţionate sunt:
  a. INDICATORI CHIMICI GENERALI
  - Materii totale în suspensie (MTS)
  - Cloruri (Cl^-), sulfaţi [SO(4)^2-]
  - Sodiu (Na^+), potasiu (K^+), calciu (Ca^2+), magneziu (Mg^2+)
  - Azotaţi [NO(3)^-]
  - Amoniu [NH(4)^+], azot [N(total)], azotiţi [NO(2)6-]
  - Consum biochimic de oxigen [CBO(5)]
  - Consum chimic de oxigen (CCOMn)
  - Consum chimic de oxigen (CCOCr)
  - Fosfaţi [PO(4)^3-]
  - Fosfor (P)
  - Mangan (Mn^2+)
  - Aluminiu (Al^3+), fier total ionic (Fe^2+, Fe^3+)
  - Substanţe extractibile cu eter de petrol, produse petroliere
  - Detergenţi sintetici anionactivi, biodegradabili
  - Reziduu filtrabil uscat la 105°C;
  b. INDICATORI CHIMICI SPECIFICI
  - Sulfiţi [SO(3)^2-], fluoruri (F^-), fenoli antrenabili cu vapori de apă [C(6)H(5)OH]
  - Nichel (Ni^2+), crom (Cr^3+)
  - Amoniac [NH(3)]
  - Bariu (Ba^2+), zinc (Zn^2+), cobalt (Co^2+)
  - Sulfuri (S^2-), hidrogen sulfurat [H(2)S];
  c. INDICATORI CHIMICI TOXICI ŞI FOARTE TOXICI
  - Arsen (As)
  - Cianuri [Cn(2)^-]
  - Mercur (Hg^2+), cadmiu (Cd^2+)
  - Plumb (Pb^2+), argint (Ag^2+), crom (Cr^6+), cupru (Cu^2+), molibden (Mo^2+);
  d. INDICATORI BACTERIOLOGICI
  - Bacterii coliforme totale
  - Bacterii coliforme fecale
  - Streptococi fecali
  e. INDICATORI FIZICI
  - Temperatura.
  6.2. SERVICII SPECIFICE DE GOSPODĂRIRE A APELOR, PENTRU AMELIORAREA CALITATIVĂ A APELOR EVACUATE ÎN SOLURI PERMEABILE SAU ÎN DEPRESIUNI CU SCURGERE ASIGURATĂ NATURAL ŞI PENTRU PROTECŢIA CALITĂŢII APELOR SUBTERANE:
  a) la materii în suspensie;
  b) la substanţe în soluţie;
  c) la germeni patogeni;
  d) la substanţe consumatoare de oxigen.
  6.3. SERVICII SPECIFICE DE GOSPODĂRIRE A APELOR PENTRU AMELIORAREA CALITATIVĂ A APELOR DE MINĂ SAU DE ZĂCĂMÂNT, INJECTATE ÎN STRATURI DE FOARTE MARE ADÂNCIME:
  a) la materii în suspensie;
  b) la substanţe în soluţie;
  c) la germeni patogeni.
  7. SERVICII DE GOSPODĂRIRE A DEBITELOR SOLIDE - SERVICII DE GOSPODĂRIRE A NISIPURILOR ŞI PIETRIŞURILOR DIN ALBIILE MINORE ALE CURSURILOR DE APĂ, MALURILOR ŞI CUVETELOR LACURILOR DE ACUMULARE AMENAJATE:
  7.1. Servicii de gospodărire a nisipurilor şi pietrişurilor din albiile minore ale cursurilor de apă, malurilor şi cuvetelor lacurilor de acumulare amenajate
  7.2. Servicii de gospodărire a nisipurilor şi pietrişurilor din albia minoră a fluviului Dunărea.
  B. SERVICII COMUNE DE GOSPODĂRIRE A APELOR ÎN SCOPUL PRELUCRĂRII ŞI UTILIZĂRII ACESTORA
  Denumirea serviciului:
  1. Captarea, tratarea şi pomparea apei
  2. Distribuţia apei prin reţeaua publică
  3. Distribuţia apei pe platforme industriale
  4. Distribuţia apei prin reţeaua de irigaţii
  5. Distribuţia apei prin reţeaua altor unităţi
  6. Transportul apei prin conducte şi canale
  7. Asigurarea folosirii potenţialului de turism şi agrement al râurilor, lacurilor naturale, lacurilor de acumulare amenajate, al Dunării şi mării teritoriale
  8. Asigurarea folosirii potenţialului piscicol al râurilor, lacurilor naturale, lacurilor de acumulare amenajate, al Dunării şi mării teritoriale
  9. Apărarea împotriva inundaţiilor prin lucrări de gospodărire a apelor
  10. Suplimentarea debitelor
  11. Pomparea apelor în vederea protecţiei lacurilor terapeutice, precum şi din incinte îndiguite
  12. Activităţi conexe legate de valorificarea potenţialelor apelor şi a patrimoniului
  13. Alte servicii privind prelucrarea şi utilizarea apei, cu potenţialele ei."
  11. La anexa nr. 5, alineatele (4) şi (5) ale articolului 3 vor avea următorul cuprins:
  "(4) Calitatea apei brute asigurată în sursă este clasificată pe categorii, conform normelor şi standardelor în vigoare.
  (5) Divergenţele apărute la încheierea contractelor între direcţiile bazinale sau unităţile subordonate Administraţiei Naţionale "Apele Române" şi agenţii economici, în calitate de beneficiar, se negociază ca etapă finală a concilierii, la nivelul central al Administraţiei Naţionale "Apele Române", în prezenţa autorităţii competente, după caz."
  12. Anexa nr. 6 va avea următorul cuprins:

