LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 (**republicată**)(*actualizată*)
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii***)
(actualizată până la data de 3 iunie 2004*)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • -------------
  *) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 3 din 13 ianuarie 1997. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 3 iunie 2004, cu modificările şi completările aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 231 din 24 noiembrie 2000; LEGEA nr. 350 din 6 iulie 2001; LEGEA nr. 413 din 18 iulie 2001; LEGEA nr. 453 din 18 iulie 2001; RECTIFICAREA nr. 453 din 18 iulie 2001; ORDONANTA nr. 5 din 24 ianuarie 2002; ORDONANTA nr. 36 din 30 ianuarie 2002; LEGEA nr. 401 din 7 octombrie 2003; LEGEA nr. 199 din 25 mai 2004.
  -------------
  **) Republicată în temeiul art. III din Legea nr. 125 din 16 octombrie 1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 259 din 24 octombrie 1996, dîndu-se articolelor o noua numerotare.
  Legea nr. 50 din 29 iulie 1991 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 163 din 7 august 1991, şi a mai fost modificată prin Ordonanţa Guvernului nr. 4 din 14 ianuarie 1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 24 ianuarie 1994 (aprobată şi modificată prin Legea nr. 82 din 20 iulie 1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 160 din 25 iulie 1995) şi prin Legea nr. 114 din 11 octombrie 1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 254 din 21 octombrie 1996.
  ***) Titlul legii a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 231 din 24 noiembrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 612 din 29 noiembrie 2000. ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 231 din 24 noiembrie 2000 a fost respinsă de LEGEA nr. 413 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 402 din 20 iulie 2001. Titlul legii a revenit la forma avută anterior modificărilor aduse de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 231 din 24 noiembrie 2000.
  Titlul legii a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 453 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 1 august 2001.

  Capitolul I

  Autorizarea executării lucrărilor de construcţii
  ---------------
  Titlul Cap. I a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 453 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 1 august 2001.

  Articolul 1

  (1) Executarea lucrărilor de construcţii este permisă numai pe baza unei autorizaţii de construire sau de desfiinţare. Autorizaţia de construire sau de desfiinţare se emite la solicitarea deţinătorului titlului de proprietate asupra unui imobil - teren şi/sau construcţii - ori a altui act care conferă dreptul de construire sau de desfiinţare, în condiţiile prezentei legi.
  (2) Construcţiile civile, industriale, inclusiv cele pentru susţinerea instalaţiilor şi utilajelor tehnologice, agricole sau de orice alta natura se pot realiza numai cu respectarea autorizaţiei de construire, emisă în condiţiile prezentei legi, şi a reglementărilor privind proiectarea şi executarea construcţiilor.
  ---------------
  Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 401 din 7 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 27 octombrie 2003.
  ---------------
  Art. 1 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 453 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 1 august 2001.


  Articolul 2

  (1) Autorizaţia de construire constituie actul de autoritate al administraţiei publice locale pe baza căruia se asigura aplicarea măsurilor prevăzute de lege, referitoare la amplasarea, proiectarea, executarea şi funcţionarea construcţiilor.
  (2) Autorizaţia de construire se emite în temeiul şi cu respectarea prevederilor documentaţiilor de urbanism, avizate şi aprobate potrivit legii.
  ---------------
  Alin. (2) al art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 401 din 7 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 27 octombrie 2003.
  (3) Autorizaţiile de construire pentru reţele magistrale, cai de comunicaţie, amenajări pentru îmbunătăţiri funciare, reţele de telecomunicaţii ori alte lucrări de infrastructura, care se executa în extravilanul localităţilor, se emit cu respectarea planurilor de amenajare a teritoriului, avizate şi aprobate potrivit legii.
  (4) Prin exceptare de la prevederile alin. (2) se pot emite autorizaţii de construire şi fără documentaţii de amenajare a teritoriului şi de urbanism aprobate, pentru:
  a) lucrări de modificare, de reparare, de protejare, de restaurare şi de conservare a clădirilor de orice fel, cu condiţia menţinerii aceleiaşi funcţiuni, a suprafeţei construite la sol şi a volumetriei acestora;
  b) lucrări de reparare privind cai de comunicaţie, dotări tehnico-edilitare şi altele asemenea, fără modificarea traseului şi, după caz, a functionalitatii acestora;
  c) lucrări de reparare privind împrejmuiri, mobilier urban, amenajări de spaţii verzi, parcuri şi grădini publice, pieţe pietonale şi celelalte lucrări de amenajare a spaţiilor publice;
  d) lucrări de cercetare şi de prospectare a terenurilor - foraje şi excavari -, necesare în vederea efectuării studiilor geotehnice, exploatarilor de cariere, balastierelor, sondelor de gaze şi petrol, precum şi altor exploatări;
  e) organizarea de tabere de corturi.
  ---------------
  Art. 2 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 453 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 1 august 2001.


  Articolul 3

  Autorizaţia de construire se eliberează pentru:
  a) lucrări de construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere, schimbare de destinaţie sau de reparare a construcţiilor de orice fel, precum şi a instalaţiilor aferente acestora,cu excepţia celor prevăzute la art. 8;
  --------------
  Lit. a) a art. 3 a fost modificată de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 401 din 7 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 27 octombrie 2003.
  b) lucrări de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare, conservare, precum şi orice alte lucrări, indiferent de valoarea lor, care urmează să fie efectuate la construcţii reprezentând monumente istorice, inclusiv la cele din zonele lor de protecţie, stabilite potrivit legii;
  c) lucrări de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, modernizare şi reabilitare privind cai de comunicaţie, inclusiv lucrări de arta, reţele şi dotări tehnico-edilitare, lucrări hidrotehnice, amenajări de albii, lucrări de îmbunătăţiri funciare, lucrări de instalaţii de infrastructura, noi capacităţi de producere, transport, distribuţie a energiei electrice şi/sau termice, precum şi de reabilitare şi retehnologizare a celor existente;
  --------------
  Lit. c) a art. 3 a fost modificată de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 401 din 7 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 27 octombrie 2003.
  d) împrejmuiri şi mobilier urban, amenajări de spaţii verzi, parcuri, pieţe şi alte lucrări de amenajare a spaţiilor publice;
  e) lucrări de foraje şi excavari necesare în vederea efectuării studiilor geotehnice, prospectiunilor geologice, exploatarilor de cariere, balastiere, sonde de gaze şi petrol, precum şi alte exploatări de suprafaţa sau subterane;
  --------------
  Lit. e) a art. 3 a fost modificată de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 401 din 7 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 27 octombrie 2003.
  f) lucrări, amenajări şi construcţii cu caracter provizoriu necesare în vederea organizării execuţiei lucrărilor de baza, dacă nu au fost autorizate o dată cu acestea;
  g) organizarea de tabere de corturi, casute sau de rulote;
  h) lucrări de construcţii cu caracter provizoriu: chioscuri, tonete, cabine, spaţii de expunere situate pe căile şi spaţiile publice, corpuri şi panouri de afisaj, firme şi reclame, precum şi anexele gospodăreşti ale exploataţiilor agricole situate în extravilan;
  i) cimitire - noi şi extinderi.
  ---------------
  Art. 3 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 453 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 1 august 2001.


  Articolul 4

  (1) Autorizaţiile de construire se emit de preşedinţii consiliilor judeţene, de primarul general al municipiului Bucureşti sau de primari, după cum urmează:
  a) de preşedinţii consiliilor judeţene, cu avizul primarilor, pentru:
  1. investiţiile care se aproba de Guvern;
  2. investiţiile care se realizează în extravilanul comunelor, inclusiv anexele gospodăreşti ale exploataţiilor agricole mai mari de 50 mp;
  3. investiţiile care se amplaseaza pe terenuri care depăşesc limita unei unităţi administrativ-teritoriale;
  4. lucrări la construcţii reprezentând monumente istorice, inclusiv la cele din zonele lor de protecţie, aflate în teritoriul administrativ al judeţului, cu avizul prealabil al Ministerului Culturii şi Cultelor;
  b) de primării municipiilor sau oraşelor, pentru construcţiile şi lucrările de orice fel din intravilanul şi extravilanul acestora, cu excepţia celor prevăzute la lit. a);
  c) de primarul general al municipiului Bucureşti, cu avizul primarilor de sectoare, pentru:
  1. investiţiile care se amplaseaza pe terenuri care depăşesc limita administrativ-teritorială a unui sector şi cele care se realizează în extravilan;
  2. lucrări la construcţii reprezentând monumente istorice, cu avizul prealabil al Ministerului Culturii şi Cultelor;
  3. lucrări de modernizări, reabilitări, extinderi de reţele edilitare municipale, de transport şi de distribuţie, pentru: apa/canal, gaze, electrice, termoficare, comunicaţii - inclusiv fibra optica, precum şi lucrări de modernizări şi/sau reabilitări de străzi;
  d) de primării sectoarelor municipiului Bucureşti, pentru toate categoriile de construcţii şi amenajări urbanistice din cadrul sectoarelor, cu excepţia celor prevăzute la lit. a) pct. 1 şi 2 şi la lit. c);
  e) de primării comunelor, pentru locuinţe individuale şi anexele gospodăreşti ale acestora, precum şi cu avizul structurilor de specialitate din cadrul consiliilor judeţene, pentru celelalte construcţii şi lucrări executate în intravilanul localităţilor, cu excepţia celor prevăzute la lit. a).
  ------------------
  Art. 4 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 401 din 7 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 27 octombrie 2003.


  Articolul 4^1

  (1) În vederea simplificarii procedurii de autorizare, emitentul autorizaţiei are obligaţia sa organizeze structuri de specialitate, în vederea emiterii acordului unic, respectiv a obţinerii, în numele solicitantului, a avizelor legale necesare autorizării, pentru:
  a) racordarea la reţelele de utilităţi, în condiţiile impuse de caracteristicile şi de amplasamentul reţelelor de transport energetic sau tehnologic din zona de amplasament;
  b) racordarea la reţeaua căilor de comunicaţii;
  c) prevenirea şi stingerea incendiilor, apărarea civilă, protecţia mediului şi a sănătăţii populaţiei.
  (2) Pentru asigurarea funcţionarii structurilor de specialitate, consiliile judeţene şi locale pot stabili taxe pe tipuri de lucrări, în raport cu numărul de avize necesare, în condiţiile legii.
  ------------------
  Art. 4^1 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 401 din 7 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 27 octombrie 2003.

  --------------
  Art. 4^2 a fost eliminat prin respingerea ORDONANŢEI DE URGENTA nr. 231 din 24 noiembrie 2000 de către LEGEA nr. 413 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 402 din 20 iulie 2001.

  Articolul 5

  (1) Certificatul de urbanism este actul de informare prin care autorităţile prevăzute la art. 4, în conformitate cu prevederile planurilor urbanistice şi ale regulamentelor aferente acestora ori ale planurilor de amenajare a teritoriului, după caz, avizate şi aprobate potrivit legii, fac cunoscute solicitantului elementele privind regimul juridic, economic şi tehnic al terenurilor şi construcţiilor existente la data solicitării şi stabilesc cerinţele urbanistice care urmează să fie îndeplinite în funcţie de specificul amplasamentului, precum şi lista cuprinzând avizele şi acordurile legale, necesare în vederea autorizării.
  (2) Certificatul de urbanism se emite de autorităţile prevăzute la art. 4, abilitate sa autorizeze lucrările de construcţii, şi se eliberează solicitantului în termen de cel mult 30 de zile de la data înregistrării cererii, menţionându-se în mod obligatoriu scopul emiterii acestuia.
  (3) Certificatul de urbanism se semnează de către preşedintele consiliului judeţean sau de primar, după caz, de secretar şi de arhitectul-şef sau de către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului din aparatul propriu al autorităţii administraţiei publice emitente, responsabilitatea emiterii acestuia revenind semnatarilor, potrivit atribuţiilor stabilite conform legii.
  (4) În vederea eliberării certificatului de urbanism solicitantul - orice persoană fizica sau juridică interesată - se va adresa autorităţilor prevăzute la art. 4 cu o cerere care va cuprinde atât elementele de identificare a imobilului pentru care se solicita certificatul de urbanism, cat şi elementele care definesc scopul solicitării.
  (5) Certificatul de urbanism nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcţii.
  (6) Certificatul de urbanism se emite, potrivit legii, şi în vederea concesionarii de terenuri, a adjudecării prin licitaţie a proiectării lucrărilor publice în faza <<Studiu de fezabilitate>> şi pentru cereri în justiţie şi operaţiuni notariale privind circulaţia imobiliară atunci când operaţiunile respective au ca obiect imparteli ori comasari de parcele solicitate în scopul realizării de lucrări de construcţii, precum şi constituirea unei servituţi de trecere cu privire la un imobil. Operaţiunile juridice menţionate se efectuează numai în baza certificatului de urbanism, iar nerespectarea acestor prevederi se sancţionează cu nulitatea actului.
  ------------------
  Alin. (6) al art. 5 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 401 din 7 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 27 octombrie 2003.
  ---------------
  Art. 5 a fost modificat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 453 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 1 august 2001.


  Articolul 6

  (1) Autorizaţia de construire se emite în cel mult 30 de zile de la data înregistrării cererii, pe baza documentaţiei depuse la autorităţile prevăzute la art. 4, care va cuprinde:
  a) certificatul de urbanism;
  b) dovada titlului asupra terenului şi/sau construcţiilor;
  c) proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii;
  d) avizele şi acordurile legale necesare, stabilite prin certificatul de urbanism;
  e) dovada privind achitarea taxelor legale.
  (2) Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii este extras din proiectul tehnic şi se elaborează în conformitate cu conţinutul-cadru prevăzut în anexa nr. 1, în concordanta cu cerinţele certificatului de urbanism, cu conţinutul avizelor şi al acordurilor cerute prin acesta, şi se întocmeşte, se semnează şi se verifica, potrivit legii.
  (3) În situaţia depunerii unei documentaţii tehnice incomplete, aceasta se restituie solicitantului în termen de 5 zile de la data înregistrării, cu menţionarea în scris a elementelor necesare în vederea completării acesteia.
  (4) Executarea lucrărilor de construcţii se poate face numai pe baza proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie.
  (5) Autoritatea emitenta a autorizaţiei de construire stabileşte o perioadă de valabilitate de cel mult 12 luni de la data emiterii, interval în care solicitantul este obligat sa înceapă lucrările. În aceasta situaţie, valabilitatea autorizaţiei se extinde pe toată durata de execuţie a lucrărilor prevăzute prin autorizaţie, în conformitate cu proiectul tehnic.
  -------------
  Alin. (5) al art. 6 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 401 din 7 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 27 octombrie 2003.
  (6) Neinceperea lucrărilor ori nefinalizarea acestora în termenele stabilite conduce la pierderea valabilităţii autorizaţiei, fiind necesară emiterea unei noi autorizaţii de construire. În situaţia în care caracteristicile nu se schimba faţă de autorizaţia iniţială, se va putea emite o noua autorizaţie de construire, fără a fi necesar un nou certificat de urbanism.
  (6^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (6), în cazul justificat în care lucrările de construcţii nu pot fi începute ori nu pot fi executate integral la termenul stabilit, investitorul poate solicita autorităţii emitente prelungirea valabilităţii autorizaţiei cu cel puţin 15 zile înaintea expirării acesteia. Prelungirea valabilităţii autorizaţiei se poate acorda o singură dată şi pentru o perioadă nu mai mare de 12 luni.
  -------------
  Alin. (6^1) al art. 6 a fost introdus de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 401 din 7 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 27 octombrie 2003.
  (7) Investitorul are obligaţia sa înştiinţeze autoritatea emitenta a autorizaţiei de construire, precum şi inspectoratul teritorial în construcţii asupra datei la care vor începe lucrările autorizate. În caz contrar, dacă constatarea faptei de începere a lucrărilor fără înştiinţare s-a făcut în termenul de valabilitate a autorizaţiei, data începerii lucrărilor se considera ca fiind ziua următoare datei de emitere a autorizaţiei.
  (8) O dată cu depunerea cererii de emitere a autorizaţiei de construire solicitantul are obligaţia să prezinte o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte ca imobilul - teren şi/sau construcţii - nu face obiectul unui litigiu aflat pe rolul unei instanţe judecătoreşti. În caz contrar documentaţia se restituie solicitantului, care o va depune spre autorizare numai după soluţionarea definitivă în instanţa a litigiului.
  (8^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (8), lucrările de consolidare la clădirile multietajate încadrate prin raport de expertiza tehnica în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public se autorizeaza în regim de urgenta, în condiţiile prevăzute la alin. (13), chiar în situaţia existenţei unor litigii aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti.
  -------------
  Alin. (8^1) al art. 6 a fost introdus de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 199 din 25 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 31 mai 2004.
  (9) În condiţiile prezentei legi nu se emit autorizaţii provizorii.
  (10) Autorizaţiile de construire/desfiinţare se emit numai pe baza unei documentaţii complete, în conformitate cu conţinutul-cadru prevăzut în anexa nr. 1, cu excepţia situaţiilor prevăzute la alin. 13.
  (11) Autorizaţia de construire se semnează de preşedintele consiliului judeţean sau de primar, după caz, de secretar şi de arhitectul-şef sau de persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului din aparatul propriu al autorităţii administraţiei publice emitente, responsabilitatea emiterii autorizaţiilor revenind semnatarilor, potrivit atribuţiilor stabilite conform legii.
  (12) Valabilitatea autorizaţiei se menţine în cazul schimbării investitorului, înaintea finalizarii lucrărilor, cu condiţia respectării prevederilor acesteia şi a transcrierii actelor care conferă dreptul de construire.
  (12^1) În situaţia în care în timpul execuţiei lucrărilor, şi numai în perioada de valabilitate a autorizaţiei de construire, survin modificări de tema privind construcţia autorizata, care conduc la necesitatea modificării acesteia, titularul are obligaţia de a solicita o noua autorizaţie, potrivit legii. Pentru obţinerea noii autorizaţii de construire solicitantul va depune o documentaţie, elaborata cu condiţia încadrării noilor propuneri în prevederile documentaţiilor de urbanism aprobate şi numai în limitele avizelor şi acordurilor obţinute pentru autorizaţia iniţială. Nu este necesară emiterea unui nou certificat de urbanism.
  -------------
  Alin. (12^1) al art. 6 a fost introdus de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 401 din 7 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 27 octombrie 2003.
  (13) Autorizaţia de construire pentru lucrările de intervenţie de prima necesitate în cazuri de avarii, accidente tehnice, calamitati ori alte evenimente cu caracter excepţional, inclusiv la construcţiile prevăzute la art. 3 lit. b), se emite imediat de către autoritatea administraţiei publice abilitata, conform legii, urmând ca documentaţia legală necesară să fie definitivata pe parcursul sau la încheierea executării lucrărilor, cu respectarea avizelor legale.
  (14) Primăriile pot dezafecta construcţiile, proprietate a unităţii administrativ-teritoriale, aflate în stare avansată de degradare şi care pun în pericol siguranţa publică, cu excepţia construcţiilor monument istoric, pe bază de autorizaţie de desfiinţare emisă în condiţiile alin. (13), cu obligaţia de a se întocmi documentaţii specifice în conformitate cu prevederile cuprinse în anexa nr. 1.
  -------------
  Alin. (15) al art. 6 a fost abrogat de lit. k) a art. 80 din ORDONANTA nr. 36 din 30 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 2 februarie 2002.
  (15^1) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire se calculează potrivit legii.
  -------------
  Alin. (15^1) al art. 6 a fost introdus de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 401 din 7 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 27 octombrie 2003.
  (16) Taxa pentru prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire se calculează la 30% din valoarea iniţială a taxei de autorizare.
  (17) Instituţiile abilitate prin lege sa emita avize şi acorduri în vederea autorizării lucrărilor de construcţii, altele decât cele prevăzute la art. 4^1 alin. (1), au obligaţia emiterii acestora în termen de maximum 15 zile de la data înregistrării cererii/documentaţiei, după caz, direct structurilor organizate de consiliile judeţene şi locale sau, după caz, solicitantului.
  ---------------
  Art. 6 a fost modificat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 453 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 1 august 2001.

  --------------
  Art. 6^1 a fost eliminat prin respingerea ORDONANŢEI DE URGENTA nr. 231 din 24 noiembrie 2000 de către LEGEA nr. 413 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 402 din 20 iulie 2001.

  Articolul 6^1

  (1) Demolarea, dezafectarea ori dezmembrarea, parţială sau totală, a construcţiilor şi instalaţiilor aferente construcţiilor, a instalaţiilor şi utilajelor tehnologice, inclusiv elementele de construcţii de sustinere a acestora, închiderea de cariere şi exploatări de suprafaţa şi subterane,precum şi a oricăror amenajări se face numai pe baza autorizaţiei de desfiinţare obţinute în prealabil de la autorităţile prevăzute la art. 4.
  -------------
  Alin. (1) al art. 6^1 a fost modificat de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 401 din 7 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 27 octombrie 2003.
  (2) Autorizaţia de desfiinţare se emite în aceleaşi condiţii ca şi autorizaţia de construire, în conformitate cu prevederile planurilor urbanistice şi ale regulamentelor aferente acestora, potrivit legii, cu excepţiile prevăzute la art. 8.
  ---------------
  Art. 6^1 a fost introdus de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 453 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 1 august 2001.


  Articolul 6^2

  (1) Proiectele pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, precum şi proiectele tehnice, pe baza cărora se întocmesc acestea, se elaborează de colective tehnice de specialitate, se insusesc şi se semnează de cadre tehnice cu pregătire superioară numai din domeniul arhitecturii, construcţiilor şi instalaţiilor pentru construcţii, astfel:
  -------------
  Partea introductivă a alin. (1) al art. 6^2 a fost modificată de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 401 din 7 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 27 octombrie 2003.
  a) de arhitect cu diploma recunoscută de statul român, pentru proiectarea părţii de arhitectura pentru obiective de investiţii cuprinse la toate categoriile de importanţa a construcţiilor supraterane şi a celor subterane;
  b) de ingineri constructori şi de instalaţii, cu diploma recunoscută de statul român, pentru părţile de inginerie în domeniile specifice, pentru obiective de investiţii cuprinse la toate categoriile de importanţa a construcţiilor supraterane şi subterane, precum şi la instalaţiile aferente acestora;
  -------------
  Lit. b) a alin. (1) al art. 6^2 a fost modificată de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 401 din 7 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 27 octombrie 2003.
  c) de conductor arhitect, urbanist şi/sau de subinginer de construcţii, cu diploma recunoscută de statul român, pentru clădiri de importanţa redusă şi aflate în afară zonelor protejate, stabilite conform legii.
  -------------
  Lit. c) a alin. (1) al art. 6^2 a fost modificată de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 401 din 7 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 27 octombrie 2003.
  (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi pentru documentaţia de execuţie.
  (3) Semnarea documentaţiilor de către persoanele prevăzute la alin. (1) angajează răspunderea acestora în condiţiile legii.
  ---------------
  Art. 6^2 a fost introdus de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 453 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 1 august 2001.


  Articolul 7

  (1) Pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii în zonele asupra cărora s-a instituit, potrivit legii, un anumit regim de protecţie prevăzut în planurile de amenajare a teritoriului şi în documentaţiile de urbanism aprobate, se va proceda după cum urmează:
  ----------------
  Partea introductivă a alin. (1) al art. 7 a fost modificată de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 401 din 7 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 27 octombrie 2003.
  a) în ansamblurile de arhitectura, în rezervaţiile de arhitectura şi de urbanism, în cazul siturilor arheologice, al parcurilor şi gradinilor monument istoric, cuprinse în listele aprobate potrivit legii, precum şi în cazul lucrărilor de orice natura în zonele de protecţie a monumentelor, solicitantul va obţine avizul comun al Ministerului Culturii şi Cultelor şi al Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, potrivit competentelor specifice;
  b) în cazul lucrărilor de intervenţii asupra construcţiilor monumente istorice, pe lângă avizul Ministerului Culturii şi Cultelor se vor obţine avizele specifice cerinţelor de calitate a construcţiilor, potrivit prevederilor legale;
  c) în zonele naturale protejate, stabilite potrivit legii, în zonele de siguranţă şi protecţie ale amenajărilor hidrotehnice de interes public, precum şi în alte arii protejate solicitantul va obţine avizul Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului şi al Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor;
  d) în zonele de siguranţă şi de protecţie ale infrastructurilor de transport de interes public, precum şi în zonele aferente construirii căilor de comunicaţie, stabilite prin documentaţiile de amenajare a teritoriului şi/sau de urbanism, se va obţine şi autorizaţia Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, conform prevederilor legale;
  e) în zonele unde s-a instituit alt tip de restrictie solicitantul va obţine avizul organismelor competente.
  ---------------
  Art. 7 a fost modificat de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 453 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 1 august 2001.