      "ANEXA 6

                            TARIFELE
        pentru serviciile specifice de gospodărire a apelor
    Denumirea serviciuluiU.M.Tarif*) (lei/U.M.)
    SERVICII DE ASIGURARE A APEI BRUTE, PE CATEGORII DE SURSE ŞI UTILIZATORI
    1.RÂURI INTERIOARE, LACURI NATURALE ŞI LACURI DE ACUMULARE AMENAJATE, DIN ADMINISTRAREA ALTOR AGENŢI ECONOMICI:    
    1.1.Agenţi economici (inclusiv servicii de gospodărie comunală), instituţii publice, unităţi de cult, agrozootehnici de tip industrial şi alţiimc238,00
    1.2.Agenţi economici producători de energie electrică şi termică prin termocentrale, în regim de recirculare maxim tehnic realizabilmc238,00
    1.3.Agenţi economici producători de energie electrică prin hidrocentrale, indiferent de puterea instalată, în regim de uzinaremc1,00
    1.4.Irigaţii, piscicultură.mc18,00
    2.DUNĂRE:    
    2.1.Agenţi economici (inclusiv servicii de gospodărie comunală), instituţii publice, unităţi de cult, agrozootehnici de tip industrial şi alţiimc28,00
    2.2.Agenţi economici producători de energie electrică şi termică prin termocentrale şi producători de energie nuclearo-electrică, în regim de circuit deschismc1,00
    2.3.Agenţi economici producători de energie electrică prin hidrocentrale, indiferent de puterea instalată, în regim de uzinaremc1,00
    2.4.Irigaţii, piscicultură.mc18,00
    3.SUBTERAN:    
    3.1.Agenţi economici (inclusiv servicii de gospodărie comunală pentru industrie), exclusiv cei care folosesc apa în scop potabilmc264,00
    3.2.Agenţi economici de gospodărie comunală pentru populaţie, instituţii publice, unităţi de cult şi alţii care folosesc apa în scop potabilmc123,00
    3.3.Irigaţii, pisciculturămc18,00
    3.4.Agenţi economici agrozootehnici.mc156,00
    4.LACURI DE ACUMULARE AMENAJATE, DIN ADMINISTRAREA UNITĂŢILOR DE GOSPODĂRIRE A APELOR:    
    4.1.Agenţi economici industriali, de construcţii-montaj, de transporturi, de gospodărie comunală (pentru populaţie, industrie etc.), instituţii publice, unităţi de cultmc240,00
    4.2.Agenţi economici producători de energie electrică şi termică prin termocentrale, în regim de recirculare maxim tehnic realizabilmc240,00
    4.3.Agenţi economici producători de energie electrică prin hidrocentrale, indiferent de puterea instalată în regim de uzinaremc1,00
    4.4.Irigaţii, pisciculturămc18,00
    5.SERVICII PENTRU CĂDEREA MEDIE ASIGURATĂ PRIN BARAJELE LACURILOR DE ACUMULARE DIN ADMINISTRAREA ''APELOR ROMÂNE'':    
    5.1.Căderea medie asigurată la hidrocentrale cu puterea instalată mai mică de 4 MWmcad/lună1.300.055,00
    5.2.Căderea medie asigurată la hidrocentrale cu puterea instalată cuprinsă între 4MW şi 8MWmcad/lună1.747.510,00
    5.3.Căderea medie asigurată la hidrocentrale cu puterea instalată mai mare de 8MWmcad/lună2.154.114,00
    6.1.SERVICIILE SPECIFICE DE GOSPODĂRIRE A APELOR PENTRU AMELIORAREA CALITATIVĂ A APELOR DE SUPRAFAŢĂ ŞI DE PROTECŢIE A CALITĂŢII RESURSELOR DE APĂ**):    