  Articolul 8

  (1) Se pot executa fără autorizaţie de construire următoarele lucrări care nu modifica structura de rezistenta, caracteristicile iniţiale ale construcţiilor sau aspectul arhitectural al acestora:
  ---------------
  Partea introductivă a alin. (1) al art. 8 a fost modificată de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 199 din 25 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 31 mai 2004.
  a) reparaţii la împrejmuiri, acoperisuri, învelitori sau terase, atunci când nu se schimba forma acestora şi materialele din care sunt executate;
  b) reparaţii şi înlocuiri de tâmplărie interioară şi exterioară, dacă se păstrează forma, dimensiunile golurilor şi tamplariei;
  c) reparaţii şi înlocuiri de sobe de încălzit;
  d) zugraveli şi vopsitorii interioare;
  e) zugraveli şi vopsitorii exterioare, dacă nu se modifica elementele de fatada şi culorile clădirilor;
  f) reparaţii la instalaţiile interioare, la bransamentele şi racordurile exterioare, de orice fel, aferente construcţiilor, în limitele proprietăţii, montarea sistemelor locale de încălzire şi de preparare a apei calde menajere cu cazane omologate, precum şi montarea aparatelor individuale de climatizare şi/sau de contorizare a consumurilor de utilităţi;
  g) reparaţii şi înlocuiri la pardoseli;
  h) reparaţii şi înlocuiri la finisaje interioare şi exterioare - tencuieli, placaje, altele asemenea -, la trotuare, la ziduri de sprijin şi la scări de acces, fără modificarea calităţii şi a aspectului elementelor constructive;
  i) lucrări de întreţinere la căile de comunicaţie şi la instalaţiile aferente;
  j) lucrări de investigare, cercetare, expertizare, conservare şi restaurare a componentelor artistice ale construcţiilor prevăzute la art. 3 lit. b), cu avizul Ministerului Culturii şi Cultelor şi al autorităţii administraţiei publice judeţene sau locale, după caz;
  k) lucrări de foraje şi sondaje geotehnice pentru construcţii de importanţa normală sau redusă, situate în afară zonelor de protecţie instituite pentru zăcăminte acvifere;
  l) lucrări de construcţii funerare subterane şi supraterane, cu avizul administraţiei cimitirului.
  (2) Se pot executa fără autorizaţie de construire şi lucrări pentru amplasarea de tonete, pupitre acoperite sau închise, destinate difuzării şi comercializării presei, cărţilor şi florilor, care sunt amplasate direct pe sol, fără fundaţii şi platforme, precum şi fără racorduri şi/sau bransamente la utilităţi urbane, cu excepţia energiei electrice.
  (3) Dacă lucrările prevăzute la alin. (1), cu excepţia celor prevăzute la lit. e) şi j), se executa la construcţiile menţionate la art. 3 lit. b), este obligatorie emiterea autorizaţiei de construire.
  ---------------
  Art. 8 a fost modificat de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 453 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 1 august 2001.


  Articolul 9^1

  (1) Autorizaţiile de construire sau de desfiinţare, emise cu încălcarea prevederilor legale, pot fi anulate de către instanţele de contencios administrativ, potrivit legii. Anularea autorizaţiilor de construire sau de desfiinţare poate fi cerută, în condiţiile legii, şi de către prefect, inclusiv la sesizarea expresă a organelor de control ale Inspectoratului de Stat în Construcţii.
  (2) Prin introducerea acţiunii autorizaţia de construire sau de desfiinţare se suspenda de drept şi, pe cale de consecinţa, instanţa va dispune oprirea lucrărilor până la soluţionarea în fond a cauzei.
  ---------------
  Art. 9^1 a fost introdus de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 453 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 1 august 2001.


  Capitolul II Concesionarea terenurilor pentru construcţii


  Articolul 10

  (1) Terenurile aparţinând domeniului privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale, destinate construirii, pot fi vândute, concesionate ori închiriate prin licitaţie publică, potrivit legii, în condiţiile respectării prevederilor documentaţiilor de urbanism şi de amenajare a teritoriului, aprobate potrivit legii, în vederea realizării de către titular a construcţiei.
  (2) Terenurile aparţinând domeniului public al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale se pot concesiona numai în vederea realizării de construcţii sau de obiective de uz şi/sau de interes public, cu respectarea documentaţiilor de urbanism aprobate potrivit legii.
  (3) Concesionarea se face pe bază de oferte prezentate de către solicitanţi, cu respectarea prevederilor legale, urmărindu-se valorificarea superioară a potenţialului terenului.
  ---------------
  Art. 10 a fost modificat de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 453 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 1 august 2001.


  Articolul 11

  Până la reglementarea prin lege a situaţiei juridice, nu pot face obiectul concesiunii terenurile libere de construcţii, aflate în administrarea consiliilor locale şi care pot fi revendicate de foştii proprietari.


  Articolul 12

  Prin excepţie de la prevederile art. 10 alin. (1), terenurile destinate construirii se pot concesiona fără licitaţie publică, cu plata taxei de redeventa stabilite potrivit legii, ori pot fi date în folosinţă pe termen limitat, după caz, în următoarele situaţii:
  a) pentru realizarea de obiective de utilitate publică sau de binefacere, cu caracter social, fără scop lucrativ, altele decât cele care se realizează de către colectivitatile locale pe terenurile acestora;
  b) pentru realizarea de locuinţe de către Agenţia Naţionala pentru Locuinţe, potrivit legii;
  c) pentru realizarea de locuinţe pentru tineri până la împlinirea vârstei de 35 de ani;
  d) pentru strămutarea gospodariilor afectate de dezastre, potrivit legii;
  e) pentru extinderea construcţiilor pe terenuri alăturate, la cererea proprietarului sau cu acordul acestuia;
  ---------------
  Lit. e) a art. 12 a fost modificată de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 401 din 7 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 27 octombrie 2003.
  f) pentru lucrări de protejare ori de punere în valoare a monumentelor istorice şi de arhitectura, cu avizul comun al Ministerului Culturii şi Cultelor şi al Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, atunci când terenul se afla în zona de protecţie a acestora.
  ---------------
  Art. 12 a fost modificat de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 453 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 1 august 2001.


  Articolul 13

  (1) Terenurile prevăzute la art. 10, ce fac obiectul licitaţiei, se aduc la cunoştinţa publică de către primării unităţilor administrativ-teritoriale unde sunt situate, printr-o publicaţie afişată la sediul acestora şi tiparita în cel puţin două ziare de larga circulaţie, cu minimum 20 de zile înainte de data licitaţiei.
  (2) Publicaţiile privind licitaţia vor cuprinde data şi locul desfăşurării acesteia, suprafaţa şi destinaţia terenului, stabilite prin documentaţiile de urbanism, precum şi taxa anuală minimala de redeventa.
  ---------------
  Alin. (2) al art. 13 a fost modificat de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 453 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 1 august 2001.
  (3) Oferta solicitanţilor va fi însoţită de un studiu de prefezabilitate sau de fezabilitate, după caz, cuprinzând în mod obligatoriu elementele tehnice necesare pentru caracterizarea functionalitatii şi a capacităţii construcţiei, a gradului de ocupare a terenului, precum şi a celorlalte elemente cuprinse în certificatul de urbanism. Nu vor fi acceptate decât oferte care corespund prevederilor documentaţiilor de urbanism, aprobate potrivit legii.
  ---------------
  Alin. (3) al art. 13 a fost modificat de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 453 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 1 august 2001.
  (4) Licitaţia se efectuează, în condiţiile legii, de comisiile instituite în acest scop, prin hotărâre a consiliilor locale şi/sau judeţene, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, în conformitate cu competentele de autorizare stabilite la art. 4. Comisiile funcţionează la sediul consiliilor locale în a căror rază administrativ-teritorială sunt situate terenurile.
  ---------------
  Alin. (4) al art. 13 a fost modificat de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 453 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 1 august 2001.


  Articolul 14

  Limita minima a preţului concesiunii se stabileşte, după caz, prin hotărârea consiliului judeţean, a Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a consiliului local, astfel încât să asigure recuperarea în 25 de ani a preţului de vînzare al terenului, în condiţii de piaţa, la care se adauga costul lucrărilor de infrastructura aferente.


  Articolul 15

  Terenurile prevăzute la art. 10, ce se concesioneaza pentru realizarea de locuinţe şi spaţii construite asociate acestora, în funcţie de prevederile regulamentelor locale de urbanism, aprobate potrivit legii, vor avea următoarele suprafeţe
  -------------
  Partea introductivă a art. 15 a fost modificată de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 401 din 7 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 27 octombrie 2003.
  a) în localităţile urbane:
  1. până la 450 mp pentru un apartament într-o clădire cu parter sau parter şi etaj;
  2. până la 300 mp pentru un apartament într-o clădire cu parter şi etaj, cu 2 apartamente;
  3. până la 250 mp pentru un apartament, în cazul clădirilor cu parter şi mai multe etaje, având cel mult 6 apartamente;
  4. pentru clădirile cu mai mult de 6 apartamente, suprafaţa de teren va fi stabilită potrivit documentaţiilor de urbanism;
  -------------
  Lit. a) a art. 15 a fost modificată de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 401 din 7 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 27 octombrie 2003.
  b) în localităţile rurale, până la 1.000 mp pentru o locuinta.
  ---------------
  Lit. b) a art. 15 a fost modificată de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 453 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 1 august 2001.


  Articolul 16

  Pentru realizarea unei case de vacanta se poate concesiona un teren în suprafaţa de până la 250 mp.


  Articolul 17

  Împotriva licitaţiei, până la momentul adjudecării, se va putea face contestaţie, de către orice persoană interesată, la judecătoria în a carei raza teritorială are loc licitaţia. Contestaţia suspenda desfăşurarea licitaţiei până la soluţionarea sa definitivă.


  Articolul 18

  Pe baza procesului-verbal de adjudecare a licitaţiei sau a hotărârii consiliului local, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, pentru situaţiile prevăzute la art. 12, se va încheia actul de concesiune, care se va inregistra de către concesionar în evidentele de publicitate imobiliară, în termen de 10 zile de la data adjudecării sau emiterii hotărârii.


  Articolul 19

  Concesionarea terenurilor prevăzute la art. 10-16 se face în conformitate cu prevederile legii, durata acesteia fiind stabilită de către consiliile locale, consiliile judeţene, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, în funcţie de prevederile documentaţiilor de urbanism şi de natura construcţiei.
  ---------------
  Art. 19 a fost modificat de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 453 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 1 august 2001.


  Articolul 20

  (1) Intravilanul localităţilor se stabileşte prin planurile generale de urbanism - PUG -, aprobate potrivit legii.
  (2) Ulterior aprobării Planului General de Urbanism - PUG - pot fi introduse în intravilanul localităţilor şi unele terenuri din extravilan, numai în condiţii temeinic fundamentate pe bază de planuri urbanistice zonale - PUZ -, aprobate potrivit legii.
  (3) Terenurile destinate construirii se scot din circuitul agricol, temporar sau definitiv, potrivit legii.
  ----------------
  Alin. (3) al art. 20 a fost modificat de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 401 din 7 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 27 octombrie 2003.
  ----------------
  Alin. (4) al art. 20 a fost abrogat de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 401 din 7 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 27 octombrie 2003.
  ---------------
  Art. 20 a fost modificat de pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 453 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 1 august 2001.


  Capitolul III Raspunderi şi sancţiuni


  Articolul 21

  (1) Constituie infracţiuni următoarele fapte:
  a) executarea, fără autorizaţie de construire sau de desfiinţare, ori cu nerespectarea prevederilor acesteia, a lucrărilor prevăzute la art. 3 lit. b);
  b) continuarea executării lucrărilor după dispunerea opririi acestora de către organele de control;
  c) întocmirea ori semnarea proiectelor tehnice, precum şi a proiectelor pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii pentru alte specialităţi decât cele certificate prin diploma universitară, în condiţiile prevăzute la art. 6^2.
  (2) Infracţiunile prevăzute la alin. (1) se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă de la 1.000.000 lei la 50.000.000 lei.
  ---------------
  Art. 21 a fost modificat de pct. 21 al art. I din LEGEA nr. 453 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 1 august 2001.


  Articolul 22

  În cazul săvârşirii faptelor prevăzute la art. 21, organele de control prevăzute de prezenta lege, care au constatat fapta, sunt obligate sa sesizeze organele de urmărire penală.
  ---------------
  Art. 22 a fost modificat de pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 453 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 1 august 2001.


  Articolul 23

  (1) Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii, să fie considerate infracţiuni:
  a) executarea sau desfiinţarea, totală ori parţială, fără autorizaţie a lucrărilor prevăzute la art. 3, cu excepţia celor menţionate la lit. b), de către investitor şi executant;
  b) executarea sau desfiinţarea, cu nerespectarea prevederilor autorizaţiei şi a proiectului tehnic, a lucrărilor prevăzute la art. 3, cu excepţia celor prevăzute la lit. b), de către investitor şi executant;
  c) aprobarea furnizarii de utilităţi urbane, ca urmare a executării de lucrări de bransamente şi racorduri la reţele pentru construcţii noi neautorizate;
  d) menţinerea după expirarea termenului prevăzut prin autorizaţie sau după terminarea lucrărilor autorizate ori adaptarea în alte scopuri faţă de cele prevăzute în autorizaţie a construcţiilor, lucrărilor şi amenajărilor cu caracter provizoriu;
  e) neaducerea terenului la starea iniţială de către investitor, după terminarea lucrărilor prevăzute la art. 3 lit. c), precum şi nerealizarea lucrărilor de curatare, amenajare ori degajare, după caz, a amplasamentului şi/sau a terenurilor adiacente ocupate temporar pe durata execuţiei, o dată cu încheierea lucrărilor de baza;
  -------------
  Lit. e) a alin. (1) al art. 23 a fost modificată de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 401 din 7 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 27 octombrie 2003.
  f) împiedicarea ori sustragerea de la efectuarea controlului, prin interzicerea accesului organelor de control abilitate sau prin neprezentarea documentelor şi a actelor solicitate;
  g) neanuntarea datei începerii lucrărilor de construcţii autorizate, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (7), precum şi depăşirea termenului legal prevăzut la art. 6 alin. (1);
  -------------
  Lit. g) a alin. (1) al art. 23 a fost modificată de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 401 din 7 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 27 octombrie 2003.
  h) emiterea de certificate de urbanism incomplete ori cu date eronate, care nu conţin lista cuprinzând avizele şi acordurile legale necesare în raport cu obiectivul de investiţii, sau eliberarea acestora cu depăşirea termenului legal;
  i) emiterea de autorizaţii de construire/desfiinţare:
  - în lipsa unui drept real asupra imobilului, care să confere dreptul de a solicita autorizaţia de construire/desfiinţare;
  - în lipsa sau cu nerespectarea prevederilor documentaţiilor de urbanism, aprobate potrivit legii;
  - în baza unor documentaţii incomplete sau elaborate în neconcordanta cu prevederile certificatului de urbanism, ale Codului civil, ale conţinutului-cadru al proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, care nu conţin avizele şi acordurile legale necesare sau care nu sunt verificate potrivit legii;
  - în lipsa expertizei tehnice privind punerea în siguranţa a întregii construcţii, în cazul lucrărilor de consolidare;
  - în baza altor documente decât cele cerute prin prezenta lege;
  j) neorganizarea şi neexercitarea controlului privind disciplina în autorizarea şi executarea lucrărilor de construcţii de către compartimentele abilitate din cadrul aparatului propriu al consiliilor judeţene şi al primăriilor, în unităţile lor administrativ-teritoriale, potrivit prevederilor art. 24 alin. (2) şi (2^1), precum şi neurmarirea modului de îndeplinire a celor dispuse de Inspectoratul de Stat în Construcţii, potrivit dispoziţiilor art. 25^1 alin. (3);
  -------------
  Lit. j) a alin. (1) al art. 23 a fost modificată de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 401 din 7 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 27 octombrie 2003.
  k) neîndeplinirea, la termenul stabilit, a măsurilor dispuse de Inspectoratul de Stat în Construcţii la controlul anterior;
  l) refuzul nejustificat sau obstructionarea sub orice formă a accesului persoanelor fizice sau al reprezentanţilor persoanelor juridice la documentele prevăzute la art. 29^1 alin. (7);
  -------------
  Lit. l) a alin. (1) al art. 23 a fost modificată de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 401 din 7 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 27 octombrie 2003.
  m) depăşirea termenului de 15 zile pentru emiterea avizelor şi acordurilor necesare în vederea autorizării lucrărilor de construcţii, conform prevederilor art. 6 alin. (17).
  (2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1), săvârşite de persoane fizice sau juridice, se sancţionează cu amendă, după cum urmează:
  - de la 10.000.000 lei la 100.000.000 lei, cele de la lit. a);
  - de la 30.000.000 lei la 75.000.000 lei, cele de la lit. f);
  - de la 30.000.000 lei la 40.000.000 lei, cele de la lit. c);
  - de la 20.000.000 lei la 75.000.000 lei, cele de la lit. b), d) şi e);
  - de la 10.000.000 lei la 30.000.000 lei, cele de la lit. h) şi i);
  - de la 10.000.000 lei la 25.000.000 lei, cele de la lit. j) şi k);
  - de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei, cele de la lit. l) şi m);
  - de 10.000.000 lei, cele de la lit. g).
  (3) Cuantumul amenzilor se actualizează anual prin hotărâre a Guvernului.
  (4) Sancţiunea amenzii poate fi aplicată şi reprezentantului persoanei juridice.
  (5) Sancţiunea amenzii pentru faptele prevăzute la alin. (1) lit. h) şi i) se aplică funcţionarilor publici responsabili de verificarea documentaţiilor care stau la baza emiterii certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire sau de desfiinţare, precum şi semnatarilor, potrivit atribuţiilor stabilite conform legii.
  ---------------
  Art. 23 a fost modificat de pct. 23 al art. I din LEGEA nr. 453 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 1 august 2001.


  Articolul 24

  (1) Organele de control ale consiliilor judeţene şi ale primăriilor au obligaţia de a urmări respectarea disciplinei în domeniul autorizării executării lucrărilor în construcţii în cadrul unităţilor lor administrativ-teritoriale, potrivit competentelor de emitere a autorizaţiilor de construire/desfiinţare.
  (1^1) Arhitectul-şef al judeţului şi personalul împuternicit al compartimentului de specialitate din subordinea acestuia urmăresc respectarea disciplinei în domeniul autorizării executării lucrărilor de construcţii pe teritoriul administrativ al judeţului, precum şi respectarea disciplinei în urbanism şi amenajarea teritoriului legată de procesul de autorizare a construcţiilor.
  -------------
  Alin. (1^1) al art. 24 a fost introdus de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 199 din 25 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 31 mai 2004.
  (2) Contravenţiile prevăzute la art. 23 alin. (1), cu excepţia celor de la lit. h)-m), se constata şi se sancţionează de către organele de control ale consiliilor locale ale municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, oraşelor şi comunelor, pentru faptele săvârşite în unitatea lor administrativ-teritorială sau, după caz, în teritoriul administrativ al sectoarelor municipiului Bucureşti, potrivit competentelor de emitere a autorizaţiilor de construire/desfiinţare.
  -------------
  Alin. (2) al art. 24 a fost modificat de pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 401 din 7 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 27 octombrie 2003.
  (2^1) Contravenţiile prevăzute la art. 23 alin. (1) lit. h), i) şi j) se constata şi se sancţionează de către organele de control ale consiliului judeţean, pentru faptele săvârşite pe teritoriul judeţului respectiv, şi, după caz, de către cele ale municipiului Bucureşti.
  -------------
  Alin. (2^1) al art. 24 a fost introdus de pct. 21 al art. I din LEGEA nr. 401 din 7 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 27 octombrie 2003.
  (3) Procesele-verbale de constatare a contravenţiilor, încheiate de organele de control ale administraţiei publice locale, se înaintează, în vederea aplicării sancţiunii, şefului compartimentului care coordonează activitatea de amenajare a teritoriului şi de urbanism sau, după caz, preşedintelui consiliului judeţean ori primarului unităţii administrativ-teritoriale în a carei raza s-a săvârşit contravenţia.
  (4) Contravenţiile privind executarea sau desfiinţarea construcţiilor fără autorizaţii, prevăzute la art. 23 alin. (1) lit. a), c) şi e), pot fi constatate şi de organele de poliţie. Procesul-verbal de constatare a contravenţiei se trimite de îndată autorităţii administraţiei publice pe teritoriul căreia s-a săvârşit contravenţia, care va aplica sancţiunea potrivit legii.
  ---------------
  Art. 24 a fost modificat de pct. 24 al art. I din LEGEA nr. 453 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 1 august 2001.

  --------------
  Art. 24^1 a fost eliminat prin respingerea ORDONANŢEI DE URGENTA nr. 231 din 24 noiembrie 2000 de către LEGEA nr. 413 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 402 din 20 iulie 2001.
  --------------
  Art. 24^2 a fost eliminat prin respingerea ORDONANŢEI DE URGENTA nr. 231 din 24 noiembrie 2000 de către LEGEA nr. 413 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 402 din 20 iulie 2001.

  Articolul 25

  (1) O dată cu aplicarea amenzii pentru contravenţiile prevăzute la art. 23 alin. (1) lit. a) şi b) se dispune oprirea executării lucrărilor, precum şi, după caz, luarea măsurilor de încadrare a acestora în prevederile autorizaţiei sau de desfiinţare a lucrărilor executate fără autorizaţie ori cu nerespectarea prevederilor acesteia, într-un termen stabilit în procesul-verbal de constatare a contravenţiei.
  (2) Decizia menţinerii sau a desfiinţării construcţiilor realizate fără autorizaţie de construire sau cu nerespectarea prevederilor acesteia se va lua de către autoritatea administraţiei publice competente, pe baza planurilor urbanistice şi a regulamentelor aferente, avizate şi aprobate în condiţiile legii, sau, după caz, de instanţa. Pentru lucrări ce se executa la clădirile prevăzute la art. 3 lit. b) este necesar avizul Ministerului Culturii şi Cultelor.
  (3) Măsura desfiinţării construcţiilor se aplică şi în situaţia în care, la expirarea termenului de intrare în legalitate stabilit în procesul-verbal de constatare a contravenţiei, contravenientul nu a obţinut autorizaţia necesară.
  ---------------
  Art. 25 a fost modificat de pct. 25 al art. I din LEGEA nr. 453 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 1 august 2001.


  Articolul 25^1

  (1) Controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi autorizarea executării lucrărilor de construcţii se exercită de Inspectoratul de Stat în Construcţii, pe întregul teritoriu al tarii, şi de inspectoratele teritoriale ale acestuia, care dispun măsurile şi sancţiunile prevăzute de prezenta lege.
  (2) Inspectoratul de Stat în Construcţii şi inspectoratele teritoriale pot dispune oprirea executării lucrărilor de construire sau de desfiinţare, după caz, atunci când constata ca acestea se realizează cu încălcarea dispoziţiilor legale, a cerinţelor privind asigurarea calităţii în construcţii, fără proiect tehnic ori pe baza unor autorizaţii nelegal emise.
  (3) Inspectoratul de Stat în Construcţii şi inspectoratele teritoriale încunoştinţează autoritatea administraţiei publice pe teritoriul căreia s-a efectuat controlul asupra constatărilor şi măsurilor dispuse. În aceasta situaţie organele de control ale consiliilor judeţene sau locale, după caz, au obligaţia sa urmărească modul de conformare privind cele dispuse de Inspectoratul de Stat în Construcţii.
  ---------------
  Art. 25^1 a fost introdus de pct. 26 al art. I din LEGEA nr. 453 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 1 august 2001.


  Articolul 25^2

  (1) Cheltuielile pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi autorizarea executării lucrărilor de construcţii se suporta de către investitori, în valoare echivalenta cu o cota de 0,1% din valoarea lucrărilor autorizate, cu excepţia celor prevăzute la art. 3 lit. b) şi a lacasurilor de cult.
  --------------
  Alin. (1) al art. 25^2 a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 453 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 712 din 8 noiembrie 2001.
  (2) Virarea sumelor stabilite conform dispoziţiilor alin. (1) se face în contul inspectoratelor teritoriale în construcţii, judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, după caz, o dată cu transmiterea înştiinţării privind data începerii lucrărilor, astfel cum se prevede la art. 6 alin. (7). Întârzierea la plata a cotei prevăzute la alin. (1) se penalizeaza cu 0,15% pe zi de întârziere, fără a se depăşi suma datorată. Disponibilităţile la finele anului din veniturile extrabugetare se reportează în anul următor şi au aceeaşi destinaţie.
  (3) Cota stabilită la alin. (1) se aplică şi diferenţelor rezultate din actualizarea valorii lucrărilor autorizate, care se face o dată cu recepţia la terminarea lucrărilor.
  ---------------
  Art. 25^2 a fost introdus de pct. 26 al art. I din LEGEA nr. 453 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 1 august 2001.


  Articolul 26

  Dreptul de a constata contravenţiile şi de a aplica amenzile prevăzute la art. 23 se prescrie în termen de 2 ani de la data săvârşirii faptei.
  -------------
  Art. 26 a revenit la forma avută anterior modificărilor aduse de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 231 din 24 noiembrie 2000, prin respingerea acestei ordonanţe de urgenţă de către LEGEA nr. 413 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 402 din 20 iulie 2001.