    a.INDICATORI CHIMICI GENERALI:    
      - Materii totale în suspensie (MTS)kg53,00
      - Cloruri (CI-), sulfaţi (SO42-)kg217,00
      - Sodiu (Na+), potasiu (K+), calciu (Ca2+), magneziu (Mg2+)kg217,00
      - Azotaţi (NO3-)kg217,00
      - Amoniu (NH4+), azot [N(total)], azotiţi (NO2-)kg870,00
      - Consum biochimic de oxigen (CBO5)kg217,00
      - Consum chimic de oxigen (CCOMn) (metoda cu permanganat de potasiu)kg217,00
      - Consum chimic de oxigen (CCOCr) (metoda cu bicromat de potasiu)kg217,00
      - Fosfaţi (PO43-)kg43,00
      - Fosfor (P)kg870,00
      - Mangan (Mn2+)kg2.175,00
      - Aluminiu (Al3+), fier total ionic (Fe2+, Fe3+)kg2.610,00
      - Substanţe extractibile cu eter de petrol, produse petrolierekg1.631,00
      - Detergenţi sintetici anionactivi, biodegradabilikg870,00
      - Reziduu filtrabil uscat la 105°C;kg217,00
    b.INDICATORI CHIMICI SPECIFICI:    
      - Sulfiţi (SO32-) fluoruri (F-), fenoli antrenabili cu vapori de apă (C6H(s)OH)kg870,00
      - Nichel (Ni2+), crom (Cr3+)kg54.389,00
      - Amoniac (NH3)kg54.389,00
      - Bariu (Ba2+), zinc (Zn2+), cobalt (Co2+)kg2.610,00
      - Sulfuri (S2-), hidrogen sulfurat (H2S);kg2.719,00
    c.INDICATORI CHIMICI TOXICI ŞI FOARTE TOXICI:    
      - Arsen (As)kg169.167,00
      - Cianuri (Cn-)kg169.167,00
      - Mercur (Hg2+), cadmiu (Cd2+)kg217.556,00
      - Plumb (Pb2+), argint (Ag+), crom (Cr6+), cupru (Cu2+), molibden (Mo2+);kg54.389,00
    d.INDICATORI BACTERIOLOGICI:    
      - Bacterii coliforme totale106bacterii/100cm318,00
      - Bacterii coliforme fecale104bacterii/100cm3315,00
      - Streptococi fecali;5x103bacterii/100cm3810,00
    e.INDICATORI FIZICI    
      - Temperatura.m3x°C2,00
    7.SERVICII DE GOSPODĂRIRE A DEBITELOR SOLIDE - SERVICII DE GOSPODĂRIRE A NISIPURILOR ŞI PIETRIŞURILOR DIN ALBIILE MINORE ALE CURSURILOR DE APĂ, MALURILOR ŞI CUVETELOR LACURILOR DE ACUMULARE AMENAJATE:    
    7.1.SERVICII DE GOSPODĂRIRE A NISIPURILOR ŞI PIETRIŞURILOR DIN ALBIILE MINORE ALE CURSURILOR DE APĂ, MALURILOR ŞI CUVETELOR LACURILOR DE ACUMULARE AMENAJATEmc25.000,00
    7.2.SERVICII DE GOSPODĂRIRE A NISIPURILOR ŞI PIETRIŞURILOR DIN ALBIA MINORĂ A FLUVIULUI DUNĂREA.mc14.000,00

  ---------- Notă *) Tarifele nu conţin T.V.A. Notă **) Diferenţa dintre evacuare şi prelevare."
  13. La anexa nr. 7, asteriscul va avea următorul cuprins:
  "*) Diferenţa dintre evacuare şi 35°C."


  Articolul II

  Prezenta lege intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul III

  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 691 din 20 septembrie 2002, aprobată cu modificări şi completări prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 22 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  VALER DORNEANU
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 22 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  Bucureşti, 7 octombrie 2003.
  Nr. 404.
  -------