  Articolul 27

  (1) În cazul în care persoanele sancţionate contraventional au oprit executarea lucrărilor, dar nu s-au conformat în termen celor dispuse prin procesul-verbal de constatare a contravenţiei, potrivit prevederilor art. 25 alin. (1), organul care a aplicat sancţiunea va sesiza instanţele judecătoreşti pentru a dispune, după caz:
  ---------------
  Partea introductivă a alin. (1) al art. 27 a fost modificată de pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 401 din 7 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 27 octombrie 2003.
  a) încadrarea lucrărilor în prevederile autorizaţiei;
  b) desfiinţarea construcţiilor realizate nelegal.
  (2) În cazul admiterii cererii, instanţa va stabili termenele limita de executare a măsurilor prevăzute la alin. (1).
  (3) În cazul nerespectării termenelor limita stabilite, măsurile dispuse de instanţa, în conformitate cu prevederile alin. (2), se vor aduce la îndeplinire prin grija primarului, cu sprijinul organelor de poliţie, cheltuielile urmând să fie suportate de către persoanele vinovate.
  (4) În situaţiile prevăzute la art. 21 organele de control vor putea cere instanţei sa dispună, prin hotărârea de condamnare, măsurile menţionate la alin. (1). Organele de control pot cere organelor de urmărire penală sesizate şi, după caz, instanţei, sa dispună ca măsura provizorie, pe tot parcursul procesului penal, oprirea executării lucrărilor.
  (5) Persoanele care au beneficiat de subvenţie pentru construirea unei locuinţe şi pentru care s-a dispus măsura prevăzută la alin. (1) lit. b) vor restitui subvenţiile primite, cu plata dobânzilor legale pentru perioada în care le-au folosit.
  ---------------
  Art. 27 a fost modificat de pct. 27 al art. I din LEGEA nr. 453 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 1 august 2001.


  Articolul 28

  (1) Prin derogare de la prevederile art. 27, construcţiile executate fără autorizaţie de construire pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului, al judeţelor, oraşelor sau comunelor, vor putea fi desfiinţate pe cale administrativă de către autoritatea administraţiei publice locale competenţa, fără sesizarea instanţelor judecătoreşti şi pe cheltuiala contravenientului.
  (2) Pentru realizarea prevederilor alin. (1) consiliile locale comunale, orăşeneşti, municipale ori judeţene, după caz, pot contracta efectuarea acestor servicii cu societăţi comerciale, în condiţiile legii.
  ---------------
  Art. 28 a fost modificat de pct. 28 al art. I din LEGEA nr. 453 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 1 august 2001.


  Articolul 29^1

  (1) Studiile de teren şi documentaţiile elaborate pentru realizarea investiţiilor de orice fel, a elementelor de infrastructura, de gospodărie comunală, precum şi a lucrărilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism - studii şi proiecte de sistematizare elaborate înainte de 1990 la comanda fostelor consilii populare sau a altor instituţii ale statului - sunt şi rămân proprietate publică a judeţului sau a municipiului Bucureşti.
  (2) În înţelesul prezentei legi, prin studiile şi documentaţiile menţionate la alin. (1) se înţelege exemplarul-martor compus din piesele scrise: tema de proiectare, memorii generale şi pe specialităţi, breviare de calcul, avizele şi acordurile obţinute, precum şi piesele desenate.
  (3) Arhivele cuprinzând studiile şi documentaţiile menţionate la alin. (1), intrate, la constituire, în patrimoniul societăţilor comerciale înfiinţate pe structura fostelor unităţi de proiectare judeţene şi din municipiul Bucureşti, se gestionează, potrivit legii, de către consiliile judeţene, respectiv de Primăria Municipiului Bucureşti.
  (4) Inventarierea arhivelor se face de către comisii constituite în acest scop prin hotărâri ale consiliilor judeţene, respectiv ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti.
  (5) Refuzul inventarierii şi/sau al predării studiilor şi documentaţiilor se sancţionează potrivit prevederilor Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996
  , cu modificările ulterioare.
  (6) În situaţia refuzului predării arhivelor, consiliile judeţene şi/sau Primăria Municipiului Bucureşti, după caz, se vor adresa instanţelor judecătoreşti, care vor soluţiona cererile în procedura de urgenta, potrivit legii. Acţiunea în instanţa este scutită de taxa de timbru.
  (7) Accesul persoanelor fizice sau al reprezentanţilor persoanelor juridice la arhivele cuprinzând documentaţiile prevăzute la alin. (1), precum şi la documentaţiile de urbanism elaborate ulterior acestora şi gestionate de administraţiile publice locale, în vederea întocmirii documentaţiilor de execuţie, se stabileşte prin hotărâre a consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti.
  ---------------
  Art. 29^1 a fost modificat de pct. 23 al art. I din LEGEA nr. 401 din 7 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 27 octombrie 2003.


  Articolul 30

  (1) În condiţiile prezentei legi, descrierea faptei ce constituie contravenţie se face cu indicarea locului, datei şi orei constatării, în conformitate cu dispoziţiile art. 26.
  (2) Împotriva procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei se poate face plângere în termen de 15 zile de la data inmanarii sau comunicării acestuia. Plângerea suspenda executarea sancţiunii amenzii, dar nu suspenda măsura de oprire a executării lucrărilor, dispusă o dată cu aplicarea sancţiunii contravenţionale, în condiţiile art. 25 alin. (1) şi ale art. 25^1 alin. (2).
  --------------
  Alin. (2) al art. 30 a fost modificat de pct. 24 al art. I din LEGEA nr. 401 din 7 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 27 octombrie 2003.
  (3) În măsura în care prin prezenta lege nu se dispune altfel, sunt aplicabile prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001
  privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002
  , cu modificările ulterioare, cu excepţia dispoziţiilor art. 28 şi 29.
  --------------
  Alin. (3) al art. 30 a fost modificat de pct. 24 al art. I din LEGEA nr. 401 din 7 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 27 octombrie 2003.
  (4) În măsura în care prin prezenta lege nu se dispune altfel, sunt aplicabile prevederile Legii nr. 32/1968
  .
  ---------------
  Art. 30 a fost modificat de pct. 31 al art. I din LEGEA nr. 453 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 1 august 2001.


  Capitolul IV

  Dispoziţii finale şi tranzitorii
  -------------
  Titlul Cap. IV a fost modificat de pct. 32 al art. I din LEGEA nr. 453 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 1 august 2001.

  Articolul 31

  Persoanele fizice şi juridice, care beneficiază de teren în condiţiile prezentei legi, sunt obligate să solicite emiterea autorizaţiei de construire şi sa înceapă construcţia în termen de cel mult un an de la data obţinerii actului de concesionare a terenului.
  În caz de încălcare a obligaţiei prevăzute la alin. 1 concesionarea îşi pierde valabilitatea.


  Articolul 32

  (1) Persoanele fizice şi juridice care realizează lucrări de construcţii în condiţiile prezentei legi au obligaţia de a executa integral lucrările până la termenul prevăzut în autorizaţie.
  (2) Lucrările de construcţii autorizate se considera finalizate dacă s-au realizat toate elementele prevăzute în autorizaţie şi dacă s-a efectuat recepţia la terminarea lucrărilor, în condiţiile legii, emiterea autorizaţiei de funcţionare fiind condiţionată de existenta procesului-verbal de recepţie. Efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor este obligatorie şi în situaţia realizării lucrărilor în regie proprie.
  (3) La terminarea lucrărilor, beneficiarul autorizaţiei de construire are obligaţia sa regularizeze taxa pentru autorizaţia de construire, potrivit legii.
  (4) O dată cu regularizarea taxei prevăzute la alin. (3), beneficiarii autorizaţiilor de construire vor regulariza şi celelalte cote prevăzute de lege.
  (5) Construcţiile executate fără autorizaţie de construire sau cu nerespectarea prevederilor acesteia, precum şi cele care nu au efectuată recepţia la terminarea lucrărilor, potrivit legii, nu se considera finalizate şi nu pot fi intabulate în cartea funciară. În aceasta situaţie se aplică în continuare sancţiunile prevăzute de lege.
  -------------
  Art. 32 a fost modificat de pct. 25 al art. I din LEGEA nr. 401 din 7 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 27 octombrie 2003.


  Articolul 32^1

  (1) Sunt de utilitate publică lucrările privind construcţiile care nu mai pot fi finalizate conform prevederilor autorizaţiei de construire, inclusiv terenurile aferente acestora.
  (2) În vederea realizării lucrărilor prevăzute la alin. (1), autoritatea administraţiei publice locale pe teritoriul căreia se afla construcţiile va aplica prevederile Legii nr. 33/1994
  privind exproprierea pentru cauza de utilitate publică, iar imobilele pot fi trecute din proprietatea publică în proprietatea privată şi valorificate, în condiţiile legii.
  -------------
  Art. 32^1 a fost introdus de pct. 26 al art. I din LEGEA nr. 401 din 7 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 27 octombrie 2003.


  Articolul 33

  Toate construcţiile proprietate particulară, realizate în condiţiile prezentei legi, se declara, în vederea impunerii, la organele financiare teritoriale sau la unităţile subordonate acestora, după terminarea lor completa şi nu mai tirziu de 15 zile de la data expirării termenului prevăzut în autorizaţia de construire.


  Articolul 34

  În cazul când într-o clădire se realizează mai multe apartamente şi suprafeţe locative cu alta destinaţie, proprietarii acestora dobândesc şi o cota-parte de proprietate asupra tuturor părţilor de construcţie şi instalaţii, precum şi asupra tuturor dotărilor care, prin natura lor, nu se pot folosi decît în comun, indiferent de tronsonul, scara sau etajul la care este situata proprietatea lor.
  O dată cu dreptul de proprietate asupra construcţiilor, în situaţia celor realizate în clădiri cu mai multe apartamente, proprietarul dobîndeşte şi o cota-parte din dreptul de concesiune asupra terenului aparţinând domeniului privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale.
  Cotele-părţi prevăzute la alineatele precedente se determina proporţional cu suprafaţa construită a locuinţelor, a caselor de vacanta ori a suprafeţelor cu alta destinaţie din clădire, după caz.


  Articolul 35

  Dreptul de concesiune asupra terenului se transmite în caz de succesiune sau de înstrăinare a construcţiei pentru a carei realizare acesta a fost constituit. În aceleaşi condiţii se transmite şi autorizaţia de construire.
  -------------
  Art. 35 a fost modificat de pct. 34 al art. I din LEGEA nr. 453 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 1 august 2001.


  Articolul 35^1

  (1) Autorizaţia de construire pentru lucrările de intervenţie în scopul asigurării cerinţelor de rezistenta, stabilitate şi siguranţa în exploatare a construcţiilor asupra cărora au intervenit factori distructivi de origine naturala sau umană se emite pentru consolidarea întregii construcţii.
  (2) Emiterea autorizaţiei de construire în vederea executării lucrărilor de intervenţie pentru consolidarea construcţiilor cu destinaţia de locuinţe, a monumentelor istorice înscrise în listele oficiale, indiferent de proprietar, cu excepţia celor în care se desfăşoară activităţi comerciale, precum şi a lacasurilor de cult este scutită de taxa de autorizare.
  -------------
  Art. 35^1 a fost introdus de pct. 35 al art. I din LEGEA nr. 453 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 1 august 2001.


  Articolul 36

  Autorizarea construcţiilor cu caracter militar se face în condiţiile stabilite de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei împreună cu ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale interesate.
  -------------
  Art. 36 a fost modificat de pct. 36 al art. I din LEGEA nr. 453 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 1 august 2001.


  Articolul 36^1

  (1) În condiţiile prezentei legi, în vederea realizării unui cadru legislativ unitar privind autorizarea lucrărilor de construcţii, toate reglementările tehnice - norme, normative, instrucţiuni -, cu aplicabilitate în domeniul construcţiilor şi urbanismului, elaborate de ministere şi de alte organe centrale, se transmit în mod obligatoriu spre avizare Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei.
  (2) Ministerele şi celelalte organe centrale care au elaborat reglementări tehnice, potrivit prevederilor alin. (1), au obligaţia de a le transmite Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, în vederea avizării în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei legi, sub sancţiunea încetării aplicabilitatii acestora.
  -------------
  Alin. (2) al art. 36^1 a fost modificat de pct. 27 al art. I din LEGEA nr. 401 din 7 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 27 octombrie 2003.
  -------------
  Art. 36^1 a fost introdus de pct. 37 al art. I din LEGEA nr. 453 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 1 august 2001.


  Articolul 37^1

  (1) În termen de 60 de zile de la publicarea prezentei legi, consiliile judeţene, Consiliul General al Municipiului Bucureşti, precum şi consiliile locale municipale, orăşeneşti şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti vor organiza, în cadrul aparatului propriu, structuri de specialitate pentru îndeplinirea atribuţiilor aflate în responsabilitatea arhitectului-şef, funcţionar public cu funcţie de conducere, şeful compartimentului/structurii de specialitate, cu atribuţii în domeniul urbanismului, amenajării teritoriului şi autorizării executării lucrărilor de construcţii, şi pentru:
  a) avizarea documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi urbanism, precum şi eliberarea certificatelor de urbanism;
  b) obţinerea avizelor solicitate prin certificatul de urbanism, necesare în vederea emiterii acordului unic;
  c) întocmirea şi eliberarea autorizaţiei de construire/desfiinţare;
  d) organizarea şi exercitarea controlului propriu privind disciplina în construcţii.
  (2) Consiliul local al comunei poate organiza structuri de specialitate la nivelul aparatului propriu, în condiţiile prevăzute la alin. (1), în baza unei hotărâri adoptate în acest sens.
  (3) Structurile de specialitate constituite în cadrul consiliilor judeţene acorda asistenţa tehnica de specialitate, analizează şi avizează documentaţiile depuse pentru certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire din competenţa de emitere a primarilor comunelor care nu au constituite structuri de specialitate, în condiţiile prevederilor alin. (2) şi ale art. 4 alin. (1) lit. d), la cererea acestora.
  (4) În cazul în care, din cauza lipsei de specialişti, nu se pot constitui structurile de specialitate prevăzute la alin. (1), la nivelul oraşelor sau al municipiilor se vor aplica în mod corespunzător prevederile alin. (3).
  (5) Funcţia de arhitect-şef, prevăzută la alin. (1), se înscrie în nomenclatorul funcţiilor de conducere din cadrul aparatului propriu al consiliilor judeţene şi locale şi se echivaleaza după cum urmează:
  a) şef de departament sau director general, pentru arhitectul-şef al municipiului Bucureşti, respectiv pentru arhitectul-şef al judeţului, arhitecţii-şefi ai municipiilor, precum şi ai sectoarelor municipiului Bucureşti;
  b) şef serviciu, pentru arhitecţii-şefi ai oraşelor;
  c) şef birou, pentru persoanele cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului şi al autorizării executării lucrărilor de construcţii din cadrul primăriilor de comuna, şefi ai structurilor de specialitate organizate la nivelul acestora, în condiţiile prevăzute la alin. (2).
  (6) Pentru constituirea băncii de date, toţi posesorii de reţele tehnico-edilitare supra- şi subterane sunt obligaţi ca, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, sa transmită administraţiei publice judeţene şi a municipiului Bucureşti planurile cadastrale cuprinzând traseele reţelelor existente pe teritoriul judeţului şi al localităţilor, respectiv al municipiului Bucureşti.
  -------------
  Art. 37^1 a fost modificat de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 401 din 7 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 27 octombrie 2003.


  Articolul 37^2

  Prin hotărâre a Guvernului, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, se constituie Comisia Interministeriala pentru Zone Construite Protejate, pentru emiterea avizului comun al Ministerului Culturii şi Cultelor şi al Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. a) şi la art. 12 lit. f).
  -------------
  Art. 37^2 a fost introdus de pct. 38 al art. I din LEGEA nr. 453 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 1 august 2001.


  Articolul 38^1

  Anexa nr. 1 privind conţinutul-cadru al proiectului pentru autorizarea lucrărilor de construcţii şi anexa nr. 2 privind definirea unor termeni de specialitate utilizaţi în cuprinsul legii fac parte integrantă din prezenta lege.
  -------------
  Art. 38^1 a fost introdus de pct. 39 al art. I din LEGEA nr. 453 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 1 august 2001.


  Articolul 39

  Pe data intrării în vigoare a prezentei legi, Legea nr. 4/1973 privind dezvoltarea construcţiei de locuinţe şi vânzarea de locuinţe din fondul de stat către populaţie, publicată în Buletinul Oficial nr. 46 din 31 martie 1973, Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 880 din 16 iulie 1973 pentru stabilirea măsurilor de executare a dispoziţiilor Legii nr. 4/1973 privind dezvoltarea construcţiei de locuinţe, vânzarea de locuinţe din fondul de stat către populaţie şi construirea de case de odihnă proprietate personală, publicată în Buletinul Oficial nr. 108 din 20 iulie 1973, Decretul nr. 144/1958 privind reglementarea eliberării autorizaţiilor de construire, reparare şi desfiinţare a construcţiilor, precum şi a celor referitoare la înstrăinările şi împărţelile terenurilor cu sau fără construcţii, publicat în Buletinul Oficial nr. 15 din 29 martie 1958, Decretul nr. 545/1958 privind reglementarea amplasarii construcţiilor, precum şi a trecerii în proprietatea statului a terenurilor şi construcţiilor necesare efectuării unor lucrări sau a unor acţiuni de interes de stat, publicat în Buletinul Oficial nr. 41 din 30 decembrie 1958, Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 2.490/1969 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele privind amplasarea şi autorizarea construirii, repararii şi desfiinţării construcţiilor şi a altor lucrări, publicată în Buletinul Oficial nr. 158 din 31 decembrie 1969, precum şi orice alte dispoziţii contrare prezentei legi se abroga.


  Anexa 1

  CONŢINUTUL-CADRU
  al proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii
  Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii se elaborează de proiectanţi autorizaţi, persoane fizice sau juridice, în condiţiile prevederilor art. 6^2 din prezenta lege, şi este extras din proiectul tehnic întocmit conform prevederilor legale în vigoare, în concordanta cu cerinţele certificatului de urbanism, cu conţinutul avizelor şi al acordurilor cerute prin acesta.
  Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii se întocmeşte pentru:
  - autorizarea executării lucrărilor de construire - P.A.C.;
  - autorizarea executării lucrărilor de desfiinţare - P.A.D.;
  - autorizarea executării organizării lucrărilor - P.O.E.
  Conţinutul-cadru al proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii cuprinde opisul pieselor scrise şi desenate, necesar a fi prezentate spre autorizare.
  În situaţii cu totul excepţionale, în funcţie de complexitatea investiţiei supuse autorizării, structurile de specialitate constituite potrivit prezentei legi vor putea cere prin certificatul de urbanism şi alte elemente tehnice cu rol de precizare suplimentară, care să fie cuprinse în cadrul Proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii - P.A.C./P.A.D.
  -------------
  Alin. 4 al părţii introductive din anexa 1 a fost modificat de pct. 31 al art. I din LEGEA nr. 401 din 7 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 27 octombrie 2003.
  A. Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construire - P.A.C.
  I. Piese scrise
  1. Lista şi semnăturile proiectanţilor
  Se completează cu numele în clar şi calitatea proiectanţilor, precum şi cu partea din proiect pentru care răspund.
  2. Memoriu
  2.1. Date generale:
  Descrierea lucrărilor care fac obiectul proiectului pentru autorizarea lucrărilor de construcţii, făcându-se referiri la:
  - amplasamentul, topografia acestuia, trasarea lucrărilor;
  - clima şi fenomenele naturale specifice;
  - geologia şi seismicitatea;
  - categoria de importanţa a obiectivului
  2.2. Memorii pe specialităţi
  Descrierea lucrărilor de:
  - arhitectura;
  - structura;
  - instalaţii;
  - dotări şi instalaţii tehnologice, după caz;
  - amenajări exterioare şi sistematizare verticala
  2.3. Date şi indici care caracterizează investiţia proiectata, cuprinşi în anexa la cererea pentru autorizare:
  - suprafeţele - construită desfăşurată, construită la sol şi utila;
  - inaltimile clădirilor şi numărul de niveluri;
  - volumul construcţiilor;
  - procentul de ocupare a terenului - P.O.T.;
  - coeficientul de utilizare a terenului - C.U.T.
  2.4. Devizul general al lucrărilor, întocmit în conformitate cu prevederile legale în vigoare
  2.5. Anexe la memoriu
  2.5.1. Studiul geotehnic
  2.5.2. Referatele de verificare a proiectului, în conformitate cu legislaţia în vigoare privind calitatea în construcţii, întocmite de verificatori atestaţi de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei şi agreati de investitor
  2.5.3. Fise tehnice necesare obţinerii avizelor în vederea emiterii acordului unic din competenţa emitentului autorizaţiei, potrivit legii, cerute prin certificatul de urbanism
  ---------------
  Subpunctul 2.5.3. de la punctul I.2, litera A din anexa 1 a fost modificat de pct. 32 al art. I din LEGEA nr. 401 din 7 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 27 octombrie 2003.
  2.5.4. Documentaţiile specifice necesare pentru obţinerea, prin grija emitentului autorizaţiei, a avizelor şi acordurilor privind prevenirea şi stingerea incendiilor, apărarea civilă, protecţia mediului şi a sănătăţii populaţiei
  ---------------
  Subpunctul 2.5.4. de la punctul I.2, litera A din anexa 1 a fost modificat de pct. 32 al art. I din LEGEA nr. 401 din 7 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 27 octombrie 2003.
  2.5.5. Avize specifice cerute prin certificatul de urbanism, ca urmare a condiţiilor speciale de amplasament sau a functionalitatii investiţiei, obţinute în prealabil de solicitant - avizul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, Ministerului Culturii şi Cultelor, Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului de Interne, Serviciului Roman de Informaţii, al altor organisme ale administraţiei centrale sau ale serviciilor descentralizate ale acestora, după caz, conform reglementărilor legale în vigoare
  2.5.6. Acordul vecinilor, conform prevederilor legale în vigoare, exprimat în forma autentică, pentru construcţiile noi, amplasate adiacent construcţiilor existente sau în imediata lor vecinătate - şi numai dacă sunt necesare măsuri de intervenţie pentru protejarea acestora -, pentru lucrări de construcţii necesare în vederea schimbării destinaţiei în clădiri existente, precum şi în cazul amplasarii de construcţii cu alta destinaţie decât cea a clădirilor invecinate
  II. Piese desenate
  1. Planuri generale
  1.1. Plan de încadrare în teritoriu
  - plansa pe suport topografic vizat de Oficiul judeţean de cadastru, geodezie şi cartografie, întocmită la scarile: 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000 sau 1:1.000, după caz
  -----------
  Prima liniuţa de la pct. 1.1. al Cap. II al literei A din anexa 1 a fost modificată de RECTIFICAREA nr. 453 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 712 din 8 noiembrie 2001.
  1.2. Plan de situaţie
  - privind amplasarea obiectivelor investiţiei - plansa pe suport topografic vizat de Oficiul judeţean de cadastru, geodezie şi cartografie, întocmită la scarile: 1:2.000, 1:1.000, 1:500, 1:200 sau 1:100, după caz, prin care se precizează:
  -----------
  Prima liniuţa de la pct. 1.2. al Cap. II al literei A din anexa 1 a fost modificată de RECTIFICAREA nr. 453 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 712 din 8 noiembrie 2001.
  ● parcela cadastrala pentru care a fost emis certificatul de urbanism, descrisă prin totalitatea elementelor topografice determinante pentru suprafaţa, lungimea laturilor, unghiuri, inclusiv poziţia şi înălţimea la coama a calcanelor limitrofe, precum şi poziţia reperelor fixe şi mobile de trasare;
  ● amplasarea tuturor construcţiilor care se vor menţine, se vor desfiinta sau se vor construi;
  ● cotele construcţiilor proiectate şi menţinute, pe cele trei dimensiuni (cotele ±0,00; cote de nivel; distanţe de amplasare, axe; cotele trotuarelor, aleilor, platformelor etc.);
  ● denumirile şi destinatiile fiecărui corp de construcţie;
  ● sistematizarea pe verticala a terenului şi modul de scurgere a apelor pluviale;
  ● accesele pietonale şi carosabile din incinta şi clădiri, plantaţiile prevăzute
  1.3. Planul privind construcţiile subterane
  Va cuprinde amplasarea acestora, în special a reţelelor de utilităţi urbane din zona amplasamentului: trasee, dimensiuni, cote de nivel privind pozitionarea căminelor - radier şi capac -, şi va fi redactat la scara 1:500.
  În cazul lipsei unor reţele publice de echipare tehnicoedilitara se vor indica instalaţiile proprii prevăzute prin proiect, în special cele pentru alimentare cu apa şi canalizare.
  2. Planşe pe specialităţi
  2.1. Arhitectura
  Piesele desenate de arhitectura vor cuprinde planşele principale privind arhitectura fiecărui obiect, redactate la scara 1:50 sau 1:100, după cum urmează:
  - planurile cotate ale tuturor nivelurilor subterane şi supraterane, cu indicarea funcţiunilor, dimensiunilor şi a suprafeţelor;
  - planurile acoperişurilor - terasa sau sarpanta -, cu indicarea pantelor de scurgere a apelor meteorice şi a modului de colectare a acestora, inclusiv indicarea materialelor din care se executa invelitorile;
  - secţiuni caracteristice - în special pe linia de cea mai mare panta, acolo unde este cazul -, care să cuprindă cota ±0,00, cotele tuturor nivelurilor, inaltimile determinante ale acoperişului - cotele la coama şi la cornise -, fundaţiile clădirilor invecinate la care se alătură construcţiile proiectate;
  - toate fatadele, cu indicarea materialelor şi finisajelor, inclusiv culorile, cotate şi cu indicarea racordarii la nivelul terenului amenajat;
  - în situaţia integrării construcţiilor într-un front existent, se va prezenta şi desfăşurarea stradala prin care se va arata modul de integrare a acestora în tesutul urban existent.
  2.2. Structura
  2.2.1. Planul fundaţiilor
  Se redactează la scara 1:50 şi va releva:
  - modul de respectare a condiţiilor din studiul geotehnic;
  - măsurile de protejare a fundaţiilor clădirilor invecinate, la care se alătură construcţiile proiectate.
  2.2.2. Detalii de fundaţii
  2.2.3. Proiect de structura complet
  Se prezintă pentru construcţii cu mai multe subsoluri şi cel puţin 10 niveluri.
  --------------
  Subpunctul 2.2.3. de la punctul II.2, litera A din anexa 1 a fost introdus de pct. 33 al art. I din LEGEA nr. 401 din 7 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 27 octombrie 2003.
  2.3. Instalaţii
  2.3.1. Schemele instalaţiilor
  Se prezintă parametrii principali şi schemele functionale ale instalaţiilor proiectate."
  --------------
  Subpunctul 2.3.1. de la punctul II.2, litera A din anexa 1 a fost modificat de pct. 34 al art. I din LEGEA nr. 401 din 7 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 27 octombrie 2003.
  2.4. Dotări şi instalaţii tehnologice
  În situaţia în care investiţia urmează sa funcţioneze pe baza unor dotări şi instalaţii tehnologice, determinante pentru configuraţia planimetrica a construcţiilor, se vor prezenta:
  2.4.1. Desene de ansamblu
  2.4.2. Scheme ale fluxului tehnologic
  Fiecare plansa prezentată în cadrul Secţiunii II - PIESE DESENATE va avea în partea dreaptă jos un cartus, care va cuprinde: numele firmei sau al proiectantului elaborator, numărul de înmatriculare sau numărul autorizaţiei, după caz, titlul proiectului şi al plansei, numărul proiectului şi al plansei, data elaborării, numele, calitatea şi semnatura elaboratorilor şi ale şefului de proiect.
  B. Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de desfiinţare - P.A.D.
  I. Piese scrise
  1. Lista şi semnăturile proiectanţilor
  Se completează cu numele în clar şi calitatea proiectanţilor, precum şi cu partea din proiect pentru care răspund.
  2. Memoriu
  2.1. Date generale
  Descrierea construcţiei care urmează să fie desfiintata:
  - scurt istoric: anul edificarii, mesteri cunoscuţi, alte date caracteristice;
  - descrierea structurii, a materialelor constituente, a stilului arhitectonic;
  - menţionarea şi descrierea elementelor patrimoniale sau decorative care urmează a se preleva;
  - fotografii color - format 9x12 cm - ale tuturor fatadelor, iar acolo unde este cazul se vor prezenta desfăşurări rezultate din asamblarea mai multor fotografii;
  - descrierea lucrărilor care fac obiectul proiectului pentru autorizarea lucrărilor de desfiinţare
  2.2. Fise tehnice cuprinzând elementele de aviz necesare emiterii acordului unic obţinute prin grija emitentului autorizaţiei şi cerute prin certificatul de urbanism
  II. Piese desenate
  1. Plan de încadrare în teritoriu
  - plansa pe suport topografic vizat de Oficiul judeţean de cadastru, geodezie şi cartografie, întocmită la scarile: 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000 sau 1:1.000, după caz
  2. Plan de situaţie a imobilelor
  --------------
  Titlul subpunctului 2 de la punctul II, litera B din anexa 1 a fost modificat de pct. 35 al art. I din LEGEA nr. 401 din 7 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 27 octombrie 2003.
  - plansa pe suport topografic vizat de Oficiul judeţean de cadastru, geodezie şi cartografie, întocmită la scarile: 1:2.000, 1:1.000, 1:500, 1:200 sau 1:100, după caz, prin care se precizează:
  ● parcela cadastrala pentru care a fost emis certificatul de urbanism;
  ● amplasarea tuturor construcţiilor care se vor menţine sau se vor desfiinta;
  ● modul de amenajare a terenului după desfiinţarea construcţiilor;
  ● sistematizarea pe verticala a terenului şi modul de scurgere a apelor pluviale;
  ● plantaţiile existente şi care se menţin după desfiinţare
  Pe plansa se vor indica în mod distinct elementele existente, cele care se desfiinţează şi cele propuse - plan de situaţie, construcţii noi sau umpluturi de pământ, plantaţii etc., după caz.
  3. Planul privind construcţiile subterane
  Va cuprinde amplasarea acestora, în special a reţelelor de utilităţi urbane din zona amplasamentului: trasee, dimensiuni, cote de nivel privind pozitionarea căminelor - radier şi capac -, şi va fi redactat la scara 1:500.
  În cazul lipsei unor reţele publice de echipare tehnico-edilitara se vor indica instalaţiile proprii, în special cele pentru alimentare cu apa şi canalizare.
  --------------
  Alin. 2 de la subpunctul 3, punctul II, litera B din anexa 1 a fost modificat de pct. 36 al art. I din LEGEA nr. 401 din 7 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 27 octombrie 2003.
  4. Releveul construcţiilor care urmează să fie desfiinţate
  Planşele se vor redacta la o scara convenabila - 1:100 sau 1:50 -, care să permită evidentierea spaţiilor şi a funcţiunilor existente, cu indicarea cotelor, suprafeţelor şi a materialelor existente:
  - planurile tuturor nivelurilor şi planul acoperişului;
  - principalele secţiuni: transversala, longitudinala, alte secţiuni caracteristice, după caz;
  - toate fatadele.
  În situaţia în care desfiinţarea necesita operaţiuni tehnice complexe, se va prezenta şi proiectul de organizare a lucrărilor.
  ---------------
  Alin. 2 de la subpunctul 4, punctul II, litera B din anexa 1 a fost introdus de pct. 37 al art. I din LEGEA nr. 401 din 7 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 27 octombrie 2003.
  Fiecare plansa prezentată în cadrul secţiunii II <<Piese desenate>> va avea în partea dreaptă jos un cartus care va cuprinde: numele firmei sau al proiectantului elaborator, numărul de înmatriculare sau numărul autorizaţiei, după caz, titlul proiectului şi al plansei, numărul proiectului şi al plansei, data elaborării, numele, calitatea şi semnatura elaboratorilor şi ale şefului de proiect.
  ---------------
  Alin. 3 de la subpunctul 4, punctul II, litera B din anexa 1 a fost introdus de pct. 37 al art. I din LEGEA nr. 401 din 7 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 27 octombrie 2003.
  C. Proiectul de organizare a execuţiei lucrărilor - P.O.E.
  Proiectul de organizare a execuţiei lucrărilor - P.O.E. - este necesar în toate cazurile în care se realizează o investiţie. În situaţia în care acesta nu se prezintă împreună cu proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, se va obţine o autorizaţie de construire separată de cea pentru investiţia propriu-zisa.
  Proiectul de organizare a execuţiei lucrărilor trebuie să cuprindă descrierea tuturor lucrărilor provizorii pregătitoare şi necesare în vederea asigurării tehnologiei de execuţie a investiţiei, atât pe terenul aferent investiţiei, cat şi pe spaţiile ocupate temporar în afară acestuia, inclusiv cele de pe domeniul public, după cum urmează:
  I. Piese scrise
  1. Lista şi semnăturile proiectanţilor
  Se completează cu numele în clar şi calitatea proiectanţilor, precum şi cu partea din proiect pentru care răspund.
  2. Memoriu
  Acesta va cuprinde:
  - descrierea lucrărilor provizorii: organizarea incintei, modul de amplasare a construcţiilor, amenajărilor şi depozitelor de materiale;
  - asigurarea şi procurarea de materiale şi echipamente;
  - asigurarea racordarii provizorii la reţeaua de utilităţi urbane din zona amplasamentului;
  - precizări cu privire la accese şi împrejmuiri;
  - precizări privind protecţia muncii.
  Elementele tehnice de avizare privind racordarea provizorie la utilitatile urbane din zona, necesare în vederea obţinerii acordului unic, se vor prezenta în cadrul Fişelor tehnice întocmite în Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii - P.A.C. sau P.A.D., după caz.
  II. Piese desenate
  Plan general
  a) la lucrările de mai mare amploare se redactează o plansa realizată conform planului de situaţie privind amplasarea obiectivelor investiţiei, cuprinzând amplasamentul investiţiei şi toate amenajările şi construcţiile provizorii necesare realizării acesteia;
  b) la lucrările de mai mica amploare elementele de organizare a execuţiei lucrărilor vor putea fi prezentate şi în planul de situaţie privind amplasarea obiectivelor investiţiei al proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii.
  ---------------
  Alin. 2 de la punctul II, litera C din anexa 1 a fost abrogat de pct. 38 al art. I din LEGEA nr. 401 din 7 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 27 octombrie 2003.
  Fiecare plansa prezentată în cadrul Secţiunii II PIESE DESENATE va avea în partea dreaptă jos un cartus, care va cuprinde: numele firmei sau al proiectantului elaborator, numărul de înmatriculare sau numărul autorizaţiei, după caz, titlul proiectului şi al plansei, numărul proiectului şi al plansei, data elaborării, numele, calitatea şi semnatura elaboratorilor şi ale şefului de proiect.
  --------------
  Anexa 1 a fost introdusă conform pct. 39 al art. I din LEGEA nr. 453 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 1 august 2001, având conţinutul anexei 1 la acest act normativ.


  Anexa 2

  DEFINIREA
  unor termeni de specialitate utilizaţi în cuprinsul legii
  ● Acord unic
  Documentul cu valoare de aviz conform, necesar pentru elaborarea şi emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare, întocmit în baza concluziilor şi propunerilor rezultate ca urmare a examinării şi aprobării documentaţiilor tehnice depuse în vederea autorizării, insumand condiţiile şi recomandările formulate prin:
  a) avizele şi acordurile pentru utilităţi urbane privind racordarea obiectivului şi a organizării execuţiei lucrărilor la reţelele de utilităţi urbane (apa/canal, electricitate, gaze, termoficare, telecomunicaţii, salubritate, transport urban);
  b) avizele şi acordurile specifice privind prevenirea şi stingerea incendiilor, apărarea civilă,protecţia mediului şi a sănătăţii populaţiei.
  Acordul unic se elaborează de structurile de specialitate constituite sub autoritatea administraţiei publice locale, în condiţiile prevederilor art. 4^1 alin. (1).
  --------------
  Definitia "Acord unic" din anexa 2 a fost modificată de pct. 39 al art. I din LEGEA nr. 401 din 7 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 27 octombrie 2003.
  ● Autorizaţia de construire/desfiinţare
  Actul de autoritate al administraţiei publice locale - consilii judeţene şi consilii locale municipale, orăşeneşti şi comunale -, pe baza căruia se pot realiza lucrări de construcţii
  Procedura de emitere a autorizaţiei de construire/desfiinţare este reglementată prin prezenta lege şi prin normele metodologice elaborate de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei.
  ● Anexe gospodăreşti
  Construcţiile cu caracter definitiv sau provizoriu, menite sa adaposteasca activităţi specifice, complementare funcţiunii de locuire, care, prin amplasarea în vecinătatea locuinţei, alcătuiesc împreună cu aceasta o unitate funcţională distinctă
  În categoria anexelor gospodăreşti, de regula în mediul rural, sunt cuprinse: bucatarii de vara, grajduri pentru animale mari, patule, magazii, depozite şi alte asemenea. În mod similar sunt asimilabile notiunii de anexe gospodăreşti şi garajele, serele, piscinele şi altele asemenea.
  ● Anexe gospodăreşti ale exploataţiilor agricole
  Construcţiile situate în zone izolate în extravilan şi indepartate de localitatea de reşedinţa a lucrătorilor agricoli, menite sa adaposteasca maşini agricole, utilaje, mici ateliere, scule, alte bunuri ale acestora, inclusiv animale, precum şi spaţii pentru cazare temporară pe timpul campaniilor agricole
  ● Avizare/aprobare
  Avizare - procedura de analiza şi de exprimare a punctului de vedere al unei comisii tehnice din structura ministerelor, a administraţiei publice locale ori a altor organisme centrale sau teritoriale interesate, având ca obiect analiza soluţiilor functionale, a indicatorilor tehnico-economici şi sociali ori a altor elemente prezentate prin documentaţiile de amenajare a teritoriului şi urbanism sau prin proiectul pentru autorizarea execuţiei lucrărilor de construcţii - extras din proiectul tehnic (P.Th.) pe baza căruia se vor executa lucrările.
  Avizarea se concretizează printr-un act (aviz favorabil sau nefavorabil) care are caracter tehnic de obligativitate.
  Aprobare - opţiunea forului deliberativ al autorităţii competente de însuşire a propunerilor din documentaţiile prezentate şi susţinute de avizele tehnice favorabile, prealabil emise. Prin actul de aprobare se conferă documentaţiilor putere de aplicare, constituindu-se astfel ca temei juridic în vederea realizării programelor de dezvoltare teritorială şi urbanistica, precum şi al autorizării lucrărilor de execuţie a obiectivelor de investiţii.
  ● Clădiri de importanţa redusă
  Construcţii cu funcţii obişnuite, cu un grad de risc scăzut, care afectează un număr redus de oameni:
  a) clădiri de locuit cu S+P+1E, cu maximum 6 apartamente, inclusiv anexele gospodăreşti ale acestora;
  b) clădiri pentru învăţământ cu cel mult 4 unităţi functionale;
  c) dispensare comunale fără stationar;
  d) sedii administrative în mediul rural: primării, posturi de poliţie, cooperative de credit rural, biblioteci, oficii poştale şi altele asemenea;
  e) clădiri pentru comerţ şi alimentaţie publică, cu o suprafaţa de până la 200 mp şi cu deschideri până la 6 m;
  f) hale şi ateliere pentru activităţi meşteşugăreşti care nu generează vibratii, cu o suprafaţa de până la 200 mp şi deschideri până la 6 m;
  g) dependinţe şi anexe gospodăreşti: garaje, bucatarii de vara, grajduri, suri şi altele asemenea;
  h) construcţii cu caracter provizoriu.
  --------------
  Definitia "Clădiri de importanţa redusă" din anexa 2 a fost modificată de pct. 39 al art. I din LEGEA nr. 401 din 7 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 27 octombrie 2003.
  ● Construcţii cu caracter provizoriu
  Construcţiile autorizate ca atare, indiferent de natura materialelor utilizate, care, prin specificul funcţiunii adapostite ori datorită cerinţelor urbanistice impuse de autoritatea publică, au o durată de existenta limitată, precizată şi prin autorizaţia de construire
  De regula, construcţiile cu caracter provizoriu se realizează din materiale şi alcatuiri care permit demontarea rapida în vederea aducerii terenului la starea iniţială (confecţii metalice, piese de cherestea, materiale plastice ori altele asemenea) şi sunt de dimensiuni reduse. Din categoria construcţiilor cu caracter provizoriu fac parte: chioscuri, tonete, cabine, locuri de expunere situate pe căile şi în spaţiile publice, corpuri şi panouri de afisaj, firme şi reclame, copertine, pergole ori altele asemenea. În sensul prezentei legi realizarea construcţiilor provizorii se autorizeaza în aceleaşi condiţii în care se autorizeaza construcţiile definitive.
  ● Construcţii speciale
  Construcţiile cu caracter militar care se autorizeaza în condiţiile prevăzute la art. 36
  ● Documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism
  Ansamblurile de documente scrise şi desenate, referitoare la un teritoriu definit, prin care se analizează situaţia existenta şi se stabilesc obiectivele, acţiunile şi măsurile de dezvoltare pe o perioadă determinata
  Structura documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism cuprinde:
  a) planurile de amenajare a teritoriului;
  b) planurile urbanistice;
  c) regulamentele locale de urbanism.
  Definirea şi conţinutul-cadru al documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism se fac prin legea amenajării teritoriului şi urbanismului.
  ● Drept de execuţie a lucrărilor de construcţii
  Dreptul real sau, după caz, dreptul de creanta privind imobilul, care conferă titularului dreptul de a obţine, potrivit legii, din partea autorităţii competente, autorizaţia de construire sau de desfiinţare. Dovada dreptului asupra imobilului se face prin actul, denumit titlu, prin care se atesta dreptul de proprietate (precum contractul de vânzare-cumpărare, de schimb, de donaţie, certificatul de moştenitor, actul administrativ de restituire, hotărâre judecătorească) sau printr-un contract de concesiune, contract de cesiune, contract de comodat. Emiterea autorizaţiei de construire în baza unui contract de închiriere se poate face numai pentru construcţii cu caracter provizoriu şi cu acordul expres al proprietarului de drept.
  --------------
  Definitia "Drept de execuţie a lucrărilor de construcţii" din anexa 2 a fost modificată de pct. 39 al art. I din LEGEA nr. 401 din 7 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 27 octombrie 2003.
  ● Firma
  Elementul constructiv aplicabil pe clădire sau independent, pe care se inscriptioneaza date de identificare a unei instituţii publice, societăţi comerciale, fundaţii, denumirea comercială, obiectul de activitate sau orice alt text specific, sub care o persoană fizica sau juridică îşi exercită activitatea într-o clădire sau într-o incinta
  ● Instalaţii aferente construcţiilor
  Totalitatea conductelor şi echipamentelor care asigura utilitatile necesare funcţionarii construcţiilor, situate în interiorul limitei de proprietate, de la bransament/racord (inclusiv) la utilizatori, indiferent dacă acestea sunt sau nu încorporate în construcţie. Instalaţiile aferente construcţiilor se autorizeaza împreună cu acestea sau, după caz, separat.
  --------------
  Definitia "Instalaţii aferente construcţiilor" din anexa 2 a fost introdusă de pct. 40 al art. I din LEGEA nr. 401 din 7 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 27 octombrie 2003.
  ● Intravilanul localităţii
  Teritoriul care constituie o localitate se determina prin Planul urbanistic general (PUG) şi cuprinde ansamblul terenurilor de orice fel, cu/fără construcţii, organizate şi delimitate ca trupuri independente, plantate, aflate permanent sub ape, aflate în circuitul agricol sau având o alta destinaţie, înăuntrul căruia este permisă realizarea de construcţii, în condiţiile legii.
  --------------
  Alin. 1 al definitiei "Intravilanul localităţii" din anexa 2 a fost modificat de pct. 41 al art. I din LEGEA nr. 401 din 7 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 27 octombrie 2003.
  Intravilanul se poate dezvolta prin extinderea în extravilan numai pe bază de planuri urbanistice zonale (PUZ), legal aprobate, integrandu-se ulterior în Planul general urbanistic (PUG) al localităţii.
  ● Extravilanul localităţii
  Teritoriul cuprins între limita intravilanului şi limita administrativ-teritorială a unităţii de baza (municipiu, oraş, comuna), înăuntrul căruia autorizarea executării lucrărilor de construcţii este restrictionata, în condiţiile prezentei legi.
  --------------
  Definitia "Extravilanul localităţii" din anexa 2 a fost modificată de pct. 41 al art. I din LEGEA nr. 401 din 7 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 27 octombrie 2003.
  ● Împrejmuiri
  Construcţiile definitive sau provizorii, cu rolul de a delimita suprafeţe, arii sau parcele asupra cărora exista forme de proprietate, executate pentru protecţie împotriva intruziunilor, realizate din diferite materiale - beton, caramida, piatra, lemn, metal, inclusiv sarma ghimpata întinsă pe bulumaci -, ori prin plantaţii specifice.
  ● Lucrări de construcţii
  Operaţiunile specifice prin care:
  - se realizează construcţii de orice fel - civile, industriale, agrozootehnice, edilitare subterane şi aeriene, cai de comunicaţii, lucrări inginereşti, de arta etc.;
  - se desfiinţează astfel de construcţii prin demolare, dezmembrare, dinamitare etc.
  ● Lucrări de modificare
  Lucrări de intervenţii asupra elementelor constructive, structurale şi/sau nestructurale, având ca efect modificarea (totală sau în parte) a acestora, privind:
  - modificarea planimetriei interioare sau exterioare;
  - modificarea volumetriei.
  În toate cazurile este necesară emiterea unei autorizaţii de construire, cu respectarea prevederilor legale privind calitatea în construcţii pentru care legea prevede emiterea autorizaţiei de construire.
  --------------
  Definitia "Lucrări de modificare" din anexa 2 a fost introdusă de pct. 42 al art. I din LEGEA nr. 401 din 7 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 27 octombrie 2003.
  ● Lucrări specifice la căile de comunicaţie, care nu necesita autorizaţie de construire
  Lucrările de întreţinere care nu necesita proiect şi deviz general, constând dintr-un complex de lucrări care se executa în mod permanent, în vederea menţinerii construcţiilor-instalaţiilor în condiţii tehnice corespunzătoare desfăşurării continue, confortabile şi în deplina siguranţa a circulaţiei, la nivelul traficului maxim
  ● Mobilier urban
  Elementele functionale şi/sau decorative amplasate în spaţiile publice care, prin alcătuire, aspect, amplasare, conferă personalitate aparte zonei sau localităţii. Prin natura lor piesele de mobilier urban sunt asimilate construcţiilor dacă amplasarea lor se face prin legare constructivă la sol (fundaţii platforme de beton, racorduri la utilităţi urbane, cu excepţia energiei electrice), necesitand emiterea autorizaţiei de construire. Fac parte din categoria mobilier urban: jardiniere, lampadare, bănci, bazine, pavaje decorative, pergole, cabine telefonice şi altele asemenea.
  ● Parcelare
  Operaţiunea de proiectare urbanistica prin care se determina divizarea uneia sau mai multor proprietăţi funciare distincte, destinate construirii, în scopul atribuirii, concesionarii sau vânzării loturilor rezultate
  ● Proiect tehnic (P. Th.)
  Documentaţia - piese scrise şi desenate -, care cuprinde soluţiile tehnice şi economice de realizare a obiectivului de investiţii şi pe baza căreia se executa lucrările autorizate
  ● Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii
  Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, necesar emiterii autorizaţiei de construire, este extras din Proiectul Tehnic (P.Th.) şi se elaborează în condiţiile prevederilor prezentei legi şi în conformitate cu conţinutul-cadru cuprins în anexa nr. 1.
  ● Recepţia lucrărilor
  Recepţia lucrărilor constituie o componenta a sistemului calităţii în construcţii şi este actul prin care se certifica finalizarea lucrărilor executate în conformitate cu prevederile proiectului tehnic şi cu detaliile de execuţie.
  Recepţia lucrărilor de construcţii de orice categorie şi de instalaţii se efectuează atât la lucrări noi, cat şi la intervenţii în timp asupra construcţiilor existente, conform legii. Recepţia lucrărilor de construcţii se realizează în doua etape, potrivit prevederilor legale în vigoare, după cum urmează:
  - recepţia la terminarea lucrărilor;
  - recepţia finala.
  ● Schimbare de destinaţie
  În înţelesul prevederilor art. 3, este necesară emiterea unei autorizaţii de construire şi/sau de desfiinţare, după caz, numai în situaţia în care pentru realizarea schimbării de destinaţie a spaţiilor sunt necesare lucrări de construcţii pentru care legea prevede emiterea autorizaţiei de construire.
  --------------
  Definitia "Schimbare de destinaţie" din anexa 2 a fost introdusă de pct. 43 al art. I din LEGEA nr. 401 din 7 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 27 octombrie 2003.
  ● Zone protejate
  Teritoriile delimitate geografic, în cuprinsul cărora se afla elemente sau ansambluri ale patrimoniului natural sau cultural cu valoare deosebită. În raport cu natura elementelor de patrimoniu, zonele protejate sunt:
  a) zone naturale protejate, instituite pentru protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului natural cu valoare deosebită;
  b) zone construite protejate, instituite pentru salvarea, protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului construit, cu valoare istorica, culturală sau memorialistica deosebită.
  --------------
  Anexa 2 a fost introdusă conform pct. 39 al art. I din LEGEA nr. 453 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 1 august 2001, având conţinutul anexei 2 la acest act normativ.

  Anexa a fost abrogată de art. III din LEGEA nr. 453 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 1 august 2001.
  -------------------